I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com"

Átírás

1 SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

2 ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM októbertôl októberig

3 ELÔSZÓ Hiánypótló, ritka könyvet tart kezében az olvasó. Schuster Lóránt ANTIKRISZTUS címû rovatának elsô évfolyamát, amely folytatásszerûen a Magyar Nemzeti Front honlapján (www.nemzetifront.ning.com) látott napvilágot az elmúlt egy esztendôben, és a továbbiakban is ott jelenik meg folyamatosan. A gyûjtemény különlegessége és pikantériája, hogy kizárólag a kiválasztott nép és a vele kapcsolatos történések homályban tartott titkait tárja elénk, idézetek, vélemények és eseménybeszámolók formájában, úgy a múltból, mint a jelenbôl. Híres emberek, írók, politikusok, gondolkodó szellemi nagyságok mindmáig agyonhallgatott véleményét és politikailag korrektnek nem igen nevezhetô itéletét ugyanúgy megtaláljuk a kötetben, mint a kiválasztottak jeles képviselôinek meghökkentô önvallomásait. A sok apró mozaikkockából végül összeáll egy kép, ami elengedhetetlenül szükséges korunk zûrzavarában a tisztánlátáshoz, és ami szöges ellentétben áll mindazzal, amit napjaink véleményformálói a médiaterroristák már évtizedek óta a fejünkbe próbálnak sulykolni. Az anyag összeállítója Schuster Lóránt sziszifuszi munkával kutatta fel, gyûjtötte össze és tette újra hozzáférhetôvé forrásmegjelöléssel azokat a publikációkat, amelyek létezésérôl legtöbben még nem is hallottak és amelyek további titokban tartása napjainkban is a nemzetellenes világszélhámosok egyik legfôbb célja. Ebben a kötetben azt találja az olvasó, amit a hivatalos sôt még a legtöbb magát nemzetinek vagy jobboldalinak nevezô kiadványokban is hiába keresne. Az ANTIKRISZTUS itt jár közöttünk. Fojtogató hatása hollófekete éjszakaként nehezedik a magyarság múltjára, jelenére és jövôjére. Felismeréséhez, leleplezéséhez és az ellene folytatott önvédelmi harchoz szellemi fegyvert nyújt ez a gyûjtemény. Dobszay Károly a FRONT fôszerkesztôje

4 Antikrisztus október 5 Friedrich Nietzsche ( ) Német filozófus és vátesz. A modern kor legjelentõsebb gondolkodója: A zsidóság a világtörténelem legkülönösebb népe, mivel szembesülve a lét és nemlét kérdésével a legfélelmetesebb tudatossággal a mindenáron való létet helyezték elõtérbe: ennek ára pedig mindennemû természet, minden természetesség, minden realitás, az egész belsõ valamint külsõ világ gyökeres meghamisítása volt. Mindama feltétel ellenében határozták meg magukat, melyek között egy nép élhetett s szabad volt élnie; magukból kiindulva egy olyan fogalmat alkottak meg, amely a természetes feltételekkel éles ellentétben állt, a vallást, a kultuszt, a morált, a történelmet, a pszichológiát azok természetes értékeinek ellentétébe. Ugyanezzel a jelenséggel mégegyszer találkozhatunk; kimondhatatlanul felnagyított arányokban ugyan, de mégis csak mint másolattal: a keresztény egyházból,»a szent néphez«hasonlóan hiányzik az eredetiség igénye. Ám a zsidóság, épp ezáltal lett a világtörténelem legvégzetesebb népe: a késõbbi korokra gyakorolt hatásuk oly mértékben meghamisította az emberiséget, hogy manapság zsidóellenes módon érezhet még a keresztény is, anélkül, hogy belátná: önmaga a legvégsõ zsidó fejlemény. (...) Ha pszichológiai szempontból nézzük, a zsidó nép a legszívósabb életerõ népe, amely, lehetetlen feltételek közé kerülve, saját elhatározásából, az önfentartás követelte legmélyebb fondorlattal fogja pártját valamennyi dekadens-ösztönnek, de nem azért, mintha ezen ösztönök uralma alá került volna, hanem azért, mert bennük olyan hatalomra tett szert, amellyel érvényesülni képes»a világgal«szemben. A zsidók valamennyi dekadencia ellentettjei: egészen a szemfényvesztésig menõen annak kellett mutatkozniuk, tudniuk kellett, hogy a szinészies zsenialitás non plus ultrájával hogyan állítsák magukat mindennemû dekadens-mozgalom élére (- Pál kereszténységeként -), hogy olyasvalamit alkossanak meg maguknak, ami az élet bármely igentmondó pártjánál erõsebb. A zsidóságban és a kereszténységben hatalomra vágyó emberfajta, a papi fajta számára a dekadencia eszköz csupán: ennek az emberfajtának életfontosságú érdeke, hogy az emberiséget beteggé tegye, s hogy a»jó«és»rossz«, az»igaz«és»hamis«fogalmát egy életveszélyes és a világot rágalmazó értelembe fordítsa át. (...) Zsidók között vagyunk: ez az elsõ szempont ahhoz, hogy ne veszítsük el teljes egészében a fonalat. Önmaguk már-már zseniálisan álságos»szent«-é avatása amelyet könyvekben vagy emberek között soha, még csak közelítõleg sem értek el, e szavakban és gesztusokban megjelenõ hamisítás mint mûvészet, nem valamiféle egyedi adottság vagy valamilyen kivételes természet véletlenszerûsége. Ehhez szükséges egy faj is. A kereszténységben, a szent hazudozás mûvészetében az egész zsidóság vagyis egy több évszázadon át tartó s igen komolyan vett zsidó elõgyakorlat és technika jut végsõ tökélyre. A kereszténység, a hazugság ezen ultima ratio-ja újfent: zsidó sõt, több mint háromszorosan az. (...)

5 6 Antikrisztus október Ez volt az a legvégzetesebb fajta megalománia, ami a földön mindezideig létezett: álszentek és hazudozók apró torzszüleményei kezdték maguknak követelni az»isten«,»igazság«,»fény«,»szellem«,»szeretet«,»bölcsesség«s az»élet«fogalmát, egyúttal mint önmagukról való szinonimákat, hogy ezzel határolódjanak el a»világ«-tól; aprócska szuperlatív zsidók, akik megértek mindennemû bolondokházára, az egyáltalában vett értéket megfordították a maguk szája íze szerint, mintha csak értelme, sója, mértéke s végsõ itélete minden egyébnek a keresztény lenne... Az egész sorscsapás csakis azáltal vált lehetségessé, hogy a világban már létezett megalomániának egy ezzel rokon, fajilag rokon fajtája, a zsidóké: s mihelyt feltárult a szakadék zsidók és zsidókeresztények között, az utóbbiknak nem maradt más választása, minthogy az önfenntartásnak ugyanazon eljárásait, melyeket a zsidó ösztön tanácsolt, maguk a zsidók ellen alkalmazzák, holott a zsidók eddigelé csakis olyan ellen használtál föl azokat, ami nem zsidó. A keresztény egy»szabadabb«felekezetü zsidó csupán. (...) Társaságkénk éppoly kevéssé választanánk magunknak elsõ keresztényeket, mint lengyelzsidókat: nem mintha velük szemben akár csak egyetlen kifogásra is szükség lenne... Jó szaga egyiknek sincs. (...)... s ekkor jelent meg a színen Pál... Pál, kiben testté és zsenivé vált a Róma s»a világ«elleni csandála-gyûlölet, õ a zsidó, a par excellence örök zsidó... Amit õ kieszelt, az az volt, hogy egy kicsiny, a judaizmustól elkülönülõ, szektárius keresztény-mozgalom segítségével hogyan lehet»lángba borítani a világot«, s az»isten a kereszten«szimbólumával miképpen lehet a birodalom valamennyi alantlevõjét, valamennyi titkos lázadóját, az anarchisztikus bujtogatás örökségének egészét egy roppant hatalommá egybefogni.»az idvesség a zsidók közül támad.«az Antikrisztus Karl Marx ( ) Németországi zsidó gondolkodó. A tudományos szocializmus elméletének megalkotója: Ne keressük a zsidó titkát vallásában, hanem keressük vallása titkát az igazi zsidóban. Mi a zsidóság világi létalapja? A praktikus szükséglet, az önzés. Mi a világi kultuszuk? A pénz. Nos hát! A kufárkodás és a pénz, tehát a gyakorlati valódi zsidóság alól való emancipáció volna korunk önemancipációja (...) A zsidóságban tehát a jelen egy általános társadalomellenes elemét ismerjük fel, amely a történelmi fejlõdés révén melyben a zsidók e rossz vonatkozásban buzgón közremûködtek most érkezett olyan fokra, amelyen szükségképpen fel kell bomlaina. A zsidó emancipáció végsõ jelentésében az emberiségnek a zsidóság alól való emancipációja. (...) A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz, az õ révén és õnélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyiban emancipálták magukat, amennyiben a keresztények zsidókká lettek. A zsidókérdés

6 Antikrisztus október 7 Fô módszerük az, hogy a közönséget egy egész, mérgezô információ- és igazságpótlékokból összegyúrt világszemlélettel etetik. A teljes körû, egész Világhazugságot, amit a legtöbb ember el is hisz, nagyon céltudatos, összehangolt és gondosan irányított koholmányok szakadatlan áradatából építik fel és tartják fenn. Az igazság szelleme kimúlt, s a világméretû totalitarianizmus (ami teljesen kizárja annak lehetôségét, hogy az egyes ember élete alakulását maga irányítsa, döntéseivel és cselekedeteivel azt befolyásolni tudja) egy elôretörô változat új, halálos ölelésbe fonja az emberi szabadságot. Diane Harvey (http://www.rense.com/general8/harv.htm) Vámos Miklós: A felkészülés kapcsán beütöttem hármunk nevét a Google-ba. Kijött többek között egy honlap, kik a zsidók a magyar kulturális életben. Nem tudom, hogyan, ti IS (kiemelés tôlem) szerepeltek ott. Ehhez mit szól egy pélyi lány? Koncz Zsuzsa: Ezen nevet. Egyszer egy koncertemen barátaim a nézôtéren hallották, hogy a mögöttük lévô sorban azt latolgatják, zsidó vagyok-e. Az egyik barátom hátraszólt: Még nem, de már intézik! Nôk Lapja, szeptember 22. (13. o. Dupla vagy semmi Vámos Miklós beszélgetése Koncz Zsuzsával és Bornai Tiborral) S azután a zsidó sorsnak megfelelôen kezdtünk viselkedni. Állatokként kezeljük a nem zsidókat, orvul meggyilkoljuk vezetôiket, százával öldössük a gyermekeiket, nem engedjük meg nekik, hogy szabadon közlekedjenek és imádkozzanak, nem adunk nekik munkát, és elkobozzuk földjeiket. Lövöldözünk a templomokra és ostrom alá vesszük a mecseteket. Mossuk a lopott pénzt a perui vagy francia gazemberek számára, kinzóeszközöket exportálunk a latin-amerikai diktátorok számára, és menedéket adunk a Miamiból jött maffia-keresztapák számára. Megpumpoljuk az amerikai, német, svájci és lengyel pénzesládákat. Vagyis teljesítettük az antiszemiták minden elvárását. Még miniszterelnöknek is egy profi gojgyilkost választottunk meg. Izrael Samir: Rasszista állam? / Master of Discourse címû könyvének A tudatállapot / The State of Mind címû írásából Már javában zajlik a Pink Floyd The Wall címû lemezének 30 éves jubileumi világ körüli turnéja a zenekar alapítójának, Roger Watersnek az elôadásában, ami június 22-én éri el Budapestet. A koncertek eddig zökkenômentesen haladtak, azonban most az Anti-Defamation League (Rágalmazásellenes Liga) felháborodott közleményt adott ki, mely szerint Waters

7 8 Antikrisztus október antiszemita képeket vetít a Goodbye Blue Sky címû dal alatt. Egész pontosan azzal akadt problémájuk, hogy a vásznon látható animált repülôgépekbôl, mint a bombákat, úgy szórják szerteszét a világra a Dávid-csillagokat, majd rögtön utána a dollárjeleket. Abraham Foxman, a liga igazgatója szerint ezzel csak a zsidó sztereotípiákat erôsítik az emberekben. Foxman elmondta, hogy természetesen Watersnek megvan a joga, hogy kritizálja Izrael államot, ahogy ezt pár éve folyamatosan meg is teszi, mikor a ciszjordániai falak ellen felszólal, de a vetített képek, illetve az, hogy a két jel egymás mellett szerepel, már átlépik az antiszemitizmus határát. Egyébként a két fentebb leírt szimbólummal együtt többek között keresztek, félholdak, Shell-logók és Mercedes-márkajelzések is potyognak a repülôkbôl, de a liga közleménye erre nem tér ki. Waters weblapján reagálva elmondja, hogy ha megnézték volna az elôadást, eszükbe sem jutna ôt ilyen vádakkal illetni, illetve hogy az egésszel csak arra akarta a figyelmet felhívni, hogy mindannyian ki vagyunk téve az ideológiák mértéktelen bombázásának. Az újságírásban valószínûleg tabutéma azt feszegetni, hogy a zsidók milyen mértékben tartják ellenôrzésük alatt a médiát. Alexander Cockurn (http.//www.nypress.com/ Billy Graham: War Criminal/Háborús bûnös) Zion bölcseinek jegyzôkönyvei valóban igazak....az ô kezükben van valóban a világuralom megvalósulása és elpusztít az útjából mindent, ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. Ami tehát most folyik, az nem igazságszolgáltatás, hanem preventio (megelôzés) és megtorlás egyben. Elpusztítása nemcsak azoknak, akik valamit csináltak, hanem azoknak, akik valamit csinálhatnának, vagy csinálhattak volna. megerôsít abban a feltevésemben és meggyôzôdésemben, hogy helyes úton jártam, hogy igazat hirdettem, s hogy mindaz a sok gáncs és lekicsinylés, mely rémlátásnak igyekezett feltüntetni megállapításaimat, hiábavaló és értelmetlen volt Jobban örültem volna, ha nekik van igazuk tovább haladnak a mélypont felé. De egyszer csak túljutunk rajta. S ha most nem is, de évek, vagy rövid évtizedek múlva, ha bekövetkezik a fordulat, újra azok ellen fordul majd a milliók dühe, kik a mostani vérengzést csinálják. vitéz Endre László búcsúlevelébôl március 21.

8 Antikrisztus október 9 A zsidó A zsidó, miként azt egy Darwin nevû angol zsidó kimutatta, a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, s ezáltal a gyanútlan embert, faját s erkölcsét illetôleg gyakran megtéveszti. A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter ötven centi és egy méter kilencven centi közt váltakozik, már aszerint, amint a kis Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó válla csapott, fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal. Mivel pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság már több egyenes lábú és szabályos fülû zsidót látunk, mint görbelábút. Törvényhozási intézkedésre van ez esetben szükség. A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, tehát vad állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszelídítve: internáló táborokban. Hazánkban fordul elô a legsûrûbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati viszonyok a legkedvezôbbek fejlôdésére. A botbüntetésrôl szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók számára. A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is, növényi eledelt is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elôl a libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csakis füvet és kvarcot eszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más keresztény vallású elôkelôségek mondanak, hogy vannak tisztességes zsidók is. A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen felül majomtermészete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza. Így tudománnyal is foglalkozik (Ehrlich, Einstein, Pikler, Goldziher), költ (Heine), ír (Zangwill), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel), utazik (Stein), stb. stb. De ezek csak a fölületes szemlélôt téveszthetik meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy különbséget a felsoroltak és például: Csarada, Timon, Kajuch, Kmetty, Vozáry, Bellaaghné és Kmoskó között. A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybôrbe bújt farkas, sôt, ereiben tigris- és hiénavér is csörgedez, ami, tekintve e faj erkölcstelenségét, éppen nem csodálatos. A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a honoráriumért teszi, ha tanít, ez a fizetésért van, ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna, ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámította magát. Csakis bûnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte elô a világháborút, ô okozta annak az egyik fél által való elvesztését és a másik fél által való megnyerését, különben egészen biztos, hogy a háború remis-vel végzôdött volna, azaz egyenlô hadállásban abbahagyták volna a küzdô felek, és a díjon osztozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolsevizmust, ô vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári negyven fokos meleget, az éhínséget és a spanyoljárványt. Szerintem helyesen sem spanyol-, hanem zsidójárvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki spanyoljárványban meghalt, csupán a keresztény spanyol halottakat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan és fönt már méltatott majomtermészetének. Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 1922

9 10 Antikrisztus október Magyarország bajcsinálói a zsidók. Demoralizálják országunkat és ôk annak a forradalmi bandának a vezetôi, akik az országot kínpadra vonják. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, a B'nai B'rith figyelôbôl január 28.-án A pénz hatalmát az emberek tudata feletti hatalommá fordította át a média feudális szerkezete. A csúcson a média cézárok vannak, a tulajdonosok. Tôlük kapják hatalmukat hûséges csatlósaik, a fôszerkesztôk, akik szintén kiválogatják a maguk hûséges zsoldosait. A szerkezet nem egymagában áll: kapcsolódik a pénzügyi és a kereskedelmi szerkezetekhez, a hirdetések legfôbb szállítóihoz. A hirdetések szállítói fontosabbak, mint az olvasók. Angliában a munkásosztálybeli vevôkört megcélzó újság, a Daily Herald csôdbe jutott. Mert ötször annyi olvasója volt ugyan, mint a The Timesnak, de a hirdetésekbôl csak fele annyi pénzt tudott beszedni. Egy átlagos újság bevételeinek körülbelül 75 százalékát a hirdetés teszi. A rádió és tévécsatornák esetében ez a szám majdnem 100 százalék. Nem csoda tehát, hogy a média csak a saját "fizetôs" támogatóinak tartozik felelôséggel, a kivételezett helyzetben lévô keveseknek, egy elitklub tagjainak. A közvélekedéssel ellentétben a média lényege nem a továbbított üzenet. És még csak nem is az üzlet. Lev Csornij, az az orosz zsidó milliárdos, aki egy másik ex-izraeli mágnásnak, Berezovszkijnak adta el hatalmas médiabirodalmát, nemrég egy interjúban tömören összefoglalta a lényeget. "A média nem más, mint politika." A média a közvélemény alakításának, egy nemzet tudata feletti uralomnak az eszköze. Israel Samir: Masters of Discourse / Rasszista állam? 2004 A zsidó kultúrát áthatja a bosszú gondolata. ( ) Amerikai zsidók hozták létre Hollywoodot, és Hollywood fô témájának a bosszút tette. Lényegében az amerikai filmipar a zsidó kollektív tudat kifejezôdése, és ez volt az amerikai psziché létrehozásának fô tényezôje. Hollywoodból a bosszú szétáramlott a Földön és egyértelmûen segítette annak a világnak a létrehozását, amelynek most lakói vagyunk. Más szavakkal: nincs szükség és nem volt szükség összeesküvésre. Inkább arról van szó, hogy az éretlen Amerika nem tudott ellenállni a zsidó mentalitás hatásának és zsidó állam lett, Izrael nagy testvére. A trieri rabbi egyik unokája, Karl Marx már az 1840-es években megjósolta, hogy Amerika zsidó állam lesz, és a kapzsiság és elidegenedés zsidó ideológiáját öleli magához. Ez magyarázza a zsidók sikerét: teljesen természetes, hogy a zsidó államban a zsidók inkább sikeresek. E magyarázat lehetôvé teszi, hogy a kérdésre válaszoljunk: vajon Amerika a zsidó lobbi miatt támogatja Izraelt vagy az amerikai nagyvállalatok valódi érdekei miatt? A válasz: a zsidó lobbi ( ) felesleges testület, míg Amerika egészében véve egy nagyobb zsidó állam, amelynek a Közel-Keleten kívül is vannak érdekeltségei. Israel Shamir, zsidó író

10 Antikrisztus október 11 Annak okáért leányaitok ne adjátok fiaiknak, és leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat és javukat soha! (Mózes V ) Teljesen egyetértek Washington tábornokkal abban, hogy ezt a fiatal nemzetet meg kell védelmeznünk egy alattomos befolyás ellen. Uraim, a veszély itt, a zsidók. Bármelyik országban telepedtek le nagyobb számban, ott lesüllyedt az erkölcs, a kereskedelemben megszûnt a becsületesség és a tisztesség, elkülönítve magukat nem olvadtak be, kigúnyolták és aláásták a befogadó nemzet keresztény vallását azzal, hogy kifogást emeltek annak szigorúsága ellen, államot szerveztek az államon belül. Amikor szembeszálltak velük, akkor pénzügyi fortélyokkal akarták megfojtani a befogadó országot, ahogy Spanyolország és Portugália esetében láthattuk. Benjamin Franklin ( ) 1787, Philadelphia Constitunional Convention Üldözik a zsidókat, mert azt mondják, gazemberek. Üldözzék a gazemberséget. S jaj a zsidóknak, ha azok Karinthy Frigyes Zsidó vallású amerikai állampolgár vagyok. Zsidó vagyok. 63 éve vagyok amerikai, de 4000 éve vagyok zsidó. Stephen S. Wise rabbi Már nem kell a zsidóknak megszabadulni a sötétségbôl? XVI. Benedek pápa módosította a katolikus liturgia egy nagypénteki imájának szövegét, amely a régi, latin nyelvû miserendben szerepel, és amelyet zsidószervezetek sértônek találtak, de e szervezetek nincsenek megelégedve az új változattal, szerintük az továbbra is a kereszténységhez való megtérésüket tartja kívánatosnak. A szóban forgó ima csak a tridenti, más néven latin rítusú szentmisének része, amely a II. vatikáni zsinat elôtt volt érvényben. A pápa tavaly júliusban döntött arról, hogy ismét lehetséges e rítus szerint misét mondani a nemzeti nyelvû mise alternatívájaként. Zsidószervezetek azonban aggodalmukat fejezték ki az ima miatt, amely a zsidók megtérésének szükségességérôl szól. Ezekre az aggodalmakra válaszul még akkor Tarcisio Bertone, a vatikáni államtitkárság vezetôje (kormányfô) megígérte, hogy megoldják a problémát. Hivatala kedden a Vatikán hivatalos lapjában, a L,Osservatore Romanóban nyilvánosságra hozta az ima új szövegét, amely már nem Jézus Krisztusnak a zsidók általi elismerésérôl szól, hanem arról, hogy ismerjék fel benne a Messiást, már nem arról, hogy az Isten vegye le a fátylat szívükrôl, hanem arról, hogy

11 12 Antikrisztus október világosítsa meg szívüket, nem arról, hogy az Isten még a zsidókat sem zárja ki kegyelmébôl, hanem arról, hogy minden embert üdvözíteni akar, nem beszél a zsidó nép vakságáról és arról, hogy meg kell szabadulniuk a sötétségbôl, hanem arról, hogy minden ember Krisztus egyházának tagjává válhasson. A L,Osservatore Romano szerint az új imaszöveg az idei Nagypéntektôl használatos a latin nyelvû miserendben február A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ô az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul. Liszt Ferenc (Die Israeliten) Izrael legtekintélyesebb fôrabbija: Isten csak azért teremtette a gójokat, hogy szolgálják a zsidókat. Ovádjá Joszéf rabbi Izrael egyik legtekintélyesebb, a jelenlegi jeruzsálemi kormány politikáját is befolyásoló, meghatározó rabbija a televíziók kamerái elôtt szombaton este kijelentette: A világ nem zsidó emberei csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. A videón látható és hallható az is, hogy a megtisztelt fôrabbi a nem zsidók említése után odabiggyeszti a töröltessék, pusztuljon ki a nevük átokformulát. Ovádjá Joszéf rabbi, Izrael Állam volt országos szefárd fôrabbija, a kormány-koalíciós Sász párt szellemi vezetôje (amolyan zsidó nagyajatollah H. J.) a palesztinai arab gójok, s köztük is leginkább Mahmúd Abbász elnök Isten általi kiirtását követelô néhány héttel ezelôtti nyilvános jókívánsága után szombaton este kezelésbe és szájára vette a világ összes góját, akik említése után minden alkalommal gondosan odabiggyesztette a jimmáh s'mám (?????? = töröltessék, pusztuljon ki a nevük!) zsidó vallásos formulát. Az Izraelben szinte félistenként tisztelt nagy tekintélyû Ovádjá Joszéf rabbi (aki 1920-ban született Bagdadban, s Júszef néven gyerekeskedett H. J.) az izraeli média által nagy érdeklôdéssel kísért szokásos szombat búcsúztató hitszónoklatában kerek-perec kijelentette: A gojokat csak azért teremtette az Isten, s azért élhetnek aránylag hosszú életet, hogy szolgálják a zsidókat. Az ominózus kijelentés idején a videón Ovádjá Joszéf rabbi mellett látható, a neki kezet csókoló Slomo Ammár, Izrael Állam országos szefárd fôrabbija is, akit láthatóan nem zavar kollégája rasszista megnyilvánulása. A videón elôbb az izraeli mezôgazdaságban és az ipari üzemekben tevékenykedô gójok láthatók, majd Ovádjá Joszéf rabbi Simon Peresz államelnökkel és más tekintélyes politikusokkal kvaterkázik. A gójok csak azért vannak a világon, hogy szolgáljanak minket, kiszolgáljanak bennünket, s ha erre nem hajlandók, nincs helyük ezen a világon. Csak azért vannak, hogy szolgálják a zsidó népet, szögezte le Ovádjá Joszéf, aki beszédében fölvázolta a zsidók által várt messiás eljövetele utáni paradicsomi állapotokat is: A messiás eljövetele után a zsidók elnyerik az örök életet, míg a gójok

12 Antikrisztus október 13 csupán azért lesznek hosszú életûek, hogy minél tovább lehessenek a hasznunkra. A zsidókon sosem lesz úrrá a halál angyala, míg a gójoknál továbbra is minden marad a régiben: mint minden más embernek, meg kell halniuk. A gójok hosszú életûek lesznek. S hogy miért? Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár, elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is (ha idônap elôtt meghal H. J.), elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a (szolga) hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál, jelentette ki az izraeli rabbi. Miért kell lenniük a gójoknak? tette föl a kérdést Ovádjá Joszéf rabbi, amelyre rögtön meg is adta a választ: Azért, hogy dolgozzanak, szántsanak, vessenek és arassanak, miközben mi, a zsidók csak üldögélünk, mint egy efendi (az arab nyelvbe beszüremlett török szó, amelynek jelentése: úr H. J.), s csak eszünk. Igen, ezért teremtette Isten a gójokat, összegezte mondandóját Ovádjá Joszéf. Hering József Kuruc.info Utóirat: Az izraeli vezetô rabbi fentebb idézett, végtelenül aljas megnyilvánulásától várjuk a hazai elhatárolódásokat, mondjuk például a Demokratikus Chartától, a Wallenberg Társaságtól, a Fidesztôl, az LMP-tôl, Mesterházy Attilától és Lendvai Ildikótól. Mert ha az ember egy hete csak zsidó kocsmában hentereg. ( ) Emberbarátok egyike vagyok, de a zsidókat csak kikergetném a világ végére. Mert ami ronda, az csak ronda kérem. Petôfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez Az izraeli holocaust-kutató Jehuda Bauer, a jeruzsálemi Hebrew University tanára szerint a háború alatt a Wannsee Konferencia, ahol a nácik állítólag azért gyûltek össze Berlin egyik külvárosában, 1942-ben, hogy megtervezzék a végsô megoldást, csupán összejövetel volt, amit nem lehet konferenciának nevezni. Nem sokat valósítottak meg abból, ami ott elhangzott, mégis, a közvélemény továbbra is ismételgeti a történetet, miszerint ott határozták el a zsidók teljes elpusztítását. The Canadian Jewish News, A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos dokumentumai bizonyítják, hogy a holokauszt egy csalás volt! A nemrég közzétett, évekig titkosított adatok azt mutatják, hogy a koncentrációs táborokban összesen ember halt meg. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész állítás teljességgel koholmány volt. Fénymásolatban bemutatja az ominózus vöröskeresztes dokumentumot is, ami a náci koncentrációs táborokban bekövetkezett halálesetek számát rögzíti, és mindeddig a németországi Arolsenben ôrizték hét lakat alatt. A leleplezést csönd fogadta az illetékes helyeken (Genfben, Berlinben, New Yorkban és Tel Avivban ) Hal Turner (Turner Radio Network június 4.-i adása.) (Magyar Nemzet január 27., Szittyakürt március)

13 14 Antikrisztus október Az egyik csoportosulásban ma az elsô alkalommal ilyen hangok hallatszottak: Ki a zsidókkal a kormányból! Küldjék ôket Izraelbe! stb. A kormány összeomlása esetén az oroszok hívei antiszemitizmust jósolnak. A zsidó körökben a félelem hasonló. Az Izraeli Nagykövetség 1956.október 23.-i jelentésébôl Hangosan imádkozik és némán csal. A földrôl lenyúzza a termôréteget, a néprôl a bôrt. Szapora, mint a bogár. Élelmes, mint a veréb. Pusztít, mint a patkány. Az uradalom által elgyöngített hegyvidéki népet úgy támadta meg a kazár (a Galíciából 1867 után illegálisan beözönlô zsidókat nevezi így Bartha), mint a sötét, félelmes és undorító légytömeg a megsebzett és elhagyatott állatot. Bartha Miklós, író, politikus: Kazárföldön A Cionista Világszövetség elnöke dr. Chaim Weizman a következôket mondta az európai zsidókról: Egy kegyetlen világ porszemei ôk, el kell fogadniuk a rájuk mért sorsot. Csak egy maréknyi marad majd belôlük. /u.o./ A magyarországi gettókba tömörített zsidók anélkül, hogy tudták volna mi vár rájuk, engedelmesen szálltak fel a deportáló vonatokra, hiszen vezetôik azt mondták nekik, hogy a Kenyérmezôre szállítják ôket, és semmi bántódásuk nem lehet. A zsidók persze nem hittek a német és a magyar hivatalos személyeknek, de minden bizalmuk megvolt a saját zsidó vezetôikben. Eichmann és társai ezt ki is használták, s így a Zsidó Tanács vezetôinek segítségével néhány hét alatt zökkenômentesen hajtották végre a deportálásokat. /u.o./ Egy külön kiválasztott gazdag zsidó csoport megmentése érdekében a zsidó tömegeket saját vezetôik vezették félre, sôt azokat a zsidókat, akik az igazságról szólni mertek társaik körében, nagyon hamar elhallgattatták az ún. mentôszolgálat zsidó vezetôi. Tóth Judit: Hazánkért Ezek után Jézus Galileába ment. Nem tudott a zsidók között maradni, mivel ezek meg akarták ölni ôt. Szt. János, János evangéliuma VII:1 42. Az alapképlet egyszerû: a magyarok sosem szerették a zsidókat, az 1945 után a hatalmat megszerzô zsidó kommunisták terrorja pedig csak fokozta bennük az antiszemitizmust, amely ban spontán felkelésben, pogromban tört a felszínre. (Könyve második, 1986-ban megjelent kiadásának Irving alcímet is adott: One Nation's Nightmare. Azaz: Egy nemzet rémálma.)

14 Antikrisztus október Irving nem rejti véka alá azt sem, hogy szerinte a kérdéses zsidó kommunisták voltaképpen ezt ki is érdemelték. Irving 1956-ról ábrázolt képe azután ehhez a koncepcióhoz igazodik. Ha alapvetôen valóban errôl volt szó, akkor érthetôbb, miért nem kap semmiféle szerepet az 1953-as fordulat, a Nagy Imre köré csoportosuló pártellenzék, a Petôfi kör, és más, az '56-ról szóló történetírásban közkeletûvé vált politikai tényezôk. Nagy Imre nem lehetett hôs, legfeljebb balek, aki csak tehetetlenül sodródott az eseményekkel. Kezdetben a párt hatalmának megôrzésén fáradozott. Irving kétely nélkül veszi át Marosán állítását, miszerint Nagy Imre október 23.-án éjjel egyetértett a szovjet csapatok behívásával. 44. Késôbb Nagy Imrét az utca, fôképp Dudásék és gyôri ellenkormány nyomása késztette arra, hogy elfogadja a felkelôk követeléseit. Mint egy halálos sebet kapott kovboy, úgy vonszolta magát lépésrôl lépésre elôre azon a poros ösvényen, amerre a lázadó hordák már réges rég elviharzottak a követeléseikkel. Soha nem tudott felzárkózni. 45. Irving saját állítása szerint az utcán harcoló felkelôket tartja 1956 igazi fôszereplôinek. Annál furcsább, hogy kevés kivétellel a nem túl hízelgô lázadó hordák (rebel/revolutionary hordes), csôcselék (mob) minôsítéseit alkalmazza rájuk. Láthattuk, hogy az ÁVH iránt kevés rokonszenvet mutat, ám utal arra, hogy Münnich és aljas cimborái (evil cronies) elôre láthatták, hogy az ÁVH feloszlatása az ország akkori hangulatában pogromhoz vezet. Ami be is következett. A csôcselék haragja ösztönös, primitív és brutális volt írja Irving a lincselésekrôl. Ekkor állt a felkelés a legközelebb ahhoz, hogy antiszemita pogromba torkolljon, amelynek során a fôként zsidó ÁVH-s tiszteket kegyetlenül kipiszkálták vackaikból, ahová menekültek. 46. A csôcselék tombolása a Köztársaság téri vérengzésben csúcsosodott ki. Irving leírásában nem nehéz fölfedezni Hollós Ervin konzultánsi közremûködésének nyomait: ott van például Jankó Piroska, aki ôrjöngve mártogatja kését a földön fekvô Asztalos János mellkasába. 47. A borzalmak leírásának részleteinél fontosabb azonban, hogy akárcsak Hollósnál, a Köztársaság tér Irvingnél is mindent eldöntô fordulópont. Ez volt az a pillanat, amikor Nagy Imre és kormánya végleg elvesztette a kontrollt az események fölött, amikor a gyilkolás és rombolás orgiája vette kezdetét. 48. Irving számára ugyanazért fontos Dudás és a nem létezô gyôri ellenkormány ennek vezetését Irving tévesen Szigethy Attilának tulajdonítja mint Kádárék számára, akiktôl Irving a mítoszukat átvette. 49. Az ô létük testesíti meg a Nagy-kormány tehetetlenségét, és bizonyítja azt, hogy külsô beavatkozás nélkül már nem lehetett volna útját állni a totális káosznak, mészárlásnak és a polgárháborúnak. (Dudást e koncepció jegyében végezték ki az elsôk közt 1957 januárjában, pere a legtöbbet felidézett ellenforradalmi kirakatper volt.) 50. A káoszra mi sem volt jellemzôbb Irving ábrázolásában, mint hogy november 1.-én a Parlamentben a Nagy Imre körül gyülekezô kommunista funkcionáriusok is már az 1919-es fehérterror megismétlôdésétôl rettegtek. 51. Kádárt éppen ezek a fejlemények, Mezô Imre halála és a polgárháborús veszély sarkallta arra a döntésre, hogy átálljon az oroszokhoz. A kép drámai: Kádár Mezô Imre halálos ágyánál esküszik bosszút. 52. Mind neki, mind Hruscsovnak sietnie kellett, ha még menteni akarták a menthetôt: Hruscsov

15 16 Antikrisztus október történelmi döntés elôtt állt. Nem kockáztathatta, hogy Magyarországra a NATO csapatai vonuljanak be, és nem is késlekedhetett sokáig a beavatkozással: egy végsô pogrom bármelyik pillanatban likvidálhatta volna az összes, még életben maradt pártfunkcionáriust. 53. Kádárék a forradalom után azzal indokolták a szovjet csapatok behívását, hogy az ellenforradalom pribékjei már végsô leszámolásra készültek, a Nyugat pedig készen állt a bevonulásra, és a megrendült jobban mondva, a késôbbi verzióban a Nagy Imre és bûntársai által áruló módon tudatosan szétvert párt már nem lett volna képes normalizálni a helyzetet. A fáma fûrészporral felszórt börtönudvarokról és a Vérmezôn tervbe vett tömeges kivégzésrôl szólt, amelyet éppen november 4.-én reggel akartak végrehajtani. 54. A második szovjet beavatkozásra tehát az utolsó pillanatban került sor. Mink András: David Irving kalandja 1956-tal (részlet) Beszélô július-augusztus Molnár Balázs: Az izraeli propaganda régóta azt hangsúlyozza,hogy lehetetlen a kompromisszum a palesztinokkal, mivel ôk úgymond meg akarják semmisíteni Izrael államot. Izrael Samir: Véleményem szerint a problémát sokkal inkább az emberi normák szerint kell megközelíteni. Nem kompromisszumra kell törekedni, ez zsákutca, hanem normális együttélésre. Olyan normális együttélésre, ahogyan önök élnek Magyarországon. Magyarországon például egy zsidó együtt élhet a nemzsidókkal ugyanabban a házban, ugyanazt az autópályát használhatja, ugyanolyan választójoga van, ugyanabban az étteremben eszik, ugyanabban az irodában dolgozik a nemzsidókkal, és általában minden joga szavatolt, ami a többségnek is kijár, magyar és nem magyar teljesen egyenlô. Palesztinában se volna többé semmiféle feszültség, ha a nemzsidók jogegyenlôsége megvalósulna. Erre van szükség, nem úgynevezett kompromisszumokra. Molnár Balázs: Igen ám, de erre a hivatalos izraeli válasz az, hogy kérem, mi állampolgárságot adományoztunk 1 millió arabnak. Izrael Samir: Igen, csakhogy Izraelben, vagyis az általa ellenôrzött területen 4 millió palesztin arab él összesen, és nekik ugyanúgy meg kell adni minden jogot. Izrael Samir: Egy zsidó a saját népérôl - részlet Molnár Balázs beszélgetése a zsidó íróval 2001-ben, Budapesten Mi keresztény államban élünk, ez a zsidó érdekekkel nem egyeztethetô össze; a keresztény államot tehát meg kell semmisíteni.. (Loeb ügyvéd január 21.) Fritsch Tivadar: A zsidótan államellenes volta (22. old.) Hammer kiadás Leipzig

16 Antikrisztus október 17 Azért a zsidók összességének akár Palesztinára, akár a Diaszpórára vannak beállítva vitális érdeke, hogy a világszocializmus gyôzzön. Fejleszteniök kell; és pedig nem csak eszméi miatt, nemcsak mert lényegileg azonos a mózesi tanokkal, hanem taktikai okok miatt is. Alfred Nossig: Integrales Judentum A brit külügyminisztérium október i jegyzékeibôl Notes of the British Foreign Office of Brit levéltári okmány (iktatási szám F. O.371/34498./C12035) Helyzet Magyarországon: A zsidók álláspontja Hivatalos beszélgetés alkalmával Namier professzor a Zsidó Ügynökségtôl (Jewish Agency) azon félelmének adott kifejezést, hogy amennyiben a magyar kormány túl korán hagyná cserbe Németországot, akkor Magyarországot megszállnák a németek, ami a 800 ezer zsidó megsemmisítését eredményezné, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. Randall úr azt mondta, hogy ezt már elôterjesztették, mint okot, amiért Magyarország ne álljon át a szövetségesek oldalára. Namier professzor azt remélte, hogy a magyar kormány nem mozdul addig, amíg bizonyos nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni. (Kézírás) E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg jelentéktelen. N. B. Az angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula, Magyar-Brit Titkos Tárgyalások 1943-ban címû könyvében (Kossuth Kiadó, 1978).

17 18 Antikrisztus november A zsidó-feleséges Rajk László mondta egyszer: magyar kommunizmust csak akkor lehet csinálni, ha nem túl sok zsidó nyüzsög az élen. Minden bizonnyal ez áll az orosz kommunizmusra is. Ennek az aranyszabálynak betartása azonban nem mondható józan ésszel antiszemitizmusnak. Ezért halt meg Rajk László. De nagyon kommunista beállítottságú kell legyen az ember, hogy emiatt mártírt lásson benne. Ugyanezt mondhatjuk az 56-os idôk két nagy alakjára: Nagy Imrére és Maléter Pálra. Mindkettô moszkvai nevelésû, mindkettô lett volna hivatva leváltani a moszkvai hét uralmát és így biztosítani a Szovjet hatalmát Magyarország felett. Abból, hogy az események túlszaladtak rajtuk és szándékukon, még nem következik, hogy mártírok. De hogy miért helyezte a Szovjet 1945-ben a nyakunkra a moszkvai hetet, Lenin egy kijelentése adja meg a választ. Lenin egyszer egy hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy szándékosan veszi körül magát zsidókkal, mert a zsidó különösen alkalmazkodó és fôleg mérhetetlenül kegyetlen. E lenini doktrína folytán kínozták meg úgy a zsidók a magyar népet, és erre vágott vissza a magyar nép 1956-ban. Mi a Felkelés alatt kommunistát ütöttünk és zsidót találtunk. Így lett az antibolsevizmus egyúttal egy nem szándékozott antiszemitizmussá. Vízöntô: 1956 (Út és Cél, október) 1990 után Magyarországon kommunista népnyúzók, ávósok számonkérését követelte a magyar nép. A válasz minden esetben az volt, hogy ez lehetetlen, mert akkor ugyancsak elszabadulna a zsidógyûlölet. Aztán az illetékesek gondoltak egyet, s úgy próbálták kimagyarázni a helyzetet, hogy a kommunizmust kiszolgáló zsidók, mint Kun Béla és Rákosi, meg Gerô, tulajdonképpen nem is voltak zsidók, mert hûtlenekké váltak a zsidó nép és a zsidó vallási hagyományok iránt. Tóth Judith: Hazánkért A szuezi háború volt a torpedó 1956-ban Országhódító ellenségeink a 20. században többször is megkísérelték Magyarország gyarmatosítását, nemzetünk teljes kifosztását és nyomorba döntését. Az elsô világháború, az idegenek által kirobbantott 1918-as ôszirózsás patkányforradalom, Trianon, a második világháború, 50 év kommunizmusa, majd az 1989-ben megújult, a magyarság bûntudatosítására alapozott szocializmus csupán mérföldkövek a már valamennyiünk által felismert végcél felé. Emlékezzünk az októberében kivégzett 13 Aradi Vértanúra, az 1944-ben hazánkat, a vörös hordával szemben páratlan hôsiességgel védelmezô német és magyar katonákra, az október 15-én törvényesen hatalomra kerülô, e szörnyû idôkben a rettenetes felelôsséget magára vállaló Szálasi-kormányra, és az 56-os magyar szabadságharcra, amely egyenes folytatása volt az 1944-es honvédelemnek és szabadságvágynak. Tíz évvel a világháború befejezése után Anglia, Franciaország és Izrael vezetôi a magyar szabadságharcban látták a kedvezô alkalmat arra, hogy a szuezi kalandot megindítsák.

18 Antikrisztus november 19 Ha létrejön Izrael és a nyugati hatalmak közös katonai akciója, Nassernek pár nap alatt vége. Oroszország a szuezi eseményeknél nem fog közbelépni, és az arabok sem fogják megsemmisíteni az olajvezetékeket, mert szükségük van a petróleum melléktermékeire. /Menachem Begin nyilatkozata a Herut c. lapban, / Tel Avivban mindent tudtak a magyar szabadságharc kitörésérôl, hála Moridor Jakab követ tájékoztatásainak, aki elérkezettnek vélte a kedvezô pillanatot a régen elôkészített támadásra. A szuezi támadás a világ zsidóságának a segítségével és együttmûködésével történt, de a figyelmet elterelô magyar szabadságharc kitöréséhez helyesebben, a forradalomnak nevezett enyhülés kirobbantásához az engedély is tôlük jött. A téves meghatározás 1956-ról félrevezetô és megtévesztô az 1989 óta helytelenül használt forradalom és szabadságharc kifejezés, mert egykalap alá veszi az enyhülési folyamatot és az elnyomott magyarság szabadságharcát valóban ellenforradalom volt, mert a Marx Mordechai által meghirdetett bolsevista forradalom ellen kelt fel a magyar nép ban a magyar szabadságharcosok ellenforradalmárok voltak, mert szembefordultak azzal a forradalommal, amely 1917-ben Oroszországot rabszolgasorba döntötte, és rémuralmát ráerôszakolta az emberiségre. Az összeesküvés A szuezi támadás pillanatának megválasztása, amely tudatosan a szabadságharc kapcsán keletkezett nemzetközi zûrzavarra épített spekulatív, önzô érdekeket takart anélkül, hogy az eredményeket és visszhangot kellôképpen mérlegelhették volna. A támadó felek abban reménykedtek, hogy mivel Magyarországon a szabadságharccal foglalkozó szovjet csapatok nem tudnak Nasser segítségére sietni, Szuezt könnyen visszaszerezhetik, sôt Izrael rettegett ellenfele Nasser is megbukik. Ma már nem titok, hogy Izrael támadó hadmûveleteket tervezett Nasser köztársasága ellen, amihez Anglia és Franciaország segítségét kérte és meg is kapta, mert Nasser elnök tagadhatatlan sikereiben veszélyt láttak Izrael jövôjére nézve. A nemzetközi viszonyok számunkra most kedvezôek. Most kell hadat üzennünk Egyiptomnak! E lépés igen kedvezô lesz a világ összes cionistája számára is, akiknek támogatására számíthatunk. /Moridor Jakab követ a parlamentben, / Mivel Anglia és Franciaország kifogásolta, hogy Nasser 1956-ban államosította a szuezi csatornát, katonai támadást fontoltak Egyiptom ellen annak ellenére, hogy az ENSZ alapszabálya kimondja: háborút kezdô államot meg kell büntetni. (De hol maradt a nevezett, háborút kezdô három állam büntetése az ENSZ ülésein!?) Óriási jövôt tervezünk Elath kikötô számára. Ez lesz az ajtó az Afrika és Ázsia összes gazdaságilag hátramaradt területei felé irányuló kereskedelem számára. Ezért fel kell készülnünk arra, hogy fejlôdését megvédjük, Izrael összes szárazföldi, légi és tengeri haderejének egyesítésével. /Ben Gurion beszédébôl a Haboker c. lapban, / Tinektek zsidóknak nem szabad elérzékenyülnötök, amikor ellenségeiteket ölik. El fogjuk pusztítani az arab civilizációt és felépítjük annak romjain a mi zsidó civilizációnkat! /Menachem Begin, /

19 20 Antikrisztus november Randevú Párizsban október 22-én titokzatos diplomata autók futkároztak a Párizs környéki repülôtér és Sèvres külváros között. Az autók utasainak, Ben Gurion miniszterelnök, Moshe Dayan vezérkari fônök és Simon Perez személy-azonosságát igyekeztek titokban tartani. A jól elôkészített diplomáciai találkozó célja az volt, hogy az angol és francia államférfiakkal véglegesítsék az Egyiptom elleni támadás részleteit. A franciák már hónapok óta készenlétben voltak Izraelben: t.i. az izraeli pilótákat Franciaország képezte ki, és katonai kiképzôik az izraeli hadseregben is mûködtek. Az angol kormány tudatta Nasserral, hogy amennyiben a szuezi csatorna államosításával [1956] kapcsolatos angol kívánságokat nem teljesíti, Anglia a fegyveres erôszaktól sem riad vissza, hogy ôt a hatalomból eltávolítsa. A döntés tehát végsô fokon Anthony R. Eden angol miniszterelnök ( ) kezében volt. Az sem titok, hogy Edent a lengyelországi és a magyar szabadságharcos események bátorították fel a szövetkezésre, illetve a cselekvésre. Eden és kormánya úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a világ közvéleményét elsôsorban a kelet-európai események érdeklik s ebben igazuk is volt! Eközben az Egyiptom ellen készülô gyorsháborúval kapcsolatosan várható nemzetközi felháborodást az 56-os magyar események hullámverése miatt sikerült elaltatniuk. Az események Október 23 Eden elvben hozzájárul az izraeli kívánságok támogatásához. Október 29 Alkonyatkor izraeli páncélosok átrobognak az egyiptomi határon, ejtôernyôs vadá-szokat dobnak le Szuez térségében, megkezdôdik a hadmûvelet Egyiptom ellen francia és angol repülôk közremûködésével. Mialatt Magyarországon a szabadságért és jogért küzdôk a vörös hadsereg egyre erôsbödô páncélkötelékeinek csapásai alatt véreznek, Sir Charles Keightly brit tábornok és Pierre Barjot francia tengernagy bombázóegységei támadásra indulnak a jóformán védtelen Nílus-menti nép és ország ellen. Tizenegy és fél évvel a második világégés után, az ENSZ alapszabályait is megsértve, felelôtlenül háborút kezdtek tekintet nélkül a szabadság és az emberiség érdekeire. A Tel Aviv, Párizs és London közti összeesküvés méreteit az egész világ elôtt nyilvánvalóvá tette az a támogatás, amelyet francia bombázók és vadászalakulatok nyújtottak az elôrenyomuló izraeli egységeknek. Európa ijedten döbbent rá, hogy tehetetlen és védtelen, amikor egy kis kiváltságos erôszakos csoport érdekei megkívánják. Ezzel a háborúval a két európai állam a saját érdekszférájában a legnagyobb szolgálatot tette Moszkva Ázsiában és Afrikában folytatott terjeszkedô politikájának. Továbbá, a Kreml képmutató urainak kiváló lehetôséget nyújtott arra, hogy a kiszolgáltatott népeket, mint a színes népek barátja és segítôje véres terrorral leigázza, és rabszolgaságban tartsa. Annak a kérdésnek, hogy az ENSZ miért nem segítette szabadságharcában Magyarországot, s miért avatkozott be Amerika utasítására a szuezi kérdés megoldásába, az a magyarázata, hogy a magyar vért a világ egyetlen börzéjén nem jegyzik, viszont az olajat igen. A magyar vér nem üzlet, az olaj azonban a világ egyik legnagyobb üzletága!

20 Antikrisztus november 21 A szuezi kaland vége A három nagyság katonai gyôzelme ellenére kudarcba fulladt a Gamal Abdel Nasser elnök megbuktatására irányuló kísérlet, ám az arab államok súlyos gazdasági válságba jutottak, mert az ENSZ a vízgyûjtô területeket Izraelnek ítélte oda. Az arab világ igyekezett meggyôzni az ENSZ-ben érdekelt nyugati államokat arról, hogy népeik mezôgazdaságát víz nélkül fenntartani nem tudják, de az izraeli irányítás alatt álló ENSZ minden könyörgés és fenyegetés ellenére sem változtatott álláspontján. Amikor elkészült a világ legnagyobb víztároló gátjának, az aswani gátnak a terve, Nasser kölcsönöket keresett. Azonnal hatalmas ajánlatokat kapott, azonban a kölcsönzôk rövidesen mind visszaléptek. Dulles amerikai külügyminiszter április 2-án tartott sajtókonferenciáján az újságírók kérdésére, hogy van-e összefüggés az aswani gátépítésre adott amerikai ígéret visszavonása, a szuezi csatorna államosítása és a szuezi háború között, igennel válaszolt. Elismerte, hogy korábban Amerika nem számított Nasser államosítási szándékára. S miért nem kapta meg Nasser az ígért amerikai kölcsönt? Dulles így válaszolt: A szenátus külföldi kölcsönöket engedélyezô bizottsága tiltotta le a kölcsönt. [A szenátusnak ez a bizottsága, az amerikai gazdasági és bankélet szakértôi, teljes egészében a Morgenthau Baruch bankérdekeltségek illetve olajérdekeltségek szócsöve volt] Óriási haszonra számítottak, hiszen a megszorult araboktól potom pénzen vásárolhatták az olajat, és milliárdokat kereshettek a gazdasági válságon. A Szuez-vidéki olajforrások, kutak, tárolók elzárása óriási hasznot hozott az amerikai olajtrösztök számára. A jóságos amerikai nagybácsi olajmágnásai siettek a súlyos helyzetbe került Európa olajellátására. Mivel az amerikai olajtársaságok nem emelték a termelést, de az árakat igen, a tiszta nyereségük öt hónap alatt elérte a 100 millió dollárt. Az amerikai olajérdekeltségek szinte sátáni fondorlatossággal zavarták Nassert egyre jobban a szovjet felé, uszították Franciaországot, Angliát, Izraelt mindaddig, amíg ki nem tört a háború. Az olajforrások eldugultak s megteremtôdött a piac az amerikai olajszállítások számára. A texasi olajmágnások és a bankárok azonban nem számoltak azzal, hogy az amerikai haderô Európában szintén közel-keleti olajat használ. A szuezi viszálykodásokat le kellett állítani, mert a kérdéses idôpontban a nyugateurópai amerikai hadsereg benzin, és olajkészlete csak elképesztôen rövid idôre lett volna elegendô. Ha a szovjetnek ekkor eszébe jutott volna Európát teljes egészében lerohanni, Európa majdnem teljesen védtelen lett volna és így a magyar szabadságharc mentette meg Nyugat-Európát attól, hogy a szovjet hadsereg a Szuez, illetve a Nyugat-Európa irányába megtervezett hadi terveit végrehajtsa. [Gondoljunk csak a Hanság-csatornánál Szuezt keresô szovjet hôsökre!] De Amerika hazug ígéreteivel (lásd: Szabad Európa Rádió) kétségbeesett ellenállásba zavarta bele a magyarságot a hatalmas vörös kolosszussal szemben. Rádión, sajtón keresztül kiáltottunk a Nyugat segítségéért, hiszen hosszú évekig bíztattak bennünket! Ezt még Eisenhower amerikai elnök is bevallotta: Úgy érzem, hogy évekig izgattuk a magyarokat, és most, amikor bajban vannak, hátat fordítunk nekik. Eisenhowert azért annyira nem bántotta a lelkiismerete, hogy Titónak Belgrádba titkos táviratot ne küldjön megnyugtatva a moszkovitákat, hogy az USA kormánya nem nézné szívesen egy szovjetellenes népfelkelés gyôzelmét a Szovjetunió közvetlen szomszédságában. És ez volt akkor az Atlanti Szövetség hadászatilag kellôképpen felkészült legerôsebb tagjának a hivatalos állásfoglalása. Míg a magyar hôsök feltartóztatták az orosz szuronyhengert, addig Szueznél az ENSZ beavatkozása is megtörtént. Az európai csapatok, dolguk végeztével visszatérhettek otthonaikba, amelyeket magyar szabadságharcosok védtek meg a szovjet lerohanástól. Összeállította: Tóth Judit (Hazánkért, október)

I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com

I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA I. ÉVFOLYAM 2010. októbertôl 2011. októberig www.nemzetifront.ning.com

Részletesebben

ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. OKTÓBER. http://nemzetifront.ning.com

ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. OKTÓBER. http://nemzetifront.ning.com ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. OKTÓBER http://nemzetifront.ning.com Antikrisztus 2010.10.03. Fô módszerük az, hogy a közönséget egy egész, mérgezô információ- és igazságpótlékokból összegyúrt

Részletesebben

ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA NOVEMBER.

ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA NOVEMBER. ANTIKRISZTUS SCHUSTER LÓRÁNT ROVATA 2010. NOVEMBER http://nemzetifront.ning.com 1 Antikrisztus 2010.11.01. A zsidó-feleséges Rajk László mondta egyszer: magyar kommunizmust csak akkor lehet csinálni, ha

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 5, hétfő A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország FRESLI MIHÁLY Az elveszett Oroszország Korszakok és váltások - államok, lobogók, forradalmak. Kevés olyan ország van a földkerekségen, amelynek a történetét még oly karakteresen fémjeleznék ezek a fogalmak,

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija AMERIKA HANGJA Irta: Ehrenburg Uija Ez év februárja óta a newyorki rádió orosznyelvű híreket közöl; a műsor címe:*» Amerika hangja«. Newyork az új hallgatókhoz fordulva kijelenti:»marshall külügyminiszter

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben