Románia környezetvédelme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Románia környezetvédelme"

Átírás

1 Környezet-és Természetvedélmi Lexikon. Akademiai Kiadó. Budapest. 2 : Románia környezetvédelme Dr. Kiss J. Botond Magyaroszág keletről és észak-keletről határos Romániával. Románia területe km², lakossága mintegy fő (kb. 96 fő/ km²). Fővárosa Bukarest, pénzneme a lej. Államformája szerint két kamarás parlamanttel rendelkező köztársaság, területileg 40 + l (Bukarest) megyére oszlik. Kárpáti, dunai és ponto-káspi ország, fizikaiföldrajzi jellemzőit elsősorban a Kárpátok vonulata (Keleti-, Déli- és Nyugati Kárpátok), továbbá a Duna alsó, 1074 km-es szakaszának jelenléte határozzák meg valamint kijárása a Fekete-tengerre. Ennek partvonala 244 km hosszú. A hegy- és dombvidék, valamint a síkság egyharmad-egyharmad arányban oszlanak meg. Legmagasabb hegycsúcsai a 2545, ill m-es Moldoveanu és Negoiu, valamint a Vistea Mare (2527 m). Éghajlata mérsékelt szárazföldi, szélsőséges kontinentális-, csapadékos atlanti-, hideg skandináviaiés enyhe mediterrán behatásokkal. Növény- és állatvilága igen változatos, a Duna-delta rendkívüli formagazdagságától a magashegyi flóra-és faunaelemekig, zergétől a gödényekig, az országos fajlista mintegy taxont számlál. Könyezetvédelmi szempontból Magyarország számára elsősorban a romániai határrész Óbébától Halmiig terjedő szakasz fontossága kiemelkedő. Ez részint a keletnyugati légáramlatoknak köszönhető, amelyek a romániai határvidéki ipari nagyvárosok (Máramarossziget, Szatmár, Nagybánya, Nagyvárad, Arad, Temesvár) légszennyeződését hozhatják magukkal. Továbbá az Erdélyi Medence irányából számos folyó víze lép magyar területre, így a Tisza mellékfolyóiként a környezetvédelmi szempontból rendkivül fontos Visó, Iza és Mára, a Szamosba ömlő Lápos és Almás, a Sebes-, Fehérés Fekete Körös, majd a Küküllőket, Aranyost, Ompolyt stb. magábafogadó Maros. Ezen folyók vízgyűjtőterületén van az ország mintegy 60 forró zónájából, ahol a környezetszennyeződés jelentősen meghaladja a megengedett határértéket, legalább 12. Mindezeket tekintetbe véve evidens, hogy Nagyarország számára Románia környezetvédelmi-természetvédelmi politikája rendkivül fontos. Romániában aránylag későn, 1930-ban fogadták el az első természetvédelmi törvényt, a kor ismert tudósai, a biospeológia tudományágát megalapitó Emil Racoviţa és a botanikus Al. Borza kezdeményezésére ban több fajt nyílvánitanak szigorúan védettnek, 1938-ban pedig megszületnek az első, mai értelemben vett védterületek től kezdődően jút hatalomra a román kommunista párt, amelynek önkénye 1965 után a Ceauşescu diktatura alatt éri el tetőfokát. Az államositás (1948) és erőszakos kollektivizálás ( ) végrehajtása után a környezetvédelem-természetvédelem tízedrangú kérdéssé sülyedt, az egész nemzetgazdaságot a megalomániás iparositás jellemezte. Ekkor jöttek létre azon ipari objektumok, amelyek ketyegő pokolgépek formájában napjainkig kísértenek. Ez időszakban lényeges megvalósitásnak számit a különleges geológiai képződmények, értékes tájak, ritka növény- és állatfajok stb. megőrzésére szolgáló 1625/1955-ös Minisztertanácsi Határozat, amely a kiemelten védett objektiumok, fajok részére bevezeti a természet műalkotása (monument al naturii) fogalmat. Mindazonáltal az első romániai környezetvédelmi kerettörvény csupán ben lépett életbe.

2 A Ceuşescu-rendszer megdöntése után, 1990 augusztusában került sor az első, külön környezetvédelmi minisztérium létrehozására, ugyanekkor születik meg a Duna- Delta Bioszféra Rezervátum, valamint ennek felülvigyázó szerve, az Őr- és Ellenőr Testület ben jút törvényerőre a modern, európai szinten levő környezetvédelmi stratégia, amely már PHARE segitséggel került ismertetésre. Időközben Románia számos nemzetközi környezetvédelmi egyezményt fogad el, amelyek közül a következőket emeljük ki: Sor Az egyezmény célja Létrejöttének Romániai szám helye és ideje jogalapja 1 Nemzetközi jelentőségű vízes élőhelyek Ramsar, 5/1991 jan.25-i védelme 1971 febr. 2 Törvény 2 Veszélyes hulladék határon való átszállitásank Basel, 5/1991 jan 25-i ellenőrzése 1989 márc. 22 Törvény 3 Egyezmény a légkör határon tuli távoli szennyezéséről Genf, 1979 nov. 13 8/1991 jan 25-i Törvény 4 Egyezmény a vadon élő állatok és természetes Bern, 13/1993 márc. 11-i életterük védelmére 1979 szept. 19 Törvény 5 Egyezmény az ózonréteg védelmére Bécs, 84/1993 dec.3-i 1985 márc. 3 Törvény 6 Az ózonréteget kárositó anyagokal kapcsolatos Montreal, 84/1993 dec.3-i Potokoll 1987 szept. 16 Törvény 7 Az ENSz éghajlatváltozások Kerettörvénye Rio de Janeiro, 24/1994 máj. 6-i 1992 jun. 5 Törvény 8 Egyezmény az élővilág sokféleségéről Rio de Janeiro 58/1994 jul. 13.i 1992 jun. 5 Törvény 6 A kihalóban levő fajokkal való nemzetközi Washington, 69/1994 jun. 15-i kereskedelmet szabályozó Egyezmény 1973 márc. 3 Törvény 7 A Duna védelmét és felhasználását szabályozó Szofia 30/1995 máj. 24-i Egyezmény 1994 jun. 17 Törvény 8 A nukleáris bíztonság egyezménye Bécs, 43/1995 máj. 24-i 1994 jun. 16 Törvény 9 Egyezmény a vadonélő vonuló állatok védelmére Bonn 13/1998 jan.8-i 1979 jun. 23 Törvény 10 ENSz Egyezmény az elsivatagodás megelőzésére Páris, 111/1998 jun. 5-i 1994 jun. 23 Törvény 11 Egyezmény a vonuló vízimadarak védelméről Hága, 90/2000 máj. 30-i 1999 jun. 16 Törvény 12 Egyezmény a denevérek védelméről Hága, 91/2000 máj. 30-i 2000 jun. 16 Törvény

3 A környezetvédelmi jogalap állandó felülvizsgálására, valamint az euro-atlanti jogharmonizáció elősegitésére, a Román Parlament mindkét házában van környezetvédelemmel foglalkozó szakbízottság. A Képviselőházban a Helyhatósági, Területrendezési és Ökológiai Bízottság, a Szenátusban pedig az Egészségügyi, Ökológiai és Sport Bízottság működik. Egy külön e célra létrehozott bízottság hiánya a környezetvédelmi kérdés fontosságának megnemértésére útal. Kormányviszonylatban a környezetvédelemért a Vízűgyi és Környezetvédelmi Minisztérium felelős. A minisztériumban erre külön főosztály szolgál, államtitkár-rangú tisztségviselővel az élén. A környezetvédelmi területi kirendeltségek a központi környezetvédelmi szerv mintájára vannak szervezve, egy főfelügyelő vezetése alatt, megyei színtű hatáskörrel. A Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség szervezeti felépítésében van hatósági- és monitorizálási osztály, ökológiai felügyelőség, hulladékgazdálkodási ellenőrző részleg, természetvédelmi-, valamint egy kapcsolattartásra, helyi és nemzetközi programok követésére szolgáló iroda. A Duna-delta Bioszféra Rezervátum Természetkezelősége bár kimondottan csak a Duna-delta és a lagunavidék területén - szintén ugyanilyen hatáskörrel rendelkezik. A környezetvédelmi beruházásokra központi költségvetésből van finanszális alap, az illető költségvetési év lehetőségeinek megfelelően, rendszerint a nemzeti jövedelem százalékának törtrészi színvonalán. Az Európai Unió, a Világbank és más nemzetközi szerv is számos esetben ajánlott föl projekteken keresztül elérhető pénzalapot, vagy vissza nem téritendő segélyt. Igy pl. a Világbank finanszirozza az erdei ökoszisztémák megőrzésére szolgáló projektet, három védterület létrehozásával (Retyezát-, Királykő-, Vânători-Neamţ Nemzeti Parkok). Területi viszonyban a helyhatósági szervek szintén bírnak rendszerint jelentéktelen - környezetvédelmi pénzalappal. A Környezeti Alap létrehozását szolgáló 73/2000 sz. Törvény, bár érvénybe lépett, még nem funkcionális, alkalmazásának módozatait most dolgozzák ki. A környezet-és természetvédelmi törvényeket renszerint valamely kormányszerv, vagy politikai párt fogalmazza meg és terjeszti föl a törvényhozó testületnek. Megjegyzendő, hogy bár a romániai, kb. 100 politikai párt között több tartja magát zöldnek, az RMDSz politikai platformja elsősorban kisgazda- és erdőtulajdonos tagjainak hatására számos lényeges környezetvédelmi-, természetvédelmi elemet tartalmaz. Ezen álláspont jútott kifejezésre a Ciorbea-kormány idején, amikor az RMDSz szerepet kapott a kormány-koalicióban, így ekkor törvényesült a román-magyar környezetvédelmi keretegyezmény, ekkor vetődött föl a határmenti magyar védterületek és nemzeti parkok nyugat-romániai meghosszabitásának gondolata, három, a határon átnyuló védterület tervében, a Duna Zöld Folyósója tervének körvonalazása, a helyhatóságok határmenti környezetvédelmi kapcsolatainak beinditása stb. A bekövetkezett politikai változások során a Zöld Folyosó kivételéve, amely már tul előhaladott állapotban volt, semhogy leállitsák e kezdeményezések mind elakadtak. A fenntebb említett nemzetközi jellegű- és euro-atlanti jogharmonizációt célzó környezet-és természetvédelmi törvényegyüttes mellett, számos országos jogszabály és helyhatósági határozat foglalkozik Környezet- és természetvédelemmel. Ilyenek pl.: - 137/1995 sz. Környezetvédelmi Törvény, - 18/1991 sz. Területrendezési Törvény, - 26/1996 sz. Erdőtörvény,

4 - 125/1996 sz. A Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium Rendelete, azon gazdasági és társadalmi tevékenységek szabályozására, amelyek kihatással vannak a környezetre, /1996 sz. Kormányhatározat, a nemzeti Tudományos kutatás és technológiai fejlődés Horizont 2000 Programm jóváhagyására, - 171/1997 sz. Törvény a Nemzeti terület rendezési tervének elfogadásáról (II. szakasz - vízek), - 103/1996 sz., a vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó Törvény, /1996 sz. víztörvény, - 5/2000 sz. Törvény a Nemzeti terület rendezési tervének elfogadásáról (III. szakasz- Védett területek), - 236/2000 sz. Sűrgösségi Kormányrendelet a természetvédelmi területek jogállásáról, a vadon élő növény és állatvilág természetes élőhelyek megőrzéséről, - 462/2001 sz. Törvény- a 236/2000 Sűrgösségi Kormányrendelet jóváhagyásáról, - 647/2001 A Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium Rendelete a vadon élő növények és állatok begyűjtése, felvásárlása és forgalmazása engedélyezésének jóváhagyására, bel-, illetve külföldön. Különösen lényeges a 462/2001 sz. Törvény, amely két környezetvédelmi főhatóság: egy admisztrativ (a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium), valamint egy tudományos szerv hatáskörét jelöli ki. Ez utóbbi a Román Tudományos Akadémia, amelynek külön bízottsága, a Természet Műalkotásainak Bízottsága (Commission for the Protection of Nature Monuments) foglalkozik a környezetvédelmi kérdések különféle vetületeivel. Az UICN normáinak megfelelő természetvédelmi területek száma pillanatnyilag 584, ez összesen ha-nak felel meg, ami ország területének mintegy 4,8 %-át jelenti ben 12 Nemzeti Park létesitésére történtek javaslatok, jelenleg mindebből a Retyezát Nemzeti Park rendelkezik különleges státussal. Az ország legnagyobb és legjelentősebb védterülete a Duna-Delta Bioszféra Rezervátum, amelynek a 5912 km²-e az ország 2,6 %-át teszi ki. Ez Románia egyetlen olyan része, amely hármas védettséget élvez: egyidejüleg bioszféra rezervátum, a Világörökság része és Ramsar szitu. E rezervátum, amelybe a Duna fél Európából hozott hordaléka folyik, rendkivüli és komplex ökoszisztémák összesége, amelyeket a környezetszennyeződés, valamint a megújuló természeti erőforrások fokozott kihasználása (halászat, nádkitermelés, újabban turizmus) bármikor kritikus helyzetbe hozhat. Jelenleg az érvényben lévő nemzeti környezetvédelmi stratégia akcióprogrammja elfogadja az 1993-i, Lucerna-ban megtartott közép- és keleteurópai környezetvédelmi akció-programm irányelveit, tiszteletben tartja az Európai Parlament és az EU Tanácsának a környezetvédelem globális követelményeinek maximális prioritására vonatkozó 2179/1998 sz. Határozatát, valamint szem előtt tartja az EU felé való jogharmonizáció stratégiáját. A környezetvédelem stratégiai programmja feltételezi az illetékes minisztérium szoros együttműködését a többi kormányszervvel, helyhatóságokkal, civil szervezetekkel, a lakossággal, valamint különféle nemzetközi fórumokkal. A Kormányprogramm, valamint a Víz- és Környezetvédelmi Minisztérium időszakára kidolgozott környezetvédelmi stratégia szerint a fontosabb környezetvédelmi- és természetvédelmi prioritások a következők :

5 - az élővilág védelme, tartós fejlődésének biztosítása különösen a kipusztulással fenyegetett fajok esetében, - a természetvédelmi területek hálózatának fejlesztése és hatékony adminisztrálása, európai modell szerint, - a környezetvédelemmel kapcsolatos törvények hatékony alkalmazása, - új, eurokompatibilis szabványok és normák bevezetése, - ökomezőgazdaság kialakítása, a degradált területek feljavítása stb. Ezen megvalósitások elsődleges feltétele a politikai akarat és a gyakorlati alkalmazás anyagi hátterének megteremtése. Az előbbire Románia az EU felé való közelités során kötelező módon kényszerül rá, az utóbbit hivatott biztositani a megszületendő Környezeti Alap, ugyanekkor számitva a különféle nemzetközi szervek segítségére, vissza nem téritendő kölcsön, vagy projektek formáj

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE OTKA -kutatás, T 049067 FT2 Beszámoló Témavezető: Dr. Nagy Imre 2009. február Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Kutatási terület,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK oktatási segédanyag a Szent István Egyetem hallgatói számára Szerkesztette: dr. Magyar Gábor Szerzők: dr. Hoffmann Orsolya (2. fejezet) dr. Kovács Mátyás (1.

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Bevezetés és a környezeti vizsgálat módszertana Ez nem technikai jellegű összefoglaló az Interreg V-A Románia-Magyarország

Részletesebben

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere dr. Kert Ágota WWF FÜZETEK 22. Budapest, 2002. Írta: Dr. Kert ágota Tel./Fax: (1) 341 4073 Lektorálta: Bozsó Brigitta Kiadta: WWF Magyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE. (nem hivatalos fordítás)

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE. (nem hivatalos fordítás) NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG A GABČÍKOVO-NAGYMAROS PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ÜGY (MAGYARORSZÁG/SZLOVÁKIA) A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE (nem hivatalos fordítás) I. KÖTET 1994. DECEMBER 5. 2 BEVEZETÉS 1. A Bíróság

Részletesebben

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása C 188 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.6.28. A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása P7_TA(2011)0065 Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra

Részletesebben

KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag

KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS INTÉZMÉNYEK című távképzési anyag Készítette: Pánovics Attila 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése számára! Környezetpolitika

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Szternák György Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása,

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló Közérthető összefoglaló Bevezetés Az Európai Unió új programozási időszakában (2014-2020) az Előzetes Értékelés és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szerepe megerősített. Az SKV mely az SKV irányelven

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

A VILÁG, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG ERDEI, AZ ERDŐK FENNTARTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TUDOMÁNYOS ALAPJAI

A VILÁG, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG ERDEI, AZ ERDŐK FENNTARTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TUDOMÁNYOS ALAPJAI Solymos Rezső az MTA rendes tagja A VILÁG, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG ERDEI, AZ ERDŐK FENNTARTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TUDOMÁNYOS ALAPJAI Elhangzott 2004. december 6-án A témaválasztás indokai Négy évtizedet

Részletesebben