I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com"

Átírás

1 SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

2 ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

3 ELÔSZÓ Hiánypótló, ritka könyvet tart kezében az olvasó. Schuster Lóránt ANTIKRISZTUS címû rovatának elsô évfolyamát, amely folytatásszerûen a Magyar Nemzeti Front honlapján (www.nemzetifront.ning.com) látott napvilágot az elmúlt egy esztendôben, és a továbbiakban is ott jelenik meg folyamatosan. A gyûjtemény különlegessége és pikantériája, hogy kizárólag a kiválasztott nép és a vele kapcsolatos történések homályban tartott titkait tárja elénk, idézetek, vélemények és eseménybeszámolók formájában, úgy a múltból, mint a jelenbôl. Híres emberek, írók, politikusok, gondolkodó szellemi nagyságok mindmáig agyonhallgatott véleményét és politikailag korrektnek nem igen nevezhetô itéletét ugyanúgy megtaláljuk a kötetben, mint a kiválasztottak jeles képviselôinek meghökkentô önvallomásait. A sok apró mozaikkockából végül összeáll egy kép, ami elengedhetetlenül szükséges korunk zûrzavarában a tisztánlátáshoz, és ami szöges ellentétben áll mindazzal, amit napjaink véleményformálói a médiaterroristák már évtizedek óta a fejünkbe próbálnak sulykolni. Az anyag összeállítója Schuster Lóránt sziszifuszi munkával kutatta fel, gyûjtötte össze és tette újra hozzáférhetôvé forrásmegjelöléssel azokat a publikációkat, amelyek létezésérôl legtöbben még nem is hallottak és amelyek további titokban tartása napjainkban is a nemzetellenes világszélhámosok egyik legfôbb célja. Ebben a kötetben azt találja az olvasó, amit a hivatalos sôt még a legtöbb magát nemzetinek vagy jobboldalinak nevezô kiadványokban is hiába keresne. Az ANTIKRISZTUS itt jár közöttünk. Fojtogató hatása hollófekete éjszakaként nehezedik a magyarság múltjára, jelenére és jövôjére. Felismeréséhez, leleplezéséhez és az ellene folytatott önvédelmi harchoz szellemi fegyvert nyújt ez a gyûjtemény. Dobszay Károly a FRONT fôszerkesztôje

4 Antikrisztus október 5 Friedrich Nietzsche ( ) Német filozófus és vátesz. A modern kor legjelentõsebb gondolkodója: A zsidóság a világtörténelem legkülönösebb népe, mivel szembesülve a lét és nemlét kérdésével a legfélelmetesebb tudatossággal a mindenáron való létet helyezték elõtérbe: ennek ára pedig mindennemû természet, minden természetesség, minden realitás, az egész belsõ valamint külsõ világ gyökeres meghamisítása volt. Mindama feltétel ellenében határozták meg magukat, melyek között egy nép élhetett s szabad volt élnie; magukból kiindulva egy olyan fogalmat alkottak meg, amely a természetes feltételekkel éles ellentétben állt, a vallást, a kultuszt, a morált, a történelmet, a pszichológiát azok természetes értékeinek ellentétébe. Ugyanezzel a jelenséggel mégegyszer találkozhatunk; kimondhatatlanul felnagyított arányokban ugyan, de mégis csak mint másolattal: a keresztény egyházból,»a szent néphez«hasonlóan hiányzik az eredetiség igénye. Ám a zsidóság, épp ezáltal lett a világtörténelem legvégzetesebb népe: a késõbbi korokra gyakorolt hatásuk oly mértékben meghamisította az emberiséget, hogy manapság zsidóellenes módon érezhet még a keresztény is, anélkül, hogy belátná: önmaga a legvégsõ zsidó fejlemény. (...) Ha pszichológiai szempontból nézzük, a zsidó nép a legszívósabb életerõ népe, amely, lehetetlen feltételek közé kerülve, saját elhatározásából, az önfentartás követelte legmélyebb fondorlattal fogja pártját valamennyi dekadens-ösztönnek, de nem azért, mintha ezen ösztönök uralma alá került volna, hanem azért, mert bennük olyan hatalomra tett szert, amellyel érvényesülni képes»a világgal«szemben. A zsidók valamennyi dekadencia ellentettjei: egészen a szemfényvesztésig menõen annak kellett mutatkozniuk, tudniuk kellett, hogy a szinészies zsenialitás non plus ultrájával hogyan állítsák magukat mindennemû dekadens-mozgalom élére (- Pál kereszténységeként -), hogy olyasvalamit alkossanak meg maguknak, ami az élet bármely igentmondó pártjánál erõsebb. A zsidóságban és a kereszténységben hatalomra vágyó emberfajta, a papi fajta számára a dekadencia eszköz csupán: ennek az emberfajtának életfontosságú érdeke, hogy az emberiséget beteggé tegye, s hogy a»jó«és»rossz«, az»igaz«és»hamis«fogalmát egy életveszélyes és a világot rágalmazó értelembe fordítsa át. (...) Zsidók között vagyunk: ez az elsõ szempont ahhoz, hogy ne veszítsük el teljes egészében a fonalat. Önmaguk már-már zseniálisan álságos»szent«-é avatása amelyet könyvekben vagy emberek között soha, még csak közelítõleg sem értek el, e szavakban és gesztusokban megjelenõ hamisítás mint mûvészet, nem valamiféle egyedi adottság vagy valamilyen kivételes természet véletlenszerûsége. Ehhez szükséges egy faj is. A kereszténységben, a szent hazudozás mûvészetében az egész zsidóság vagyis egy több évszázadon át tartó s igen komolyan vett zsidó elõgyakorlat és technika jut végsõ tökélyre. A kereszténység, a hazugság ezen ultima ratio-ja újfent: zsidó sõt, több mint háromszorosan az. (...)

5 6 Antikrisztus október Ez volt az a legvégzetesebb fajta megalománia, ami a földön mindezideig létezett: álszentek és hazudozók apró torzszüleményei kezdték maguknak követelni az»isten«,»igazság«,»fény«,»szellem«,»szeretet«,»bölcsesség«s az»élet«fogalmát, egyúttal mint önmagukról való szinonimákat, hogy ezzel határolódjanak el a»világ«-tól; aprócska szuperlatív zsidók, akik megértek mindennemû bolondokházára, az egyáltalában vett értéket megfordították a maguk szája íze szerint, mintha csak értelme, sója, mértéke s végsõ itélete minden egyébnek a keresztény lenne... Az egész sorscsapás csakis azáltal vált lehetségessé, hogy a világban már létezett megalomániának egy ezzel rokon, fajilag rokon fajtája, a zsidóké: s mihelyt feltárult a szakadék zsidók és zsidókeresztények között, az utóbbiknak nem maradt más választása, minthogy az önfenntartásnak ugyanazon eljárásait, melyeket a zsidó ösztön tanácsolt, maguk a zsidók ellen alkalmazzák, holott a zsidók eddigelé csakis olyan ellen használtál föl azokat, ami nem zsidó. A keresztény egy»szabadabb«felekezetü zsidó csupán. (...) Társaságkénk éppoly kevéssé választanánk magunknak elsõ keresztényeket, mint lengyelzsidókat: nem mintha velük szemben akár csak egyetlen kifogásra is szükség lenne... Jó szaga egyiknek sincs. (...)... s ekkor jelent meg a színen Pál... Pál, kiben testté és zsenivé vált a Róma s»a világ«elleni csandála-gyûlölet, õ a zsidó, a par excellence örök zsidó... Amit õ kieszelt, az az volt, hogy egy kicsiny, a judaizmustól elkülönülõ, szektárius keresztény-mozgalom segítségével hogyan lehet»lángba borítani a világot«, s az»isten a kereszten«szimbólumával miképpen lehet a birodalom valamennyi alantlevõjét, valamennyi titkos lázadóját, az anarchisztikus bujtogatás örökségének egészét egy roppant hatalommá egybefogni.»az idvesség a zsidók közül támad.«az Antikrisztus Karl Marx ( ) Németországi zsidó gondolkodó. A tudományos szocializmus elméletének megalkotója: Ne keressük a zsidó titkát vallásában, hanem keressük vallása titkát az igazi zsidóban. Mi a zsidóság világi létalapja? A praktikus szükséglet, az önzés. Mi a világi kultuszuk? A pénz. Nos hát! A kufárkodás és a pénz, tehát a gyakorlati valódi zsidóság alól való emancipáció volna korunk önemancipációja (...) A zsidóságban tehát a jelen egy általános társadalomellenes elemét ismerjük fel, amely a történelmi fejlõdés révén melyben a zsidók e rossz vonatkozásban buzgón közremûködtek most érkezett olyan fokra, amelyen szükségképpen fel kell bomlaina. A zsidó emancipáció végsõ jelentésében az emberiségnek a zsidóság alól való emancipációja. (...) A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz, az õ révén és õnélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyiban emancipálták magukat, amennyiben a keresztények zsidókká lettek. A zsidókérdés

6 Antikrisztus október 7 Fô módszerük az, hogy a közönséget egy egész, mérgezô információ- és igazságpótlékokból összegyúrt világszemlélettel etetik. A teljes körû, egész Világhazugságot, amit a legtöbb ember el is hisz, nagyon céltudatos, összehangolt és gondosan irányított koholmányok szakadatlan áradatából építik fel és tartják fenn. Az igazság szelleme kimúlt, s a világméretû totalitarianizmus (ami teljesen kizárja annak lehetôségét, hogy az egyes ember élete alakulását maga irányítsa, döntéseivel és cselekedeteivel azt befolyásolni tudja) egy elôretörô változat új, halálos ölelésbe fonja az emberi szabadságot. Diane Harvey (http://www.rense.com/general8/harv.htm) Vámos Miklós: A felkészülés kapcsán beütöttem hármunk nevét a Google-ba. Kijött többek között egy honlap, kik a zsidók a magyar kulturális életben. Nem tudom, hogyan, ti IS (kiemelés tôlem) szerepeltek ott. Ehhez mit szól egy pélyi lány? Koncz Zsuzsa: Ezen nevet. Egyszer egy koncertemen barátaim a nézôtéren hallották, hogy a mögöttük lévô sorban azt latolgatják, zsidó vagyok-e. Az egyik barátom hátraszólt: Még nem, de már intézik! Nôk Lapja, szeptember 22. (13. o. Dupla vagy semmi Vámos Miklós beszélgetése Koncz Zsuzsával és Bornai Tiborral) S azután a zsidó sorsnak megfelelôen kezdtünk viselkedni. Állatokként kezeljük a nem zsidókat, orvul meggyilkoljuk vezetôiket, százával öldössük a gyermekeiket, nem engedjük meg nekik, hogy szabadon közlekedjenek és imádkozzanak, nem adunk nekik munkát, és elkobozzuk földjeiket. Lövöldözünk a templomokra és ostrom alá vesszük a mecseteket. Mossuk a lopott pénzt a perui vagy francia gazemberek számára, kinzóeszközöket exportálunk a latin-amerikai diktátorok számára, és menedéket adunk a Miamiból jött maffia-keresztapák számára. Megpumpoljuk az amerikai, német, svájci és lengyel pénzesládákat. Vagyis teljesítettük az antiszemiták minden elvárását. Még miniszterelnöknek is egy profi gojgyilkost választottunk meg. Izrael Samir: Rasszista állam? / Master of Discourse címû könyvének A tudatállapot / The State of Mind címû írásából Már javában zajlik a Pink Floyd The Wall címû lemezének 30 éves jubileumi világ körüli turnéja a zenekar alapítójának, Roger Watersnek az elôadásában, ami június 22-én éri el Budapestet. A koncertek eddig zökkenômentesen haladtak, azonban most az Anti-Defamation League (Rágalmazásellenes Liga) felháborodott közleményt adott ki, mely szerint Waters

7 8 Antikrisztus október antiszemita képeket vetít a Goodbye Blue Sky címû dal alatt. Egész pontosan azzal akadt problémájuk, hogy a vásznon látható animált repülôgépekbôl, mint a bombákat, úgy szórják szerteszét a világra a Dávid-csillagokat, majd rögtön utána a dollárjeleket. Abraham Foxman, a liga igazgatója szerint ezzel csak a zsidó sztereotípiákat erôsítik az emberekben. Foxman elmondta, hogy természetesen Watersnek megvan a joga, hogy kritizálja Izrael államot, ahogy ezt pár éve folyamatosan meg is teszi, mikor a ciszjordániai falak ellen felszólal, de a vetített képek, illetve az, hogy a két jel egymás mellett szerepel, már átlépik az antiszemitizmus határát. Egyébként a két fentebb leírt szimbólummal együtt többek között keresztek, félholdak, Shell-logók és Mercedes-márkajelzések is potyognak a repülôkbôl, de a liga közleménye erre nem tér ki. Waters weblapján reagálva elmondja, hogy ha megnézték volna az elôadást, eszükbe sem jutna ôt ilyen vádakkal illetni, illetve hogy az egésszel csak arra akarta a figyelmet felhívni, hogy mindannyian ki vagyunk téve az ideológiák mértéktelen bombázásának. Az újságírásban valószínûleg tabutéma azt feszegetni, hogy a zsidók milyen mértékben tartják ellenôrzésük alatt a médiát. Alexander Cockurn (http.//www.nypress.com/ Billy Graham: War Criminal/Háborús bûnös) Zion bölcseinek jegyzôkönyvei valóban igazak....az ô kezükben van valóban a világuralom megvalósulása és elpusztít az útjából mindent, ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. Ami tehát most folyik, az nem igazságszolgáltatás, hanem preventio (megelôzés) és megtorlás egyben. Elpusztítása nemcsak azoknak, akik valamit csináltak, hanem azoknak, akik valamit csinálhatnának, vagy csinálhattak volna. megerôsít abban a feltevésemben és meggyôzôdésemben, hogy helyes úton jártam, hogy igazat hirdettem, s hogy mindaz a sok gáncs és lekicsinylés, mely rémlátásnak igyekezett feltüntetni megállapításaimat, hiábavaló és értelmetlen volt Jobban örültem volna, ha nekik van igazuk tovább haladnak a mélypont felé. De egyszer csak túljutunk rajta. S ha most nem is, de évek, vagy rövid évtizedek múlva, ha bekövetkezik a fordulat, újra azok ellen fordul majd a milliók dühe, kik a mostani vérengzést csinálják. vitéz Endre László búcsúlevelébôl március 21.

8 Antikrisztus október 9 A zsidó A zsidó, miként azt egy Darwin nevû angol zsidó kimutatta, a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, s ezáltal a gyanútlan embert, faját s erkölcsét illetôleg gyakran megtéveszti. A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter ötven centi és egy méter kilencven centi közt váltakozik, már aszerint, amint a kis Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó válla csapott, fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal. Mivel pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság már több egyenes lábú és szabályos fülû zsidót látunk, mint görbelábút. Törvényhozási intézkedésre van ez esetben szükség. A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, tehát vad állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszelídítve: internáló táborokban. Hazánkban fordul elô a legsûrûbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati viszonyok a legkedvezôbbek fejlôdésére. A botbüntetésrôl szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók számára. A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is, növényi eledelt is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elôl a libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csakis füvet és kvarcot eszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más keresztény vallású elôkelôségek mondanak, hogy vannak tisztességes zsidók is. A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen felül majomtermészete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza. Így tudománnyal is foglalkozik (Ehrlich, Einstein, Pikler, Goldziher), költ (Heine), ír (Zangwill), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel), utazik (Stein), stb. stb. De ezek csak a fölületes szemlélôt téveszthetik meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy különbséget a felsoroltak és például: Csarada, Timon, Kajuch, Kmetty, Vozáry, Bellaaghné és Kmoskó között. A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybôrbe bújt farkas, sôt, ereiben tigris- és hiénavér is csörgedez, ami, tekintve e faj erkölcstelenségét, éppen nem csodálatos. A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a honoráriumért teszi, ha tanít, ez a fizetésért van, ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna, ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámította magát. Csakis bûnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte elô a világháborút, ô okozta annak az egyik fél által való elvesztését és a másik fél által való megnyerését, különben egészen biztos, hogy a háború remis-vel végzôdött volna, azaz egyenlô hadállásban abbahagyták volna a küzdô felek, és a díjon osztozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolsevizmust, ô vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári negyven fokos meleget, az éhínséget és a spanyoljárványt. Szerintem helyesen sem spanyol-, hanem zsidójárvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki spanyoljárványban meghalt, csupán a keresztény spanyol halottakat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan és fönt már méltatott majomtermészetének. Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 1922

9 10 Antikrisztus október Magyarország bajcsinálói a zsidók. Demoralizálják országunkat és ôk annak a forradalmi bandának a vezetôi, akik az országot kínpadra vonják. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, a B'nai B'rith figyelôbôl január 28.-án A pénz hatalmát az emberek tudata feletti hatalommá fordította át a média feudális szerkezete. A csúcson a média cézárok vannak, a tulajdonosok. Tôlük kapják hatalmukat hûséges csatlósaik, a fôszerkesztôk, akik szintén kiválogatják a maguk hûséges zsoldosait. A szerkezet nem egymagában áll: kapcsolódik a pénzügyi és a kereskedelmi szerkezetekhez, a hirdetések legfôbb szállítóihoz. A hirdetések szállítói fontosabbak, mint az olvasók. Angliában a munkásosztálybeli vevôkört megcélzó újság, a Daily Herald csôdbe jutott. Mert ötször annyi olvasója volt ugyan, mint a The Timesnak, de a hirdetésekbôl csak fele annyi pénzt tudott beszedni. Egy átlagos újság bevételeinek körülbelül 75 százalékát a hirdetés teszi. A rádió és tévécsatornák esetében ez a szám majdnem 100 százalék. Nem csoda tehát, hogy a média csak a saját "fizetôs" támogatóinak tartozik felelôséggel, a kivételezett helyzetben lévô keveseknek, egy elitklub tagjainak. A közvélekedéssel ellentétben a média lényege nem a továbbított üzenet. És még csak nem is az üzlet. Lev Csornij, az az orosz zsidó milliárdos, aki egy másik ex-izraeli mágnásnak, Berezovszkijnak adta el hatalmas médiabirodalmát, nemrég egy interjúban tömören összefoglalta a lényeget. "A média nem más, mint politika." A média a közvélemény alakításának, egy nemzet tudata feletti uralomnak az eszköze. Israel Samir: Masters of Discourse / Rasszista állam? 2004 A zsidó kultúrát áthatja a bosszú gondolata. ( ) Amerikai zsidók hozták létre Hollywoodot, és Hollywood fô témájának a bosszút tette. Lényegében az amerikai filmipar a zsidó kollektív tudat kifejezôdése, és ez volt az amerikai psziché létrehozásának fô tényezôje. Hollywoodból a bosszú szétáramlott a Földön és egyértelmûen segítette annak a világnak a létrehozását, amelynek most lakói vagyunk. Más szavakkal: nincs szükség és nem volt szükség összeesküvésre. Inkább arról van szó, hogy az éretlen Amerika nem tudott ellenállni a zsidó mentalitás hatásának és zsidó állam lett, Izrael nagy testvére. A trieri rabbi egyik unokája, Karl Marx már az 1840-es években megjósolta, hogy Amerika zsidó állam lesz, és a kapzsiság és elidegenedés zsidó ideológiáját öleli magához. Ez magyarázza a zsidók sikerét: teljesen természetes, hogy a zsidó államban a zsidók inkább sikeresek. E magyarázat lehetôvé teszi, hogy a kérdésre válaszoljunk: vajon Amerika a zsidó lobbi miatt támogatja Izraelt vagy az amerikai nagyvállalatok valódi érdekei miatt? A válasz: a zsidó lobbi ( ) felesleges testület, míg Amerika egészében véve egy nagyobb zsidó állam, amelynek a Közel-Keleten kívül is vannak érdekeltségei. Israel Shamir, zsidó író

10 Antikrisztus október 11 Annak okáért leányaitok ne adjátok fiaiknak, és leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat és javukat soha! (Mózes V ) Teljesen egyetértek Washington tábornokkal abban, hogy ezt a fiatal nemzetet meg kell védelmeznünk egy alattomos befolyás ellen. Uraim, a veszély itt, a zsidók. Bármelyik országban telepedtek le nagyobb számban, ott lesüllyedt az erkölcs, a kereskedelemben megszûnt a becsületesség és a tisztesség, elkülönítve magukat nem olvadtak be, kigúnyolták és aláásták a befogadó nemzet keresztény vallását azzal, hogy kifogást emeltek annak szigorúsága ellen, államot szerveztek az államon belül. Amikor szembeszálltak velük, akkor pénzügyi fortélyokkal akarták megfojtani a befogadó országot, ahogy Spanyolország és Portugália esetében láthattuk. Benjamin Franklin ( ) 1787, Philadelphia Constitunional Convention Üldözik a zsidókat, mert azt mondják, gazemberek. Üldözzék a gazemberséget. S jaj a zsidóknak, ha azok Karinthy Frigyes Zsidó vallású amerikai állampolgár vagyok. Zsidó vagyok. 63 éve vagyok amerikai, de 4000 éve vagyok zsidó. Stephen S. Wise rabbi Már nem kell a zsidóknak megszabadulni a sötétségbôl? XVI. Benedek pápa módosította a katolikus liturgia egy nagypénteki imájának szövegét, amely a régi, latin nyelvû miserendben szerepel, és amelyet zsidószervezetek sértônek találtak, de e szervezetek nincsenek megelégedve az új változattal, szerintük az továbbra is a kereszténységhez való megtérésüket tartja kívánatosnak. A szóban forgó ima csak a tridenti, más néven latin rítusú szentmisének része, amely a II. vatikáni zsinat elôtt volt érvényben. A pápa tavaly júliusban döntött arról, hogy ismét lehetséges e rítus szerint misét mondani a nemzeti nyelvû mise alternatívájaként. Zsidószervezetek azonban aggodalmukat fejezték ki az ima miatt, amely a zsidók megtérésének szükségességérôl szól. Ezekre az aggodalmakra válaszul még akkor Tarcisio Bertone, a vatikáni államtitkárság vezetôje (kormányfô) megígérte, hogy megoldják a problémát. Hivatala kedden a Vatikán hivatalos lapjában, a L,Osservatore Romanóban nyilvánosságra hozta az ima új szövegét, amely már nem Jézus Krisztusnak a zsidók általi elismerésérôl szól, hanem arról, hogy ismerjék fel benne a Messiást, már nem arról, hogy az Isten vegye le a fátylat szívükrôl, hanem arról, hogy

11 12 Antikrisztus október világosítsa meg szívüket, nem arról, hogy az Isten még a zsidókat sem zárja ki kegyelmébôl, hanem arról, hogy minden embert üdvözíteni akar, nem beszél a zsidó nép vakságáról és arról, hogy meg kell szabadulniuk a sötétségbôl, hanem arról, hogy minden ember Krisztus egyházának tagjává válhasson. A L,Osservatore Romano szerint az új imaszöveg az idei Nagypéntektôl használatos a latin nyelvû miserendben február A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ô az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul. Liszt Ferenc (Die Israeliten) Izrael legtekintélyesebb fôrabbija: Isten csak azért teremtette a gójokat, hogy szolgálják a zsidókat. Ovádjá Joszéf rabbi Izrael egyik legtekintélyesebb, a jelenlegi jeruzsálemi kormány politikáját is befolyásoló, meghatározó rabbija a televíziók kamerái elôtt szombaton este kijelentette: A világ nem zsidó emberei csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. A videón látható és hallható az is, hogy a megtisztelt fôrabbi a nem zsidók említése után odabiggyeszti a töröltessék, pusztuljon ki a nevük átokformulát. Ovádjá Joszéf rabbi, Izrael Állam volt országos szefárd fôrabbija, a kormány-koalíciós Sász párt szellemi vezetôje (amolyan zsidó nagyajatollah H. J.) a palesztinai arab gójok, s köztük is leginkább Mahmúd Abbász elnök Isten általi kiirtását követelô néhány héttel ezelôtti nyilvános jókívánsága után szombaton este kezelésbe és szájára vette a világ összes góját, akik említése után minden alkalommal gondosan odabiggyesztette a jimmáh s'mám (?????? = töröltessék, pusztuljon ki a nevük!) zsidó vallásos formulát. Az Izraelben szinte félistenként tisztelt nagy tekintélyû Ovádjá Joszéf rabbi (aki 1920-ban született Bagdadban, s Júszef néven gyerekeskedett H. J.) az izraeli média által nagy érdeklôdéssel kísért szokásos szombat búcsúztató hitszónoklatában kerek-perec kijelentette: A gojokat csak azért teremtette az Isten, s azért élhetnek aránylag hosszú életet, hogy szolgálják a zsidókat. Az ominózus kijelentés idején a videón Ovádjá Joszéf rabbi mellett látható, a neki kezet csókoló Slomo Ammár, Izrael Állam országos szefárd fôrabbija is, akit láthatóan nem zavar kollégája rasszista megnyilvánulása. A videón elôbb az izraeli mezôgazdaságban és az ipari üzemekben tevékenykedô gójok láthatók, majd Ovádjá Joszéf rabbi Simon Peresz államelnökkel és más tekintélyes politikusokkal kvaterkázik. A gójok csak azért vannak a világon, hogy szolgáljanak minket, kiszolgáljanak bennünket, s ha erre nem hajlandók, nincs helyük ezen a világon. Csak azért vannak, hogy szolgálják a zsidó népet, szögezte le Ovádjá Joszéf, aki beszédében fölvázolta a zsidók által várt messiás eljövetele utáni paradicsomi állapotokat is: A messiás eljövetele után a zsidók elnyerik az örök életet, míg a gójok

12 Antikrisztus október 13 csupán azért lesznek hosszú életûek, hogy minél tovább lehessenek a hasznunkra. A zsidókon sosem lesz úrrá a halál angyala, míg a gójoknál továbbra is minden marad a régiben: mint minden más embernek, meg kell halniuk. A gójok hosszú életûek lesznek. S hogy miért? Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár, elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is (ha idônap elôtt meghal H. J.), elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a (szolga) hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál, jelentette ki az izraeli rabbi. Miért kell lenniük a gójoknak? tette föl a kérdést Ovádjá Joszéf rabbi, amelyre rögtön meg is adta a választ: Azért, hogy dolgozzanak, szántsanak, vessenek és arassanak, miközben mi, a zsidók csak üldögélünk, mint egy efendi (az arab nyelvbe beszüremlett török szó, amelynek jelentése: úr H. J.), s csak eszünk. Igen, ezért teremtette Isten a gójokat, összegezte mondandóját Ovádjá Joszéf. Hering József Kuruc.info Utóirat: Az izraeli vezetô rabbi fentebb idézett, végtelenül aljas megnyilvánulásától várjuk a hazai elhatárolódásokat, mondjuk például a Demokratikus Chartától, a Wallenberg Társaságtól, a Fidesztôl, az LMP-tôl, Mesterházy Attilától és Lendvai Ildikótól. Mert ha az ember egy hete csak zsidó kocsmában hentereg. ( ) Emberbarátok egyike vagyok, de a zsidókat csak kikergetném a világ végére. Mert ami ronda, az csak ronda kérem. Petôfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez Az izraeli holocaust-kutató Jehuda Bauer, a jeruzsálemi Hebrew University tanára szerint a háború alatt a Wannsee Konferencia, ahol a nácik állítólag azért gyûltek össze Berlin egyik külvárosában, 1942-ben, hogy megtervezzék a végsô megoldást, csupán összejövetel volt, amit nem lehet konferenciának nevezni. Nem sokat valósítottak meg abból, ami ott elhangzott, mégis, a közvélemény továbbra is ismételgeti a történetet, miszerint ott határozták el a zsidók teljes elpusztítását. The Canadian Jewish News, A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos dokumentumai bizonyítják, hogy a holokauszt egy csalás volt! A nemrég közzétett, évekig titkosított adatok azt mutatják, hogy a koncentrációs táborokban összesen ember halt meg. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész állítás teljességgel koholmány volt. Fénymásolatban bemutatja az ominózus vöröskeresztes dokumentumot is, ami a náci koncentrációs táborokban bekövetkezett halálesetek számát rögzíti, és mindeddig a németországi Arolsenben ôrizték hét lakat alatt. A leleplezést csönd fogadta az illetékes helyeken (Genfben, Berlinben, New Yorkban és Tel Avivban ) Hal Turner (Turner Radio Network június 4.-i adása.) (Magyar Nemzet január 27., Szittyakürt március)

13 14 Antikrisztus október Az egyik csoportosulásban ma az elsô alkalommal ilyen hangok hallatszottak: Ki a zsidókkal a kormányból! Küldjék ôket Izraelbe! stb. A kormány összeomlása esetén az oroszok hívei antiszemitizmust jósolnak. A zsidó körökben a félelem hasonló. Az Izraeli Nagykövetség 1956.október 23.-i jelentésébôl Hangosan imádkozik és némán csal. A földrôl lenyúzza a termôréteget, a néprôl a bôrt. Szapora, mint a bogár. Élelmes, mint a veréb. Pusztít, mint a patkány. Az uradalom által elgyöngített hegyvidéki népet úgy támadta meg a kazár (a Galíciából 1867 után illegálisan beözönlô zsidókat nevezi így Bartha), mint a sötét, félelmes és undorító légytömeg a megsebzett és elhagyatott állatot. Bartha Miklós, író, politikus: Kazárföldön A Cionista Világszövetség elnöke dr. Chaim Weizman a következôket mondta az európai zsidókról: Egy kegyetlen világ porszemei ôk, el kell fogadniuk a rájuk mért sorsot. Csak egy maréknyi marad majd belôlük. /u.o./ A magyarországi gettókba tömörített zsidók anélkül, hogy tudták volna mi vár rájuk, engedelmesen szálltak fel a deportáló vonatokra, hiszen vezetôik azt mondták nekik, hogy a Kenyérmezôre szállítják ôket, és semmi bántódásuk nem lehet. A zsidók persze nem hittek a német és a magyar hivatalos személyeknek, de minden bizalmuk megvolt a saját zsidó vezetôikben. Eichmann és társai ezt ki is használták, s így a Zsidó Tanács vezetôinek segítségével néhány hét alatt zökkenômentesen hajtották végre a deportálásokat. /u.o./ Egy külön kiválasztott gazdag zsidó csoport megmentése érdekében a zsidó tömegeket saját vezetôik vezették félre, sôt azokat a zsidókat, akik az igazságról szólni mertek társaik körében, nagyon hamar elhallgattatták az ún. mentôszolgálat zsidó vezetôi. Tóth Judit: Hazánkért Ezek után Jézus Galileába ment. Nem tudott a zsidók között maradni, mivel ezek meg akarták ölni ôt. Szt. János, János evangéliuma VII:1 42. Az alapképlet egyszerû: a magyarok sosem szerették a zsidókat, az 1945 után a hatalmat megszerzô zsidó kommunisták terrorja pedig csak fokozta bennük az antiszemitizmust, amely ban spontán felkelésben, pogromban tört a felszínre. (Könyve második, 1986-ban megjelent kiadásának Irving alcímet is adott: One Nation's Nightmare. Azaz: Egy nemzet rémálma.)

14 Antikrisztus október Irving nem rejti véka alá azt sem, hogy szerinte a kérdéses zsidó kommunisták voltaképpen ezt ki is érdemelték. Irving 1956-ról ábrázolt képe azután ehhez a koncepcióhoz igazodik. Ha alapvetôen valóban errôl volt szó, akkor érthetôbb, miért nem kap semmiféle szerepet az 1953-as fordulat, a Nagy Imre köré csoportosuló pártellenzék, a Petôfi kör, és más, az '56-ról szóló történetírásban közkeletûvé vált politikai tényezôk. Nagy Imre nem lehetett hôs, legfeljebb balek, aki csak tehetetlenül sodródott az eseményekkel. Kezdetben a párt hatalmának megôrzésén fáradozott. Irving kétely nélkül veszi át Marosán állítását, miszerint Nagy Imre október 23.-án éjjel egyetértett a szovjet csapatok behívásával. 44. Késôbb Nagy Imrét az utca, fôképp Dudásék és gyôri ellenkormány nyomása késztette arra, hogy elfogadja a felkelôk követeléseit. Mint egy halálos sebet kapott kovboy, úgy vonszolta magát lépésrôl lépésre elôre azon a poros ösvényen, amerre a lázadó hordák már réges rég elviharzottak a követeléseikkel. Soha nem tudott felzárkózni. 45. Irving saját állítása szerint az utcán harcoló felkelôket tartja 1956 igazi fôszereplôinek. Annál furcsább, hogy kevés kivétellel a nem túl hízelgô lázadó hordák (rebel/revolutionary hordes), csôcselék (mob) minôsítéseit alkalmazza rájuk. Láthattuk, hogy az ÁVH iránt kevés rokonszenvet mutat, ám utal arra, hogy Münnich és aljas cimborái (evil cronies) elôre láthatták, hogy az ÁVH feloszlatása az ország akkori hangulatában pogromhoz vezet. Ami be is következett. A csôcselék haragja ösztönös, primitív és brutális volt írja Irving a lincselésekrôl. Ekkor állt a felkelés a legközelebb ahhoz, hogy antiszemita pogromba torkolljon, amelynek során a fôként zsidó ÁVH-s tiszteket kegyetlenül kipiszkálták vackaikból, ahová menekültek. 46. A csôcselék tombolása a Köztársaság téri vérengzésben csúcsosodott ki. Irving leírásában nem nehéz fölfedezni Hollós Ervin konzultánsi közremûködésének nyomait: ott van például Jankó Piroska, aki ôrjöngve mártogatja kését a földön fekvô Asztalos János mellkasába. 47. A borzalmak leírásának részleteinél fontosabb azonban, hogy akárcsak Hollósnál, a Köztársaság tér Irvingnél is mindent eldöntô fordulópont. Ez volt az a pillanat, amikor Nagy Imre és kormánya végleg elvesztette a kontrollt az események fölött, amikor a gyilkolás és rombolás orgiája vette kezdetét. 48. Irving számára ugyanazért fontos Dudás és a nem létezô gyôri ellenkormány ennek vezetését Irving tévesen Szigethy Attilának tulajdonítja mint Kádárék számára, akiktôl Irving a mítoszukat átvette. 49. Az ô létük testesíti meg a Nagy-kormány tehetetlenségét, és bizonyítja azt, hogy külsô beavatkozás nélkül már nem lehetett volna útját állni a totális káosznak, mészárlásnak és a polgárháborúnak. (Dudást e koncepció jegyében végezték ki az elsôk közt 1957 januárjában, pere a legtöbbet felidézett ellenforradalmi kirakatper volt.) 50. A káoszra mi sem volt jellemzôbb Irving ábrázolásában, mint hogy november 1.-én a Parlamentben a Nagy Imre körül gyülekezô kommunista funkcionáriusok is már az 1919-es fehérterror megismétlôdésétôl rettegtek. 51. Kádárt éppen ezek a fejlemények, Mezô Imre halála és a polgárháborús veszély sarkallta arra a döntésre, hogy átálljon az oroszokhoz. A kép drámai: Kádár Mezô Imre halálos ágyánál esküszik bosszút. 52. Mind neki, mind Hruscsovnak sietnie kellett, ha még menteni akarták a menthetôt: Hruscsov

Izrael Samir - Egy zsidó a saját népér

Izrael Samir - Egy zsidó a saját népér )Ezt hogy a bánatba hozták fel úgy, hogy nem írtak bele? Izrael Samir Izrael Samir Budapesten Izrael Samir cikke a Jiddis Medinából Portnoy újabb panasza. Bevándorlás, víz, terrorizmus Izrael Samir Budapesten

Részletesebben

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal)

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) 47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: NOVEMBERI ÁRULÁSOK 2. oldal H. KEITH THOMPSON: KARL DÖNITZ, A

Részletesebben

OKTÓBER 23. A nép most tanítja zsarnokát. Major Tibor. GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSE 15. oldal. George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ

OKTÓBER 23. A nép most tanítja zsarnokát. Major Tibor. GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSE 15. oldal. George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ 46. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 240 Ft George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ (12. oldal) LANTOS JÁNOS: MIT ÜZEN OKTÓBER 15-E? 2. oldal TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: HÛSÉG ÉS ÁRULÁS 3. oldal PURIM-ÜNNEP,

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról:

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: 1. [1957. február közepén] Tisztelt Uraim! A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: Az Acél Szervezet mindaddig, amíg a munkások

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI HOME GO Since: 11685 d(s), 1 h(s), 5 m(s), 42 sec(s) Hungarian Version: S Text Size: Default THE PROTOCOLS CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI TRUTH ARTICLES JEWISH TRUTH Signed by the representative of Zion,

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LI. évfolyam, 9 10. szám 2006. szeptember október 1956 TARTALOM ALBERT CAMUS A magyarok vére... 831 SALVADOR DE MADARIAGA A magyar felkelés távlatai (Boros

Részletesebben

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH INTERNET 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh E-mail aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus au courant des pérégrinations

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999.

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. Tartalomjegyzék CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI... 1 SZERGEJ A. NYÍL 1901-BEN KIADOTT OROSZ NYELVŰ

Részletesebben

Mit mondtak híres emberek a zsidókról. Bevezetõ.

Mit mondtak híres emberek a zsidókról. Bevezetõ. Mit mondtak híres emberek a zsidókról Bevezetõ. A zsidók a föld egyetlen népe, akik mindenütt ellenséges fogadtatásra találtak, ahol bármilyen számban megtelepültek. A nagy kérdés-miért? Ma azt tanítják

Részletesebben

Clifford Goldstein. Amerika a próféciában

Clifford Goldstein. Amerika a próféciában Clifford Goldstein Amerika a próféciában Clifford Goldstein Amerika a próféciában Adatok tények hátterek Boldog Élet Alapítvány Advent Kiadó Budapest 2009 HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

Tényleg 6 millióan haltak meg?

Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Végre a valóság... 5 A magyar kiadás előszava... 6 Bevezető... 7 A hazaszeretettől való elriasztás... 8 2. Német

Részletesebben

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS 49. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR ÁRA: 340 Ft Kiss Sándor: FÔNEMESSÉGÜNK TÖRTÉNELMI ÉRTÉKE (5. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: DR. CSIA SÁNDOR HÔSI ÉLETE ÉS VÉRTANÚHALÁLA 4. oldal MÉHELY LAJOS: MI TETTE HITLERT

Részletesebben

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg?

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood Tényleg 6 millióan haltak meg? AAARGH Internet 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh Correspondance aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus

Részletesebben

Előadások Szerkesztette Bíró Anna-Mária és Fischer Máté

Előadások Szerkesztette Bíró Anna-Mária és Fischer Máté Konferencia, Budapest, 2014. október 30. Előadások Szerkesztette Bíró Anna-Mária és Fischer Máté Külügyi és Külgazdasági Intézet ISBN 978-615-80159-1-2 1 2 Tartalomjegyzék A Konferenciáról 4 A Konferencia

Részletesebben

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9 Ezt a könyvet a néhai dr. Izrael Sahaknak, zsidó holocaust-túlélőnek és izraeli állampolgárnak ajánlom, aki volt olyan bátor mind morálisan, mind intellektuálisan, hogy szembe mert szállni a zsidó szupremácizmussal,

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

A GYÔZTESEK HÁBORÚS BÛNÖSSÉGE

A GYÔZTESEK HÁBORÚS BÛNÖSSÉGE 48. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft Franz W. Seidler: A WEHRMACHT HÁBORÚS BÛNCSELEKMÉNYEKET VIZSGÁLÓ IRODÁJA (8. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: AZ ELSÔ BÉCSI DÖNTÉS 2. oldal JÜRGEN GRAF, THOMAS

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin 56 ÉVKÖNYV 1992 Szerkesztőbizottság Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a National

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM ***

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM *** A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata SZERKESZTI: Gémes István -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

TRIANON. Szerkesztette

TRIANON. Szerkesztette TRIANON Szerkesztette LÁNGI A. MÁRIA Uram! Tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyarföldön és csak magyarul... Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni. Jobb is, ha szárnyam már most porba buli. De ezt

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

מ ש ק י ף י ש ר א ל י כתב עת בלתי תלוי העורך המייסד : ד "ר אריה קדר ז "ל העורך האחראי: יגאל קדר

מ ש ק י ף י ש ר א ל י כתב עת בלתי תלוי העורך המייסד : ד ר אריה קדר ז ל העורך האחראי: יגאל קדר "Nem tudom, hogy eszménk megvalósulásából mennyit enged a sors meglátnom, hogy ott leszek-e, amikor a zsidó nép megkezdi őseink országának az építését, utakat, kikötőket, csatornákat, vízvezetékeket, házakat,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal)

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) 47. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS ÁRA: 280 Ft Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) A NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA IV. RÉSZ 4. oldal LÉON DEGRELLE: NYÍLT LEVÉL A PÁPÁHOZ 6.

Részletesebben

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE részletek Elsõ fejezet Miért írom ezt a könyvet? Második fejezet Az Isten, aki halhatatlan Harmadik fejezet Van alternatíva? Negyedik fejezet Mi

Részletesebben