Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö ü Á ö

2 ú Á ő ő í ő Ó ő Á ő ü Á ö ű ü ü ü ú ú ő ü ö ő ü Á ö ö ő ö ő ő ü ü ő ü ö í ö í ü í ö ö Á ő

3 Ü í ö ő ü ő ö ő ö ő ö í ő ő ú ö ő ő ö Á ő ö í í ő ő ő ő í í Á Á Á Á ü ö ö ő ő í ő ő ő ő ö ő ö ö ő ő ő Á í ő í ő í ő

4 ő ö Ő ü ö ö É í ö í ü ő Á ő í í ö ú ö ö ö ö ö ú Á ő ő í í ö ö ö ö ő ő Á í í í í ő ő ő ő ő ö ő ő Á ő ú ü Á ő ü őí ú ü í í ő í ü Á ö í ő Á í ő

5 Á fe].szdlalkz I1jÖLnTFgrene, Kozs Tstvnnl 3en[<ov!os J zs ef,?a pp Is tvn, Benkov1cs Ls z\ő - kiílönböző megki* zelj.tsben vitatkoztak, s nem rtettelc a FOI{Á 'egyet turelcvsei'lel, Ugyanakkor helyesl."sel s mgnyugvssal Ll'1*.clt k' {c*va!^q*w#j-9.$ a llie gy e í ra n c s k nv i s en4j! I I:" jnek Its pontj ít: i'.,,.á z oíe z.gqyüls úgy döntött, hog} a ylzl pcső nem pü} f el. Á terü]-etre új rendezsi tervet kell kszj.ten!. :. d.unapart! rs z idlila í cőiotffa s zolg..il. Ennek has znb]. a 'te Le pl.jse Lrnek ke IL r szes ednte. }.Te kinic az a vőiemnyünk, hogy a hely! tancsnak, önkormnyza'vnak ke1l a teriilet,-rezel(,5.j ogt megka pnia. TrrőL dönts ng nen s züietett. Á t:riiletet a llelybelieknek keil neghagyni. Az ú'j tevterülletfelhasznisi iler.''v,;5'r:e engedtyt :ke3.l krnie a }.ci'._na[c, s ert az engedtyt a helyt tancsnak lceil i<ig i ri a o ;\ ICiü f e1 rnond.on: vlennyiink s zerlnt a z a mec]dőrendeas, a:llt cs inl:ielc ne;:r:megfeie1ő. Á tovbblcotrsnl a sze;'it.j;cleoet t keli helyezni.' I.z.lalb.:n vitaiicozs. De a zok atapjn amiket eimohd.ott annl'i ]r'iltsgrt - Iehet, hogy nen is lrcll annyira az a l{av].cs i..ai.:l e zt a rs zt ignybeves zi anna k reku].t j-vcts tervet j-s ke].j.;.'ieziteni. ' ',.l dijnts lroniu-lyg,azdasgí s zmltst ignyel, mert ernek a te.rüietne }c a has znt a helybei.ieknek ke].1 learatnia. Ez'ck utn a jelenlvők vtenrnyt, IIs pontjt!lezkben Iehet ös s zef ogla In: a követ- L-/ Az új f ötd.törvny letbeipsíg tol.bbí kise j t*tsho, y1gq,z.j iírulni nem s zabad. 2 Á 'Tozu yszletel}sen dol}ozza ki tovbbi e].k qzel'./. seit nr.iszalrl, gazdll<odsi s haszonrszesedsj. ícna tico z4sban. 3,/ Tz í}ieszlced'je n a d.unaparti terliletre kszüi új rend.ezsi tervhez. /:i kj. rs z'ietesebben kivanja a vitban elhangzottakat meginn'crní, a f a tuiylis rs zietes s pontos j egy zők5nyvl:en., Ií - 1g T 3 -,. L?'. L Jn / Á to:.,bb!akban Benltovice ls zt t es' t j lcozta t st.i7-iffiffie.o '.'l.e ::ő1', a k5r,sgbon vgl.'ett beruh.zsi, tancseinőlt adott rs z*' Lts gvet s ta ).j es i t s fejles ztsl::iunlcr1. c.*'llrnl!s.e'-.{.al:! a rnozi j ijvőj ve1 ka pcsolatban inter pei!'...:-ü. i tanc$e]-nöic Vlaszben több ellrpzelst isrrrerter,ett" Kijelentette, hogy ezt a szőraliozísi lehetősget tc",'i.bbra j.e b j.ztosltani akar,i k*

6 tr a sportaz Lrőnt rdek].őc1ött, hogy rri törtnt!!r.. {egs. efi-tal? 60 piya folúljitsfua sz'nt }Tvj-rő Csaba a Spartlcör etnöke vias zban közöite, hog3 az ta karkbe tt lrönyvben van. Fintx Dvid krte, ho'g.y a tancsülselt!de j t előze.besen pialr'j.totlr Ta } r'rs n:don!:"ozzl<a Iakossg tudor'sra. TJgyancsak o tett panas zt az l]dr.-iz jeleniívő kpviseii f el, irogy a dijbes zedő, h.a nem tudott valahoví beruenni, s emiatt kikapcsoisra is sornem hegyott rtesitst, lrarí'i.l q!!!v! Balzs *v a SzíIrd. üzemigazgatő s Juhsz Tj.bor il}etkes ;il3z_r.?pviíta igo"t"t t"tt, t66fr-;em ben előfordulni. Egyúttal tct n r,c,nnal iel-e zzenel<. u"* " fog a jövő- lcrtk, lrogy rrindon hasonl ese- F4-c-e.!breqhl{..?q9É, a'/rosfeis zla lt a falugyüis"n gazdikodísi VlIaIat.gazgat-ia. Elnonc1te, hogy a nlosteni s Zerrltte Ie p f e lhagy s r'a L hamaros an s zmoiní ke I1' Á gem a Rendezsi Terv nen közeiben új telep kijelöisre talit nieg'felelő ]relyet, sea a }akossg nem tud ahhoz hozzjarulnj., az k!. hogy a közsg ter iletn atakuljon több teiel.larad teirt az a megolds, hogv egy tvolabbi' plils szemett összegylijt telepre ]'ieil a hullacltot els zilitani. van lehetősg, de l.rre.s ztergom-kertvrosban ez Lnyeges költsgernetkedst jelentene. Ezt nmileg i.':rsicelni lehet, ha a hztaytősi hullac]k egy rőazt - fői eg a tti j-dszalrban - a inzl sajt ki;;hkban, haz:i.nokban sernmisitennic meg.!.gy m'sik hnyadt pedig a szerves s trerti koinposztlrnt has znositan.n].c. s konyhai hulladkot elrnnk azt, lrogy kevesebb mennyitzzel a gyallorlattal elszl}isget lrellene a lnyegesen hoeszabb tvoisgra tani. nem hangzott el, s.a ti::val ka pcsolatban ms javasiai zonban elgondolkodni a a dijnts nerí:s zületett. IJrd.enes javasiatn. rlr knys /i zelilelyzetek VItali:t ve zetőjnek sok rtelmes megoldshoz vezettek. a tancselnöir arra Lcrte a jelenlvket, BefeJezsüt s ra j tulc keres ztiil PiI j.'s]]art egsz Lalcoss 'gt, hogy a tavasz belrös zontővei vgezzank na.1ytalti.lrj-tst a fal.urban.!li}alkeztetett arra, hcgy valanrikor ez a közsl= tlszta, rgos teie plils volt. T,egyen ismt az! gondoz. Á Tancs ha bgozott törelc-lőse l nogy a közterüietelr sa f olyanatos Legyen. Eirhez a zonban jndulatú tnogat'sra, önlrntes a pr s eg its gre is s züks g van. Á vi: gtartkba, parlcosított teriiletekre virgok elturtajd.onitsa, kiüitetett kiac]sait növeli, hanem mesemmisitríse nencsaic a körössg a s zlj.ndkosan o]:iozott e1y b rongise al' s zelneteisse1 s zinvonaia megitis nelí is na3yon Pllisraart lrulturlis ő:rt.

7 -b - A f.q}ugrltlls.e-n- i' falu frumn a lcözs e 6i rendezsi tervve1 f ogiallroz napirend. nyugodt is'i: ertetőse, rtelrrezse, a terv rtkes zenvediycs t.imad.ínek mltatsa n nhny javaslat{nak sa alatt az őya mutatcje egyre haladt a kső estbe. Tzyt neni nrond.tan el akkor vlerirjnyemet Blztos vasyolc benne, ' irogy nem n voitarn ez- egyediili. ikkor nenr rnoncltam el' űost Leirom. I.zt nen tudom, ho.!y a iit.ilönböző tlr'u:sú.kijzijs lakhciycken a :re3lhets s egynsrautaltsg pralctikus s zolrsgyakorlatt egvlltt1s neiy s zakas z4ban v].iotta a trsa'jak:i fel e ls zör,nozz,őlrtő s zalcenberelr.ilta} írin;yitott tele pr-ilsrendezs, fejieszts, ',,rra' hogy a Rnai Biroclolonban, a görög v{ros 1laiiokban, a d lan:erika i e ztő sok f öid j n s az zsiai k&itúrkban az idszinit4s előtt is Lítezett, er3rte.imü, ma is me gcsoclihat bj-zonyitkok vannalr. Hogy hrazínkban!s yszzac.okkal ezelőtt bízonyos pitszetivezrelvek nriiködtek, a zt Ls hj.teles enilkek őrzlk. Na pjalnkban pedi az egs z vj.l.gon a npess,q növekedse, a technika fejiődse, a környezetvdelem fontossga s nig s z{nos knys zeyltő körtili;iny i.niatt a r:1a.lyor orszí.g.lníl solclral szigorúbb teiep il srendezsi eiveic, 1lítsi e1b:sclt vannak. LTl.szem, hogy Pilisri:arton kevs azoi<ilak a s Z}tifl, aklk ppen sa j t lalrhelyü.kre nem isnerilc ei enne lc f ontos. sgít..4 tiiost vitatott zs i terr,' e1őzetee megf o"ea }rncz.s - t, i]srrrj.e elitpzelseit tavaly,:-ir:rilis 24.ő'n a rend.kivl'il fciugyü1ő_.l.ehcttern ezt ::klror e zőrt, mert rs zletesen nrinős itetíen. iben íttanu]-r,:4nyoz.;aa tzt. Á jegyzőköny.7 minden bizonnyal rtigzitette feiszialsou:at. xkglc akkor jelen vciielc, talan errllcezne K r, lrogy e pozitivumok e].isilerse s rriltatísa rnellett ker.inyen bir}tan, de több javas latot is te ttenr. ].'ind.ez ijss zef op.lolva i..egiailhat a taval.y r::jusi ';lijarti I-iirekrr-ben, szalts':rcla a helyi körülla vgleges tervet a tervező nyek ala pos tanulrnny ozsa ut:.n, a kor íbbi javas Iatainkat f igye lennbevve, a z rvnyes ors zí:gos pits i. s zabí'ty zat raga1.nias allcah'az{s va1 kszitet.be. Senr tar'aly dprj.ilsban szban vleninyezní., sen i:rost e s orokat a terv hta l.nos t{;ilolatsa mellett Ieirnl. nem nierten' volna, ho a terv tartalnnak rregísrnersra nem s z.ntam voina neglehe t5se n hoss zú időt. Ezelc utln n]ererr lti j elenteni, hogy a z elks zltett l!pi.l.smart LI-es ú.t f ete::ület rend.ezsi terv nidositsa s letti összevont z4rtkert rende zsi terv?l a La koss g többs ge Ita lí.nos, eeyn s e3'-;líttes rdekeinek niegfcleiő ej.lrpze]-seket /ironce pclőt/ tarta ]:la z.

8 í ü ü ő ö ö ő í í Á ö í ü ő ü ö ö ö ö Ó ő ú ö Á ő

9 ő í ö ő ü ő ő í í í ő üü ő ö ö ü ő Á ő ő ü ü ő ő í Á í Á ü ő Á íí ő ü ő Á ü ő Á ő ő í ö ö

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Keserfi konszotid6ci6

Keserfi konszotid6ci6 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben