Munkaerőpiac gazdaságtana 2006/2007 ősz Összefoglalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerőpiac gazdaságtana 2006/2007 ősz Összefoglalás"

Átírás

1 Munkaerőpiac gazdaságtana 2006/2007 ősz Összefoglalás 1. A demográfiának hány ágát különböztetjük meg? Hármat 2. Mi a demográfia? A demográfia az a történelmileg kialakult tudomány, amely sajátos módszerekkel vizsgálja a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait és tényezőit, valamint a népesség és népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsönhatásokat és következményeket, feltárja a népesség megújulásának, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit. 3. Definiálja a gazdaságilag aktív népesség fogalmát! Mindkét nemhez tatozó mindazon személyek összessége, akik munkát végeznek a gazdasági javak és szolgáltatások területén, egy meghatározott időszak alatt. 4. Mennyi Magyarországon a gazdasági aktivitás alsó határa 16 év. 5. Mi az általános aktivitási mutató? A gazdasági aktivitás aránya az össznépességhez viszonyítva. 6. Mely időszakban volt hazánkban a legmagasabb a gazdasági aktivitás 1970-es években. 7. Hogyan lehet csoportosítani a foglalkoztatottakat? (1) Aktív keresők, (2) gyermekgondozási ellátás mellett dolgozók és (3) a nyugdíj, járadék mellett dolgozók. 8. Mi jellemzi a munkanélkülit? az eszmei időpontot megelőző héten nem dolgozott, az eszmei időpontot megelőző négy hét folyamán aktívan munkát keresett (állás után érdeklődött a Munkaügyi Központnál, munkaközvetítő irodánál vagy magán-munkaközvetítőnél, személyesen vagy írásban megkeresett valamilyen munkáltatót, munkavállalás céljából hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött munkaalkalom iránt vagy vállalkozás indítását intézte), valamint úgy nyilatkozott, hogy azonnal, vagy legfeljebb két héten belül munkába tudna állni. 9. Milyen kategóriába tartozik az a személy, aki úgy nyilatkozott, hogy csak két héten túl tud munkába állni? Egyéb munkát keresőnek. 10. Ki a passzív munkanélküli? az a 15 éves és idősebb személy, aki azért nem keresett aktívan munkát, mert úgy gondolta, hogy már nem talál számára megfelelőt. 11. A munkanélküli minősítésnek feltétele-e a munkanélküli-ellátásban (pl. munkanélkülijáradék) való részesülés? Nem. 1

2 12. Kik alkotják a gazdaságilag nem aktív népességet? Inaktív keresők és eltartottak. 13. Hogyan határozható meg Magyarországon a foglalkozás? Egyéni foglalkozás az a tevékenység, amelyet az aktív kereső az eszmei időpontban rendszeresen, megélhetése fő forrásaként folytat. 14. Ki az alkalmazásban álló személy? Aki valamilyen munkáltatóval általában munkaszerződés alapján munkaviszonyban, bedolgozói jogviszonyban áll. Ebbe a kategóriába tartoznak a köztisztviselők, közalkalmazottak, bírói, ügyészi, szolgálati viszonyban állók, valamint a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjai is. 15. Ki az egyéni vállalkozó? Általában vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, ennek alapján dolgozó személy, aki tevékenységét nem társas vállalkozás formájában, hanem a vállalkozás egyszemélyes tulajdonosaként önállóan vagy alkalmazottakkal együtt végzi. 16. Kit nevezhetünk a társas vállalkozás dolgozó tagjának? Aki vállalkozói tevékenységét tulajdonosként nem egyénileg, hanem társas vállalkozás keretei között, valamilyen nem szövetkezeti formában működő gazdasági társaság munkavégzés jellegű személyes közreműködésre kötelezett tagjaként folytatja. 17. Mi jellemzi a szövetkezet dolgozó tagját? Bármilyen szövetkezeti formában működő gazdasági szervezet (pl. fogyasztási szövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet) tagjaként az adott szövetkezettel munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszonyban áll. 18. Ki a segítő családtag? Az, aki az egyéni vállalkozónak, a társas vállalkozás tagjainak, illetve a szövetkezeti tagoknak segít a tevékenységükben, fizetség nélkül, de a háztartás tagjaként részesülve a vállalkozás, a gazdaság eredményeiből. 19. Ki az alkalmi munkás? Az a munkavállaló, aki állandó munkajogviszony létesítése nélkül, és nem is vállalkozóként vállal alkalmi munkavállalói könyvvel vagy anélkül valamilyen, jellemzően csak rövid ideig tartó munkát (pl. mezőgazdasági napszámot, hóeltakarítást, építkezésen segédmunkát). 20. Kit nevezünk közhasznú munkásnak? Azt a személyt, akit a helyi önkormányzat közhasznú munkavégzés vagy közmunkaprogram keretében foglalkoztat. 21. Mikor alakult ki Magyarországon a munkaerőforrás belső korösszetételét tekintve a legkedvezőtlenebb korszerkezet a II. világháború óta? 2001-ben. 22. Kit nevezünk munkavállalónak? Azt, aki a munkajogviszony alapján munkát végez. Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki 16. életévét betöltötte. 2

3 23. Mi jellemzi a munkáltatót? Munkaviszony alapján mással munkát végeztet 24. Ki a fiatal munkavállaló? Aki 18. életévét nem töltötte még be. 25. Ki lehet munkáltató? (1) magán személy - jogképességének nem feltétele a cselekvőképesség (tv. képviselő jár el), továbbá (2) magán személyek jogi személyiséggel nem rendelkező közössége pl. Betéti Társaság (BT), Közkereseti Társaság (KKT), építő közösség, valamint (3) jogi személy. 26. Hogyan határozná meg a közalkalmazotti jogviszonyban állók körét? Állami és helyi önkormányzati szerveknél foglalkoztatottak. Az állami és helyi költségvetés által működtetett olyan közfeladatott egészségügy, szociális, közművelődés, oktatás, sport, tudományos - ellátó intézmények amelyben a feladat ellátása nem tehető függővé a piaci viszonyok alakulásától. 27. Hogyan határozná meg a közszolgálati jogviszonyban állók körét? A központi közigazgatási szervek kormányhivatal, minisztériumok, országos hatáskörű szervek területi és helyi szervei, közigazgatási hivatal, valamint helyi önkormányzatok képviselő testületének hivatala, köztisztviselő, ügykezelők, fizikai alkalmazottak. 28. Melyek a munkaszerződés főbb tartalmi elemei? (1) a személyi alapbér, (2) a munkakör leírása és a (3) munkavégzés helyének meghatározása. 29. Mikor haladta meg a szolgáltató szektor jelentősége az ipari szektorét? USA-ban 1995-ben, Magyarországon 1998-ban. 30. Mutassa be a vállalkozás tőkeszerkezetét! 31. Jellemezze a kapcsolati tőkét! A cég vagy intézmény hírneve (vezetőinek, alapítóinak, munkatársainak, termékeinek, szolgáltatásainak köszönhetően), Vevőkapcsolatai, ügyfélköre, akire tevékenységét, jövőbeli terveit építi, a vevők, ügyfelek lojalitása, intézményi kapcsolatok más szervezetekkel, szövetségesekkel, szállítókkal, szakmai szervezetekkel, stb., elosztási, értékesítési csatornákhoz való hozzáférés. 32. A szervezeti tőke hány fő részből áll? Kettőből immateriális javak és infrastrukturális eszközök 3

4 33. Soroljon fel immateriális javakat a szervezeti tőkén belül! A kutatás, fejlesztés eredményei, saját fejlesztésű eszközeinek értéke, vásárolt licenc, az értékes, bevezetett márkanév, stb. 34. Ismertessen infrastrukturális eszközöket a szervezeti tőkén belül! A vezetés filozófiája, a szervezet kultúrája, információs, kommunikációs rendszere, befektetői, pénzintézeti és egyéb hálózatai, stb. 35. Melyek az emberi erőforrás általános tulajdonságai? (1) adott kapacitással és teljesítménykínálattal rendelkezik, (2) megszerzése a piacon keresztül történik, (3) árát a keresleti és kínálati viszonyok befolyásolják. 36. Melyek az emberi erőforrás speciális tulajdonságai? Jellemezze azokat! (1) Nem fogy a felhasználás során, tartós - Minden más erőforrás alkalmazása során elfogy, míg az emberi erőforrás hosszú távon fennmarad, sőt megfelelő fejlesztési programok, tanulás révén teljesítőképessége fokozható. Az emberi erőforrás a leghosszabb életciklusú eszközök egyike, az életciklus különböző szakaszaiban más jellemzőkkel bír. E tulajdonságból fakadó menedzsment feladat a stratégiára alapozott tudatos fejlesztés és az életszakasznak megfelelő alkalmazás. (2) Nem raktározható - Az a kapacitás, amit adott időpontban nem használunk fel, elvész, nem lehet a fel nem használt erőforrásból tartalékot képezni. A változó intenzitású munka (az alulterhelés és az azt követő túlterhelés egyaránt) stresszt okoz, kifáradáshoz vezet és a költséghatékonysága is alacsony. A hatékony felhasználás érdekében tervszerű, folyamatos és egyenletes igénybevételre kell törekedni. (3) Innovatív - Ez az egyetlen olyan erőforrás, amely képes megújulni, kompetenciái és más erőforrások kombinációi révén minőségében új termékeket, szolgáltatásokat létrehozni. Motiváltsága, attitűdje függvényében a szervezeti teljesítmények teljesen új szintjét képes elérni. A menedzsment feladata az innovációs kapacitás-fenntartása és ösztönzése. (4) Döntéseket hoz - Bármely időpontban úgy dönthet, hogy a szervezetet elhagyja, ha pl. munka tartalmával vagy a nyújtott ellenszolgáltatásokkal elégedetlen, vagy jobb ajánlatot kap. Ugyancsak lényeges döntése a saját teljesítmény szintjének meghatározása egyes feladatok esetén. A menedzsment elsősorban az elkötelezettség kialakítása és a folyamatos kommunikáció révén befolyásolhatja az alkalmazottak döntéseit. (5) Nem tulajdona a vállalatnak Nem képezi a saját tőke részét, nem értékesíthető, de kapacitása és kompetenciái a vállalat értékét jelentősen befolyásolják. A humán tőke ápolása, tudatos fejlesztése üzleti előny. 37. Mi a munkaerőpiac definíciója? A munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. 38. Miből áll a munkaerőpiac? Keresleti és kínálati oldalból. 39. Jellemezze a Tiszta piacgazdasági modell -t! A modell szerint a munkaerőpiac mentes az állami beavatkozásoktól. Kizárólag a gazdasági érdekek döntik el, hogy a feladatokat hogyan, és kivel végzik, végeztetik el a szervezetek. 4

5 Mit? ÁLLAM Hogyan? Kivel? 40. Jellemezze a Tervgazdálkodási modell -t! A modell azt feltételezi, hogy a feladatokhoz az állam rendeli hozzá az erőforrásokat, és ezen felül a végrehajtás módját is megjelöli. Mit? ÁLLAM Hogyan? Kivel? 41. Jellemezze a Vegyes modell -t! A hosszú távú, sikeres gazdasági működés feltételeinek azonban e két modell közül egyik sem felel meg. Egy valós gazdaság nem független, így nem elképzelhető az, hogy kizárólag gazdasági szempontok szerint működjön, mindenképpen szükséges állami szerepvállalás. Mit? ÁLLAM Hogyan? Kivel? 42. Mi jellemzi a globális munkaerő túlkeresletet? (1) a kínálat nagysága szab határt a foglalkoztatásnak, (2) a vevők (munkaadók) erőfeszítése határozza meg, hogy a kereslet és kínálat egymásra találását (3) a munkavállalók alkupozícióját erősíti. 5

6 43. Mi jellemzi a globális munkaerő túlkínálatot? (1) kereslet szab határt a foglalkoztatásnak, (2) az eladók (munkavállalók) erőfeszítése sokkal nagyobbá válnak a betöltendő munkahelyért és az alkalmas dolgozók egymásra találásában, (3) a munkaadók alkupozícióját erősíti. 44. Mi jellemzi a munkaerő-piaci egyensúlyt? (1) ideiglenes, átmeneti jelenség, (2) tökéletes munkaerő-piaci egyensúlyról nem lehet beszélni, (3) mérése rendkívül nehéz (4) nem annyira a kereslet és kínálat pontos megfelelésének fogható fel, inkább aszerint minősíthető, hogy a keresleti és kínálati folyamatok közelítenek vagy távolodnak egymástól, (5) és amennyiben a kereslet és kínálat nem egyező, de egymás felé tendálnak, általában egyensúlyhoz közeli állapotról beszélünk. 45. Sorolja fel a munkaerő-piaci szereplőket! Az (1) állam, a (2) munkaadók, a (3) munkavállalók és az (4) érdekképviseleti szervek 46. Melyek a munkaerő-piaci egyensúlyt befolyásoló tényezők a munkaerő-kínálat oldaláról? A (1) munkavállalási korú népesség nagysága, a (2) munkanélküliek száma, a (3) gazdaságilag aktív népesség aránya és a (4) gazdaságilag inaktívak száma nincsenek jelen a piacon. 47. Melyek a munkaerő-piaci egyensúlyt befolyásoló tényezők a munkaerő-kerselet oldaláról? A (1) normál keresletet a gazdaság állapota és az (2) államilag finanszírozott, un. támogatott foglalkoztatási programok, pl. közmunkák, közhasznú munka. 48. Milyen típusú munkanélküliséget ismer? (1) globális, (2) strukturális, (3) frikciós vagy súrlódásos, (4) és szezonális 49. Mi jellemzi a globális munkanélküliséget? Akkor beszélhetünk globális munkanélküliségről, ha a gazdaság adott foglalkoztatottsági szintjén, adott termelékenység és műszaki, technikai színvonalon a munkaerő-kereslet elmarad a kínálattól. 50. Többek közt mik az okai a magyarországi globális munkanélküliségnek? (1) a 90-es évek közepéig recesszió (2) növekvő tartós munkanélküliség (3) a képzettebb embererő alulfoglalkoztatása 51. Mi jellemzi a strukturális munkanélküliséget? A munkaerőpiac kereseti és kínálati oldalának strukturális eltéréséből származik, amely egyszerre okozhat munkanélküliséget és munkaerőhiányt a gazdaságban. Általában jellemző, hogy a keresleti oldalon bekövetkező változásokat a kínálati oldal csak késéssel tudja követni, ami alapvető oka a strukturális munkanélküliség kialakulásának. Röviden: A kereslet és kínálat szerkezetének eltéréséből fakad. 52. Mi okozza a strukturális munkanélküliséget? (1) a területi elhelyezkedés (földrajzi), (2) a foglalkozások eltérése, valamint (3) a képzettség szakirányának eltérése. 6

7 53. Mi jellemzi a súrlódásos munkanélküliséget? A munkaerőpiac globális és szerkezeti egyensúlyi állapotában is fennáll valamekkora súrlódásos munkanélküliség, ill. munkaerő-hiány, - hozzátéve, hogy ezek egy időben, egyazon munkaerőpiacon is jelentkezhetnek. A súrlódásos munkanélküliek körébe azon munkavállalók tartoznak, akik épp munkahelyek közt vannak. Frissen léptek ki korábbi munkahelyükről, és ugyan még nem találtak új munkahelyet, de várható, hogy hamar találnak pl. keresett a munkájuk 54. Hogyan jellemezhető a szezonális munkanélküliség? A munkaerőpiac azon szereplői, akik nem állandóan vállalnak munkát, illetve tudásuk, képzettségük nem teszi őket alkalmassá ilyen munkák elvégzésére, csak időszakosan állnak foglalkoztatásban. Jellemzően szezonális munkát végeznek, melyre az év egy meghatározott részében van igény. 55. Mikor jelent meg az átképzési támogatás Magyarországon? 1983-ban. 56. Mikor kezdődött Magyarországon a közhasznú munkavégzés támogatása? 1987-ben. 57. Mikor született törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról? 1991-ben. 58. Mi alkotja a foglalkoztatáspolitika finanszírozási rendszerét? (1) a Munkaerő-piaci Alap, a (2) Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, a (3) Foglalkoztatási Alap, a (4) Szakképzési Alap, a (5) Rehabilitációs Alap, valamint a (6) Bérgarancia Alap összevonásával létrehozott elkülönített állami pénzalap 59. Mi a foglalkoztatáspolitika definíciója? A foglalkoztatáspolitika elvek, intézkedések és intézmények rendszere, amellyel az állam a foglalkoztatást befolyásolja. 60. Mi a foglalkoztatáspolitika célja? A munkaerő-piac minél harmonikusabb működésének elősegítése. 61. Mely tényezők alkotják a foglalkoztatáspolitika célrendszerét? (1) a foglalkoztatás elősegítése, (2) a munkanélküliség megelőzése és a (3) a hátrányos következmények enyhítése. 62. Mely tényezők alakítják a foglalkoztatás színvonalát? (1) a demográfiai folyamatok, (2) a műszaki fejlődési ütem, fejlettségi szint (3) a társadalmi, gazdasági szerkezet, a (4) szakmai, képzettségi összetétel, a (5) földrajzi, településszerkezeti tényezők, és a (6) közlekedési infrastruktúra. 63. Mi jellemzi az aktív foglalkoztatáspolitikát? Valamilyen módon aktiválja a munkanélkülit. A munkanélküliséghez vezető okokat kívánja befolyásolni. 7

8 64. Milyen aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket ismer? (1) képzések támogatása, (2) intenzív álláskeresés támogatása, (3) vállalkozóvá válás támogatása, (3) foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, (4) közhasznú munkavégzés támogatása, (5) foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékátvállalás, (6) megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása, (6) fiatal munkanélküliek foglalkoztatási támogatása, (7) munkaerő-piaci programok támogatása 65. Mi jellemzi a passzív foglalkoztatáspolitikát? A kialakult helyzetben a társadalmi-gazdasági feszültségek enyhítésére törekszik, függetlenül attól, hogy aktivizálja-e a munkanélkülit vagy csak segélyezi. 66. Milyen passzív foglalkoztatáspolitikai eszközöket ismer? (1) járadék és (2) segély. 67. Ismertesse a teles foglalkoztatás modelljének jellemzőit! (1) központi gazdasági irányítói a munkaerő kínálatot teljes mértékben lekötik, (2) kapun belüli munkanélküliség alakul ki (3) a hatékonysági követelmények nem képesek érvényre jutni, (4) pazarlás, (5) költségérzéketlenség, (6) alacsony munkaintenzitás (7) túlfoglalkoztatottság, (8) alacsony termelékenységi színvonal. 68. Ismertesse a piacgazdasági foglalkoztatási modell főbb jellemzőit! (1) központjában a hatékonyság áll, (2) a piaci igény határozza meg a foglalkoztatást, (3) munkanélküliséggel jár (4) gazdaságpolitika és ágazati politikák közreműködése (5) megkövetelt a munkakörre előírt iskolázottság és képzettség, (6) költségérzékenység, (7) jövedelmezőség, (8) nyugdíj orientáltság, (9) teljes munkaintenzitás, (10) növekvő termelékenység. 69. Melyek a munkáltató főbb kötelezettségei? (1) munkaszerződéssel munkaviszonyra vonatkozó egyént szabályok szerint foglalkoztathat csak munkavállalót, (2) biztosítani kell az egészséges és biztos munkafeltételeket, (3) meg kell szervezni a munkát, (4) munkabért kell fizetni a vonatkozó szabályok, illetve a szerződés szerint. 70. Melyek a munkavállalók főbb kötelezettségei? (1) köteles előírt helyen időben, állapotban megjeleni és munkát végezni, (2) elvárható szakértelemmel dolgozni (gondosság), (3) előírásokat, utasításokat betartani (utóbbi nem ütközhet jogszabályba), (4) együttműködni a munkatársakkal, (5) egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti, (6) üzleti titkot megőrizni, (7) különösen indokolt esetben munkakörébe nem tartozó feladatokat elvégezni, (8) naptári évenként legfeljebb 2 hónapot nem az állandó munkahelyén is elvégezni, ha kötelezik rá, (9) második, így további munkaviszonyokat és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokat köteles a munkáltatónak bejelenteni. 8

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika I. 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatás-politika fogalma Komplex fogalom. -

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.)

Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.) Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A munkaerő-piac jellemzői A munkaerőpiac az emberi erőforrással történő gazdálkodás konkrét és

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI INTÉZMÉNYEK ÉS POLITIKÁK

MUNKAERŐ-PIACI INTÉZMÉNYEK ÉS POLITIKÁK MUNKAERŐ-PIACI INTÉZMÉNYEK ÉS POLITIKÁK Frey Mária BCE Emberi erőforrások tanszék A tananyag elkészítésében közreműködött: Gábor R. István A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag)

Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag) Vámosi Tamás Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag) Felelős kiadó: a Kar dékánja PTE FEEK Pécs, 2013 ISBN 978-963-642-525-8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A globalizációs folyamatok hatása a munkaerő-piaci

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Finna Henrietta A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona Gödöllő

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Készült a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda műhelyében Írta és szerkesztette:

Részletesebben

Rendszerváltás a szakképzésben

Rendszerváltás a szakképzésben Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Rendszerváltás a szakképzésben A szakképzés szerkezeti,

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Aktív Műhely a gyakorlatban Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Kézenfogva Alapítvány Budapest, 2010 Szerkesztette: Dr. Czike Klára Szerzők: dr. Czike Klára

Részletesebben