azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket."

Átírás

1 Az irány egyértelmû Beszélgetés Dr. Mikola Bálinttal, a MOSZ elnökével Elnök Úr! 2005-ben a MOSZ ôszi kongresszusán a Szövetség tisztújító közgyû - lése újra megválasztott, mint egykori alapí - tót, a szervezet elnökének. Ôsszel meghir - detted a programodat, amelyet az Orszá - gos Választmány elfogadott. Mik most a terveid? A mai napig fontosnak tartom, hogy hang súlyozzam azokat az alapvetô stratégiai feladatokat, amelyeket 15 évvel ezelôtt mi, a közforgalmú, majd közvetlen la kossági ellátásban dolgozó gyógysze ré szek közösen fogalmaztunk meg. A társa dalmi-, gazdasági-, egészségpolitikai kör nyezet ugyan változott, de a fô célkitûzéseink változatlanul idô- és helytállóak ben alakult a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. Civil szervezôdés - ként, önkéntes tagsággal rendelkezik és azt a feladatot tûzte ki maga elé, hogy felépíti a privát gyógyszerészetet Magyarorszá - gon. A Szövetség tagjai személyi joggal rendelkezô gyógyszertár-tulajdonosok. Ez azt jelenti, hogy övék a patika mûköd teté - sére felhatalmazó jogosítvány és egyben tulajdonosai is a gyógyszertáruknak. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert meggyôzô dé - sünk, hogy a közvetlen lakossági gyógy szerellátás szakmai színvonalát és a gyógy - szerbiztonságot csak a hivatásukat gyakorló gyógyszerészek tudják garantálni. Ez viszont kizárólag akkor teljesíthetô, ha a patikus gazdasági értelemben is döntési helyzetben van. Számtalan olyan példát tud nék mondani, amikor megvan a profes z- szi onális, szakmai ismeret a gyógyszertárban, azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket. Hosszú távú stratégiánk értelmében aktu - álisan is fontosnak tartjuk a gyógyszertárban a gyógyszerekkel kapcsolatos összes szakmai tevékenységet, amelyek a gyógy - szerek hatására, kölcsönhatására, valamint az elmúlt tíz évben csaknem tízszeresére megnôtt gyógyszerpaletta alkalmazásának szempontjaira is felhívja a figyelmet. Úgy gondoljuk, ezt a feladatot csak a gyógy - szerész diplomával rendelkezôk tudják felelôsséggel elvégezni. Éppen ezért ag - gályosnak tartunk minden olyan törekvést, amely nek célja, hogy a gyógyszereket a pa tikán, a kötelezôen minôségbiztosított környezeten kívül forgalmazzák. Célkitûzéseink között mindig jelentôs helyet foglalt és foglal el ma is a gyógyszerészi lehetôségek bôvítése. Több mint tíz évvel ezelôtt túljutva a patikalétesítés nehéz - ségein ráébredtük arra, hogy szakmai felkészültségünk sok kívánnivalót hagy maga után. Egyetemi oktatók bevonásával, a kötelezô kreditpontos továbbképzések rendszerét évekkel megelôzve, elsôként a Szegedi (akkor Szent-Györgyi Albert) Tu - do mányegyetem bázisán, létrehoztunk egy oktatási programot, amely ma már jóval szervezettebb szinten és széleskörû egyetemi, klinikai háttérrel mûködik. Az elmúlt évek ben a továbbképzéseinken több ezer kolléga vett részt. Szövetségünk jelmondata megalakulásunk (1991) óta változatlan: Gyógyszert szed? Beszéljen a gyógyszerészével Meggyôzô - dé sünk, hogy a betegnek minden gyógy - szer-alkalmazással kapcsolatos felvilágosí - tást a patikában kell megkapnia, és azt ott meg is kell kapnia. Nem aktuális ma Ma - gyarországon azon polemizálni, hogy van komoly és van kevésbé komoly gyógy - szer. A kérdést nem fejtem most ki rész le - teiben, elég, ha arra a nemzetközi szakmai megállapításra hivatkozom, amely szerint kettônél több gyógyszer egyidejû alkal - mazása fokozott figyelmet igényel és potenciális veszélyeket hordoz. Érthetetlen és ellentmondásos számomra az egészségpolitikai elgondolás, amely a szakmai és gazdasági racionalitás mentén egyfelôl az alapellátásra helyezi a hangsúlyt, más - felôl szabad piacot nyit a gyógyszerek szá má ra. Ma a gyógyszerészettel összefüggésben az egyik sláger téma a évi ok tó - beri MOSZ kongresszus alkalmával nem - zetközi programokon is bemutatott gyógy - szerészi gondozás. Elfogadja a beteg és felkészült a gyógyszerésztársadalom erre a tevékenységre? 1998-ban a tisztújítás során dr. Samu Antal személyében olyan elnök került a Szö vetség élére, aki korábbi klinikai farmakológiai tevékenysége és nemzetközi kapcsolatrendszere révén alkalmas volt arra, hogy a gyógyszerészi gondozás ma gyarországi meghonosítását elôsegítse. Azt a stratégiai elvet kívántuk erôsíteni, Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Recsi István Kivitelezés: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár V. évf. 4. szám 1

2 hogy minden gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységnek a patikában van a helye. A lakosság közel 6 százaléka fordul meg naponta a patikákban. Ez lehetôséget ad arra, hogy menedzselve az egyedi gyógy - szeres terápiát, részt vegyünk a lakosság egészségi állapotának formálásában, szû - rô programok megvalósításában, de a lehe - tôség egyúttal kötelezettség is. Tapasztalatunk szerint a beteg a háziorvosi rendelô után várakozással érkezik a gyógyszertárba, igényli a konzultációt, nyitott és elfogadja tanácsainkat. Az eltelt években folyamatosan dolgoztunk a gyógy - szerészi gondozás bevezetéséhez szüksé - ges feltételek létrehozásán. Számtalan to - vább képzésre és programra volt szükség, nem volt kitaposott ösvény, nem volt sima az út. Az áttörés azonban megtörtént. Tavaly az októberi gyógyszerész kongresszuson tartottunk egy gyógyszerészi gondozással foglalkozó nemzetközi szimpóziumot, amelyen több tengerentúli és európai ország szakértôje, a magyar egyetemek, valamint a gyógyszerész társa - dalom reprezentánsai egyetértettek abban, hogy a programokat el kell indítani a gyógy szertárakban. Hihetetlen volt a siker. Azóta a hazai gondozást kez de ményezô és felépítô Samu doktor, a MOSZ jelenlegi alelnöke pódiumot kapott az USA-ban, a gyógyszerészi gondozás (pharmaceutical care) szülôhazájában, a magyarországi célkitûzések és eredmények bemutatására. A WHO által megjelölt szakterületek közül elsôként a diabétesz-gondozást kezdtük el. Az ôsszel elindított program mára már teljes gôzzel halad a patikákban. Elôször 50 gyógyszerészt három akkreditált szaktanfolyamon készítettünk fel arra, hogy az ÁNTSZ engedélyével elvégezzék a szûrô - vizsgálatokat. Az 50 patikához újabbak és újabbak csatlakoztak, és március végéig több mint 200, a mai napig közel háromszáz kolléga vesz részt a továbbkép - zéseken. A lakosság részérôl is nagy az érdeklôdés, ezzel is összefüggésben minél több gyógyszertárban szeretnénk bevezetni a szûrést, amit már az orvostársadalom is fontosnak tart. A program jelentôsége azért is kiemelkedô, mert a diabétesz az egyik olyan alattomos betegség, amely népes populációt érint. Gyakran hosszú ideig tünetmentes, viszont olyan helyrehozhatatlan egészségkárosodással és életminôség romlással jár, ami késôbb nagyon nehéz terhet jelent a betegnek és az egészségügyi ellátó rendszernek, szakmai és költség - oldalról egyaránt. Én úgy tapasztalom, hogy a társadalom, az államigazgatás és a szakmapolitika egyaránt támogatja és eredményesnek minôsíti a gyógyszerészi gondozást, folytatni kívánja azt. A követ - kezô szakterületre, a hipertónia-gondozásra való felkészülés is elindult. Melyek voltak a közelmúltban azok a kér dések a gyógyszerész-társadalom éle - tében, amelyek kiemelkedôen fontosak és a MOSZ programjában szerepelnek? Miközben mi fejlesztettük a gyógysze - részi szolgáltatást, építettük az ehhez szükséges személyi és infrastrukturális feltéte - leket meggyôzôdésem, hogy jól tettük, a gyógyszertárak mûködtetésének közgazdasági környezete igen kedvezôtlenül ala - kult. Lassan felmerül a kérdés, egyáltalán meg tudjuk-e tartani azokat a minôségbiztosított, közvetlen lakossági gyógyszerellátó intézményeket, ahol az elôbb vázolt szakmai programokat közmegelégedésre építjük. Amennyiben a szakmai munkával nem összefüggô adminisztratív terhek egy - re növekednek, stabilizálódik a gyógy szer - tári gyógyszerész létszámhiány, a gyógy - szertárak mûködtetésének jövedelmezô - sége tovább csökken, a szakmai prog - ramok fejlesztésének dinamikája veszélybe kerülhet. Sokszor elismételtem már, újra kimondom: a cél, az irány egyértelmû, az út és a megvalósítás üteme az, ami változtatható. Miközben erônket fecséreljük különbözô utak kiegyenesítésével, ne feledjük a célt. Mi ez a cél? Szakértelemmel és felkészülten mûköd - tetni a gyógyszerellátást. Helytállni az egészségügyi ellátó rendszerben. Értelmi - ségiként felelôsséget vállalni a társadalomban betöltött feladatkörünkért. A gyógyszerellátás hosszú távú pénzügyi és gyógyszerpiaci befektetôi szempontból is jó üzlet. Amennyiben nem tudjuk megtartani gyógyszerészi tulajdonban a gyógy - szertárakat, akkor azokat egyéb, kizáró - lagosan eredmény-orientált gyógyszerpiaci vagy pénzügyi befektetôi kör fogja átvenni. Ez a folyamat azokat a társadalom, az egészségpolitika és az ellátó rendszer ré - szérôl is elismert szakmai produkciókat kérdôjelezi meg, amelyeket az utóbbi években felépítettünk. A nagy kérdés élesen artikulált: hivatás vagy üzlet, szolgálat vagy piac, szolgáltatás vagy kereskedelem. Ma Magyarországon 500-ra becsülöm azoknak a patikáknak a számát, amelyek gyógyszerész tulajdonosi kézben vannak. Közel ezer olyan gyógyszertár mûködik az országban, amelynek a kisebbségi tulajdonrésze van a személyi jogos gyógysze - rész kezében, tehát nem az övé a döntô szó, amikor a gazdasági lépésekkel alá kell támasztani a szakmai mûködést. 500-ra becsülöm azoknak a patikáknak a számát, amelyek lánc érdekeltségben vannak és az aktuális nagybefektetô jóindulatán múlik, hogy figyelembe veszi-e a szakmai törek - véseket. Jelenleg a tulajdonos gyógyszerészek átlag - életkora közel 70 év. Fizetôképes kereslet gyógyszerészi körökben a személyi jog és a gyógyszertári tulajdon átvételre nincs, pedig ezek a patikák értékesek. Az a 70 éves kolléga, aki 15 évvel ezelôtt privatizálta a patikáját, most el akarná adni, és szeretné, ha gyógyszerész vehetné meg, de ez gyakran nem sikerül. A generációváltás óhatatlanul bekövetkezik, de nincsenek olyan tôkeerôs, fiatal gyógyszerészek, akik meg tudnák venni a patikákat, ezért a pa - tikatulajdonos rákényszerül arra, hogy pénzügyi befektetôknek adja el gyógyszer - tárát. Nem is vethetünk rá követ ezért. A sok reális cél közül melyek a legfon - tosabbak? Jelenleg az a kérdés, hogyan tudunk mi, személyi jogos patikusok döntési helyzet - ben maradni. Ugyanis bár minden ideg - szálam tiltakozik ez ellen az dönt a szakmáról, aki a tulajdonos. Nem az államigazgatás, nem a szakpolitika, de még csak nem is a politika. Azon dolgozik a MOSZ, hogy szakmai és nemzeti érdekkörben tudja tartani a patika tulajdont. Van egy olyan jogszabály, amely december 31-ig ad lehetôséget arra a gyógyszerészeknek, hogy amennyiben betéti társaság beltagjai és a tulajdonrészük nem éri el az 51 százalékot, akkor legalább ennyire feltöltsék a tulajdonrészü - ket. Ezáltal a gazdasági döntés a gyógy - szerész tulajdonos kezébe kerül. Ehhez azonban forrásra van szükség. Kez de - ményezzük és reméljük, hogy az állam hitelkonstrukcióval, garanciavállalással tá - mogatja a gyógyszerészek többségi tu laj - donhoz jutását. Folytatnunk kell a gyógyszerészi gondozási programot intenzív oktatási év lesz. Tíz akkreditált továbbképzést tervezünk. Meggyôzôdésünk, hogy ez a felkészülés le - hetôséget ad a nyeregben maradáshoz. Elkezdtük építeni önálló európai kapcsolatainkat is. Több országban jártunk, gyûj - tjük a tapasztalatokat. Folyamatban van a gyógyszerészi világszövetséghez való önálló csatlakozásunk is. Új megyei elnö - keink vannak, profi a csapat, egyetértünk a fô célkitûzésekben. Megmaradunk politi - ka mentes civil szervezetnek és határozottan dolgozunk a megteremtett értékek fenn tar - tásáért, fejlesztéséért. Felelôsséget ér zünk a gyógyszerellátásért és tenni kívánunk a mûködtetésében vállalt szerepünk megôrzéséért. 2 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

3 Programelôzetes GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS XV. JUBILEUMI KONGRESSZUSA október október 05. (csütörtök) Kongresszusi megnyitó Gyógyszerészi gondozás, gyógyszerterápia menedzsment elméleti és gyakorlati szakmai program október 06. (péntek) A gyógyszertár mint egészségcentrum Szakmai programok bemutatása Hazai és nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Elôadások és fórum meghívott elôadók részvételével Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyûlése október 07. (szombat) Szakmapolitikai nap Gyógyszerbiztonság Kitüntetések átadása Pályázatok értékelése Plenáris elôadások Fórum Aktuális egészségpolitikai kérdésekrôl Fogadás a kongresszus résztvevôi számára október 08. (vasárnap) Szakmapolitika egészségpolitika társadalompolitika A kongresszus zárása és megállapítások Satellite: A MOSZ Ifjúsági Fóruma Könyvelôk Klubja

4 Közforgalmú gyógyszerellátás a XXI. században utolsó láncszemébôl az elsô helyre soro ló - dik át, hiszen a betegnek nem is kell elmenni az orvosához a receptért, hanem a gyógy - szertárban veheti meg azt az OTC-t, amit csak akar. Kulcspozícióba kerülhet a magyar közforgalmú gyógyszertár hálózat a betegellátás területén, ha idejében és tudatosan felké - szül az új szerepkörére! Az egészségügyi ellátás szerves része a gyógyszerellátás, vallják teljes meggyôzôdéssel a gyógyszerészek. Ha ez így van (márpe - dig ez így igaz), akkor a gyógyszerellátás jövôjének meghatározása szempontjából döntô tényezô, hogy az egészségügyi el lá - tás várhatóan milyen irányban fog fejlôdni. Fejlett országok esetében az 1970-es évek elején szinte egyszerre következett be az úgy nevezett egészségügyi költségrobba - nás, ami napjainkban is tart. A költségrobbanás lényege, hogy az egészségügyi költségek éves növekedési üteme messze meg - haladja egy-egy ország GDP-jének növeke - dési ütemét, ezért minden egyes fejlett or - szág nak egyre többet kell áldoznia az egészségügyi ellátásra. Ez az évtizedek óta tartó tendencia a kul - túrállamokban sem okoz osztatlan örömet a kormányok számára. Sokfajta a nem - zet gazdaság egyéb területein jól bevált spórolási technikát próbáltak az egészségügyi ellátásba bevezetni, sikertelenül. Vége - zetül egy igen furcsa a fejlôdést akadá - lyo zó, visszafogó(?!) metodika kristályo - so dott ki a fejlett országok egészségügyi ellátásában, nevezetesen: az alapellátás tu - da tos, erôltetett preferálása a legfejlettebb ellátási forma a kórházi ellátás rová sára. Minden fejlett országban csökkentik a kór - házi ágyak számát, sôt kórházak bezárá - sára kerül sor. Helyette definitív ellátást várnak el az alapellátástól, azaz csak az a be - teg részesüljön magasabb szintû (kórházi, klinikai) ellátásban, akinél ez feltétlenül szükséges; egyébként lássák el és lehetôleg gyógyítsák meg a beteget az alapellátás szintjén. Az alapellátás egyetlen hatékony terápiás fegyvere a gyógyszerellátás. Ezért a közfor - galmú gyógyszerellátás szerepe, jelentô sé - ge az elkövetkezendô idôszakban ugrás - szerû mértékben növekedni fog a fejlett or szá gokhoz hasonlóan hazánkban is! A fejlett országok spórolási technikái közé tartozik a gyógyszerellátás költségeinek kü lönbözô trükkökkel való visszafogása is. A legegyszerûbb, a legtisztább trükk a gyógyszerek OTC-vé való átsorolása, mert ebben az esetben már nem szükséges az államnak támogatást adni a gyógyszer árához. A beteg mint fogyasztó maga dönti el, hogy mit vesz ( természetesen teljes áron) és mit fogyaszt. Ugyanakkor a gyógyszertár az egészségügyi ellátás A jövôben egészségügyi szolgáltatásra al - kal mas és képes gyógyszerszakértôkre lesz szükség, akik a teljes lakosság rendelke zé - sére állnak amíg egészséges, addig egészsége megôrzésében, fejlesztésében, ha beteg, akkor banális betegség esetében a gyógy - szerelésében, ha súlyosabban megbetegedett, ak - kor orvoshoz irányításában, a rendszeresen gyógyszert szedôknél a compliance javításában, és végül eredményes és tartós rehabilitáció já - ban. A gyógyszerészi hivatást több oldalról és többen támadják. Az egyik legnagyobb ve - szély a beteg fogyasztóvá történô degra - dálása, és ennek kapcsán a gyógyszertár kiskereskedelmi egységgé való süllyesztése (lásd Amerika). A gyógyszer különleges áru! Nem lehet véletlen, hogy egyetlen más fo - gyasz tási cikknél sincs (orvos)egyetemi képzés, csak a gyógyszernél, minden fejlett országban. Akkor ennek megfelelôen kell a gyógyszerellátásnak felkészülnie a közeli és távoli jövôre is, mint az egészségügyi el - lá tás integráns részének. A magizás irán - ti nosztalgia mellett és helyett meg kell találnunk a XXI. század társadalmában a minket megilletô helyet, ami a jelek szerint komoly perspektívát tartogat számunkra, csak tudatosan élni kell tudni vele. Dr. Simon Kis Gábor Felhívás évfolyamtalálkozóra A Szegeden 1976-ban ballagott gyógyszerész évfolyam talál kozót tart május 20-án (szombaton) délelôtt 11 órakor a Gyógy szerész t udományi kar 2. tan - termében, melyre nagy szeretettel várom ked ves évfolyamtársaimat. A kari találkozó után közös ebéd 13 órától a Szeged étteremben lesz, címe: Széchenyi tér 9., a Városháza mellett. Jelentkezéseteket várom, elérhetôségem: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 6., tel.: , fax: Dr. Varga Imre Budapest II. kerületi akkreditált gyógyszertár sürgôsen gyógyszerészt keres. Rezidens, vagy nyugdíjas jelentkezését is szívesen fogadjuk. Telefon Gyógyszertár V. évf. 4. szám

5 A gyógyszeres terápia menedzsmentje, avagy új nemzetközi tendenciák a gyógyszerészi gondozás és a közforgalmú gyógyszerellátás területén Azok számára, akik a MOSZ márci us 3-5. között Siófokon megrendezett Magángyógyszertárak mûködtetése cí - men lezajlott konferenciáján részt vettek, illetve a Gyógyszertár címû folyóirat közel - múltban megjelent számait figyelemmel kísérték, részben már ismert lehet a téma, melyrôl most röviden, a teljesség igénye nél - kül szeretnénk beszámolni. Ahogyan arról korábban hírt adtunk, Medication Therapy Management in Community Pharmacy vagyis a Gyógyszeres Terápia Menedzs - mentje (GYTM) a közforgalmú gyógy szer - ellátásban címmel január között került megrendezésre Memphis- ben (Tennessee, USA) az a nemzetközi tanács - kozás és munkaértekezlet, amelynek fó ku - szában a GYTM-nek jelenlegi és jövôbeli szerepe, helyzete és a megvalósítására irá - nyuló ismeretek áttekintése volt. A Tennessee Egyetem Gyógyszerész tudomá - nyi Karának szervezésében megrendezett tanácskozáson több mint 20 elôadás hangzott el az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy Britanniából, Hollandiából, Svéd - országból és Magyarországról érkezett elôadóktól és szakértôktôl. A konferencia házigazdája, prof. dr. Dick Gourley dékán megtisztelô meghívásának eleget téve, hazánkat dr. Samu Antal (MOSZ) és prof. dr. Halmos Gábor (Debreceni Egyetem GYTK) képviselte. A háromnapos program során a résztvevô nemzetközi elôadók, va - la mint a szakmai konzultációkba szorosan bevont és Pharm.D. minôsítéssel végzés elôtt álló utolsó éves gyógyszerészhallgatók részletesen áttekintették és megvitatták a GYTM-nek egyesült államokbeli, kanadai és európai unióbeli elméleti és gyakorlati kérdéseit. Részletesen kitértek az oktatás, a képzés, és az ez irányú tevékenység gya - korlati bevezetése, megvalósítása és mû kö d- tetése során felvetôdô problémákra, azok megoldásának lehetôségeire, vala mint az ezen szolgáltatások dokumentálását, finanszírozását és az ezekért kapott kompenzációt érintô kérdésekre is. Amennyiben röviden át kívánjuk tekinteni, hogy mi a háttere ennek az irányzatnak és mi is valójában ez az új fogalom, amely elsôsorban az Egyesült Államokban Medication Therapy Management -ként vagyis a Gyógy - szeres Terápia Menedzsmentjeként (GYTM) került a közelmúltban a gyógyszerész szakma fogalomkörébe, akkor a következôt mondhatjuk el. Az általunk is ismert történelmi elôzmények a 70-es évektôl kezdôdô folyamatokra vezethetôk vissza, a klinikai gyógyszerészet (Clinical Pharmacy) megjelenésével, majd a 80-as években ezt ki - egészítô betegközpontú gondozás szemléletének (Patient Centered Care, Disease Management) bevezetésével. A napjaink - hoz már közelebb álló gyógyszerészi gondozás (Pharmaceutical Care) fogalma és irányelvei pedig az 1990-es években váltak széles szakmai körökben ismertté és el - fogadottá a fejlett országokban. Mindezek után, az USA-ban 2003-ban fogadták el azt a törvényt, amely az egészségügy mo - dernizációjának keretében elôirányozza egy új tevékenységi kör, a GYTM kidolgozását, az ez irányú képzés és programok létrehozását és gyakorlati megvalósítását, vala - mint az ezekben a szolgáltatásokban részt - vevô és felkészült gyógyszerészek (és egyéb szakemberek) tevékenységéért járó anyagi kompenzáció lehetôségét és végrehajtását is. A GYTM 11 amerikai gyógysze - részi szakmai szervezet konszenzusán alapuló definíció alapján a következôképpen fogalmazható meg: A Gyógyszeres Terá - pia Menedzsmentje (GYTM) egy megkülönböztetett szolgáltatás vagy szolgáltatások csoportja, amely egyénre szabott módon képes optimalizálni a terápia kimenetelét. Ezen szolgáltatások és tevékenységek köre független lehet a rendelt gyógyszerkészítménytôl, de ugyanakkor kapcsolódhat is azokhoz. Ez a tevékenység egyértelmûen elôrevetíti egy csapatmunkán alapuló, interdiszciplináris együttmûködés megvaló - sítását a betegek jobb ellátása érdekében. Alapvetô célkitûzés, hogy a GYTM kereté - ben a gyógyszerészek felismerjék, beazo - no sítsák, megoldják, valamint dokumentál - ják és számlázzák is az ez irányú szolgáltatásokat, melyeket a betegek érdekében végeznek, és egyben fel tudják becsülni a GYTM-mel elérhetô költségmegtakarításokat is. A végcél tehát az egyénre szabott, lehetôségekhez mért legjobb, leghaté ko - nyabb és legolcsóbb gyógyszeres terápia megvalósítása, az elérhetô legminimálisabb komplikáció mellett. Nem forradalmi újdonságról van tehát szó, hanem inkább egy újszerû nómenklatúra Gyógyszertár V. évf. 4. szám 5

6 bevezetésérôl, melynek szakmapolitikai cél - ja többek között az volt, hogy a gyógysze - részi, gyógyszertári szolgáltatások ezen újszerû formája és megközelítése könnyeb - ben és közérthetôbben átlátható, értel mez - hetô és eladható legyen a tör vény hozók és a politikusok számára a Szená tusban is. Természetesen ezeken a motivációkon kí - vül, a GYTM kidolgozása és a gyakorlatban történô megvalósítása mögött nagyon alaposan átgondolt szakmai és gazdasági megfontolások is húzódnak. A Memphis-i tanácskozás alapján, amennyiben át kívánjuk tekinteni az egészségügy, illetve azon belül a gyógyszerészet elôtt álló legfôbb kihívásokat, akkor a következô nemzetközi és hazai tényeket, problémákat és piaci irány zatokat kell látnunk, és azokkal fele lôs - séggel szembenéznünk: romló népegészség (diabetes, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia, dohányzás, da - ganatos betegségek, asztma, allergiás megbetegedések stb.), fokozatosan öregedô népesség, növekvô számú eredeti készítmény áll ren delkezésre (jelentôs részük egyre drá - gábban és/vagy egyre drágább kifej - lesztési és elôállítási költségek árán), egyre több kóros állapot kezelhetô gyógyszerkészítményekkel, irányított reklámtevékenység hatása (nem feltétlen a terápiásan legmegfelelôbb és hozzáférhetô legolcsóbb készítmény propagálása), mennyiség(forgalom)-orientált gyógy szertárak, az internet térhódítása és ezzel összefüggésben az on-line és postai úton tör ténô gyógyszerrendelés, az ún. mail order megjelenése, rossz sztereotípiák megléte a gyógyszerész csak ún. disztributív tevékenységet lát el a patikában, gyógyszerészi tekintély és annak növe lése, a szakma presztízsének meg erô sítése. Mindezen befolyásoló tényezôk jelentôs ré - sze drámai módon emelkedô gyógyszerfelhasználást von maga után. Amerikai felmé - rési adatok alapján ismert, hogy napjaink - ban egyre több orvos fordul a gyógyszer - készítményekhez, melyekben elsôdlegesen választandó kezelési lehetôséget lát és 2000 között ez a növekedés mintegy 60%-os volt az USA-ban. Ez természetesen együtt jár azzal is, hogy vizsgálataik sze rint napjainkban kb. 43%-kal nagyobb a va ló - színûsége annak, hogy együttesen több készítmény is felírásra kerül. Ismert tény az is, hogy az orvosok jelentôs hányada rész - ben vagy teljesen elszigetelt a gyógyszeres terápia tényleges költségeit illetô információktól, kb. 72%-uk egyáltalán nem napra - kész e területen. Ezek is közrejátszanak abban, hogy az Egyesült Államokban évi 100 milliárd dollár extra költség mutatkozik a gyógyszerekkel kiváltott nem várt és kedvezôtlen reakciók miatt. Egy közelmúltban napvilágot látott tanulmány szerint az Egyesült Államokban évente 177 milliárd dollárra tehetôk a terápia során nem meg - felelôen kiválasztott és alkalmazott vényhez kötött készítményekkel elôidézett morbidi - tási és mortalitási költségek. Ez azt jelenti, hogy lakosonként 322 dollár ez irányú költség jelentkezik évente. Ez majdnem meg - közelíti az egy járóbetegre jutó évi gyógy - szerköltséget (390 $). Csak egy közbevetett gondolat erejéig, hazánkban vajon mi a helyzet e téren, készült vagy készül-e ta - nulmány vagy felmérés hasonló szemlélettel? Azt hiszem, talán érdemes lenne ezen is elgondolkoznunk. Mivel az USA-ban, Kanadában és az EU néhány államában már törvény által rögzített és kidolgozott a GYTM és egyben ezekért a szolgáltatásokért a gyógyszerészeknek az anyagi kompenzáció is biztosított, erre szako so - dott, gyógyszerészszakmai cégek is megjelentek már. Példaként ezek közül talán a legkiterjedtebb hálózattal és szolgálta - tásokkal az Outcomes Pharmeceutical Health Care néven tevékenykedô cég említendô az Egyesült Államokban. Az USA 49 államában már mintegy 4300, elsôsorban közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógy szerész végez az általuk a GYTM fogalomkörébe sorolt tevékenységet. Az el - múlt 5 év során több mint elfogadott és kompenzált GYTM szolgáltatást nyújtottak, ezzel mintegy 1 millió dollár köz vetlen gyógyszerköltség megtakarítást sikerült elérniük. A rendelkezésre álló eddigi adatok alapján elhangzott az is, hogy minden egyes GYTM-re fordított dollár, kb. 9 dollárnyi becsült megtakarítást (1:9) volt képes eredményezni az USA-ban. A kérdés tehát az és ez volt a Memphis-i konferencia fô tárgyalási pontja is, hogy a megújulás lehetôségeként felvázolt GYTM hogyan képes a gyógyszerészi tevékeny - ségek körét kiszélesíteni, magát a szakmát megújítani és elindítani az évszázad kezdetén. A GYTM egyrészrôl egy elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítása, másrészrôl viszont egy olyan újszerû szemlélet és szolgáltatások bevezetését is jelentheti, melyekkel a mostani gyógyszertári szolgáltatások kibôvíthetôk, átalakíthatók. Ezen te - vékenységek körébe tartozna a gyógy sze ré - szi prevenció és gondozás (pl. a diabetes, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia és a ros szindulatú daganatos megbete ge dések terüle - tén), az egyénre szabott optimális terápia me - nedzselése és követése, a generikumok beve - zetése, a közegészség ügyi tevékenységek erôsítése, az egészség fejlesztés, felvilágosí - tás, a dohányzásról tör ténô leszoktatás me - ned zselése, a promóció, tanácsadás, az egész - séges életmód propagálása. Mindezen te - vé kenységek kö re természetesen magával hoz za egy bizalmon épülô, új megközelítésû or vos- beteg-gyógyszerész-(biztosító) kapcsolat és együtt mûködés kialakítását, az egészség - ügybe és a gyógyszerészekbe vetett bizalom épí tését, a gyógyszerészi tekintély növelését, a szakma presztízsének megerôsítését és nem utolsó sorban az elvárt szakmai szempontoknak maximálisan megfelelô gyógy szeres te - rá pia költség-haszon kérdéseinek optimali - zálását is. Egyet azonban ne felejtsünk el, és ez a ta - nács kozáson is hangsúlyozottan elhangzott: a fenti feladatok ellátásához termé szetesen megfelelôen képzett, magas szinten felké - szült gyógyszerészekre van szükség az óceánon innen és túl. Dr. Halmos Gábor tanszékvezetô egyetemi tanár 6 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

7 A gyógyszerész szerepe a cukorbeteg gondozásban IV. (szulfonamidok, acenocumarol, szalicilátok, fenilbutazon, isonicid, bétablokkolók, MAO bénítók) által okozott vércukoresést. A gyógyszerek közül külön említést érde - melnek a nem szelektív bétablokkolók, me - lyeknél a hipoglikémia bevezetô tüneteinek elfedése komoly problémát jelent. [5, 6, 7] 4.1. Hipoglikémia A cukorbetegek kezelésében leggyakrabban elôforduló akut komplikáció a hipo - glikémia. Biokémiailag akkor beszélhetünk hipoglikémiáról, ha a vércukorszint 3 mmol/l alá süllyed, azonban ettôl jelen - tôs individuális eltérések tapasztalhatóak. A gyógyszerésznek a hipoglikémia tünetei - vel, okaival, kezelésével kapcsolatos tanács - adása fontos területe a cukorbeteg gondozásnak. A tanácsadás során fokozott figyelmet kell fordítani azon cukorbetegekre, akik hipoglikémizáló gyógyszert kapnak. Így az inzulinkezeltekre és a szulfanilureát kü lö - nös tekintettel glibenclamidot szedô bete - gekre. [1, 2, 3, 4] Enyhe hipoglikémia esetében a szimpatikus aktivációból eredôen palpitatio, tremor és szorongás figyelhetô meg. Az izzadás, éh - ség, hányinger, paraesthesia (száj körüli zsibbadás) már a kolinerg szimpatikus poszt ganglionális neuronokból felszaba du - ló acetilkolin hatására következik be. To - váb bi jellemzô tünetek lehetnek a sápadtság, szédülés, koncentrálóképesség csökke - nése, fejfájás, álmosság. Enyhe tünetekkel járó epizód esetén gramm gyorsan felszívódó szénhidrát (gyümölcslé, tej, cu k - ros üdítô) fogyasztása javasolt. Ezekben az esetekben csokoládé fogyasztása nem ta - nácsos, mivel ennek nincs gyors vércukor - emelô hatása. Ha hosszabban elhúzódó hipoglikémiára számíthatunk, célszerû, ha a beteg gramm lassan felszívódó szénhidrátot (pl. kenyér, keksz, tészta stb.) tartalmazó ételt is eszik. [1, 5] Mérsékelt hipoglikémia esetében az alábbi neuroglikopéniás tünetcsoport jellemzô: be - szédzavar, megváltozott viselkedés, zavartság, emlékezetkiesés, borzongás, látásza var. Ilyenkor gramm szénhidrát bevitele javallt, majd percen belül további lassabban felszívódó szénhidrát bevitele is kötelezô. Továbbá percig pihenni kell, a megkezdett tevékenység csak ezután folytatható.[1, 6] Súlyos esetben a hipoglikémia során esz - méletvesztés is elôfordul. Ilyenkor, ha a be - teg nem képes nyelni, iv. 40%-os glükóz, vagy subcutan, intramuscularis glukogan injekció is adható. Ez utóbbinak elônye, hogy nem igényel kórházi környezetet. A szer hatása telített glikogénraktárakhoz kötött, így éhezô, leromlott, hosszabb ideje eszméletlen betegnél hatás nem várható, továbbá szulfanilureák által okozott hipo - glikémia esetén sem javasolható. A liofili - zált port tartalmazó injekció használata a következôképpen történik: az injekciós tûben már elôre felszívottan meglévô oldó - szert be kell fecskendezni a poranyagot tartalmazó ampullába, majd még a tû ki - húzása elôtt a port és oldatot homogenizálni kell. Ezek után a tiszta oldatot fel kell szívni a fecskendôbe. Majd légtelenítés után az inzulinhoz hasonlóan a gluka - gon injekció subcutan beadható. [1, 5, 6, 7] A hipoglikémiás tünetekre panaszkodó betegeknél mindig fontos az ok kiderítése. Ebben legnagyobb szerepe a kihagyott ét - kezésnek, vagy a késve fogyasztott táplá - léknak van. Diétahibával kapcsolatos to - váb bi problémák a túl ritka étkezés, az étke zési idôpontok kitolása, az egyes ét - kezések szénhidráttartalmának hibás meg - választása vagy megítélése. Gyakori hiba az inzulin túladagolás, nem megfelelô idô - pontban adott inzulin, vagy erôsen hipogli - kémizáló szulfanilurea túlzott dózisa. A túlzott fizikai aktivitás, sport, házimunka a megnövekedett glükóz felhasználás miatt alacsony vércukorszintet okozhat. Csök - kent heti az inzulinigényt a remissziós fázis, menstruációs ciklus bizonyos szakaszai, év - szaki különbségek, fronthatások. Kérdése inkkel tisztázni kell, hogy a kiváltott hipogli - kémia hátterében alkoholfogyasztás, esetleg hasmenés, hányás állhat-e. Nem szabad figyelmen kívül hagyni egyes gyógyszerek A gyógyszerész tanácsadásával segíthet a hipoglikémia korai felismerésében, ennek elkerülésére, valamint kezelésére oktathatja a rizikófaktorokkal rendelkezô betegeket. [6, 7] A betegoktatás során hasznos tanácsok le - hetnek: hipoglikémia okainak kiderítése, cukorbetegnapló vezetése (gyógyszerbe - adás, -bevétel idôpontja, étkezések idô - pontja, minôsége, összetétele, munka - vég zések idôpontja, mennyisége, egyéb fontos események (stressz), vércukorelle - nôrzés eredményei), sportolás esetén dóziscsökkentés és/ vagy szénhidrátbevitel fokozása, étkezések és gyógyszerbeadás összehangolása, rendszeres vércukormérés, családtagok, barátok oktatása a hipogli - kémiával kapcsolatos teendôkrôl, diabétesz kártya, mindig legyen a betegnél szénhidrátforrás Vércukormérés A vércukorszint-mérés elsôrendû célja, hogy a beteg által mért és a kezelési nap - lóban rögzített vércukorértékek mind a be - teg, mind a gondozó orvos számára rész - letes felvilágosítást nyújtsanak az elôzô idôszak anyagcsere-állapotáról. Kívánatos, hogy a napi rutinellenôrzés (általában egy nap 2-szer) mellett, minden rendkívüli ese - mény alkalmával (pl. étkezési hibákat követôen, hipoglikémiát jelzô érzés esetén, lázas megbetegedéskor) fokozott gyakori - ság gal éljen a beteg a vércukorszint-ön meg - határozás lehetôségével. Ez egyébként rend - kívül erôs motiváló tényezô is a jobb anyag - csere-állapot elérésének irányába. [5, 6] A különbözô mérési technikák közül az elektronikus módszerek a legkedveltebbek. Ezen készülékek nagy elônye a gyorsaság, pontosság és a kényelem, hátrányuk viszont a magas ár. Ezen a területen is lényeges és többrétû a gyógyszerész szerepe. Hangsúlyoznia kell a vércukorszint-mérés fontosságát, segítsé - gére lehet a betegnek a megfelelô mûszer kiválasztásában, annak használatában, va - lamint a mérési mûvelet megtanulásában és az eredmények értékelésében. Elfogadható eredménynek tekinthetô a kapilláris vér - bôl mért 6,1 mmol/l alatti éhomi és a 10 Gyógyszertár V. évf. 4. szám 7

8 mmol/l alatti, evést követô vércukorszint. Ideális esetben 5,6 mmol/l alatti éhomi és 8 mmol/l alatti posztprandiális vércukor - értékekre kell törekedni. [5, 8, 9] A vércukormérés folyamata: 1. A bôr megtisztítása. 2. A véráramlás serkentése az ujjban. 3. A tû rányomása. 4. Az ujj megszúrása. 5. Az elsô csepp felitatása és a második csepp tesztre cseppentése. 6. Az ujj masszírozása, ha szükséges, mert nem lett elég nagy a csepp. 7. A vérzés megállítása. 8. A hulladék tûk biztonságos tárolása. 9. Újabb mérésnél az ujjak, illetve a he - lyek változtatása. 10. Minden új tesztcsíknál fontos a mérô - mûszeren a kalibráció beállítása. [5] Idônként jó, ha a gyógyszerész ellenôrzi a naplóba rögzített adatokat, így az orvossal együttmûködve tudja irányítani a beteg kezelését a terápiás céloknak megfelelôen, valamint javaslatot tehet bizonyos terápiás változtatásokra. A vércukorszint-ellenôrzés másik már emlí - tett területe lehet a korai diagnózis elôse gí - tése érdekében a rizikócsoportba tartozó betegek esetében a perifériás vérbôl törté - nô meghatározás. Ezeken kívül a gyógyszertár cukorbetegeknek nyújtott szolgáltatási körében a vércukormérés is elérhetô. Ennek biztonságos alkalmazásához szükséges a gyógyszerész gyakorlata, a patikákban a kivitelezéshez szükséges felszerelés be - szerzése és körülmények kialakítása Infekciók és a diabétesz Az infekciók és a diabétesz kapcsolata két - oldalú. Egyrészt cukorbetegekben gyakrabban lépnek fel infekciók, és ezek súlyosabb lefolyásúak, mint az átlagnépességben. Másrészt a betegségek rontják a glükózto - leranciát, így fertôzések során a latens diabétesz manifesztté válik és a jól kezelt cu - korbetegségben az anyagcsere-egyensúly felborul. A diabéteszes ketoacidózis leggyakoribb kiváltó oka valamely infekció. A cukorbetegek fokozott infekcióhajlama a diabéteszes anyagcserezavar következ - mé nye. A nagy glükóz-koncentráció elô se - gíti egyes mikroorganizmusok szaporo dá - sát, és ezzel együtt a bôr és a nyálkahártyák kolonizációját. A felszíni barrierek kisebb sérülései lokális vagy generalizált infekciók számára nyitnak kaput. A kór oko - zók további megtelepedését, szaporodását elôsegítik az érszövôdmények okozta hi - poxiás károsodások. Az anyagcserezavar következtében a fagocita funkciók is romlanak. Megjegyzendô azonban, hogy a fo - kozott infekcióhajlam csupán rosszul beállított cukorbetegségben fordul elô, hiszen a magas vércukorszint és a fertôzés gyakorisága között szoros összefüggés mutatható ki. [1, 5, 10] A leggyakoribb interkurrens megbetege - dések a húgyúti infekciók. A diabéteszes nôkben 2-4 szer gyakoribb a húgyúti infekció, mint a kontroll populációban, férfiaknál nincs különbség. A kevéssé súlyos klinikai tüneteket mutató alsó húgyúti infekcióknál leginkább béta-laktám antibiotikumokat és fluorokinolonokat használnak, 5 10 napig. Gyakoriak a Candida albicans által okozott gombás fertôzések is, melynek terá - piájában leginkább a fluconazol (Diflucan, Mycosist) használatos. Idôs diabéteszes férfiakban elôforduló megbetegedés a cholecystitis emphysematosa. Ez az epehólyagfal elhalásával és perforációjával járó, jellemzôen anaerob baktériumok által kiváltott kórkép. Ugyancsak az idôs cukorbetegekre jellemzô a Pseudomonas aeruginosa által okozott, a külsô hallójárattól in - duló, a középfülre, majd akár a koponya - csontokra is ráterjedô destruáló infekció, az otitis externa maligna. A legtöbb esetben külsô hallójárat sérülésébôl induló folyamatban a beteg fülfájásra, váladékozásra panaszkodik, láz vagy szisztémás infekcióra utaló tünetek ritkán fordulnak elô. Terápiájában a lokális sebészi kezelés és az igen erélyes hosszan tartó antibiotikum terápia (ciprofloxacin, ofloxacin stb.) javasolt. A rhinocerebralis mucor-micosis, gombák által okozott súlyos nekrotizáló infekció, amely kizárólag csökkent immunitású betegekben, elsôsorban rosszul kontrollált cukorbetegekben és szteroid kezelésben lévôkön lép fel. Az orrnyálkahártyáról kiinduló folyamat, destruálja a környezetét, jellegzetes fekete orrváladékozást okozva. [1, 5, 10, 11] Az infekció kezelése során alapvetô jelentôségû az anyagcsere-egyensúly biztosí tá - sa. A vércukorszint normalizálása helyreállítja a szervezet védekezôképességét, ami hozzájárul az antibiotikum kezelés haté - konyságához. Jelentôs hiperglikémia esetén az intenzív inzulinkezelési módszereket kell alkalmazni. Tekintettel e betegek relatív in - zu linrezisztenciájára, a beadott inzulin adag ját igen gyakori vércukorszint-elle - nôrzéssel addig kell emelni, amíg a kívánatos anyagcserehelyzetet el nem érjük. Gyógyszerészként a feladatunk a követke - zôkre terjedhet ki: Ne felejtsük el, hogy bizonyos megbete ge - dések elôfordulása (húgyúti infekciók, gombás megbetegedések) hátterében a magas vércukorszint állhat. Ilyen betegségek ese té - ben mindig érdeklôdjünk a beteg vércu kor - szintje felôl. Fontos felvilágosítani bete gün - ket, hogy a vércukorszint normalizá lá sával, nemcsak a komplikációk kialakulásának esélye csökken, hanem az infekciókra való hajlam is jelentôsen mérsékelhetô. Ne felejt - sük el, hogy még egyes lázzal járó banális megbetegedések (megfázás, nátha), vagy hányás, hasmenés is jelentôsen befolyásolhatják a vércukorszintet. További felada - tunk, hogy az ezen betegségek kezelésére használt OTC gyógyszerek közül olyan termékeket válasszunk, melyek nem emelik a beteg vércukorszintjét. Így megfázáskor cukormentes köptetôket (pl: Suspensio terpini), szopogatós tablettákat (pl: Halset, Mebucain, Neo-angin cukormen tes formái) ajánljuk. Viszont kerülendôk a cukortartal - mú köptetôk, szirupok, a szopogatós tabletták (pl: Neo-Angin), vagy a szimpatomi met - ikus (fenilefrin, psz e u doefedrin) anyagokat tartalmazó gyógy szerek (pl. Neo Citran, Cold rex, Clarinase stb.). A gyógyszerész fel adata, hogy mo tiválja a beteget a rá há - ruló plusz feladatok végrehajtására. Ezek - ben az esetekben további fontos tanácsok lehetnek: legalább minden étkezés elôtt mérjen vér cukorszintet; igyon nagyobb mennyiségû folyadékot; pihenjen annyit, amennyit csak lehetsé - ges, és ha bármi szokatlan tünetet észlel - ne, beszéljen orvosával [5]. Irodalom: 1. Halmos, T., Jeremendy, Gy.: Diabetes mellitus, Medicina, Budapest, Cryer, P. E., Fisher, J. N., Shamoon, H.: Hypoglicemia. Diabetes Care 17, , The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Epidemiology of severe hypoglicemia in the Diabetes Control and Complications Trial. Am. J. Med , EuroPharm Forum: Improved Quality in Diabetes Care The Pharmacist in St. Vincent team, PharmaDiab Protocol and Guidelines, The University of Tennessee College of Pharmacy s: Diabetes Patient Care Certificate Program for Pharmacist, Fövényi J., Papp R.: Cukorbetegek új diétáskönyve, Medicina, Budapest, Kerényi Zs., és mtsai: Hypoglicaemia-érzet diabetes mellitusban: Prospektív klinikai-epidemilógiai vizsgálatok. LAM 1, , European IDDm Policy Group: Consensus guidelines for the mamagement of insulin dependent (type 1) diabetes. Medicom Europe BV, Bussum, European NIDDM Policy Group: A desktop guide for the management of non-insulindependent diabetes mellitus (NIDDM). Kirchleim Verlag, Mainz, Wilson, R. M.: Infection and diabetes mellitus. In: Pickup, J., Williams, G.: Textbook of Diabetes. Blackwell Scientific Publications, , Korzeniowski, O. M.: Urinary tract infections in the impaired host. Med. Clin. North Am. 75: , Dr. Hankó Balázs 8 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

9 A cukorbeteg-gondozás tapasztalatai A nagy ütemben növekvô cukorbetegek száma egyre sürgetôbbé teszi a gyógyszerészek felelôsségteljes szerepvállalását ezen be - tegek egészségügyi gondoskodásában. Ebben nyújt segítséget a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és az Egy csepp figyelem Alapítvány november 14-én indult közös program - ja, amely a gyógyszerészek segítségével próbál komoly szerepet vállalni a cukorbetegség felismerésében és a cukorbetegek szak - sze rû ellátásában megfelelô szakorvosi felügyelet mellett. A Nemzetközi Diabetes Világnapon indult programban elsô lépésként 65 patikában kezdtük meg a szûrést. Örömmel tapasztalom, hogy egyre több kollégám csatlakozik a diabetes prog - ramhoz. Ma már 174 gyógyszertárban történik vércukorszint mérés, amely országszerte gyakoribbá vált gyógyszerészi diabetes továbbképzések révén, egy éven belül ennek duplájára is növekedhet. Ennek jelentôsége igen nagy, hiszen a szûrések segítségével a lappangó cukorbetegek felismerésre kerülhetnek, így aktívan ré - szesei lehetünk a Nemzeti Népegészségügyi Programnak. Célunk, hogy megfelelô szaktudás birtokában, az egészséges életmódra neveléssel a betegségek kialakulását megelôzzük. Emellett fontos, hogy a betegeket sokoldalú információkkal lássuk el a gyógy szeres terápiáról, a gyógyszerek alkalmazásáról. Szegeden, a Szent László Gyógyszertárban a vércukorszint méré - sek eredményét tekintve a szûrt emberek 80%-ának normál érté ke - ket mértünk. Emelkedett vércukorértéket 15%-ánál tapasztaltunk, míg 5%-nál a magas tartományban volt a vércukorszint érték. Ebbe az 5%-ba tartozott az a férfi is, akinek az édesanyja súlyos, sajnos már gyógyíthatatlan sebekkel küzdô, kórházban fekvô cukorbeteg. Ennél a férfinél 18 mmol/l vércukorértéket mértünk. Orvoshoz irá - nyítottuk és néhány hét múlva újra meglátogatott bennünket. Az orvosi kezelés hatására és az általunk javasolt életmódbeli tanács - adás révén most már örömmel nyugtázhatja, hogy jó eredményt mutat a készülék. A cukorbetegek szûrésének bevezetése egy lépés lehet abba az irá nyba, hogy a gyógyszertárak egészségcentrumként mûködje nek. Dr. Szabó Valéria Az IFJÚSÁGI FÓRUM felhívása a személyi jogos gyógyszerészeknek Kedves személyi joggal rendelkezô Kollégám! Immár 5. alkalommal rendezi meg a Magángyógyszerészek Or szá gos Szövetsége az általa fémjelzett Ifjúsági Fórum Elôadói Versenyét, októberben, a siófoki Kongresszuson. Kérlek Benne te - ket, segítsétek és aktivizáljátok a nálatok dolgozó fiatal Kollé gá - kat a Fórumon való aktív részvételre: minél többen jelentkezzenek érdekes elôadásukkal! A felhívást és a jelentkezés módját megtaláljátok a Gyógyszertár címû lapunk következô oldalán és a honlapunkon is. Rixer Mária Gyógyszertár V. évf. 4. szám 9

10 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGI FÓRUMRA! Kedves Kolleganôk és Kollegák! A Magángyógyszerészek Országos Szö - vet sége 2002-ben alapította a MOSZ Ifjú - sá gi Fórumát azzal a céllal, hogy felk a rol - juk a pályakezdô, fiatal gyógysze ré sze - ket, és segítsük jövôjük alakításában ôket. Szeretnénk, ha velünk öregekkel együtt - mûködve belelátnának szakmai-szak ma - politikai tevékenységünk mûhely tit kai ba, hogy majdan legyen kiknek nyugodt szívvel átadni a stafétabotot. Szeret nénk minél több fiatal arcot látni rendezvé nye - inken, megismerkedni velük és gondolataikkal, munkájukkal, problémájukkal. Kölcsönös együttmûködés kialakítására törekszünk, hiszen kölcsönösen tanulha - tunk egymástól, változó gazdasági kör - nye zetünkben pedig kölcsönösen szüksé - günk van egymásra. A MOSZ Ifjúsági Fórum feladata sokrétû, de minden esetben a fiatalokkal foglal ko - zik. Az Ifjúsági Fórum Elôadói Versenyét immár 4. alkalommal, az októberi konfe - ren cián sikeresen megrendeztük, amelyen nagyon színvonalas, érdekes elôadásokat hallhattunk. Ebben az évben is meghirdetjük ezt az elôadói versenyt, azon 35 év alatti fiatal gyógyszerészek számára, akik közforgal - mú gyógyszertárban dolgoznak, és pálya - munkájukkal a mindennapi gyógyszertári gyakorlatból merítenek felvetéseket és megoldásokat. Jelentkezési határidô: július 1. A pályamunkák leadási határideje: szeptember 15. Az elôadói versenyt a MOSZ siófoki konferenciáján rendezzük meg októberben. Minden érdeklôdô jelentkezését ill. kérdé - sét várom a 06/ as telefonon, vagy a címen. Várunk Benneteket! Rixer Mária a MOSZ elnökség tagja az Ifjúsági Fórum Elnöke Viták kereszttüzében a GPRS Beszélgetés Sipos Gézával a Quadro Byte Rt. Igazgatóság elnökével Elnök Úr! Nagyon hosszú idô óta a gyógy - szerészek közötti beszélgetések témája a patikák és az OEP közötti on-line kap - csolat, aminek július 1. után minden gyógy - szertárban mûködnie kellene. Tavaly de cember 2-tól idén február 3-ig sok gyógy szer tár bevonásával folyt egy mo dellkísérlet, amit az OEP próbaüzemnek nevezett el. Mi volt a próbaüzem célja? Hány gyógyszer tár vett benne részt? Mi volt a részvétel kri tér i - uma? Miként zajlott le és milyen tapasztala - tokkal járt? Sok kérdésre kell egymás után válaszolnom, de kezdjük el. Az OEP és a patikák közötti on-line adatkapcsolat története közel három évvel ezelôtt, az informatikai megvalósítás lehetôségét vizsgáló pilot projecttel kezdôdött. Sajnos az informatikai teszt tartalmától, sikerességétôl és a tapasztalatoktól függetlenül nagyon sok, különbözô érdekbôl fakadó támadás indult el ellene, ami nehezítette a tisztánlátást. Így az akkori konzekvenciákat sok tekintetben figyelmen kívül hagyták, illetve a széthúzás, a sok esetben minden informatikai alapot nélkü - lözô támadások csak rontottak a feladatok hatékony megoldásán. Még ma sem iga - zán értem, hogy miért viseltetnek sokan olyan ellenérzéssel a húsz évvel ezelôtti szinten lévô floppys adatkapcsolatot kiváltani képes GPRS technológiára alapozott kommunikáció ellen. Tudom persze, hogy nagyon sok gyógyszertárban, és a patikai rendszergazdánál is ehhez az elôrelépés - hez jelentôs fejlesztést és tevékenységmódosítást kell végezni, de a mi szakmánk már csak ilyen. Aki ezt figyelmen kívül hagyva próbál hosszútávon tevékenykedni, csak kárt okoz ügyfeleinek. A hosszú huzavona után a múlt év végén közel háromszáz patikával megindult egy elsônek nevezett tesztüzem. Minden rendszergazda megvalósította a feladatot, mind DOS, mind Windows alapú rendszereknél. Természetesen, mint minden új informatikai megoldásnál, több-kevesebb probléma, fel - adat is felszínre került, de alapjában mû - ködött a rendszer. Nyilván a korábbi pilot vizsgálathoz hasonlóan ennek a tesztüzemnek is az volt a célja, hogy felderítse az informatikai mûszaki rendszerben rejlô problémákat, a résztvevôk felkészülhes - senek a teljesítésre, és az erre illetékesek az OEP és a Kamara a tapasztalatok 10 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

11 alapján kiértékelhessék a teendôket. Egy - értelmû az is, hogy egy ilyen országos lefedettségû informatikai rendszer sikeres mûködéséhez nem elég csak az informa - tikai szempontok szerinti folyamatokkal foglalkozni, hanem az informatikusok szá - mára a rengeteg gyógyszerész-szakmai probléma is sok új feladatot vet fel. Az üzemeltetés, a telepítés, a felügyelet, a mo - nitorozás, a hibaelhárítás folyamatos rendszergazdai hátteret igényel és jelentôs szer vezési terhet, feladatot ró a gyógyszer - tárban tevékenykedô és informatikai feladatokat ellátó rendszergazdákra a soksze - replôs környezetben. Ennél is fontosabb és lényegesebb szempont, hogy a gyógysze - ré szek szakmai munkája és a betegek ellá - tásának biztonsága a bevezetni szándé - kozott informatikai rendszer mûködésével szinkronizáljon. A gyógyszertári rendszergazda feladata az informatikai területre korlátozódik, és ha majd teljes körûen megvalósul az on-line rendszer, a feladatunk az, hogy megbíz ha - tó és felkészült partnerei legyünk a gyógy - szerészeknek. Biztosítanunk kell, hogy a gyógyszerészek mindig stabil hátteret tudjanak maguk mögött. Nekünk nem sza - bad a bevezetésében és az értékelésében befolyásoló szerepet vállalnunk. Nekünk az a dolgunk, hogy ha a felhasználóinkkal szemben ennek a rendszernek a mûködését feltételként szabják, maximálisan mindenben a rendelkezésükre tudjunk állni. Mi legalábbis a cégünk részérôl a projektben ilyen szempontokat szem elôtt tartva tevé - kenykedünk. A felhasználóink közül az elsô tesztüzemben mindenki önként vett részt, közülük voltak, akik maguk jelentkeztek, másokat a Kamara kért fel a részvételre. A közel há - rom száz résztvevô gyógyszertár hasonló szempontok szerint került a rendszer - gazda piaci részarányának megfelelôen a teszt üzem elsô fázisába. A tesztüzemrôl egy hosszú kiértékelés készült, amelyet az OEP és a Kamara egyaránt aláírt. A kiér - tékelés alapja az OEP központi szerverei - nek mûködési naplójából, a gyógyszer tá - rakba kihelyezett GPRS modemek önálló mûködési naplójából és a patikai rendszer - gazdák programjai által készített mûködési naplókból állt össze. Ezen felül a tesztüzemben részt vevô gyógyszertáraknak az OEP kiküldött egy szubjektív szempontokra vo - natkozó kérdôívet is. A kiértékelésnél figye - lembe vették ezt is. A kiértékelô dokumentum elkészítéséhez cé - günk az üzemeltetés, a telepítés és a fel - ügyelet során tapasztalt problémákat rész - letes levélben megküldte a kiértékelôknek. Ezek a dokumentumok hasonlóan a töb bi rendszergazdáéhoz a teljes kiértékelô anyaggal együtt megtekinthetôk az OEP hon lapján. A kiértékeléshez március köze - pén csatolt, említett levelünk a számszerû adatok mellett konkrét javaslatokat is tartalmazott, amelyek megvalósítását fontosnak tartanánk az on-line rendszer megbízható mûködéséhez. Bár a rendszergazdák ma - gukra vállalt szerepe minden ilyen véle - ménynyilvánítás során magában hordozza a köztünk zajló piaci verseny sajátosságait és a cégek piaci térnyerési szándékait, en - nek ellenére sajnálattal tapasztaltam, hogy rajtunk kívül egyetlen konkurensünk sem írt le a mûködéssel kapcsolatos konkrét szá - mokat, annak ellenére, hogy egyes cé gek más alkalmakkor a bemutatókon 92-98%-os pozitív tapasztalatokról számoltak be. Mi az általunk készített dokumentumban csak 77%-os sikerességrôl tudtunk beszámolni. A jelentôs eltérés nem a programok közötti különbségbôl fakad, az országos GPRS rendszer adottságai pedig nem egyénre (cégre) szabottak. Az eltérés fel té - telezhetô oka, hogy valószínûleg egymás tól eltérô kritériumok alapján elemeztük az in for - mációkat. Egyébként ez is azt mutatja, hogy a rendszergazdák nem is rendel kez nek az értékeléshez szükséges minden kompo nens - bôl megfelelô információval, tehát va lós, értékelhetô elemzést csak az OEP együttes esemény- és adathalmazából lehet kapni. Az elsô tesztüzem lezárását követôen a Ka - ma ra és az Egészségügyi Minisztérium meg - állapodott egy néhány napon belül in duló újabb tesztüzemben. A döntésüket tényként hozták tudomásunkra, amellyel meg leptek bennünket. Egyrészt azzal, hogy minden elô zetes egyeztetés vagy megállapodás nél kül olyan jelentôs feladatokra kénysze - rítették pl. a cégünket, amelyre felkészülni sem hagytak idôt. Ráadásul jelentôs változtatás nem történt tudtommal az elôzô teszt - üzemhez képest a rendszerben. De ha az új tesztüzem az elôzôvel lényegében azo - nos idôponttól kezdôdôen, azonos informa - tikai környezetben valósul meg, akkor mitôl is várhatnánk változást? Megvallom ôszintén, a második tesztüzemben közel nem tudunk olyan hátteret biztosítani a résztvevô gyógyszertáraknak, mint az elsôben. Ebbôl is látszik, hogy a gyógyszertári rendszer - gazdáknak jelentôs feladatai lesznek az on-line rendszer mûködésének biztosításá - ban. És ha nem GPRS-s közegben kellene megvalósítani, hanem bármi más rendszert alkalmazva, akkor is meg kellene tudni oldani a problémákat, feladatokat. Az elsô tesztüzemben általunk tapasztalt, 77%-ban megfelelô mûködés informatikai szemmel nem aggasztó. Ez alapján partneri és pozitív együttmûködési szándékot feltételezve természetesnek tartom, hogy végigmegyünk a folyamatokon, megvizsgáljuk a rendszert és a konkrét eseménye - ket vizsgálva kiderítjük, majd elhárítjuk a prob lémákat. A sikeres rendszer megva - ló sítása csak így képzelhetô el. A második tesztüzemnek nemcsak nálunk, hanem két másik rendszergazdánál is egy kicsit rosszabb volt az eredménye, mint az elsônek. Nyilván az informatikusoknak a prob léma gyökerének kiderítésére kellene koncentrálni, azonban a Kamara vezetôi - nek jelenlétében tartott megbeszélésen a töb bi rendszergazda az említett kettô kivételével a konkrét problémákat kike - rülve, általánosságban fejtette ki a vélemé - nyét. Ezután mi is leállítottuk a tapasztala - taink publikálását, hiszen nem kívánunk olyan helyzetbe kerülni, hogy valótlan tény ként nem megfelelôen mûködô GPRS OEP kapcsolatot terjesszenek rólunk. Min - den felhasználónkat biztosíthatok arról, hogy mi mindent megteszünk, és rajtunk nem fog múlni a rendszer mûködése a gyógyszer - tárban. Egy ilyen szisztémának a rendszerszerû bevezetésére szerintem akkor kerülhet sor, ha a próbaüzemben minden érdekelt meggyôzôdhetett arról, hogy a rendszer lényegében hiba nélkül képes kielégíteni az elvárásokat. Ehhez képest az ismertetett adatok számomra eléggé ijesztôek. Ez miért alakult így, illetve mi szükséges ah - hoz, hogy minden rendben legyen? A Quadro Byte részérôl nem szeretnénk belekeveredni nem informatikai problémák befolyásolásába. A mi dolgunk a munkánk megfelelô elvégzésére kell hogy szorítkozzék. Így ismételten csak azoknak a folyama - toknak a hiányára tudok visszautalni, amit az elôzôekben már említettem, továbbá az elsô tesztüzem kiértékelô dokumentumaihoz adott javaslataink, észrevételeink fontossá - gát a második tesztüzem kedvezôtlenebb tapasztalatai megerôsítették. Már az elsô elem zésnél javasoltuk pl., hogy az országos rendszer megbízható mûködésének biztosításához a gyógyszertári rendszer - gaz dának a folyamatos rálátás lehetôségét biztosítsák a mûködésre. Jelenleg akár több hét is eltelik, amíg értesülünk arról, hogy egy adott patikában nem mûködött az adat - kapcsolat az OEP-pel. A gyógyszerész természetesen nem informatikus, nem feladata az ilyen szituáció észrevétele, lekezelése. Rá adásul, ha a gyógyszerész is utólag érte - sül a problémáról, már konkrét veszteség ér heti a felhasználót, ami egyik oldalnak sem lenne siker. Elnök Úr! Mi az on-line kapcsolat szük sé - gességérôl a rendszergazdák álláspontja, illetve egységes-e a rendszergazdák vé le - mé nye a kialakult helyzetrôl? A rendszergazdák álláspontjáról nem vagyok jogosult nyilatkozni, de nyilván nem egységes a rendszergazdák véleménye. Min denki a piaci céljai, üzleti szempontjai szerint tevékenykedik ebben a témában is. A gyógyszerészek jelentôs hányada attól fél, hogy ezen a rendszeren keresz - tül olyan adatlekérdezésre is sor kerülhet az OEP részérôl, amirôl a patikus nem tud. Tech nikailag fennáll-e ennek a lehe - tôsége? Gyógyszertár V. évf. 4. szám 11

12 Az elméleti lehetôség mindenkor, mindenhol, mindenre adott. Elméletileg bármilyen félelmet, fóbiát ki lehet alakítani cél - csoportokban. Igazából a konkrét helyzet - ben gyakorlatilag szükség, lehetôség nincs rá. Szükség azért nincs, mert nincs olyan információ, amit az OEP a jelenleg is be - gyûjtött floppyk adattartalma alapján ne tudna utólag elôállítani a gyógyszer forgalommal kapcsolatban. Az on-line kapcsolat a floppyhoz képest sokkal fejlettebb, sokkal korszerûbb, és csak az idôsíkban módosítja az egyébként is átadott adatok továbbí - tását. Sôt ebbôl és a visszakapott információkból kialakulhatnak olyan elônyök, amelyek kiaknázása elsôsorban a gyógysze - részek érdeke lenne. Például: elektronikus vény, on-line elszámolás, gyógyszerkiadás, finanszírozás-biztonság stb. Az adatok jogosulatlan kicsempészésére a gyógyszertárból pedig azért nincs lehe tô - ség, mert az OEP-nek ehhez a törvényi kor - látokon túl a mûszaki feltételei sem adottak. A kiépülô kommunikációs GPRS mo dem csak a patikai rendszertôl megkapott adato kat Egységben az erô Simon László az Egészségpénztárak Orszá - gos Szövetsége (EPOSZ) képviseletében a márciusi siófoki konferencián tájékoztatott minket a szövetség által szorgalmazott EDI (Electronic Data Interchange elektro - nikus számla) bevezetésérôl. Tény, hogy mind az egészségpénztárak, mind a gyógyszertárak adminisztrációs terhei jelentôsen nôttek az egészségpénztári tagok számlaigényei és az ehhez kapcso - lódó kártyás fizetések miatt. A patikák szá - mára is elônyös volna ezen adminisztráció csökkentése. Az elektronikus számlának így lenne létjogosultsága a rendszerben, de na - gyon éberen figyelni kell az érdekeinkre. Az elôadáson csak ezen adminisztráció csökkenésének elônyeit hallhattuk, de gya - korlatban, a szerzôdéskötési ajánlatokban (évi egyszeri belépési díj, tranzakció díjának emelése, elektronikus számlatárolási díj bevezetése) viszont úgy tûnik, mindezt a gyógyszertárakkal szeretnék az egészség - pénztárak megfizettetni. Ugyanakkor egye - lôre a szerzôdésben 2 órán belül elkészített elektronikus számlát ígértek. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legelsô egészségpénztárnál (Patika egészségpénztár) a kártyatranzakció díját a pénztár képes fogadni, illetve a válaszok olvasási lehetôségét tudja biztosítani a gyógyszer - tári program részére. Többlet adat kijuttatá - sát csak a gyógyszertáron belül mûködô rendszerbôl lehetne biztosítani. A mûszaki feltételekhez egyes gyógyszer - táraknak kisebb-nagyobb hardverfejlesz té - seket kell elvégezni, aminek komoly pénz - ügyi kihatásai vannak. A próbaüzem után errôl lehet-e valamivel többet tudni? Valóban, azokhoz az informatikai rendszerekhez célszerû hozzányúlni, amelyek akár másfél évtizeddel ezelôtti állapotot konzerválnak. Amikor a világ és benne az informatika ilyen rendkívüli mértékben fejlô dik, akkor té - ves megközelítés, hogy a gyógy szerésznek érdeke az informatikai környe zeten túlzottan takarékoskodni. Szerencsé re a mi felhasz ná - lóinknál jelentôs fejlesztést nem kell végezni, mert korszerû eszközök és informatikai rendszer áll a rendelke zé sükre. Ezúton is kö szö - nöm a partnerségü ket, mert ôket nem kell gyôz ködnöm arról, hogy a korszerû informa - tikai rendszer alkal mazása a GPRS rend - kvázi magára vállalta, ez a szolgáltatás nem a patikát terhelte. Az egészségpénz - tárak nagy száma, a verseny miatt (az egészségpénztári tag egyre inkább ott hajlandó igénybe venni a szolgáltatást, ahol használni tudja a kártyáját, mert számára ez kényelmesebb) mi egyre inkább hajlan - dók voltunk/vagyunk egyre nagyobb terhe - ket vállalni a tagok kiszolgálása érdeké ben. Kedves Kollégák! Ne csak az egészségpénztárak fogjanak össze és együtt ajánljanak nekünk szer zô - dést! Mi is lássuk be, hogy egységben az erô és vélt elônyökért ne adjunk önként és dalolva az amúgy is szûkös árréstömegünk - bôl. Szerintem teljesen elfogadhatatlan, hogy az egészségpénztárak a patikákra további terheket erôltessenek. Egy lényeges ponton szeretném megvilágítani az összefogás, az együttes fellépés szükségességét. Véleményem szerint az egy kézben ke - zelt és tárolt elektronikus számláknak, pontosabban az azokon lévô adatoknak óriási értéke lesz. Gondoljanak bele: ezeken a szá mlákon meg fog jelenni a gyógysze - rek, gyógytermékek ára, azaz a számlát kezelônek információja lesz a patikák árképzésérôl és a termékek forgalmáról is. Információ képzôdik arról is, hogy milyen területeken, melyik egészségpénztárnak van nak tagjai, a tagok mire költik elsôsorban a pénzüket, és nem utolsó sorban rep - rezentatív forgalmi adatok képzôdnek a gyógyszerek (originális, generikus, OTC stb.) forgalmáról is. Ha egyszer egy patika szerzôdést köt egy egészségpénztárral vagy annak képvise - szertôl függetlenül elsôsorban az ô üzleti érdekeiket és a ver seny képességüket javítja. Igazgató Úr! Ön szerint hogyan tovább? Nyilván a fejlôdésnek, a környezet válto - zásának hosszú távon semmilyen üzleti, vagy egyéb megfontolásból nem célszerû kereszt - be feküdni, és ez nem is eredmé nyes. Én in - for matikusként azt tudom mondani, hogy bármilyen bevezetni tervezett informatikai rendszerben a meglévô hibá kat a szakemberek nek a szakmai szempontok figyelembevételével kell megoldani. Nem hiszem, hogy célszerû az egymással egyre erôsebb piaci versenyben lévô szá mítástechnikai cégek által indított és bizo nyos szempontokból jelenleg is domináló, a piaci részesedések változatlanságát hirdetô érdekek mögé oda állni. Ráadásul a ré giek mellett újabb rendszergazdák is megjelennek rövid idôn belül, és a meglévôk szerepe is változik. Hisz mûködésük mögött már egyes nagykereskedôk befolyásoló sze - repe is látszik az informatikai rendszer nél. (hz) lôjével ilyen adatok tárolásáról, akkor véleményem szerint ezen adatok statisztikai eredményét a gyógyszertárnak is meg kell kapnia, azaz érdekeinket érvényesíteni kell! Véleményem szerint ezt egyedileg soha nem fogjuk elérni, csak akkor, ha az ezen adatokat szolgáltató gyógyszertárak is egy egységet ( szövetséget, egyesüle - tet?) alkotnak, amin keresztül az általuk lét - re hozott adatok felett gyakorolják jogaikat. Véleményem szerint ezen adatok óriási va - gyoni értéket képviselnének (gyógyszergyáraknak, maguknak az egészségpénz - táraknak stb.), amit a piacon értékesíteni lehet. Ne hagyjuk, hogy összefogás híján kihasználjanak bennünket! Az elkövetke - zen dô idôkben úgyis többfrontos harcra kell felkészülnünk, akkor legalább kezdjük el az összefogást! Kenéz Zsolt 12 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

13 Gyógyszerpiaci kitekintô : állandó változásban Semmi sem állandó csak a változás maga. Héraklitosz Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van. Konfucius Az USA OTC piaca Bár a hazai gyógy - szerpiac bôvelkedik a gyógyszerész társadalom mindennapja it meghatározó ese mé - nyekben, mégis ér demes figyelmet fordítani a nemzetközi piaci tren dekre, hiszen né - hány éven nem rit - kán néhány hóna pon belül a hazai piacon is a külföl di ek hez hasonló válto zá sokat tapasztalha tunk. Az Egyesült Államok OTC piaca több mint 29,7 milliárd dolláros eladással a világ vezetô OTC piacainak egyike. Körülbelül 1000 hatóanyag van forgalomban, több mint készítmény for - má jában. Az amerikaiak 77%-a kezeli az egyszerûbb betegsé ge - ket vény nélküli készítményekkel. Bár az USA OTC piaca csak kis növekedést mutatott az elmúlt években, néhány nagy Rx készítmény OTC-vé történô átsorolása jelentôs sikereket hozott ban a Procter & Gamble vezette be az OTC piacra a Losecet, melynek eladásai rakéta sebességgel nô - nek. Elemzôk szerint jó esély van arra, hogy a Losec rövid idôn belül az elsô 10 OTC készítmény egyikévé váljon végén ke - rült az OTC piacra a Claritin, mely 2005 óta hazánkban is vény nélkül kapható (Claritine Akut). Bár a Mevacor OTC kategóriába történô átsorolását az FDA el - utasította, mégis a koleszterinszint csökkentôk jelenthetik a követ - kezô, jelentôs eladásokat felmutató OTC kategóriát. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy bár megszorításokkal, de a Zocor az Egyesült Királyságban 2004-tôl már vény nélkül is hozzáférhetô tavaszán kapta meg az elôzetes jóváhagyást az OTC forgal - mazásra a GSK által forgalmazott Xenical. Bár egyes fo gyasz tói szervezetek tiltakoznak a döntés ellen, a piaci siker megjósolha tó: az elhízás az amerikai fogyasztók jelentôs részét érintô probléma. Az Egyesült Államokban fogyasztják az emberek a legtöbb vitamint és étrendkiegészítôt. 100,4 millió amerikai szed valamilyen vita - mint és ásványi anyagot naponta, 37,2 millió pedig valamilyen gyógynövény tartalmú készítményt. A piac folyamatos növekedését a népesség elöregedése is segíti: egyre többen próbálják az öre gedéssel járó folyamatokat vitaminokkal, étrend kiegészítôkkel el len - sú lyozni. Érdekes adat, hogy az étrendkiegészítôk átlagára fo lya - ma tosan csökken, így biztosítva a minél szélesebb körû elérhe tô - séget. Az amerikai nôk gyakran szednek étrendkiegészítôt, vitamint a menopausa tüneteire, ezt követik csak a köhögéses/megfázásos betegségek. Az otthon elvégezhetô tesztek piaca is két számjegyû növeke - dést ért el. Számos új teszt jelent meg a piacon: hugyúti fertôzések kimutatására szolgáló teszt, menopausa-teszt, koleszterinszintteszt. A szájon át szedhetô fájdalomcsillapítók eladása 5%-kal vissza - esett 2004-ben, ezt elôsegítették a vényes piacon szereplô Vioxx (rofecoxib) és Bextra (valdecoxib) körüli problémák is. Ugyanakkor a külsôleg használható fájdalomcsillapítók, tapaszok és hô tapa - szok eladása jelentôsen növekedett, hiszen a tablettás formák hatékony alternativáját jelentik. Számos patikalánc található az USA-ban, melyek, versenyképessé - güket növelendô, egyre több speciális szolgáltatást nyújtanak bete geiknek. Helyet biztosítanak, hogy a beteg négyszemközt is kér hes se gyógyszerésze tanácsát, lehetôség van koleszterinszintmérésre (25 $), vérnyomásmérésre (10 $/16 alkalom), vércukormérésre. I. táblázat Az USA OTC piacának alakulása között OTC kategória Millió $ % Millió $ % Millió $ % Köhögés, megfázás Analgetikumok Emésztôrendszer Bôrgyógyászat Vitamin/ásv. anyag/ étrend kieg. nincs adat Egyéb Total Az Európai Unió OTC piaca Az EU OTC piaca lényegében stagnál ben 6,3%-ot nôtt és 19,1 milliárd euro eladással a teljes gyógyszerpiac 12,3%-át adta. A gyógyszerválaszték és a fôbb kategóriák az USA piacával ha - sonló szerkezet mutatnak. Szakértôk szerint a növekedés forrásai lehetnek a jövôben az új Rx/OTC áttörzskönyvezések, a termé sze - tes alapanyagú készítmények, a megelôzésre szánt gyógyszerek, vitaminok. II. táblázat Az Európai Unió OTC piacának alakulása között OTC kategória Millió euró % Millió euró % Millió euró % Köhögés, megfázás Analgetikumok Emésztôrendszer Bôrgyógyászat Vinamin/ásványi anyag Egyéb Total Gyógyszertár V. évf. 4. szám 13

14 Az európai piacról beszélve kiemelten kell kezelni a kereskedelmi csatornák kérdését, áttekintve a gyógyszer-nagykereskedôk, kis - keres kedôk és az internet szerepét. A gyógyszer-nagykereskedôk esetében a nagykereskedelmi háló - zatok konszolidációját figyelhetjük meg. Napjainkban három nagy európai gyógyszernagykereskedô (Celesio, Alliance Unichem, Phoenix) adja a teljes forgalom kétharmadát. A nagykereskedôk azon ban nemcsak horizontálisan (kisebb nagykereskedések fel - vásárlása) terjeszkednek, hanem vertikálisan is: érdekeltségeket sze rez nek a gyógyszergyártásban, valamint a gyógyszer-kiskeres - kedelemben: saját gyógyszertárakkal rendelkeznek (gyógyszertári láncok). Ugyanakkor egyre terjednek a virtuális patikaláncok is, hi - szen a fokozódó versenyben egy hatékony beszerzési és marke - tingcsoport kialakítása létkérdés. 1. ábra: Nagykereskedôk terjeszkedése az egészségügyi disztribúciós csatornában A budapesti Duna Plazában mûködô Dunapart Patika gyógyszerész munkatársat keres. Jelentkezni lehet a , vagy a telefonszámon. miszerekhez hasonlóan agresszív árazást folytatnak, így árversenyt generálnak, ezen kívül saját kereskedelmi márkákkal is rendel - keznek (pl. Tesco Paracetamol). Még csak néhány éve engedélyezett a gyógyszerek értékesítése in - terneten keresztül, így egyelôre nem gyakorol jelentôs hatást a pa - tikák eladásaira. Azonban hasonlóan a hipermarket láncokhoz, az internetes patikák jelentôs kedvezményekkel csalogatják vevôiket, amely hosszútávon szintén árversenyt generál. A magyar OTC piac K+F Gyártás Nagykereskedelem Patika Kórház Beteg A magyar OTC piac 54 milliárd forintos eladással a gyógyszerpiac 12%-át teszi ki, és hasonlóan a nemzetközi trendekhez, csak lassú növekedést produkál. Mivel az EU tagállamainak többségé - ben nagyobb a gyógyszerválaszték mint hazánkban, a termékek számában további bôvülés várható. A 10 legnagyobb forgalmú termék között jelenleg 6 magyar termék található (IMS Health, 2005.) III. táblázat A három legnagyobb európai nagykereskedô fontosabb adatai Nagykereskedô Forgalom Saját patikák Szolgáltatás/ (milliárd száma egyéb EUR) Celesio 20, (UK, Olaszo., Norvégia, Nemzetközi logisztika Cseho., Íro., és disztribúció Hollandia, Belgium Phoenix Group 17, (Norvégia, Balti államok, Ratiopharm UK, Olaszo., Ausztria, Logisztika Hollandia) Alliance-Unichem 13, Saját generikus (UK, Hollandia, termékportfólió Norvégia, Olaszo.) Logisztika A nemzetközi hipermarket láncok (pl. Tesco), élelmiszerboltok, dro - gé riák 10-35%-át adják az OTC forgalomnak azon országokban, ahol a patikán kívüli OTC forgalmazást a törvények lehetôvé teszik. A patikán kívüli OTC piacot a hipermarket láncok uralják: az élel - Jelentôs növekedésrôl lehet beszámolni azonban, ha a gyógyszergyárak hirdetési költségeit vesszük szemügyre: tavaly listaáron 34,6 milliárd forintot fordítottak gyógyszereik reklámozására fô - képp TV reklámokra a gyártók. Ezzel az iparág az egyik legnagyobb reklámköltôvé lépett elô, tovább növelve a versenyt az amúgy sem nyugalmas piacon. A magas reklámköltés megnehe - zí ti az új márkák belépését, hiszen csak a megfelelô büdzsével ren - del kezô terméknek lesz esélye jelentôsebb piaci részesedés eléré - sére. Ez pedig a tôkeerôs, nagy cégeknek kedvez. Hazánkban a 3 nagy európai gyógyszernagykereskedô közül csak a Phoenix van jelen. Ismerve a másik két nagykereskedô agresszív terjeszkedési politikáját, kérdés, hogy mikor, milyen formában fognak a magyar piacon megjelenni. Patikaláncok már léteznek ha - zánk ban, egy esetleges patikai piacliberalizáció a láncok térnye - résének, megerôsödésének kedvezne. Rövid, s korántsem átfogó kitekintésünk végén egy kérdést minden - képp fel kell tennie a gyógyszertár tulajdonosoknak: hogyan lehet sikeresen felkészülni a változásokra? Dobi Etelka A magyar OTC pica fôbb jellemzôi között A vényes piac gyorsabban növekszik, mint az OTC 2. ábra: 3. ábra: A 10 legnagyobb forgalmú termék a magyar OTC piacon 2005-ben Vezetô OTC termékek Magyarországon 14 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

15 Életmû Pályázat A Magángyógyszerészek Országos Szövet - sé ge a gyógyszerellátás szervezése, a gyógy - sze részeti tudo má nyok mûvelése során elért kimagasló eredményeinek elisme - réseként a GYÓGYSZERÉSZETÉRT el ismerést és kitüntetô címet ado má - nyozza. A kitüntetett gyógyszerészi tevé - keny sége, szakmai életmû ve jelentôs mér - tékben hozzájárult a ma gyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvaló sítá sához és nem - zetközi elismeréséhez. A Magángyógyszerészek Országos Szö - vet sé ge 1996-ban döntött úgy, hogy elisme résben kívánja részesíteni a szakma leg kiválóbbjait. Teszi ezt az elnökség azon megfontolásból, hogy ezúton is felhívja a fi gyel met azokra a kollegákra akik az aktuális politikai szél - járástól függet lenül mutatnak példát éle - tük kel, szakmai tudásukkal. A jelölteket elbíráló kuratórium különösen fontosnak tartja, hogy az el ismerésben részesülô szakmánk becsületéért és az önálló (s egyben önfenntartó) magángyógyszerészi státusz eléréséért és meg szilár - dításáért tevékenykedjen. Ilyen példaértékû helytállást nem csak a tá - raasztal mellett lehet kifej teni, hanem a magángyógyszerészetet körülvevô társadalmi környe zetben sok olyan szakmai terület található, ahol jelentôs ráhatással lehetnek életünkre. A díj átadására minden évben az októberi MOSZ Kongresszuson kerül sor. Az Életmûdíj kuratóriumának nevében ké - rem, hogy június 30-ig tegyenek javaslatot és jelöljenek arra alkal mas gyógyszerészeket a Díjra. A jelölésüket pár soros indoklás kísére - tében kérem beküldeni a MOSZ Irodába, a boríté kon feltüntetendô: Életmû. Jelölteket várunk a gyógyszerészet minden területérôl, de fontos, hogy a magángyógy - szerészet kialakulásában és fejlesztésében is legyen érdeme a jelöltjüknek. Dr. Varga Imre a Gyógyszerészetért életmûdíj kuratóriumának elnöke A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE meghirdeti a ÉV PATIKÁJA pályázatot megújulással a hatékonyságért címmel Van múltunk, amire emlékezünk, vannak értékeink, amikhez ragaszkodunk, és vannak terveink a jövônk alakítására. Ahhoz, hogy feladatainkat jól el tudjuk végezni, idôrôl-idôre meg kell újulnunk. Ezért a kuratórium elnöksége úgy döntött, hogy fontosnak tartva ezen a területen elért eredményeinket szakítva az elmúlt évek hagyo mányaival, új tartalommal kívánjuk megtölteni a Év Patikája pályázatot. A pályázat kiírásának célja olyan szolgáltatások, módszertani ajánlások bemutatása, melyekkel az új kihívásokra sikerül megfelelô módon választ találni, alakítva ezzel a gyógy - szerészet, mint hivatás jövô jét, elôsegítve az egyensúlyából kibillent egészséggazdasági folyamatok pozitív irányba terelését. Hisszük, hogy változó gazdasági környe ze - tünk ben szükség van egymás tapasztala - tainak átadására, köz kinccsé tételére, kölcsö - nösen tanulhatunk egymás kreativitásából, ötletébôl. A Gyógyszerészek Országos Konferenciáján elhangzott, hogy a közforgalmú gyógyszer - táraknak egész ség centrummá kell válniuk, ahol a szakértôi szerepet és tevékenységet a gyógyszerészeknek kell be tölteniük. A missziós nyilatkozathoz igazodva törekszünk a betegcentrikus gyógyszerészet szel - le miségének a napi gyakorlatban történô érvé nyesítésére, gyógyszertári szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, vala - mint a betegek életminôsége javításának ér - de kében a gyógyszerész tanácsadó szerepé - nek növelésére. Mindezen törekvések figyelembevételével az év patikája pályázatot a következô témakörökben hirdet jük meg. A prevenció és rehabilitáció (gyógysze- részi gondozás) lehetôségének egyéni megoldásai a gyógy szer tárban. Ajánlás a személyreszóló gyógyszerexpediálás megvalósíthatóságára. Magisztrális gyógyszerkészítés jövôje, fel készülés a PH.Hg. VIII-ra. Ellenôrizhetô gyógyszerkészítés megva - lósításának lehetôségei a gyógyszertárban. Pályázati feltételek: A cím elnyerésére pályázhat valamennyi közforgalmú gyógyszertár. A pályázati anyag beadásának határideje: szeptember 1. Beadásának módja: levél, , vagy elektronikus adathordozó. Benyújtásának helye: Magán gyógysze - részek Országos Szövetsége 1134 Budapest, Huba u. 10. Pályázni csak a megadott témakörökben lehet. Ezekre az új kihívásokra várunk jövôbemutató, új megállapításokat, módszertani ajánlásokat, ahol a gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató jelenik meg. A pályázatokat a Magángyógyszerészek Or - szá gos Szövetsége vezetôsége által felkért kuratórium bírálja el. Eredményhirdetés a Gyógyszerészek Orszá - gos Kongresszusán, Siófokon. dr. Kérészy Adrienne az év patikája kuratóriumának elnöke Gyógyszertár V. évf. 4. szám 15

16 Továbbképzés a konferencián A MOSZ által március elején szervezett Gyógyszertár-mû köd tetés 2006 c. konferencia szerves ré szévé vált az el múlt években a Boeh rin ger Ingelheim által szervezett pontszer zô továbbképzés, így a konferencia elô nap jának délelôttjén most is ez volt a prog ram. Elsôként a Boeh rin ger Ingelheim képvisele tében dr. Zalai Gábor tartott egy rövid, a céget bemutató elôadást, melyben szólt arról, hogy a 120 éves múltra visszatekintô családi vállalkozás a világ 152 országában van jelen termékeivel. A múlt évi adatok alapján a gyógy szergyártók rangsorában a 13. helyen áll, de a növekedés tekintetében az elsô. A cég sikerének titka a hatékony és biztonságos gyógyszerek mellett az etikus promóció -ban rejlik. A cég rendszeresen szervez akkreditált továbbképzéseket, me lye - ken a résztvevôket megkérdezik a témák aktualitásáról, az elôadások érdekességérôl, az elôadók szakmai felkészültségérôl, s a kér - dé sekre a válaszadók idônként a részükre kiküldött tesztek ki töl - tésével válaszolnak. Az akut pharyngitis kialakulása és kezelési lehetôségei címû elôadásban dr. Katona Gábor elôadó elôször rövid anatómiai ismertetést tartott az érintett területekrôl, majd a betegség epidemio - lógiájáról beszélt. Lényeges, hogy pontos ismeretekkel rendelkezzünk a különbözô kórokozók által elôidézett betegségek szezona - litásáról, transzmissziójáról, életkorhoz kötött kialakulásának valószínûségérôl. Ugyancsak fontos ismerni a Streptococcus- és a vírus anginák tünettanát, diagnosztizálásuk kritériumait. Szisz té - más kezelés (és orvosi beavatkozás) csak a hemolizáló Strepto - coccus okozta heveny angina esetében kell, de a megelôzés hangsúlyozásában, a betegek compliance-ének növelésében itt is meghatározó szerepe van a gyógyszerésznek. Kialakult betegségben az egyik cél a szövôdmények elkerülése, ezért a gyógysze - rekhez adott információnak, tájékoztatásnak erre is ki kell térnie. A lokális kezelést analgetikumok, nyákoldók, lokális antibiotiku - mok, dezinficiensek alkalmazásával oldhatjuk meg. A fájdalom - csillapítás a torokgyulladás kezelésének legfontosabb eleme, s több féle módszere létezik. A Boehringer Ingelheim egyik kutatója egy véletlen felfedezés során jött rá, hogy az ambroxol jelentôs helyi érzéstelenítô hatással is bír. A klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a cég által kifejlesztett (ambroxol hatóanyagú) Mucoangin szopogató tabletta helyi érzéstelenítô, gyulladáscsökkentô, s anti - oxidáns hatással is rendelkezik. Ezen tulajdonságok alapján ideális szer a torokgyulladás kezelésében. A következô elôadó dr. Moldvay Judit volt, aki a krónikus obstruktív tüdôbetegségrôl (COPD) és a szûrésérôl beszélt. A COPD jelentôs helyet foglal el a megbetegedések között, hiszen világviszonylatban a felnôtt lakosság 4-7%-a érintett, s a rokkantsági okok kö - zötti aránya is 4-6%. Magyarországon a regisztrált betegek száma mintegy , ám a valós betegszám valószínûleg körül van. Míg a COPD a 90-es években csupán a 8. halálokként szerepelt, elôrejelzések szerint 2020-ra a 4. halálokká fog elôlépni (a tüdôrák a 3. lesz). Legfontosabb rizikófaktorként a dohányzást lehet megnevezni. E szenvedélybetegség a nagylégutakban többek között a ciliáris clearance károsodását idézi elô, a kislégutakban atrophia és váladékfelszaporodás tünetei figyelhetôk meg. A peribronchialis alveolusok és arteriolák száma csökken. A COPD-s be - tegek emphysemás és bronchitises típusokra oszthatók fel. Négy fokozatot különítenek el a jellemzô tünetek alapján. Az elsôdleges teendô minden esetben a dohányzás abbahagyása. A gyógyszeres kezelés során szóba jöhetnek anticholinerg hörg - tágítók, β2 antagonisták, teofillin származékok, s végül a tartós oxigénkezelés. Az életmódtanácsok is fontosak. Ezek között szerepel a légzési technikák, inhalációs módszerek, autogén tréningek elsajátítása, a kalória- és rostdús ételek fogyasztása, a gyakori ét - kezés, valamint a zsíros, puffasztó ételek kerülése. Az egyik legna - gyobb gond a COPD-ben, hogy a dohányzás okozta károsodás csak lassan alakul ki, de a felismerésekor már gyakorlatilag vissza for - díthatatlan. Sok esetben az orvosok is bagatelizálják a beteg séget, ezért ilyenkor a felismerés és a kezelés túl késôn kezdôdik meg. A COPD szûrésben két fázist különítünk el. Az elôszûrés asszisz - tensek közremûködésével, tesztek kitöltésével zajlik, tüdôszûrô állo - másokon. A második fázisban a kiemelt rizikófaktorú betegeket tüdôgyógyász vizsgálja meg, amit a tüdôgondozókban nyilvántartásba vétel követ. A görccsel járó urológiai betegségek okai és kezelése. A gyors és hatékony görcsoldás címû elôadás dr. Böszörményi-Nagy Géza tolmácsolásában hangzott el. A statisztikák szerint minden negye - dik ember szenved hazánkban visszatérô hasi görcsöktôl. A gör - csös hasi fájdalom (colica) rohamszerûen jelentkezik és meghatározott ideig tart, de lehet állandó is. Általában simaizom-spazmust takar (epe- és vesekô okozta kólika, a gyomor- és bélizomzat gör - csös összhúzódásával járó betegségek). Az éles, állandó fájdalom, ha hirtelen támad, heveny hasi katasztrófára figyelmeztet. A kró - nikus vagy intermittáló, állandó fájdalom a hasi szervek idült gyulladásának, fekélyesedésének, vagy cysta, daganat kialakulásának egyik jele lehet. Az uréterkô-kólika elôzetes tünetek nélkül, hirtelen jelentkezik, s megsemmisítô fájdalommal jár. Típusos akut vesefájdalmat okoz a vese tokjának feszülése. A lassú progressziójú vesebetegségek tünetmentesek lehetnek hosszú ideig. Az akut proszta - tafájdalmak hirtelen kezdôdnek, magas lázat, s erôs gáttáji fájdal- 16 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

17 A továbbképzés utolsó elôadása szintén egy mindennapos, a pa - tikai munkánkban gyakran elôforduló problémával, az obstipációval foglalkozott. Ezzel kapcsolatosan számos hit és tévhit él, az elôadó (dr. Katona Ágnes) ezeket ismertette és elmondta a kap - csolódó szakmai álláspontot. A betegség prevalenciája 3-28% között mozog. Székrekedésrôl akkor beszélünk, amikor az ún. Thomson-kritériumok közül egyszerre legalább kettô az elmúlt egy évben 12 héten át fennállt. A felmérések szerint az elôfordulási gyakoriságot számos tényezô befolyásolja. Gyakrabban okoz pa - naszokat nôknél, fizikailag inaktívaknál, kiskeresetû, alacsony isko - lá zottságú egyéneknél. mat okoznak, nem ritka a vizelési képtelenség, retenció. A prosz - tatarák nem minden esetben okoz fájdalmat! A hólyagfájdalom leggyakoribb oka az akut cystitis. A hólyagtumorok inkább disz kom - fortérzéssel járnak, elôrehaladott betegség esetén súlyos, kró ni kus kismedencei fájdalmat okoznak. A húgycsôfájdalmak hátteré ben állhat elakadt kô, idegentest, de a legtöbb esetben gyulladásos megbetegedések okozzák a problémát. Herefájdalom elô idé zôje lehet gyulladás, fedett trauma, vagy heretorzió (összefog la ló an akut scrotum). A tumorok ez esetben sem okoznak sokáig panaszt. A diagnosztizálásban az ultrahangos vizsgálat segíthet, illetve gyul ladásos megbetegedések esetében a labor-, valamint a vize let - vizsgálat. A kezelés szempontjából lényeges, hogy urológus lássa a beteget (legyen diagnózis). A görcsoldásban leggyakrabban használatosak a simaizomzat Ca csatornáira ható (papaverin), a foszfodiészteráz-gátló (drotaverin), valamint az antikolinerg szerek (hioscin butilbromid), illetve ezek kombinációi. Az akut kólika kezelésének fô vonalát a görcsoldás és a fájdalom csillapítása képezi, aminek ilyen esetekben parenterá li - san kell történnie. Nem súlyos esetekben orális készítmények is szó - ba jöhetnek (antibiotikumok, NSAID-ok, spazmolitikumok). Az elôbbiek hatástalansága esetén major analgetikumokat is bevet hetünk. Az orális készítmények között egyik leggyakrabban alkalmazható a hioscin hatóanyagú készítmény, ami a hatását az üreges szervek simaizomzatán fejti ki. Ez a hatóanyag nagy affinitással és szelektivitással kötôdik a simaizmok kolinerg receptoraihoz, s szisztémás mellékhatásai nem ismertek. A Boehringer Ingelheim e hatóanyagot tartalmazó Buscopan nevû készítményének elônyös tulajdonságai a következôkben foglalhatók össze: rövid idô alatt megszünteti a görcsös állapotot, szelektív hatásának köszönhetôen a hatóanyag és metabolitjai ma gas koncentrációt érnek el a szükséges helyeken anélkül, hogy a vérben magas lenne a koncentrációjuk, a hatóanyag nem jut át a vér-agy gáton, ezért nem okoz antikolinerg mellékhatásokat. A funkcionális székrekedés formái: irritábilis bélszindróma (IBS), melynek tünete a puffadás, hasfájás, lassú colon transit (STC): a magas amplitúdójú propagáló izom - kontrakciók csökkennek, valamint a disztális colon megnöve ke - dett kontrakciói jellemzôek. kimeneti obstrukció a medencefenék diszfunkció miatt. Ez esetben a székletürítést hosszú erôlködés elôzi meg, még a laza széklet, vagy a beöntés ürítése is nehéz a beteg számára. Kli ni - kai kivizsgálás szükséges, ha ritka, erôlködô a székletürítés, ke - mény a széklet, inkomplett kiürülés érzése jellemzô. A székletürítések között puffadást, hasfájást, émelygést tapasztal a beteg. A székrekedést elôidézô állapotok okai között tartjuk nyilván a különbözô gyógyszerek mellékhatásait (vaskészítmé - nyek, ópiátok, antikolinerg szerek), mechanikus obstrukciós oko - kat (daganatok, megacolon), metabolikus okokat (diabetes melli - tus, hypercalcemia, hypokalemia) és még számos egyéb tényezôt. Áttekintve a problémával kapcsolatos hiteket/tévhiteket, a követke - zô ket állapíthatjuk meg: a rostbevitel fokozása csak az esetek 20%-ában okoz javulást, a folyadékbevitel sem okoz feltétlen javulást, viszont a dehidráció székrekedést provokál, a fizikailag aktív életmódra ez esetben is szükség van, a krónikus laxatívum-használat egészségkárosító hatása nem bizonyított, s a fenolftalein is csak a humán adag sze - re sének adása esetén idézett elô rágcsálókban daganatos megbetegedéseket, arra a kérdésre, hogy a székrekedés lehet-e hormonzavar követ - kez ménye is, nemigen tudunk egyértelmû igennel válaszolni. Két ségtelen, hogy a nôkben gyakoribb a betegség, s a menstru - ációs ciklus folyamán is változik a széklet habitusa. Az obstipáció gyakran okoz aranyerességet. Ilyen esetekben a gyógy - szeres kezelésben székletlágyítók adása ajánlott. Hatásos és biztonságos a Na-pikoszulfát tartalmú Guttalax, mely csepp adagolási formája miatt könnyen dozírozható. Az aranyeresség kezelése függ azonban súlyossági fokától is, komolyabb tünetek esetén se bészi beavatkozás válhat szükségessé. A továbbképzés tesztírással zárult, de a színvonalas, tartalmas elôadások után ez nem jelentett megoldhatatlan problémát a hallgatóság számára. Sándor Árpád Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár V. évf. 4. szám 17

18 Zoonózis továbbképzések a MOSZ szervezésében A rendezvénysorozat fô támogatója: Az elmúlt másfél évtizedben jelentôsen nôtt az állatról emberre terjedô betegségek (zoonózisok) jelentôsége és a madárinflu - enza kapcsán fokozottabbá vált a zoo nó - zisok iránti lakossági érdeklôdés is. Ezért szükségessé vált, hogy a gyógyszerészek a zoonózisokkal kapcsolatban felfrissítsék eddig szerzett ismereteiket és az új informá - ciókat is elsajátítsák. A MOSZ szükségesnek látja, hogy a zoo - nózisok tárgykörébôl évrôl-évre aktuális témákat választva továbbképzéseket és konferenciákat szervezzen a társszakmák avatott szakelôadóinak bevonásával. Lé - nye ges, hogy az egyes témák feldolgozása során az adott betegség minden vonzata (járványtanát, klinikumát, labordiagnoszti - ká ját, terápiáját és prevencióját) autentikusan legyen interpretálva a résztvevôknek, ezért az ÁNTSZ, a Magyar Zoonózis Tár - saság, az egyetemek stb. ajánlásával meg - hívott szakemberekkel biztosítjuk a magas szakmai színvonalat. Idén két egynapos továbbképzés kerül meg - szervezésre, melyeken az alábbi témákat tárgyaljuk percben: Zoonózis továbbképzés 1. Program Az orvos állatorvos gyógyszerész kapcsolatának szerepe a zoonózisok elleni küzdelemben A bejelentési kötelezettség alá tartozó zoonózisok helyzete Magyarországon A nem bejelentendô zoonózisok hely ze - te Magyarországon Az ÁNTSZ szerepe a zoonózisok elleni küzdelemben Az Állategészségügyi Szolgálat szerepe a zoonózisok elleni küzdelemben Rettegett zoonózis: a veszettség állategész ségügyi vonatkozásai Rettegett zoonózis: a veszettség humánegészségügyi vonatkozásai Élelmiszer zoonózisok Idôpont: június 9. Helyszín: Hotel Tiliana 1028 Budapest, Hárs hegyi út 1. Akkreditációra beadott pontérték: 18 pont. Zoonózis továbbképzés 2. Program Az endoparaziták okozta zoonózisok közegészségügyi helyzete Magyar orszá gon Toxoplasmosis járványtana Giardiosis járványtana Húsevô állatok orsóférgei Húsevô állatok orsóférgei okozta humán kórképek Húsevô állatok gyakoribb galandférgei Húsevô állatok gyakoribb galandférgei okoz ta humán kórképek Az új galandféreg az Echinococcus multi locularis köz- és állategészségügyi hely - zete hazánkban Idôpont: szeptember 15. Helyszín: Hotel Tiliana 1028 Budapest, Hárshegyi út 1. Akkreditációra beadott pontérték: 18 pont. A rendezvényeket a Magángyógyszeré szek Országos Szövetsége, a Magyar Kullancs - szövetség Közhasznú Egyesület és az Artz Vonal Bt. közösen szervezi. Az év végén rendezendô háromnapos zoo - nózis konferencián az endoparazitózi so kon túl a kullancsok okozta köz- és állat egész - ség ügyi problémákat tárjuk a részt ve vôk elé. Ennek okán a MOSZ és a Magyar Kullancs - szövetség Közhasznú Egyesületet az auten - tikus elôadókat a Magyar Zoo nó zis Társa - sággal karöltve kéri fel. Kullancsveszély a madárinfluenza árnyékában lancs szövetség felmé rést szervez a kutyák kul lancs fertô zött ségé nek és a paraziták Babe sia illetve Lyme fertôzöttsége elterjedtsé gé nek vizsgálatára is. A vizsgálatokba be vont területek állatorvosainak elérhe tô sége illetve a vizsgálatok ed digi e r e d m é n y e i a hon lapon találha tók meg. A Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület (1125 Budapest, Istenhegyi út 31/B. Tel.: ) elnöke, dr. Kapiller Zoltán szerint a 2005-ben elindított kullancs visszaküldési akciót melynek során az ország minden részébôl küldött kullancsot díjmentesen bevizsgálták, hogy hordozzák-e a Lyme-kórt okozó valamelyik bakté - riumot idén is folytatni kívánják, azonban a vizsgálatra már díjfizetés ellenébe lesz mód. A tavalyi project eredményeként a kullancsok 17,3%-a bizonyult Borrelia sensu stricto, B. afzelii és B. garinii hordozónak, két budapesti kullancsban a B. spielmanit is megtalálták. Idén a kullancs encephalitis és Lyme-kór gócokban háziorvosok bevonásával szervezik a kullancsbeküldési és feltáró vizsgálatokat. Az állatorvosok és a SZIE Állat orvos-tudományi Kara Parazitológiai Tan székének együtt mûkö désében a Kul - A tavaszi kampány során, a tervek szerint május végéig a Kullancsszövetség két infor - mációs vonalat ( és ) biztosít az érdeklôdôk számára munka na - pokon 8-tól 18-ig, ezt követôen, a további érdeklôdôknek a honlap ajánlható. A gyógyszertárakba eljuttatott beküldô egy ségcsomagokban lehet a laborba kül - deni a csípett személybôl kivett kullancsot. 18 Gyógyszertár V. évf. 4. szám

19

20 A betéti társaságban meglevô társasági részesedés értékesítése Jelen írás célja, hogy felhívja a figyelmet a betéti társasági tagsági jogviszony meg - szûnésével kapcsolatos, a társasági törvény július 1-én életbe lépô változására, valamint az ezzel kapcsolatos adózási sza - bályokra. A gazdasági társaságokról szóló július 1-én hatályba lépô évi IV. tör - vény (a továbbiakban új Gt.) a betéti társasági tagsági jogviszony megszûnését a társasági részesedés átruházásával is lehetôvé teszi (2006. évi IV. törvény 99. f), valamint108. (3) bekezdés). E jogsza - bályi rendelkezés lényegesen megváltoztatva az eddigi szabályozást gyakorlatilag lehetôvé teszi a betéti társaságban meglevô tulajdoni hányad (társasági részesedés) értékesítését. A tagsági jogviszony megszûnése a társasági részesedés átruházásával Átruházás Az új GT 99. f) pontja alapján a tagsági jogviszony a társasági részesedés átruhá - zá sá val is megszüntethetô. Ez esetben a tag a társaságban levô jogait és köte - lezettségeit ellenérték fejében a társaság másik tagjára, vagy a társaságon kívüli harmadik személyre ruházza át. Az átruházás kizárólag írásba foglalt szerzôdéssel történhet és a társasági szerzôdés módosításával válik hatályossá (2006. évi IV. törvény 101. (1) bekezdés). Az új Gt. a régi szabályozásnak megfelelôen (2006. évi IV. törvény 93. (5) bekezdés) a társasági szerzôdés módosítását csak valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott hatá - rozattal teszi lehetôvé, tehát a társasági részesedését átruházni (eladni) kívánó tag csak a többi társasági tag egyetértése ese - tén tudja szándékát megvalósítani, mivel ha a többi tag az ügylet miatt szükséges társasági szerzôdésmódosítást nem írja alá, az átruházás nem tud hatályossá válni. A fenti lehetôség megítélésem szerint egyszerûbbé teheti a tagsági jogviszony megszûnésébôl fakadó adózást, amelyet a késôbbiekben részletesen kifejtek. Elszámolási kötelezettség a megváló tag és a társaság között A társaságtól megváló taggal szembeni el - számolási szabályokat a évi IV. törvény 102. (1-5) bekezdése szabályozza. A társasági részesedést átruházó taggal azonban a társaságnak nem kell elszámolnia (2006. évi IV. törvény 102. (1) be kezdés), hisz az átruházás követ kez mé - nyeképpen az eladó pozícióban levô tag jogosultságai és kötelezettségei a vevôre szállnak át, magát a társaság vagyonát érintô változás nem történik. Az átruházás (eladás) során, a társasági jogviszonyt meg testesítô vagyoni betét értékesítése tö r - ténik meg a társaság másik tagja, vagy egy kívülálló harmadik személy részére. A társasági tagság egyéb módon (2006. évi IV. törvény 99. a-e, g, h) pontok) történô megszûnése esetén viszont a társaságnak kell a tôle megváló taggal elszámolnia, a tagsági jogviszony megszûné sé - nek idôpontjában fennálló állapot szerint. Ezen esetekben eltérô megállapodás hiá - nyában a társaságnak a megváló tag részére a társaság saját tôkéjébôl (saját tehermentes vagyonából) (2006. évi IV. tör - vény 102. (2) bekezdés) akkora há - nyadot kell kifizetni, három hónapon belül pénzben (2006. évi IV. törvény 102. (5) bekezdés), mint amilyen hányadot a meg - szûnô tagsági viszonyhoz tartozó vagyoni hozzájárulás képvisel a társaság jegyzett tôkéjéhez képest. A társaság saját vagyonából a megszûnô tagsági viszonyhoz tartozó rész kiszámításnál eltérô megállapodás hiányában a forgalmi értéket kell irányadónak tekinteni (2006. évi IV. törvény 102. (1) bekez - dés). E szabályozás szintén új elem, ezt a kitételt a régi Gt. nem tartalmazta. Szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy a fentiekben ismertetett elszámo - lási szabályok az új Gt. által definiált alap helyzetet mutatják be, több helyen is szerepel a törvényben az eltérô megálla - podás hiányában szövegrész, ami nyilván mozgásteret biztosít a tagoknak az elszámolás részleteit illetôen. A fentiek összefoglalásaként szeretném ar - ra az alapvetô különbségre felhívni a figyelmet, hogy, amennyiben a tagsági jogvi - szony a társasági részesedés átruházásával szûnik meg, akkor a társaságnak a tôle megváló taggal nem keletkezik elszámolási kötelezettsége, míg az egyéb módokon tör - ténô tagsági jogviszony megszûnése esetén igen. Az új tag részesedése a társaságban Az alábbiak kifejtése során feltételezem, hogy a társaság egyéb tulajdonosi pozí- A szentendrei hév mellett, Pomázon lévô gyógyszertáramba gyógyszerész és asszisztens munkatársat keresek. Részmunkaidôsként, vagy idôszakos kisegítôként is érdekel. Kedvezô munkaidôbeosztás, és kereseti lehetôség! Érdeklôdni: Gyógyszertár V. évf. 4. szám

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 1873-2088. OLDAL 2006. augusztus 21. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1008 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben