FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2010."

Átírás

1 FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2010.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA A HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA A HÁZTARTÁSI MINTA ÖSSZETÉTELE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HELYE A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉBEN A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK ÉRTÉKELÉSE A szolgáltatás (termékminőség) megítélése A hibaelhárításról Az üzemszerű kapcsolatok megítélése A fogyasztóval való kommunikáció megítélése Környezetvédelem A szolgáltatási díj értékelése CÉGSPECIFIKUS KÉRDÉSEK A telefonos ügyintézésről Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztató tevékenysége Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-ről összességében kialakult kép Információk a fűtési hődíj fizetési rendszeréről Információk a melegvíz szolgáltatás elszámolási lehetőségeiről Információk a díj előlegfizetés elszámolásáról a számlázás rendjében IDŐSOROS ELEMZÉSEK A teljesítések illetve az elvárások szintjének alakulása Cégspecifikus kérdések ELÉGEDETTSÉGI ÉS FONTOSSÁGI MUTATÓK A GAP ANALÍZIS EREDMÉNYE RÉSZLETES ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK MUTATÓKÓDEX LEÍRÁSA MELLÉKLETEK... 55

3 3 1. BEVEZETÉS Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2010-ben a harmadik alkalommal készített megismételt véleménykutatásra épülő fogyasztói elégedettségi vizsgálatot. A kutatás célja Jelen felmérés keretében egyrészt feltérképeztük, hogy milyen a távhőszolgáltató tevékenységének megítélése a háztartási fogyasztói körben, másrészt megvizsgáltuk, hogy a korábbi vizsgálatokhoz viszonyítva milyen irányban és mértékben változott a fogyasztók értékítélete. A kutatás célcsoportja A vizsgálat célcsoportját az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. háztartási fogyasztói jelentették. A kutatás információ tartalma A kutatás fő kérdéskörei a következők voltak: Szolgáltatásminőség értékelése Üzemszerű kapcsolatok megítélése Fogyasztóval való kommunikáció alakulása Környezetvédelem szerepe Árak és tarifák minősítése Az értékítéletek változásának nyomon követése A kutatás módszere A megkérdezéseket Társaságunk jól képzett a témakörben gyakorlattal rendelkező kérdezőbiztosai végezték, face-to-face módszerrel, a vizsgálat sztenderd kérdőívének segítségével. Az adatfelvételekre a megkérdezettek lakásán került sor. A felmérés során ötös skála segítségével mértük a megkérdezettek távhőszolgáltatással kapcsolatos értékítéleteit, az egyes a legnegatívabb, az ötös pedig a legpozitívabb álláspontot jelentette.

4 4 A kapott értékeket 100 fokú skálára vetítettük, ahol a 0 azt jelenti, hogy a vizsgált ismérvvel a válaszadók egyáltalán nem elégedettek /illetve az egyáltalán nem fontos számukra/, a 100 pedig azt, hogy adott tényezővel mindenki teljesen elégedett /illetve az mindenki számára nagyon fontos/.1 Tanulmányunkban a vizsgálattal feltárt összefüggések, jelenségek közül azokat emeljük ki, amelyek megítélésünk szerint a legmarkánsabban fejezik ki a megkérdezettek véleményét. Az elemzésben külön értékeltük a két célcsoport attitűdjeit. Az értékeket az alábbiak szerint kategorizáltuk: - 14: nem fontos/nem elégedett vele 15-34: némileg fontos/némileg elégedett 35-64: közepesen fontos/közepesen elégedett 65-84: fontos/elégedett : nagyon fontos/nagyon elégedett. Az elégedettségi-fontossági értékek összevetésekor optimálisnak a követelményeknek pont megfelelő teljesítést vettük, hiszen lehet, hogy az adott területen túlzott befektetést igényel a fogyasztók elvárásait meghaladó teljesítés, amit így esetleg nem is értékelnek annyira. Az ábrákon a szemléletesség érdekében nem a 0 a kezdő és nem a 100 a végpont. Az idei felmérés során feltárt adatokat ismertetjük először, majd ezt követően összevetjük azokat a korábban mért értékekkel. 1 Az így kialakított átlag megfelel a mutatószámításnál használt ún. elemi mutatónak, amely a GAP elemzés alapjául szolgál.

5 5 2. A HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA 2.1. A háztartási minta összetétele A háztartási fogyasztók véleményét 500 elemszámú mintában térképeztük fel. A kiválasztás az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. adatbázisából véletlenszám-generációs módszerrel történt. A megkérdezéseket hármas címcsokrokból hajtották végre kérdezőbiztosaink. A minta ismérvek szerinti megoszlását a következő ábra szemlélteti ábra A minta ismérvek szerinti megoszlása H á z ta r tá s lé ts z á m a : 1 fő 2 7 % 2 fő 3 8 % 3-4 fő 2 7 % 5 - fő 8 % J ö v e d e lm i h e ly z e t: á tla g a la tti 2 7 % á tla g o s 6 1 % á tla g fe le tti 1 2 % H á z ta r tá s fő é le tk o r a : 3 0 é v a la tt 7 % é v 1 7 % é v 1 5 % é v 2 0 % 6 0 é v fe le tt 4 2 % H á z ta r tá s fő v é g z e tts é g e : m a x. 8 á lt. 2 7 % s z a k m u n k á s 2 9 % é r e tts é g i 3 2 % fe lső fo k ú 1 2 % S z o b á k s z á m a : E g y 6 % M á s fé l 1 3 % fé l 5 % k e ttő 4 6 % k é t + fé l 2 1 % m in. h á r o m 9 %

6 A távhőszolgáltatás helye a közszolgáltatások rendszerében A felmérés első lépésében a távhőszolgáltatás közszolgáltatások rendszerében elfoglalt helyét térképeztük fel. A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált közszolgáltatásokkal alapvetően elégedettek a fogyasztók, az áramszolgáltatást nagyon jóra, a többi vizsgált szolgáltatást pedig jóra értékelték a megkérdezettek. A távhőszolgáltatás önmagában kedvező értékelése ellenére a rangsor ötödik helyére került. A közszolgáltatásokkal való elégedettség alakulása /max. ért. = 100/ 2.2. ábra áramszolgáltatás 89 vízszolgáltatás telefonszolgáltatás postai szolgáltatás 80 távhőszolgáltatás tömegközlekedés A távhőszolgáltatás nyújtott teljesítményével leginkább a csak távfűtést igénybevevő, a legfeljebb négy emeletes házakban lakó, a 30 év alatti, az aktív keresővel nem rendelkező, az egyedülálló, az egy illetve háromnál több szobás lakásban élő megkérdezettek, valamint azok voltak elégedettek, akik egyedi mérővel felszerelt lakásokban élnek.

7 7 A közszolgáltatásokkal való elégedettség a fontosság tükrében A felmérés során választ kerestünk arra is, hogy a fogyasztók szerint ezek a közműszolgáltatások mekkora jelentőséggel bírnak. A közszolgáltatások fontossága /max. ért. = 100/ 2.3. ábra áramszolgáltatás vízszolgáltatás távhőszolgáltatás postai szolgáltatás telefonszolgáltatás tömegközlekedés Az ábrából kitűnik, hogy a háztartási fogyasztók számára a távhő-, az áram-, valamint a vízszolgáltatás jelentősége kiemelkedő, a postai- és a telefonszolgáltatás fontos, míg a tömegközlekedés csak közepes fontossággal bír körükben. Az ismérvek szerinti elemzések alapján megállapíthatjuk, hogy a távhőszolgáltatás színvonala minden vizsgált szegmens számára nagyon fontosnak bizonyult, az értékítéletek markáns különbségeket nem hoztak felszínre. A nagyon magas követelményszintnek köszönhetően a tömegközlekedés és a telefonszolgáltatás kivételével elmaradt az elvárásoktól a közszolgáltatások nyújtott teljesítménye. A szolgáltatási rés a távhőszolgáltatás esetében bizonyult a legnagyobbnak.

8 8 A vizsgált szolgáltatások fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = ábra távhőszolgáltatás vízszolgáltatás áramszolgáltatás postai szolgáltatás telefonszolgáltatás tömegközlekedés elégedettség fontosság 2.3. A távhőszolgáltató szolgáltatási színvonalának értékelése A közszolgáltatások általában vett értékelése után részletesen is megvizsgáltuk a távhőszolgáltatással kapcsolatos attitűdöket, véleményeket. A következőkben ennek tapasztalatait ismertetjük A szolgáltatás (termékminőség) megítélése A termékminőség értékelése az alábbi szempontok alapján történt: ne legyen hosszabb szolgáltatási szünet, ne legyen váratlan szolgáltatási szünet, a távhőszolgáltatás közművei biztonságosak legyenek, egyenletes legyen a távhőszolgáltatás minősége, az elosztóhálózat karbantartása miatt ne, vagy csak rövid ideig szüneteljen a szolgáltatás, lakásonként szabályozható legyen a fűtés. A mutatók értékei azt bizonyítják, hogy a fogyasztók a lakások fűtésének egyedi szabályozhatóságát kivéve összességében kedvezően értékelik a vizsgált szempontokat.

9 9 A szolgáltatás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása /max. ért. = 100/ 2.5. ábra váratlan szolgáltatási szünetek előfordulása hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása egyenletes szolgáltatási minőség 75 bármikor lehetőség legyen fűtésre 68 lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága Az átlagosnál jobbnak találták a kérdéskörben vizsgált összes tényezőt a női megkérdezettek, az egyedülállók, az aktív keresővel nem rendelkező háztartások interjúalanyai, a 60 évesek vagy annál idősebbek, a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségűek, a maximum négy emeletes nem panel házban lakók, az egyedi mérővel felszerelt lakásokban illetve az önálló szabályozással rendelkező otthonokban élők, valamint a csak távfűtés szolgáltatást igénybevevők, az egyedi szabályozhatóság kivételével valamennyi szempontot a másfélszobás lakással rendelkező válaszadók, a hosszabb szolgáltatási szünetek elő/nem/fordulását az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező háztartások képviselői, a váratlan szolgáltatási szünetek elő(nem)fordulását és a közművek biztonságát a 30 évnél fiatalabb megkérdezettek, a hagyományos építésű, öt vagy annál több emeletes házakban élők,

10 10 a szolgáltatás minőség egyenletességét a éves válaszadók, valamint az egyszobás lakásban élők, a szünet nélküli karbantartást a éves megkérdezettek, időszaktól független igénybevétel lehetőségét az érettségivel rendelkező interjúalanyok, az egyedi szabályozhatóságot az egyszobás lakásokban lakók, az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetben lévő háztartások képviselői. Ugyanakkor az átlagnál jóval kedvezőtlenebbül értékelték valamennyi vizsgált szempontot a szakmunkások, az öt vagy annál több tagú háztartásokhoz tartozók, a férfiak, a éves korosztály tagjai, valamint az egy+ két félszobás lakásban élő fogyasztók. A vizsgált tényezők fontosságának értékelése azt mutatja, hogy a megkérdezettek nagy jelentőséget tulajdonítottak valamennyi tényezőnek, még a legalacsonyabb értéket kapott távfűtési időszaktól független igénybevételi lehetőség tényezője is nagyon fontosnak bizonyult.

11 11 A szolgáltatás vizsgált tényezőinek fontossága /max. ért. = 100/ 2.6. ábra távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága 96 egyenletes szolgáltatási minőség 94 hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása váratlan szolgáltatási szünetek előfordulása elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása 90 lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága 88 bármikor lehetőség legyen fűtésre A szegmentációs elemzések két tényező esetében mutattak ki jelentősebb véleménykülönbségeket. A lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága az átlagosnál nagyobb fontossággal bír az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között élők, a hagyományos építésű, legfeljebb négy emeletes házban lakók, valamint a csak távfűtés szolgáltatást igénybevevő fogyasztók számára. A távfűtés időszaktól független igénybevételi lehetősége leginkább a éves megkérdezettek, a hagyományos építésű, legfeljebb négy emeletes házban lakók és az egyedi mérővel felszerelt lakásokban illetve az önálló szabályozással rendelkező otthonokban élők számára fontos. A fogyasztók nagyon magas elvárásainak tudható be, hogy a szolgáltató jó teljesítménye ellenére ez alól a lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága kivétel, minden paraméter esetében elmaradt a fogyasztói elvárásoktól. A legnagyobb rés a lakások egyedi fűtésének szabályozhatóságánál, a legkisebb pedig a váratlan szolgáltatási szünetek előfordulásánál mutatkozott.

12 12 A vizsgált tényezők fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága ábra egyenletes szolgáltatási minőség bármikor lehetőség legyen fűtésre távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása váratlan szolgáltatási szünetek előfordulása elégedettség fontosság A hibaelhárításról Az adatfelvételeket megelőző egy évben a megkérdezettek 12%-a észlelt hibát a távhőszolgáltatásban.

13 ábra Tapasztalt-e a hibát a távhőszolgáltatásban az elmúlt 12 hónap során? 12% igen 88% nem A hibát észlelők arányának mérésén túlmenően feltérképeztük azt is, hogy a kérdésben érintett fogyasztók mennyire tartják fontosnak a hibaelhárításához kapcsolódó tényezőket, s tapasztalataik alapján mennyire elégedettek azokkal. A válaszok elemzése előtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a témáról értelemszerűen csak azok nyilatkoztak, akik az elmúlt 12 hónap során a távhőszolgáltatásban hibát észleltek (61 fő). Az alminta kis elemszáma miatt a kérdéskör vizsgálatánál a szegmentációs elemzésektől eltekintünk, mivel az téves következtetések levonásához vezethetne. Az elégedettség a fontosság tükrében A feltárt értékítéletek azt mutatják, hogy a hibaelhárítás egyes mozzanatait a hiba okáról való tájékoztatás kivételével, melyet közepesre értékeltek jóra értékelték a válaszadók, s a vizsgált tényezők közül különösen a bejelentőközpont elérhetősége felel meg az érintettek elvárásainak. Ezzel szemben e jellemzők maximális fontossággal bírtak, így e téren a szolgáltató teljesítménye az elvárások szintje alatt maradt. A szolgáltatási rés a bejelentőközpont elérhetőségénél bizonyult a legkisebbnek, s a hiba okáról való tájékoztatás felelt meg legkevésbé a vele szemben támasztott követelményeknek.

14 ábra A hibaelhárítás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ tájékoztatás a hiba okáról hibajavítás megbízhatósága szerelő megérkezésének gyorsasága hibajavítás gyorsasága bejelentőközpont elérhetősége elégedettség fontosság Az üzemszerű kapcsolatok megítélése Az üzemszerű kapcsolatok értékelése a fogyasztásmérés, számlázás, az azzal kapcsolatban felmerülő panaszok ügyintézése, valamint díjfizetés kérdéskörében történt Fogyasztásmérés, számlázás A fogyasztók értékítélete szerint a távhőszolgáltató számlái pontosság, megbízhatóság illetve a mért hőfogyasztás és számla egymásnak való megfelelése szempontjából jónak minősülnek. Ugyanakkor a számla érthetőségével kevésbé elégedettek, azt csak közepesre értékelték a megkérdezettek.

15 15 A fogyasztásmérés, számlázás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása /max. ért. = 100/ ábra számla pontossága, megbízhatósága 71 mért hőfogyasztással arányos számla 65 számla érthetősége Az átlagosnál kedvezőbb volt a véleménye minden vizsgált tényezőről az aktív keresővel nem rendelkező háztartások képviselőinek, a éveseknek, illetve a 60 évnél idősebbek megkérdezetteknek, az egyedülállóknak, a hagyományos építésű, legfeljebb négy emeletes házban lakóknak, a másfél szobás lakással rendelkező fogyasztóknak, az egyedi mérővel felszerelt lakásokban, illetve az önálló szabályozással rendelkező otthonokban élőknek, valamint a csak távfűtés szolgáltatást igénybevevőknek. Az elégedettség a fontosság tükrében A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos tényezők fontossági mutatóinak kiugróan magas értékei azt jelzik, hogy a fogyasztók nagy jelentőséget tulajdonítanak e jellemzőknek. A nagyon magas elvárási szint miatt valamennyi vizsgált tényező esetében jelentős alulteljesítés tapasztalható. Az alulteljesítés mértéke a számla érthetőségénél a legnagyobb, s a számla pontosságát, megbízhatóságát illetően a legkisebb.

16 ábra A fogyasztásmérés, számlázás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ számla érthetősége mért hőfogyasztással arányos számla számla pontossága, megbízhatósága elégedettség fontosság A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos panaszok intézése A felmérés eredményeinek tanúsága szerint a megkérdezettek 9%-ának volt fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos panasza az adatfelvételeket megelőző egy évben ábra Fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatban volt-e Önnek panasza az elmúlt 12 hónapban? 9% igen 91% nem

17 17 A felmérés során feltérképeztük azt is, hogy a panaszosoknak milyen jellegű problémájuk volt a számlázással kapcsolatban. A következő táblázat a fogyasztók által említett kifogásokat ismerteti tábla Számlázással kapcsolatban említett panaszok Panasz Említések száma aránytalanul magas a számla, nem reális a számla összege, túlszámlázás volt 11 érthetetlen, áttekinthetetlen volt a számla, nem igazodtak ki a számlán 9 nyáron is nagyon magas a számla 3 részletfizetési kérésre nem kaptak választ 2 olyan csekket küldtek, amit már kifizetett 2 nem volt vízfogyasztás, mégis annyit kellett fizetni, mint amikor használták a vizet 2 rosszul számláztak, elszámolási gondok adódtak 1 nem volt egyértelmű az időszakos elszámolás 1 nem jól olvasták le az óra állását 1 mindenhova felesleges az áfa számolás 1 fél éve nincsen fűtés, mégis forint volt a számla forint volt az augusztusi számla, ami felháborító 1 felháborító, hogy az augusztusi számla kétszer annyi volt, mint a júliusi 1 az augusztusi számla irreálisan magas volt 1 az augusztusi számla forint volt, amikor 35 fokot mértek 1 nem értesítették arról, hogy miért emelkedett az összeg a nyári hónapban a háromszorosára 1 egyik hónapban 900 forint a számla, míg a másikban forint 1 a melegvízmérő cseréjének egyeztetése nem volt korrekt, telefonon nem volt lehetőség időpont-egyeztetésre 1 hamarabb vonták le a díjat, mint a számlát kiküldték 1 nem válaszoltak a számlázási problémára 1 soknak tartották a melegvízfogyasztást 1 kérésére nem emelték a havi részletet, mindig visszaáll az eredetire, amelyre azután rá kell fizetni Oroszlány kedvező helyzete miatt (az erőmű közel van) sem alacsonyabb, hanem évente egyre magasabb a számla 1 1 A panaszosok körében megvizsgáltuk a probléma bejelentési lehetőségekkel és a panaszrendezéssel kapcsolatos vélemények alakulását is. A felmérés tanúsága szerint az érintettek körében a telefonon történő panaszjelzésnek volt a legnagyobb jelentősége, s a válaszadók ezzel a megoldással elégedettek leginkább. Emellett kedvezően értékelték az ügyfélszolgálati irodán és az interneten tett bejelentési módot is. Ugyanakkor két lehetőséget bár ezeket csak 3-5 ember használta és értékelte csak közepesre minősítettek azok, akik megpróbáltak élni vele.

18 18 Ha a fontossági és elvárási értékeket hasonlítjuk össze, megállapíthatjuk, hogy alulteljesítés éppen annál a két bejelentési lehetőségnél tapasztalható, amelynek legnagyobb jelentőséget tulajdonítottak az érintett fogyasztók. A kis elemszám miatt ennél kérdéskörnél sem térünk ki a szegmentációs elemzésekre, s az adatokat is csak egyetlen ábrán, a szolgáltatási rések sorrendjében szemléltetjük. Panasz bejelentési lehetőségek fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ ábra telefonon ügyfélszolgálati irodán szolgáltató szakemberénél levélben interneten elégedettség fontosság A reagálási idő hosszát és az ügyintézés személyes jellegét jóra, viszont a panasz megnyugtató rendezését csak közepesre értékelték a számlázással kapcsolatban problémát észlelő megkérdezettek. Ugyanakkor a válaszadók valamennyi vizsgált tényezőnek kiemelt jelentőséget tulajdonítottak. Ennek köszönhetően a vizsgált paraméterek vonatkozásában a szolgáltató nyújtott teljesítménye nagymértékben elmaradt az elvárások szintjétől.

19 ábra A panaszrendezés tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ panasz megnyugtató rendezése reagálási idő hossza ügyintézés személyes jellege elégedettség fontosság A díjfizetésről A banki átutalással, postai csekken történő díjkiegyenlítéssel az ily módon fizető válaszadók nagyon elégedettek voltak. Ugyanakkor a szolgáltatónál készpénzzel történő díjfizetést csak közepesre értékelték a számlájukat ezzel a megoldással rendezők. A díjfizetési lehetőségekkel való elégedettség alakulása /max. ért. = 100/ ábra postai csekken 92 banki átutalással 90 készpénzzel az ügyfélszolgálaton

20 20 Az elégedettség a fontosság tükrében A lehetséges díjfizetési módokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a lakossági fogyasztók a postai csekken történő befizetésnek tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget, ezt követi a banki átutalás. A felmérés tapasztalata szerint a számla ügyfélszolgálati irodán való készpénzzel vagy bankkártyával történő kiegyenlítésére jóval kisebb igény mutatkozik. A díjfizetési lehetőségek fontosságának alakulása /max. ért. = 100/ ábra postai csekken 66 banki átutalással 46 készpénzzel az ügyfélszolgálaton 16 bankkártyával az ügyfélszolgálaton A szolgáltatási rések azt mutatják, hogy a számlakiegyenlítési lehetőségek vonatkozásában az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. teljesítményét kedvezően értékelték a lakossági fogyasztók, e téren minden tényező esetében túlteljesítés mutatkozott.

21 21 A díjfizetési lehetőségek fontossága és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ ábra postai csekken készpénzzel az ügyfélszolgálaton banki átutalással elégedettség fontosság A kutatás választ keresett arra is, hogy számlájukat nem banki átutalással kiegyenlítő ügyfelek a szolgáltatási számla fizetése esetén miért nem ezzel a lehetőséggel élnek. A felmérés tapasztalata szerint a folyószámláról történő díjkiegyenlítés elutasításának legfőbb oka az, hogy az ügyfelek más számláikat sem rendezik átutalással. Ezt az indokot a válaszadók (288 fő) több mint egyharmada említette a kérdés kapcsán. Jelentős szerepet játszik még, hogy az érintett megkérdezettek nem rendelkeznek folyószámlával (22%), illetve bizalmatlanok a banki átutalással szemben (21%). A válaszadók 13%-a hivatkozott arra, hogy az átutalással kapcsolatos költségeket magasnak tartja.

22 22 Mi az oka, hogy számláját nem banki átutalással egyenlíti ki? ábra más számláit sem átutalással fizeti ki 38 nem rendelkezik folyószámlával bizalmatlan a banki átutalással kapcsolatban magasnak tartja az ezzel kapcsolatos költségeket 13 nem bízik a számla pontosságában reklamáció esetén nehéz a leemelt pénzhez jutni korábbi rossz tapasztalat a számláról való leemelés időpontja nem megfelelő 6 egyéb Az egyéb válaszok között a megkérdezettek legtöbbször (11 fő) a megszokást említették a banki átutalás elutasításának okaként A fogyasztóval való kommunikáció megítélése A szolgáltató fogyasztóval való kommunikációját a munkatársak megítélése és a tájékoztatás tartalma alapján értékelték a megkérdezettek A munkatársak megítélése A lakossági fogyasztók egyharmada nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 12 hónap során találkozott a távhőszolgáltató munkatársával. Ők kedvezően ítélték meg az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. alkalmazottait, az összes vizsgálatba bevont szempont szerint nagyon jóra értékelték teljesítményüket.

23 23 Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. munkatársainak megítélése /max. ért. = 100/ ábra udvariasság ápoltság felkészültség 89 segítőkészség 88 tájékozottság 87 gyors, pontos munkavégzés A magas szintű elégedettség a fogyasztók körében általánosnak mondható. Az elégedettség a fontosság tükrében Az elvárások nagyon magas szintűek, amit bizonyít, hogy az ápoltság tényezőjét kivéve a munkatársakra vonatkozó összes szempont esetében 90 pont körül alakult a fontossági mutatók értéke. A fogyasztók által támasztott nagyon magas követelményeknek tudható be, hogy négy tényező esetében is tájékozottság, felkészültség, gyors, pontos munkavégzés, segítőkészség a nyújtott teljesítmények némileg elmaradnak az elvárások szintjétől.

24 24 A munkatársakkal szembeni elvárások és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = ábra gyors, pontos munkavégzés felkészültség tájékozottság segítőkészség udvariasság ápoltság elégedettség fontosság / A tájékoztatás tartalma A fogyasztók nagyon jóra értékelték az előre tervezett szolgáltatási szünetekről történő tájékoztatást, s elégedettek a szolgáltatási díjakról való információnyújtással is. Ugyanakkor az energiatakarékossági lehetőségekkel és a fűtési módok árainak összehasonlításával kapcsolatos tájékoztatást csak közepesre minősítették.

25 25 A tájékoztatás tartalmának értékelése /max. ért. = 100/ ábra előre tervezett szolgáltatási szünetek 85 szolgáltatási díjak 71 energitakarékossági lehetőségek 54 fűtési módok árainak összehasonlítása A vizsgált tényezőkkel az átlagosnál elégedettebbek voltak minden vizsgált tényező esetében az egyedülállók, az aktív keresővel nem rendelkező háztartásokat képviselő interjúalanyok, a 60 éves vagy annál idősebb válaszadók, az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetű háztartásokhoz tartozó megkérdezettek, a hagyományos építésű, maximum 4 emeletes házakban élő interjúalanyok, a kertes házakban élők, az egy- és a másfél szobás lakásokban lakók, az egyedi mérővel felszerelt lakásokban, illetve az önálló szabályozással rendelkező otthonokban élők, valamint a csak távfűtés szolgáltatást igénybevevők, a szolgáltatási díjakról történő tájékoztatással a három aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő megkérdezettek, a felsőfokú végzettségűek és a hagyományos építésű, minimum 5 emeletes házakban élő interjúalanyok, a fűtési módok árainak összehasonlításáról való informálással a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező, illetve a két szobás lakásokban lakó válaszadók,

26 26 az előre tervezett szolgáltatási szüneteket történő tájékoztatással a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező válaszadók, a háztartás anyagi helyzetét az átlagosnál jobbnak tartó interjúalanyok, a hagyományos építésű, minimum 5 emeletes házakban lakó fogyasztók, valamint a háromszobás otthonban élő megkérdezettek, az energiatakarékossági lehetőségekről való informálással a kéttagú háztartások képviselői, a éves korosztály tagjai, a felsőfokú végzettséggel rendelkező megkérdezettek, a háztartás anyagi helyzetét az átlagosnál jobbnak tartó válaszadók, valamint a hagyományos építésű, minimum 5 emeletes házakban élő interjúalanyok. Az elégedettség a fontosság tükrében A szolgáltatási díjakról, az előre tervezett áramszünetről és az energiatakarékossági lehetőségekről való tájékoztatást kiemelkedő jelentőségűnek, a fűtési módok szerinti ár összehasonlításról szólót fontosnak tartották a megkérdezettek. A tájékoztatás tartalmának fontossága /max. ért. = 100/ ábra előre tervezett szolgáltatási szünetek 96 szolgáltatási díjak 95 energitakarékossági lehetőségek 86 fűtési módok árainak összehasonlítása A szegmentációs elemzések tanúsága szerint a szolgáltatási díjról, a tervezett szünetekről és a kapcsolódó energiatakarékossági lehetőségekről való tájékoztatás mindenki számára fontos volt.

27 27 Ugyanakkor a különböző fűtési módok árainak összehasonlítása az átalagosnál jóval kevésbé érdekli a panellakásban lakó válaszadókat, az átlagos körülmények között élő interjúalanyokat, valamint az egy- illetve három szobás lakásban élő fogyasztókat. A szolgáltatási rések azt mutatják, hogy a tájékoztatás tartalmának vonatkozásában az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. teljesítménye minden vizsgált tényező tekintetében elmaradt az elvárásoktól. A rés energiatakarékossági lehetőségekről való tájékoztatásnál volt a legnagyobb. A tájékoztatással szembeni elvárások és a velük való elégedettség /résekre rendezve, max. ért. = 100/ ábra energitakarékossági lehetőségek szolgáltatási díjak fűtési módok árainak összehasonlítása előre tervezett szolgáltatási szünetek elégedettség fontosság Környezetvédelem A megkérdezettek nagyon fontosnak tartották azt, hogy a távhőszolgáltatás amennyire lehet, környezetbarát legyen. A lakossági fogyasztók véleménye szerint a szolgáltató tevékenysége során védi a környezetet és ezt más fűtési módokénál nagyobb hatékonysággal teszi. Ugyanakkor mivel e tényezőknek nagy jelentőséget tulajdonítottak a megkérdezettek a teljesítmény az elvárásoktól elmaradt.

28 28 A környezetvédelemmel kapcsolatos tényezők értékelése 2.3. tábla Elégedettség Minősítési szempont Fontosság 78 a többi fűtési módhoz képest környezetkímélőbb legyen az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tevékenysége során védje a környezetét A szolgáltatási díj értékelése A fogyasztói elégedettség mérés zárásaként a távhőszolgáltatás díját értékeltettük a megkérdezettekkel. A díj mértékének a lakossági fogyasztók kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak, így nem meglepő, hogy a tényező viszonylag kedvezően értékelt teljesítménye is jelentősen az elvárások szintje alatt marad, azaz e jellemző esetében jelentős mértékű alulteljesítést tapasztalható. A díjjal kapcsolatos értékítéletek alakulása 2.4.tábla Elégedettség Minősítési szempont Fontosság 66 más fűtési módhoz képest a díj mértéke arányban álljon a szolgáltatás minőségével, előnyével 90 A díjjal kapcsolatos fontossági értékítéletek viszonylag homogének voltak, az elégedettséget tekintve már mutatkoztak véleménykülönbségek. Az átlagosnál jóval kedvezőtlenebben ítélték meg ezt a tényezőt a szakmunkások és a hagyományos építésű, minimum 5 emeletes házakban élő interjúalanyok Cégspecifikus kérdések Jelen fejezetben az elégedettségi méréshez nem közvetlenül kapcsolódó a mutató számításnál nem használt kérdésekre kapott válaszok tapasztalatait ismertetjük A telefonos ügyintézésről A háztartási fogyasztók számára nagyon fontos (83 pont), hogy a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket telefonon is el tudják intézni. A válaszadók 26%-a nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy évben élt ezzel a lehetőséggel. A szolgáltatóval telefonos kapcsolatot létesítők jóra (76) értékelték az ilyen módon történő ügyintézést.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2008.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2008. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA... 5 2. A HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYKUTATÁS A FŐTÁV RT. SZÁMÁRA (2000)

FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYKUTATÁS A FŐTÁV RT. SZÁMÁRA (2000) FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYKUTATÁS A FŐTÁV RT. SZÁMÁRA (2000) 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE, ELEMZÉSE... 8 2.1. A FŐTÁV RT. TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGE... 8 2.2. A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2007 első negyedévében összesen 1463 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2006. IV. negyedévében összesen 1168 db írásos fogyasztói panasz érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles tevékenységet

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati rendszerének fejlesztése

A FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati rendszerének fejlesztése A FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati rendszerének fejlesztése 2015. november 25. Balog Róbert főosztályvezető, FŐTÁV Zrt. Online ügyintézés Az megújult internetes felületen a Díjfizetők és a Közös képviseletek

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft.

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft. Tóth Illés műszaki igazgató Nyírtávhő Kft. Társaságunkról Lakásszám 15 647 db Közületi fogyasztó 1 003 db A fűtött légtérfogat g A melegvíz mennyiség 3 951 ezer lm 3 505 ezer m 3 /év A forró víz hőszállító

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Mert az a lényeg amit az ügyfél tapasztal! Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program TARTALOMJEGYZÉK (oldalszámok) MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM ÉS MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az 50 éven felüli munkavállalók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010..

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. Egészségpénztárak és AXA Piac 60 milliárd bevétel 50 milliárd szolgáltatási kiadás 50 milliárd vagyon Axa 77 milliárdbevétel 6 milliárd szolgáltatási kiadás

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének 2005. évi eredményei

A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének 2005. évi eredményei Teleszkóp Teleszkóp Üzleti Tanácsadó és Piackutató Kft. 2092 Budakeszi, Szanatórium köz 6. Tel./Fax.: (23) 450 003 E-mail: teleszkop@teleszkop.hu A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

A kedvezményes mennyiség éves elszámolása a naptári év végét követő első elszámoló számlában, azaz az éves leolvasást követően történik meg.

A kedvezményes mennyiség éves elszámolása a naptári év végét követő első elszámoló számlában, azaz az éves leolvasást követően történik meg. 1.) A részszámlázást választott fogyasztóinknál a tényleges fogyasztás elszámolási időszaka a két leolvasás közötti 12 hónap, ezzel szemben a kedvezményes árral elszámolható fogyasztás a jogszabály alapján

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben