Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete a közterület használatáról és díjairól Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a település helyi sajátosságaihoz igazodva, a közterület használata engedélyezéséről, a közterület használat díjáról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja azon helyi szabályok meghatározása, amelyek községképi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozza meg a helyi sajátosságokhoz igazodva a közterület-használat engedélyezése szabályait és a közterület-használat díja mértékét és annak fizetési módját. A rendelet hatálya 2. A rendelet a) területi hatálya: Csanytelek község közigazgatási területére, b) a személyi hatálya: a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra terjed ki. II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. E rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően állaga sérelme nélkül -, az általános magatartási szabályok betartásával mindenki térítésmentesen használhat, s melyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, b) közterület rendeltetése: ba) közúti közlekedés biztosítása (utak, terek), bb) pihenőhelyek (park, játszótér, stb.), bc) közművek elhelyezésére szolgál, c) üzemképtelen jármű: ca) hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel/ vagy jelzéssel vehet részt, cb) baleset folytán megsérült, ill. elhagyott jármű, cc) műszaki állapotából eredően (mert sérült, roncs) közúti közlekedésre alkalmatlan, d) eljárási törvény: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). III. FEJEZET A közterület rendeltetéstől eltérő használata 4. (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő módon használni, csak az illetékes szerv által kiadott közterület-használati engedély birtokában lehet. 2

3 (2) A közterület rendeltetéstől eltérő igénybevételéhez közterület-használati engedély szükséges az alábbiak szerint: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, 1 m2 nél nagyobb üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla elhelyezése, b) helyhez kötött, vagy mozgatható hirdető berendezés, reklámtábla, útbaigazító tábla, hirdetőtábla, reklám célú árubemutató vitrin, c) árusításra szolgáló pavilon, fülke, állvány, árusító automata, d) építési munkával kapcsolatos állvány, daru, építőanyag, törmelék elhelyezésére, e) telefonfülke, levélszekrény, f) nyilvános kiállításokkal kapcsolatos kiállítások, árubemutatók céljára, g) sport- kulturális rendezvények megtartásához, h) cirkuszi, mutatványos tevékenységhez, i) alkalmi és mozgóárusításra, mozgóboltra, j) vendéglátó-ipari előkert, üzleti szállítás, ill. rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árurakodására, k) tüzelő- és terménytároláshoz (72 órán túl), l) lakodalmi sátor elhelyezéséhez, m) üzemképtelen gépjármű ideiglenes tárolására (maximum 30 nap), n) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatban állomáshely, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére, o) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, p) köztárgyak elhelyezéséhez (szobor, emlékmű, stb.). A közterület - használati engedély iránti kérelem 5. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Amennyiben a közterület-használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, akkor az engedélyt az építtetőnek kell megkérnie. (Állandó használat) (3) Ha a közterület-használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, akkor az engedélyt a kivitelezőnek kell megkérnie. (Ideiglenes használat) (4) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét, állandó lakóhelyének, ill. telephelyének címét, b) a közterület-használat célját, időtartamát, helyének, módjának és méreteinek pontos meghatározását, c) jellegét (állandó vagy ideiglenes), d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket, (vállalkozói, működési engedély fénymásolatát), e) zöldterület, közpark használata esetén, a terület helyreállítására vonatkozó helyszínrajzot. (5) A kérelmet jelen rendelet 1. számú függeléke szerinti- formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. A közterület-használati engedély tartalma, érvényessége 6. (1) A közterület-használati engedély fajtái: a) állandó (határidő nélküli): olyan önkormányzati érdekből folytatni kívánt tevékenység, amely a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából előnyös: közműaknák, posta- hírlaptároló-láda, telefonfülke, b) ideiglenes (határozott időre szóló, feltételhez kötött, ill. visszavonásig szóló): ba) határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év, amely az engedélyes kérelmére többször meghosszabbítható, az engedélyes által az engedély lejárta előtt 15 nappal benyújtott és e rendelet 5. -ában foglaltaknak megfelelő kérelemre, bb) élelmiszer utcai árusítására csak idényjelleggel lehet engedélyt kiadni a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően. (2) A rendeletben meghatározott közterület- használatát a 5. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kérelem esetén- a Polgármesteri Hivatal jegyzői alirodája közreműködésével Csanytelek Község Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva (továbbiakban: engedélyező) engedélyezi az e rendeletben meghatározott módon. (3) A közterület állandó jellegű használatához a Képviselő-testület hozzájárulása és területbérleti szerződés kötése szükséges. (4) Az engedély megadása során e rendeleten túl, figyelembe kell venni a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló (OTÉK) kormányrendeletet, a község mindenkori hatályos összevont rendezési tervét, a köztisztaságról, a hulladékszállításról, a környezetvédelemről szóló hatályos helyi önkormányzati 3

4 rendeletekben foglaltakat, a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, továbbá vizsgálni szükséges az egyéb feltételek (okiratok megléte) fennállását is. (5) A közterület-használati engedélynek (határozatnak) tartalmaznia kell: a) a közterület-használó nevét, állandó lakóhelye címét, székhelyét, telephelyét, b) a közterület-használat célját, mértékét, időtartamát, jellegét (állandó, ideiglenes), c) a közterület-használat helyének, módjának pontos megjelölését, d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e) az engedély érvényessége megszűnése után az eredeti állapot (kártalanítási érvényesítés igénye nélkül) helyreállítási kötelezettséget, f) a közterület-használati díj mértékét (Ft-ban), a fizetési kötelezettség módját (házipénztár/átutalás), g) munkavédelmi (védőháló, védőkorlát) szabályok, ill. baleset-, egészség-, környezetvédelmi előírások betartására irányuló felhívást, h) az engedély nélküli, vagy attól eltérő használat esetén alkalmazandó szankciót; i) a köztisztasági szabályok betartására (az igénybevett terület és környezete folyamatos tisztántartási kötelezettségére) vonatkozó tájékoztatást, j) a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást (a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyi Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezésnek van helye, ill. a Képviselő-testület által hozott döntés ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással felülvizsgálat kezdeményezhető, per formájában az illetékes megyei bíróságon az önkormányzat ellen, k) az engedély/elutasítás indokolását, l) a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat, m) a határozatról értesülők körét, n) az engedélyező szerv megnevezését, az engedély iktatószámát, az engedély kiadása keltezését, az engedélyező aláírását és hivatali pecsétjét. (6) Az engedélyt, vagy az engedély kiadása megtagadása esetén a hozott határozatot közölni kell: a) a kérelmet előterjesztővel, b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, c) a polgármesteri hivatal jegyzői iroda vezetőjével. (7) Az engedély módosítható, ill. visszavonható: a) az engedélyes kérelmére, b) az engedélyes halálával, vagy jogutód nélküli megszűnés esetén, c) a használatra jogosító okirat érvényvesztése esetén, d) közérdekből, e) engedélytől eltérő használat esetén, f) ha a használó a tevékenységével bizonyítottan szabálysértést követ el, g) a közterület-használati díj megfizetése elmulasztása esetén. Közterület-használati engedély kiadásának tilalma 7. Nem adható engedély közterület használatára: a) ha a közterület igénybevétele közérdekű tevékenység végzését akadályozza, élet- és balesetveszélyt okoz, vagy rontja a községképet, b) a környezetre káros (zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység tartós gyakorlása), c) erotikus termékek bemutatására, értékesítésére, d) hulladék 1 napon túli tárolására (kivéve a hulladéktárolóban elhelyezett hulladékot, ill. szervezett lomtalanítási akciót), e) a közbiztonságot, a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagok, berendezések elhelyezésére, f) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt forgalomból kivont jármű/gépjármű 30 napon túli tárolásához, gépjárművek javításához. Engedélyhez nem kötött közterület-használat 8. (1) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: a) lakossági hozzájárulással történő járda, közút építéséhez, javításához, fenntartásához, az ahhoz szükséges anyagok tárolásához (melynek időtartama maximum 6 hónap lehet), b) közterületen, ill. alatta, felette elhelyezett közműves berendezésekben előforduló hibák elhárításához, javításához (ennek időtartama a 72 órát nem haladhatja meg), c) a közúti közlekedés irányítása célját szolgáló berendezések, úttartozékok elhelyezéséhez, d) üzlethomlokzat, kirakat, hirdető-berendezés, cég-címtábla elhelyezéséhez, amennyiben az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, 4

5 e) országos, önkormányzati szervezésű helyi, ill. nemzeti ünnepek, majális, búcsú, kirakodóvásár, falunap alkalmával (sátorral, asztallal, fülkéből, pavilonból történő árusítás) az arra kijelölt helyen (ami nem mentesíti az árusítót a működéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése alól), f) köztárgyak (szobor, emlékmű, szökőkút, díszkút) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatához, g) hulladéktároló edényzet kihelyezéséhez. (2) Engedélyhez nem kötött közterület igénybevételét Csanytelek Község Polgármesteréhez, a közműhiba feltárása időpontjában, a hiba elhárítójának írásban be kell jelentenie, a javítás várható időpontjának megjelölésével. (3) A közterület használata az (1) bekezdésben felsorolt a) - g) pontjai eseteiben sem ütközhet a rendelet 7. a) pontjába. Szakhatósági közreműködés 9. (1) A közúti forgalmat esetleg befolyásoló közterület-használati engedély megadásához az illetékes elsőfokú útügyi és rendőrhatósági engedély beszerzése szükséges. (2) Élelmiszer közterületen történő árusítása esetén az arra jogosított szerv előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. (3) A szakhatósági engedélyek beszerzése a mindenkori eljárásjogi törvényben foglaltak szerint történik. A közterület-használat díja 10. (1) A közterület-használó (továbbiakban: engedélyes) az önkormányzat tulajdonában lévő közterület rendeltetéstől eltérő használatáért e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. (2) Az engedélyező a rendeletben foglaltak betartásával (községi érdekből, megfelelő ellentételezés mellett, általa kötött megállapodás alapján) engedélyezheti a közterület-használatát engedményes díjért, vagy térítésmentesen. (3) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során: a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni, b) a legkisebb egység 1 m2, a töredék-négyzetmétert egész négyzetméternek kell számítani, c) reklámtábla, hirdetőtábla, árubemutató vitrin esetén, a reklámfelület (vízszintes és függőleges befogadó mérete) nagysága a mérvadó, d) a díjak évi, havi, napi díjak, melynek megfizetése esetén minden megkezdett hónap/nap egésznek számít, melyet az engedélyező a vonatkozó határozatban állapít meg. (4) A közterület-használat díját a vonatkozó határozat jogerőre emelkedése időpontjától számított 8 napon belül kell megfizetni a határozatban foglaltak szerint: a) csatolt befizetési lapon (csekk) a Polgármesteri Hivatal számlájára, vagy b) a Polgármesteri Hivatal házipénztárába Ft-ban, vagy c) a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással. (5) Az engedélyes közterület használat díjának befizetését (a (4) bekezdés szerinti befizetés módjától függően) ellenőrzés esetén (az engedélyező ellenőrzési jogosultsága igazolása mellett) köteles hitelt érdemlően igazolni. (6) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő módon való igénybevétele esetén, az engedélyezés feltételeinek megfelelően, a közterületet jogosulatlanul használó utólag kérheti a közterület- használat engedélyezését (ha a közterület használat visszamenőlegesen kiadható), akkor a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtételnek a háromszorosát kell a használónak a (4) bekezdés szerint megfizetnie, a tényleges használat időpontjától kezdődően. (7) Az engedélyező indokolt esetben (engedélyes írásos kérelemére) a közterület-használati díj fizetésére: a) részletfizetést engedélyezhet, b) részben, vagy egészben felmentést adhat: ba) ha a közterületet sport-, vagy kulturális rendezvényekre, jótékonysági célú gyűjtésekre nem haszonszerzés céljából veszi igénybe, bb) ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja. (Az engedélyes jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét). (8) A határidőre be nem fizetett és a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt díj összege beszedése esetén, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak alapján kell eljárni. A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása 11. 5

6 (1) A közterület-használat kizárólag közérdekből, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül, bármikor megszüntethető az engedély kiadására jogosult intézkedésével. (2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha: a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra, módon használja, vagy b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, vagy c) az engedélyben foglaltaktól eltérő terméket árul, vagy d) az engedélyes a közterület-használatot másnak (engedély nélkül) átenged, illetve e) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem, vagy nem az engedélyben foglaltaknak megfelelően tett eleget. (3) Amennyiben az engedélyes a közterület-használatát az engedélyben rögzített idő lejárta előtt meg kívánja szüntetni, akkor köteles ezen szándékát - az engedély egyidejű visszaadása mellett - az engedélyezőnek haladéktalanul bejelenteni. (4) A (2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén, az engedélyes köteles az engedélyező írásbeli felhívására a közterület használatát megszüntetni és a közterületet eredeti állapotába, saját költségén helyreállítani (térítési igény nélkül). Ezzel a használó nem mentesül a szabálysértési felelősségre vonás alól. (5) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben foglaltak szerinti módon szűnik meg, akkor a már esedékessé vált és már befizetett közterület-használat díját az engedélyesnek visszakövetelni nem lehet. IV. FEJEZET Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 12. (1) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó, vagy a jármű tulajdonosa az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről annak jogosulatlan igénybevételétől számított 30 napon belül saját tulajdonában lévő területre eltávolítani. (2) Üzemképtelen jármű közterület-használata iránti engedélyét a jármű üzembentartójának kell megkérnie. (3) Az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély maximum 30 napra adható. V. FEJEZET Jogkövetkezmények szabályozása 13. (1) E rendelet szerint közterület-használat szabályainak megszegése szabálysértést követi el aki: a) e rendelet 4. (2) bekezdése a)- p) pontjaiban meghatározott közterületet engedély nélkül, illetve attól eltérő módon használja, b) e rendelet 7. -a a)-f) pontjaiban meghatározott tiltó rendelkezések ellenére veszi igénybe a közterületet, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben rögzítettek szerint szabálysértés elkövetőjére helyszíni bírság is kiszabható. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg A közterület használatáról, és díjairól szóló 31/2005. (IX. 29.) ÖKT rendelet és annak mellékletei hatályát vesztik. (2) A rendelet a) 1. sz. melléklete: Közterület rendeltetéstől eltérő használati díjainak meghatározását, b) 1. sz. függeléke: Közterület-használati engedély iránti kérelem formanyomtatványát tartalmazza. (3) A rendelet, melléklete és függeléke a honlapon az önkormányzatok címszó alatt elérhető. Forgó Henrik polgármester 6 Kató Pálné jegyző

7 Záradék: A rendelet kihirdetése időpontja: november 29. Kató Pálné jegyző 7

8 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete 1.sz. melléklete Közterület rendeltetéstől eltérő használati díjainak meghatározása Sor szám A közterület használat igénybevételének megnevezése Belterület Külterület Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 1) portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, 500,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év ernyőszerkezet fényreklám, cég-, címtábla elhelyezése 2) Helyhez kötött vagy mozgatható hirdető berendezés, reklámtábla, útbaigazító tábla, reklámcélú árubemutató 200,- Ft/m²/hó 100,- Ft/m²/hó vitrin 3) Árusításra szolgáló pavilon, fülke árusító automata, sátor, asztal 250,- Ft/m²/hó 150,- Ft/m²/hó 4) Építési munkákkal kapcsolatos állvány, daru, építőanyag, építési törmelék elhelyezése, tárolása: 20,- Ft/m2/hó 10,- Ft/m2/hó 4/a) Új lakásépítésnél 1 évig díjmentes díjmentes 4/b) Lakásfelújításnál, bővítésnél 6 hónapig díjmentes díjmentes 4/c) Új lakásép. 1 éven túl, felújítás bőv. 6 hónapon túl egyéb építkezés 50,- Ft/m²/hó 30,- Ft/m²/hó 5) Telefonfülke, levélszekrény díjmentes díjmentes 6) Nyilvános rendezvényekkel kapcsolatos kiállítások, árubemutatók céljára 200,- Ft/m²/nap 100,- Ft/m²/nap 7) Cirkuszi, mutatványos tevékenységhez 50,- Ft/m²/nap 30,- Ft/m²/nap 8) Alkalmi és mozgóárusításra, mozgóboltra 250,- Ft/m²/nap 125,- Ft/m²/nap 9) Szobor, emlékmű, köztéri tárgyak elhelyezése díjmentes díjmentes 10) Vendéglátóipari előkert, üzleti szállítás-rakodás, göngyöleg elhelyezése 350,- Ft/m²/hó 250,- Ft/m²/hó 11) Tüzelő és terménytárolás (72 órán túl) 50,- Ft/m²/hó 30,- Ft/m²/hó 12) Lakodalmi sátor elhelyezése 20,- Ft/m²/nap 10,- Ft/m²/nap 13) Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fedett várakozó helyiség elhelyezése díjmentes díjmentes 14) Tehergépjárművek közterületen állandó vagy ideiglenes parkolása 300,- Ft/m²/év 150,- Ft/m²/év 15) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése díjmentes díjmentes 16) Sport- és kulturális rendezvény 20,- Ft/m 2 /hó 10,- Ft/m2/hó 8

9 Közterület-használati engedély iránti kérelem 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelet 1. sz. függeléke Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:.,an.: A kérelmező állandó lakóhelye:.. A kérelmező telephelyének,/székhelyének megnevezése:. A közterület használat célja:... időtartama:..év hó.naptól,.év.. hó..napig. A közterület-használatra igénybe venni kívánt terület pontos mérete: m2. A közterület-használat jellege: állandó, vagy ideiglenes (aláhúzással kell jelölni!) A szakhatósági hozzájárulás megnevezése:. (már meglévő működési, vállalkozási, telephely engedély, stb. fénymásolata)..db A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:. (pl.: építési engedély, üzemképtelen jármű üzembentartójának jogosítvány száma, stb.) A közterület-használati díj fizetés alóli mentesítés, ill. részletfizetés iránti kérelem indokolása:... A kérelmező szociális, vagyoni, jövedelmi viszonyai igazolása:. (pl.: nyugdíjszelvény, munkáltatói jövedelemigazolás, stb.) CSAK AKKOR KELL KITOLTENI, HA A KÉRELMEZŐ DÍJMENTESSÉGET, VAGY RÉSZLETFIZETÉST KÉR! A kérelmező egyéb bejelentése: A kérelmező nyilatkozata: kijelentem, hogy a kérelmemben általam közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. Csanytelek,. év.. hó nap... kérelmező aláírása 9

10 TARTALOMJEGYZÉK függelék A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet célja...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal II. FEJEZET...2. oldal ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...2. oldal III. FEJEZET...2. oldal A közterület rendeltetéstől eltérő használata...2. oldal A közterület-használati engedély iránti kérelem...3. oldal A közterület-használati engedély tartalma, érvényessége...3. oldal Közterület-használati engedély kiadásának tilalma...4. oldal Engedélyhez nem kötött közterület-használat...4. oldal Szakhatósági közreműködés...5. oldal A közterület-használat díja...5. oldal A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása...6. oldal IV. FEJEZET...6. oldal Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása...6. oldal V. FEJEZET...6. oldal Jogkövetkezmények szabályozása...6. oldal VI. FEJEZET...7. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...7. oldal 1. sz. melléklet...8. oldal 1. sz. függelék...9. oldal Tartalomjegyzék oldal 10

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 9/ (VI. 6.) rendelete. A közterületek használatáról

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 9/ (VI. 6.) rendelete. A közterületek használatáról MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/ 2008. (VI. 6.) rendelete A közterületek használatáról Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete a közterületek használatáról 1 Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete a településen lévő közterületek

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról KÁLOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZTÁNAK az önkormányzat 9/2003. (V.30.) és a 10/2004. (IV.15.) 13/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeleteivel módosított 19/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormány zati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2003.(IV.01.) Rendelet típusa: A lap Rendelet címe: A k özterület-használat engedély ezésév el k apcsolatos eljárásról

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Fülöpháza

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben