A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a nevelıtestület október 16-án

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı 1 Vasvári Pál Gimnázium Alapító okirata 3 A Nevelési program 6 Alapelvek, értékek, célok 7 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai eszközei 9 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eljárásai 10 Az iskola pedagógiai folyamata 13 Az iskolai élet és munka rendje 13 Az iskola éves eseménynaptára 14 Az iskola hagyományainak rendszere 15 Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok 16 Az intézmény kapcsolatrendszere 17 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 18 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 18 A Pedagógiai Programok segítı eszközök jegyzéke 21 Iskolahasználók az iskolai közéletben 22 Szülı, iskola, kollégium együttmőködésének formái 22 Az iskola képzési rendje 25 B Helyi tanterv 27 Kerettantervek, tantárgyi rendszer és óraszámok 28 Az iskola értékelési, ellenırzési rendszere 33 Az ellenırzés folyamata 33 Magatartás és szorgalom minısítése 34 Továbbhaladás az iskolában 35 Vizsgaszerkezet 36 Az érettségi vizsga formája 37 Az iskolai beszámoltatás, az iskolai számonkérésének követelményei és formái 38 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 39

3 2. Az egészségnevelési program 40 Az egészségnevelésben résztvevı személyek 41 Az egészségnevelés iskolai területei 42 Kapcsolatok 43 Az egészségnevelés módszerei 43 Az egészségnevelés iskolai módszerei 44 Célok, távlati elképzelések 45 Környezeti nevelési program 46 Helyzetelemzés, helyzetkép 46 Alapelvünk, célunk 48 Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetıségei 50 Egyetértı nyilatkozat 55

4 BEVEZETİ A Vasvári Pál Gimnázium tantestülete köszönti a Pedagógiai Program olvasóit. A program az intézmény tartalmi munkájának, egész pedagógiai tevékenységének elveit, céljait meghatározó alapdokumentum. Feladata az iskola önálló, a munkájáért felelısséget vállaló, a jövıt elıkészítı tevékenységének teljes körő kibontakoztatása, a vasváris szellem erısítése, a hagyományok tiszteletben tartása és továbbfolytatásának elısegítése. A Vasvári Pál Gimnáziumot egy április 18-ai rendelet alapján létesítették, mint Királyi Katolikus Fıgimnáziumot. Az egy osztállyal, 65 tanulóval indult intézményben kezdetben reál irányú képzés folyt, majd 1924-tıl a humánmővelıdés adott a gimnáziumnak perspektívát ban, az 1848-as forradalom és szabadságharc 100. évfordulóján vette fel az iskola a negyvennyolcas forradalmár Vasvári Pál nevét. Az intézmény további történetében a gimnázium megszüntetése, Építıipari Technikummá tétele, majd 1955-tıl az eredeti status quo visszaállítása szerepel. Az 1966/67-es tanévben indult matematika, fizika, kémia, biológia tagozatos osztályok három év múlva a Krúdy Gyula Gimnáziumba kerültek át. Az intézmény legújabb kori története 1968-ban indult az ének-zene tagozat létrehozásával. A zenei írás-olvasás tudományának elsajátításával, az aktív zenélés élményével az itt tanuló diákok zenét értı és szeretı felnıtté váltak ben újabb tagozat kezdte meg munkáját: a testnevelési tagozat, melynek célja a testi képességek sokoldalú továbbfejlesztése, az élsport közvetlen utánpótlásának nevelése volt. Tagozatosaink 1976 óta az ország legjobb középiskolás atlétái. Az iskola profilja ig katonai kollégiumi képzéssel bıvült, majd az angol és német speciális nyelvi és az informatika emelt óraszámú oktatás indítása határozta és határozza meg a képzés irányait.

5 2. Ebben a változatosságban olyan elemek biztosítják az állandóságot, mint a nevelésrıl és oktatásról vallott nézeteink, az értékek, célok, feladatok meghatározásai, a tanulóink sikeres felkészítése a továbbtanulásra és az életre. Képzési rendünk, az iskola specializációja illeszkedik és összhangban van a Nyíregyháza Megyei Jogú város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. Kapcsolataink a fenntartóval, a társintézményekkel, külföldi partnereinkkel meghatározzák helyünket és szerepünket a város és a megye intézményeinek sorában. A Vasvári Pál Gimnázium fennállása óta olyan végzetteket bocsátott ki, akik az élet bármely területén jól megállják a helyüket. Vasváris diákkal találkozhatunk mindenütt az országban. Akár vezetıként, akár beosztottként dolgoznak, sikeres emberek és ma is büszkén vallják az alma Mater szellemét, s teremtik meg ezzel elismertségünket. Nagy szerepe van ebben a volt és a jelenlegi tantestületnek, a kiemelkedı tanáregyéniségeknek. Az oktatás és nevelés csak csapatmunkában végezhetı. A Vasvári Pál Gimnáziumban adott egy jó szellemő csapat, amely garancia a program sikeres végrehajtásához.

6 3. VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a 96. (1) és (2) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5), 90. (1), 102. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közoktatási intézmény (továbbiakban: iskola) alapítója. Az iskola neve: Vasvári Pál Gimnázium Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. Körbélyegzıje: a Magyar Köztársaság címere a VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZA felirattal Az iskola Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában a Közgyőlés felügyelete alatt mőködı helyi önkormányzati nevelési, oktatási intézmény. Az iskola jogi személy. II. Az iskola mőködése Az iskola igazgatóból, nevelıtestületbıl, tanulókból és egyéb személyzetbıl áll. Az igazgató a nevelıtestület tagja. Az iskola igazgatóját nyilvános pályázat útján Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyőlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezetı beosztású közalkalmazott. Az iskola többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A gimnáziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdıdik és a 12. évfolyamon fejezıdik be. Az iskolába felvehetı maximális tanulólétszám: 735 fı. Az intézmény mőködési területe: Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése hagyja jóvá.

7 Általános középfokú oktatás III. Az iskola feladatai Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Idegennyelvi (angol-német), ének-zene, testnevelés, informatika emelt szintő oktatás Egyetemi, fıiskolai továbbtanulás szervezett elısegítése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Iskolai intézményi közétkeztetés Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Helyiségek, eszközök bérbeadása IV. Az iskola gazdálkodása Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a nyíregyházi hrszon nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8., és a hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 9. alatti ingatlanokat és a rajta álló épületeket. A fenti ingatlan vagyont az iskola tartja nyilván. Az iskola a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak érdekében. Az iskola részben önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A gazdálkodást a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Gondnoksága látja el. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl, munkaterve alapján látja el. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg.

8 5. V. Záró rendelkezések Az alapító okiratot a Közgyőlés a 87/2008. (III.31.) számú határozatával jóváhagyta. Ez az alapító okirat Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyőlésének jóváhagyásával március 31. napjával lép életbe. Ezzel a Közgyőlés 130/2007. (VI. 25.) számú határozatával jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Csabai Lászlóné sk. polgármester Dr. Szemán Sándor sk. jegyzı

9 6. A NEVELÉSI PROGRAM

10 7. ALAPELVEK, ÉRTÉKEK, CÉLOK Iskolánk legfontosabb alapelvei Nevelı-oktató munkánkban arra kell törekednünk, hogy tanulóink képesek legyenek a valóság sokoldalú megismerésére, a kor színvonalán álló ismeretek elsajátítására és alkalmazására, biztos alapkészségek kialakítására, az anyanyelv, idegennyelvek és az informatikai nyelv fejlesztésére, a globális EU kompatibilis tudás elsajátítására. İrizzék és ápolják a hazai és iskolai értékeket, hagyományokat. Tudják tisztelni és elfogadni a másságot. Fejlıdjenek testileg és lelkileg is egészségesen. Intézményünk segítse elı a pályaválasztást, a társadalmi beilleszkedést. Az értékek megfogalmazása Jelentıs szerep hárul az iskolára a társadalmilag elfogadott értékek közvetítésében, s ennek alapján a tanulók helyes értékrendjének kialakításában. Meg kell ismertetni velük az értékrend egyes elemeinek tartalmát, szerepét az egyén és a közösség életében, boldogulásában. Mindenekelıtt azokra kell ráirányítani a figyelmet, amelyeket a szülık, a tanulók, a pedagógusok és a társadalom egyaránt megfogalmaznak: - becsületesség, tisztesség, ıszinteség, szeretet - tisztelet, megbecsülés mások iránt - felelısség önmagunkért és másokért - tolerancia, szolidaritás - alkalmazható tudás, szilárd ismeretek birtoklása, eredményközpontúság - logikus gondolkodás, kreativitás - munkaszeretet, munkaerkölcs. Legfontosabb nevelési céljaink, feladataink A NAT célkitőzéseivel összhangban ösztönözni kell a személyiségfejlesztı oktatást. A különbözı ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzése, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Az eredményes személyiségfejlesztı munkához elengedhetetlenül szükséges a színes, sokoldalú iskolai élet, amely egyaránt teret enged a tanulásnak, a játéknak, a munkának. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, hozzájárul életmódjuk, szokásaik fokozatos kialakításához. Nevelı-oktató munkánk középpontjában tehát a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének a fejlesztése áll. Valamennyi mőveltségterület ill. tantárgy oktatásában érvényesíteni kell a korszerő mőveltség néhány kiemelten fontos alapkövetelményét.

11 8. - Törekedni kell arra, hogy minden tanuló ismerje meg nemzeti kultúránk értékeit, legyen tájékozott a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, a mindennapi életében. Tanulóink ugyanakkor legyenek nyitottak a hazánk és szomszédságában élı népek értékeinek megismerésére is. A hon- és népismeret mélyítse el a hazaszeretetet is. Tanulóink legyenek nyitottak az európai kultúrára, életmódra, szokásokra, hagyományokra, ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra értékeit. Nemzeti törekvésünkkel összhangban erısítenünk kell tanulóinkban a modern európai társadalmakhoz való tartozás tudatát. - Kiemelkedı fontosságú tanulóink környezeti nevelése. El kell érnünk, hogy a tanulók érzékenyebbé váljanak környezetük állapota iránt, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás legyen a tanulók életvitelének meghatározó erkölcsi alapelve. A tanulók aktívan vegyenek részt közvetlen környezetük értékeinek megırzésében, gyarapításában. - Nagy figyelmet kell fordítanunk a tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztésére. Az új audiovizuális környezetet értı és azt értelmesen, szelektíven használó fiatalokat kell nevelnünk. Iskolánkra nagy feladat és felelısség hárul a felnövekvı nemzedék egészséges életmódra nevelésében. - Tevékenységünkkel a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlıdését kell szolgálnunk. A fiatalokat a harmonikus élet értékként való tiszteletére kell nevelnünk. Segítséget kell nyújtanunk a káros szokások kialakításának megelızésében. Nagy figyelmet kell fordítanunk a családi életre, a felelıs párkapcsolatra történı felkészítésre. - Nagyon fontos feladatunk a tanulás tanítása és a pályaorientáció. A diákokat meg kell ismertetnünk az eredményes tanulás módszereivel. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életük során többszöri pályamódosításra kényszerülhetnek. Oktatási céljaink, feladataink Oktatási céljainknak és feladatainknak összhangban kell lenniük a nevelési céljainkkal és feladatainkkal. - Javul a tudás társadalmi elismertsége, megnıtt az érdeklıdés a biztos tudású, jól képzett szakemberek iránt. Ezt az igényt akkor tudjuk maximálisan kielégíteni, ha a közösen kidolgozott tantervi követelményeket pontosan teljesítjük, a tanítás-tanulás komplex folyamatának középpontjába a magas színvonalú mővelést helyezzük.

12 9. Fontos feladatunk az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. Ehhez mindenki számára nyitottak és adottak a következı lehetıségek: könyvtár, újságok, folyóiratok, informatikai szaktantermek, Internet, sportlétesítmények. Hozzá kell járulnunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk ill. fejlesszük az igényt világunk változásainak, új eredményeinek nyomon követésére, a kor színvonalán álló elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására, szükség szerinti alkalmazására. Változatlanul cél a tanulóink felkészítése tanulmányi versenyekre, nyelvvizsgákra, érettségi vizsgára, továbbá egyetemi és fıiskolai továbbtanulásra. Kiemelten fontos a tehetséggondozás. A kiemelkedı képességő tanulók lehetıséget kapnak a továbbfejlıdésre: - szakkörökben - énekkari foglalkozásokon - edzéseken (verseny és tömegsport) - érettségi elıkészítıkön - szaktárgyi versenyeken - önképzıkörökben - külföldi iskolai cserekapcsolatokban - pályázatokban. A tanulási kudarcnak kitett tanulókkal való foglalkozás a következıkben realizálódik: - a beszédhibás, a dyslexiás és dysgraphiás, dyscalculiás gyerekek kiszőrése, szakemberhez irányítása, utógondozása - a testi fogyatékosság tudomásulvételére a másság elfogadtatása - a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető, alulszocializált tanulók nyilvántartása, törvényes keretek közötti támogatása, a szülıi háttér segítése. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai eszközei A nevelés területén: - megértés és megértetés - intuitív képességek - szeretet - demokrácia - tolerancia - empátia - személyes példamutatás - koordináció

13 10. Az oktatás területén: - személyi feltételek a középiskolára adekvát végzettségő pedagógusok alkalmazása - továbbképzési rendszer önképzés és szervezett formában - differenciált oktatás Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eljárásai A nevelés területén: - probléma megbeszélése csoportos és egyéni - kapcsolattartás a szülıi házzal - kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal - kapcsolattartás a DÖK-al. Az oktatás területén: - a tradicionális és modern módszerek felhasználása - kapcsolattartás a pedagógiai szakmai szolgálattal. A ma iskolájában a nevelés fontossága felértékelıdött. A tanulók más-más szocializációjú környezetbıl érkeznek. A családi háttér alapvetıen meghatározza a neveltségi szintet. A éves korosztály különösen veszélyeztetett, mert a külsı hatások kritika nélküli befogadására képes. A példaképek kiválasztása, a média sugallta üzenetek sokszor befolyásolják a magatartásformákat. A tanórákon az oktatás mellett igen lényeges a nevelés is. Ennek skálája a legalapvetıbb dolgoktól elmagyarázásától a legfontosabb dolgokon át a különleges és egyedi bánásmódig terjed. Alapvetı: a példamutatás. Fontos feladat hárul az osztályfınökre, az ifjúságvédelmi felelısre, a DÖK vezetıre és az iskolapszichológusra. 1. A felmerülı problémák megbeszélése csoportosan osztályfınöki órán, DÖK győlésen történik. Segít ebben az osztályfınöki óra tematikája. Emellett a spontaneitásnak is van létjogosultsága. Az egyéni gondok orvoslására az elıbb említett személyek vállalkoznak. Ebben az esetben az alapelv: diszkréció és titoktartás. A megbeszélések helye és ideje a fogadóórák rendjében meghatározott.

14 A kapcsolattartás a szülıi házzal a nevelés fontos eleme, a bemenet meghatározza a kimenetet. Kapcsolattartó: - osztályfınök - Ifjúságvédelmi felelıs - SZMK tanárelnök - Iskolavezetés (különleges esetekben) Kapcsolattartás formái: - fogadóórák - szülıi értekezletek - iskolai rendezvények elıkészítése és lebonyolítása - spontán találkozások Kapcsolattartás rendszeressége: éves munkatervben meghatározott. 3. A pedagógiai szakszolgálatokkal fenntartott kapcsolat területei: - nevelés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ld. beilleszkedési és magatartási problémák - jövı tervezése: MPKKI Pályaválasztási Intézete Kapcsolattartás formái: - csoportos és egyéni intézetlátogatás - intézeti elıadók meghívása Kapcsolattartó: - osztályfınök - ifjúságvédelmi felelıs - pályaválasztási felelıs 4. A kapcsolattartás a DÖK-al: Formája: - közvetlen DÖK diákelnökkel - közvetett DÖK patronáló tanárral Kapcsolattartó: nevelési igazgató-helyettes Ideje: - DÖK munkatervében meghatározott - eseménytıl függı spontán

15 12. Az oktatói munka az intézményben a törvényi elıírások alapján történik. Ennek alapján meghatározott: - az osztályok száma - az osztálylétszám - a nevelıtestület létszáma - a tanított tárgyak - a pedagógus végzettsége - oktatást segítık létszáma. A Vasvári Pál Gimnáziumban az oktatás a tradicionális módszerekkel történik 4 évfolyamon, felmenırendszerben, hagyományos osztálykeretben, be- és kimeneti méréssel, értékeléssel. Cél: - a kétszintő érettségire való felkészítés - a továbbtanulás segítése. Prioritások: - nyelvtanulás - informatikai képzés - minıségi sport - ének-zene kultúra. A módszerek bıvítésére szolgálnak a modern eljárások: mérések: - bemeneti (iskolai) - kompetencia (országos) - tantárgyi (MPKKI) - kimeneti (érettségi). A cél elérését szolgálják a modern oktatástechnikai eszközök (ld. funkcionális taneszközök). A mérések lebonyolítása a pedagógiai szakmai szolgálat feladata: - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmővelıdési és Képzési Intézete - Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Kapcsolattartó: - mérés koordinátor - iskolavezetés Módja: közvetlen Ideje: - tanév rendjében központilag meghatározott - iskolai munkatervben rögzített

16 13. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI FOLYAMATA Az iskola élet és munkarendje Az iskolában a szorgalmi idıt a minden évben kiadott tanév rendje szabályozza. A tanév rendje Az oktatási miniszter állapítja meg (megjelenik az Oktatási Közlönyben): a tanév kezdı és befejezı napját a szorgalmi idıt a tanítási szüneteket a felvételi kérelmek elbírálásának határidejét az érettségi vizsgák idıszakát. A Diákönkormányzat a nevelıtestület által összeállított, majd elfogadott Házirendben rögzíti: a tanítási órák kezdetét a tanítás befejezését az óraközi szünetek idejét a tanulók jogait és kötelességeit az iskola mőködési rendjét. A tanítás rendje: A tanítás minden nap 7,45 órakor kezdıdik. A tanórák hossza 45 perc, a szünetek 10 percesek, kivéve a 3. óra utáni szünetet, amely 15 perces és a 6. óra utáni szünetet, amely 5 perces. A délelıtti tanórák 14 órakor fejezıdnek be. 14 óra után nem kötelezı és egyéni foglalkozásokat is tartunk. A tanórákon való részvétel (a felmentésektıl kivéve) kötelezı.

17 14. Délutáni foglalkozások: A délutáni foglalkozások (szakkörök, elıkészítık, egyéni foglalkozások) szervezése az intézmény által felkínált lehetıségek és a tanulók egyéni elhatározása illetve választása alapján történik. A csoportok minimális létszáma 15 fı. A délutáni foglalkozásokon való részvétel önkéntes, de a jelentkezés után kötelezı. A délutáni foglalkozások hossza azonos a tanórák hosszával (45 perc). Az iskola éves eseménynaptára A központilag kiadott rendeleteket figyelembe véve, igazgatói elıterjesztés alapján, a tantestület, a Diákönkormányzat véleményezésével az iskolavezetés készíti el az éves eseménynaptárt. Ünnepek: - október karácsony - március húsvét - május 1. - pünkösd. Ezeken a napokon nincs tanítás. Értekezletek: - tanévnyitó - ıszi tantestületi - félévi - tavaszi tantestületi - tanévzáró Szülıi értekezletek (évente 4x) Szeptemberben: a 9. évfolyamnak összevont, majd osztály szülıi értekezletet tartunk. Pályaválasztási szülıi értekezlet, ahol a leendı tanulóink szüleivel ismertetjük meg a gimnázium mőködését. Októberben: évfolyam Február: évfolyam számára osztályonként szülıi értekezlet. Fogadóórák: évente 2x valamennyi pedagógusnak egyidıben. Novemberben és márciusban csütörtökön délután tartjuk. Ezen kívül minden pedagógus hetente 1 órában fogadja az érdeklıdı szülıket. A Szülıi Munkaközösség tagjai egy tanévben októberben, februárban és áprilisban tartják megbeszéléseiket.

18 15. Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülıkkel: szülıi értekezletek, fogadó órák, szülıi munkaközösségi megbeszélések, egyéb rendezvények formájában Évente visszatérı feladatok: Az arra rászorulóknak ingyenes tankönyv biztosítása Étkezési hozzájárulás megállapítása Felvilágosító tevékenység Osztályfınöki órák keretében elıadásokat szervezünk, képzett szakemberek segítségét kérve. A legfontosabb témakörök: dohányzás, AIDS, drog, alkohol, egészségügyi felvilágosítás, környezetvédelem, bőnmegelızés. Állandó kapcsolattartásra törekszünk a Megyei Pedagógiai, Közmővelıdési és Képzési Intézet Vöröskereszt ÁNTSZ Rendırség megbízott képviselıivel Kulturális intézményekkel Társintézményekkel Az iskola hagyományainak rendszere Mőködési (iskolatörténeti) hagyományok: Iskolavezetés: (igazgató, helyettesek) Biztosítja az intézmény zavartalan mőködését. Nevelıtestület: Az intézményben dolgozó pedagógusok összessége. Munkaközösségek: Az igényes szakmai munka felelısei. Diákönkormányzat: Tagjait a tanulók választják, a tagok többségi szavazattal döntenek. Vagyonával önmaga rendelkezik. Diáksportkör: Mőködésének hagyományai vannak, élén az igazgató által megbízott mindenkori tanárelnök áll. Közalkalmazotti Tanács Szülıi Munkaközösség: Az iskolában folyó nevelési és oktatási munka segítıi. Házirend Összeállításában részt vesz a nevelıtestület, a Diákönkormányzat. A Házirend betartása mindenki számára kötelezı.

19 16. Tantárgyi hagyományok: Iskolánkban 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Osztályaink száma 21. Az osztályok megoszlása (minden évfolyamon): Általános tantervő: Ének-zene tagozat 1969-tıl mőködik, a tanulók heti 4 illetve 5 órában ismerkednek a zeneirodalommal. Testnevelés tagozat 1975-tıl, 5 órában a testnevelés alapágazatait sajátítják el a tanulóink. Informatikai osztály 1993-tól tanulhatnak diákjaink heti 3, majd 5 órában informatikai ismereteket. Kezdı nyelvi osztály Az angol és német nyelv oktatása heti 5 órában történik. Haladó nyelvi osztály: Az angol és német nyelv oktatása heti 8 órában történik. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok Ünnepélyek: Tanévnyitó, tanévzáró Szalagavató Ballagás Október 23. Március 15. Megemlékezések: Zenei világnap október 1. Aradi vértanúk október 6. Anyák napja május A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól február 25. Holocaustról április 16 Hagyományok ápolása Ünnepélyekhez kötött: Március 15-én iskolánk névadójának emléktábláját koszorúzzuk meg. A ballagáson A Vasvári Pál Gimnáziumért emlékplakettet adományozunk (titkos szavazás alapján) a legkiemelkedıbb vasváris felnıtt dolgozónak és egy végzıs diákunknak. A Szülıi Munkaközösségben aktívan tevékenykedınek emléklappal köszönjük meg a munkájukat.

20 17. Egyéb hagyományok: Iskolai hangversenyek Karácsonyi koncert Bálok (elsıs avató ısszel Farsangi tavasszal) Aranykönyv: minden jelentıs esemény, évforduló, találkozó bekerül Kapcsolattartás a régi vasváris tanárokkal, diákokkal Jubileumi rendezvények. Az intézmény kapcsolatrendszere: Belsı kapcsolatrendszer 1. Iskolavezetés nevelıtestület tantestületi értekezletek nevelési értekezletek közvetlen, személyes beszélgetések 2. Iskolavezetés munkaközösségek munkaközösség-vezetıi megbeszélések munkaközösségi megbeszéléseken való részvétel 3. Iskolavezetés tanulók diákközgyőlés részvétel a DÖK ülésein, rendezvényein a DÖK munkájának segítése a patronáló pedagógus közremőködésével közvetlen beszélgetések 4. Iskolavezetés érdekképviseletek a Közalkalmazotti Tanács elnökével a törvény által meghatározott esetekben Külsı kapcsolatok: 1. Kapcsolat a szülıkkel: Szülıi értekezletek: összevont (évente 1 alkalom) osztálykeretben (évente 2 alkalom) pályaválasztási (évente 1 alkalom szeptember) Tanári fogadóórák: évente 2 alkalommal heti kötött idıpontban Ellenırzık útján rendszeresen SZMK választmányi ülések (évente 3 alkalom)

21 18. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A ma iskolájának követelménye, hogy a rábízott tanulók személyiségének teljes kifejlesztését sajátos eszközeivel lehetıvé tegye. Alapvetı feladatok: - önmegismerés - identitás keresése - önállósulási törekvések támogatása - véleményalkotás, kritikai hajlandóság fejlesztése - pályaválasztással kapcsolatos gondok megoldása - értékítélet és értékválasztás kifejlesztése - esetleges krízishelyzetek kezelése - segítségnyújtás - a torzulások korai felismerése és korrigálása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés a Vasvári Pál Gimnáziumban a tanórán és a tanórán kívüli formákban valósul meg. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: - a tananyag frontális feldolgozása - a csoportmunka alkalmazása - az értékelés megbeszélése (ötfokozatú) - dicséret elmarasztalás megfelelı alkalmazása (arányok betartása) - osztálykirándulások szervezése (hon- és népismeret) - közös feladatok megoldása (osztálydekoráció, elsıs avatóbál, hagyományırzı rendezvények mőködtetése stb.) - az iskola specializációjából adódó versenyeken való részvétel ambicionálása, a versenyszellem, egymás eredményeivel való szolidaritás, az egymás melletti kiállás képességeinek kialakítása - nemzetközi kapcsolatok szorgalmazása és ápolása - tolerancia és segítıkész magatartás fejlesztése Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi tevékenysége Iskolánk pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak tanulóink életkörülményeire. Különös szerepe van a gyermek és ifjúságvédelmi felelısnek e témában.

22 19. Alapvetı feladata az ifjúságvédelem és a szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység: - segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját - az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen idıpontban fordulhatnak hozzá, tovább, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel - a pedagógusok, szülık vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztetı okok feltárása - gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethetı, veszélyeztetı tényezı megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot - a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken - a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél. Szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történı nyújtására - az iskolában a tanulók és a szülık által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát - a rászorultsági kedvezmények megállapítása (étkezés, gyermekvédelmi támogatás kezdeményezése, ingyenes tankönyv, a DÖK és a SZMK e célú anyagi támogatásának elosztása). Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység: Iskolánkban kevés a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı tanuló. Diákjaink többnyire rendezett körülmények között élnek. A problémás esetek fıként életkori sajátosságból fakadnak. Az osztályfınök ismeri legjobban tanulóinak családi hátterét, így ı az, aki elsıként felfigyel a gyermek megváltozott viselkedésére, beilleszkedési problémáira, az osztályközösségben megváltozott helyzetére. Legfontosabb pedagógiai módszer: az odafigyelés. Ezekben az esetekben a tanulók teljesítménye általában romlik, hiányzik a tanítási óráról, magányos vagy párkapcsolatba menekül.

23 20. Az osztályfınök ezekben az esetekben elbeszélget a tanulókkal és a szülıkkel, kéri a kollégák megértését, illetve az ifjúságvédelmi felelıs vagy az iskolapszichológus segítségét. Nagyobb probléma esetén az érintett diákot az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk, ahol pedagógiai, pszichológiai és pszichoterápiás tanácsokkal segítik a szülıket és a tanulókat. Az iskolapszichológus tevékenysége különösen fontossá válik ezekben az esetekben. Feladata, tevékenységi köre: ld. Egészségnevelési program.

24 21. Pedagógiai Programot segítı eszközök jegyzéke: Az eszközlistát az Oktatási Minisztérium Funkcionális taneszközökrıl címő a Mővelıdési Közlöny január 23-án XLII. Évfolyam, 2/II. számában megjelent tájékoztatója alapján állítottuk össze. ld. Tantervek melléklete

25 22. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN (szülı, iskola, kollégium együttmőködésének formái) A ma és még inkább a holnap iskolája szolgáltató jellegő intézmény, melynek léte attól függ, hogy a felkínált lehetıségek alapján kik választják, kik lesznek az iskolahasználók az iskolai közéletben. A klientúra: diákok szülık iskolai szervezet (SZMK) A tanulói részvétel az iskola életében a tanulói jogosítványok alapján történik. A jogok gyakorlása a mindennapi tanórákon és a különbözı képviseleti fórumokon realizálódik: Diákönkormányzat Diáksportkör Énekkar Szakkörök Érdeklıdési körök Valamennyi saját szabályzata, illetve éves programja alapján mőködik. A szülık részvétele az iskolai életben a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak alapján történik. Jogosítványaikat saját Szervezeti Szabályzatuk tartalmazza. A megjelenítés fórumai: Szülıi Munkaközösség Szülıi értekezletek Fogadóórák A kapcsolattartás a fenntartóval az alábbi területeken történik: nevelı-oktató munka irányításában törvényességi ellenırzésekkor tanévegyeztetı megbeszéléseken költségvetési megbeszéléseken

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben