TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika"

Átírás

1 KÖTELEZŐ TÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára MI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. Gyakorlati jegy. Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest,

2 Filozófiatörténet Tantárgy kódja AIB 1002 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Trembeczki István főiskolai docens TR A tantárgy célja a hallgatók filozófiai szemléletének kialakítása és filozófiai tartalmú gondolkodásának megalapozása. A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. Kollokvium Szóbeli vizsga Fürst, Maria: Bevezetés a filozófiába. Ikon Kiadó, Budapest, Gilson, Etienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, Hársing László: Filozófia gondolkodás Thalésztól Gadamerig. Bíbor Kiadó, Miskolc, Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest, Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap Kiadó, Budapest,

3 Környezettani alapismeretek Tantárgy kódja AIB1004 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Ferenc, tanszékvezető, főiskolai tanár KT A tantárgy elsajátításának célja A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. 1. Tantárgyi program Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. 2. Évközi tanulmányi követelmények - 3. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Annak ellenőrzése és értékelése, hogy a félév során előadott környezettani alapismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. 4. Az értékelés módszere A hallgató tudásának értékelése írásban történik, az elért százalékos eredmények alapján. 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Multimédiás környezettudományi segédanyagok: Globális irányzatok a környezetvédelemben és a fejlődésben: Kozmikus hulladék - kozmikus környezetvédelem: Környezet-tudomány-történet: 6. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Kötelező: Kiss Ferenc-Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, Ajánlott: Kerényi Attila: Környezettan, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Daniel Quinn: Izmael,

4 EU alapismeretek Tantárgy kódja AIB 1005 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) (1+0) 15+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya, főiskolai tanár NP Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány. Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezetté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban. A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban. Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere. Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatás-fejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák. Kollokvium Szóbeli vizsga Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp Navracsics T. : Európai belpolitika. Korona, Kende T. : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég Palánkai T. : Az európai integráció gazdaságtana, Aula Kiadó, Rácz M. : Uniós kihívások az ezredfordulón. Világgazdasági Kutatóintézet, Bp Blahó A. : Európai integrációs ismeretek. Aula Kiadó,

5 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja AIB 1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 (15+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Egri Imre, főiskolai tanár ÜT A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. Mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. Globalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa. Kollokvium Szóbeli vizsga Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) Egri I. Hegedűs L.: Gazdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) Egri I.: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) Hegedűs L.: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) Egri I.: Menedzsment ismeretek (Stúdium 2004.) 5

6 Társadalmi ismeretek Tantárgy kódja AIB 1010 Meghirdetés féléve 1. Óraszám 2+0 Követelmény Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szoboszlay György Csaba, főiskolai adjunktus Tanszék kódja TR : A hallgatók ismerjék meg a társadalom és a hatalom viszonyát. Alapvető célkitűzésünk, hogy a rendszerváltozástól nyomon kövessék a társadalom fontosabb jellemzőit: rétegződését, mobilitását és negatív jelenségeit. E mellett bemutatásra kerül a politikai intézményrendszer szerkezete és működése, illetve a civil társadalom is. A korszerű társadalmi ismeretek nyelvi fogalmi rendszerét és a hallgatók kifejező készségének fejlesztését is fontosnak tartjuk. : A magyar társadalom rétegződése és mobilitása 1945-től napjainkig. A társadalmi szolidaritás rendszere: szociálpolitika napjainkban. A gazdaság jellemzői 1990 után. Az alkotmány megismerése és értelmezése. Az Alkotmánybíróság feladata és működése. A demokratikus intézményrendszer pillérei napjainkban: pártok és parlament illetve kormány és önkormányzatok. A civil társadalom jellemzői. Magyarország az Európai Unióban. : - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium : írásbeli : Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom. Korona Kiadó Bp., Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Bp., Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerkesztette: Gyurgyák János. Osiris Kiadó. Bp., , Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és szerkesztette: Valuch Tibor. Osiris Kiadó Bp., ,

7 SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ ISMERETEK (2) (szakmai alapismeretek) TANTÁRGYLEÍRÁS Tér-és tárgyábrázolás Tantárgy kódja PAB 1000 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Lukács Gábor, főiskolai docens A tantárgy keretében, az órai és az önálló feladatok megoldása során a hallgató váljon képessé a tér és az abban elhelyezkedő téri formák önálló értékelésére, látványszerű ábrázolására, a látszati kép összefüggéseinek, törvényszerűségeinek értelmezésére és belátására, a szabadkézi rajzban való hiteles és indokolható alkalmazására. Szerezzen egyre biztosabb alapokat a térábrázolási konveciók alkalmazása, valamint a megismert rajzeszközök használata terén. Cél a megfigyelési készség, az arány- és formaérzék fejlesztése. A tér és az abban elhelyezkedő szabályos és szabálytalan téri formák, téri alakzatok látszati képe, a valóság és a látvány összevetése. A tér és a forma elemzése, a tér képi, rajzi értelme-zésének különböző lehetőségei, korszakai. Formaelemzés, formaértelmezés, szerkezet. A perspektíva kiemelt szerepe és jelentősége az ábrázolásban. A centrális projekció alapelvei, törvényei. Testcsoport ábrázolása, perspektivikus látványelemzés, csendéletek feldolgozása. A látvány egyéb összefüggéseinek (fény-árnyék viszonyok, tónus, tömeg, plaszticitás) elemzése és rajzi megvalósítása az anyagok, eszközök (grafit, pitt, szén, tus, papír) sokrétű és érzékeny használatán keresztül kompozíciós igénnyel (az adott helyzet, nézet, arány, ritmus stb. figyelembevételével). Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók Gyakorlati jegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell (fej, akt). - Barcsay Jenő (é.n.): Ember és drapéria, Corvina Kiadó, Budapest - Kepes György (1944, 1979): A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest - Sebők Zoltán (1987): Az új művészet fogalomtára. Újvidék - Leonardo da Vinci (2005): A festészetről. Lectum kiadó. 7

8 Művészeti anatómia Tantárgy kódja PAB 1001 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Tarnóczi József, főiskolai adjunktus A hallgatók az emberi test tanulmányozása során sajátítsák el az arányok, a proporcionáltság és a szerkezet legfontosabb törvényszerűségeit. A megszerzett ismereteket felhasználva legyenek képesek arányosan és pontosan fogalmazni a képi ábrázolás figuratív területein, de fontos, hogy az ismeretek, összefüggések, problémák általánosításával a legkülönfélébb területeken is készek legyenek az arány, a mozgás, a funkció és a szerkezet problémáinak átfogó értékelésére, elemzésére. Az anatómiai ismeretek rajzi stúdiumok során való elsajátítása, szerkezeti és funkcionális elemzések. Az emberi test általános szerkezeti törvényszerűségei, statikai törvények. Az egyensúly. A csont- és izomrendszer felépítésének, összefüggéseinek rajzi elemzése. Az arány és arányosság kérdései. A fej legjellemzőbb szerkezeti összefüggései. Mozgás és funkció kiemelt tanulmányozása. Az emberi test formaelemzése művészi megfogalmazásban, a már meg-ismert anyagok, eszközök sokrétű felhasználásán keresztül. Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók Gyakorlati jegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell (fej, akt). - Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. - Kőnig Frigyes, Funták Gyula: Művészeti anatómia és geometria Semmelweis Kiadó Bp Szalay Zoltán: A kockától az aktig, Bp. Corvina, Dr. Fehér György, Szunyoghy András: Az ember művészeti anatómiája, Bp. Kossuth Kiadó,

9 Népművészet Tantárgy kódja PAB 1002 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Lukács Gábor, főiskolai docens A szaktárgyi képzésben el kell érni, hogy a hallgatók elsajátítsák a szakhoz kapcsolódó tudományok alapjait, nyerjenek bepillantást a szaktudományi témák igényes, elmélyült feldolgozásába, sajátítsák el az önálló ismeretszerzés módszereit, nyerjenek ösztönzést az önálló kutatómunkára. A tárgyi népművészet alapjainak megismerése után a szellemi értékek feltárása a jelentősebb területek érintésével. A népművészet tárgyi, szellemi alkotásai és ezek történelmi, tartalmi, esztétikai jellemzői, az anyag- formafunkció néprajzi tárgyakban kifejeződő, sajátos egysége. A néphagyomány helye korunkban. A népművészet eredete, megjelenési formái. A népművészet általános jegyei, formatana, jelrendszere, jelentéstartalma és esztétikai értékrendje. A magyar népművészet műfajonkénti tájegységei. A műfajok kölcsönhatásai. A népszokások és a tárgyi anyag kapcsolata. Kézműves mesterségek, technikák. Népművészetünk kapcsolata a környező népek művészetével. A képzőművészethez való viszonya, kapcsolódási pontjai. Az urbanizáció hatása a népművészetre, népies művészetre. Népszokások. Kalendáris szokások. Néphit. (Világkép; tér és idő; természet; természetfeletti lények; természeti lények; emberi világ démonikus lényei; átmeneti lények.) Születés és kisgyermekkor szokásai. (Születésszabályozás; szülés /gyerekágy/; keresztelő). Házasságkötés szokásai. (Befolyásoló tényezők; előkészítés; párválasztás.) Temetkezési szokások. (Halálkép és kultúra; előjelek, jóslatok; előkészítés; gyász; temetők kultúrája.) A jelentősebb népművészeti kiállítások megtekintése, népművészeti események figyelemmel kísérése, szakfolyóiratok, új kiadványok megismerése. Beszámolók, dolgozatok Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. - Platthy György-Dr. Rónai Béla: Népművészet Tankönyvkiadó Bp Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete I-II. Akadémiai Kiadó Bp Magyar néprajz megjelent kötetei Akadémiai Kiadó Bp Népművészeti kiadványok, albumok 9

10 Művészettörténet I. Tantárgy kódja PAB 1003 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja az általános ill. a középiskolákban tanultakra építve vagy ezen alapismeretek hiányát is felismerve átfogó művészettörténeti, esztétikai és műalkotáselemzési ismereteket kíván nyújtani a hallgatók számára. Bevezetésként szolgál a művészettörténet alapvető kérdésköreibe, a művészettel kapcsolatos általános alapfogalmak tisztázásához és a műalkotások elemzéséhez szükséges alapvető módszerek áttekintéséhez. Művészeti ágak, műfajok. Építészeti alapismeretek. Alaprajz, tömegképzés, tér- és homlokzat alakítás az építészetben. Képzőművészeti és iparművészeti alapismeretek. A kompozíció és alkotó elemei. A forma tartalom funkció kérdése. Anyagok, technikák. A műalkotás és a néző viszonya. A műalkotás hatásmechanizmusa. A képzőművészeti stílus problémája. Az ikonológia és az ikonográfia. A leírás, a formaelemzés és tartalomértelmezés lehetőségei. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest 2002 Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe. Budapest 1979 René Berger: A festészet felfedezése. Gondolat, Budapest 1973 Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. Corvina, Budapest 1974 Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Budapest

11 Művészettörténet II. Tantárgy kódja PAB 1004 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy az előző félévben áttekintett alapfogalmak, módszerek alkalmazásával az egyes művelődéstörténeti korszakok főbb alkotásainak értelmezése, elemzése révén a hallgatók árnyaltabb műelemzési, értelmezési készségek elméleti elsajátításával képesek legyenek a későbbiekben megismert műcsoportok önálló feldolgozására. Építészeti alkotások elemzése A tér és rend. Az építészeti tér értelmezésének változásai a művészettörténeti korok függvényében. Statikus és dinamikus terek. Az eszményi tér. Festészeti és szobrászati alkotások elemzése. A tér, a vonal, a szín, a fény. Az anyagszerűség. A képzőművészeti kifejező eszközök: szerkezet, arány, mozgás, ritmus, harmónia. A tartalom és a forma. Az ikonológia, ikonográfia, szemiotika, kulturális antropológia eredményei az alkotások megismerésének többrétegű lehetőségének szolgálatában Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest 2002 René Berger: A festészet felfedezése. Gondolat, Budapest 1973 Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. Corvina, Budapest 1974 Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Budapest 1984 Chastel: Fabulák. Formák. Figurák. Budapest

12 Művészettörténet III. Tantárgy kódja PAB 1005 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tárgy célja négy egymásra épülő félév során behatóbban megismertetni a hallgatókkal az egyetemes és a magyar művészettörténet egyes korszakaiban aktuálissá vált formai kérdéseket és rávilágítani azokra az alapvetően szemléletbeli változásokra, melyek a művészeti alkotások formai és tartalmi változásait indukálták. A hallgatók biztonságos tudásalapra szert téve, jártasság és készség szinten igazodjanak el: a művészetek történeti rendjében, a különböző korok stílusismeretében, különlegesen: a kortárs irányzatok ismeretében ill. ezek alkotó felhasználási módjaiban. Az ábrázoló művészetek kialakulása. A paleolit kor művészete. A neolitikum társadalmi, gazdasági változásainak hatása a kifejezésformákra. A megalitikus kultúrák. A kelta művészet. Az egyiptomi építészet. Az egyiptomi festészet és szobrászat. Mezopotámia művészete. A krétai, a trójai, mükénéi, főniciai, hettita műveltség. Az archaikus görög művészet. A klasszikus görög művészet. A hellenizmus. A Római Birodalom művészete. A római provinciák művészete. Neolitikus kultúrák művészete és bronzkori emlékek Magyarországon. Római kori emlékek Magyarországon. A korakeresztény művészet. Bizánci művészet. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. A művészet kezdetei (Aradi N. szerk.). Corvina, Budapest 1995 Castiglione László: Római művészet. Corvina, Budapest, 1971 Castiglione László: Görög művészet. Corvina, Budapest 1971 A korai középkor (Aradi N. szerk.). Budapest 1988 Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest

13 Művészettörténet IV. Tantárgy kódja PAB 1006 Meghirdetés féléve 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A koraközépkortól a manierizmusig terjedő időszak művészetének bemutatásán keresztül komplex látásmód kialakítása, mely az adott időszak művészeti megnyilvánulásait a kultúrtörténeti, történelmi, társadalmi, gazdasági közegbe helyezve segít értelmezésükben. A népvándorláskori és a preromán művészet. A román kor építészete, szobrászata és festészete Európában és Magyarországon. Épülettípusok. A honfoglaló magyarság és az államalapítás korának művészete. A gótika építészete, szobrászata és festészete. Az önálló szobrászat megjelenése. A szárnyasolrárok. Ikonográfiai kérdések. A kora reneszánsz /ducento, trecento, / Itáliában. Giotto és köre szemléletváltása. A perspektíva, mint szimbolikus forma. A quattrocento építészete és szobrászata, festészete, legfontosabb problémái és legjelesebb alkotói. Az érett reneszánsz ésa manierizmus. A művészet Magyarországon a Hunyadiak és a Jagellók korában. A kései reneszánsz a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 A korai középkor (Aradi N. szerk.). Corvina, Budapest 1988 Marosi E.: A középkor művészete I. ( ); II Budapest 1996 és 1997 Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz. Corvina, Budapest 1982 Galavics G. Marosi E. Mikó Á. Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest

14 Művészettörténet V. Tantárgy kódja PAB 1007 Meghirdetés féléve 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A XVII XVIII. század utolsó nagy egységes korstílusainak és jeles alkotóinak bemutatása, a XIX. század meghatározó irányzatainak áttekintése, a művészi egyéniség egyre növekvő szerepére, a korszak és a műalkotás egymást feltételező viszonylataira, a technikai fejlődés és a művészi kifejezésmód változásaira való utalásokkal. A barokk építészetének alapvető épülettípusai, a tömegformálás, a térhasználat, a homlokzatalakítás legjellemzőbb jegyei. A barokk festészet és szobrászat régi és új műfajai, témái, stílusváltozatai, legjelesebb európai és magyarországi alkotói. Az egyetemes és a magyarországi klasszicizmus és romantika építészete, szobrászata, festészete. A realizmus. A plein air és az impresszionizmus. A posztimpresszionizmus. A pointillizmus. A nazarénusok. A preraffaeliták. A szimbolizmus és a szecesszió művészete. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 Galavics G. Marosi E. Mikó Á. Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest 2001 Beke- Gábor Prakfalvi Sisa Szabó: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest Kelényi Gy.: A barokk művészete. Budapest 1985 A rokokótól 1900-ig. A századvég és a századelő. (Aradi N. szerk.). Budapest

15 Művészettörténet VI. Tantárgy kódja PAB 1008 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 (30+0) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy az izmusok, kifejezésformák sokféleségében megmutassa az egyetemes, állandó értékeket. Rámutasson arra, hogy az esztétikum a formai sokrétűségben éppúgy megjelenhet, mint a viszonylagos állandóságban. Tisztázza az időszak alapvető irányzatainak törekvéseit, megismertesse a hallgatót a legjelesebb alkotók tevékenységével. A XX. század első évtizedeinek izmusai. A Fauves csoport. A német expresszionizmus. A futurizmus, kubizmus. A dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus. A Bauhaus művészete és hatása a XX. századi művészetre. A szürrealizmus. A XX. század építészete. Az absztrakt expresszionizmus. A XX. század szobrászata. Pop Art és rokonjelenségek, tudományos és technicista irányzatok, konceptualizmus és rokon jelenségek, eseményművészetek, posztmodern tendenciák. A hatvanas-hetvenes évek irányzatai. Magyarországi művészet a XX. század első felében. Magyarországi művészet a század második felében. Kortárs magyar művészet. Dolgozatok, zárthelyik Kollokvium Szóbeli vizsga Előadóterem, diavetítő, projektor, számítógép, digitális képrögzítési lehetőségek, szoftverek. Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I-II. Budapest 1980 Carvalho Munos: A huszadik század (A művészet története). Budapest 2001 Nérai Martinez _ Stals Montaner: A legújabb irányzatok. (A művészet története). Budapest 2001 Beke- Gábor Prakfalvi Sisa Szabó: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest L. Menyhért László: Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében. Nyíregyháza

16 Ábrázoló geometria és komputergeometria Tantárgy kódja PAB 1009 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 (0+45) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kovács Zoltán, főiskolai tanár MI A félév során két nagyobb fejezetet kell a hallgatóknak elsajátítaniuk: a klasszikus ábrázoló geometriai leképezéseket, valamint a görbe és felületmodellezés alapjait. A hallgatók ismerjék meg a tér síkra történő különböző klasszikus leképezéseit, különös tekintettel a komputergrafikai alkalmazások igényeire. A számítógépi alkalmazás megköveteli, hogy a klasszikus ábrázoló geometria néhány fontos fejezetét analitikus geometriai megközelítéssel fejtsük ki. A tantárgy egészítse ki a térről szerzett ismereteket, általánosítsa, modellezze és ábrázolja ezeket a különböző ábrázolási rendszerek logikája szerint. Fejlessze a térszemléletet és biztosítsa a térgeometriai absztrakciók gyakorlati alkalmazását. A tantárgy célja kiindulni és haladni a geometriából a geometriával a legmagasabb szintű ábrázolás, a művészet felé. Az ábrázoló geometria szintetikus és analitikus módszerei: vetítések és analitikus geometriájuk, ortogonális és ferde axonometria, centrális projekció, centrál-axonometria. Görbék és felületek modellezése. Poliéderek reprezentációja. A geometria és a geometriai ábrázolás kialakulásának története. Térgeometriai alapfogalmak geometriai ábrázolás. A Monge-féle ábrázolási rendszer. Térelemek ábrázolása merőleges vetítéssel két egymásra merőleges képsíkon; a pont, az egyenes, a sík ábrázolása. A transzformáció. Síkok és egyenesek metszése. Metszetek és áthatások, árnyékszerkesztés. Perspektív ábrázolás direkt és indirekt módszerekkel. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a két évközi gyakorlati zárthelyi dolgozat megírja, és a gyakorlati zárthelyi dolgozatokból legalább 50%-os eredményt érjen el. Kollokvium, vizsgajegy Prezentáció, szóbeli vizsga Előadásjegyzet: 1. Bácsó Sándor, Hoffmann Miklós: Fejezetek a geometriából. EKF Liceum Kiadó. 2. Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika. Miskolci Egyetemi Kiadó, Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai. Polygon,

17 Színtan Tantárgy kódja PAB 1010 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ferenczy Zsolt DLA, főiskolai docens A szaktárgyi képzésben el kell érni, hogy a hallgatók elsajátítsák a szakhoz kapcsolódó színtudomány alapjait, nyerjenek bepillantást a szaktudományi témák igényes, elmélyült feldolgozásába, a művészeti életbe, sajátítsák el az önálló ismeretszerzés módszereit, nyerjenek ösztönzést az önálló alkotó munkára A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket, ismereteket, melyek elsősorban a gyakorlati felhasználáshoz kapcsolódnak és a tervező munka alapját képezik, különös tekintettel a multimédiára, számítógépes grafikára és nyomdai feldolgozásra. Megismerjék a legújabb képfeldolgozási és színmenedzselési lehetőségeket, tapasztalatokat szerezzenek a számítógépes, multimédiás, nyomdai színfelhasználás területén. A szín tudományos és művészi megismerése. A látás fizikai síkja, a fény és a szín fizikai tulajdonságainak megismerése. A szín fogalma, a színek osztályozása, rendszerezése. A színmérés, a színek felosztása, csoportosítása, színkeverés. A színkutatások történeti áttekintése. A látás élettani síkja. A látás mint idegfolyamat. A térlátás, a szem mozgása, feloldóképessége, a színlátás. A látás lélektana. Színkontrasztok. Színharmóniák. A színek esztétikája, színes környezetformálás, téralakítás. A szín és a kompozíció. A szín és az illúzió. A színek szimbolikájának történeti áttekintése. A szín és a tér kapcsolata. A digitális képszerkesztés alapjai. Színek használata. Színek kiválasztása és szerkesztése. Munka a különböző színmódokkal. A Szín paletta. Színtár. A színmenedzselés alapjai. A színcsatornák bemutatása. Színek manipulálása és korrekciója. Web-grafikák színhasználata. Képek felkészítése képernyőre. Az internetes képek további jellegzetességei. A nyomdai előkészítés. Feladatbeadások, beszámolók Kollokvium, vizsgajegy Prezentáció Műterem, rajzbakok, festőállványok, modellvilágítás, modelltárgyak, drapériák, élő modell. Előadóterem, diasorozat, diavetítő, videó-rekorder, tv-készülék, számítógép, projektor, számítógépes szaktanterem. 20 munkaállomással. Johannes Itten: A színek művészete Bp Király Sándor: Általános színtan és látáselmélet Bp. MIF Itten J.: Színek művészete. Szubjektív élmény, objektív megismerés. Bp Crick, Fr. Koch, Ch.: A tudat problémája. Tudomány, Nemcsics Antal: Színdinamika, Akadémiai Kiadó, Bp J. W. Goethe: Színtan, Bp. Corvina,

18 Formatan Tantárgy kódja PAB 1011 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Aranyosi Zsuzsánna Éva, főiskolai docens A vizuális formák nyelvi elemeinek tanulmányozása síkban és térben, különös tekintettel az anyag, a szín és a tér formaalakító összefüggéseire. A stúdiumok megjelenítése klasszikus és elektronikus rajzi technikákkal, valamint makettezéssel és modellezéssel. Az organikus, geometrikus és kultúrális minták rendezése alapján formavariációk, sorozatok alakítása. A struktúra, felület és anyag és elrendezés hatása a formaalakításra és formaészlelésre. A különböző kísérletek, stúdiumok feldolgozása rajzi és elektronikus eszközökkel, kivitelezése makettezéssel, és modellezéssel. Formatani elemző feladatsorok, egyéni projekttervek kivitelezése az ötlettől a kész műig. Gyakorlati jegy Projekt feladat prezentációja Szakmai műhelyek, intermediális eszközök és alapanyagok. Ashley, Clifford W. (1960): The Ashley Book of Knots. Faber and Faber, London Hargittai Magdolna és Hargittai István (2005): Képes szimmetria. Galenus Kiadó Pataki Tibor (1982): Papírcsodák. Ifjúsági lapkiadó, Budapest Scherer József (szerk.2000):100 év formatan, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest Schlottschneider, Doris (1992) M. C. Escher kaleidociklusok. Benedikt Taschen Verlag, Köln 18

19 Kreatív vizuális gyakorlatok Tantárgy kódja PAB 1012 Meghirdetés féléve 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus, A kreatív vizuális gyakorlatok a tantárgy keretein belül a változatos anyag- és formatani ismeretek alapos elsajátítása mellett egy tágan értelmezhető koncepciót alakít ki, ezen ismeretek széleskörű, ötletes, kreatív felhasználásával. A korszerű műfaji sokszínűség, valamint a projektfeladatokra koncentrált ismeretszerzés alkalmazásával elsősorban a kreatív vizuális gondolkodást a gyakorlatra is megfelelő szinten átültetni képes tevékenységkör kialakítása, fejlesztése és szinten tartása a tantárgy legfontosabb feladata, mely általánosan megalapozója kell hogy legyen a különböző szakirányok által megkövetelhető szakmai kompetenciáknak. A hagyományos vizuális műfajok klasszikus anyagtani és formatani problémáinak tisztázása az anyagtulajdonságok és kompetenciák értelmes rendszerezése mellet a felmerülő tartalmi kérdések hozzárendelés centrikus megfogalmazása. A koncepció, mint anyagot és formát meghatározó vezérelv bemutatása és gyakorlati összefüggései. Az intermediális műfajok plurális anyagtani és formatani összetettségének vizsgálata és tapasztalati értelmezése. A műfajközi átjárhatóság megtapasztalása. Az elaboratív ötlet-kivitelezés gyakorlati lépcsőfokainak elsajátítása. A féléves projekttervek összeállításának, kivitelezésének és dokumentálásának momentumai. Tartalmilag koordinált anyagtani és formatani elemző feladatsorok, egyéni projekttervek kivitelezése az ötlettől a kész műig. Gyakorlati jegy Projekt feladat reprezentációja Szakmai műhelyek, intermediális eszközök és képzőművészeti alapanyagok. Krejca, Ales: A művészi grafika technikái, Sárközi Róbert: Grafikai technikák, Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái, Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években, W.H. Kilpatrick: The project method,

20 Vizuális médiumok alapismeretei (prezentációs gyakorlat) Tantárgy kódja PAB 1013 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens. A hallgatók a szemeszter során olyan alapvető és hasznos prezentációs formákkal ismerkednek meg, melyekkel már tanulmányaik során is találkozhatnak több estben, és problémaként szembesülhetnek ezek megfelelő formában való közlésével. Művészeti platformon feltérképezzük az előforduló megjelenési gyakorlatokat és folyamatokat a szervezés kezdő lépéseitől a megvalósulás utolsó fázisáig. A kurzus célja a szakmai előadás, személyes prezentáció, portfólió bemutatás, ill. konkrétan kiállításon való megjelenés mellett ezek szervezési és szerkesztési gyakorlata, dokumentálása, sajtó, és PR tevékenysége, valamint alapvető szerzői jogi problémák megismerése. Műtárgyfotózás, digitális korrekciók, portfólió- és kiadványszerkesztés (meghívó, plakát, programfüzet, stb.). Mozgóképes dokumentálás, digitalizálás, utómunka (editálás, feliratozás, exportálás). Archiválási gyakorlatok, kiállítási szervezőmunka. Aktív részvétel az órákon, órai- és vizsgafeladatok elkészítése Gyakorlati jegy Prezentáció Kiadványszerkesztésre alkalmas számítógépek és szoftverek, prezentációhoz projektor, notebook. 20

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa:

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa: TK905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Tantárgy felelőse Tárgyfelvételi előfeltétel - Vizsgajelentkezési előfeltétel 1 előadás vizsga A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges

Részletesebben

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY Jogi alapismeretek

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Képgrafika Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK VIZUÁLIS KULTÚRA SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek,

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I. Tantárgy kódja KKB 1030 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 3+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola Róma,

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Általános festő Szakmaszám: 54 211 08 0010 54 01 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYI PROGRAMJA 2004. Készítette: Merencsics Tibor Rajz és vizuális kultúra 7-10. évfolyam Részei Vizuális kultúra 7 Vizuális kultúra 8

Részletesebben