azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket."

Átírás

1 Az irány egyértelmû Beszélgetés Dr. Mikola Bálinttal, a MOSZ elnökével Elnök Úr! 2005-ben a MOSZ ôszi kongresszusán a Szövetség tisztújító közgyû - lése újra megválasztott, mint egykori alapí - tót, a szervezet elnökének. Ôsszel meghir - detted a programodat, amelyet az Orszá - gos Választmány elfogadott. Mik most a terveid? A mai napig fontosnak tartom, hogy hang súlyozzam azokat az alapvetô stratégiai feladatokat, amelyeket 15 évvel ezelôtt mi, a közforgalmú, majd közvetlen la kossági ellátásban dolgozó gyógysze ré szek közösen fogalmaztunk meg. A társa dalmi-, gazdasági-, egészségpolitikai kör nyezet ugyan változott, de a fô célkitûzéseink változatlanul idô- és helytállóak ben alakult a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. Civil szervezôdés - ként, önkéntes tagsággal rendelkezik és azt a feladatot tûzte ki maga elé, hogy felépíti a privát gyógyszerészetet Magyarorszá - gon. A Szövetség tagjai személyi joggal rendelkezô gyógyszertár-tulajdonosok. Ez azt jelenti, hogy övék a patika mûköd teté - sére felhatalmazó jogosítvány és egyben tulajdonosai is a gyógyszertáruknak. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert meggyôzô dé - sünk, hogy a közvetlen lakossági gyógy szerellátás szakmai színvonalát és a gyógy - szerbiztonságot csak a hivatásukat gyakorló gyógyszerészek tudják garantálni. Ez viszont kizárólag akkor teljesíthetô, ha a patikus gazdasági értelemben is döntési helyzetben van. Számtalan olyan példát tud nék mondani, amikor megvan a profes z- szi onális, szakmai ismeret a gyógyszertárban, azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket. Hosszú távú stratégiánk értelmében aktu - álisan is fontosnak tartjuk a gyógyszertárban a gyógyszerekkel kapcsolatos összes szakmai tevékenységet, amelyek a gyógy - szerek hatására, kölcsönhatására, valamint az elmúlt tíz évben csaknem tízszeresére megnôtt gyógyszerpaletta alkalmazásának szempontjaira is felhívja a figyelmet. Úgy gondoljuk, ezt a feladatot csak a gyógy - szerész diplomával rendelkezôk tudják felelôsséggel elvégezni. Éppen ezért ag - gályosnak tartunk minden olyan törekvést, amely nek célja, hogy a gyógyszereket a pa tikán, a kötelezôen minôségbiztosított környezeten kívül forgalmazzák. Célkitûzéseink között mindig jelentôs helyet foglalt és foglal el ma is a gyógyszerészi lehetôségek bôvítése. Több mint tíz évvel ezelôtt túljutva a patikalétesítés nehéz - ségein ráébredtük arra, hogy szakmai felkészültségünk sok kívánnivalót hagy maga után. Egyetemi oktatók bevonásával, a kötelezô kreditpontos továbbképzések rendszerét évekkel megelôzve, elsôként a Szegedi (akkor Szent-Györgyi Albert) Tu - do mányegyetem bázisán, létrehoztunk egy oktatási programot, amely ma már jóval szervezettebb szinten és széleskörû egyetemi, klinikai háttérrel mûködik. Az elmúlt évek ben a továbbképzéseinken több ezer kolléga vett részt. Szövetségünk jelmondata megalakulásunk (1991) óta változatlan: Gyógyszert szed? Beszéljen a gyógyszerészével Meggyôzô - dé sünk, hogy a betegnek minden gyógy - szer-alkalmazással kapcsolatos felvilágosí - tást a patikában kell megkapnia, és azt ott meg is kell kapnia. Nem aktuális ma Ma - gyarországon azon polemizálni, hogy van komoly és van kevésbé komoly gyógy - szer. A kérdést nem fejtem most ki rész le - teiben, elég, ha arra a nemzetközi szakmai megállapításra hivatkozom, amely szerint kettônél több gyógyszer egyidejû alkal - mazása fokozott figyelmet igényel és potenciális veszélyeket hordoz. Érthetetlen és ellentmondásos számomra az egészségpolitikai elgondolás, amely a szakmai és gazdasági racionalitás mentén egyfelôl az alapellátásra helyezi a hangsúlyt, más - felôl szabad piacot nyit a gyógyszerek szá má ra. Ma a gyógyszerészettel összefüggésben az egyik sláger téma a évi ok tó - beri MOSZ kongresszus alkalmával nem - zetközi programokon is bemutatott gyógy - szerészi gondozás. Elfogadja a beteg és felkészült a gyógyszerésztársadalom erre a tevékenységre? 1998-ban a tisztújítás során dr. Samu Antal személyében olyan elnök került a Szö vetség élére, aki korábbi klinikai farmakológiai tevékenysége és nemzetközi kapcsolatrendszere révén alkalmas volt arra, hogy a gyógyszerészi gondozás ma gyarországi meghonosítását elôsegítse. Azt a stratégiai elvet kívántuk erôsíteni, Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Recsi István Kivitelezés: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár V. évf. 4. szám 1

2 hogy minden gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységnek a patikában van a helye. A lakosság közel 6 százaléka fordul meg naponta a patikákban. Ez lehetôséget ad arra, hogy menedzselve az egyedi gyógy - szeres terápiát, részt vegyünk a lakosság egészségi állapotának formálásában, szû - rô programok megvalósításában, de a lehe - tôség egyúttal kötelezettség is. Tapasztalatunk szerint a beteg a háziorvosi rendelô után várakozással érkezik a gyógyszertárba, igényli a konzultációt, nyitott és elfogadja tanácsainkat. Az eltelt években folyamatosan dolgoztunk a gyógy - szerészi gondozás bevezetéséhez szüksé - ges feltételek létrehozásán. Számtalan to - vább képzésre és programra volt szükség, nem volt kitaposott ösvény, nem volt sima az út. Az áttörés azonban megtörtént. Tavaly az októberi gyógyszerész kongresszuson tartottunk egy gyógyszerészi gondozással foglalkozó nemzetközi szimpóziumot, amelyen több tengerentúli és európai ország szakértôje, a magyar egyetemek, valamint a gyógyszerész társa - dalom reprezentánsai egyetértettek abban, hogy a programokat el kell indítani a gyógy szertárakban. Hihetetlen volt a siker. Azóta a hazai gondozást kez de ményezô és felépítô Samu doktor, a MOSZ jelenlegi alelnöke pódiumot kapott az USA-ban, a gyógyszerészi gondozás (pharmaceutical care) szülôhazájában, a magyarországi célkitûzések és eredmények bemutatására. A WHO által megjelölt szakterületek közül elsôként a diabétesz-gondozást kezdtük el. Az ôsszel elindított program mára már teljes gôzzel halad a patikákban. Elôször 50 gyógyszerészt három akkreditált szaktanfolyamon készítettünk fel arra, hogy az ÁNTSZ engedélyével elvégezzék a szûrô - vizsgálatokat. Az 50 patikához újabbak és újabbak csatlakoztak, és március végéig több mint 200, a mai napig közel háromszáz kolléga vesz részt a továbbkép - zéseken. A lakosság részérôl is nagy az érdeklôdés, ezzel is összefüggésben minél több gyógyszertárban szeretnénk bevezetni a szûrést, amit már az orvostársadalom is fontosnak tart. A program jelentôsége azért is kiemelkedô, mert a diabétesz az egyik olyan alattomos betegség, amely népes populációt érint. Gyakran hosszú ideig tünetmentes, viszont olyan helyrehozhatatlan egészségkárosodással és életminôség romlással jár, ami késôbb nagyon nehéz terhet jelent a betegnek és az egészségügyi ellátó rendszernek, szakmai és költség - oldalról egyaránt. Én úgy tapasztalom, hogy a társadalom, az államigazgatás és a szakmapolitika egyaránt támogatja és eredményesnek minôsíti a gyógyszerészi gondozást, folytatni kívánja azt. A követ - kezô szakterületre, a hipertónia-gondozásra való felkészülés is elindult. Melyek voltak a közelmúltban azok a kér dések a gyógyszerész-társadalom éle - tében, amelyek kiemelkedôen fontosak és a MOSZ programjában szerepelnek? Miközben mi fejlesztettük a gyógysze - részi szolgáltatást, építettük az ehhez szükséges személyi és infrastrukturális feltéte - leket meggyôzôdésem, hogy jól tettük, a gyógyszertárak mûködtetésének közgazdasági környezete igen kedvezôtlenül ala - kult. Lassan felmerül a kérdés, egyáltalán meg tudjuk-e tartani azokat a minôségbiztosított, közvetlen lakossági gyógyszerellátó intézményeket, ahol az elôbb vázolt szakmai programokat közmegelégedésre építjük. Amennyiben a szakmai munkával nem összefüggô adminisztratív terhek egy - re növekednek, stabilizálódik a gyógy szer - tári gyógyszerész létszámhiány, a gyógy - szertárak mûködtetésének jövedelmezô - sége tovább csökken, a szakmai prog - ramok fejlesztésének dinamikája veszélybe kerülhet. Sokszor elismételtem már, újra kimondom: a cél, az irány egyértelmû, az út és a megvalósítás üteme az, ami változtatható. Miközben erônket fecséreljük különbözô utak kiegyenesítésével, ne feledjük a célt. Mi ez a cél? Szakértelemmel és felkészülten mûköd - tetni a gyógyszerellátást. Helytállni az egészségügyi ellátó rendszerben. Értelmi - ségiként felelôsséget vállalni a társadalomban betöltött feladatkörünkért. A gyógyszerellátás hosszú távú pénzügyi és gyógyszerpiaci befektetôi szempontból is jó üzlet. Amennyiben nem tudjuk megtartani gyógyszerészi tulajdonban a gyógy - szertárakat, akkor azokat egyéb, kizáró - lagosan eredmény-orientált gyógyszerpiaci vagy pénzügyi befektetôi kör fogja átvenni. Ez a folyamat azokat a társadalom, az egészségpolitika és az ellátó rendszer ré - szérôl is elismert szakmai produkciókat kérdôjelezi meg, amelyeket az utóbbi években felépítettünk. A nagy kérdés élesen artikulált: hivatás vagy üzlet, szolgálat vagy piac, szolgáltatás vagy kereskedelem. Ma Magyarországon 500-ra becsülöm azoknak a patikáknak a számát, amelyek gyógyszerész tulajdonosi kézben vannak. Közel ezer olyan gyógyszertár mûködik az országban, amelynek a kisebbségi tulajdonrésze van a személyi jogos gyógysze - rész kezében, tehát nem az övé a döntô szó, amikor a gazdasági lépésekkel alá kell támasztani a szakmai mûködést. 500-ra becsülöm azoknak a patikáknak a számát, amelyek lánc érdekeltségben vannak és az aktuális nagybefektetô jóindulatán múlik, hogy figyelembe veszi-e a szakmai törek - véseket. Jelenleg a tulajdonos gyógyszerészek átlag - életkora közel 70 év. Fizetôképes kereslet gyógyszerészi körökben a személyi jog és a gyógyszertári tulajdon átvételre nincs, pedig ezek a patikák értékesek. Az a 70 éves kolléga, aki 15 évvel ezelôtt privatizálta a patikáját, most el akarná adni, és szeretné, ha gyógyszerész vehetné meg, de ez gyakran nem sikerül. A generációváltás óhatatlanul bekövetkezik, de nincsenek olyan tôkeerôs, fiatal gyógyszerészek, akik meg tudnák venni a patikákat, ezért a pa - tikatulajdonos rákényszerül arra, hogy pénzügyi befektetôknek adja el gyógyszer - tárát. Nem is vethetünk rá követ ezért. A sok reális cél közül melyek a legfon - tosabbak? Jelenleg az a kérdés, hogyan tudunk mi, személyi jogos patikusok döntési helyzet - ben maradni. Ugyanis bár minden ideg - szálam tiltakozik ez ellen az dönt a szakmáról, aki a tulajdonos. Nem az államigazgatás, nem a szakpolitika, de még csak nem is a politika. Azon dolgozik a MOSZ, hogy szakmai és nemzeti érdekkörben tudja tartani a patika tulajdont. Van egy olyan jogszabály, amely december 31-ig ad lehetôséget arra a gyógyszerészeknek, hogy amennyiben betéti társaság beltagjai és a tulajdonrészük nem éri el az 51 százalékot, akkor legalább ennyire feltöltsék a tulajdonrészü - ket. Ezáltal a gazdasági döntés a gyógy - szerész tulajdonos kezébe kerül. Ehhez azonban forrásra van szükség. Kez de - ményezzük és reméljük, hogy az állam hitelkonstrukcióval, garanciavállalással tá - mogatja a gyógyszerészek többségi tu laj - donhoz jutását. Folytatnunk kell a gyógyszerészi gondozási programot intenzív oktatási év lesz. Tíz akkreditált továbbképzést tervezünk. Meggyôzôdésünk, hogy ez a felkészülés le - hetôséget ad a nyeregben maradáshoz. Elkezdtük építeni önálló európai kapcsolatainkat is. Több országban jártunk, gyûj - tjük a tapasztalatokat. Folyamatban van a gyógyszerészi világszövetséghez való önálló csatlakozásunk is. Új megyei elnö - keink vannak, profi a csapat, egyetértünk a fô célkitûzésekben. Megmaradunk politi - ka mentes civil szervezetnek és határozottan dolgozunk a megteremtett értékek fenn tar - tásáért, fejlesztéséért. Felelôsséget ér zünk a gyógyszerellátásért és tenni kívánunk a mûködtetésében vállalt szerepünk megôrzéséért. 2 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

3 Programelôzetes GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS XV. JUBILEUMI KONGRESSZUSA október október 05. (csütörtök) Kongresszusi megnyitó Gyógyszerészi gondozás, gyógyszerterápia menedzsment elméleti és gyakorlati szakmai program október 06. (péntek) A gyógyszertár mint egészségcentrum Szakmai programok bemutatása Hazai és nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Elôadások és fórum meghívott elôadók részvételével Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyûlése október 07. (szombat) Szakmapolitikai nap Gyógyszerbiztonság Kitüntetések átadása Pályázatok értékelése Plenáris elôadások Fórum Aktuális egészségpolitikai kérdésekrôl Fogadás a kongresszus résztvevôi számára október 08. (vasárnap) Szakmapolitika egészségpolitika társadalompolitika A kongresszus zárása és megállapítások Satellite: A MOSZ Ifjúsági Fóruma Könyvelôk Klubja

4 Közforgalmú gyógyszerellátás a XXI. században utolsó láncszemébôl az elsô helyre soro ló - dik át, hiszen a betegnek nem is kell elmenni az orvosához a receptért, hanem a gyógy - szertárban veheti meg azt az OTC-t, amit csak akar. Kulcspozícióba kerülhet a magyar közforgalmú gyógyszertár hálózat a betegellátás területén, ha idejében és tudatosan felké - szül az új szerepkörére! Az egészségügyi ellátás szerves része a gyógyszerellátás, vallják teljes meggyôzôdéssel a gyógyszerészek. Ha ez így van (márpe - dig ez így igaz), akkor a gyógyszerellátás jövôjének meghatározása szempontjából döntô tényezô, hogy az egészségügyi el lá - tás várhatóan milyen irányban fog fejlôdni. Fejlett országok esetében az 1970-es évek elején szinte egyszerre következett be az úgy nevezett egészségügyi költségrobba - nás, ami napjainkban is tart. A költségrobbanás lényege, hogy az egészségügyi költségek éves növekedési üteme messze meg - haladja egy-egy ország GDP-jének növeke - dési ütemét, ezért minden egyes fejlett or - szág nak egyre többet kell áldoznia az egészségügyi ellátásra. Ez az évtizedek óta tartó tendencia a kul - túrállamokban sem okoz osztatlan örömet a kormányok számára. Sokfajta a nem - zet gazdaság egyéb területein jól bevált spórolási technikát próbáltak az egészségügyi ellátásba bevezetni, sikertelenül. Vége - zetül egy igen furcsa a fejlôdést akadá - lyo zó, visszafogó(?!) metodika kristályo - so dott ki a fejlett országok egészségügyi ellátásában, nevezetesen: az alapellátás tu - da tos, erôltetett preferálása a legfejlettebb ellátási forma a kórházi ellátás rová sára. Minden fejlett országban csökkentik a kór - házi ágyak számát, sôt kórházak bezárá - sára kerül sor. Helyette definitív ellátást várnak el az alapellátástól, azaz csak az a be - teg részesüljön magasabb szintû (kórházi, klinikai) ellátásban, akinél ez feltétlenül szükséges; egyébként lássák el és lehetôleg gyógyítsák meg a beteget az alapellátás szintjén. Az alapellátás egyetlen hatékony terápiás fegyvere a gyógyszerellátás. Ezért a közfor - galmú gyógyszerellátás szerepe, jelentô sé - ge az elkövetkezendô idôszakban ugrás - szerû mértékben növekedni fog a fejlett or szá gokhoz hasonlóan hazánkban is! A fejlett országok spórolási technikái közé tartozik a gyógyszerellátás költségeinek kü lönbözô trükkökkel való visszafogása is. A legegyszerûbb, a legtisztább trükk a gyógyszerek OTC-vé való átsorolása, mert ebben az esetben már nem szükséges az államnak támogatást adni a gyógyszer árához. A beteg mint fogyasztó maga dönti el, hogy mit vesz ( természetesen teljes áron) és mit fogyaszt. Ugyanakkor a gyógyszertár az egészségügyi ellátás A jövôben egészségügyi szolgáltatásra al - kal mas és képes gyógyszerszakértôkre lesz szükség, akik a teljes lakosság rendelke zé - sére állnak amíg egészséges, addig egészsége megôrzésében, fejlesztésében, ha beteg, akkor banális betegség esetében a gyógy - szerelésében, ha súlyosabban megbetegedett, ak - kor orvoshoz irányításában, a rendszeresen gyógyszert szedôknél a compliance javításában, és végül eredményes és tartós rehabilitáció já - ban. A gyógyszerészi hivatást több oldalról és többen támadják. Az egyik legnagyobb ve - szély a beteg fogyasztóvá történô degra - dálása, és ennek kapcsán a gyógyszertár kiskereskedelmi egységgé való süllyesztése (lásd Amerika). A gyógyszer különleges áru! Nem lehet véletlen, hogy egyetlen más fo - gyasz tási cikknél sincs (orvos)egyetemi képzés, csak a gyógyszernél, minden fejlett országban. Akkor ennek megfelelôen kell a gyógyszerellátásnak felkészülnie a közeli és távoli jövôre is, mint az egészségügyi el - lá tás integráns részének. A magizás irán - ti nosztalgia mellett és helyett meg kell találnunk a XXI. század társadalmában a minket megilletô helyet, ami a jelek szerint komoly perspektívát tartogat számunkra, csak tudatosan élni kell tudni vele. Dr. Simon Kis Gábor Felhívás évfolyamtalálkozóra A Szegeden 1976-ban ballagott gyógyszerész évfolyam talál kozót tart május 20-án (szombaton) délelôtt 11 órakor a Gyógy szerész t udományi kar 2. tan - termében, melyre nagy szeretettel várom ked ves évfolyamtársaimat. A kari találkozó után közös ebéd 13 órától a Szeged étteremben lesz, címe: Széchenyi tér 9., a Városháza mellett. Jelentkezéseteket várom, elérhetôségem: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 6., tel.: , fax: Dr. Varga Imre Budapest II. kerületi akkreditált gyógyszertár sürgôsen gyógyszerészt keres. Rezidens, vagy nyugdíjas jelentkezését is szívesen fogadjuk. Telefon Gyógyszertár V. évf. 4. szám

5 A gyógyszeres terápia menedzsmentje, avagy új nemzetközi tendenciák a gyógyszerészi gondozás és a közforgalmú gyógyszerellátás területén Azok számára, akik a MOSZ márci us 3-5. között Siófokon megrendezett Magángyógyszertárak mûködtetése cí - men lezajlott konferenciáján részt vettek, illetve a Gyógyszertár címû folyóirat közel - múltban megjelent számait figyelemmel kísérték, részben már ismert lehet a téma, melyrôl most röviden, a teljesség igénye nél - kül szeretnénk beszámolni. Ahogyan arról korábban hírt adtunk, Medication Therapy Management in Community Pharmacy vagyis a Gyógyszeres Terápia Menedzs - mentje (GYTM) a közforgalmú gyógy szer - ellátásban címmel január között került megrendezésre Memphis- ben (Tennessee, USA) az a nemzetközi tanács - kozás és munkaértekezlet, amelynek fó ku - szában a GYTM-nek jelenlegi és jövôbeli szerepe, helyzete és a megvalósítására irá - nyuló ismeretek áttekintése volt. A Tennessee Egyetem Gyógyszerész tudomá - nyi Karának szervezésében megrendezett tanácskozáson több mint 20 elôadás hangzott el az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy Britanniából, Hollandiából, Svéd - országból és Magyarországról érkezett elôadóktól és szakértôktôl. A konferencia házigazdája, prof. dr. Dick Gourley dékán megtisztelô meghívásának eleget téve, hazánkat dr. Samu Antal (MOSZ) és prof. dr. Halmos Gábor (Debreceni Egyetem GYTK) képviselte. A háromnapos program során a résztvevô nemzetközi elôadók, va - la mint a szakmai konzultációkba szorosan bevont és Pharm.D. minôsítéssel végzés elôtt álló utolsó éves gyógyszerészhallgatók részletesen áttekintették és megvitatták a GYTM-nek egyesült államokbeli, kanadai és európai unióbeli elméleti és gyakorlati kérdéseit. Részletesen kitértek az oktatás, a képzés, és az ez irányú tevékenység gya - korlati bevezetése, megvalósítása és mû kö d- tetése során felvetôdô problémákra, azok megoldásának lehetôségeire, vala mint az ezen szolgáltatások dokumentálását, finanszírozását és az ezekért kapott kompenzációt érintô kérdésekre is. Amennyiben röviden át kívánjuk tekinteni, hogy mi a háttere ennek az irányzatnak és mi is valójában ez az új fogalom, amely elsôsorban az Egyesült Államokban Medication Therapy Management -ként vagyis a Gyógy - szeres Terápia Menedzsmentjeként (GYTM) került a közelmúltban a gyógyszerész szakma fogalomkörébe, akkor a következôt mondhatjuk el. Az általunk is ismert történelmi elôzmények a 70-es évektôl kezdôdô folyamatokra vezethetôk vissza, a klinikai gyógyszerészet (Clinical Pharmacy) megjelenésével, majd a 80-as években ezt ki - egészítô betegközpontú gondozás szemléletének (Patient Centered Care, Disease Management) bevezetésével. A napjaink - hoz már közelebb álló gyógyszerészi gondozás (Pharmaceutical Care) fogalma és irányelvei pedig az 1990-es években váltak széles szakmai körökben ismertté és el - fogadottá a fejlett országokban. Mindezek után, az USA-ban 2003-ban fogadták el azt a törvényt, amely az egészségügy mo - dernizációjának keretében elôirányozza egy új tevékenységi kör, a GYTM kidolgozását, az ez irányú képzés és programok létrehozását és gyakorlati megvalósítását, vala - mint az ezekben a szolgáltatásokban részt - vevô és felkészült gyógyszerészek (és egyéb szakemberek) tevékenységéért járó anyagi kompenzáció lehetôségét és végrehajtását is. A GYTM 11 amerikai gyógysze - részi szakmai szervezet konszenzusán alapuló definíció alapján a következôképpen fogalmazható meg: A Gyógyszeres Terá - pia Menedzsmentje (GYTM) egy megkülönböztetett szolgáltatás vagy szolgáltatások csoportja, amely egyénre szabott módon képes optimalizálni a terápia kimenetelét. Ezen szolgáltatások és tevékenységek köre független lehet a rendelt gyógyszerkészítménytôl, de ugyanakkor kapcsolódhat is azokhoz. Ez a tevékenység egyértelmûen elôrevetíti egy csapatmunkán alapuló, interdiszciplináris együttmûködés megvaló - sítását a betegek jobb ellátása érdekében. Alapvetô célkitûzés, hogy a GYTM kereté - ben a gyógyszerészek felismerjék, beazo - no sítsák, megoldják, valamint dokumentál - ják és számlázzák is az ez irányú szolgáltatásokat, melyeket a betegek érdekében végeznek, és egyben fel tudják becsülni a GYTM-mel elérhetô költségmegtakarításokat is. A végcél tehát az egyénre szabott, lehetôségekhez mért legjobb, leghaté ko - nyabb és legolcsóbb gyógyszeres terápia megvalósítása, az elérhetô legminimálisabb komplikáció mellett. Nem forradalmi újdonságról van tehát szó, hanem inkább egy újszerû nómenklatúra Gyógyszertár V. évf. 4. szám 5

6 bevezetésérôl, melynek szakmapolitikai cél - ja többek között az volt, hogy a gyógysze - részi, gyógyszertári szolgáltatások ezen újszerû formája és megközelítése könnyeb - ben és közérthetôbben átlátható, értel mez - hetô és eladható legyen a tör vény hozók és a politikusok számára a Szená tusban is. Természetesen ezeken a motivációkon kí - vül, a GYTM kidolgozása és a gyakorlatban történô megvalósítása mögött nagyon alaposan átgondolt szakmai és gazdasági megfontolások is húzódnak. A Memphis-i tanácskozás alapján, amennyiben át kívánjuk tekinteni az egészségügy, illetve azon belül a gyógyszerészet elôtt álló legfôbb kihívásokat, akkor a következô nemzetközi és hazai tényeket, problémákat és piaci irány zatokat kell látnunk, és azokkal fele lôs - séggel szembenéznünk: romló népegészség (diabetes, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia, dohányzás, da - ganatos betegségek, asztma, allergiás megbetegedések stb.), fokozatosan öregedô népesség, növekvô számú eredeti készítmény áll ren delkezésre (jelentôs részük egyre drá - gábban és/vagy egyre drágább kifej - lesztési és elôállítási költségek árán), egyre több kóros állapot kezelhetô gyógyszerkészítményekkel, irányított reklámtevékenység hatása (nem feltétlen a terápiásan legmegfelelôbb és hozzáférhetô legolcsóbb készítmény propagálása), mennyiség(forgalom)-orientált gyógy szertárak, az internet térhódítása és ezzel összefüggésben az on-line és postai úton tör ténô gyógyszerrendelés, az ún. mail order megjelenése, rossz sztereotípiák megléte a gyógyszerész csak ún. disztributív tevékenységet lát el a patikában, gyógyszerészi tekintély és annak növe lése, a szakma presztízsének meg erô sítése. Mindezen befolyásoló tényezôk jelentôs ré - sze drámai módon emelkedô gyógyszerfelhasználást von maga után. Amerikai felmé - rési adatok alapján ismert, hogy napjaink - ban egyre több orvos fordul a gyógyszer - készítményekhez, melyekben elsôdlegesen választandó kezelési lehetôséget lát és 2000 között ez a növekedés mintegy 60%-os volt az USA-ban. Ez természetesen együtt jár azzal is, hogy vizsgálataik sze rint napjainkban kb. 43%-kal nagyobb a va ló - színûsége annak, hogy együttesen több készítmény is felírásra kerül. Ismert tény az is, hogy az orvosok jelentôs hányada rész - ben vagy teljesen elszigetelt a gyógyszeres terápia tényleges költségeit illetô információktól, kb. 72%-uk egyáltalán nem napra - kész e területen. Ezek is közrejátszanak abban, hogy az Egyesült Államokban évi 100 milliárd dollár extra költség mutatkozik a gyógyszerekkel kiváltott nem várt és kedvezôtlen reakciók miatt. Egy közelmúltban napvilágot látott tanulmány szerint az Egyesült Államokban évente 177 milliárd dollárra tehetôk a terápia során nem meg - felelôen kiválasztott és alkalmazott vényhez kötött készítményekkel elôidézett morbidi - tási és mortalitási költségek. Ez azt jelenti, hogy lakosonként 322 dollár ez irányú költség jelentkezik évente. Ez majdnem meg - közelíti az egy járóbetegre jutó évi gyógy - szerköltséget (390 $). Csak egy közbevetett gondolat erejéig, hazánkban vajon mi a helyzet e téren, készült vagy készül-e ta - nulmány vagy felmérés hasonló szemlélettel? Azt hiszem, talán érdemes lenne ezen is elgondolkoznunk. Mivel az USA-ban, Kanadában és az EU néhány államában már törvény által rögzített és kidolgozott a GYTM és egyben ezekért a szolgáltatásokért a gyógyszerészeknek az anyagi kompenzáció is biztosított, erre szako so - dott, gyógyszerészszakmai cégek is megjelentek már. Példaként ezek közül talán a legkiterjedtebb hálózattal és szolgálta - tásokkal az Outcomes Pharmeceutical Health Care néven tevékenykedô cég említendô az Egyesült Államokban. Az USA 49 államában már mintegy 4300, elsôsorban közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógy szerész végez az általuk a GYTM fogalomkörébe sorolt tevékenységet. Az el - múlt 5 év során több mint elfogadott és kompenzált GYTM szolgáltatást nyújtottak, ezzel mintegy 1 millió dollár köz vetlen gyógyszerköltség megtakarítást sikerült elérniük. A rendelkezésre álló eddigi adatok alapján elhangzott az is, hogy minden egyes GYTM-re fordított dollár, kb. 9 dollárnyi becsült megtakarítást (1:9) volt képes eredményezni az USA-ban. A kérdés tehát az és ez volt a Memphis-i konferencia fô tárgyalási pontja is, hogy a megújulás lehetôségeként felvázolt GYTM hogyan képes a gyógyszerészi tevékeny - ségek körét kiszélesíteni, magát a szakmát megújítani és elindítani az évszázad kezdetén. A GYTM egyrészrôl egy elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítása, másrészrôl viszont egy olyan újszerû szemlélet és szolgáltatások bevezetését is jelentheti, melyekkel a mostani gyógyszertári szolgáltatások kibôvíthetôk, átalakíthatók. Ezen te - vékenységek körébe tartozna a gyógy sze ré - szi prevenció és gondozás (pl. a diabetes, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia és a ros szindulatú daganatos megbete ge dések terüle - tén), az egyénre szabott optimális terápia me - nedzselése és követése, a generikumok beve - zetése, a közegészség ügyi tevékenységek erôsítése, az egészség fejlesztés, felvilágosí - tás, a dohányzásról tör ténô leszoktatás me - ned zselése, a promóció, tanácsadás, az egész - séges életmód propagálása. Mindezen te - vé kenységek kö re természetesen magával hoz za egy bizalmon épülô, új megközelítésû or vos- beteg-gyógyszerész-(biztosító) kapcsolat és együtt mûködés kialakítását, az egészség - ügybe és a gyógyszerészekbe vetett bizalom épí tését, a gyógyszerészi tekintély növelését, a szakma presztízsének megerôsítését és nem utolsó sorban az elvárt szakmai szempontoknak maximálisan megfelelô gyógy szeres te - rá pia költség-haszon kérdéseinek optimali - zálását is. Egyet azonban ne felejtsünk el, és ez a ta - nács kozáson is hangsúlyozottan elhangzott: a fenti feladatok ellátásához termé szetesen megfelelôen képzett, magas szinten felké - szült gyógyszerészekre van szükség az óceánon innen és túl. Dr. Halmos Gábor tanszékvezetô egyetemi tanár 6 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

7 A gyógyszerész szerepe a cukorbeteg gondozásban IV. (szulfonamidok, acenocumarol, szalicilátok, fenilbutazon, isonicid, bétablokkolók, MAO bénítók) által okozott vércukoresést. A gyógyszerek közül külön említést érde - melnek a nem szelektív bétablokkolók, me - lyeknél a hipoglikémia bevezetô tüneteinek elfedése komoly problémát jelent. [5, 6, 7] 4.1. Hipoglikémia A cukorbetegek kezelésében leggyakrabban elôforduló akut komplikáció a hipo - glikémia. Biokémiailag akkor beszélhetünk hipoglikémiáról, ha a vércukorszint 3 mmol/l alá süllyed, azonban ettôl jelen - tôs individuális eltérések tapasztalhatóak. A gyógyszerésznek a hipoglikémia tünetei - vel, okaival, kezelésével kapcsolatos tanács - adása fontos területe a cukorbeteg gondozásnak. A tanácsadás során fokozott figyelmet kell fordítani azon cukorbetegekre, akik hipoglikémizáló gyógyszert kapnak. Így az inzulinkezeltekre és a szulfanilureát kü lö - nös tekintettel glibenclamidot szedô bete - gekre. [1, 2, 3, 4] Enyhe hipoglikémia esetében a szimpatikus aktivációból eredôen palpitatio, tremor és szorongás figyelhetô meg. Az izzadás, éh - ség, hányinger, paraesthesia (száj körüli zsibbadás) már a kolinerg szimpatikus poszt ganglionális neuronokból felszaba du - ló acetilkolin hatására következik be. To - váb bi jellemzô tünetek lehetnek a sápadtság, szédülés, koncentrálóképesség csökke - nése, fejfájás, álmosság. Enyhe tünetekkel járó epizód esetén gramm gyorsan felszívódó szénhidrát (gyümölcslé, tej, cu k - ros üdítô) fogyasztása javasolt. Ezekben az esetekben csokoládé fogyasztása nem ta - nácsos, mivel ennek nincs gyors vércukor - emelô hatása. Ha hosszabban elhúzódó hipoglikémiára számíthatunk, célszerû, ha a beteg gramm lassan felszívódó szénhidrátot (pl. kenyér, keksz, tészta stb.) tartalmazó ételt is eszik. [1, 5] Mérsékelt hipoglikémia esetében az alábbi neuroglikopéniás tünetcsoport jellemzô: be - szédzavar, megváltozott viselkedés, zavartság, emlékezetkiesés, borzongás, látásza var. Ilyenkor gramm szénhidrát bevitele javallt, majd percen belül további lassabban felszívódó szénhidrát bevitele is kötelezô. Továbbá percig pihenni kell, a megkezdett tevékenység csak ezután folytatható.[1, 6] Súlyos esetben a hipoglikémia során esz - méletvesztés is elôfordul. Ilyenkor, ha a be - teg nem képes nyelni, iv. 40%-os glükóz, vagy subcutan, intramuscularis glukogan injekció is adható. Ez utóbbinak elônye, hogy nem igényel kórházi környezetet. A szer hatása telített glikogénraktárakhoz kötött, így éhezô, leromlott, hosszabb ideje eszméletlen betegnél hatás nem várható, továbbá szulfanilureák által okozott hipo - glikémia esetén sem javasolható. A liofili - zált port tartalmazó injekció használata a következôképpen történik: az injekciós tûben már elôre felszívottan meglévô oldó - szert be kell fecskendezni a poranyagot tartalmazó ampullába, majd még a tû ki - húzása elôtt a port és oldatot homogenizálni kell. Ezek után a tiszta oldatot fel kell szívni a fecskendôbe. Majd légtelenítés után az inzulinhoz hasonlóan a gluka - gon injekció subcutan beadható. [1, 5, 6, 7] A hipoglikémiás tünetekre panaszkodó betegeknél mindig fontos az ok kiderítése. Ebben legnagyobb szerepe a kihagyott ét - kezésnek, vagy a késve fogyasztott táplá - léknak van. Diétahibával kapcsolatos to - váb bi problémák a túl ritka étkezés, az étke zési idôpontok kitolása, az egyes ét - kezések szénhidráttartalmának hibás meg - választása vagy megítélése. Gyakori hiba az inzulin túladagolás, nem megfelelô idô - pontban adott inzulin, vagy erôsen hipogli - kémizáló szulfanilurea túlzott dózisa. A túlzott fizikai aktivitás, sport, házimunka a megnövekedett glükóz felhasználás miatt alacsony vércukorszintet okozhat. Csök - kent heti az inzulinigényt a remissziós fázis, menstruációs ciklus bizonyos szakaszai, év - szaki különbségek, fronthatások. Kérdése inkkel tisztázni kell, hogy a kiváltott hipogli - kémia hátterében alkoholfogyasztás, esetleg hasmenés, hányás állhat-e. Nem szabad figyelmen kívül hagyni egyes gyógyszerek A gyógyszerész tanácsadásával segíthet a hipoglikémia korai felismerésében, ennek elkerülésére, valamint kezelésére oktathatja a rizikófaktorokkal rendelkezô betegeket. [6, 7] A betegoktatás során hasznos tanácsok le - hetnek: hipoglikémia okainak kiderítése, cukorbetegnapló vezetése (gyógyszerbe - adás, -bevétel idôpontja, étkezések idô - pontja, minôsége, összetétele, munka - vég zések idôpontja, mennyisége, egyéb fontos események (stressz), vércukorelle - nôrzés eredményei), sportolás esetén dóziscsökkentés és/ vagy szénhidrátbevitel fokozása, étkezések és gyógyszerbeadás összehangolása, rendszeres vércukormérés, családtagok, barátok oktatása a hipogli - kémiával kapcsolatos teendôkrôl, diabétesz kártya, mindig legyen a betegnél szénhidrátforrás Vércukormérés A vércukorszint-mérés elsôrendû célja, hogy a beteg által mért és a kezelési nap - lóban rögzített vércukorértékek mind a be - teg, mind a gondozó orvos számára rész - letes felvilágosítást nyújtsanak az elôzô idôszak anyagcsere-állapotáról. Kívánatos, hogy a napi rutinellenôrzés (általában egy nap 2-szer) mellett, minden rendkívüli ese - mény alkalmával (pl. étkezési hibákat követôen, hipoglikémiát jelzô érzés esetén, lázas megbetegedéskor) fokozott gyakori - ság gal éljen a beteg a vércukorszint-ön meg - határozás lehetôségével. Ez egyébként rend - kívül erôs motiváló tényezô is a jobb anyag - csere-állapot elérésének irányába. [5, 6] A különbözô mérési technikák közül az elektronikus módszerek a legkedveltebbek. Ezen készülékek nagy elônye a gyorsaság, pontosság és a kényelem, hátrányuk viszont a magas ár. Ezen a területen is lényeges és többrétû a gyógyszerész szerepe. Hangsúlyoznia kell a vércukorszint-mérés fontosságát, segítsé - gére lehet a betegnek a megfelelô mûszer kiválasztásában, annak használatában, va - lamint a mérési mûvelet megtanulásában és az eredmények értékelésében. Elfogadható eredménynek tekinthetô a kapilláris vér - bôl mért 6,1 mmol/l alatti éhomi és a 10 Gyógyszertár V. évf. 4. szám 7

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Áldott Karácsonyt!....................................... 2 Szemléletváltás az egészségpolitikában II. rész......... Dr. Mikola István 3 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról III. rész........... Dr. Mikola

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 4. szám 2005. április Mindent értve, vagy reménytelenül? összezavarodva Az egészségügy kátyúkkal teli országútján szinte minden évben újra kezdjük életünket.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3. Tartalom Karácsonyi köszöntő...................................... 2 OECD látogatás......................................... 3 Napirenden Bemutatjuk a 2011. év gyógyszerészét......................... 5

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám 2004. szeptember

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám 2004. szeptember Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 9. szám 2004. szeptember Béres hirdetés Építkezünk tovább Gondolatok a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2004 elé Néhány éve volt alkalmam a Magángyógyszerészek

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves........................... Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ........................ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló...................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról.............. 2 Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Döntés a moratóriumról............................... MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük............ Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV.

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2. Tartalom Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2 Aktuális Sub pondere crescit palma... 4 Nagyker kisker balance... 5 Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről... 7 Változások a munkajogban II.

Részletesebben

Karácsony van. Gyógyszertár

Karácsony van. Gyógyszertár Karácsony van Évezredes a biológiai és az ezzel összefüggô mentális ritmus a természetben. Nagyon fontos ezt tudatosan is ismernünk és megélnünk, hiszen csak így vagyunk képesek arra, hogy egymást elfogadva

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész........................................ 2 Célkeresztben az adherencia II. rész............................... 8 Aktuális

Részletesebben

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25. Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak........ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások............................. Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében......................

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben