Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!"

Átírás

1 Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Posta Biztosító (a továbbiakban: Biztosító) PostaUtasÔr szolgáltatását választotta, és megtisztelte Társaságunkat bizalmával. A következôkben tájékoztatjuk Önt a Biztosító, valamint biztosításközvetítôje legfontosabb adatairól, a fogyasztói panaszok elintézési lehetôségeirôl, felügyeleti szervünkrôl, az adatvédelem és az adatkezelés szabályairól. Felsoroljuk azokat a szervezeteket is, amelyeknek az Ön egyébként biztosítási titkot képezô adatait a Biztosító továbbadhatja. Részletesen ismertetjük Önnel azokat a tudnivalókat, amelyek a biztosítási szerzôdésre vonatkoznak. A biztosítási tevékenység és a biztosítási szerzôdés alapjául szolgáló két legfontosabb jogszabály a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi IV. törvény (Ptk.), valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló évi LX. törvény (Bit). A biztosítási szerzôdésével kapcsolatos bármilyen panaszával, észrevételével bizalommal fordulhat a biztosításközvetítôjéhez vagy közvetlenül a Biztosító Igazgatóságához: 1022 Budapest, Bég u Panasszal fordulhat továbbá a PSZÁF-hoz, a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséghez valamint a békéltetô testületekhez. Amennyiben vitás ügyét nem tudja peren kívül érvényesíteni, Önnek jogában áll bírósági utat igénybe venni. Minden jognyilatkozat csak írásban érvényes, a felmondást pedig ha nem személyesen nyújtja be ajánlott levélben kell megtenni. Az Ön nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egységének a tudomására jut. Minden iratban az irányadó nyelv a magyar, úgyszintén az esetleges jogvitában, amely magyar bíróság elôtt zajlik a magyar jogszabályok alapján, melyek az itt nem szabályozott kérdésekre vonatkoznak. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerzôdési feltételek kiadványunkat. Ez mindenben irányadó az Ön által megkötni kívánt biztosítási szerzôdésre, a szerzôdô felek jogaira és kötelezettségeire. Törekedtünk a közérthetô fogalmazásra, amennyiben mégis maradna tisztázatlan kérdése, akkor forduljon bizalommal biztosításközvetítôjéhez, aki megad Önnek minden szükséges tájékoztatást. Az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerzôdési feltételek részletes megismerése, valamint írásban nyugtázott átvétele után a biztosítási ajánlat aláírásával kifejezi szándékát a biztosítási szerzôdés megkötésére. A Biztosító székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5., levélcíme: 1535 Budapest, Pf Ügyfélszolgálatunk kedvezményes díjjal hívható telefonszáma: A Biztosító biztosításközvetítôje a Magyar Posta Zrt., székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8., levélcíme: 1540 Budapest. A Magyar Posta Zrt. (illetve az alkalmazásában eljáró természetes személy) függô biztosításközvetítôként a Biztosító nevében jár el, a biztosításközvetítôi tevékenység során okozott szakmai károkért a Biztosító áll helyt. A Magyar Posta Zrt. közvetlen részesedéssel rendelkezik a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben és a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben. Más biztosítóban, biztosításközvetítôben, biztosítási szaktanácsadóban sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel nem rendelkezik. A Biztosító és a biztosításközvetítô felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF), melynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcíme: 1535 Budapest, 114. Pf. 777; ügyfélszolgálati telefonszáma: A Magyar Posta Zrt. (illetve az alkalmazásában, megbízásában eljáró természetes személy) biztosításközvetítôi tevékenységével kapcsolatban panasszal élhet a Biztosítónál, illetve a PSZÁF-nál. A PSZÁF a biztosításközvetítôkrôl nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás megtekinthetô a honlapon. 11

2 A PostaUtasÔr ( kódszámú), egyszeri díjas utasbiztosítás feltételei 1. Általános feltételek További utazási segítségnyújtás Kiegészítô versenysport biztosítás További utazási segítségnyújtás Kiegészítô extrém sport biztosítás Jogvédelmi segítségnyújtás biztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Kiegészítô versenysport biztosítás 1.1. A Magyar Posta Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) az utasbiztosítási szerzôdés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a kockázatviselés tartama alatt külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre, a kötvényen megjelölt biztosítási csomag szolgáltatásait teljesíti Jelen biztosítási feltételek a Minimum, Optimum, Prémium utasbiztosítási csomagok általános és különös feltételeit együttesen tartalmazzák, az általános és különös biztosítási feltételek, a biztosítási szerzôdés részét képezik A biztosítási szerzôdés alanyai (Szerzôdô, Biztosított, Kedvezményezett) Szerzôdô: az a személy, aki a biztosítási szerzôdést megköti és a díjat megfizeti. Biztosított: lehet a születéstôl a 80. életévet betöltött természetes személy. A Biztosító a 65. életévet betöltött személyek esetén pótdíjat alkalmaz és maximum 30 napra engedi megkötni a biztosítást. Utasbiztosítást azokra a természetes személyekre lehet kötni, akik magáncélból, ösztöndíjasként, vagy napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából külföldre utaznak. Biztosított lehet továbbá az a devizakülföldinek minôsülô személy, aki Magyarországon társadalombiztosítással rendelkezik, és aki a biztosítási díjat megfizeti és nem abba az országba utazik, amely ország hatósága az útlevelét kiállította. Nem lehet Biztosított: az egy évet meghaladó tartamú, folyamatos, tartós külszolgálatot teljesítô, valamint külföldön tartósan munkát vállaló személy és együtt utazó családtagjai, a fizikai munkavállaló. Kedvezményezett: a Biztosított életben léte esetén a biztosítási szolgáltaltások Kedvezményezettje a Biztosított. A biztosítás Haláleseti Kedvezményezettje a Biztosított örököse Szolgáltatások Az egyes biztosítási csomagok szolgáltatásait az alábbi táblázat tartalmazza: Minimum Balesetbiztosítás Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Poggyászbiztosítás és úti okmányok pótlása 12 Optimum/Prémium Balesetbiztosítás Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Poggyászbiztosítás és úti okmányok pótlása 1.5. Az utasbiztosítási szerzôdés megkötésének módja A biztosítás kizárólag azon személy részére köthetô meg, aki a szerzôdéskötés idôpontjában Magyarország területén tartózkodik. A szerzôdéskötés további feltétele a biztosítási díj megfizetése. A Biztosító vagy a megbízottja a Szerzôdô/Biztosított részére biztosítási kötvényt állít ki Az a biztosítás, amit a Biztosított külföldi tartózkodása alatt kötöttek meg úgy, hogy nem tartózkodott Magyarország területén, érvénytelen A biztosítási szerzôdés hatálybalépése, a Biztosító kockázatviselésének kezdete A biztosítási szerzôdés a kockázatviselés kezdeteként meghatározott idôpontban, de legkorábban az azt követô nap 0 órájától lép hatályba, amikor a Szerzôdô a biztosítás egyszeri díját a Biztosító számlájára, illetve a pénztárába befizette, feltéve, hogy az utasbiztosítási szerzôdés már létrejött vagy utóbb létrejön. A kockázatviselés kezdete legkésôbb a kötvény kiállításától számított 60. nap lehet. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási díj megfizetését követôen azonnal is megkezdôdhet - a Biztosító külön elôzetes, írásos engedélyével, valamint az érvényes útlevél bemutatásával amennyiben a kiállítás idejét (óra, perc) is feltüntették a kötvényen. A Biztosító kockázatviselésének további feltétele, hogy a biztosítási szerzôdés/kötvény kezdete elôtt a biztosítás díját befizessék. A biztosítási szerzôdés a biztosítási kötvényen megjelölt idôpontig érvényes. A biztosítás nem hosszabbítható meg. Egy külföldi kint tartózkodás idejére, folyamatos érvénytartalommal több kötvényen kiállított biztosítás az elsô kivételével érvénytelen, akkor is, ha az utazás tartama 90 napnál nem hosszabb A biztosítás tartama A biztosítási szerzôdés határozott tartamú, 1 naptól 90 napig köthetô Korlátozás az egy Biztosítottra köthetô utazási biztosítási szerzôdések számában Utazási biztosítási szerzôdés azonos idôre csak egyszer köthetô. Amennyiben a Biztosított ennek ellenére a Biztosító több utazási kötvényével is rendelkezik, úgy a Biztosító a térítést csak egyszeresen nyújtja, kizárólag a legkorábbi idôpontban megkötött biztosítási szerzôdés alapján.

3 1.10. A biztosítási díj meghatározása A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének ellenértéke, amely a következô elemekbôl épül fel: 1) Alapdíj. 2) Pótdíj, ami az alábbiak szerint számítandó fel: Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50%-a (jelen feltételek szempontjából európai országnak minôsül Törökország teljes területe, Kanári-szigetek, Málta, Ciprus is); a Biztosító kockázatviselésének idôpontjában a 65. életévüket betöltött Biztosítottak esetén az alapdíj 100%-a, a Biztosítottak maximális kora lejáratkor nem haladhatja meg a 80. évet. kiegészítô extrém sport biztosítás esetén az alapdíj 50%-a, kiegészítô extrém sport biztosítás megkötésére a 65. életévüket betöltött Biztosítottak esetén nincs lehetôség. kiegészítô versenysport biztosítás esetén az alapdíj 50%-a, kiegészítô versenysport biztosítás megkötésére a 65. életévüket betöltött Biztosítottak esetén nincs lehetôség. 3) Gyermek és családi díj: gyermek díj 0-16 éves korig az alapdíj 50%-a; családi díjkedvezmény a gyermek díjkedvezményen felül további 10% a 16 év alatti gyermekekre (vér szerinti, örökbefogadott és nevelt) és két felnôttre (szülôkre) vonatkozó biztosítási alapdíjból; csoportos díjkedvezmény 15% a vonatkozó biztosítási alapdíjból. Minimum 10 fô minôsül csoportnak. Gyermekek esetén 0-16 éves korig az Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatások 100%-ában járnak, míg a többi szolgáltatás esetén a szolgáltatások 50%-a jár a gyermek részére. 4) A Biztosító az Optimum és Prémium csomagra vonatkozóan a mindenkori alapdíj 50%-ának megfelelô Kiegészítô extrém sport biztosítás pótdíj megfizetése esetén az alábbi sportokra (extrém) is kiterjeszti a biztosítási védelmet. Snowboard (kivéve freeride, freestyle); Wakeboard; Monosí; Parasailing; Síbob; Könnyûbúvár (40 méterig); Snowblade; Hullámlovaglás, windsurf; Hórafting; Hobbi szintû, szabadidôs vitorlázás; Airboard; Hobbi szintû, szabadidôs motorcsónakázás; Snow-tubing; Vizisí; Vadvízikenu; Jetski A biztosítás területi hatálya A biztosítási szerzôdés a külföldön bekövetkezô biztosítási eseményekre, a világ összes országába (kivéve USA, Kanada) történô utazás esetén megköthetô. A biztosítási fedezet az Európán kívüli országok esetén bekövetkezô eseményekre az pontban meghatározott pótdíj fizetése mellett terjed ki. Az utasbiztosítás nem terjed ki az USA és Kanada területére A díjvisszafizetés módja A jelen biztosítási feltételek szerint megkötött biztosítási szerzôdések díjának teljes visszafizetésére kizárólag csak a kockázatviselés megkezdése elôtt van lehetôség, a biztosítási szerzôdés megkötésének helyén, a hiánytalan és sértetlen biztosítási kötvény leadása ellenében. A Szerzôdô a díjvisszatérítési igényét a Biztosítónál, vagy a Biztosító megbízottjának azon szervezeti egységénél kell, hogy bejelentse, ahol a biztosítási szerzôdést megkötötte. Az írásos bejelentést legkésôbb a Biztosító kockázatviselésének megkezdését megelôzô napon teheti meg. Részleges díjvisszatérítésre az alábbiak szerint van lehetôség: 3 napos utasbiztosítás díja nem fizethetô vissza; a 3 napot meghaladó utasbiztosítások esetén van lehetôség díjvisszatérítési igény írásos bejelentésére, amennyiben az utazásból még legalább 3 nap hátra van. Ebben az esetben az igényt a Szerzôdônek a Magyar Posta Biztosító Zrt. címére kell elküldenie a hiánytalan és sértetlen biztosítási kötvény minden mellékletével együtt, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a felhasznált utasbiztosítás során nem következett be káresemény, az adott biztosítási szerzôdésre a Szerzôdô és a Biztosított nem kíván kárigénnyel élni. A biztosítási tartamon belüli díjvisszatérítési igény bejelentése esetén a Biztosító az igény postára adását követô nap utáni idôtartamra esô napidíjakra vonatkozó igényt fogadja el, a bejelentést követô naptól téríti vissza a díjakat A Biztosító mentesülése a szolgáltatás kifizetése alól A Biztosító mentesül a szolgáltatások teljesítése alól, ha a Biztosított és a Szerzôdô a közlési és változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és a biztosítási esemény ezen elhallgatott, vagy be nem jelentett körülménnyel ok-okozati összefüggésben következett be; a Biztosított (Kedvezményezett) a biztosítási esemény bekövetkeztének tényét nem, vagy nem a feltételben meghatározott idôtartam alatt jelenti be, a szükséges felvilágosításokat nem adja meg, illetôleg nem teszi lehetôvé, hogy a Biztosító a bejelentés és a felvilágosítás tartalmát ellenôrizze és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak; a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, vele egy háztartásban élô hozzátartozója, Kedvezményezett, vagy a szerzôdô fél okozta. Súlyos gondatlanságnak minôsül, ha a) a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított alkoholos állapotban volt és ez a tény a biztosítási esemény bekövetkezésében közrehatott. Ha történt véralkohol vizsgálat, alkoholos állapotnak tekintendô a 0,8 -et meghaladó mértékû véralkohol-koncentráció. b) a biztosítási esemény kábítószer fogyasztása, vagy kábító hatású anyag, vagy gyógyszer szedése következtében történt, kivéve, ha ez utóbbiakat kezelôorvos elôírására, az elôírásnak megfelelôen alkalmazták. 13

4 c) a Biztosított olyan gépjármûvet vezetett, amelynek nem volt érvényes forgalmi engedélye, vagy amelynek vezetéséhez szükséges érvényes vezetôi engedéllyel nem rendelkezett és ez a tény a biztosítási esemény bekövetkeztében közrehatott. A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, a különös feltételekben meghatározott esetekben. Ha bizonyítani tudja, hogy a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezte elôtt nem tett meg mindent a várható károk megelôzésére. A biztosítási esemény bekövetkezte után mindent meg kell tenni a kár enyhítése érdekében, az akut történésre tekintettel haladéktalanul szakorvosi segítséget kell igénybe venni és a szükséges teendôk elvégzésében a gyógyító eljárás befejezéséig késedelem nélkül az ellátó intézménnyel együtt kell mûködni A kockázatviselésbôl kizárt események A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki: a felmerült nem vagyoni károkra; a Biztosított által harmadik személy részére okozott károkra (kivéve felelôsségbiztosítást); versenysportokra kivéve, ha különdíjfizetés ellenében kiegészítô versenysport biztosítást kötöttek; extrém sportokra kivéve, ha külön díjfizetés ellenében kiegészítô extrém sport biztosítást kötöttek; a veszélyes sportok különösen az autó-motorsport versenyek (tesztedzés, rally verseny), szikla- és hegymászás, barlangászat, freeride snowboard és freestyle snowboard, repülôs sportok, ejtôernyôs ugrások, siklóernyôzés, vadvízi evezés (kivéve rafting) közben bekövetkezô biztosítási eseményekre; ionizáló sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett biztosítási eseményekre; terrorcselekményekkel összefüggô biztosítási eseményekre; háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással, sztrájkkal közvetlenül, vagy közvetve összefüggô biztosítási események bekövetkezésére. Az egyéb utazási segítségnyújtás biztosítás nem terjed ki: azon biztosítási eseményekre, amelyek az utazás megkezdése, illetve a biztosítás kezdete elôtt fennálló egészségi állapot (pl. betegség, panasz, tünet) következményei és a biztosítás tartama alatti bekövetkezésük a biztosítás/utazás kezdetekor elôrelátható, olyan biztosítási eseményekre, amelyek olyan betegség, illetve baleseti sérülés következményei, amellyel a Biztosított a kockázatviselés kezdetét megelôzôen hat hónapon belül orvosi kezelés alatt állt, vagy ez orvosi szempontból szükséges lett volna; pszichiátriai és pszichés megbetegedések kezelésére; szexuális úton terjedô betegségekre, szerzett immunhiányos betegségre (AIDS), illetve ezzel összefüggô betegségekre A Biztosított kötelezettségei A Biztosított köteles: a káreseménnyel kapcsolatos minden tényrôl, adatról a Biztosítót, illetve a kötvényen feltüntetett segítségnyújtó partnert a biztosítási esemény bekövetkezését követôen a lehetô leghamarabb értesíteni; a kárt a lehetôségekhez képest elhárítani, illetve csökkenteni és ennek során szükség esetén a Biztosító útmutatásait követni; kárigényét a szerzôdésben szabályozott bejelentési kötelezettségének eleget téve a hazaérkezést követô 8 napon belül bejelenteni A biztosítási szolgáltatásra jogosult személyek A Biztosított halála esetén a Kedvezményezett a Biztosított örököse. A Biztosító szolgáltatása, alapvetôen a Biztosítottat illeti meg. A biztosítási szerzôdés alapján nyújtott egyéb szolgáltatásokat a feltételek szerint a Biztosító a számlát kiállító szolgáltatónak fizeti ki, kivéve, ha a számla már kiegyenlítésre került. Ez esetben a befizetést igazoló számla, bizonylat alapján, a számlát kiegyenlítônek téríti meg, a szerzôdésben meghatározott biztosítási összeg keretén belül. A Biztosító a szolgáltatást csak egyszer fizeti ki A Biztosító szolgáltatásának esedékessége A Biztosító a hozzá bejelentett kárigényt a biztosítási szerzôdésben meghatározott szolgáltatási összegeknek megfelelôen a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum (utolsó dokumentum) beérkezését követôen 15 napon belül téríti meg. Amennyiben a Biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetôleg azt a rendelkezésére álló dokumentumok alapján bírálja el. Amennyiben az egészségügyi ellátás ellenértékét a Biztosított a helyszínen kifizette és a feltételekben elôírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, hazaérkezését követôen a jogos költségeket a Biztosító megtéríti. Forintban történô kárkifizetés esetén az összeg átszámítása a MNB hivatalos devizaárfolyamai szerint történik A Biztosító szolgáltatásának feltétele A biztosítási esemény bejelentésekor mellékelni kell: biztosítási kötvényt; a díjfizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét; csoportos biztosítás esetén a Kötvénykiegészítô lapot a csoportos utasbiztosítás Biztosítottjairól; kárbejelentôt; személyi igazolvány másolatát; a különös feltételekben meghatározott iratokat; a bejelentô személy címét, elérhetôségét; továbbá minden olyan dokumentumot, mely a biztosítási esemény tisztázásához elengedhetetlenül szükséges.

5 A Biztosító szolgáltatásának feltétele lehet, hogy a Kedvezményezett, amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok lehetôvé teszik: mentse fel az érintett orvosokat, az egészségügyi intézményeket és hatóságokat titoktartási kötelezettségük alól a Biztosítóval szemben, annak érdekében, hogy a Biztosító a biztosítási eseménnyel összefüggô információkat az orvosoktól, egészségügyi intézményektôl, hatóságoktól, akik, illetve amelyek a Biztosítottat kezelték, vizsgálták, a kért felvilágosításokat, orvosi jelentéseket és dokumentumokat beszerezze; illetve járuljon hozzá, hogy a Biztosított tisztázatlan halála esetén a holttestet a Biztosító megvizsgáltathassa, szükség szerint a boncolását és exhumálását elvégeztesse A kártérítési igény elévülése A biztosítási szerzôdésbôl eredô biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésétôl számított 2 év alatt évülnek el A biztosítási szerzôdés megszûnése A biztosítási szerzôdés megszûnik: a biztosítási szerzôdésben meghatározott lejárati idôpontban; a Biztosított halála esetén; a különös feltételekben szabályozott egyéb esetekben; amennyiben a Biztosított díjvisszatérítési igénnyel él, a díjvisszatérítési igény benyújtásának a napján Személyes adatok kezelése és titoktartás Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minôsülô -, a Biztosító, biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes Ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik. A Biztosító az Ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat, csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb célból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó Ügyfeleinek azon biztosítási (üzleti) titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggenek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. Az elôzô két bekezdésben meghatározott céltól eltérô okból végzett adatkezelést a Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó csak az Ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az Ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható elôny. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító, a független biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a) a Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó Ügyfele, vagy annak törvényes képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) feladatkörében eljáró felügyelettel; b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel; c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint csôdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval; d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel; e) az adóhatóssággal, a következô bekezdésben foglalt esetekben; f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; g) a Biztosítóval, a biztosításközvetítôvel és a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal; h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal; j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel; k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal; l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô hivatallal; 15

6 m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval; n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelô szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal; o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel; p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval szemben, ha az a)-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az Ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. Az elôzô bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel; b) terrorizmussal; c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy d) a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. A Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az 16 esetben, ha a Biztosító Ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelônél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelô székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal. A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tagállamba történô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes Ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg; b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak; c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minôsülô adatok átadása; d) Az a-c pontig meghatározott adatok átadását a Biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg. A Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet addig, ameddig a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. A szerzôdô felek a biztosítási szerzôdésbôl eredô jogviták eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7 2. Egészségügyi segítségnyújtás és biztosításra vonatkozó különös feltételek 2.1. A Biztosító biztosítási eseménynek tekinti a Biztosított külföldi utazása alatt bekövetkezô olyan megbetegedést vagy balesetet, amely miatt a Biztosítottat orvosilag indokoltan sürgôsségi ellátásban kell részesíteni. Sürgôs orvosi beavatkozás esete áll fenn, ha az azonnali orvosi beavatkozás elmaradása elôreláthatólag a Biztosított életét, illetve testi épségét veszélyeztetné; a Biztosított egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna; a Biztosított betegségének tünetei (eszméletvesztés, vérzés, fertôzô heveny megbetegedés, magas láz, hányás stb.) alapján; baleset folytán vagy hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul A Biztosító választható egészségügyi biztosítási szolgáltatásai Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Minimum Optimum Prémium Orvosi költségek térítése baleset esetén Ft Ft Ft Orvosi költségek térítése betegség esetén Ft Ft Ft Sürgôsségi fogászati ellátás esetén 100 EUR/fog 150 EUR/fog 200 EUR/fog Baleset vagy egyéb betegség miatt felmerülô egyéb költségek Ft Ft Ft A Biztosító az egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatásainak kifizetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a Biztosított, vagy képviselôje elôzetesen értesítse a Biztosítót, vagy segítségnyújtó partnerét. Amennyiben a Biztosító segítségnyújtó partnerének elôzetes értesítése az elôbbiekben részletezettek alapján nem történik meg, abban az esetben a Biztosító a felmerült költségek megtérítését legfeljebb 500 EUR összeghatárig vállalja Orvosi költségek térítése Az egészségügyi biztosítási szolgáltatások keretén belül a Biztosító a 2.1. pontban leírt biztosítási esemény bekövetkeztekor megtéríti az alábbi külföldön történt egészségügyi ellátások során felmerült költségeket: orvosi gyógykezelés, orvosi vizsgálat; sürgôsségi kórházi gyógykezelés (a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a külföldi kórházi kezelési költségeket addig az idôpontig vállalja, amíg a kezelôorvossal történt egyeztetés alapján a beteg állapota lehetôvé teszi a Magyarország területére történô hazaszállítását további gyógykezelés céljából); orvoshoz, vagy kórházba történô mentôszolgálat által végzett betegszállítás (ideértve az indokolt, hegyi-, vízi-, illetve helikopteres mentés) költségeit is; halaszthatatlan mûtét, intenzív ellátás, laborvizsgálatok; sürgôsségi szülészeti ellátás a terhesség betöltött 25. hete elôtt; orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszer költségeinek eredeti számlával igazolt utólagos megtérítése; mankók, térd-, és könyökrögzítô, kompressziós harisnya orvosi rendelvényre történô vásárlása; szemüveg orvos által rendelt pótlása, személyi sérülést is okozó, dokumentáltan orvosi ellátást igénylô baleset miatt 150 EUR összeghatárig; sürgôsségi fogászati ellátás költségeit, közvetlen fájdalomcsökkentô kezelés, legfeljebb 2 fogra, foganként legfeljebb a fenti táblázat szolgáltatási összeghatáráig. A fenti költségeket a Biztosító csak akkor vállalja, ha a Biztosított, vagy megbízottja, illetve az ellátást nyújtó kezelôintézmény, kezelôorvos a Biztosító segítségnyújtó partnerétôl egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatást kér, vagy ha erre nem volt lehetôsége, a lehetô legrövidebb idôn belül (de maximum 24 órán belül) a Biztosító segítségnyújtó partnerét értesítette és az a szolgáltatások igénybevételét engedélyezte. A Biztosító az ellátás helye szerinti országban az illetékes hatóság és szakmai felügyelet által elismert orvosi, gyógyító tevékenység által nyújtott szolgáltatások költségeire nyújt fedezetet. Csak az ilyen orvosok által elrendelt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök költségeit téríti meg. A Biztosító csak addig vállalja a Biztosított orvosi ellátási, gyógyellátási költségeit, amíg a Biztosított állapota lehetôvé nem teszi a hazaszállítását vagy hazautazását a Magyar Köztársaság területére A Biztosító egészségügyi segélynyújtási szolgáltatásai A Biztosító segítségnyújtó partnerének elôzetes telefonértesítését követôen a Biztosító, vagy a segítségnyújtó partner a Biztosított igénye esetén a Biztosított tartózkodási helyére a lehetô legrövidebb idôn belül orvost küld, vagy az általa közölt címen orvoshoz irányítja a Biztosítottat. A Biztosító segítségnyújtó partnere szükség esetén megszervezi a Biztosított további egészségügyi ellátását. Orvosilag indokolt esetben a Biztosító segítségnyújtó partnere megszervezi a Biztosított mentôautóval vagy taxival történô orvoshoz vagy kórházba szállítását. A Biztosító segítségnyújtó partnere folyamatos kapcsolatot tart a kezelést ellátó orvossal, egészségügyi intézménnyel, vállalja, hogy folyamatosan telefonon tájékoztat egy, a Biztosított által megjelölt magyarországi személyt, a Biztosított állapotáról Baleset vagy betegség miatt felmerülô egyéb költségek A Biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében külföldön felmerült, alábbi, névre szóló, részletes, eredeti számlával igazolt költségeket összesen legfeljebb az alábbiakban meghatározott összeghatárig: az orvoshoz vagy kórházba utazás költségeit, amennyiben az személygépkocsival, tömegközlekedési eszközzel vagy indokolt esetben taxival történik, a Biztosított és egy kísérô személy részére; 17

Segítségnyújtó partnerünk az Europ Assistance Magyarország Kft.

Segítségnyújtó partnerünk az Europ Assistance Magyarország Kft. Traveller utasbiztosítás (termékkód: 16080) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 160803 01 1403 Tájékoztató a külföldre utazó magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi ellátása

Részletesebben

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701)

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 160701 06 1506 Tájékoztató a külföldre utazó magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi

Részletesebben

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás Az elérhetô gondoskodás 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 1 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 2 Tájékoztató

Részletesebben

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2 AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 2 Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben Önnek külföldi utazása során orvosi ellátásra, vagy segítségre van szüksége, az AXA Biztosító Zrt. utasbiztosítása alapján az alábbi

Részletesebben

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére

AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített. Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Utasbiztosítási feltételek Beépített Budapest Befektetési-, Budapest Visa Classic- és Budapest Business kártya birtokosai részére AXA Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Nyrt. Budapest Befektetési-,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK QBE ATLASZ ASSIST SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Jelen szabályzati pontok a QBE Atlasz Assist segítségnyújtás és biztosítás feltételeit tartalmazzák. 1. Biztosító adatai I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Winterthur Assistance utasbiztosítási kötvény

Winterthur Assistance utasbiztosítási kötvény Winterthur Assistance utasbiztosítási kötvény Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben Önnek külföldi utazása során segítségre van szüksége, a Winterthur Biztosító Zrt.-vel kötött utasbiztosítása alapján az alábbi

Részletesebben

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az UNION-Retúr utasbiztosítás feltételei alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1

AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1 Jó utazást kívánunk! AXA Világjáró Utasbiztosítás Erste 1 AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. Tel.: 06 40 30 30 30 Fax: 06 1 413 5101 info.axa@axa.hu www.axa.hu AXA Biztosító Zrt. utasbiztosítási

Részletesebben

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek I. fejezet Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen feltételekkel megkötött szerzõdés

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek

C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek C 5 000 általános utasbiztosítási feltételek I. fejezet Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70 72. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen feltételekkel megkötött szerzõdés

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD 220 000 USD - betegség

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei

Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei Retúr VIP Utazási Biztosítás (Retúr VIP) Retúr PLUS Utazási Biztosítás (Retúr PLUS) Retúr ECO Utazási Biztosítás (Retúr ECO) együttes feltételei I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Az UNION Vienna Insurance Group

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás center praktika sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ATLASZ Corporate Standard és Corporate Card SZABÁLYZAT

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ATLASZ Corporate Standard és Corporate Card SZABÁLYZAT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ATLASZ Corporate Standard és Corporate Card SZABÁLYZAT 2011. 07. 01. I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1.Biztosító adatai A QBE Insurance (Europe) Limited (székhelye: Fenchurch

Részletesebben

UNION-UtasPillér utasbiztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-UtasPillér utasbiztosítás Biztosítási Feltételek UNION-UtasPillér utasbiztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az UNION-UtasPillér utasbiztosítás feltételei alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme Az Utazási Garancia biztosítási szerződés jelen feltételek alapján jön létre

Részletesebben

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóvarázs sarki fény sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség

Részletesebben

I. Általános feltételek

I. Általános feltételek EuroMondial VIP Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA VIP) EuroMondial Plusz Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA Plusz) és EuroMondial Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA) együttes szabályzat

Részletesebben

I. Általános feltételek

I. Általános feltételek EuroMondial VIP Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA VIP) EuroMondial Plusz Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA Plusz) és EuroMondial Utazási Segítségnyújtás és Biztosítás (EMA) együttes szabályzat

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás, a Kiegészítõ Balesetbiztosítás, a Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, valamint a Privilég Plusz útlemondási biztosítás

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai

Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai Winterthur Assistance utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Assistance RR Assistance RRRR Assistance RRRRR+R Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése külföldön fellépõ hirtelen

Részletesebben

Atlasz Assist Card Super NET SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Sportbaleset és sporteszköz biztosítással

Atlasz Assist Card Super NET SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Atlasz Assist Card Super NET SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok az Atlasz Assist Card Super NET segítségnyújtás és biztosítás feltételeit

Részletesebben

Kiegészítõ Balesetbiztosítás Sportbaleset és sporteszközbiztosítás. Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Kiegészítõ Balesetbiztosítás Sportbaleset és sporteszközbiztosítás. Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Atlasz-CLASSIC, Atlasz-PRÉMIUM és Atlasz-PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással, valamint Classic Plusz, Családi

Részletesebben

AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek

AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek AXA Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek (Ft) Világjáró Világjáró Világjáró + Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése külföldön fellépõ hirtelen megbetegedés és baleset

Részletesebben

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai HóBarát sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Külföldön felmerülõ orvosi költségek megtérítése Külföldön felmerülõ orvosi költségek betegségre

Részletesebben