ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat"

Átírás

1 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, felszerelések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott elılegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb rész.visz-ban lévı vállalk. szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1 2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

2 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: FORRÁSOK (passzívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév D SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke Ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövıbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebbıl: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

3 Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: Cégj: EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyév Belfödi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( 01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól Ebbıl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés 64 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III- IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bev Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfodításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX ) C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( +-A+-B ) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ( X- XI ) E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+- C+-D ) XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E - XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +- F ) Pécs, Dragovácz Márk ügyvezetı

4 PÉCS-POGÁNYI REPÜLİTERET MŐKÖDTETİ KFT évi BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 1.) i Mérleg és eredmény kimutatás 2.) i Éves beszámoló kiegészítı melléklet Pécs, február 28. Dragovácz Márk ügyvezetı igazgató

5 Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A gazdálkodó szervezet cégjogi formája: Korlátolt felelısségő társaság Cégjegyzék száma: Az alapítás idıpontja: A társaság 1998 április 27-én alakult. Jegyzett tıkéje az alapításkor: e Ft. A társaság teljes neve: A társaság székhelye: Pécs-pogányi repülıteret mőködtetı Korlátolt Felelısségő Társaság 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. A társaság adószáma: Fıtevékenység: A cég jegyzett tıkéje: e Ft Tagok én: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt e Ft 58,8 % Magyar Állam e Ft 41,2 % Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. A társaság képviseletére jogosult személy(ek): Dragovácz Márk ügyvezetı (7666 Pogány, Rákóczi utca 27.) A képviselet módja : Önálló. Felügyelı Bizottság: A Kft-nél háromtagú Felügyelı Bizottság mőködik, melynek tagjai dec. 31-én : Szıcs Sándor Dr. Varga Józsefné Juhász Zoltán FEB elnöke tag tag Felügyelı Bizottsági tagok juttatása 2014.évben 450 e Ft. 1

6 A Társaság könyvvizsgálója: Turza Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft. (7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A, MKVK sz.:000950) A könyvvizsgálatért felelıs személy: Dr. Turza Istvánné (MKVK sz.: , 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A) Könyvvizsgálati díj 2014.évben 480 e Ft /év A beszámolót összeállította: Bosnyákné Molnár Patrícia (Pécs Holding Zrt. könyvviteli szolgáltatást végzı társaság regisztrált mérlegképes könyvelıje MK ) 2. A számviteli politika meghatározó elemei és az alkalmazott értékelési eljárások A Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít. Beszámolási idıszak: január december 31. Beszámoló fordulónapja: december 31. Közzététel formája: e-beszámoló A gazdasági eseményeket a társaság a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen mérleg- és eredményszámlákon - a kettıs könyvvitelt alkalmazva - rögzíti. A költségeket és ráfordításokat az 5. és 8. számlaosztály számláira könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem használja. A számlatükör és a számlarend kialakítása a számviteli törvény elıírásai alapján történt. Az eredmény kimutatás A típusú összköltség eljárással készült. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak. A társaság könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatait a tulajdonos Pécs Holding Zrt. végzi. 3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása A társaságnak kapcsolt vállalkozása a Pécs Holding Zrt. 2

7 4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 4.1.Mutatószámok a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelésére (érték e Ft-ban) 1.) Saját tıke aránya = (Saját tıke / Idegen tıke) * / *100 = 2,80 % / *100 = - 4,19 % A saját tıke és az idegen tıke aránya 2014 évben pozitív, javulást mutat. Az idegen tıke 96,9 %-át a 2016.szeptember 30-i lejáratú hitel teszi ki, melyhez szükséges forrásokat a hitelszerzıdésben foglaltak szerint PMJV Önkormányzata biztosítja. Tıkefeszültségi mutató = (Idegen tıke / Saját tıke) / = 35, / = - 23,84 A saját és idegen tıke viszonya azt mutatja, hogy a saját tıkéhez képest milyen mértékben érvényesül a vállalkozásnál a külsı finanszírozás. Az idegen tıke csökkent, a saját tıke növekedett. Hatásukra a tıkefeszültségi mutató 2014 évben kedvezıen alakult. 2.) Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek / Saját tıke) / = 35, / = - 23,83 Az eladósodottsági mutató a kötelezettségek saját tıkéhez viszonyított arányát mutatja. A saját tıke növekedése az eladósodottság csökkenését jelzi. Kötelezettségek e Ft-tal csökkentek, míg a saját tıke e Ft-tal növekedett. 3.) Tıkeerısség = (Saját tıke / Mérlegfıösszeg) * / *100 = 2,72 % / *100 = - 4,38 % A tıkeerısségi mutató a saját tıke mérleg fıösszeghez viszonyított arányát mutatja. A Kft tıkeerıssége 2014 évben javult az elızı évhez viszonyítva. 3

8 4.) Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) * / *100 = 40,07 % / *100 = 111,17 % A likviditási mutató a forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát mutatja. A forgóeszközök e Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-tal csökkentek az elızı évhez viszonyítva. A forgóeszköz állomány különbözetbıl e Ft a PMJV Önkormányzatával szembeni követelés csökkenése. A követelés a évben lejárt Közszolgáltatási Szerzıdésben foglaltak szerint állt/áll fenn, egyenlege én e Ft. 5.) Forgótıke = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok: e Ft-ban Megnevezés 2013.évi záró 2014.évi záró Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgótıke Záró forgótıke - nyitó forgótıke = e Ft A forgóeszközök állománya fıként a PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelés csökkenése miatt esett vissza. Ennek mértéke lényegesen meghaladta a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének az összegét, és ez okozta a forgótıke csökkenését. 6.) Jövedelmezıségi mutatók A tıkearányos, az árbevétel arányos és az eszközarányos jövedelmezıségi mutatók mindegyike a e Ft adózott eredmény alakulásának, összegének hatását vizsgálja, érzékelteti. Tıkearányos jövedelmezıségi mutató = (Adózott eredmény / Saját tıke) * / *100 = 340,41 % / *100 = 42,97 % Árbevételarányos jövedelmezıség = (Adózott eredmény / Nettó árbevétel) * / *100 = 33,31% / *100 = - 8,22 % 4

9 Eszközarányos jövedelmezıség = (Adózott eredmény / Eszközök összesen) * / *100 = 9,27 % / *100 = - 1,88 % Az adózott eredmény jelentısen növekedett a 2013 évhez viszonyítva. Ezáltal az árbevétel-, illetve az eszközarányos jövedelmezıségi mutatók is magasabbak az elızı évinél. 7.) Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérleg fıösszeg) * / *100 = 76,28 % / *100 = 53,53 % A befektetett eszközök mérlegfıösszeghez viszonyított aránya évben nıtt az elızı évhez viszonyítva Jövedelmi, pénzügyi helyzet értékelése A Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft valós vagyoni és pénzügyi helyzete, annak bázisidıszakhoz viszonyított alakulása az alábbiak szerint összegezhetı. A mérleg fıösszeg e Ft-tal, azaz 33,11 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz viszonyítva, melynek fıbb tételei: * Eszközök A tárgyidıszak végén a befektetett eszközök állománya e Ft-tal, a forgóeszközök állománya e Ft-tal csökkent, míg az aktív idıbeli elhatárolások 313 e Ft-tal növekedtek a bázisidıszakhoz viszonyítva. * Források A tárgyidıszakban a saját tıke e Ft-tal növekedett, míg a kötelezettségek e Ft-tal, valamint a passzív idıbeli elhatárolások 32 e Ft-tal egyaránt csökkentek a bázisidıszakhoz képest. A Kft valós vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése A évi mutatószámok kedvezıbbek a 2013 évinél, mely fıként a pozitív, 22 millió Ft-ot meghaladó adózott eredmény és a 123 millió Ft hitelállomány csökkenés hatása. 5

10 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A december 31-i mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1.1 A nem összehasonlítható adatok ismertetése és indoklása A mérlegben az eszközök és források adatai között mind az elızı évi, mind a tárgyévi adatoknál nem szerepelnek olyan tételek, amelyek akár tartalmában, akár értelmezésében az összehasonlítást lehetetlenné tennék. 1.2 Több helyen is szerepeltethetı adat ismertetése A mérleget alátámasztó fıkönyvi kivonat 4541 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) számlából 152 e Ft átrendezésre került a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben. 2. ESZKÖZÖK e Ft e Ft A társaság mérlegében az eszközök tárgyévi mérlegfıösszege e Ft. A év mérlegfordulónapján az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök részaránya 76,28 %, a forgóeszközöké 22,76 %, aktív idıbeli elhatárolások pedig 0,96%. Megnevezés év elején (E Ft) % végén (E Ft) % Immateriális javak Tárgyi eszközök (beruházás nélkül) , ,28 Beruházások Befektetett pü.-i eszk Befektetett eszk. össz , ,28 Készletek , ,44 Követelések , ,88 Értékpapírok Pénzeszközök , ,44 Forgóeszközök összesen , ,76 Aktív idıbeli elhatárolás , ,96 Aktívák összesen , ,00 6

11 2.1. A / Befektetett eszközök e Ft e Ft 2014 év során értékcsökkenési leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint évben az immateriális javakon belül új szoftverek aktiválása történt. Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés e Ft Kis értékő, használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés e Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás, visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás 2014 évben 64 e Ft. Tárgyi eszköz értékesítés e Ft. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. A Társaságnak befejezetlen beruházása az év végén nem volt. A/I. Immateriális javak e Ft e Ft Az immateriális javak számlacsoporton belül szoftvereket tartunk nyilván. Az Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Átsorolás Csökkenés adatok e Ft Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték A/II. Tárgyi eszközök e Ft e Ft A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, és üzembe nem helyezett beruházásokat mutattuk ki, amelyek tartósan szolgálják a társaság tevékenységét. Az eszközöket a mérlegben nettó értéken (a bekerülési költségek és az értékcsökkenés különbözeteként) szerepeltetjük. A tervszerinti értékcsökkenés elszámolás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A maradványértéket egyedileg határozzuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. A tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása napi, idıarányos (lineáris) módon, havonta a fıkönyvi könyvelésben is elszámolásra került. A kis értékő (100 E Ft alatti) tárgyi eszközök értéke a társaság számviteli politikájában rögzítettek szerint az üzembe helyezéskor egy összegben kerül elszámolásra. 7

12 A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Átsorolás Csökkenés adatok e Ft Záró állomány Bruttó érték Telkek 0 0 Épületek Egyéb építmények Ingatlanok összesen Mősz.ber.felsz.jármő Egyéb ber.felsz.jármő Beruházások 0 0 Tárgyi eszk. összesen Értékcsökkenés Épületek Egyéb építmények Ingatlanok écs. összes Mősz.ber. felsz. jármő Egyéb ber. felsz. jármő Értékcsökk. összesen Nettó érték összesen A/III. Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs. 2.2 B/ Forgóeszközök e Ft e Ft B/I. Készletek A társaság december 31-én nyilvántartott készlete: adatok e Ft Megnevezés Változás e Ft Anyag Késztermék Üzemanyag Egyéb áru Összesen Üzemanyag készlet leltározása természetes méréssel történik. A forgalmi adatok szerint az értékesítési veszteség a meghatározott káló mértéken belül van. A beszámolóban szereplı nyitó és záró készlet december 31. fordulónapi leltározás adata. Értékelése utolsó beszerzési áron történik. Egyéb áru: ICAO térképek. 8

13 B/II. Követelések e Ft e Ft A követeléseken belül e Ft vevı követelés, e Ft egyéb követelés. A december 31-i vevıkövetelések lejárat szerint a következık: Napok száma Összeg e Ft-ban Határidın belül napon túli 64 Összesen Értékvesztés 64 Bankkártyás vevık 54 Vevıkövetelés Egyéb követelések: Visszaigényelhetı és visszaigényelt Általános Forgalmi Adó; üzemanyag közösségen belüli értékesítése után visszaigényelhetı jövedéki adó; egyéb adónemekben fennálló túlfizetés; PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelés; egyéb rövidlejáratú követelések. PMJV Önkormányzattal szemben fennálló követelésként tartunk nyilván e Ft-ot: Dátum PMJV Önkormányzat Halmozott Összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata év során a nyilvántartott kötelezettségébıl e Ft-ot utalt át a társaság bankszámlájára. Ezek egyenlegeként csökkent a PMJV Önkormányzatával szemben nyilvántartott követelés, melynek december 31-én nyilvántartott egyenlege e Ft. 9

14 B/III. Értékpapírok e Ft e Ft Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. B/IV. Pénzeszközök e Ft e Ft A pénzeszköz állományból 672 e Ft készpénz, a fennmaradó e Ft bankbetét C/ Aktív idıbeli elhatárolások e Ft e Ft Bevételek aktív idıbeli elhatárolása nem volt; költségek, ráfordítások elhatárolása e Ft A költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának túlnyomó részét a hónapokra vonatkozó Repülıtér Üzembentartói Felelısségbiztosítás teszi ki e Ft összegben. 3. FORRÁSOK e Ft e Ft A társaság mérlegében szereplı források tárgyévi mérleg fıösszege egyezıen az eszközökkel e Ft. Források összetétele és alakulása: Megnevezés e Ft % e Ft % Saját tıke ,38% ,72% Céltartalék 0 0,00% 0 0,00% Kötelezettségek ,34% ,20% Passzív idıbeli elhat ,04% 178 0,08% Források összesen ,00% ,00% 10

15 D/ Saját tıke e Ft e Ft A saját tıke elemei között a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tıke (5 100 e Ft), a korábbi évek eredménytartaléka ( e Ft), és a 2014 évi eredmény ( e Ft) került kimutatásra. A saját tıke változását az alábbi táblázat tartalmazza: adatok e Ft Megnevezés Változás Jegyzett tıke Jegyzett, de még be nem fiz. Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen E/ Céltartalékok e Ft e Ft Céltartalék képzés nem történt. F/ Kötelezettségek e Ft e Ft F/ II. Hosszúlejáratú kötelezettségek e Ft e Ft Hosszúlejáratú kötelezettségként került bemutatásra a 2014 évi beszámolóban az ERSTE Bank által nyújtott e Ft-os beruházási hitelbıl a Társaság éven túl esedékes fizetési kötelezettsége. Erste Bankkal szemben fennálló tartozás december 31.-én: e Ft Ebbıl: -éven túli, hosszú lejáratú hitel december 31.-én: e Ft -éven belüli rövid lejáratú hitel december 31.-én: e Ft Hitelszerzıdés lejárta utolsó fizetési részlet szeptember

16 F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft e Ft A rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra e Ft az Erste Bankkal szemben fennálló tartozás éven belül esedékes törlesztı részlete, e Ft szállítói tartozás, 152 e Ft rövidlejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben, illetve e Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség. A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben: - a szállítói kötelezettségekbıl a mérlegben átrendezésre kerülı 152 e Ft. Rövidlejáratú kötelezettségek összetétele A kötelezettség jellege e Ft % Rövid lejáratú hitelek ,75 Kötelezettség belföldi szállítóknak ,88 Rövid lej. köt. kapcsolt váll.szemben 152 0,12 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség ,25 Összesen ,00 Szállítói kötelezettségek idıszaki bontása Adatok: e Ft-ban Szállítói kötelezettségek Határidın túli Határidın Mind belül összesen nap nap nap nap nap Összes szállító ebbıl: Kapcsolt vállalkozás G/ Passzív idıbeli elhatárolások e Ft e Ft A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 2014 évben 178 e Ft volt. Ezen költségek és ráfordítások évet érintı, de évi kiadások. Passzív idıbeli elhatárolások alakulása Megnevezés Változás Passzív idıbeli elhatárolások

17 III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás A összköltség eljárással készült, vagyis az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket állítja szembe a tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások összegével, költségnem szerinti bontásban. A Kft december 31-i eredmény kimutatásában e Ft nyereség mutatkozik. 1.Értékesítés nettó árbevétele e Ft e Ft Az értékesítés nettó árbevételének összetételét és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Légiforgalmi szolgáltatás Üzemanyagkút bevétele Bérleti díj bevétele Egyéb bevétel Összesen: Egyéb bevételek e Ft e Ft Az egyéb bevételek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés PMJV Önkormányzat támogatás e Ft e Ft - Bm-i Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (munkahely megtartó támogatás) 684 e Ft e Ft - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök 57 e Ft e Ft - Egyéb bevétlek 43 e Ft 4 e Ft Összesen e Ft e Ft évben a Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. / Erste Bank / hitelt vett fel, melyre a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizetı kezességet vállalt úgy, hogy a negyedévente esedékes törlesztések (tıke, kamat és kezelési költségek) összegét a cég rendelkezésére bocsátja. 13

18 2014. évben a PMJV Önkormányzattól kapott támogatás összetétele: Támogatás Tıketörlesztésre Támogatás Kamatra Támogatás Büntetı kamatra (2013 évi) Támogatás Hitelbírálati díjra Támogatás Mőködési célú Összesen: e Ft e Ft 45 e Ft e Ft e Ft e Ft 3.Anyagjellegő ráfordítások e Ft e Ft 3.1 Anyagköltség e Ft e Ft Anyagköltségek 2014 évben: anyagfelhasználás e Ft, üzemanyag felhasználás e Ft, áram felhasználás e Ft, gáz felhasználás e Ft, víz felhasználás e Ft, továbbá egyéb nyomtatvány, irodaszer, takarító- és tisztítószerek stb. 339 e Ft Igénybevett szolgáltatások e Ft e Ft Fıbb elemei 2014.évben: - Bérleti díjak e Ft - Utasbiztonsági szolgálat e Ft - İrzés, védelem e Ft - Javítás, karbantartás költségei e Ft - Fénytechnika 310 e Ft - ILS ellenırzés, átrepülés e Ft - Meteorológiai elırejelzés e Ft - Takarítási és kéményseprési költségek e Ft - Értékesítési és marketing stratégiai tanácsadás e Ft - Könyvviteli-, könyvvizsgálói-, bérszámfejtıi díjak e Ft - Ügyvédi-, szakértıi díjak 981 e Ft - Egyéb igénybevett szolgáltatások e Ft Összesen: e Ft 14

19 3.3. Egyéb szolgáltatások e Ft e Ft Az egyéb szolgáltatásokból a pénzügyi szolgáltatási díjak e Ft, hatósági díjak 383 e Ft és a biztosítási díjak e Ft Eladott áruk beszerzési értéke e Ft e Ft Megnevezés Változás Üzemanyagkút bevétele Eladott áruk beszerzési értéke Árrés tömeg Haszonkulcs % 21,65 % 26,61 % + 4,96 % Árrés % 17,79 % 21,02 % +3,23 % 3.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke e Ft e Ft Közvetített szolgáltatások között kerültek kimutatásra a továbbszámlázott személyszállítási díjak (transzfer), catering, repülıprogram szervezés, egyéb közvetített szolgáltatások. 4. Személyi jellegő ráfordítások e Ft e Ft Személyi jellegő ráfordításokból e Ft bérköltség, e Ft személyi jellegő egyéb kifizetés, e Ft bérjárulékok. 5. Értékcsökkenési leírás e Ft e Ft Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés e Ft, ebbıl e Ft terv szerinti, e Ft azonnal, egyösszegben elszámolt értékcsökkenés. 15

20 6. Egyéb ráfordítások e Ft e Ft Egyéb ráfordítások között szerepel a tárgyi eszközök értékesítése e Ft nyilvántartási értéken; terven felüli értékcsökkenés 64 e Ft; a helyi Önkormányzatnak fizetendı Iparőzésiés Gépjármő adók 379 e Ft, a Költségvetéssel elszámolt cégautó adó 396 e Ft, fizetett bírság 100 e Ft, továbbá fizetett kamatok és egyéb ráfordítások 52 e Ft. 7. Pénzügyi mőveletek bevételei e Ft e Ft Pénzügyi mőveletek bevételei között a lekötött betétek kamatai és a valuta- és devizakészletek árfolyamnyereségei kerültek könyvelésre. 8. Pénzügyi mőveletek ráfordításai e Ft e Ft Pénzügyi mőveletek ráfordításai között szerepel az Erste Banknak fizetet hitel kamatai e Ft, a Pécs Holdig Zrt. által nyújtott kölcsön 2014.évre esedékes kamata 56 e Ft, továbbá a valuta- és devizakészletek árfolyam veszteségei 165 e Ft. 9. Rendkívőli mőveletek bevételei e Ft e Ft A rendkívüli bevétel a fellelt tárgyi eszközöket foglalja magába 970 e Ft értékben. 10. Rendkívőli mőveletek ráfordításai e Ft e Ft A társaság rendkívüli ráfordításokat nem számolt el. 11. Adózás elıtti eredmény e Ft e Ft 12. Mérleg szerinti eredmény e Ft e Ft Társasági adófizetési kötelezettség levezetése (e Ft) Adózás elıtti eredmény adóalap növelı tételek adóalap csökkentı tételek elızı évek elhatárolt vesztesége Társasági adóalap Társasági adó Mérleg szerinti eredmény

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4.

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Statisztikai számjel: 14842959960311304 Cégjegyzék száma: 04-09-009239 a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Éves beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben