ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat"

Átírás

1 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, felszerelések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott elılegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb rész.visz-ban lévı vállalk. szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1 2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

2 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: FORRÁSOK (passzívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév D SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke Ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövıbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebbıl: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

3 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév Belfödi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( 01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól Ebbıl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés 64 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III- IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bev Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfodításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX ) C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( +-A+-B ) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ( X- XI ) E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+- C+-D ) XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E - XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +- F ) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

4 PÉCS-POGÁNYI REPÜLİTERET MŐKÖDTETİ KFT évi BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 1.) i Mérleg és eredmény kimutatás 2.) i Éves beszámoló kiegészítı melléklet Pécs, február 28. Dragovácz Márk ügyvezetı igazgató

5 Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A gazdálkodó szervezet cégjogi formája: Korlátolt felelısségő társaság Cégjegyzék száma: Az alapítás idıpontja: A társaság 1998 április 27-én alakult. Jegyzett tıkéje az alapításkor: e Ft. A társaság teljes neve: A társaság székhelye: Pécs-pogányi repülıteret mőködtetı Korlátolt Felelısségő Társaság 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. A társaság adószáma: Fıtevékenység: A cég jegyzett tıkéje: e Ft Tagok én: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt e Ft 58,8 % Magyar Állam e Ft 41,2 % Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. A társaság képviseletére jogosult személy(ek): Dragovácz Márk ügyvezetı (7666 Pogány, Rákóczi utca 27.) A képviselet módja : Önálló. Felügyelı Bizottság: A Kft-nél háromtagú Felügyelı Bizottság mőködik, melynek tagjai dec. 31-én : Szıcs Sándor Dr. Varga Józsefné Juhász Zoltán FEB elnöke tag tag Felügyelı Bizottsági tagok juttatása 2014.évben 450 e Ft. 1

6 A Társaság könyvvizsgálója: Turza Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft. (7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A, MKVK sz.:000950) A könyvvizsgálatért felelıs személy: Dr. Turza Istvánné (MKVK sz.: , 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A) Könyvvizsgálati díj 2014.évben 480 e Ft /év A beszámolót összeállította: Bosnyákné Molnár Patrícia (Pécs Holding Zrt. könyvviteli szolgáltatást végzı társaság regisztrált mérlegképes könyvelıje MK ) 2. A számviteli politika meghatározó elemei és az alkalmazott értékelési eljárások A Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít. Beszámolási idıszak: január december 31. Beszámoló fordulónapja: december 31. Közzététel formája: e-beszámoló A gazdasági eseményeket a társaság a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen mérleg- és eredményszámlákon - a kettıs könyvvitelt alkalmazva - rögzíti. A költségeket és ráfordításokat az 5. és 8. számlaosztály számláira könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem használja. A számlatükör és a számlarend kialakítása a számviteli törvény elıírásai alapján történt. Az eredmény kimutatás A típusú összköltség eljárással készült. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak. A társaság könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatait a tulajdonos Pécs Holding Zrt. végzi. 3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása A társaságnak kapcsolt vállalkozása a Pécs Holding Zrt. 2

7 4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 4.1.Mutatószámok a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelésére (érték e Ft-ban) 1.) Saját tıke aránya = (Saját tıke / Idegen tıke) * / *100 = 2,80 % / *100 = - 4,19 % A saját tıke és az idegen tıke aránya 2014 évben pozitív, javulást mutat. Az idegen tıke 96,9 %-át a 2016.szeptember 30-i lejáratú hitel teszi ki, melyhez szükséges forrásokat a hitelszerzıdésben foglaltak szerint PMJV Önkormányzata biztosítja. Tıkefeszültségi mutató = (Idegen tıke / Saját tıke) / = 35, / = - 23,84 A saját és idegen tıke viszonya azt mutatja, hogy a saját tıkéhez képest milyen mértékben érvényesül a vállalkozásnál a külsı finanszírozás. Az idegen tıke csökkent, a saját tıke növekedett. Hatásukra a tıkefeszültségi mutató 2014 évben kedvezıen alakult. 2.) Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek / Saját tıke) / = 35, / = - 23,83 Az eladósodottsági mutató a kötelezettségek saját tıkéhez viszonyított arányát mutatja. A saját tıke növekedése az eladósodottság csökkenését jelzi. Kötelezettségek e Ft-tal csökkentek, míg a saját tıke e Ft-tal növekedett. 3.) Tıkeerısség = (Saját tıke / Mérlegfıösszeg) * / *100 = 2,72 % / *100 = - 4,38 % A tıkeerısségi mutató a saját tıke mérleg fıösszeghez viszonyított arányát mutatja. A Kft tıkeerıssége 2014 évben javult az elızı évhez viszonyítva. 3

8 4.) Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) * / *100 = 40,07 % / *100 = 111,17 % A likviditási mutató a forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát mutatja. A forgóeszközök e Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-tal csökkentek az elızı évhez viszonyítva. A forgóeszköz állomány különbözetbıl e Ft a PMJV Önkormányzatával szembeni követelés csökkenése. A követelés a évben lejárt Közszolgáltatási Szerzıdésben foglaltak szerint állt/áll fenn, egyenlege én e Ft. 5.) Forgótıke = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok: e Ft-ban Megnevezés 2013.évi záró 2014.évi záró Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgótıke Záró forgótıke - nyitó forgótıke = e Ft A forgóeszközök állománya fıként a PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelés csökkenése miatt esett vissza. Ennek mértéke lényegesen meghaladta a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének az összegét, és ez okozta a forgótıke csökkenését. 6.) Jövedelmezıségi mutatók A tıkearányos, az árbevétel arányos és az eszközarányos jövedelmezıségi mutatók mindegyike a e Ft adózott eredmény alakulásának, összegének hatását vizsgálja, érzékelteti. Tıkearányos jövedelmezıségi mutató = (Adózott eredmény / Saját tıke) * / *100 = 340,41 % / *100 = 42,97 % Árbevételarányos jövedelmezıség = (Adózott eredmény / Nettó árbevétel) * / *100 = 33,31% / *100 = - 8,22 % 4

9 Eszközarányos jövedelmezıség = (Adózott eredmény / Eszközök összesen) * / *100 = 9,27 % / *100 = - 1,88 % Az adózott eredmény jelentısen növekedett a 2013 évhez viszonyítva. Ezáltal az árbevétel-, illetve az eszközarányos jövedelmezıségi mutatók is magasabbak az elızı évinél. 7.) Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérleg fıösszeg) * / *100 = 76,28 % / *100 = 53,53 % A befektetett eszközök mérlegfıösszeghez viszonyított aránya évben nıtt az elızı évhez viszonyítva Jövedelmi, pénzügyi helyzet értékelése A Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft valós vagyoni és pénzügyi helyzete, annak bázisidıszakhoz viszonyított alakulása az alábbiak szerint összegezhetı. A mérleg fıösszeg e Ft-tal, azaz 33,11 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz viszonyítva, melynek fıbb tételei: * Eszközök A tárgyidıszak végén a befektetett eszközök állománya e Ft-tal, a forgóeszközök állománya e Ft-tal csökkent, míg az aktív idıbeli elhatárolások 313 e Ft-tal növekedtek a bázisidıszakhoz viszonyítva. * Források A tárgyidıszakban a saját tıke e Ft-tal növekedett, míg a kötelezettségek e Ft-tal, valamint a passzív idıbeli elhatárolások 32 e Ft-tal egyaránt csökkentek a bázisidıszakhoz képest. A Kft valós vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése A évi mutatószámok kedvezıbbek a 2013 évinél, mely fıként a pozitív, 22 millió Ft-ot meghaladó adózott eredmény és a 123 millió Ft hitelállomány csökkenés hatása. 5

10 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A december 31-i mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1.1 A nem összehasonlítható adatok ismertetése és indoklása A mérlegben az eszközök és források adatai között mind az elızı évi, mind a tárgyévi adatoknál nem szerepelnek olyan tételek, amelyek akár tartalmában, akár értelmezésében az összehasonlítást lehetetlenné tennék. 1.2 Több helyen is szerepeltethetı adat ismertetése A mérleget alátámasztó fıkönyvi kivonat 4541 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) számlából 152 e Ft átrendezésre került a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben. 2. ESZKÖZÖK e Ft e Ft A társaság mérlegében az eszközök tárgyévi mérlegfıösszege e Ft. A év mérlegfordulónapján az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök részaránya 76,28 %, a forgóeszközöké 22,76 %, aktív idıbeli elhatárolások pedig 0,96%. Megnevezés év elején (E Ft) % végén (E Ft) % Immateriális javak Tárgyi eszközök (beruházás nélkül) , ,28 Beruházások Befektetett pü.-i eszk Befektetett eszk. össz , ,28 Készletek , ,44 Követelések , ,88 Értékpapírok Pénzeszközök , ,44 Forgóeszközök összesen , ,76 Aktív idıbeli elhatárolás , ,96 Aktívák összesen , ,00 6

11 2.1. A / Befektetett eszközök e Ft e Ft 2014 év során értékcsökkenési leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint évben az immateriális javakon belül új szoftverek aktiválása történt. Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés e Ft Kis értékő, használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés e Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás, visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás 2014 évben 64 e Ft. Tárgyi eszköz értékesítés e Ft. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. A Társaságnak befejezetlen beruházása az év végén nem volt. A/I. Immateriális javak e Ft e Ft Az immateriális javak számlacsoporton belül szoftvereket tartunk nyilván. Az Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Átsorolás Csökkenés adatok e Ft Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték A/II. Tárgyi eszközök e Ft e Ft A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, és üzembe nem helyezett beruházásokat mutattuk ki, amelyek tartósan szolgálják a társaság tevékenységét. Az eszközöket a mérlegben nettó értéken (a bekerülési költségek és az értékcsökkenés különbözeteként) szerepeltetjük. A tervszerinti értékcsökkenés elszámolás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A maradványértéket egyedileg határozzuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. A tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása napi, idıarányos (lineáris) módon, havonta a fıkönyvi könyvelésben is elszámolásra került. A kis értékő (100 E Ft alatti) tárgyi eszközök értéke a társaság számviteli politikájában rögzítettek szerint az üzembe helyezéskor egy összegben kerül elszámolásra. 7

12 A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Átsorolás Csökkenés adatok e Ft Záró állomány Bruttó érték Telkek 0 0 Épületek Egyéb építmények Ingatlanok összesen Mősz.ber.felsz.jármő Egyéb ber.felsz.jármő Beruházások 0 0 Tárgyi eszk. összesen Értékcsökkenés Épületek Egyéb építmények Ingatlanok écs. összes Mősz.ber. felsz. jármő Egyéb ber. felsz. jármő Értékcsökk. összesen Nettó érték összesen A/III. Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs. 2.2 B/ Forgóeszközök e Ft e Ft B/I. Készletek A társaság december 31-én nyilvántartott készlete: adatok e Ft Megnevezés Változás e Ft Anyag Késztermék Üzemanyag Egyéb áru Összesen Üzemanyag készlet leltározása természetes méréssel történik. A forgalmi adatok szerint az értékesítési veszteség a meghatározott káló mértéken belül van. A beszámolóban szereplı nyitó és záró készlet december 31. fordulónapi leltározás adata. Értékelése utolsó beszerzési áron történik. Egyéb áru: ICAO térképek. 8

13 B/II. Követelések e Ft e Ft A követeléseken belül e Ft vevı követelés, e Ft egyéb követelés. A december 31-i vevıkövetelések lejárat szerint a következık: Napok száma Összeg e Ft-ban Határidın belül napon túli 64 Összesen Értékvesztés 64 Bankkártyás vevık 54 Vevıkövetelés Egyéb követelések: Visszaigényelhetı és visszaigényelt Általános Forgalmi Adó; üzemanyag közösségen belüli értékesítése után visszaigényelhetı jövedéki adó; egyéb adónemekben fennálló túlfizetés; PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelés; egyéb rövidlejáratú követelések. PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelésként tartunk nyilván e Ft-ot: Dátum PMJV Önkormányzat Halmozott Összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata év során a nyilvántartott kötelezettségébıl e Ft-ot utalt át a társaság bankszámlájára. Ezek egyenlegeként csökkent a PMJV Önkormányzatával szemben nyilvántartott követelés, melynek december 31-én nyilvántartott egyenlege e Ft. 9

14 B/III. Értékpapírok e Ft e Ft Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. B/IV. Pénzeszközök e Ft e Ft A pénzeszköz állományból 672 e Ft készpénz, a fennmaradó e Ft bankbetét C/ Aktív idıbeli elhatárolások e Ft e Ft Bevételek aktív idıbeli elhatárolása nem volt; költségek, ráfordítások elhatárolása e Ft A költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának túlnyomó részét a hónapokra vonatkozó Repülıtér Üzembentartói Felelısségbiztosítás teszi ki e Ft összegben. 3. FORRÁSOK e Ft e Ft A társaság mérlegében szereplı források tárgyévi mérleg fıösszege egyezıen az eszközökkel e Ft. Források összetétele és alakulása: Megnevezés e Ft % e Ft % Saját tıke ,38% ,72% Céltartalék 0 0,00% 0 0,00% Kötelezettségek ,34% ,20% Passzív idıbeli elhat ,04% 178 0,08% Források összesen ,00% ,00% 10

15 D/ Saját tıke e Ft e Ft A saját tıke elemei között a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tıke (5 100 e Ft), a korábbi évek eredménytartaléka ( e Ft), és a 2014 évi eredmény ( e Ft) került kimutatásra. A saját tıke változását az alábbi táblázat tartalmazza: adatok e Ft Megnevezés Változás Jegyzett tıke Jegyzett, de még be nem fiz. Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen E/ Céltartalékok e Ft e Ft Céltartalék képzés nem történt. F/ Kötelezettségek e Ft e Ft F/ II. Hosszúlejáratú kötelezettségek e Ft e Ft Hosszúlejáratú kötelezettségként került bemutatásra a 2014 évi beszámolóban az ERSTE Bank által nyújtott e Ft-os beruházási hitelbıl a Társaság éven túl esedékes fizetési kötelezettsége. Erste Bankkal szemben fennálló tartozás december 31.-én: e Ft Ebbıl: -éven túli, hosszú lejáratú hitel december 31.-én: e Ft -éven belüli rövid lejáratú hitel december 31.-én: e Ft Hitelszerzıdés lejárta utolsó fizetési részlet szeptember

16 F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft e Ft A rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra e Ft az Erste Bankkal szemben fennálló tartozás éven belül esedékes törlesztı részlete, e Ft szállítói tartozás, 152 e Ft rövidlejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben, illetve e Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség. A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben: - a szállítói kötelezettségekbıl a mérlegben átrendezésre kerülı 152 e Ft. Rövidlejáratú kötelezettségek összetétele A kötelezettség jellege e Ft % Rövid lejáratú hitelek ,75 Kötelezettség belföldi szállítóknak ,88 Rövid lej. köt. kapcsolt váll.szemben 152 0,12 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség ,25 Összesen ,00 Szállítói kötelezettségek idıszaki bontása Adatok: e Ft-ban Szállítói kötelezettségek Határidın túli Határidın Mind belül összesen nap nap nap nap nap Összes szállító ebbıl: Kapcsolt vállalkozás G/ Passzív idıbeli elhatárolások e Ft e Ft A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 2014 évben 178 e Ft volt. Ezen költségek és ráfordítások évet érintı, de évi kiadások. Passzív idıbeli elhatárolások alakulása Megnevezés Változás Passzív idıbeli elhatárolások

17 III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás A összköltség eljárással készült, vagyis az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket állítja szembe a tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások összegével, költségnem szerinti bontásban. A Kft december 31-i eredmény kimutatásában e Ft nyereség mutatkozik. 1.Értékesítés nettó árbevétele e Ft e Ft Az értékesítés nettó árbevételének összetételét és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Légiforgalmi szolgáltatás Üzemanyagkút bevétele Bérleti díj bevétele Egyéb bevétel Összesen: Egyéb bevételek e Ft e Ft Az egyéb bevételek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés PMJV Önkormányzat támogatás e Ft e Ft - Bm-i Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (munkahely megtartó támogatás) 684 e Ft e Ft - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök 57 e Ft e Ft - Egyéb bevétlek 43 e Ft 4 e Ft Összesen e Ft e Ft évben a Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. / Erste Bank / hitelt vett fel, melyre a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizetı kezességet vállalt úgy, hogy a negyedévente esedékes törlesztések (tıke, kamat és kezelési költségek) összegét a cég rendelkezésére bocsátja. 13

18 2014. évben a PMJV Önkormányzattól kapott támogatás összetétele: Támogatás Tıketörlesztésre Támogatás Kamatra Támogatás Büntetı kamatra (2013 évi) Támogatás Hitelbírálati díjra Támogatás Mőködési célú Összesen: e Ft e Ft 45 e Ft e Ft e Ft e Ft 3.Anyagjellegő ráfordítások e Ft e Ft 3.1 Anyagköltség e Ft e Ft Anyagköltségek 2014 évben: anyagfelhasználás e Ft, üzemanyag felhasználás e Ft, áram felhasználás e Ft, gáz felhasználás e Ft, víz felhasználás e Ft, továbbá egyéb nyomtatvány, irodaszer, takarító- és tisztítószerek stb. 339 e Ft Igénybevett szolgáltatások e Ft e Ft Fıbb elemei 2014.évben: - Bérleti díjak e Ft - Utasbiztonsági szolgálat e Ft - İrzés, védelem e Ft - Javítás, karbantartás költségei e Ft - Fénytechnika 310 e Ft - ILS ellenırzés, átrepülés e Ft - Meteorológiai elırejelzés e Ft - Takarítási és kéményseprési költségek e Ft - Értékesítési és marketing stratégiai tanácsadás e Ft - Könyvviteli-, könyvvizsgálói-, bérszámfejtıi díjak e Ft - Ügyvédi-, szakértıi díjak 981 e Ft - Egyéb igénybevett szolgáltatások e Ft Összesen: e Ft 14

19 3.3. Egyéb szolgáltatások e Ft e Ft Az egyéb szolgáltatásokból a pénzügyi szolgáltatási díjak e Ft, hatósági díjak 383 e Ft és a biztosítási díjak e Ft Eladott áruk beszerzési értéke e Ft e Ft Megnevezés Változás Üzemanyagkút bevétele Eladott áruk beszerzési értéke Árrés tömeg Haszonkulcs % 21,65 % 26,61 % + 4,96 % Árrés % 17,79 % 21,02 % +3,23 % 3.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke e Ft e Ft Közvetített szolgáltatások között kerültek kimutatásra a továbbszámlázott személyszállítási díjak (transzfer), catering, repülıprogram szervezés, egyéb közvetített szolgáltatások. 4. Személyi jellegő ráfordítások e Ft e Ft Személyi jellegő ráfordításokból e Ft bérköltség, e Ft személyi jellegő egyéb kifizetés, e Ft bérjárulékok. 5. Értékcsökkenési leírás e Ft e Ft Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés e Ft, ebbıl e Ft terv szerinti, e Ft azonnal, egyösszegben elszámolt értékcsökkenés. 15

20 6. Egyéb ráfordítások e Ft e Ft Egyéb ráfordítások között szerepel a tárgyi eszközök értékesítése e Ft nyilvántartási értéken; terven felüli értékcsökkenés 64 e Ft; a helyi Önkormányzatnak fizetendı Iparőzésiés Gépjármő adók 379 e Ft, a Költségvetéssel elszámolt cégautó adó 396 e Ft, fizetett bírság 100 e Ft, továbbá fizetett kamatok és egyéb ráfordítások 52 e Ft. 7. Pénzügyi mőveletek bevételei e Ft e Ft Pénzügyi mőveletek bevételei között a lekötött betétek kamatai és a valuta- és devizakészletek árfolyamnyereségei kerültek könyvelésre. 8. Pénzügyi mőveletek ráfordításai e Ft e Ft Pénzügyi mőveletek ráfordításai között szerepel az Erste Banknak fizetet hitel kamatai e Ft, a Pécs Holdig Zrt. által nyújtott kölcsön 2014.évre esedékes kamata 56 e Ft, továbbá a valuta- és devizakészletek árfolyam veszteségei 165 e Ft. 9. Rendkívőli mőveletek bevételei e Ft e Ft A rendkívüli bevétel a fellelt tárgyi eszközöket foglalja magába 970 e Ft értékben. 10. Rendkívőli mőveletek ráfordításai e Ft e Ft A társaság rendkívüli ráfordításokat nem számolt el. 11. Adózás elıtti eredmény e Ft e Ft 12. Mérleg szerinti eredmény e Ft e Ft Társasági adófizetési kötelezettség levezetése (e Ft) Adózás elıtti eredmény adóalap növelı tételek adóalap csökkentı tételek elızı évek elhatárolt vesztesége Társasági adóalap Társasági adó Mérleg szerinti eredmény

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4.

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Statisztikai számjel: 14842959960311304 Cégjegyzék száma: 04-09-009239 a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Éves beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15

Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016211413 1/4. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben