Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata"

Átírás

1 Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Környezetvédelmi programja

2 Ennek a dokumentumnak az eredeti példányait a környezet védelme érdekében újrahasznosított, fehérítımentes papírra, festéktakarékos eljárással nyomtattuk. A Földet nem ıseinktıl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Készítette: dr. Pongor Lilla Városüzemeltetési Osztály

3 1. Bevezetı 1. Bevezetı 1. Általános követelmények: A mai világban, amikor teljes környezetünket az emberi befolyás, beavatkozás jellemzi, nem szabad elmenni a környezetvédelem fontossága mellett. Nemcsak azért, mert a jogszabályok sokasága írja elı, de erkölcsi kötelességünk is környezetünk megóvása. A megfelelı szintő környezetvédelemhez azonban legelsı teendınk a környezetpolitikai tervezés, a programkészítés. Ennek során feltárjuk a problémákat, majd megkeressük azokat a lehetıségeket, amelyekkel ezek megoldhatók. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) b.) kötelezı jelleggel elıírja az önkormányzatok számára települési környezetvédelmi programok készítését illetékességi területükre. Ennek a feladatnak az Önkormányzat korábban eleget tett, most azonban idıszerővé vált ennek új szemszögbıl való átgondolása, a problémák feltárása és hosszú távú koncepció kidolgozása. 2. A programhoz felhasznált alapdokumentumok: a/ évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól b/ 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról c/ 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési idıszakára ( ) vonatkozó koncepcióról d/ Budapest Fıváros környezetvédelmi programja 3. A program legfontosabb környezetvédelmi alapelvei: 3.1. A fenntartható fejlıdés elve: Ez az elv minden, környezetvédelemmel kapcsolatos koncepciónak részét kell, hogy képezze. A fogalmat az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világbizottsága állította a középpontba, majd a riói konferencia elıkészítése során meghatározó elvvé vált. A környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt a követelményt, hogy a jelen generációk szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ezzel ne csökkentsük a jövı generációk szükséglet-kielégítési lehetıségeit. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 1

4 1. Bevezetı Megelızés, elıvigyázatosság és helyreállítás elve: Ez a három, összefüggı alapelv szinte minden környezetvédelmi témájú dokumentumban megjelenik. Egy folyamatot jelez, amelynek során mindig a környezetvédelmi érdekeket vesszük figyelembe. Az elıvigyázatosság minden emberi magatartásnál szóba jön, már az egyes tevékenységek megalapozásánál figyelembe kell venni, hogy esetleg lehetnek a környezetre káros hatásai. A megelızés fogalma az ártalmak keletkezésének megelızését jelenti. Ez már jogi eszközökkel is megjeleníthetı, ilyen például az engedélyezés. Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól emellett elıírja a leghatékonyabb megoldások, valamint az elérhetı legjobb technika alkalmazását is, mert így elkerülhetık a környezethasználat káros következményei. A helyreállítás az az elv, amely a már létrejött károsító tevékenység befejezésére, illetve lehetıség szerint a korábbi állapot visszaállítására terjed ki Állami önkormányzati felelısségvállalás: Az állam - egyben az önkormányzatok is - felelısséggel tartoznak azért, hogy a környezetvédelem intézményrendszerét a megfelelı szinten kialakítsák és mőködtessék, valamint az érdekeit képviseljék. Emellett helytállással tartoznak az állami szervek és tulajdon által okozott károkért, továbbá mögöttes felelısséggel azokért a károkért, amelyekért mást nem lehet felelısségre vonni Társadalmi részvétel: Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmet nem lehet szektorálisan kezelni, és az élet minden területén befolyásoló hatása lehet, ezért fontos, hogy az érintett szereplık egymással mindenkor kapcsolatban álljanak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az állampolgárokat, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket is be kell vonni az ıket érintı döntések meghozatalába környezetvédelmi ügyekben is. A Riói Nyilatkozat 10. elve alapján mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést a környezetre vonatkozó információkhoz. E fentiek mellett nem szabad eltekinteni a hatékony jogérvényesítéstıl és jogorvoslati jogtól sem Környezeti oktatás, nevelés: Az eddigi tapasztalatok alapján jelenleg a lakosságnak csak egy kis része 2 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

5 1. Bevezetı gondolkodik tudatosan környezetvédelmi szempontokban. Tekintettel arra, hogy ennek a megváltoztatása nem lehetséges néhány hét, hónap alatt, ezért különösen oda kell figyelni arra, hogy a gyermekektıl a felnıttekig mindenkihez eljusson a környezetvédelem gondolata. Ez megnyilvánulhat tantervi oktatásban, programok megvalósításában Távlati gondolkodás: Túl kell lépni azon a hagyományos gondolkodáson, hogy politikai ciklusokban gondolkodjon a környezetvédelmi tervezés. Egyes célok csak hosszú távon valósíthatóak meg, akár 5-10 évbe is telhet, mire eredmények tapasztalhatók. 4. A program által kötelezıen vizsgálandó és egyéb területek: A évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól meghatározza azokat a területeket, amelyeket a programkészítés során kötelezı jelleggel vizsgálni kell. Ezek a következık: a) a települési környezet tisztasága, b) a csapadékvíz-elvezetés, c) a kommunális szennyvízkezelés, -győjtés, -elvezetés, -tisztítás, d) kommunális hulladékkezelés, e) a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, kiskereskedelem) eredető zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, f) a helyi közlekedésszervezés, g) az ivóvízellátás, h) az energiagazdálkodás, i) a zöldterület-gazdálkodás, j) a feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és elıírásait. A fentiek mellett a program foglalkozni kíván a környezetvédelmi oktatással is, tekintettel arra, hogy a hosszú távú tervezéshez a tudatformálás is elengedhetetlen. A program egyben kitér a társasházakra is. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 3

6 4 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

7 A környezet jelenlegi állapotának bemutatása Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 5

8 2. A környezet állapotának általános bemutatása 2. A környezet állapotának általános bemutatása A XV. kerület Budapest egyik északi határkerülete. Ez a tény bizonyos jellemzıit alapvetıen befolyásolja környezeti szempontból is. Ez egyfelıl a közlekedésbıl adódik, hiszen jelentıs az átmenı gépjármőforgalom, mely leginkább a levegıminıségben érezteti hatását. Emellett egyre több nagyobb vállalkozás választja tevékenysége színhelyéül kerületünket, amely természetesen kihat a levegı- és zajhelyzetre, valamint a hulladékképzıdésre is. Örvendetes, hogy a befektetık a kerületben kívánnak megtelepedni, a folytatott munkák azonban idınként környezeti szempontból aggályosnak, figyelemmel kísérendınek mondhatók. Nem szabad elfeledkezni azokról a vállalkozásokról, befektetésekrıl sem, amely ugyan már beszüntették tevékenységüket, hatásuk mégis mindmáig érezhetı, az általuk esetlegesen okozott károk helyreállítását viszont már nem végzik el. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kerület beépítettsége, jellege nem minden területen azonos. Másképpen kezelendık, esetenként más gondokkal küzdenek a lakótelepi részek, mint a kertvárosias beépítettségő részek. 6 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

9 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 1. Bevezetı jogszabályi alapok: Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól ad kereteket a levegıminıség szabályozásának. Ezen alapulnak a speciálisan a levegı védelmével foglalkozó jogszabályok, legfıképpen a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, a 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegıszennyezı anyagok összkibocsátási határértékeirıl, valamint a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl. 2. Az EU követelményei: Az EU levegıminıségi szabályainak a 96/62. levegıminıségi keretdirektíva ad kereteket. A levegıminıség közös stratégiájának kialakítása a cél. Alkalmazkodva ezekhez a követelményekhez, a XV. kerületben is fel kell mérni a levegı állapotát, összegyőjteni az információkat, és minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a levegı állapota nem romoljon, illetve javuljon. A célok meghatározása természetesen nem lehet öncélú, az információk összegyőjtését követıen elkerülni, megelızni szükséges a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, beavatkozási határértékeket kell megállapítani és a levegıminıség megfelelı állapotának megırzésére, illetve javítására kell törekedni. Emellett vannak speciális, bizonyos területekre kiterjedı direktívák, amelyekre a csatlakozást követıen a magyar viszonyokban is oda kell figyelni. Ilyen például a hulladékégetı mővek légszennyezésére vonatkozó direktíva vagy a kén-dioxidra és lebegı részecskékre határértékeket elıíró direktíva. 3. A levegı minısége: Az évi LIII. törvény alapján a levegı védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára. Az ily módon védett levegıt meg kell óvni minden olyan mesterséges hatástól, amely minıségét veszélyezteti vagy egészséget károsító módon terheli. Emellett a Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 7

10 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem törvény kötelezettségként elıírja, hogy a légszennyezı anyagok kibocsátását is a lehetı legkisebb mértékőre kell visszaszorítani. A környezeti levegı minısége szempontjából Budapest és környéke a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján az 1. légszennyezettségi agglomeráció besorolásba tartozik. A zónacsoport a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyezı anyag koncentrációja tartósan vagy idıszakosan a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes miniszteri rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik. Az egyes szennyezı anyagok szerinti lebontás a következıképpen alakul: Zónacsoport a szennyezı Kéndioxidioximonoxid Nitrogén- Szén- Szilárd Benzol anyagok szerint (PM10) Budapest és környéke E B D C E 4. A környezeti levegı jelenlegi minısége a XV. kerületben: 4.1. A korábbi felmérések eredményei: A XV. kerület levegıminıségének felmérésére 2000-ben került sor. A mérés a évi nyári, nem főtési idıszakban készült a kén-dioxid (SO 2 ), a szén-monoxid (CO), a nitrogénoxidok (NO X ), valamint a szálló por tekintetében, tekintettel arra, hogy ezek a leggyakrabban vizsgált komponensek, s ily módon összehasonlíthatóak az adatok más mérési eredményekkel. A vizsgálatokat 31 mérıponton végezték, és többségük nagy forgalmú útvonalak körzetébe esett, az alábbiak szerint: 1 Szentmihályi u. - Határ u. 2 Pólus Center 3 CORA parkoló 4 Káposztásmegyer - Homokbánya 5 Körvasút - M 3 6 Szıdliget u. - Fı u. 7 Szentmihályi u. - M 3 8 M 3 - SHELL benzinkút 9 METRO parkoló 10 Szentmihályi u. - Erdıkerülı u. 11 Szentmihályi u. - Bánkút u. 12 Hubay Jenı tér 8 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

11 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 13 Bogáncs u. - Esthajnal u. 14 M 3 - Szerencs u. 15 Tóth István u. - Kolozsvár u. 16 Dembinszky u. - Rákos u. 17 Szerencs u. - Rákos u. 18 Nádastó Park 19 Szentmihályi u. - Régi Fóti u. 20 Drégelyvár u. - Molnár Viktor u. 21 Drégelyvár u. - Neptun u. 22 Legénybíró u Apolló u. - İrjárat u. 24 Károlyi u. - Mélyfúró u. 25 Kovácsi K. tér 26 Pázmány Péter u. - Szerencs u. 27 Határ u. vége 28 Régi Fóti u. - Szántóföld u. 29 Aulich u. - Arany J. u. 30 Aporháza u. - Régi Fóti u. 31 Körvasút - Határ u. A mérés alapján akkor a következıket lehetett megállapítani. A kén-dioxid tekintetében a kerület nem volt szennyezett. Sem a minimum-, sem az átlag-, sem pedig a maximum értékekben nem volt tapasztalható határérték-túllépés, az értékek lényegesen kisebbek voltak, mint a vonatkozó határérték. (A minimum értékeknél az összehasonlítási alap az éves határérték, a maximumnál a 30 perces határérték, az átlagnál pedig a 24 órás határérték.) 0,30 0,25 SO2 átlag. SO2 min. SO2 max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 p erces határérték mg/m3 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 9

12 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem A szén-monoxid tekintetében elmondható, hogy itt sem tapasztalható határérték túllépés. 10,0 5,0 4,0 CO átlag. CO min. CO max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 3,0 2,0 1,0 0, A nitrogén-oxidok esetében már nem ennyire jó a kerület helyzete. A mért értékek 5 mérıponton az összes határértéket meghaladják, két helyen jelentıs mértékben. Emellett a mérıpontok 50 %-án az átlagos, illetve a maximum határértékeket meghaladó koncentráció volt fellelhetı. 1,5 1,0 NOX átlag. NOX min. NOX max. éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 0,5 0, A szálló por esetében a vizsgálódás az átlagértékekre terjedt ki. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a mért koncentrációk mindegyik mérıpont tekintetében meghaladták az éves határértékeket; a 24 órás határértékeket pedig az esetek több mint felében lépik túl. 10 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

13 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem 0,25 0,20 Por átlag éves határérték mg/m3 24 órás határérték mg/m3 30 perces határérték mg/m3 0,15 0,10 0,05 0, A fentiek alapján általános következtetésként megállapítható hogy a kerületnek a zsúfolt fıforgalmi utak mellett fekvı részei a szennyezettek, úgy mint a Szentmihályi út, illetve az M3 melletti szakasz A jelenlegi mérési eredmények: A XV. kerületben több ponton vannak elhelyezve ún. RIV levegı immissziós mérıállomások. Ezeknek az adatait a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség kezeli, az utóbbi idıszakban azonban nem folyt rendszeres adatszolgáltatás. Megkeresésünkre a Felügyelıség szeptemberben megküldte a január július közötti idıszak legtöbb mérési eredményét. Ennek tanulságait - a júliusi idıszakig bezárólag - az alábbiakban foglalhatjuk össze. A két mérıállomás a Fı út 70. szám alatt (Dózsa György Gimnázium), valamint a Száraznád u szám alatt (Palota Holding Rt.) található. Mindkét mérıállomás a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és az ülepedı por koncentrációját méri. A kén-dioxid esetében megállapítható, hogy még a maximális érték is messze elmarad a határértéktıl mindkét helyszínen, tehát megegyezıen a évi mérési adatokkal kijelenthetı, hogy a kerület e tekintetben nem szennyezett. A nitrogén-dioxid esetében nem ennyire jók az eredmények. Az alábbi táblázat összefoglalja jelentısebb adatokat. Viszonyításképpen: az éves határérték 40 µg/m 3, a 24 órás határérték pedig 85 µg/m 3. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 11

14 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem hónap mérések száma Száraznád u órás túllépések száma túllépés % átlag immisszió µg/m3 max. érték µg/m3 január ,08 111,00 február ,7 90,21 180,00 március ,4 84,36 136,00 április ,7 47,60 87,00 május ,5 39,94 122,00 június ,40 66,00 július ,07 74,00 N itr o g é n - d io x id á tla g é r té k e k m a x. é r t é k e k 2 4 ó r á s h a tá r é r t é k é v e s h a tá r é r t é k január március május július hónap mérések száma 24 órás túllépés Fı út 70. túllépés % átlag immisszió µ/m3 max. érték µ/m3 március ,7 73,00 118,00 április ,67 74,00 május ,3 67,33 90,00 N i t r o g é n - d i o x i d á t l a g é r t é k e k m a x. é r t é k e k 2 4 ó r á s h a t á r é r t é k 0 március április május é v e s h a t á r é r t é k 12 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

15 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem Az ülepedı por tekintetében megállapítható, hogy itt sincs jelentıs határérték feletti vagy ezt meghaladó szennyezettség. Összesen egy alkalommal mért a berendezés - a Fı utca 70. szám alatt - május hónapban a határérték feletti mennyiséget. A további eredményekrıl havonta kapunk tájékoztatást, ennek kiértékelését folyamatosan kell majd végezni. Ebbıl látható lesz, mely komponensek tekintetében javul és melyek esetében romlik a kerület helyzete A közlekedési légszennyezés: A légszennyezésnek több forrása is van a XV. kerületben. Ezek közé tartozik a közlekedési, valamint az ipari tevékenység által okozott szennyezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kerületi szinten a közlekedésbıl származó szennyezés okozza a legtöbb lakossági panaszt. A mérések is kimutatták, hogy leginkább az M3, a Szentmihályi út környéke szennyezett, illetve a kerület déli része, elsısorban a Drégelyvár u. és a Nyírpalota út mentén jelentısek a mért szennyezıanyag koncentrációk, különösen a szálló port és a nitrogén-oxidokat tekintve Az ipari levegıszennyezés: A kerületben több vállalkozás is folytat olyan tevékenységet, melynek következtében esetlegesen szennyezı anyag kerülhet a levegıbe. A legtöbb nemcsak kerületi - lakossági panaszt a Hulladékhasznosító Mő mőködése okozta és okozza ma is. A korábbi mérések és a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelıség adataiból egyértelmő, hogy a HUHA kibocsátásai jelentısek, több komponens tekintetében van ok aggodalomra, mindazonáltal a füstgáztisztító építése már folyamatban van, és remélhetıleg a tervek szerint fog lezajlani. A megépülést követı mérések adatainak javulást kell mutatniuk, és a mőködéssel összefüggı panaszok mérséklıdni fognak. Természetesen nem csak ez az egy olyan vállalkozási tevékenység folyik a kerületben, amelyek potenciálisan bocsáthatnak ki szennyezı anyagokat. Azokra a tevékenységekre, amelyeknek felügyelete nem jegyzıi hatáskörbe tartozik, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség kibocsátási határértékeket, levegıvédelmi követelményeket állapít meg. Az errıl szóló határozatokat az Önkormányzat számára is megküldi tájékoztatásul szeptember 15-ig összesen 48 db határozatot kaptunk, amelyekbıl egy adatbázist állítottunk fel. A vállalkozások számára a Felügyelıség 47 komponens tekintetében állapított meg határértékeket. Ezek közül a legtöbb esetben a következıkre is megállapított határértékeket: Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 13

16 3. A környezeti elemek állapota Levegıtisztaság-védelem - szilárd por: 33 esetben - szén-monoxid: 41 esetben - nitrogén-oxidok: 41 esetben - kén-dioxid: 38 esetben 14 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

17 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága 1. Jogszabályi keretek: A évi XLIII. törvény (Hgt.) megadja az általános kereteket a hulladékgazdálkodás szervezéséhez. Emellett az egyes jogszabályok foglalkoznak bizonyos speciális területek, mint a hulladékszállítás, a lerakók üzemeltetése témáival. A Fıváros területén az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 63. (2) alapján azokat a kötelezıen ellátandó feladatokat, amelyek a Fıváros egészét vagy egy kerületet meghaladó részét érintik, a Fıvárosi Önkormányzatnak kell ellátnia. Ez a 63/A (e) alapján vonatkozik az alapvetı hulladékgazdálkodási feladatokra is, amelyeket a Fıvárosi Önkormányzat a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. útján lát el. Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy a kerületeknek, így a XV. kerületnek ne lenne saját feladata a hulladékgazdálkodás területén. Bizonyos tevékenységek a kerület hatáskörébe tartoznak. Joga és egyben kötelezettsége is például a fıvárosi hulladékgazdálkodási tervet véleményezni (Ez már megtörtént, mert a Fıvárosi Önkormányzat levélben fordult hozzánk bizonyos kérdések tekintetében.), a kerületben illegálisan lerakott hulladékot elszállíttatni. 2. Az EU követelmények: A magyar szabályozás - tekintettel arra, hogy a törvényünk még egészen friss - már átvette a legfontosabb szabályokat, tehát ezen a téren nincs jelentıs lemaradásunk. Ugyanakkor mégis utalni kell a Közösség hulladékgazdálkodási stratégiájára. Ez három nagyon fontos alapelvet tartalmaz, amelyeknek a sorrendjét is figyelembe kell venni: a./ Megelızés elve: ez lényegében a hulladék képzıdésének megelızése, ily módon a hulladék mennyiségének csökkentése. b./ Újrafelhasználás, újrafeldolgozás elve: a már keletkezett hulladék minél nagyobb részének újrahasznosítása. c./ A végleges ártalmatlanítás optimalizálása: a nem újrahasznosítható hulladékok ártalmatlanítása. A hulladékos keretdirektíva egyben megteremti az alapokat is a hulladékgazdálkodás egyes részterületeinek szabályozásához. Így alkották meg a hulladéklistát, a veszélyes hulladékokról szóló direktívát, a települési-hulladék égetık levegıszennyezését megelızı, illetve csökkentı intézkedések bevezetésérıl szóló direktívát vagy a hulladékok határon túli mozgatásáról szóló szabályokat. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 15

18 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága 3. A jelenlegi helyzet: 3.1. A kommunális és az elhagyott hulladék kezelése: Jelenleg a lakossági szilárdhulladék-szállítási feladatokat a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. látja el. Emellett azonban sajnálatos módon egyre növekszik az illegális hulladéklerakások száma. Egyre több közterületen láthatók a különbözı nemegyszer veszélyes kategóriába sorolható lakossági hulladékok. Miután a törvény alapján a közterületen elhagyott hulladék elszállításának és ártalmatlanításának kötelezettsége az Önkormányzatot terheli, minden évben folyamatosan jelentıs összeget költ ezeknek a területeknek a tisztítására, a hulladék elszállítására. Ez a szállítási gyakoriság azonban sajnos nem elég, mert rögtön az elvitelt követıen a szemét újratermelıdik. A legfertızöttebb területek a kerület határain találhatók, itt sokszor nagyobb tömegben van egy helyen letéve a hulladék, amely a kommunálistól egészen a lomokig terjed. Emellett a lakosok panasza alapján a lakótelepek, Újpalota emelhetı ki, mint szennyezett terület. A következı kis táblázat összefoglalja ennek költségeit a legutóbbi néhány évre nézve. Általános megállapításként elmondható, hogy a hulladékszállítás költségei állandóan jelen vannak, nem csökkennek, hiszen az elszállítandó szemét mennyisége is növekszik. A megadott összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Év Az elızı évek hulladékszállítási költségei Közhasznú szállítás (Ft,-) Parki szemétszállítás (Ft,-) (Ft,-) Lakossági szállítás Összesen (Ft,-) (11.01-ig) (egész évre) (08.25-ig) Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

19 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Az elızı évek hulladékszállításainak költsége Összeg (Ft,-) Parki hulladékszállítás Lakossági hulladékszállítás Közhasznú hulladékszállítás 3.2. Októberi akció a kerület megtisztítására: Az Önkormányzat a év október hónapját a kerület tisztaságának szentelte. Ennek végrehajtására egy intézkedési tervet fogadott el a Képviselıtestület. Ennek keretében a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt-vel, a parkfenntartókkal, a rendırséggel és más szervezetekkel együttmőködésben fokozott és folyamatos ellenırzést folytatott az egész kerületben. Legfontosabb cél természetesen a tettenérés volt, de a lerakások megakadályozásában, a megelızésben már az is segített, hogy a lakosok és potenciális lerakók látták a fokozott ellenırzést. Szerencsére a szervezés során minden érintett szerv és szervezet ígéretet tett a programban való részvételre, egyben szerepet is vállalt a saját területén a végrehajtásban. A parkfenntartók a megszokott hulladékelszállítás mellett az általuk kezelt területekrıl az egyéb hulladékot is elszállították, a Rendırség fokozottan figyelte a kerület egész területét. Az akció egész hónapban folyamatosan zajlott, hétköznap, leginkább az intézkedési tervben megjelölt, ún. kiemelt területeken. Ezek a következık voltak: - Szerencs utcai Trafóház (Pörge utca) - Neptun utcai Iskola telekhatárai - Lıcsevár utcai garázssor melletti terület - Sárfő utca az Arany Alkony bejárata mellett - Kırakás park - Árendás köz volt MATÁV konténer - Pestújhelyi tér - Kozák tér - Közvágóhíd tér - İrjárat utca Wesselényi utca sarok Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 17

20 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága - a Rekettye utca M3 autópálya alatti szakasza - Széchenyi tér - Vácduka tér - İrjáró tér - Rädda Barnen utcai játszótér - Rákospalotai határút - Harsányi Kálmán utca és a szervíz út között - a METRO Áruházhoz vezetı út - Kosd utcai erdısáv - Károlyi Sándor utca vége Természetesen a hétvégék, illetve az éjszakai idıszakok a legfontosabbak, hiszen a tapasztalatok szerint ez az az idıszak, amikor a lakosok az általuk termelt zöldhulladékot és egyéb lomokat kihelyezik a közterületre. A folyamatos akció mellett került megrendezésre október 18-án a tisztasági nap. Ennek keretében választókerületenként várták a képviselık a kerületi vállalkozó szellemő lakosokat a körzetben található hulladék összegyőjtésére. Több helyen az iskolák is csatlakoztak. A tisztasági nap eredményeként 160 m 3 hulladék győlt össze, a kerület helyzete pedig e tekintetben láthatóan javult A szelektív hulladékgyőjtés alternatívája: A kerületben már elindult a szelektív hulladékgyőjtés. Ennek elsı lépése az volt, hogy a Károlyi Sándor utcában a Fıvárosi Közterület-fenntartó Rt. megindította egy hulladékgyőjtı udvar üzemeltetését. Javaslatot tettünk egy újabb hulladékudvar kialakítására is, helyszíni bejárást követıen négy területet javasolva. A helyszínek közül végül a Zsókavár utca melletti ingatlan került kijelölésre erre a célra. Az Önkormányzat döntése alapján még az idei évben beindul a második udvar kialakítása, majd üzemeltetése. Természetesen a beruházás és az üzemeltetés költségeit ebben az esetben is a FKF Rt. biztosítja, az Önkormányzat pedig ingyenes közterület használatot biztosít. A döntésrıl a lakosságot is tájékoztattuk, és általános megállapításként elmondható, hogy az elképzelést támogatják. Ezekben a győjtıudvarokban a lakosság elsısorban a háztartásokban keletkezı hasznosítható hulladékokat adhatja le. Ezek a következık: - színes üveg - fehér üveg - PET palack (ásványvizes, üdítıitalos) - papír - fém italdoboz - elhasználódott háztartási gép 18 Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

21 3. A környezeti elemek állapota Szilárd hulladék-kezelés a települési környezet tisztasága Veszélyes hulladék: - szárazelem - használt sütızsiradék (étolaj, zsír) és csomagolóanyagai - fáradtolaj és csomagolóanyagai - elektronikai hulladék - használt akkumulátor A hulladékudvar mellett hulladékgyőjtı szigetek kialakítása is jelenleg zajlik. Ez a megoldás talán egy kicsit közelebb hozza a lakosságot a tudatos környezetvédelem gondolatához. Az elsı ütemben 8 darab sziget jön létre, melyek kialakítására már megkötötte a szerzıdést az Önkormányzat, év decemberében - úgy tőnik - meg is valósulnak. Ezekben a lakosok elhelyezhetik a papír, az üveg, illetve a mőanyag hulladékaikat. Nagy elınyük lesz, hogy a lakosok közvetlen környezetében helyezkednek majd el, tehát megelızhetı az a panasz, hogy túlságosan messze esik a lakóövezettıl. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy ezekbe az edényzetekbe az elsı idıszakban nemcsak a megfelelı hulladékok fognak kerülni. A megfelelı tájékoztatással és hosszú távon a tudatformálás eszközével azonban ezek a problémák megoldhatónak látszanak. A szigetek elhelyezésének második ütemére is felkészültünk. A Fıváros által megbízott mérnöki iroda munkatársával együtt helyszíni bejáráson egyeztettük a kerületnek azokat a pontjait, ahol szóba jöhetnek a zöldszigetek. Így még közelebb hozhatjuk a lakossághoz ezt a megoldást. Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület 19

22 3. A környezeti elemek állapota Zaj és rezgések elleni védelem Zaj és rezgések elleni védelem 1. Bevezetı Jogszabályi alapok: Csakúgy, mint a környezetvédelem más területein, a zaj és rezgések elleni védekezés területén is a évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól adja meg az általános kereteket. A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrıl, valamint a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról részletezi az általános követelményeket. Kiemelendı, hogy a XV. kerületi Önkormányzatnak van a zajvédelem helyi szabályozásáról rendelete 40/2000. (XI. 3.) számmal. Ez több esetben is szigorúbb követelményeket állapít meg, mint a fenti jogszabályok. 2. EU követelmények: Az Európai Unióban a zajra vonatkozóan van általános keretdirektíva. Emellett elsısorban a zaj kibocsátási vonatkozásai kerültek szabályozásra. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékekre ír elı az Unió normákat. Erre nagy szükség van, hiszen a lakosságot egyre nagyobb mértékben érik zajhatások, amelyek nehezen kiküszöbölhetık. A fentieknek megfelelıen van szabályozás a háztartási eszközökre, a kültéri zajt okozó berendezésekre, valamint a jármővekre. 3. Jelenlegi helyzet a XV. kerületben: 3.1. Korábbi mérési eredmények: Az Önkormányzat szeptemberében végeztetett zajmérést. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja a kerület zajhelyzetét, térképi bemutatással. Ennek ismeretében lehet intézkedni a súlyosan zajszennyezett területeken a zaj csökkentésérıl. A mérésre kijelölt pontokat a következı táblázat tartalmazza: Helyszínek Határértékek Mérési eredmények Túllépés mértéke nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 1 Szıcs Áron utca Eötvös utca - Arany J. utca Pázmány P. utca - Szerencs utca Kolozsvár utca - Tóth I. utca Szerencs utca - Gábor Á. utca Szentmihályi út - Fazekas sor Környezetvédelmi program Budapest, XV. kerület

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Helyzetértékelés aktualizálása...

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ H-7623 Pécs, József A.u.10/A Tel.:72/511-790 Tel./fax : 72/315-381 e-mail: mail@totalkft.hu www. totalkft.hu KFT Munkaszám : T-2004/18 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV

Üllı Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FENNTARTHATÓSÁGI TERV FENNTARTHATÓSÁGI TERV Üllı 2009-2010 1. POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTİ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 3. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSI ALAPELV ÉRTELMEZÉSE... 7 3.1. A legfıbb általános stratégiai célkitőzések... 7 3.2. A Nemzeti

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben