2. ábra Szerelés rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. ábra Szerelés rendszere"

Átírás

1 1.1 A szerelési rendszer és folyamat értelmezése Tevékenység: Olvassa el a szerelési rendszerre vonatkozó tananyagot! Gyűjtse ki a szerelési rendszerek alapvető formáit! Gyűjtsön gyakorlati példákat az interneten, folyóiratokban, a szerelési rendszer elemeire vonatkozóan! A szerelés az értékteremtő, illetve a termelési rendszer része. Olyan műszaki tevékenység, melynek során a vevői igények alapján meghatározott pontossággal legyártott alkatrészeket, piaci környezetben is használati értéket jelentő szerkezetté illetve termékké egyesítjük. Az alkatrészeket a műszaki dokumentáció szerint egymáshoz képest rendezett állapotba hozzuk, szereljük. A tevékenység során létrejött állapotváltozást szerelési folyamatnak nevezzük (lásd 1. ábra). 1. ábra Szerelés az értékteremtő Ez csak egy adott szerelési rendszerben értelmezhető. Meghatározása több tényező együttes figyelembevételével lehetséges. (lásd 2. ábra). 2. ábra Szerelés rendszere

2 Nevezzük szerelési problémának az adott termék létrehozását célzó szerelési adathalmazt. A szerelési probléma jellemzőit gyártmány-vonatkozású, illetve gyártás-vonatkozású területen lehet csoportosítani. Tevékenység: Gyűjtse ki és jegyezze meg a szerelési folyamat és típus jellemzőit! A szerelési folyamat A szerelési folyamat eljárásokat, azok összekapcsolását és technológiai követelményeit írja le. Vizsgálata előtt célszerű áttekinteni azokat a lényegesebb különbségeket, amelyek az alkatrész gyártási és a szerelési folyamatai között fennállnak. A szerelési folyamat döntő többségében reverzibilis (megfordítható), míg az alkatrész gyártás folyamata irrevizibilis. A szerelési folyamat olyan szakaszokra bontható, melyek térben és időben egymástól függetlenek, azaz soros és párhuzamos tevékenységek szervezhetők. A szerelésnél nincsenek egyetemes gépek, míg az alkatrészgyártásnál jelentős az arányuk. A szerelésnél alkalmazott gépek, berendezések közel termékorientáltak. Egyebekben a törvényszerűségek azonosak A szerelési típus A szerelési folyamat elsősorban a szerelési eljárások (műveletelemek), műveletek meghatározását és összekapcsolását valamint annak technológiai követelményeit írja le. Itt azokat a feltételeket kell vizsgálni, illetve rendszerezni, amelyek között a szerelési folyamatot végre kell hajtani (2. ábra). Ezeket a szerelési ciklus ismétlődési jellemzőivel, illetve a szerelési móddal határozhatjuk meg A szerelési rendszer Tevékenység: Tanulmányozza/jegyezze meg a szerelési rendszer bemeneti és kimeneti jellemzőit! Gyűjtsön példákat a különböző szerelendő alkatrészekre, szerelvényekre, a szereléshez szükséges információkra, energiafajtákra! A szerelési folyamat és a szerelési típus együttesen határozza mag a szerelési rendszert (2. ábra). A rendszer bemenete: a alkatrészek, szerkezeti egységek, információ. Kimenete: a termék. A rendszer, a bemenet és a kimenet közül bármelyik kettő független változó, ami egyértelműen meghatározza a harmadikat (pl. ha adott a szerelő rendszer és a bemenet, akkor ebből a kimenet következtethető). Működéséhez szükséges feltételek: mindazon alkatrészek, szerkezeti egységek, melyeket termékké kell összeépíteni. Helyiség, melyben a rendszer működni képes, a szerelési végrehajtó munkaerő, a szerelési eszközök, segédeszközök és berendezések, energia, ami a szerelési eszközök, segédeszközök, berendezések üzemeltetéséhez szükséges, valamint az információ (műveleti sorrend, szerelési műveletterv, összeállítási rajzok, darabjegyzékek stb., lásd 3. ábra)

3 3. ábra Szerelőrendszer rendszertechnikai ábrázolása A szerelési rendszerre jellemző egyrészt annak felépítése (azaz felosztása részrendszerekre: szerelő sorokra, munkahelyekre), valamint a rendszer struktúrájával fejezzük ki, másrészt a szerelési eszközök, berendezések és munkahelyek összefüggő területi elrendezése a részrendszeren belüli szereléstechnikai egységekké (szerelősor 1, szerelősor 2, stb.), valamint a közöttük levő kapcsolat, az anyagmozgatás. Ez fejezi ki a szerelési-rendszer szervezési formája. A részrendszereket meghatározó jellemzők: A szerelési folyamat meghatározott részfeladataihoz (pl. egy szerelési művelet) hozzárendelünk rész-rendszerelemeket (pl. egy szerelő munkahelyet), melyek összekapcsolásával a komplett feladat elvégezhető. A munkahelyekhez megfelelő szerelő munkásokat kell biztosítani, akik csak a részrendszerre kiosztott szerelési feladatokat hajtják végre (munkamegosztás). Az így kialakított szerelési részrendszerek együttesen határozzák meg a területi igényt. A kialakított részrendszerek lehetőséget adnak a szerelési folyamat, részfolyamat térben és időben való soros, vagy párhuzamos megszervezésére. Ezeknek a kívánt ütemezéssel (időpontban) kell egymáshoz kapcsolódni A szerelési rendszer, szervezési formája Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a szerelés szervezési formáit és ezek jellemzőit. Az üzemlátogatáson szerzett tapasztalatok alapján gyűjtsön példákat az álló és mozgó szerelési formákra! A munkamegosztással megjelentek a munkahelyek, a munkahelyekhez hozzárendelhető eszközök, az ehhez kapcsolódó munkások szakmai tudásigénye, a munkahelyek közötti anyagáramlás, a területi elrendezés, stb. melyek végül szereléstechnikai egységeket (szerelőműhely) eredményeznek. Meghatározott szervezési elvek alapján meg lehet

4 különböztetni: intézkedési elven alapuló állóhelyes szerelést, amelynél nincs kényszermozgás, illetve: kényszermozgatási elven alapuló szerelést. (4. ábra) 4. ábra A szerelés szervezési formái Az állóhelyes szerelés lényegében a technológus előírásain, intézkedésein alapszik, ezért intézkedési elven alapuló szerelésnek is nevezik. Ennek két változata lehetséges: osztatlan állóhelyes szerelés, vagy osztott állóhelyes szerelés. Az osztatlan állóhelyes szerelés a legegyszerűbb szervezési forma. A szerelésben kialakuló szerelt egységek nem mozognak (nincs műveletre bontás, tehát nincs műveletek közötti anyagmozgatás sem). Valamennyi a szerelésben résztvevő alkatrészt a szerelési folyamat kezdetétől annak befejeztéig amíg a termék fel nem épül egy szerelő vagy szerelőcsoport dolgozza fel anélkül, hogy a technológus munkamegosztást határozna el. Nincs részletes technológiai utasítás, csak nagyvonalú feladat meghatározás. Gyakran lehet ezzel a szervezési formával a végszerelésnél találkozni, ha a szerelés tárgyai túl súlyosak, vagy nehezen kezelhetők. Ennek a szerelési formának előnye a szerelő eszközök nagy rugalmasságában rejlik, melyek segítségével az egymástól igen különböző szerelendő alkatrészek egymás után vagy egymás mellett átszervezés nélkül szerelhetők. Itt kerül sor a szerelési eljárások ütemezésére, összehangolására.

5 Ez a szervezési forma csak akkor alkalmazható, ha szakmailag kifogástalan minőségű szerelőmunkások állnak rendelkezésükre. (Megjegyzés: az un. műhelyelvű szerelést leginkább ez a forma fedi, 5. ábra). 5. ábra Példa az állószerelésre Az osztott állóhelyes szerelés (csoportszerelés) átmenetet képez az osztatlan állóhelyes szerelés és a kényszermozgatási elven alapuló szerelés között, mivel egyesíti magában az álló és a folyamatos szerelés elemeit. A különböző készenléti fokú szerelési tárgyak előre meghatározott számát egy csoportban, helyhez kötötten egyidejűleg helyezik el egymás mellett. Ezzel a szerelendő darabszámnak megfelelő területileg jól behatárolt munkahelyet hoznak létre. A munkahelyekhez a szerelési feladatokat úgy osztják fel, hogy a munkaműveletek egészükben közel azonos munkatartalmat jelentsenek, melyet egy szerelőnek vagy egy szerelőcsoportnak kell végrehajtani. E feladat végrehajtásához egy előre meghatározott ütemidőt rendelnek, mely idő nem tekinthető olyan merevnek, mint a futószalag szereléseknél. A szerelési folyamatot úgy lehet végrehajtani, hogy az első munkahelyhez (részfeladatra) felvonul az első szerelő munkás vagy munkacsoport. A technológus által előre meghatározott feladatát elvégzi, lehetőleg ütemidőn belül, majd a munka befejeztével szerszámaival együtt továbbmegy a következő munkahelyhez. A második munkás vagy munkacsoport ezután lép munkába az első munkahelyen. Minden további munkás vagy munkacsoport ezután hasonlóan lép be a munkába, majd egy munkahellyel továbblép. Ilyenformán az osztott állóhelyes szerelést fordított szerelősoros szerelésnek is lehet tekinteni, ahol nem a munka tárgya, hanem a szerelőmunkások mozognak munkahelyről munkahelyre. Ezáltal sikerült a folyamatos szerelés előnyeit az állóhelyes szereléssel kombinálni. Ezt csak akkor célszerű alkalmazni, ha nagyméretűek a szerelendő munkadarabok, vagy sok alkatrészből épül fel a szerelendő termék. Hátrányát az a tény jelenti, hogy a szerelő munkásoknak magukkal kell vinniük a tevékenységükhöz szükséges eszközöket, berendezéseket. Ez a gépesítettség fokát jelentősen korlátozza. A szereléstechnikai rugalmasság az osztatlan állóhelyes szereléssel szemben korlátozottabb. A kényszermozgatási elven alapuló szerelés esetén a szerelési folyamatban szereplő munkaeszközöket helyileg úgy rendezik el, hogy a szerelőmunkahelyek sorrendje a szerelési műveletek sorrendjével megegyezik. A szerelési folyamat alatt a szerelés tárgyainak a

6 részfeladatok időbeli elhatároltságának megfelelően munkahelyről munkahelyre, időhöz kötötten szakaszosan vagy folyamatosan mozgatni kell. Az anyagáramlás az állóhelyes szereléssel ellentétesen pontosan előírt. A munkások, a munkahelyhez kötötten a helyükön maradnak, a munkadarab mozog. (6. ábra) 6. ábra A szerelő munkahelyek térbeli elrendezése Sor szerelés a folyamatos szerelés legegyszerűbb formája. Csupán a munkahelyeknek és a munkaeszközöknek a szerelési sorrend szerinti elrendezése valósul meg. Ütemidő előírása nem szükséges, mivel a munkamegosztás rugalmas, és az egyes állomások kihagyásával, vagy visszavezetésével sokrétűen irányíthatók. A szereléstechnikai rugalmassága a szerelési eljárásokat megvalósító berendezések területi telepítése miatt kisebb, mint az osztott vagy osztatlan állóhelyes szerelésnél. A munkahelyeket összekötő szállítóberendezésre nincs szükség, a munkások kézzel adják át egyik munkahelyről a másikra a munkadarabokat. A munkahelyek közé célszerű puffer tárolót létrehozni, amely javítja a szerelési ütem kényszerétől való függést. A gépesítettség foka kedvezőbb lehet, mint az állóhelyes szerelésnél. A szalagszerű-szerelésnél az anyagáramlás a munka kezdetétől a befejezésig megszakítás nélkül megy végbe. Az egyes műveleteket a különböző munkahelyeken úgy kell meghatározni, hogy köztük ütemidő kiegyenlítettség álljon fenn. A munkatempó (intenzitás) a különböző munkahelyeken, bizonyos határon belül változhat, mivel az anyagáramlást megvalósító berendezés csökkentett ütemidő kényszert tesz lehetővé, az anyag továbbítása a munkahelyi dolgozótól függ. Az egyes munkahelyek előtt az előző munkahelyen befejezett szerelt termékek felhalmozódhatnak, és ezzel puffert képeznek. Az ütemidő kényszer csak puffer átlagára vonatkozik. (7. ábra)

7 7. ábra Párhuzamos szerelősor A futószalag-szerelés abszolút időkényszerű szerelés. Minden műveletre kiterjedő idő vizsgálattal egy közös ütemidőt kell meghatározni, amely a leghosszabb ütemidejű műveletekhez igazodik. Ezért a szalag egyenletes leterheléséhez ütemidő kiegyenlítést szükséges alkalmazni. Az összeszerelésnek ez a fajtája a folyamatelven alapuló legmerevebb formája. A futószalag általában egy meghatározott termékre épül és rendszerint magasan automatizált. Kapacitása hosszútávon rögzített. Berendezéseinek állandó ellenőrzése és karbantartása magas követelményeket támaszt; mivel egy munkahely kiesése az egész szerelősor leállását eredményezi. A szerelési rendszer, szerelési formái és jellemzői a 8. ábrán láthatóak.

8 8. ábra Szerelési rendszer formái és jellemzői

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban II. A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek A szokásos piaci ár meghatározásának módszerei az OECD transzferár

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatai A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatait a közigazgatás rendeltetéséből vezethetjük le, melyet a szervezéstudományi fogalom meghatározásánál a törvényhozó

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD Ingatlanok, gépek és berendezések CÉL 1. A jelen standard célja az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésének bemutatása, hogy a pénzügyi kimutatások

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben