SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (VITUKI Nonprofit Kft.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, július 1

2 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1.1. Jogállás A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság. A tulajdonosi jogkört az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3.. (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) útján látja el. A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére irányuló, nyereség- és vagyonszerzési cél nélküli módon működik és gazdálkodik, az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységek ellátása és biztosítása érdekében, amelyek kiemelten az alábbiak: a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területén tudományos tevékenység, kutatás, az oktatás, környezeti állapotfelvétel és vízrajzi adatgyűjtés, hidrológiai, elsősorban árvízi előrejelzés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, természetvédelem, az euró-atlanti integráció elősegítése, fogyasztóvédelem. A társasági formára, a képviseletre, felelősségre, az ügyvezetésre, a Felügyelő Bizottságra, a könyvvizsgálóra vonatkozó alapvető szabályokat a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi törvény rendelkezései határozzák meg Alapadatok Megnevezése: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített megnevezése: VITUKI Nonprofit Kft. Angol nyelű megnevezése: VITUKI Environmental and Water Management Research Institute Non-Profit Public Utility Limited Liability Company Német nyelvű megnevezése: VITUKI Forschungsinstitut für Umweltschutz und Wasserwirtschaft gemeinnützige Nonprofit-Gesellschaft mit beschränkter Haftung A társaság székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Fióktelepe: 2900 Komárom, Jedlik u Szécsény, Varsányi u. 4/a. Postacím: 1453 Budapest, Pf: 27. Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: KSH számjel: Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK: MKB:

3 Adóigazgatási jelzőszám: Közösségi adószám: HU OEP törzsszám: vezetője: ügyvezető igazgató főtevékenysége: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR 08) Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés 2. A TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI 2.1. Közhasznú feladatok Általánosságban: - a környezetvédelem és a vízgazdálkodás tudományának (ezen belül különös hangsúllyal a hidraulika, hidrobiológia, vízkémia, környezeti analitika, hidrogeológia, hidroökonómia, hidrológia, hidromechanika és vízépítés) művelése, - részvétel a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területén szakmai megítélést igénylő állami döntések előkészítésében, különféle műszaki, jogi és ellenőrzési eszközök (jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek) kidolgozásával illetve alkalmazásával, - a természeti erőforrások ésszerű használatának elősegítése, a környezet- és vízgazdálkodási tevékenység és a környezet- és vízgazdálkodási politikai követelmények megalapozása, illetőleg a környezet- és vízvédelem társadalmi kapcsolatrendszerének fejlesztése, - a környezeti hatásvizsgálatok, a környezeti állapotfelmérések, a környezetvédelem feladataival összefüggő kormányzati munka megalapozása, döntés-előkészítő, kutató, szervező és koordináló feladatok ellátása, a nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő projektek kidolgozása és bonyolítása, - állami tudományos minősítésű, hazai és nemzetközi környezetvédelmi és vízgazdálkodási tájékoztatási, információszolgáltatási és közönségkapcsolati feladatok ellátása, - az ökológiai szemlélet jobb érvényesítése, a környezetvédelmi tevékenység szakmai megalapozása érdekében az oktatási, képzési és továbbképzési, valamint ehhez kapcsolódó nevelési és tájékoztatási feladatokban való közreműködés, ezen célok megvalósításának érdekében oktatásfejlesztési, tananyag-kiadási, továbbá jogszabály előkészítési és oktatás adminisztrációs munkák végzése, - az állami döntések szakmai, műszaki, technológiai vonatkozásainak vizsgálata, elsősorban a talajvédelem, vízföldtan, felszíni és felszín alatti vizek védelme, víz- és szennyvízkezelés, hulladékártalmatlanítás, levegőtisztaság, zaj- és rezgésvédelem, a területi és települési környezet fejlesztése, a környezeti és vízgyűjtő-gazdálkodási kerettervek készítése során, - a települési környezet műszaki földtani problémái, továbbá az ezeken a szakterületeken különböző technológiai, jogi, közgazdasági szabályozáshoz (műszaki irányelv, szabvány, jogszabály-előkészítés) szakmai munkák elvégzése, valamint különféle szakterületekhez kapcsolódóan informatikai fejlesztési feladatok ellátása, - a tudományos kutatási eredmények alkalmazása egyes szakágazati feladatokra, - az országos, kormányzati, megyei és helyi önkormányzati döntésekhez előkészítő tanulmányok készítése, azok tudományos és műszaki megalapozása céljából. 3

4 Részletesen: Közcélú adatgyűjtés és egyéb közhasznú feladatok - A felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségének és minőségének országos nyilvántartása, országos és regionális vízgazdálkodási helyzetképek készítése, a vízrajzi szolgálat központi feladatainak ellátása a vízügyi igazgatóságoktól származó észlelési adatok alapján, az Országos Vízjelző Szolgálat napi és rendszeres tevékenységének ellátása (a Duna-vízrendszer területére). - A statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 8. (2)-ben, valamint a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben szabályozott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében vízzel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások központi gyűjtése, adatok validálása, statisztikai feldolgozása, értékelése. - A központi vízrajzi adattár működtetése és közreműködés a vízrajzi adatbázis fejlesztésében. A vízgazdálkodás és vízminőség-védelem informatikai rendszerének komplex fejlesztéséhez módszerek kidolgozása, vizsgálatok és értékelések végzése a minisztériumi és egyéb állami döntések megalapozásához. - A felszín alatti vizek természetes rendszerébe való beavatkozások és azok hatásainak nyilvántartása, többek között az országos kútkataszter segítségével. Regionális és országos hidrogeológiai tanulmányok és modellek készítése, a felszín alatti vízkészletek változásának folyamatos nyilvántartása. - A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében vízminősítési rendszer kialakítása és a központi környezetanalitikai laboratórium működtetése, jártassági vizsgálatok szervezése, speciális szennyezőanyagok analízise, részvétel a környezet-szennyezési problémák megoldásában. - Közreműködés rendkívüli helyzetekben, amelyet a szélsőséges hidrológiai események, természeti és ipari katasztrófák és véletlen jellegű szennyezések okoznak, elemzések, előrejelzések készítése - Kapcsolattartás más országok, elsősorban a szomszédos országok társszervezeteivel, nemzetközi szakmai szervezetekkel és egyesületekkel, különös tekintettel a közös érdekeltségű vízgyűjtőn vízgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos állami döntések előkészítésére. Részvétel nemzetközi programokban. - A vízügyi ágazatban használt anyagok, berendezések és technológiák minőségellenőrzési és minősítési feladatainak ellátása. A vízi és egyéb létesítmények műszaki ellenőrzése, egyes környezeti hatásainak meghatározása. - A vízi létesítmények és berendezések helyes kialakítása érdekében tervezési és méretezési eljárások, módszerek kidolgozása, fejlesztési javaslatok, műszaki irányelvek és szabványok kidolgozása. - Részvétel a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP), az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP), környezet- és természetvédelmi stratégiák, koncepciók, más szakágazati, valamint térségi programok kidolgozásában. - Részvétel az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) végrehajtásával kapcsolatos szabályozási, szakmai koordinációs, irányítási, működtetési és ellenőrzési feladatok elvégzése. - Közreműködés az OKKP országos feladatainak ellátásában: szennyezett területek, szennyező-források számbavétele, nyilvántartása, kockázatbecslés, a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista módszertani fejlesztése, összeállítása, aktualizálása, alprogramok előkészítése, koordinálása. 4

5 - A környezet állapotának, a környezetvédelem helyzetének, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatainak figyelemmel kísérése, a környezet védelmének, szabályozott, környezetkímélő használatának elősegítése a fejlesztési lehetőségek hazai és nemzetközi tapasztalatainak elemzésével és értékelésével. - Környezeti hatásvizsgálatok és állapotfelmérések rendszerének és módszertanának fejlesztése. - Közreműködés a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, műszaki irányelvek, vizsgálati elemzések előkészítésében, a kapcsolódó szabványosítási tevékenység koordinálásában. - Részvétel a környezetvédelmi célú támogatások odaítélésének szakmai előkészítésében és a támogatások felhasználásának szakmai ellenőrzésében. - Közreműködés a környezet állapotának felmérését és jellemzését segítő és szolgáló mérő-, megfigyelő-, elemző rendszerek, statisztikai adatfelvételek összehangolásában, a környezetvédelmi monitoring tevékenység ellátásában. Az így nyert információk tárolása, feldolgozása, rendszerezése az Alapító döntéseinek és a hazai és nemzetközi adatszolgáltatásoknak a megalapozásához. - Közreműködés a környezet-, természet és vízvédelmi tervezés megalapozásában, elkészítésében és felülvizsgálatában. - Környezetvédelmi célokat szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztésének, valamint a környezetkímélő, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák és termékek bevezetésének figyelemmel kísérése, elősegítése. - Közreműködés a szennyezett térségek, területek környezeti állapotának felmérésében, a környezeti károk megállapításában. Kockázatelemzés. - Közreműködés a termékek és technológiák környezetvédelmi minősítésében, a környezetvédelmi technológiák és a környezetkímélő termékek minőségtanúsításában, a környezetvédelmi minőségtanúsítás irányelveinek és rendszerének előkészítésében és felhasználásában. - Környezet- és természetvédelem, valamint a vízgazdálkodás területén felmerülő kutatási feladatok ellátása, közreműködés fejlesztési feladatokban, tájékoztatási, szemléletformálási, oktatási, továbbképzési, ismeretterjesztési tevékenységek ellátásában. - A meghatározott tevékenységre akkreditált laboratóriumok működtetése. - A környezetvédelmi mérőhálózatok minőségbiztosítási feladatainak és szakmai koordinációjának ellátása és közreműködés új módszerek bevezetésében. - Laboratóriumi minőségbiztosítási rendszerek koordinálása, valamint a fejlesztésben való szakmai tanácsadás. - Közreműködés az EU integrációval összefüggő szakterületi feladatok ellátásában. - Közreműködés a hatósági tevékenység szakmai megalapozását célzó környezetvédelmi felmérésekben, szakvélemények elkészítésében. - Közreműködés a hatósági nyilvántartásokhoz szükséges környezetvédelmi adatok összesítésében, értékelésében. Alapkutatás - a vízgazdálkodás tudományának művelése, egyes kiemelkedően fontos tudományos problémák megoldása, a nemzetközi tudományos szervezetekben való közreműködés és tudományos közlemények közreadása révén: 5

6 - hidraulika és hidromechanika, - felszíni vizek hidrológiája, - hidrogeológia és a felszín alatti vizek hidrológiája, - hidrobiológia és vízi rendszerek ökológiája, - hidroökonómia, - vízépítés, - vízgyűjtő-gazdálkodás, - analitikai módszerek fejlesztése területén - részvétel interdiszciplináris témák megoldásában. - környezetvédelmi alapkutatás Alkalmazott kutatás és fejlesztés - a környezet- és vízgazdálkodási tudományos kutatási eredmények alkalmazása és alkalmazott kutatások végzése állami finanszírozású közcélú feladatok ellátásához: - vízgazdálkodás, vízkészlet nyilvántartás módszertani fejlesztése, - lefolyás-szabályozás (lefolyás-szabályozó rendszerek, tározás, nagylétesítmények), - vízrajz (felszíni és felszín alatti vizek védelme, mennyiségi és minőség), - ivó- és ipari vízellátás (vízkivétel és víztisztítás, vízelosztás, modellezés), - csatornázás, és ipari és kommunális szennyvíztisztítás, (szennyvízelvezetés, csatornapótlók, a szennyvíz tisztítása-elhelyezése, iszapkezelés (komposztálás és elhelyezés), - mezőgazdasági vízgazdálkodás (az öntözés és a halászati/halgazdasági vízhasznosítás műszaki vízgazdálkodási feladatai), - árvízvédelem, - folyó- és tószabályozás, vízi utak, - hegy- és dombvidéki vízrendezés (kül- és belterületi vízrendezés, helyi vízkár-elhárítás), - síkvidéki vízrendezés (belvízrendezés, belvízvédekezés), - környezetvédelem ( természeti és épített környezet védelme, állapotfelvétel, kármegelőzés, kárelhárítás, kármentesítés), - környezettechnológia (talajvédelem, vízvédelem hulladékgazdálkodás és légszennyezés, bűz (kellemetlen szagok), zaj- és rezgésvédelem) - hévíz- és gyógyvízgazdálkodás (hévíztermelés/védelem, hévízhasznosítás, fürdőfejlesztés), A társaság a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszer szerint meghatározott közhasznú tevékenységeit a társaság Alapító Okirata tartalmazza. 6

7 2.2. A Társaság egyéb tevékenységei - általános mérnöki tervezés, szakértés, - kutatási beszámolók, témajelentések, szakértői vélemények készítése, - technológiai leírások, előírások, módszertani útmutatók, szabványok kidolgozása, - különféle folyamatok algoritmusai, megoldási programok, szoftverek fejlesztése, - adatszolgáltatás, - minőségtanúsítványok, igazolások kiadása, - kísérleti minták, modellek építése, - műszerek, mérő berendezések prototípusainak elkészítése, - termelő tevékenység során előállított különleges termékek, - szakmai továbbképzés lebonyolítása, - települések, térségek környezeti állapotának felmérése, - környezeti hatástanulmányok kidolgozása, komplex felmérések végzése, - termékminősítésben való közreműködés, - környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szakterületen szakértői tevékenység ellátása, - prioritási listás kármentesítési projektek működtetése, - környezetvédelmi műszerek megfelelőségi vizsgálatának elvégzése, - számítástechnikai szolgáltatások, - tudományos és szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése, - szakmai és technikai szolgáltatások a környezet- és természetvédelem területén, - környezetvédelmi és vízgazdálkodási beruházások bonyolításában való közreműködés. A társaság a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszer szerint meghatározott közhasznú tevékenységet elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységeit a társaság alapító okirata tartalmazza. 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 3.1. Az ügyvezető igazgató A társaság egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgató a szervezeti egységek útján végzi tevékenységét. Az ügyvezető igazgatót az irányító és ellenőrző hatáskörének gyakorlásában az intézetvezetők, a gazdasági igazgató, a Titkárság vezetője, a jogtanácsos és az Üzletfejlesztési Iroda vezetője segítik. 7

8 3.2. A szervezeti egységek A társaság önálló szervezeti egységei az intézetek és a Gazdasági Igazgatóság, és az ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek. A társaság nem önálló szervezeti egysége az osztály, a laboratórium. Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a Titkárság, a jogtanácsos, az Üzletfejlesztési Iroda és a belső ellenőr. A szakmai szervezeti egységeken belül, a mindenkori feladatokhoz igazodó osztály, labor, iroda, csoport és feladatorientált egyéb egységek szervezhetőek. A szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Az ügyvezető igazgató által átruházott hatáskörben a szervezeti egységek vezetői közvetlen irányítást gyakorolnak az általuk vezetett szervezeti egység működése tekintetében. A szervezeti egységek feladatait, az ezek ellátásához szükséges munkaköri kötelezettségeket jelen szabályzat, a belső utasítások, az általános szakmai szabályok, továbbá a munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmazzák. A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 4.1. Hidrológiai Intézet A Hidrológiai Intézet az intézetvezető közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység. Szervezete osztályokra tagozódik, az alábbi feladatokkal: Felszíni vizek osztálya Feladatai: - közreműködés a központi vízrajzi feladatok ellátásában: - a Vízrajzi Évkönyv szerkesztése és kiadása, - a területi vízrajzi (észlelési, adatgyűjtési és feldolgozási) tevékenységgel kapcsolatos folyami szakértői feladatok ellátása, - közreműködés a nemzetközi vízrajzi adatcserével kapcsolatos feladatok ellátásában, - hidrológiai és vízgazdálkodási kutatási és fejlesztési projektek szervezése és művelése, - vízjárási hidrológiai modellezési eszközök alkalmazása és fejlesztése - az éghajlatváltozás hidrológiai hatásaival kapcsolatos kutatási és fejlesztési munkák, projektek szervezése és ellátása, 8

9 - az árvíz és belvízvédekezés tervezési-, kivitelezési-, üzemeltetési feladatainak ellátásához kapcsolódó kutatási és fejlesztési munkák ellátása, projektek szervezése és ellátása, hidrológiai feldolgozások és szakvélemények szolgáltatása. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Felszín alatti vizek osztálya Feladatai: - a felszín alatti vizek állapotának, múltbeli és prognosztizálható változásainak országos léptékű, a kiemelt régiókban történő részletesebb, valamint esetenként részletes, lokális feltárása: - felszín alatti vizek hidraulikai és transzport modellezése, - hidrológiai vízmérleg számítás, - védőterületek meghatározása, - kutak, hévíz kutak, felszín alatti vízmennyiségi, vízminőségi, víztermelési, vízszint adatbázisok kezelése, - felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos térinformatikai feladatok ellátása, - Magyarország kútkataszterének vezetése, karbantartása és kiadvány szerkesztése - hévízkút és forráskataszter vezetése, karbantartása, - érzékenységi térképek adatszolgáltatása, - vízföldtani naplók készítése, kataszterezése. - kútnyilvántartó térkép vezetése, karbantartása - a felszín alatti vizekre vonatkozó országos szintű adatok feldolgozása, ellenőrzése, rögzítése - vízföldtani tanulmányok készítése - vízföldtani adatgyűjtés tervezéshez, tanulmányokhoz műszeres kútvizsgálatokhoz - részvétel az EU VKI-hez kapcsolódó nemzeti és nemzetközi kutatásokban, jelentésekben Szakmai feladatait a - Vízföldtani és vízrajzi csoport; - Kútdokumentációs csoport; tagozódás keretében látja el Hidrológiai koordinációs és állapotértékelési osztály Feladatai: - a hidrológia tudományának fejlesztése, illetve szinten tartása, bekapcsolódva a hazai és nemzetközi oktatási és tudományos szervezetek munkájába, - a vízrajz központi feladatainak ellátása: 9

10 - az országos szintű vízrajzi tervezés és szabályozási javaslatok kidolgozásában való részvétel, - részvétel a Vízrajzi Évkönyv egyes részeinek szerkesztésében - a területi vízrajzi (észlelési, adatgyűjtési és feldolgozási) tevékenységgel kapcsolatos egyes szakértői feladatok ellátása és koordinálása, - a meghatározott vízrajzi adatok központi gyűjtése, tárolása és hozzáférhetőségének központi helyen történő biztosítása, igény szerinti adatszolgáltatási (hagyományos és elektronikus formában) feladatok ellátása, az adatok kezelése, rendszerezése, (Központi Vízrajzi Adattár működtetése), - vízgazdálkodási kutatási projektek és kutatási feladatok ellátása, - vízgazdálkodási állapotjellemzés, a folyamatok értékelése, a Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése című éves kiadvány szerkesztése és kiadása, - a napi információk, rendszeres és időszakos kiadványok, tájékoztató anyagok közreadása, havonta integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés kiadvány szerkesztése és kiadása az ATIKÖVIZIG közreműködésével, - a Balaton vízállásának hosszú távú előrejelzése - a környezet-, illetve természetvédelem, a településfejlesztés, a közlekedés, az ipar, illetve bányászat, a mezőgazdaság és az egészségügy vízzel kapcsolatos problémáinak megoldásához hidrológiai alapanyagok (adatok, információk, feldolgozások és értékelések) összeállítása és szolgáltatása. - A nemzetgazdaság egyéb területeiről érkező, a szakágazat tevékenységi körébe tartozó szakmai feladatok teljesítése. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Országos Vízjelző Szolgálat Feladatai: - a vízrajzi és hidrometeorológiai gyorsadat-szolgáltatás keretében és más formában érkező külföldi és belföldi meteorológiai és hidrológiai adatok összegyűjtése, feldolgozása és operatív célú archiválása és az ezeket az adatokat tartalmazó OPADAT adatbázis felügyelete, karbantartása, fejlesztése és működtetése - a Duna Bizottság ajánlásait figyelembe véve a Duna-vízrendszer magyar érdekeltségű szakaszaira, (beleértve a Magyarország feletti vízgyűjtőket és alvízi szakaszokat is) a rendelkezésre álló adatok alapján összegzések, elemzések összeállítása, eljuttatása a vízügyi (elsősorban vízgazdálkodás, ár- és belvízvédelem, vízszennyezés-elhárítás) és más felhasználók részére illetve ezek általános közreadása - a téli időszak során az érkező külföldi és belföldi hó- és jégadatok begyűjtése, feldolgozása és eljuttatása a vízügyi és más felhasználók részére illetve ezek általános közreadása - a téli időszak során a főbb vízgyűjtőkön felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet mennyiségének folyamatos meghatározása, eljuttatása a vízügyi és más felhasználók részére illetve ezek általános közreadása - a téli időszak során, a Dunán és a Tiszán várható jégállapot folyamatos előrejelzése 10

11 - a HYDROINFO honlap, a Hidrológiai Információs Rendszer (HIR) felügyelete, karbantartása, fejlesztése és működtetése - rendszeres (folyamatos) és árvízi lefolyás-előrejelzések, tájékoztatók készítése, a Tavaszi Tájékoztató összeállítása, továbbítása a vízügyi és más felhasználók részére illetve ezek általános közreadása - az ügyeleti (beleértve az OMIT felkérésére illetve a kialakult hidrometeorológiai helyzet megítélése alapján az árvízi ügyeleti szolgálatot is) szolgálat megszervezése és ellátása - hajózási útvonalakra vonatkozó speciális adatok (gázlóviszonyok) gyűjtése, feldolgozása és közreadása a Nemzeti Közlekedési Hatóság által meghatározott módon a magyarországi folyószakaszokra - a nemzetközi vízrajzi adatcserével kapcsolatos feladatok ellátása - a (mennyiségi) hidrológiai modellezési és előrejelző eszközök fejlesztése, az éghajlatváltozással kapcsolatos hidrológiai modellek fejlesztése Szakmai feladatait a - Vízjelzés és előrejelzés csoport; - Hidrológiai modellezési csoport; tagozódás keretében látja el Hidraulikai Intézet A Hidraulikai Intézet az intézetvezető közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység. Szervezete osztályokra tagozódik, az alábbi feladatokkal: Alkalmazott- hidraulikai osztály Feladatai: - az áramlástan és a vízépítés tudományterületének művelése alap és alkalmazott kutatásokkal, a szabadfelszínű, valamint a nyomás alatti rendszerek hidrodinamikai jelenségei és transzport folyamatai területén, - a hidraulikai, hidromechanikai jelenségek elméleti, kísérleti és helyszíni vizsgálata - árvízvédelem, vízgazdálkodás, folyószabályozás, vízrendezés, öntözés, vízerőhasznosítás, vízellátás, csatornázás, vízépítés területén. Kisminta-vizsgálatot, szükség esetén numerikus modellvizsgálat egészíti ki, - vízi létesítmények és berendezések áramlástanilag megalapozott kialakítására, fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, méretezési módszerek fejlesztése és alkalmazása kísérleti áramlástani jellemzők meghatározása, vízhozam-mérők hitelesítése, a modellek arányosításához szükséges hidrometriai mérések végzése, - folyami jéghidraulikai jelenségek vizsgálata, különös tekintettel a jégképződés, jégmegállás, boltozódás, torlaszképződés folyamatára, - mederkeresztezések megvalósításának hidraulikai megalapozása, áramlástani, medermorfológiai modellvizsgálatok alkalmazásával, kiemelten kezelve a mederállékonyság megőrzésével, a medervédelemmel kapcsolatos méretezést, tervezést, 11

12 - folyószabályozási beavatkozások megalapozása (szűkületek, gázlók rendezése, sarkantyúk, terelőművek, stb. fejlesztések), hidrodinamikai, morfológiai modellezés alkalmazásával, - nagyméretű folyami műtárgyak (vízlépcsők, stb.) alvízi medrének, vésztározók csillapítótereinek méretezése, a mederállékonyság áramlástani követelményeinek meghatározásával, - nyomás alatti rendszerek áramlási jellemzőinek, nyomásviszonyainak, vízhozamainak mérése, hidrodinamikai modellek, szakvélemények készítéséhez, - áramlási jellemzők meghatározásának méréstechnikai fejlesztése, műszerek kalibrálása, műszerek javítása, mérőrendszerek tervezése, üzembe helyezése, üzemeltetése, a mérőeszközök hardver fejlesztéseinek végrehajtása, - hidrodinamikai és medermorfológiai (1D, 2D és 3D) modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni és felszínalatti vizek áramlási folyamatainak és mederváltozási folyamatainak jellemzésére, - elkeveredési (transzport) modellek (1D, 2D és 3D) fejlesztése és alkalmazása felszíni vizek (erőművek, termál vízhasználatok hőterhelése, lebegtetett és görgetett hordalékmozgás, növényi tápanyagok, toxikus vegyületek, stb.) elkeveredési folyamatainak jellemzésére (tervezés, tervfelülvizsgálat, próbaüzemi monitoring, stb. végzése), felszín alatti vizek hidrogeológiai (áramlási és transzport) modellezése, - vízgyűjtőterületek csapadék, lefolyás és tápanyagforgalmi (áramlási, transzport és reakció-kinetikai) folyamatainak modellezése, vízgyűjtőtervek, vízminőség-védelmi tervek megalapozására, - előzetes és részletes környezeti hatástanulmányok készítése, stratégiai környezetértékelés - települések rendezési terveihez környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása, - felszín alatti vízvédelmi elővizsgálati dokumentáció készítése, felszíni vizek terhelhetőség vizsgálata, környezetvédelmi, mérnöki megfigyelő rendszerek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése, - hidrológiai és klimatológiai statisztikai számítások végzése, alkalmazása Keretei közt működik a - Méréstechnikai csoport Mérnöki szolgáltatások osztálya Feladatai: - vízi építmények (egyedi szennyvíztisztító kisberendezések, létesítmények, közművezetékek, víztermelő kutak, monitoring rendszerek, hulladéklerakók, stb.) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tervezői művezetés, - környezetvédelmi vizsgálatok végzése, kármentesítési technológiák tervezése, - hulladéklerakók, szivárgást gátló résfalak, stb. minőségellenőrzési és minőségbiztosítási feladatainak ellátása, - vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan alkalmazott építési termékekre az Építőipari Műszaki Engedély kiadása, a termékek megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése és tanúsítása, - árvízvédelmi töltések, vízépítési műtárgyak és egyéb földmunkák talajának laboratóriumi és helyszíni vizsgálata, szakvélemények készítése, - felszíni vizek hordalékának, üledékének laboratóriumi vizsgálata, - vízépítési műtárgyak korrózióvédelmi szakértése, 12

13 - műanyagok és műanyagot tartalmazó vízépítési termékek vizsgálata, szakvéleménynek készítése. Keretei közt működik a Talajmechanikai és műanyagvizsgáló laboratórium Medermorfológiai és víziút nyilvántartási osztály Feladatai: - folyók, tavak, tározók középvízi és árvízi medrének vízrajzi felmérése, - vízalatti vonalas és pontszerű létesítmények felmérése, állapotértékelése, - vízrajzi atlaszok, hajózási térképek, hajóút kitűzési tervek szerkesztése, - vízvezetők és víztartók 3D-s medermorfológiai feldolgozással hidraulikai folyamatok elemzése, előrejelzések készítése, - medermorfológiai felmérési eszközök és módszerek fejlesztése, - környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek művelése, - adatbázisok kialakítása, tervezése, feltöltése, aktualizálása, - környezetvédelmi és vízjogi engedélyeztetési dokumentumok összeállítása, - vízügyi létesítmények és kapcsolódó parti logisztikai bázisok komplex megvalósításához folyamatelemzés és tendertervezés, - felmérési eredmények feldolgozásához szoftverek adaptálása, készítése, kiegészítése légifelvételek környezet- és vízgazdálkodási alkalmazásának előmozdítása, - légifényképek és egyéb légifelvételek készítése, - légi és űrfelvételek analóg és digitális feldolgozása, értelmezése, - a távérzékelt felvételekből kinyert információk térinformatikai rendszerbe szervezése, - tematikus térképek előállítása digitális és nyomtatott formában, - távérzékelési eszközök, módszerek, eljárások fejlesztése, távérzékelt alapanyagok archiválása (negatívok és digitalizált képanyagok rendszerezett tárolása, térinformatikai alapú keresőrendszerük feltöltése, működtetése), - távérzékelési programok menedzselése, vízügyi és környezetvédelmi szakemberek távérzékelési továbbképzése. Szakmai feladatait a - Felmérési csoport; - Térinformatikai csoport; tagozódás keretében látja el Létesítmény ellenőrzési osztály Feladatai: Vízépítési és egyéb létesítmények, építmények ellenőrzése és állapotértékelése: - vízi létesítmények (duzzasztóművek, vízerőművek, erőművek hűtővízkörei, stb.) üzemi műszaki ellenőrzése, - műtárgyak és földművek mozgásvizsgálata, - műtárgyak statikai felülvizsgálata, statikai ellenőrzése és állékonyság vizsgálata, - felületvédelem tervezése, kivitelezés művezetése, bonyolítása, - betonszerkezetek javítása, szigetelése, tervezés, fővállalkozói irányítás, 13

14 - geodéziai mérések lebonyolítása, felsőgeodéziai és alsógeodéziai módszerekkel, adatok feldolgozása és értékelése, - hidraulikai helyszíni mérések lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése - medermorfológiai mérések lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése - vízminőségi helyszíni mérések lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése - vízhozam-mérő műtárgyak kalibrálása (Parshall-csatornák, indukciós hozammérők, stb.), - vízépítési műtárgyak és földművek szivárgáshidraulikai vizsgálata, földművek mozgás- és állékonyság vizsgálata, - vízépítési műtárgyak létesítésével kapcsolatos tanácsadás, szakértői tanulmányok készítése, - vízépítési és mélyépítési műszaki ellenőri tevékenység (ár- és belvízvédelem, mederkotrás, mederrekonstrukció, partfal- és támfal rekonstrukció, stb.), - felszín alatti nyomóvezetékek nyomvonalának feltárása, térinformatikai feldolgozása, - multimédia (filmek, műszaki prezentációk készítése a vízgazdálkodás és környezetvédelem területén), - PR tevékenységek szakmai támogatása. Vízimérnöki tevékenységek: - vízjogi engedélyes tervezés (szennyvízcsatornázás, ivóvízellátás, vízfolyások mederkorrekciója, sík- és dombvidéki vízrendezés, árvízvédelem, hulladéklerakók rekultivációja, kármentesítés, vízbázis védelem, autópályák vízelvezető- és vízvédelmi rendszere), - vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetés (lásd az előző pont területeit), - szakértői tanulmányok kidolgozása (lásd az előző pontok szakterületeit), - vízépítési és mélyépítési műszaki ellenőri tevékenység (vízellátás, szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás, hulladéklerakók rekultivációja, kármentesítés, sík- és dombvidéki vízrendezés), - autópályák, utak, ipari létesítmények, stb. vízelvezető és vízkezelő rendszerének tervezése, hidrodinamikai modellezés alkalmazásával - vízellátó rendszerek, szennyvízelvezető hálózatok hidrodinamikai és vízminőségi folyamatainak mérése, modellezése, - könnyűfolyadék- és hordalék leválasztók fejlesztésének hidraulikai megalapozása - projektek bonyolítása, projektvezetés (szennyvíz, ivóvíz, vízbázis-védelem, árvízvédelem, vízrendezés, mély- és magasépítési létesítmények, stb.), - adatbázis-kezelés környezeti rendszerekben, - távérzékelés, légi- és űrfelvételek kiértékelése. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Vízminőség-védelmi Intézet A Vízminőség-védelmi Intézet az intézetvezető közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység. Szervezete osztályokra tagozódik, az alábbi feladatokkal: Vízminőség-védelmi osztály Feladatai: 14

15 - a környezet analitika, hidrobiológia, vízkémia, hidroökológia tudományának művelése, elsősorban a vízgazdálkodás, környezet- és természetvédelem területén, hazai és nemzetközi együttműködések keretében, - az EU tagországi feladatok ellátásaként a VKI követelményeivel kapcsolatos módszertani fejlesztésben való részvétel, így a vízminősítési rendszer továbbfejlesztése és működése érdekében szakértői feladatok ellátása, a vízterek ökológiai állapotának és változásának leírása, a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálata; - felszíni és felszín alatti vizek minőségi állapotának feltárása, a szennyező anyagok lebomlásának és átalakulásának megismerése, környezeti hatásának vizsgálata. Részletes helyi, regionális és országos helyzetképek összeállítása, részvétel a környezetszennyezési problémák megoldásában, - a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási, technológiai, szakértői feladatok ellátása, Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Analitikai és Hidrobiológiai Laboratórium Feladatai: - laboratóriumi tevékenység ellátása mind a VITUKI társintézetei mind külső megbízók számára, - környezet analitikai vizsgálatok végzése, beleértve a mintavételt és a helyszíni vizsgálatokat. - részvétel a Víz Keret Irányelv előírásaival, hazai és nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos analitikai vizsgálatok elvégzésében - felszíni vizeink hidrobiológiai állapotának felmérése, az ökológiai állapot értékeléséhez szükséges adatok gyűjtése, minták vétele, helyszíni mérések végzése; - a hidrobiológiai állapot felmérésére, illetve az ökológiai státus megítélésére alkalmas információ összegyűjtése vízi makrogerinctelen (makrozoobenton) minták gyűjtése s feldolgozása valamint a hal-együttesek részletes felmérése alapján - felszíni és felszín alatti vizek ökotoxikológiai vizsgálata alga-, csíranövény-, Daphnia és halteszt segítségével, - a hidrobiológiai vízminősítési és monitoring-rendszer továbbfejlesztése. Az analitikai szolgáltatáson felül - szakmai képzések, továbbképzések lebonyolítása, - részvétel hazai és nemzetközi jártassági vizsgálatokban, - új nemzeti vizsgálati szabványok kidolgozása, nemzetközi szabványok honosítása, - szabványfigyelés, laboratóriumi akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos feladatok, - új vizsgálati módszerek kidolgozása, validálása, - környezetvédelem és vízminőség elemeinek jellemzéséhez szükséges analitikai, kémiai, radiokémiai, biológiai módszerek kidolgozása, részvétel szabványok összeállításában, a módszerek közreadásában. 15

16 Szakmai feladatait a - Szerves mikroanalitikai laboratóriumi részleg, - Rutin és fémanalitikai laboratóriumi részleg, - Izotóp hidrológiai laboratóriumi részleg, - Hidrobiológiai laboratóriumi részleg tagozódás keretében látja el Jártassági vizsgálati osztály Feladatai: - jártassági vizsgálatok szervezése környezet- és vízminőség-védelmi területen a hazai akkreditált laboratóriumok számára, - analitikai minőségbiztosítási feladatok ellátása az ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) égisze alatt a duna-medencei vízminőségmonitoring laboratóriumai (TransNational Monitoring Network) számára. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Környezetvédelmi Intézet A Környezetvédelmi Intézet az intézetvezető közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység. Szervezete osztályokra tagozódik, az alábbi feladatokkal: Állapotértékelési és monitoring osztály Feladatai: - támogatása a környezetvédelmi tárca jogszabályalkotó, döntéshozó munkájának, hazai, EU-s, illetve egyéb nemzetközi adatszolgáltatási tevékenységének, döntéselőkészítő, kutató, szervező és szolgáltató feladatok ellátása, - részvétel a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT), Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP), az OKKP stratégiák, koncepciók, más szakágazati, térségi programok kidolgozásában, - részvétel az EU-VKI és EU-nitrát, valamint egyéb nemzetközi egyezményekben vállalt monitoring koordinálásában (szakfelügyelet biztosításával), - részvétel a pontszerű, vagy diffúz szennyezőforrás következtében már elszennyeződött területek állapotának javítását szolgáló programok kidolgozásában, - felszín alatti vízminőség-védelemmel kapcsolatos kutatási, technológiai, szakértői és szolgáltatási háttér biztosítása, - a felszín alatti vizek minőségi adatait tartalmazó információs rendszerek fejlesztése, működtetése, adatszolgáltatási, értékelési és egyéb feladatok ellátása (OSAP 1375 adatlap felszín alatti vízminőség feldolgozása), - a Környezetvédelmi FAVI-MIR monitoring alrendszer szakmai rendszergazda feladatának ellátása, a FAVI-MIR-ben nem gyűjtött vízminőségi adatok nyilvántartása mérések validálása, 16

17 - környezeti állapotvizsgálatok, hatásvizsgálatok, elővizsgálatok, környezeti állapotfelvétel és értékelés, auditok, tényfeltárások, beavatkozások, kockázatbecslés, szennyezőanyag terjedés modellezés, határértékek meghatározás, egyszerűsített költség-haszon elemzés végzése, környezetvédelmi szakértői tevékenység, - vízilétesítményekkel és kármentesítéssel kapcsolatos tervezés, - környezetvédelmi monitoring tevékenység, kiemelten a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos feladatok, - a környezetvédelem jogalkotási tevékenységét megalapozó műszaki és természettudományos tanulmányok készítése, beleértve az OKKP végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, részvétel az állapotértékeléssel, felszín alatti vízminőséggel, kármentesítéssel kapcsolatos szabványok, műszaki irányelvek kidolgozásában - részvétel az OKKP alprogramok előkészítésében, különös tekintettel a felszín alatti vízminőség VKI és egyéb területi monitoring eredményeinek értékelésére alapozva, - részvétel a környezetvédelmi tárca beruházásába tartozó egyedi kármentesítési projektek döntés előkészítő javaslatának összeállításában, valamint a kormányhatározatok által a környezetvédelmi tárcára háruló kármentesítési projektellenőrzési, monitorozási feladatok ellátásában, a területérzékenység és a felszín alatti víztest vízminőségi állapotának elemzésével, észlelt adatok évenkénti értékelése, feldolgozása, - részvétel a környezetvédelmi tárca kommunikációs, PR tevékenységébe, az OKKP kiadványok gondozásában, valamint konferenciákon, konzultációs fórumokon, - a kármentesítésre kötelezett által megküldött tényfeltárási, műszaki beavatkozási és utómonitoring-dokumentációk szakszerű tárolása, - OKKP és egyéb környezethasználati monitoring feladatok elvégzése, értékelése, hatósági határozatban előírt tematikában jelentés készítése, - Részvétel hazai és nemzetközi pályázatokban (K+F, szakértői, közbeszerzési, stb.) - Részvétel a hazai szakmai szervezetek munkájában, felsőfokú oktatásban. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Kármentesítési projekt osztály Feladatai: - Általános feladatok: - Az egyedi kármentesítési projektek döntés előkészítő javaslatának összeállítása, a kormányhatározatok által a környezetvédelemért felelős minisztériumra háruló projektellenőrzési feladatok ellátása. - Egyedi környezeti kármentési projektek teljes körű bonyolítása. - Pályázatok előkészítése, tender dokumentációk összeállítása, tendereztetés, bonyolítói feladatok ellátása. - Engedélyes tervek elkészítése, összeállítása. - Projekt management, mérnök feladatok és műszaki ellenőrzés ellátása. - Egyedi kármentési projektekhez kapcsolódó feladatok: - környezeti hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok, állapot értékelések, auditok végzése és tanulmányok készítése, környezetvédelmi szakértői tevékenység, 17

18 - vízellátási, csatornázási, víz- es szennyvíztisztítási, iszapkezelési, üzemi és települési vízgazdálkodási tárgyú szakértői es tervezői tevékenység végzése, - kármentesítési technológiák környezetvédelmi minősítése a környezetvédelmi technológiák minőség tanúsításában, - szükség szerint részvétel a VM felelősségi körébe tartozó kármentesítési beruházási feladatok megvalósításában, koordinálásában és ellenőrzésében, - közreműködés a hazai pályázati, illetve az EU Alapok pályázati felhívásainak és ezekhez kapcsolódó támogatások OKKP-t érintő részeinek előkészítésében, - részvétel uniós és hazai forrásból finanszírozott környezetvédelmi és vízgazdálkodási tárgyú felmérésekben és szakvéleményezésekben, - közreműködés a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos műszaki irányelvek előkészítésében, a szabványosítási tevékenység a környezetvédelem jogalkotási tevékenységet megalapozó műszaki és természettudományos tanulmányok készítésében, a környezetvédelmi adatbázisok feltöltésében, a környezet állapotának felmérését és jellemzését segítő és kiszolgáló mérő-, megfigyelő-, elemző rendszerek összehangolásában, nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségek teljesítésében, - nemzetközi projektekben való részvétel, - közreműködés az első es másodfokú környezetvédelmi hatósági tevékenység szakmai megalapozását célzó környezetvédelmi felmérésekben, szakvélemények készítésében, - egyedi projektekhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok, állapot értékelések, auditok végzése és tanulmányok készítése, környezetvédelmi szakértői tevékenység, Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Kármentesítési koordinációs osztály Feladatai: - Részvétel a Nemzeti Környezetvédelmi Program, az Országos Környezeti Kármentesítési Program, környezet és természetvédelmi stratégiák, koncepciók, más szakágazati, térségi programok kidolgozásában. - A nemzetközi egyezményekből, szerződésekből és együttműködésekből eredő szakmai feladatok megalapozása, szakterületi feladatok támogatása. - Nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségek teljesítése adatszolgáltatás, kapcsolattartás, nemzetközi projektekben való részvétel. - Az OKKP általános, országos és szükség szerint egyedi feladatainak végrehajtásával kapcsolatos szabályozási, szakmai koordinációs, irányítási, működtetési, ellenőrzési feladatok elvégzése. - Közreműködés az OKKP-val kapcsolatos műszaki, gazdasági szabályozási, valamint stratégiai, fejlesztési, tervezési feladatokban. - A Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Környezetvédelmi Nyilvántartási Rendszer (FAVI) fejlesztésének, működtetésének támogatása. - Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) részeként működő Kármentesítési Információs Rendszer (FAVI-KÁRINFO) és a többszintű publikációt 18

19 biztosító térinformatikai alapú Országos Számbavételi Lekérdező Rendszer (OSZLR), valamint az Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer (FAVI-ENG) szakmai rendszergazdai feladatainak ellátása. - A szakrendszerekből történő hazai és nemzetközi adatszolgáltatási feladatok biztosítása. A kormányzati munkamegosztás szerint felelős miniszterek irányítási alá tartozó OKKP alprogramok koordinálása. - Az EU és egyéb nemzetközi támogatásokkal, illetve beruházásokkal kapcsolatos tevékenységek előkészítésével, lebonyolításával, koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása. - Az egyedi kármentesítési projektek döntés előkészítő javaslatának összeállítása, a kormányhatározatok által a VM-re háruló kármentesítési projektellenőrzési feladatok ellátása - Részvétel az OKKP kiadványok gondozásában, az OKKP eredményeinek bemutatása konferenciákon, konzultációs fórumokon. - A kármentesítésre kötelezett által megküldött tényfeltárási, műszaki beavatkozási és utómonitoring dokumentációk szakszerű tárolásának biztosítása. Szakmai feladatait csoport-tagozódás nélkül látja el Környezettechnológiai osztály - helyhez kötött légszennyező pontforrásokon kibocsátott anyagok, munkahelyi légszennyező anyagok mintavétele, mintaelőkészítése, fizikai és kémia vizsgálata, - munkahelyi expozíciók meghatározása, munkahelyi klímaparaméterek, megvilágítás mérése, - összehasonlító emissziómérések szervezése ipari körülmények között, az eredmények értékelése, dokumentálása, - helyhez kötött légszennyező pontforrásokból, felületi forrásokból, környezeti levegőből, munkahelyi és egyéb zárt légterekből, légcsatornákból származó kellemetlen szaganyagok (bűz) mintavétele és olfaktometriás vizsgálata, szagkibocsátás hatásterületének meghatározása, terjedésmodellezés, bűzkibocsátással járó tevékenységek vizsgálata, mérési, szakértői tevékenység, - mérési adatok alapján leválasztó berendezések hatásfokának meghatározása, - adatszolgáltatások, bejelentések készítése, terjedésszámítás, hatásterület meghatározás, védőövezet kijelölése, terjedésmodellezés, zaj és légszennyezettség térkép készítése, határérték-kérelmi dokumentáció összeállítása - előzetes környezeti hatástanulmányok, környezeti hatástanulmányok, IPPC, felülvizsgálat, környezetállapot értékelés, intézkedési tervek zaj- és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási munkarészének elkészítése, a szükséges hatásvizsgálatok elvégzése - területrendezési tervek zaj- és rezgésvédelmi szempontú vizsgálata, önkormányzati helyi rendeletek kidolgozása - létesítmények zajkibocsátásának, a környezeti zajterhelésnek a vizsgálata, ellenőrzése, a zajkibocsátás, zajterhelés csökkentése, (üzemi, közlekedési, építkezési zajforrások) munkahelyi zaj- és rezgésexpozíció meghatározása, környezeti és munkahelyi rezgésvizsgálatok elvégzése 19

20 - épületakusztikai vizsgálatok, épületakusztikai tervezés (építési, használatba-vételi engedélyezési eljárásához, kiviteli tervezés) épületakusztikai és környezeti zaj- és rezgésvédelmi munkarészek elkészítése - ivó- és iparivíz ellátó és víztisztító rendszerek, települési és ipari szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek vízminőségi, hidraulikai és technológiai felülvizsgálata, állapotfelmérés és műszaki fejlesztési tervek kidolgozása, csőhálózaton belüli vízminőségi problémák feltárása, rekonstrukció, műszaki fejlesztési tervek kidolgozása, ipari (üzemi) vízgazdálkodási rendszerek felülvizsgálata, víz- és energiatakarékos rendszerek tervezése; - felszíni és felszín alatti vizek, szennyezett vízek összegyűjtése, elvezetése, vízrendezési tervek elkészítése, települések, üzemi és ipari területek csatornázása; - vízellátással, víztisztítással, vízelvezetéssel, csatornázással, szennyvíztisztítással, hulladékkezeléssel és elhelyezéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztési koncepciók kidolgozása, projektek műszaki tervfejezeteinek, szakági tanulmányok, koncepciótervek készítése; - hulladékgazdálkodási létesítmények, ipari és kommunális hulladéklerakók tervezése, állapotfelmérése, felülvizsgálata, rekonstrukciója, rekultiváció tervezése, tájba illesztése, szigetelés, felszíni vízelvezetés, csurgalékvíz elvezetés és -tisztítás depóniagáz elvezetés, kitermelés tervezése Szakmai feladatait - Légszennyezettség Vizsgáló Laboratórium - Zaj- és rezgésmérő Laboratórium keretében látja el Gazdasági Igazgatóság Feladatainak ellátása során felügyeleti hatásköre kiterjed a társaság valamennyi szervezeti egységére. Feladata: A társaság számviteli, pénzügyi, bérszámfejtési és munkaügyi feladatainak, továbbá a gazdasági tervező-elemző tevékenység ellátása. A központosított pénzgazdálkodási feladatok szervezése. A számviteli bizonylati rend szervezése, végrehajtása, betartása, betartatása, illetve ellenőrzése. A Gazdasági igazgatóság szervezeti egységei közvetlenül a gazdasági igazgató irányítása alatt állnak. Szervezete osztályokra tagozódik, az alábbi feladatokkal: Gazdasági osztály - Számviteli, pénzügyi és kontroling feladatok: - a középtávú és éves gazdasági terv elkészítésének szervezése, végső összeállítása, - az éves gazdasági terveknek a szervezeti egységekre való bontása, előkészítése és előterjesztése, a teljesítés figyelemmel kísérése, adatgyűjtés és adatszolgáltatás, valamint rendszeres értékelés, 20

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (VITUKI Nonprofit Kft.) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG...3 2. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes

A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes A vízvédelmi hatóság feladatai a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a kármentesítési feladatok során Dr. Kling István főosztályvezető-helyettes 2016. november 16. 20 éves az OKKP Konferencia Az előadás

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban,

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban, A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 20/2004. (X.28.) KvVM rendelet

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9. AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, 2014. december 9. A VÍZÜGYI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ÖKO Zrt. vezette konzorcium tagja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos 4 részvízgyűjtő 42 alegység TERVEZÉSI SZINTEK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEK Módszertani előkészítés Országos terv

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Herman Ottó Intézet Budapest, 2015. október 12. Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Dr. Béres András főigazgató-helyettes Értékalapú Sokszínűség, polihisztorság

Részletesebben

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) - Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény I. Fejezete egyes jogforrások

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

A Nemzeti Környezetügyi Intézet. alapító okirata

A Nemzeti Környezetügyi Intézet. alapító okirata KGF/2094/2/2011. A Nemzeti Környezetügyi Intézet alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben

Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Szakmai Konzultáció a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából Heilmann Diána /Vízrendezési Osztály 2014. június 17. Budapest,

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/6/2010. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere

Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere Szennyezett területek menedzsmentjének jogi háttere Zöldi Irma Menedzsment Döntési helyzetek, döntésmechanizmus Jogszabályok, jogszabályi lehetőségek KÖRINFO konferencia, 2 Mi a menedzsment? Menedzsment

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben