Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata"

Átírás

1 Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Környezetvédelmi programja

2 Ennek a dokumentumnak az eredeti példányait a környezet védelme érdekében újrahasznosított, fehérítımentes papírra, festéktakarékos eljárással nyomtattuk. A Földet nem ıseinktıl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Készítette: dr. Pongor Lilla Városüzemeltetési Osztály

3 1. Bevezetı 1. Bevezetı 1. Általános követelmények: A mai világban, amikor teljes környezetünket az emberi befolyás, beavatkozás jellemzi, nem szabad elmenni a környezetvédelem fontossága mellett. Nemcsak azért, mert a jogszabályok sokasága írja elı, de erkölcsi kötelességünk is környezetünk megóvása. A megfelelı szintő környezetvédelemhez azonban legelsı teendınk a környezetpolitikai tervezés, a programkészítés. Ennek során feltárjuk a problémákat, majd megkeressük azokat a lehetıségeket, amelyekkel ezek megoldhatók. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) b.) kötelezı jelleggel elıírja az önkormányzatok számára települési környezetvédelmi programok készítését illetékességi területükre. Ennek a feladatnak az Önkormányzat korábban eleget tett, most azonban idıszerővé vált ennek új szemszögbıl való átgondolása, a problémák feltárása és hosszú távú koncepció kidolgozása. 2. A programhoz felhasznált alapdokumentumok: a/ évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól b/ 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról c/ 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési idıszakára ( ) vonatkozó koncepcióról d/ Budapest Fıváros környezetvédelmi programja 3. A program legfontosabb környezetvédelmi alapelvei: 3.1. A fenntartható fejlıdés elve: Ez az elv minden, környezetvédelemmel kapcsolatos koncepciónak részét kell, hogy képezze. A fogalmat az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világbizottsága állította a középpontba, majd a riói konferencia elıkészítése során meghatározó elvvé vált. A környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt a követelményt, hogy a jelen generációk szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ezzel ne csökkentsük a jövı generációk szükséglet-kielégítési lehetıségeit. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 1

4 1. Bevezetı Megelızés, elıvigyázatosság és helyreállítás elve: Ez a három, összefüggı alapelv szinte minden környezetvédelmi témájú dokumentumban megjelenik. Egy folyamatot jelez, amelynek során mindig a környezetvédelmi érdekeket vesszük figyelembe. Az elıvigyázatosság minden emberi magatartásnál szóba jön, már az egyes tevékenységek megalapozásánál figyelembe kell venni, hogy esetleg lehetnek a környezetre káros hatásai. A megelızés fogalma az ártalmak keletkezésének megelızését jelenti. Ez már jogi eszközökkel is megjeleníthetı, ilyen például az engedélyezés. Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól emellett elıírja a leghatékonyabb megoldások, valamint az elérhetı legjobb technika alkalmazását is, mert így elkerülhetık a környezethasználat káros következményei. A helyreállítás az az elv, amely a már létrejött károsító tevékenység befejezésére, illetve lehetıség szerint a korábbi állapot visszaállítására terjed ki Állami önkormányzati felelısségvállalás: Az állam - egyben az önkormányzatok is - felelısséggel tartoznak azért, hogy a környezetvédelem intézményrendszerét a megfelelı szinten kialakítsák és mőködtessék, valamint az érdekeit képviseljék. Emellett helytállással tartoznak az állami szervek és tulajdon által okozott károkért, továbbá mögöttes felelısséggel azokért a károkért, amelyekért mást nem lehet felelısségre vonni Társadalmi részvétel: Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmet nem lehet szektorálisan kezelni, és az élet minden területén befolyásoló hatása lehet, ezért fontos, hogy az érintett szereplık egymással mindenkor kapcsolatban álljanak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az állampolgárokat, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket is be kell vonni az ıket érintı döntések meghozatalába környezetvédelmi ügyekben is. A Riói Nyilatkozat 10. elve alapján mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést a környezetre vonatkozó információkhoz. E fentiek mellett nem szabad eltekinteni a hatékony jogérvényesítéstıl és jogorvoslati jogtól sem Környezeti oktatás, nevelés: Az eddigi tapasztalatok alapján jelenleg a lakosságnak csak egy kis része 2 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

5 1. Bevezetı gondolkodik tudatosan környezetvédelmi szempontokban. Tekintettel arra, hogy ennek a megváltoztatása nem lehetséges néhány hét, hónap alatt, ezért különösen oda kell figyelni arra, hogy a gyermekektıl a felnıttekig mindenkihez eljusson a környezetvédelem gondolata. Ez megnyilvánulhat tantervi oktatásban, programok megvalósításában Távlati gondolkodás: Túl kell lépni azon a hagyományos gondolkodáson, hogy politikai ciklusokban gondolkodjon a környezetvédelmi tervezés. Egyes célok csak hosszú távon valósíthatóak meg, akár 5-10 évbe is telhet, mire eredmények tapasztalhatók. 4. A program által kötelezıen vizsgálandó és egyéb területek: A évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól meghatározza azokat a területeket, amelyeket a programkészítés során kötelezı jelleggel vizsgálni kell. Ezek a következık: a) a települési környezet tisztasága, b) a csapadékvíz-elvezetés, c) a kommunális szennyvízkezelés, -győjtés, -elvezetés, -tisztítás, d) kommunális hulladékkezelés, e) a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, kiskereskedelem) eredető zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, f) a helyi közlekedésszervezés, g) az ivóvízellátás, h) az energiagazdálkodás, i) a zöldterület-gazdálkodás, j) a feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és elıírásait. A fentiek mellett a program foglalkozni kíván a környezetvédelmi oktatással is, tekintettel arra, hogy a hosszú távú tervezéshez a tudatformálás is elengedhetetlen. A program egyben kitér a társasházakra is. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 3

6 4 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

7 A környezet jelenlegi állapotának bemutatása Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 5

8 2. A környezet állapotának általános bemutatása 2. A környezet állapotának általános bemutatása A XV. kerület Budapest egyik északi határkerülete. Ez a tény bizonyos jellemzıit alapvetıen befolyásolja környezeti szempontból is. Ez egyfelıl a közlekedésbıl adódik, hiszen jelentıs az átmenı gépjármőforgalom, mely leginkább a levegıminıségben érezteti hatását. Emellett egyre több nagyobb vállalkozás választja tevékenysége színhelyéül kerületünket, amely természetesen kihat a levegı- és zajhelyzetre, valamint a hulladékképzıdésre is. Örvendetes, hogy a befektetık a kerületben kívánnak megtelepedni, a folytatott munkák azonban idınként környezeti szempontból aggályosnak, figyelemmel kísérendınek mondhatók. Nem szabad elfeledkezni azokról a vállalkozásokról, befektetésekrıl sem, amely ugyan már beszüntették tevékenységüket, hatásuk mégis mindmáig érezhetı, az általuk esetlegesen okozott károk helyreállítását viszont már nem végzik el. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kerület beépítettsége, jellege nem minden területen azonos. Másképpen kezelendık, esetenként más gondokkal küzdenek a lakótelepi részek, mint a kertvárosias beépítettségő részek. 6 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

9 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 1. Bevezetı jogszabályi alapok: Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól ad kereteket a levegıminıség szabályozásának. Ezen alapulnak a speciálisan a levegı védelmével foglalkozó jogszabályok, legfıképpen a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, a 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegıszennyezı anyagok összkibocsátási határértékeirıl, valamint a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl. 2. Az EU követelményei: Az EU levegıminıségi szabályainak a 96/62. levegıminıségi keretdirektíva ad kereteket. A levegıminıség közös stratégiájának kialakítása a cél. Alkalmazkodva ezekhez a követelményekhez, a XV. kerületben is fel kell mérni a levegı állapotát, összegyőjteni az információkat, és minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a levegı állapota nem romoljon, illetve javuljon. A célok meghatározása természetesen nem lehet öncélú, az információk összegyőjtését követıen elkerülni, megelızni szükséges a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, beavatkozási határértékeket kell megállapítani és a levegıminıség megfelelı állapotának megırzésére, illetve javítására kell törekedni. Emellett vannak speciális, bizonyos területekre kiterjedı direktívák, amelyekre a csatlakozást követıen a magyar viszonyokban is oda kell figyelni. Ilyen például a hulladékégetı mővek légszennyezésére vonatkozó direktíva vagy a kén-dioxidra és lebegı részecskékre határértékeket elıíró direktíva. 3. A levegı minısége: Az évi LIII. törvény alapján a levegı védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára. Az ily módon védett levegıt meg kell óvni minden olyan mesterséges hatástól, amely minıségét veszélyezteti vagy egészséget károsító módon terheli. Emellett a Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 7

10 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem törvény kötelezettségként elıírja, hogy a légszennyezı anyagok kibocsátását is a lehetı legkisebb mértékőre kell visszaszorítani. A környezeti levegı minısége szempontjából Budapest és környéke a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján az 1. légszennyezettségi agglomeráció besorolásba tartozik. A zónacsoport a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyezı anyag koncentrációja tartósan vagy idıszakosan a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes miniszteri rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik. Az egyes szennyezı anyagok szerinti lebontás a következıképpen alakul: Zónacsoport a szennyezı Kéndioxidioximonoxid Nitrogén- Szén- Szilárd Benzol anyagok szerint (PM10) Budapest és környéke E B D C E 4. A környezeti levegı jelenlegi minısége a XV. kerületben: 4.1. A korábbi felmérések eredményei: A XV. kerület levegıminıségének felmérésére 2000-ben került sor. A mérés a évi nyári, nem főtési idıszakban készült a kén-dioxid (SO 2 ), a szén-monoxid (CO), a nitrogénoxidok (NO X ), valamint a szálló por tekintetében, tekintettel arra, hogy ezek a leggyakrabban vizsgált komponensek, s ily módon összehasonlíthatóak az adatok más mérési eredményekkel. A vizsgálatokat 31 mérıponton végezték, és többségük nagy forgalmú útvonalak körzetébe esett, az alábbiak szerint: 1 Szentmihályi u. - Határ u. 2 Pólus Center 3 CORA parkoló 4 Káposztásmegyer - Homokbánya 5 Körvasút - M 3 6 Szıdliget u. - Fı u. 7 Szentmihályi u. - M 3 8 M 3 - SHELL benzinkút 9 METRO parkoló 10 Szentmihályi u. - Erdıkerülı u. 11 Szentmihályi u. - Bánkút u. 12 Hubay Jenı tér 8 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

11 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 13 Bogáncs u. - Esthajnal u. 14 M 3 - Szerencs u. 15 Tóth István u. - Kolozsvár u. 16 Dembinszky u. - Rákos u. 17 Szerencs u. - Rákos u. 18 Nádastó Park 19 Szentmihályi u. - Régi Fóti u. 20 Drégelyvár u. - Molnár Viktor u. 21 Drégelyvár u. - Neptun u. 22 Legénybíró u Apolló u. - İrjárat u. 24 Károlyi u. - Mélyfúró u. 25 Kovácsi K. tér 26 Pázmány Péter u. - Szerencs u. 27 Határ u. vége 28 Régi Fóti u. - Szántóföld u. 29 Aulich u. - Arany J. u. 30 Aporháza u. - Régi Fóti u. 31 Körvasút - Határ u. A mérés alapján akkor a következıket lehetett megállapítani. A kén-dioxid tekintetében a kerület nem volt szennyezett. Sem a minimum-, sem az átlag-, sem pedig a maximum értékekben nem volt tapasztalható határérték-túllépés, az értékek lényegesen kisebbek voltak, mint a vonatkozó határérték. (A minimum értékeknél az összehasonlítási alap az éves határérték, a maximumnál a 30 perces határérték, az átlagnál pedig a 24 órás határérték.) 0,30 0,25 SO2 átlag. SO2 min. SO2 max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 p erces határérték mg/m3 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 9

12 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem A szén-monoxid tekintetében elmondható, hogy itt sem tapasztalható határérték túllépés. 10,0 5,0 4,0 CO átlag. CO min. CO max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 3,0 2,0 1,0 0, A nitrogén-oxidok esetében már nem ennyire jó a kerület helyzete. A mért értékek 5 mérıponton az összes határértéket meghaladják, két helyen jelentıs mértékben. Emellett a mérıpontok 50 %-án az átlagos, illetve a maximum határértékeket meghaladó koncentráció volt fellelhetı. 1,5 1,0 NOX átlag. NOX min. NOX max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 0,5 0, A szálló por esetében a vizsgálódás az átlagértékekre terjedt ki. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a mért koncentrációk mindegyik mérıpont tekintetében meghaladták az éves határértékeket; a 24 órás határértékeket pedig az esetek több mint felében lépik túl. 10 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

13 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 0,25 0,20 Por átlag éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 0,15 0,10 0,05 0, A fentiek alapján általános következtetésként megállapítható hogy a kerületnek a zsúfolt fıforgalmi utak mellett fekvı részei a szennyezettek, úgy mint a Szentmihályi út, illetve az M3 melletti szakasz A jelenlegi mérési eredmények: A XV. kerületben több ponton vannak elhelyezve ún. RIV levegı immissziós mérıállomások. Ezeknek az adatait a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség kezeli, az utóbbi idıszakban azonban nem folyt rendszeres adatszolgáltatás. Megkeresésünkre a Felügyelıség szeptemberben megküldte a január július közötti idıszak legtöbb mérési eredményét. Ennek tanulságait - a júliusi idıszakig bezárólag - az alábbiakban foglalhatjuk össze. A két mérıállomás a Fı út 70. szám alatt (Dózsa György Gimnázium), valamint a Száraznád u szám alatt (Palota Holding Rt.) található. Mindkét mérıállomás a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és az ülepedı por koncentrációját méri. A kén-dioxid esetében megállapítható, hogy még a maximális érték is messze elmarad a határértéktıl mindkét helyszínen, tehát megegyezıen a évi mérési adatokkal kijelenthetı, hogy a kerület e tekintetben nem szennyezett. A nitrogén-dioxid esetében nem ennyire jók az eredmények. Az alábbi táblázat összefoglalja jelentısebb adatokat. Viszonyításképpen: az éves határérték 40 µg/m 3, a 24 órás határérték pedig 85 µg/m 3. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 11

14 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem hónap mérések száma Száraznád u órás túllépések száma túllépés % átlag immisszió µg/m3 max. érték µg/m3 január ,08 111,00 február ,7 90,21 180,00 március ,4 84,36 136,00 április ,7 47,60 87,00 május ,5 39,94 122,00 június ,40 66,00 július ,07 74,00 N itr o g é n - d io x id á tla g é r té k e k m a x. é r t é k e k 2 4 ó r á s h a tá r é r t é k é v e s h a tá r é r t é k január március május július hónap mérések száma 24 órás túllépés Fı út 70. túllépés % átlag immisszió µ/m3 max. érték µ/m3 március ,7 73,00 118,00 április ,67 74,00 május ,3 67,33 90,00 N i t r o g é n - d i o x i d á t l a g é r t é k e k m a x. é r t é k e k 2 4 ó r á s h a t á r é r t é k 0 március április május é v e s h a t á r é r t é k 12 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

15 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem Az ülepedı por tekintetében megállapítható, hogy itt sincs jelentıs határérték feletti vagy ezt meghaladó szennyezettség. Összesen egy alkalommal mért a berendezés - a Fı utca 70. szám alatt - május hónapban a határérték feletti mennyiséget. A további eredményekrıl havonta kapunk tájékoztatást, ennek kiértékelését folyamatosan kell majd végezni. Ebbıl látható lesz, mely komponensek tekintetében javul és melyek esetében romlik a kerület helyzete A közlekedési légszennyezés: A légszennyezésnek több forrása is van a XV. kerületben. Ezek közé tartozik a közlekedési, valamint az ipari tevékenység által okozott szennyezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kerületi szinten a közlekedésbıl származó szennyezés okozza a legtöbb lakossági panaszt. A mérések is kimutatták, hogy leginkább az M3, a Szentmihályi út környéke szennyezett, illetve a kerület déli része, elsısorban a Drégelyvár u. és a Nyírpalota út mentén jelentısek a mért szennyezıanyag koncentrációk, különösen a szálló port és a nitrogén-oxidokat tekintve Az ipari levegıszennyezés: A kerületben több vállalkozás is folytat olyan tevékenységet, melynek következtében esetlegesen szennyezı anyag kerülhet a levegıbe. A legtöbb nemcsak kerületi - lakossági panaszt a Hulladékhasznosító Mő mőködése okozta és okozza ma is. A korábbi mérések és a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelıség adataiból egyértelmő, hogy a HUHA kibocsátásai jelentısek, több komponens tekintetében van ok aggodalomra, mindazonáltal a füstgáztisztító építése már folyamatban van, és remélhetıleg a tervek szerint fog lezajlani. A megépülést követı mérések adatainak javulást kell mutatniuk, és a mőködéssel összefüggı panaszok mérséklıdni fognak. Természetesen nem csak ez az egy olyan vállalkozási tevékenység folyik a kerületben, amelyek potenciálisan bocsáthatnak ki szennyezı anyagokat. Azokra a tevékenységekre, amelyeknek felügyelete nem jegyzıi hatáskörbe tartozik, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség kibocsátási határértékeket, levegıvédelmi követelményeket állapít meg. Az errıl szóló határozatokat az Önkormányzat számára is megküldi tájékoztatásul szeptember 15-ig összesen 48 db határozatot kaptunk, amelyekbıl egy adatbázist állítottunk fel. A vállalkozások számára a Felügyelıség 47 komponens tekintetében állapított meg határértékeket. Ezek közül a legtöbb esetben a következıkre is megállapított határértékeket: Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 13

16 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem - szilárd por: 33 esetben - szén-monoxid: 41 esetben - nitrogén-oxidok: 41 esetben - kén-dioxid: 38 esetben 14 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

17 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága 1. Jogszabályi keretek: A évi XLIII. törvény (Hgt.) megadja az általános kereteket a hulladékgazdálkodás szervezéséhez. Emellett az egyes jogszabályok foglalkoznak bizonyos speciális területek, mint a hulladékszállítás, a lerakók üzemeltetése témáival. A Fıváros területén az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 63. (2) alapján azokat a kötelezıen ellátandó feladatokat, amelyek a Fıváros egészét vagy egy kerületet meghaladó részét érintik, a Fıvárosi Önkormányzatnak kell ellátnia. Ez a 63/A (e) alapján vonatkozik az alapvetı hulladékgazdálkodási feladatokra is, amelyeket a Fıvárosi Önkormányzat a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. útján lát el. Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy a kerületeknek, így a XV. kerületnek ne lenne saját feladata a hulladékgazdálkodás területén. Bizonyos tevékenységek a kerület hatáskörébe tartoznak. Joga és egyben kötelezettsége is például a fıvárosi hulladékgazdálkodási tervet véleményezni (Ez már megtörtént, mert a Fıvárosi Önkormányzat levélben fordult hozzánk bizonyos kérdések tekintetében.), a kerületben illegálisan lerakott hulladékot elszállíttatni. 2. Az EU követelmények: A magyar szabályozás - tekintettel arra, hogy a törvényünk még egészen friss - már átvette a legfontosabb szabályokat, tehát ezen a téren nincs jelentıs lemaradásunk. Ugyanakkor mégis utalni kell a Közösség hulladékgazdálkodási stratégiájára. Ez három nagyon fontos alapelvet tartalmaz, amelyeknek a sorrendjét is figyelembe kell venni: a./ Megelızés elve: ez lényegében a hulladék képzıdésének megelızése, ily módon a hulladék mennyiségének csökkentése. b./ Újrafelhasználás, újrafeldolgozás elve: a már keletkezett hulladék minél nagyobb részének újrahasznosítása. c./ A végleges ártalmatlanítás optimalizálása: a nem újrahasznosítható hulladékok ártalmatlanítása. A hulladékos keretdirektíva egyben megteremti az alapokat is a hulladékgazdálkodás egyes részterületeinek szabályozásához. Így alkották meg a hulladéklistát, a veszélyes hulladékokról szóló direktívát, a települési-hulladék égetık levegıszennyezését megelızı, illetve csökkentı intézkedések bevezetésérıl szóló direktívát vagy a hulladékok határon túli mozgatásáról szóló szabályokat. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 15

18 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága 3. A jelenlegi helyzet: 3.1. A kommunális és az elhagyott hulladék kezelése: Jelenleg a lakossági szilárdhulladék-szállítási feladatokat a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. látja el. Emellett azonban sajnálatos módon egyre növekszik az illegális hulladéklerakások száma. Egyre több közterületen láthatók a különbözı nemegyszer veszélyes kategóriába sorolható lakossági hulladékok. Miután a törvény alapján a közterületen elhagyott hulladék elszállításának és ártalmatlanításának kötelezettsége az Önkormányzatot terheli, minden évben folyamatosan jelentıs összeget költ ezeknek a területeknek a tisztítására, a hulladék elszállítására. Ez a szállítási gyakoriság azonban sajnos nem elég, mert rögtön az elvitelt követıen a szemét újratermelıdik. A legfertızöttebb területek a kerület határain találhatók, itt sokszor nagyobb tömegben van egy helyen letéve a hulladék, amely a kommunálistól egészen a lomokig terjed. Emellett a lakosok panasza alapján a lakótelepek, Újpalota emelhetı ki, mint szennyezett terület. A következı kis táblázat összefoglalja ennek költségeit a legutóbbi néhány évre nézve. Általános megállapításként elmondható, hogy a hulladékszállítás költségei állandóan jelen vannak, nem csökkennek, hiszen az elszállítandó szemét mennyisége is növekszik. A megadott összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Év Az elızı évek hulladékszállítási költségei Közhasznú szállítás (Ft,-) Parki szemétszállítás (Ft,-) (Ft,-) Lakossági szállítás Összesen (Ft,-) (11.01-ig) (egész évre) (08.25-ig) Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

19 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Az elızı évek hulladékszállításainak költsége Összeg (Ft,-) Parki hulladékszállítás Lakossági hulladékszállítás Közhasznú hulladékszállítás 3.2. Októberi akció a kerület megtisztítására: Az Önkormányzat a év október hónapját a kerület tisztaságának szentelte. Ennek végrehajtására egy intézkedési tervet fogadott el a Képviselıtestület. Ennek keretében a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt-vel, a parkfenntartókkal, a rendırséggel és más szervezetekkel együttmőködésben fokozott és folyamatos ellenırzést folytatott az egész kerületben. Legfontosabb cél természetesen a tettenérés volt, de a lerakások megakadályozásában, a megelızésben már az is segített, hogy a lakosok és potenciális lerakók látták a fokozott ellenırzést. Szerencsére a szervezés során minden érintett szerv és szervezet ígéretet tett a programban való részvételre, egyben szerepet is vállalt a saját területén a végrehajtásban. A parkfenntartók a megszokott hulladékelszállítás mellett az általuk kezelt területekrıl az egyéb hulladékot is elszállították, a Rendırség fokozottan figyelte a kerület egész területét. Az akció egész hónapban folyamatosan zajlott, hétköznap, leginkább az intézkedési tervben megjelölt, ún. kiemelt területeken. Ezek a következık voltak: - Szerencs utcai Trafóház (Pörge utca) - Neptun utcai Iskola telekhatárai - Lıcsevár utcai garázssor melletti terület - Sárfő utca az Arany Alkony bejárata mellett - Kırakás park - Árendás köz volt MATÁV konténer - Pestújhelyi tér - Kozák tér - Közvágóhíd tér - İrjárat utca Wesselényi utca sarok Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 17

20 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága - a Rekettye utca M3 autópálya alatti szakasza - Széchenyi tér - Vácduka tér - İrjáró tér - Rädda Barnen utcai játszótér - Rákospalotai határút - Harsányi Kálmán utca és a szervíz út között - a METRO Áruházhoz vezetı út - Kosd utcai erdısáv - Károlyi Sándor utca vége Természetesen a hétvégék, illetve az éjszakai idıszakok a legfontosabbak, hiszen a tapasztalatok szerint ez az az idıszak, amikor a lakosok az általuk termelt zöldhulladékot és egyéb lomokat kihelyezik a közterületre. A folyamatos akció mellett került megrendezésre október 18-án a tisztasági nap. Ennek keretében választókerületenként várták a képviselık a kerületi vállalkozó szellemő lakosokat a körzetben található hulladék összegyőjtésére. Több helyen az iskolák is csatlakoztak. A tisztasági nap eredményeként 160 m 3 hulladék győlt össze, a kerület helyzete pedig e tekintetben láthatóan javult A szelektív hulladékgyőjtés alternatívája: A kerületben már elindult a szelektív hulladékgyőjtés. Ennek elsı lépése az volt, hogy a Károlyi Sándor utcában a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. megindította egy hulladékgyőjtı udvar üzemeltetését. Javaslatot tettünk egy újabb hulladékudvar kialakítására is, helyszíni bejárást követıen négy területet javasolva. A helyszínek közül végül a Zsókavár utca melletti ingatlan került kijelölésre erre a célra. Az Önkormányzat döntése alapján még az idei évben beindul a második udvar kialakítása, majd üzemeltetése. Természetesen a beruházás és az üzemeltetés költségeit ebben az esetben is a FKF Rt. biztosítja, az Önkormányzat pedig ingyenes közterület használatot biztosít. A döntésrıl a lakosságot is tájékoztattuk, és általános megállapításként elmondható, hogy az elképzelést támogatják. Ezekben a győjtıudvarokban a lakosság elsısorban a háztartásokban keletkezı hasznosítható hulladékokat adhatja le. Ezek a következık: - színes üveg - fehér üveg - PET palack (ásványvizes, üdítıitalos) - papír - fém italdoboz - elhasználódott háztartási gép 18 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

21 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Veszélyes hulladék: - szárazelem - használt sütızsiradék (étolaj, zsír) és csomagolóanyagai - fáradtolaj és csomagolóanyagai - elektronikai hulladék - használt akkumulátor A hulladékudvar mellett hulladékgyőjtı szigetek kialakítása is jelenleg zajlik. Ez a megoldás talán egy kicsit közelebb hozza a lakosságot a tudatos környezetvédelem gondolatához. Az elsı ütemben 8 darab sziget jön létre, melyek kialakítására már megkötötte a szerzıdést az Önkormányzat, év decemberében - úgy tőnik - meg is valósulnak. Ezekben a lakosok elhelyezhetik a papír, az üveg, illetve a mőanyag hulladékaikat. Nagy elınyük lesz, hogy a lakosok közvetlen környezetében helyezkednek majd el, tehát megelızhetı az a panasz, hogy túlságosan messze esik a lakóövezettıl. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy ezekbe az edényzetekbe az elsı idıszakban nemcsak a megfelelı hulladékok fognak kerülni. A megfelelı tájékoztatással és hosszú távon a tudatformálás eszközével azonban ezek a problémák megoldhatónak látszanak. A szigetek elhelyezésének második ütemére is felkészültünk. A Fıváros által megbízott mérnöki iroda munkatársával együtt helyszíni bejáráson egyeztettük a kerületnek azokat a pontjait, ahol szóba jöhetnek a zöldszigetek. Így még közelebb hozhatjuk a lakossághoz ezt a megoldást. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 19

22 3. A környezeti elemek állapota Zaj és rezgések elleni védelem Zaj és rezgések elleni védelem 1. Bevezetı Jogszabályi alapok: Csakúgy, mint a környezetvédelem más területein, a zaj és rezgések elleni védekezés területén is a évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól adja meg az általános kereteket. A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrıl, valamint a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról részletezi az általános követelményeket. Kiemelendı, hogy a XV. kerületi Önkormányzatnak van a zajvédelem helyi szabályozásáról rendelete 40/2000. (XI. 3.) számmal. Ez több esetben is szigorúbb követelményeket állapít meg, mint a fenti jogszabályok. 2. EU követelmények: Az Európai Unióban a zajra vonatkozóan van általános keretdirektíva. Emellett elsısorban a zaj kibocsátási vonatkozásai kerültek szabályozásra. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékekre ír elı az Unió normákat. Erre nagy szükség van, hiszen a lakosságot egyre nagyobb mértékben érik zajhatások, amelyek nehezen kiküszöbölhetık. A fentieknek megfelelıen van szabályozás a háztartási eszközökre, a kültéri zajt okozó berendezésekre, valamint a jármővekre. 3. Jelenlegi helyzet a XV. kerületben: 3.1. Korábbi mérési eredmények: Az Önkormányzat szeptemberében végeztetett zajmérést. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja a kerület zajhelyzetét, térképi bemutatással. Ennek ismeretében lehet intézkedni a súlyosan zajszennyezett területeken a zaj csökkentésérıl. A mérésre kijelölt pontokat a következı táblázat tartalmazza: Helyszínek Határértékek Mérési eredmények Túllépés mértéke nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 1 Szıcs Áron utca Eötvös utca - Arany J. utca Pázmány P. utca - Szerencs utca Kolozsvár utca - Tóth I. utca Szerencs utca - Gábor Á. utca Szentmihályi út - Fazekas sor Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév XV. 1151 ACSA UTCA teljes közterület 201544 1 Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 1151 Budapest Bogáncs utca 51-53. XV. 1151 AJÁNDÉK UTCA teljes közterület 201544 1 Budapest XV. Kerületi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2012. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2012. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2013. március TARTALOM 1. A levegıminıség

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére A békéscsabai szennyvíz program minıségbiztosítása kapcsán felmerült az infiltráció csökkentésére irányuló intézkedési terv elkészítésének igénye. Mint az

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2009. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 29. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján 1 TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése az automata mérıállomások adatai alapján...4

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Rendőrkapitányság megnevezése. ker. Alag u. 3. (Református Misszió) Bogáncs út 53. (Károly Róbert Általános Iskola aulájában)

Rendőrkapitányság megnevezése. ker. Alag u. 3. (Református Misszió) Bogáncs út 53. (Károly Róbert Általános Iskola aulájában) Körzeti megbízott Neve Kósdi Attila Rendfokozata* Mobiltelefonszáma** Rendőrkapitányság megnevezése KMB iroda címe, telefonszáma*** főtörzsőrmester 06-70-489-36-94 Budapest XV. ker. Alag u. 3. (Református

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG Tájékoztatás a budapesti levegı szennyezettségrıl indokolt a riasztási fokozat fenntartása Budapesten. A forgalomkorlátozással járó intézkedések ma reggel 6 órától lépnek életbe. A riasztási fokozat tegnap

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi környezetvédelmi hatósági ellenırzési tevékenységrıl 2013. évben a környezetvédelmi hatósági ellenırzések - az év elején meghatározott

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2004. (IX. 30.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról 1/2005. (II.07.) számú és a 23/2005. (IX. 19.) számú módosító rendeletével Egységes

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015) TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2011 2015) Készítette: Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület 5000 Szolnok, Szapáry út 19. Törökszentmiklós 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK.../2013.(IX. 19.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervrıl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5/2010. (VI.16) Ö. rendelettel módosított 2/2000.(III.10.) Ö. rendelete a helyi környezetvédelemrıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Öcs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. február 28-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŐJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben