TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika"

Átírás

1 KÖTELEZŐ TÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára MI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. Gyakorlati jegy. Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest,

2 Filozófiatörténet Tantárgy kódja AIB 1002 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Trembeczki István főiskolai docens TR A tantárgy célja a hallgatók filozófiai szemléletének kialakítása és filozófiai tartalmú gondolkodásának megalapozása. A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. Kollokvium Szóbeli vizsga Fürst, Maria: Bevezetés a filozófiába. Ikon Kiadó, Budapest, Gilson, Etienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, Hársing László: Filozófia gondolkodás Thalésztól Gadamerig. Bíbor Kiadó, Miskolc, Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest, Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap Kiadó, Budapest,

3 Környezettani alapismeretek Tantárgy kódja AIB1004 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Ferenc, tanszékvezető, főiskolai tanár KT A tantárgy elsajátításának célja A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. 1. Tantárgyi program Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. 2. Évközi tanulmányi követelmények - 3. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Annak ellenőrzése és értékelése, hogy a félév során előadott környezettani alapismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. 4. Az értékelés módszere A hallgató tudásának értékelése írásban történik, az elért százalékos eredmények alapján. 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Multimédiás környezettudományi segédanyagok: Globális irányzatok a környezetvédelemben és a fejlődésben: Kozmikus hulladék - kozmikus környezetvédelem: Környezet-tudomány-történet: 6. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Kötelező: Kiss Ferenc-Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, Ajánlott: Kerényi Attila: Környezettan, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Daniel Quinn: Izmael,

4 EU alapismeretek Tantárgy kódja AIB 1005 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) (1+0) 15+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya, főiskolai tanár NP Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány. Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezetté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban. A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban. Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere. Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák. Kollokvium Szóbeli vizsga Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp Navracsics T. : Európai belpolitika. Korona, Kende T. : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég Palánkai T. : Az európai integráció gazdaságtana, Aula Kiadó, Rácz M. : Uniós kihívások az ezredfordulón. Világgazdasági Kutatóintézet, Bp Blahó A. : Európai integrációs ismeretek. Aula Kiadó,

5 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja AIB 1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 (15+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Egri Imre, főiskolai tanár ÜT A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. Mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. Globalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa. Kollokvium Szóbeli vizsga Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) Egri I. Hegedűs L.: Gazdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) Egri I.: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) Hegedűs L.: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) Egri I.: Menedzsment ismeretek (Stúdium 2004.) 5

6 Társadalmi ismeretek Tantárgy kódja AIB 1010 Meghirdetés féléve 1. Óraszám 2+0 Követelmény Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szoboszlay György Csaba, főiskolai adjunktus Tanszék kódja TR : A hallgatók ismerjék meg a társadalom és a hatalom viszonyát. Alapvető célkitűzésünk, hogy a rendszerváltozástól nyomon kövessék a társadalom fontosabb jellemzőit: rétegződését, mobilitását és negatív jelenségeit. E mellett bemutatásra kerül a politikai intézményrendszer szerkezete és működése, illetve a civil társadalom is. A korszerű társadalmi ismeretek nyelvi fogalmi rendszerét és a hallgatók kifejező készségének fejlesztését is fontosnak tartjuk. : A magyar társadalom rétegződése és mobilitása 1945-től napjainkig. A társadalmi szolidaritás rendszere: szociálpolitika napjainkban. A gazdaság jellemzői 1990 után. Az alkotmány megismerése és értelmezése. Az Alkotmánybíróság feladata és működése. A demokratikus intézményrendszer pillérei napjainkban: pártok és parlament illetve kormány és önkormányzatok. A civil társadalom jellemzői. Magyarország az Európai Unióban. : - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium : írásbeli : Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom. Korona Kiadó Bp., Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Bp., Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerkesztette: Gyurgyák János. Osiris Kiadó. Bp., , Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és szerkesztette: Valuch Tibor. Osiris Kiadó Bp., ,

7 SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ ISMERETEK (2) (szakmai alapismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Tér-és tárgyábrázolás Tantárgy kódja PAB 1000 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Lukács Gábor, főiskolai docens A tantárgy keretében, az órai és az önálló feladatok megoldása során a hallgató váljon képessé a tér és az abban elhelyezkedő téri formák önálló értékelésére, látványszerű ábrázolására, a látszati kép összefüggéseinek, törvényszerűségeinek értelmezésére és belátására, a szabadkézi rajzban való hiteles és indokolható alkalmazására. Szerezzen egyre biztosabb alapokat a térábrázolási konveciók alkalmazása, valamint a megismert rajzeszközök használata terén. Cél a megfigyelési készség, az arány- és formaérzék fejlesztése. A tér és az abban elhelyezkedő szabályos és szabálytalan téri formák, téri alakzatok látszati képe, a valóság és a látvány összevetése. A tér és a forma elemzése, a tér képi, rajzi értelme-zésének különböző lehetőségei, korszakai. Formaelemzés, formaértelmezés, szerkezet. A perspektíva kiemelt szerepe és jelentősége az ábrázolásban. A centrális projekció alapelvei, törvényei. Testcsoport ábrázolása, perspektivikus látványelemzés, csendéletek feldolgozása. A látvány egyéb összefüggéseinek (fény-árnyék viszonyok, tónus, tömeg, plaszticitás) elemzése és rajzi megvalósítása az anyagok, eszközök (grafit, pitt, szén, tus, papír) sokrétű és érzékeny használatán keresztül kompozíciós igénnyel (az adott helyzet, nézet, arány, ritmus stb. figyelembevételével). Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók Gyakorlati jegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell (fej, akt). - Barcsay Jenő (é.n.): Ember és drapéria, Corvina Kiadó, Budapest - Kepes György (1944, 1979): A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest - Sebők Zoltán (1987): Az új művészet fogalomtára. Újvidék - Leonardo da Vinci (2005): A festészetről. Lectum kiadó. 7

8 Művészeti anatómia Tantárgy kódja PAB 1001 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Tarnóczi József, főiskolai adjunktus A hallgatók az emberi test tanulmányozása során sajátítsák el az arányok, a proporcionáltság és a szerkezet legfontosabb törvényszerűségeit. A megszerzett ismereteket felhasználva legyenek képesek arányosan és pontosan fogalmazni a képi ábrázolás figuratív területein, de fontos, hogy az ismeretek, összefüggések, problémák általánosításával a legkülönfélébb területeken is készek legyenek az arány, a mozgás, a funkció és a szerkezet problémáinak átfogó értékelésére, elemzésére. Az anatómiai ismeretek rajzi stúdiumok során való elsajátítása, szerkezeti és funkcionális elemzések. Az emberi test általános szerkezeti törvényszerűségei, statikai törvények. Az egyensúly. A csont- és izomrendszer felépítésének, összefüggéseinek rajzi elemzése. Az arány és arányosság kérdései. A fej legjellemzőbb szerkezeti összefüggései. Mozgás és funkció kiemelt tanulmányozása. Az emberi test formaelemzése művészi megfogalmazásban, a már meg-ismert anyagok, eszközök sokrétű felhasználásán keresztül. Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók Gyakorlati jegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell (fej, akt). - Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. - Kőnig Frigyes, Funták Gyula: Művészeti anatómia és geometria Semmelweis Kiadó Bp Szalay Zoltán: A kockától az aktig, Bp. Corvina, Dr. Fehér György, Szunyoghy András: Az ember művészeti anatómiája, Bp. Kossuth Kiadó,

9 Népművészet Tantárgy kódja PAB 1002 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Lukács Gábor, főiskolai docens A szaktárgyi képzésben el kell érni, hogy a hallgatók elsajátítsák a szakhoz kapcsolódó tudományok alapjait, nyerjenek bepillantást a szaktudományi témák igényes, elmélyült feldolgozásába, sajátítsák el az önálló ismeretszerzés módszereit, nyerjenek ösztönzést az önálló kutatómunkára. A tárgyi népművészet alapjainak megismerése után a szellemi értékek feltárása a jelentősebb területek érintésével. A népművészet tárgyi, szellemi alkotásai és ezek történelmi, tartalmi, esztétikai jellemzői, az anyag- formafunkció néprajzi tárgyakban kifejeződő, sajátos egysége. A néphagyomány helye korunkban. A népművészet eredete, megjelenési formái. A népművészet általános jegyei, formatana, jelrendszere, jelentéstartalma és esztétikai értékrendje. A magyar népművészet műfajonkénti tájegységei. A műfajok kölcsönhatásai. A népszokások és a tárgyi anyag kapcsolata. Kézműves mesterségek, technikák. Népművészetünk kapcsolata a környező népek művészetével. A képzőművészethez való viszonya, kapcsolódási pontjai. Az urbanizáció hatása a népművészetre, népies művészetre. Népszokások. Kalendáris szokások. Néphit. (Világkép; tér és idő; természet; természetfeletti lények; természeti lények; emberi világ démonikus lényei; átmeneti lények.) Születés és kisgyermekkor szokásai. (Születésszabályozás; szülés /gyerekágy/; keresztelő). Házasságkötés szokásai. (Befolyásoló tényezők; előkészítés; párválasztás.) Temetkezési szokások. (Halálkép és kultúra; előjelek, jóslatok; előkészítés; gyász; temetők kultúrája.) A jelentősebb népművészeti kiállítások megtekintése, népművészeti események figyelemmel kísérése, szakfolyóiratok, új kiadványok megismerése. Beszámolók, dolgozatok Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. - Platthy György-Dr. Rónai Béla: Népművészet Tankönyvkiadó Bp Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete I-II. Akadémiai Kiadó Bp Magyar néprajz megjelent kötetei Akadémiai Kiadó Bp Népművészeti kiadványok, albumok 9

10 Művészettörténet I. Tantárgy kódja PAB 1003 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja az általános ill. a középiskolákban tanultakra építve vagy ezen alapismeretek hiányát is felismerve átfogó művészettörténeti, esztétikai és műalkotáselemzési ismereteket kíván nyújtani a hallgatók számára. Bevezetésként szolgál a művészettörténet alapvető kérdésköreibe, a művészettel kapcsolatos általános alapfogalmak tisztázásához és a műalkotások elemzéséhez szükséges alapvető módszerek áttekintéséhez. Művészeti ágak, műfajok. Építészeti alapismeretek. Alaprajz, tömegképzés, tér- és homlokzat alakítás az építészetben. Képzőművészeti és iparművészeti alapismeretek. A kompozíció és alkotó elemei. A forma tartalom funkció kérdése. Anyagok, technikák. A műalkotás és a néző viszonya. A műalkotás hatásmechanizmusa. A képzőművészeti stílus problémája. Az ikonológia és az ikonográfia. A leírás, a formaelemzés és tartalomértelmezés lehetőségei. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest 2002 Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe. Budapest 1979 René Berger: A festészet felfedezése. Gondolat, Budapest 1973 Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. Corvina, Budapest 1974 Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Budapest

11 Művészettörténet II. Tantárgy kódja PAB 1004 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy az előző félévben áttekintett alapfogalmak, módszerek alkalmazásával az egyes művelődéstörténeti korszakok főbb alkotásainak értelmezése, elemzése révén a hallgatók árnyaltabb műelemzési, értelmezési készségek elméleti elsajátításával képesek legyenek a későbbiekben megismert műcsoportok önálló feldolgozására. Építészeti alkotások elemzése A tér és rend. Az építészeti tér értelmezésének változásai a művészettörténeti korok függvényében. Statikus és dinamikus terek. Az eszményi tér. Festészeti és szobrászati alkotások elemzése. A tér, a vonal, a szín, a fény. Az anyagszerűség. A képzőművészeti kifejező eszközök: szerkezet, arány, mozgás, ritmus, harmónia. A tartalom és a forma. Az ikonológia, ikonográfia, szemiotika, kulturális antropológia eredményei az alkotások megismerésének többrétegű lehetőségének szolgálatában Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest 2002 René Berger: A festészet felfedezése. Gondolat, Budapest 1973 Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. Corvina, Budapest 1974 Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Budapest 1984 Chastel: Fabulák. Formák. Figurák. Budapest

12 Művészettörténet III. Tantárgy kódja PAB 1005 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja négy egymásra épülő félév során behatóbban megismertetni a hallgatókkal az egyetemes és a magyar művészettörténet egyes korszakaiban aktuálissá vált formai kérdéseket és rávilágítani azokra az alapvetően szemléletbeli változásokra, melyek a művészeti alkotások formai és tartalmi változásait indukálták. A hallgatók biztonságos tudásalapra szert téve, jártasság és készség szinten igazodjanak el: a művészetek történeti rendjében, a különböző korok stílusismeretében, különlegesen: a kortárs irányzatok ismeretében ill. ezek alkotó felhasználási módjaiban. Az ábrázoló művészetek kialakulása. A paleolit kor művészete. A neolitikum társadalmi, gazdasági változásainak hatása a kifejezésformákra. A megalitikus kultúrák. A kelta művészet. Az egyiptomi építészet. Az egyiptomi festészet és szobrászat. Mezopotámia művészete. A krétai, a trójai, mükénéi, főniciai, hettita műveltség. Az archaikus görög művészet. A klasszikus görög művészet. A hellenizmus. A Római Birodalom művészete. A római provinciák művészete. Neolitikus kultúrák művészete és bronzkori emlékek Magyarországon. Római kori emlékek Magyarországon. A korakeresztény művészet. Bizánci művészet. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. A művészet kezdetei (Aradi N. szerk.). Corvina, Budapest 1995 Castiglione László: Római művészet. Corvina, Budapest, 1971 Castiglione László: Görög művészet. Corvina, Budapest 1971 A korai középkor (Aradi N. szerk.). Budapest 1988 Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest

13 Művészettörténet IV. Tantárgy kódja PAB 1006 Meghirdetés féléve 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A koraközépkortól a manierizmusig terjedő időszak művészetének bemutatásán keresztül komplex látásmód kialakítása, mely az adott időszak művészeti megnyilvánulásait a kultúrtörténeti, történelmi, társadalmi, gazdasági közegbe helyezve segít értelmezésükben. A népvándorláskori és a preromán művészet. A román kor építészete, szobrászata és festészete Európában és Magyarországon. Épülettípusok. A honfoglaló magyarság és az államalapítás korának művészete. A gótika építészete, szobrászata és festészete. Az önálló szobrászat megjelenése. A szárnyasolrárok. Ikonográfiai kérdések. A kora reneszánsz /ducento, trecento, / Itáliában. Giotto és köre szemléletváltása. A perspektíva, mint szimbolikus forma. A quattrocento építészete és szobrászata, festészete, legfontosabb problémái és legjelesebb alkotói. Az érett reneszánsz ésa manierizmus. A művészet Magyarországon a Hunyadiak és a Jagellók korában. A kései reneszánsz a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 A korai középkor (Aradi N. szerk.). Corvina, Budapest 1988 Marosi E.: A középkor művészete I. ( ); II Budapest 1996 és 1997 Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz. Corvina, Budapest 1982 Galavics G. Marosi E. Mikó Á. Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest

14 Művészettörténet V. Tantárgy kódja PAB 1007 Meghirdetés féléve 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A XVII XVIII. század utolsó nagy egységes korstílusainak és jeles alkotóinak bemutatása, a XIX. század meghatározó irányzatainak áttekintése, a művészi egyéniség egyre növekvő szerepére, a korszak és a műalkotás egymást feltételező viszonylataira, a technikai fejlődés és a művészi kifejezésmód változásaira való utalásokkal. A barokk építészetének alapvető épülettípusai, a tömegformálás, a térhasználat, a homlokzatalakítás legjellemzőbb jegyei. A barokk festészet és szobrászat régi és új műfajai, témái, stílusváltozatai, legjelesebb európai és magyarországi alkotói. Az egyetemes és a magyarországi klasszicizmus és romantika építészete, szobrászata, festészete. A realizmus. A plein air és az impresszionizmus. A posztimpresszionizmus. A pointillizmus. A nazarénusok. A preraffaeliták. A szimbolizmus és a szecesszió művészete. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 Galavics G. Marosi E. Mikó Á. Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest 2001 Beke- Gábor Prakfalvi Sisa Szabó: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest Kelényi Gy.: A barokk művészete. Budapest 1985 A rokokótól 1900-ig. A századvég és a századelő. (Aradi N. szerk.). Budapest

15 Művészettörténet VI. Tantárgy kódja PAB 1008 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy az izmusok, kifejezésformák sokféleségében megmutassa az egyetemes, állandó értékeket. Rámutasson arra, hogy az esztétikum a formai sokrétűségben éppúgy megjelenhet, mint a viszonylagos állandóságban. Tisztázza az időszak alapvető irányzatainak törekvéseit, megismertesse a hallgatót a legjelesebb alkotók tevékenységével. A XX. század első évtizedeinek izmusai. A Fauves csoport. A német expresszionizmus. A futurizmus, kubizmus. A dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus. A Bauhaus művészete és hatása a XX. századi művészetre. A szürrealizmus. A XX. század építészete. Az absztrakt expresszionizmus. A XX. század szobrászata. Pop Art és rokonjelenségek, tudományos és technicista irányzatok, konceptualizmus és rokon jelenségek, eseményművészetek, posztmodern tendenciák. A hatvanas-hetvenes évek irányzatai. Magyarországi művészet a XX. század első felében. Magyarországi művészet a század második felében. Kortárs magyar művészet. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 Carvalho Munos: A huszadik század (A művészet története). Budapest 2001 Nérai Martinez _ Stals Montaner: A legújabb irányzatok. (A művészet története). Budapest 2001 Beke- Gábor Prakfalvi Sisa Szabó: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest L. Menyhért László: Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében. Nyíregyháza

16 Ábrázoló geometria és komputergeometria Tantárgy kódja PAB 1009 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 (0+45) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kovács Zoltán, főiskolai tanár MI A félév során két nagyobb fejezetet kell a hallgatóknak elsajátítaniuk: a klasszikus ábrázoló geometriai leképezéseket, valamint a görbe és felületmodellezés alapjait. A hallgatók ismerjék meg a tér síkra történő különböző klasszikus leképezéseit, különös tekintettel a komputergrafikai alkalmazások igényeire. A számítógépi alkalmazás megköveteli, hogy a klasszikus ábrázoló geometria néhány fontos fejezetét analitikus geometriai megközelítéssel fejtsük ki. A tantárgy egészítse ki a térről szerzett ismereteket, általánosítsa, modellezze és ábrázolja ezeket a különböző ábrázolási rendszerek logikája szerint. Fejlessze a térszemléletet és biztosítsa a térgeometriai absztrakciók gyakorlati alkalmazását. A tantárgy célja kiindulni és haladni a geometriából a geometriával a legmagasabb szintű ábrázolás, a művészet felé. Az ábrázoló geometria szintetikus és analitikus módszerei: vetítések és analitikus geometriájuk, ortogonális és ferde axonometria, centrális projekció, centrál-axonometria. Görbék és felületek modellezése. Poliéderek reprezentációja. A geometria és a geometriai ábrázolás kialakulásának története. Térgeometriai alapfogalmak geometriai ábrázolás. A Monge-féle ábrázolási rendszer. Térelemek ábrázolása merőleges vetítéssel két egymásra merőleges képsíkon; a pont, az egyenes, a sík ábrázolása. A transzformáció. Síkok és egyenesek metszése. Metszetek és áthatások, árnyékszerkesztés. Perspektív ábrázolás direkt és indirekt módszerekkel. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a két évközi gyakorlati zárthelyi dolgozat megírja, és a gyakorlati zárthelyi dolgozatokból legalább 50%-os eredményt érjen el. Kollokvium, vizsgajegy Prezentáció, szóbeli vizsga Előadásjegyzet: 1. Bácsó Sándor, Hoffmann Miklós: Fejezetek a geometriából. EKF Liceum Kiadó. 2. Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika. Miskolci Egyetemi Kiadó, Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai. Polygon,

17 Színtan Tantárgy kódja PAB 1010 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ferenczy Zsolt DLA, főiskolai docens A szaktárgyi képzésben el kell érni, hogy a hallgatók elsajátítsák a szakhoz kapcsolódó színtudomány alapjait, nyerjenek bepillantást a szaktudományi témák igényes, elmélyült feldolgozásába, a művészeti életbe, sajátítsák el az önálló ismeretszerzés módszereit, nyerjenek ösztönzést az önálló alkotó munkára A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket, ismereteket, melyek elsősorban a gyakorlati felhasználáshoz kapcsolódnak és a tervező munka alapját képezik, különös tekintettel a multimédiára, számítógépes grafikára és nyomdai feldolgozásra. Megismerjék a legújabb képfeldolgozási és színmenedzselési lehetőségeket, tapasztalatokat szerezzenek a számítógépes, multimédiás, nyomdai színfelhasználás területén. A szín tudományos és művészi megismerése. A látás fizikai síkja, a fény és a szín fizikai tulajdonságainak megismerése. A szín fogalma, a színek osztályozása, rendszerezése. A színmérés, a színek felosztása, csoportosítása, színkeverés. A színkutatások történeti áttekintése. A látás élettani síkja. A látás mint idegfolyamat. A térlátás, a szem mozgása, feloldóképessége, a színlátás. A látás lélektana. Színkontrasztok. Színharmóniák. A színek esztétikája, színes környezetformálás, téralakítás. A szín és a kompozíció. A szín és az illúzió. A színek szimbolikájának történeti áttekintése. A szín és a tér kapcsolata. A digitális képszerkesztés alapjai. Színek használata. Színek kiválasztása és szerkesztése. Munka a különböző színmódokkal. A Szín paletta. Színtár. A színmenedzselés alapjai. A színcsatornák bemutatása. Színek manipulálása és korrekciója. Web-grafikák színhasználata. Képek felkészítése képernyőre. Az internetes képek további jellegzetességei. A nyomdai előkészítés. Feladatbeadások, beszámolók Kollokvium, vizsgajegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell. Előadóterem, diasorozat, diavetítő, videó-rekorder, tv-készülék, számítógép, projektor, számítógépes szaktanterem. 20 munkaállomással. Johannes Itten: A színek művészete Bp Király Sándor: Általános színtan és látáselmélet Bp. MIF Itten J.: Színek művészete. Szubjektív élmény, objektív megismerés. Bp Crick, Fr. Koch, Ch.: A tudat problémája. Tudomány, Nemcsics Antal: Színdinamika, Akadémiai Kiadó, Bp J. W. Goethe: Színtan, Bp. Corvina,

18 Formatan Tantárgy kódja PAB 1011 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Aranyosi Zsuzsánna Éva, főiskolai docens A vizuális formák nyelvi elemeinek tanulmányozása síkban és térben, különös tekintettel az anyag, a szín és a tér formaalakító összefüggéseire. A stúdiumok megjelenítése klasszikus és elektronikus rajzi technikákkal, valamint makettezéssel és modellezéssel. Az organikus, geometrikus és kultúrális minták rendezése alapján formavariációk, sorozatok alakítása. A struktúra, felület és anyag és elrendezés hatása a formaalakításra és formaészlelésre. A különböző kísérletek, stúdiumok feldolgozása rajzi és elektronikus eszközökkel, kivitelezése makettezéssel, és modellezéssel. Formatani elemző feladatsorok, egyéni projekttervek kivitelezése az ötlettől a kész műig. Gyakorlati jegy Projekt feladat prezentációja Szakmai műhelyek, intermediális eszközök és alapanyagok. Ashley, Clifford W. (1960): The Ashley Book of Knots. Faber and Faber, London Hargittai Magdolna és Hargittai István (2005): Képes szimmetria. Galenus Kiadó Pataki Tibor (1982): Papírcsodák. Ifjúsági lapkiadó, Budapest Scherer József (szerk.2000):100 év formatan, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest Schlottschneider, Doris (1992) M. C. Escher kaleidociklusok. Benedikt Taschen Verlag, Köln 18

19 Kreatív vizuális gyakorlatok Tantárgy kódja PAB 1012 Meghirdetés féléve 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus, A kreatív vizuális gyakorlatok a tantárgy keretein belül a változatos anyag- és formatani ismeretek alapos elsajátítása mellett egy tágan értelmezhető koncepciót alakít ki, ezen ismeretek széleskörű, ötletes, kreatív felhasználásával. A korszerű műfaji sokszínűség, valamint a projektfeladatokra koncentrált ismeretszerzés alkalmazásával elsősorban a kreatív vizuális gondolkodást a gyakorlatra is megfelelő szinten átültetni képes tevékenységkör kialakítása, fejlesztése és szinten tartása a tantárgy legfontosabb feladata, mely általánosan megalapozója kell hogy legyen a különböző szakirányok által megkövetelhető szakmai kompetenciáknak. A hagyományos vizuális műfajok klasszikus anyagtani és formatani problémáinak tisztázása az anyagtulajdonságok és kompetenciák értelmes rendszerezése mellet a felmerülő tartalmi kérdések hozzárendelés centrikus megfogalmazása. A koncepció, mint anyagot és formát meghatározó vezérelv bemutatása és gyakorlati összefüggései. Az intermediális műfajok plurális anyagtani és formatani összetettségének vizsgálata és tapasztalati értelmezése. A műfajközi átjárhatóság megtapasztalása. Az elaboratív ötlet-kivitelezés gyakorlati lépcsőfokainak elsajátítása. A féléves projekttervek összeállításának, kivitelezésének és dokumentálásának momentumai. Tartalmilag koordinált anyagtani és formatani elemző feladatsorok, egyéni projekttervek kivitelezése az ötlettől a kész műig. Gyakorlati jegy Projekt feladat reprezentációja Szakmai műhelyek, intermediális eszközök és képzőművészeti alapanyagok. Krejca, Ales: A művészi grafika technikái, Sárközi Róbert: Grafikai technikák, Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái, Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években, W.H. Kilpatrick: The project method,

20 Vizuális médiumok alapismeretei (prezentációs gyakorlat) Tantárgy kódja PAB 1013 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens. A hallgatók a szemeszter során olyan alapvető és hasznos prezentációs formákkal ismerkednek meg, melyekkel már tanulmányaik során is találkozhatnak több estben, és problémaként szembesülhetnek ezek megfelelő formában való közlésével. Művészeti platformon feltérképezzük az előforduló megjelenési gyakorlatokat és folyamatokat a szervezés kezdő lépéseitől a megvalósulás utolsó fázisáig. A kurzus célja a szakmai előadás, személyes prezentáció, portfólió bemutatás, ill. konkrétan kiállításon való megjelenés mellett ezek szervezési és szerkesztési gyakorlata, dokumentálása, sajtó, és PR tevékenysége, valamint alapvető szerzői jogi problémák megismerése. Műtárgyfotózás, digitális korrekciók, portfólió- és kiadványszerkesztés (meghívó, plakát, programfüzet, stb.). Mozgóképes dokumentálás, digitalizálás, utómunka (editálás, feliratozás, exportálás). Archiválási gyakorlatok, kiállítási szervezőmunka. Aktív részvétel az órákon, órai- és vizsgafeladatok elkészítése Gyakorlati jegy Prezentáció Kiadványszerkesztésre alkalmas számítógépek és szoftverek, prezentációhoz projektor, notebook. 20

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika KÖTELEZŐ TÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika KÖTELEZŐ TÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika KÖTELEZŐ TÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

2013. szeptemberétől

2013. szeptemberétől Környezetkultúra alapképzési szak környezetprezentáció specializáció mintatanterve 2013. szeptemberétől Tantágy neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Gy. ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Környezetkultúra alapszak környezetprezentáció szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

RAJZ TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

RAJZ TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Művészeti anatómia Tantárgy kódja RA l20l Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Bodó Károly Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ábrázoló geometria

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ábrázoló geometria Ábrázoló geometria VKO1009 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kovács Zoltán, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék/intézet

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: től

Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: től Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: 2011.02.01-től 1. Értelmezze a hétköznapi látvány és a műalkotás befogadásának folyamatát! Jellemezze az ítéletalkotás és a

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben Tantárgy kódja M 1000 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Heti tanórák száma. Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény

Heti tanórák száma. Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény Formatervező alapszak (BA) TANTÁRGY NEVE Törzsanyag Kredit Heti tanórák száma Kredit/szemeszter Tantárgy típusa/követelmény Előkövetelmény 1 2 3 4 5 6 ALAPOZÓ MODUL (kötelező) [46] 690 Művészeti súdiumok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 65. sorszáma alatt kiadott keramikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Építész szak kiegészítő nappali tagozat

Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész szak kiegészítő nappali tagozat Az oklevélben szereplő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben

Forma és színtan. Form and colour studies

Forma és színtan. Form and colour studies BME Gépészmérnöki Kar 2015.08.16 TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK Forma és színtan Form and colour studies 1. kód Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGEGEATFS 3 g+f 3 magyar 1 2.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I.

TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I. TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I. KAB 1023 (anyag- és eszközismeret) Nyíregyháza, 2016-09-04 Lukács Gábor főiskolai docens Tantárgy neve Színes képalakítás I. (anyag- és eszközismeret) Tantárgy kódja KAB

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK

MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

BBNSF10500 Logika (szimbolikus logika) 2 Gy szk BBNSF00500 I BBNSF00600

BBNSF10500 Logika (szimbolikus logika) 2 Gy szk BBNSF00500 I BBNSF00600 SZABAD BÖLCSÉSZET BA ALAPSZAK TANTÁRGYLÁJA ESZTÉTKA, FLOZÓFA, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, FLMELMÉLET, FLMTÖRTÉNET szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2011/2012. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014.

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014. MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI Anyagmérnök BSc-képzés Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

RAJZ-VIZUÁLIS NEVELÉS SZAKVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

RAJZ-VIZUÁLIS NEVELÉS SZAKVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Kortárs képzőművészet Tantárgy kódja RA 8301 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 20+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tarnóczi József Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali)

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben