Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése"

Átírás

1 E L E M Z É S Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése január

2 Összeállította Török József Lövei Mária Lektorálta Südi Ilona

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A mérés célja A mérés résztvevői A mérés tartalma A kérdőív bemutatása Az adatgyűjtés lebonyolítása Eredmények Környezettudatosság...5 A környezetvédelemmel kapcsolatos általános iskolai aktivitás...5 A környezet állapota, a környezetvédelem fontossága, magatartásformák...7 Állásfoglalás, vélemények, ismeretek Biodiverzitás Ismeretek és értékrend Összegzés Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2

4 1. BEVEZETÉS november között második alkalommal került sor a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 9. évfolyamos tanulói körében a környezettudatosság kérdőíves vizsgálatára A mérés célja Az első vizsgálat környezettudatosságra vonatkozó megállapításainak 1 megerősítése mellett arra a kérdésre is választ kerestünk a vizsgálat során, milyen mélységűek a középfokra lépő tanulók ismeretei a biodiverzitásra vonatkozóan A mérés résztvevői Az első vizsgálat reprezentativitási szempontjainak megtartásával, de más érintett iskolák kiválasztásával alakítottuk ki a mintát (1. táblázat), melybe a képzéstípus arányait visszaadó, a fővárosi 9. évfolyamosok létszámának mintegy 10%-át kitevő, iskolánkénti egész osztályok tanulói kerültek. 1. táblázat. A minta összetételének képzéstípusonkénti megoszlása. Képzéstípus Fő Aránya Gimnázium % Szakközépiskola % Szakiskola % Összesen % Az így kialakított minta válaszai lehetőséget biztosítanak a fővárosi középfokú oktatási intézmények tanulóira vonatkozó megállapítások megtételére. További elemzési lehetőséget jelent a tanulók neme, lakóhelye és általános iskolai tanulmányi előmenetele (2. táblázat), valamint családja gazdasági ellátottsága (3. táblázat), mely szempontok szerinti reprezentativitásra a minta már nem bizonyult alkalmasnak. 2. táblázat. A minta megoszlása nem, lakóhely és általános iskolai rendűség szerinti bontásban. Nem Lakóhely Tanulmányi előmenetel Fő Aránya fiú % lány % nincs válasz 2 0% Budapest % Vidék % nincs válasz 1 0% gyenge 29 3% közepes % jó % jeles % nincs válasz 6 1% Összesen % 1 Az első vizsgálat összefoglalója és elemzése URL: január 6-ai megtekintés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 3

5 3. táblázat. A tanulók megoszlása egyes ellátottsági mutatók mentén. A tanuló otthonában található Fő Aránya számítógép % lexikon % szótár % telefon % előfizetés % autó % internet-hozzáférés % tanulást segítő szoftverek % 1.3. A mérés tartalma A kérdőív első négy oldala a környezettudatosság három dimenzióját (ismeretek, értékrend és részvételi szándék), utolsó két oldala a biodiverzitás két vetületét (ismeretek és értékrend) vizsgálja A kérdőív bemutatása Az önkitöltős, részben zárt kérdéseket tartalmazó kérdőív 23 kérdést tartalmaz a következő megoszlásban: 1-4. kérdés: a tanuló családi hátterére vonatkozik kérdés: a környezetvédelemmel kapcsolatos, általános iskolai aktivitásra kérdezünk kérdés: a környezet állapotára, a környezetvédelem fontosságára, magatartásformákra vonatkozik kérdés: a környezeti állapottal, fenntarthatósággal kapcsolatos állásfoglalást, véleményt, ismeretekre alapozott, globális gazdasági, társadalmi és természeti problémák rangsorolását várja a tanulóktól kérdés: a biodiverzitásra vonatkozó ismeretekre és értékrendre kérdez rá Az adatgyűjtés lebonyolítása A 2010/2011. tanévi mérési naptárban 2 jelzett időintervallumban, a mintába beválasztott öszszes érintett intézményben egységes útmutató szerint, az intézmény által kiválasztott időpontban történt a kérdőívek kitöltése. Az intézményi adatgyűjtés lebonyolításáról előre megadott szempontok szerinti jegyzőkönyv készült, melyet az intézményvezető és a mérésvezető aláírásával hitelesített. Az intézményi mérésvezető irányította a konkrét adatgyűjtés lebonyolítását, készítette fel az intézményi felmérésvezetőket, akik a kérdőív kitöltésével kapcsolatos kérdéseiket neki tehették fel, és ő tartotta a kapcsolatot az MFPI-vel. Az intézmények a kérdőíveket a mintába kiválasztott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben sokszorosítva kapták meg. 2 URL: január 6-ai megtekintés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 4

6 2. EREDMÉNYEK 2.1. Környezettudatosság A vizsgálat résztvevői 45 különböző tantárgyat jelöltek meg kedvencként, közülük az első tíz legnépszerűbbet jelenítettük meg az 1. ábrán. 1. ábra. A tantárgyak kedveltségének megoszlása. A környezettudatosság és a fajok biológiai sokszínűsége szempontjából legfontosabb tantárgy 5%-os kedveltséggel 6. és 7. helyen található a felsorolásban. A tantárgyak kedveltség vonatkozásában nem állapítható meg különbség a két (2008., 2010.) vizsgálat tanulói között. A környezetvédelemmel kapcsolatos általános iskolai aktivitás A tanulók 33 különböző tanórát nevesítettek, amelyeken a környezetvédelem témájával foglalkoztak. A listát, melynek 1%-nál magasabb átlagú tárgyait a 2. ábra mutatja, az a két tantárgy vezeti, amelynek kapcsán a legtermészetesebb módon kerülhet a téma szóba. Nincs tapasztalható különbség a két vizsgálat eredményeiben a tekintetben, mely órákon, milyen arányban foglalkoztak a környezetvédelem kérdésével. A környezettudatos szemléletformálás gyakorlati terepe az erdei iskola. Ilyen programon általános iskolásként a tanulók 57%-a részt vett, és ebben a vonatkozásban a két évvel korábbi mintában a gimnazisták javára tapasztalt előny eltűntével elenyészőek az eltérések képzéstípus szerint. Szembeötlő azonban, hogy a kéttannyelvű osztályok tanulói között az átlagot jócskán meghaladó az erdei iskolát jártak aránya (3. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 5

7 2. ábra. A leggyakrabban megjelölt tanórák megoszlása, amelyeken a környezetvédelem témájával foglalkoztak. 3. ábra. Az eredi iskolás programon részt vett tanulók aránya nyelvoktatás, illetve szakképzés szerinti bontásban. Nem változott tendenciában, csupán arányaiban a fővárosi tanulók magasabb erdei iskolai részvétele általános iskolás korában, és a vidéki általános iskolában végzetteknek jelen vizsgálat szerint is csupán a fele részesült ebben a programban. A környezetvédelmi programokban való részvétel arányaiban szintén nem változott az előző vizsgálathoz képest (4. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 6

8 4. ábra. A környezetvédelmi programokban való részvétel megoszlása. Továbbra is a papírgyűjtés a leggyakrabban megszervezett program, nem változott a szemétgyűjtésben és a környezetvédelmi versenyekben részt vettek aránya, ám 10 százalékponttal többen vannak azok, akik projektek formájában foglalkoztak témával. A környezet állapota, a környezetvédelem fontossága, magatartásformák A két évvel korábbi vizsgálat eredményével szinte egybevágóan, a tanulók 86%-a tartja a környezet védelmét fontos vagy nagyon fontos ügynek. E két kategóriában csökkent a szakiskolások aránya azok javára, akik nem tudják a kérdést megítélni. A jelenség mélyebb vizsgálatára nyílik mód, ha megtekintjük a válaszokat képzéstípus, nyelvoktatás, illetve szakképzés szerinti bontásban (5. ábra). 5. ábra. A környezetvédelem fontosságának megítélése képzéstípusonkénti bontásban. Az előrehozott szakképzésben tanulók nagyobb arányban tartják a környezetvédelem kérdését nagyon fontosnak, mint a gimnazisták, azonban mindkét szakiskolai csoportban 20% feletti a bizony- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 7

9 talanok aránya szemben a középiskolások közötti legmagasabb normál nyelvoktatási jellegű szakközépiskolás 11%-kal. Arányaiban nem, pontos értékeiben pedig nem számottevően változott a környezetvédelemről való tájékozódás forrása a tanulók körében. Kiugróan magas a tévé és rádió hatása, az iskola és a nyomtatott sajtó, a család és a szóróanyagok, és legfőképp a kortárscsoportok messze e mögött állnak. A jelenség természetesen nem mutat egységes képet képzéstípusonként, nyelvoktatás jellege illetve szakképzés szerinti bontásban (6. ábra). 6. ábra. A környezetvédelmi kérdésekről való tájékozódás forrásai iskolatípusonként nyelvoktatás és szakképzés szerinti megoszlásban. A normál nyelvoktatásban részesülő gimnazisták válaszai mutatják a leginkább egysíkú, kizárólag a televízióra-rádióra és a nyomtatott sajtóra alapuló tájékozódási mintázatot, míg a kéttannyelvű gimnáziumok tanulóinak és az előrehozott szakképzésben részt vevőknek a leginkább széles a tájékozódási alapja. Mindkét utóbbi csoport, valamint a kéttannyelvű szakközépiskolások esetén is szembetűnő, hogy a környezetvédelem baráti körben beszédtémaként egyáltalán nem jelenik meg. Jelentős eltérést tapasztaltunk a környezetvédelem ügyét befolyásoló tényezők fontosságának megítélését illetően a két évvel korábbi véleményekhez képest. Csupán a hazai és nemzetközi példák megismerésének negyedik helyezése maradt meg, a korábbi kutatási technológiai elsőség a lista aljára került, míg a listazáró politikai döntések nagymértékben felértékelődtek (7. ábra). 7. ábra. A környezetvédelem ügyéhez hozzájáruló tényezők fontossága. (1 - a legfontosabb, 5 - a legkevésbé fontos). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 8

10 A válaszadók által megnevezhető egyéb tevékenységek között legnagyobb arányban a tudatosítás eszközei (figyelemfelhívás, szelektív hulladékgyűjtők, több kuka kihelyezése, felhívások, beszélgetések, pályázatok) álltak. Valamelyest csekélyebb számban neveztek meg tevékeny részvételt kívánó hozzáállást (szelektív hulladékgyűjtés, mozgósítás, tüntetés). Mindössze páran soroltak fel kényszerítő eszközöket (tiltás, büntetés, megvonás), fejlesztésen alapuló megoldásokat (hibrid autók, megújuló energiaforrások, környezetbarát csomagolóanyagok), és csupán egy-egy említést kapott az ösztönzés és az eszköztelenség. A környezetvédelem tekintetében ártalmas magatartásformák között a személyes, tudatos viselkedés szerepének erősödését látjuk a tanulók válaszainak megoszlásában (8. ábra). Szemben a két évvel ezelőtti vizsgálattal, az akkori utolsó három viselkedésforma (lehetőségek hiánya, megszokás, egoizmus) most az első három helyre került, míg az akkori első (hanyagság) a tanulók mostani megítélése szerint a legkevésbé ártalmas. 8. ábra. A környezetre ártalmas magatartásformák. (1 a leginkább ártalmas, 5 a legkevésbé ártalmas) Környezetvédelmi akcióban való részvételi szándékukról, az akció tematikájáról is megkérdeztük a tanulókat. A legnagyobb arányban ismert, tanult vagy hallott szlogeneket írtak le, tevékeny részvételi szándékukat jelentős arányban jelezték. Esetlegesen aktív részvételt, ötletet és elutasítást nagyjából egyenlő arányban tapasztaltunk. Állásfoglalás, vélemények, ismeretek A személyes szerepvállalás konkrétumaira rátérve azt kérdeztük meg a tanulóktól, milyen gyakran végeznek egyes környezetvédelemmel, környezetkíméléssel kapcsolatos tevékenységeket (9. ábra). Az eredmények sorrendiségükben teljes mértékben egybevágnak a két évvel korábban tapasztaltakkal. A környezetvédelem kérdésének magasabb szintű szemléletét állításokkal való egyetértés formájában vizsgáltuk (4. táblázat). A globális válaszok sorrendjének vonatkozásában nem, pusztán számszerű értékeiben mutatkozik a korábbi vizsgálathoz képest eltérés. Leginkább az összefogás fontosságában, valamint az egyéni felelősségben látják a megoldás kulcsát a tanulók, és nem vélik úgy, hogy pusztán financiális okai vannak a megoldhatóságuknak. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 9

11 9. ábra. Egyes, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek gyakorisága. (1 - soha, 5 - mindig) 4. táblázat. A környezetvédelemmel kapcsolatos állításokkal egyetértők aránya. A környezetvédelemre adható globális válaszok Egyetértők aránya Szükség van nemzetközi összefogásra a természet értékeinek megóvására. 96 % Mindennapi tevékenységeink is hatással vannak a környezet állapotára. 95 % A környezeti gondok megoldásának kulcsa az okok ismeretén kívül, a felelősség és a cselekvés. 92 % A környezeti gondok megoldásának kulcsa az okok ismerete. 73 % Az együttérzés növelésével a közös gondok is megoldhatók. 73 % A környezeti problémákat az oldja meg, aki okozza. 38 % A környezeti problémák megoldása csak pénz kérdése. 14 % A környezetet érintő gondok súlyosságát ötfokú skálán jelölték meg a tanulók (10. ábra). 10. ábra. A környezetet érintő gondok súlyosságának megítélése. (1 - a legnagyobb probléma, 5- egyáltalán nem probléma) Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 10

12 Jelentős átrendeződést a két évvel korábbi vizsgálathoz képest nem eredményezett a válaszok összesítése, bár az éhínség, a járványok, és a szegénység súlyosságát kisebbnek, talajszennyezését és az ivóvíz biztosításáét nagyobbnak ítélték a vizsgálatban részt vevők. Irodalmi idézet kapcsán kértük a tanulókat annak végiggondolására, mely rutinszerű cselekvéseiknek lehet hatása a környezet állapotára. A jellemzően az iskolatípus szerint szétváló válaszok visszatérő eleme a rend fenntartása, a nem-szemetelés, a szelektív hulladékgyűjtés, melyek a válaszadók környezettudatosságának bizonyos fokú szintjére engednek következtetni. A környezetvédelmi programokban való aktív bevonódás részvételi arányai a két év adatainak egybevetése mellett egyáltalán nem változtak, azonban jelentős attitűdkülönbségeket tapasztalhatunk a válaszok finomabb bontásának vizsgálata során (11. ábra). 11. ábra. Egyes környezetvédelemmel foglalkozó programokon való részvételi szándék megoszlása képzéstípus, nyelvoktatás és szakképzés jellege szerinti bontásban. A legaktívabb részvételi hajlandóság a kirándulás iránt jelent meg, ezt a befogadással járó kiállítás követi. Előadáson még a kiállításnál is nagyobb arányban vennének a normál szakközépiskolások részt, és a kéttannyelvű, főképp szakközépiskolás osztályok tanulóinak legalább fele fórumon, beszélgetésen is szívesebben foglalkozna a témával. Az egyéb tevékenységek között közel azonos arányban soroltak fel figyelemfelhívó célú (a versenyektől a kiállításokon át a tüntetésig terjedő) és tevőleges (fizikai munkát és a szemétgyűjtést is magába foglaló) tevékenységeket, de akadtak, akik további ismeretszerző, sőt olyanok is, akik felvállaltan semmilyen ezirányú tevékenységben nem szeretnének részt venni Biodiverzitás Ismeretek és értékrend A kérdőív új eleme volt a fajok sokszínűségére, a veszélyeztetett fajokra vonatkozó rész. A vonatkozó ismeretek iránti vizsgálódás fontosságát alátámasztja, hogy a válaszadók kétharmada nem hallott még a biodiverzitásról (12. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 11

13 12. ábra. A Hallottál-e már a biodiverzitásról? kérdésre adott válaszok megoszlása. A biológiai sokféleség megőrzésének fontosságát az emberiség jövője szempontjából iskolatípusonként jellemző mintázat mentén ítélik meg a tanulók (13. ábra). 13. ábra. A biológiai sokféleség megőrzésének fontossága iskolatípusonkénti bontásban. A szemléletformálás az adatok alapján még távolról sem tekinthető lezártnak, és épp a szakiskolások körében mutatkozik e téren a legtöbb tennivaló. Az állat- és növényfajok veszélyeztetettségének okait nyílt kérdéssel vizsgáltuk. Válaszaik, melyek jól látszanak megragadni a jelenséget a maga komplexitásában, jellemzően három csoportba sorolhatók: az ember természetátalakító tevékenysége (útépítés, mezőgazdaság-területfoglalás, vegyszeres kezelés, vadászat, élőhelyek elfoglalása-építkezés, víz-, levegő-, talajszennyezés), globális felmelegedés (független az embertől, emberi tevékenység hatására, vízhiány), túlnépesedés. Mindemellett összességében azt is reálisan becsülték meg a tanulók, mekkora mértékű erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy a beállítódásunk megváltozzék a biodiverzitás megőrzése érdekében (14. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 12

14 14. ábra. Az emberi szokások és magatartás megváltoztatásának esélyei az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. A növény- és állatfajok sokféleségének megtartásában az emberi tevékenység egyes tényezőinek változatos hatáserősséget tulajdonítanak a tanulók (15. ábra). Jó kiindulópontként szolgálhat a téma megbeszéléséhez, kidolgozandó taneszközökhöz a válaszok megoszlása, melyre az egyes tevékenységformák végletes megítélése a jellemző. 15. ábra. Az emberi tevékenység határa a fajok sokszínűségére. Végezetül a fajok sokszínűségére vonatkozó állításokkal való egyetértés formájában vizsgáltuk meg a tanulók vélekedését (16. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 13

15 16. ábra. A fajok sokszínűségére vonatkozó állításokra adott válaszok. (1 - egyáltalán nem ért egyet, 5 - teljes mértékben egyetért) Az óvatos, centrális tendenciát mutató, szélsőségektől tartózkodó válaszok az egyes állítások mentén kidolgozandó, természettudományos alapokon nyugvó ismeretek kialakításának szükségességét vetik fel. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 14

16 3. ÖSSZEGZÉS Jelen vizsgálat a környezettudatosságra vonatkozó kérdések túlnyomó többsége vonatkozásában megerősítette a korábban tapasztaltakat. A tanulók ez irányú általános iskolai tapasztalataiban nem állapíthattunk meg számottevő eltérést. A környezet állapotát, a környezetvédelem fontosságát illető kérdésekben is megegyezik a tanulók véleménye a korábbi vizsgálatban tapasztalattal, a környezetvédelem ügyét befolyásoló tényezők fontosságának megítélését és az ártalmas magatartásformákat illetően azonban jelentős eltérések mutatkoztak, melyek további vizsgálódást indokolnak a területen. Egybevágnak a tanulói válaszok a korábbi vizsgálat eredményeivel a személyes szerepvállalás, a kérdéskör globális szemlélete és a programokban való részvétel vonatkozásában, ugyanakkor a környezetet érintő gondok megítélésében kismértékű változást tapasztaltunk. A kérdőíven új elemként megjelenő, biodiverzitásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján pusztán a kifejezést nem ismerték eddig a tanulók, az általa lefedett tartalmakat illetően rendelkeznek többé-kevésbé természettudományos ismereteken alapuló ismeretekkel, beállítódásuk, vélekedéseik azok finomításával a kívánt irányba hangolhatók. A tanulók aktivitásra, részvételre, további tájékozódásra való nyitottsága lehetőséget biztosít a témában való kreatív elmélyedés, proaktív részvétel iskolai, osztály vagy szakköri formában történő megtervezésére, melyből az egyénen, közösségén túl mindenki profitálhat. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 15

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése 2011. szeptember Összeállította Török József Lektorálta Morvay Zsuzsanna

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése 2010. március Nagy Ildikó (angol nyelv) Füzesséry Zoltánné

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése 2011. március Kákonyi Lucia elemzésének felhasználásával Összeállította Südi Ilona

Részletesebben

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május E L E M Z É S Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről 2012. május Póta Mária (4. fejezet matematika) Sáfrányné Molnár Mónika (4. fejezet szövegértés)

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS? TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON.. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KAPCSOLATA

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Háttér Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

Nemzetközi. biztonsági ismeretek. oktatása az általános, a szak- és a. középiskolákban. Szociológiai felmérés a. pedagógusok körében

Nemzetközi. biztonsági ismeretek. oktatása az általános, a szak- és a. középiskolákban. Szociológiai felmérés a. pedagógusok körében Nemzetközi biztonsági ismeretek oktatása az általános, a szak- és a középiskolákban. Szociológiai felmérés a pedagógusok körében Dr. Mucsi József PhD. szociológus 2009.03.24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt Helyzetelemző

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Vőcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Vőcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel... 1 de 5 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

2014 GYORSJELENTÉS A magyar délibáb Gyorsjelentés a pécsi középiskolások politikához és demokráciához való viszonyáról

2014 GYORSJELENTÉS A magyar délibáb Gyorsjelentés a pécsi középiskolások politikához és demokráciához való viszonyáról 2014 GYORSJELENTÉS A magyar délibáb Gyorsjelentés a pécsi középiskolások politikához és demokráciához való viszonyáról 1 Kovács Tamás Szabó Andrea Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport 2014 GYORSJELENTÉS

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Kutatási záróbeszámoló A kutatás megrendelője: Budapest XX. kerület Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI 61 Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI? A szerzõk a BIOHEAD-CITIZEN

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

iskolakultúra 2012/7 8 tanulmány szemle kritika Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3

iskolakultúra 2012/7 8 tanulmány szemle kritika Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3 tanulmány Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3 Horváth Zsófia A serdülők énképösszetevőinek vizsgálata kisebbségi és többségi helyzetben élő diákok körében 20 Forray R. Katalin Marton Melinda

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Ma-Holnap Módszertani kiadvány I. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes kiadványa

Ma-Holnap Módszertani kiadvány I. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes kiadványa 1 Ma-Holnap Módszertani kiadvány I. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes kiadványa Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Szerkesztőbizottság tagjai: Sarkadiné

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3 A válaszadó iskolai végzettsége 4 Tanulási tervek 4 Idegen

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Frontvonalban. Gyorsjelentés az iskolai agresszivitás néhány összetevőjéről

Frontvonalban. Gyorsjelentés az iskolai agresszivitás néhány összetevőjéről Mayer József Frontvonalban Gyorsjelentés az iskolai agresszivitás néhány összetevőjéről Huszonhat éve tanítok, sajnos teljesen igaz a pedagógusok romló egzisztenciális helyzete. Ma is lelkiismeretesen

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben