Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete a közterület használatáról és díjairól Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a település helyi sajátosságaihoz igazodva, a közterület használata engedélyezéséről, a közterület használat díjáról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja azon helyi szabályok meghatározása, amelyek községképi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozza meg a helyi sajátosságokhoz igazodva a közterület-használat engedélyezése szabályait és a közterület-használat díja mértékét és annak fizetési módját. A rendelet hatálya 2. A rendelet a) területi hatálya: Csanytelek község közigazgatási területére, b) a személyi hatálya: a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra terjed ki. II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. E rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően állaga sérelme nélkül -, az általános magatartási szabályok betartásával mindenki térítésmentesen használhat, s melyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, b) közterület rendeltetése: ba) közúti közlekedés biztosítása (utak, terek), bb) pihenőhelyek (park, játszótér, stb.), bc) közművek elhelyezésére szolgál, c) üzemképtelen jármű: ca) hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel/ vagy jelzéssel vehet részt, cb) baleset folytán megsérült, ill. elhagyott jármű, cc) műszaki állapotából eredően (mert sérült, roncs) közúti közlekedésre alkalmatlan, d) eljárási törvény: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). III. FEJEZET A közterület rendeltetéstől eltérő használata 4. (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő módon használni, csak az illetékes szerv által kiadott közterület-használati engedély birtokában lehet. 2

3 (2) A közterület rendeltetéstől eltérő igénybevételéhez közterület-használati engedély szükséges az alábbiak szerint: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, 1 m2 nél nagyobb üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla elhelyezése, b) helyhez kötött, vagy mozgatható hirdető berendezés, reklámtábla, útbaigazító tábla, hirdetőtábla, reklám célú árubemutató vitrin, c) árusításra szolgáló pavilon, fülke, állvány, árusító automata, d) építési munkával kapcsolatos állvány, daru, építőanyag, törmelék elhelyezésére, e) telefonfülke, levélszekrény, f) nyilvános kiállításokkal kapcsolatos kiállítások, árubemutatók céljára, g) sport- kulturális rendezvények megtartásához, h) cirkuszi, mutatványos tevékenységhez, i) alkalmi és mozgóárusításra, mozgóboltra, j) vendéglátó-ipari előkert, üzleti szállítás, ill. rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árurakodására, k) tüzelő- és terménytároláshoz (72 órán túl), l) lakodalmi sátor elhelyezéséhez, m) üzemképtelen gépjármű ideiglenes tárolására (maximum 30 nap), n) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatban állomáshely, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére, o) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, p) köztárgyak elhelyezéséhez (szobor, emlékmű, stb.). A közterület - használati engedély iránti kérelem 5. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Amennyiben a közterület-használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, akkor az engedélyt az építtetőnek kell megkérnie. (Állandó használat) (3) Ha a közterület-használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, akkor az engedélyt a kivitelezőnek kell megkérnie. (Ideiglenes használat) (4) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét, állandó lakóhelyének, ill. telephelyének címét, b) a közterület-használat célját, időtartamát, helyének, módjának és méreteinek pontos meghatározását, c) jellegét (állandó vagy ideiglenes), d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket, (vállalkozói, működési engedély fénymásolatát), e) zöldterület, közpark használata esetén, a terület helyreállítására vonatkozó helyszínrajzot. (5) A kérelmet jelen rendelet 1. számú függeléke szerinti- formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. A közterület-használati engedély tartalma, érvényessége 6. (1) A közterület-használati engedély fajtái: a) állandó (határidő nélküli): olyan önkormányzati érdekből folytatni kívánt tevékenység, amely a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából előnyös: közműaknák, posta- hírlaptároló-láda, telefonfülke, b) ideiglenes (határozott időre szóló, feltételhez kötött, ill. visszavonásig szóló): ba) határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év, amely az engedélyes kérelmére többször meghosszabbítható, az engedélyes által az engedély lejárta előtt 15 nappal benyújtott és e rendelet 5. -ában foglaltaknak megfelelő kérelemre, bb) élelmiszer utcai árusítására csak idényjelleggel lehet engedélyt kiadni a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően. (2) A rendeletben meghatározott közterület- használatát a 5. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kérelem esetén- a Polgármesteri Hivatal jegyzői alirodája közreműködésével Csanytelek Község Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva (továbbiakban: engedélyező) engedélyezi az e rendeletben meghatározott módon. (3) A közterület állandó jellegű használatához a Képviselő-testület hozzájárulása és területbérleti szerződés kötése szükséges. (4) Az engedély megadása során e rendeleten túl, figyelembe kell venni a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló (OTÉK) kormányrendeletet, a község mindenkori hatályos összevont rendezési tervét, a köztisztaságról, a hulladékszállításról, a környezetvédelemről szóló hatályos helyi önkormányzati 3

4 rendeletekben foglaltakat, a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, továbbá vizsgálni szükséges az egyéb feltételek (okiratok megléte) fennállását is. (5) A közterület-használati engedélynek (határozatnak) tartalmaznia kell: a) a közterület-használó nevét, állandó lakóhelye címét, székhelyét, telephelyét, b) a közterület-használat célját, mértékét, időtartamát, jellegét (állandó, ideiglenes), c) a közterület-használat helyének, módjának pontos megjelölését, d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e) az engedély érvényessége megszűnése után az eredeti állapot (kártalanítási érvényesítés igénye nélkül) helyreállítási kötelezettséget, f) a közterület-használati díj mértékét (Ft-ban), a fizetési kötelezettség módját (házipénztár/átutalás), g) munkavédelmi (védőháló, védőkorlát) szabályok, ill. baleset-, egészség-, környezetvédelmi előírások betartására irányuló felhívást, h) az engedély nélküli, vagy attól eltérő használat esetén alkalmazandó szankciót; i) a köztisztasági szabályok betartására (az igénybevett terület és környezete folyamatos tisztántartási kötelezettségére) vonatkozó tájékoztatást, j) a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást (a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyi Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezésnek van helye, ill. a Képviselő-testület által hozott döntés ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással felülvizsgálat kezdeményezhető, per formájában az illetékes megyei bíróságon az önkormányzat ellen, k) az engedély/elutasítás indokolását, l) a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat, m) a határozatról értesülők körét, n) az engedélyező szerv megnevezését, az engedély iktatószámát, az engedély kiadása keltezését, az engedélyező aláírását és hivatali pecsétjét. (6) Az engedélyt, vagy az engedély kiadása megtagadása esetén a hozott határozatot közölni kell: a) a kérelmet előterjesztővel, b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, c) a polgármesteri hivatal jegyzői iroda vezetőjével. (7) Az engedély módosítható, ill. visszavonható: a) az engedélyes kérelmére, b) az engedélyes halálával, vagy jogutód nélküli megszűnés esetén, c) a használatra jogosító okirat érvényvesztése esetén, d) közérdekből, e) engedélytől eltérő használat esetén, f) ha a használó a tevékenységével bizonyítottan szabálysértést követ el, g) a közterület-használati díj megfizetése elmulasztása esetén. Közterület-használati engedély kiadásának tilalma 7. Nem adható engedély közterület használatára: a) ha a közterület igénybevétele közérdekű tevékenység végzését akadályozza, élet- és balesetveszélyt okoz, vagy rontja a községképet, b) a környezetre káros (zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység tartós gyakorlása), c) erotikus termékek bemutatására, értékesítésére, d) hulladék 1 napon túli tárolására (kivéve a hulladéktárolóban elhelyezett hulladékot, ill. szervezett lomtalanítási akciót), e) a közbiztonságot, a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagok, berendezések elhelyezésére, f) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt forgalomból kivont jármű/gépjármű 30 napon túli tárolásához, gépjárművek javításához. Engedélyhez nem kötött közterület-használat 8. (1) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: a) lakossági hozzájárulással történő járda, közút építéséhez, javításához, fenntartásához, az ahhoz szükséges anyagok tárolásához (melynek időtartama maximum 6 hónap lehet), b) közterületen, ill. alatta, felette elhelyezett közműves berendezésekben előforduló hibák elhárításához, javításához (ennek időtartama a 72 órát nem haladhatja meg), c) a közúti közlekedés irányítása célját szolgáló berendezések, úttartozékok elhelyezéséhez, d) üzlethomlokzat, kirakat, hirdető-berendezés, cég-címtábla elhelyezéséhez, amennyiben az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, 4

5 e) országos, önkormányzati szervezésű helyi, ill. nemzeti ünnepek, majális, búcsú, kirakodóvásár, falunap alkalmával (sátorral, asztallal, fülkéből, pavilonból történő árusítás) az arra kijelölt helyen (ami nem mentesíti az árusítót a működéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése alól), f) köztárgyak (szobor, emlékmű, szökőkút, díszkút) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatához, g) hulladéktároló edényzet kihelyezéséhez. (2) Engedélyhez nem kötött közterület igénybevételét Csanytelek Község Polgármesteréhez, a közműhiba feltárása időpontjában, a hiba elhárítójának írásban be kell jelentenie, a javítás várható időpontjának megjelölésével. (3) A közterület használata az (1) bekezdésben felsorolt a) - g) pontjai eseteiben sem ütközhet a rendelet 7. a) pontjába. Szakhatósági közreműködés 9. (1) A közúti forgalmat esetleg befolyásoló közterület-használati engedély megadásához az illetékes elsőfokú útügyi és rendőrhatósági engedély beszerzése szükséges. (2) Élelmiszer közterületen történő árusítása esetén az arra jogosított szerv előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. (3) A szakhatósági engedélyek beszerzése a mindenkori eljárásjogi törvényben foglaltak szerint történik. A közterület-használat díja 10. (1) A közterület-használó (továbbiakban: engedélyes) az önkormányzat tulajdonában lévő közterület rendeltetéstől eltérő használatáért e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. (2) Az engedélyező a rendeletben foglaltak betartásával (községi érdekből, megfelelő ellentételezés mellett, általa kötött megállapodás alapján) engedélyezheti a közterület-használatát engedményes díjért, vagy térítésmentesen. (3) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során: a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni, b) a legkisebb egység 1 m2, a töredék-négyzetmétert egész négyzetméternek kell számítani, c) reklámtábla, hirdetőtábla, árubemutató vitrin esetén, a reklámfelület (vízszintes és függőleges befogadó mérete) nagysága a mérvadó, d) a díjak évi, havi, napi díjak, melynek megfizetése esetén minden megkezdett hónap/nap egésznek számít, melyet az engedélyező a vonatkozó határozatban állapít meg. (4) A közterület-használat díját a vonatkozó határozat jogerőre emelkedése időpontjától számított 8 napon belül kell megfizetni a határozatban foglaltak szerint: a) csatolt befizetési lapon (csekk) a Polgármesteri Hivatal számlájára, vagy b) a Polgármesteri Hivatal házipénztárába Ft-ban, vagy c) a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással. (5) Az engedélyes közterület használat díjának befizetését (a (4) bekezdés szerinti befizetés módjától függően) ellenőrzés esetén (az engedélyező ellenőrzési jogosultsága igazolása mellett) köteles hitelt érdemlően igazolni. (6) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő módon való igénybevétele esetén, az engedélyezés feltételeinek megfelelően, a közterületet jogosulatlanul használó utólag kérheti a közterület- használat engedélyezését (ha a közterület használat visszamenőlegesen kiadható), akkor a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtételnek a háromszorosát kell a használónak a (4) bekezdés szerint megfizetnie, a tényleges használat időpontjától kezdődően. (7) Az engedélyező indokolt esetben (engedélyes írásos kérelemére) a közterület-használati díj fizetésére: a) részletfizetést engedélyezhet, b) részben, vagy egészben felmentést adhat: ba) ha a közterületet sport-, vagy kulturális rendezvényekre, jótékonysági célú gyűjtésekre nem haszonszerzés céljából veszi igénybe, bb) ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja. (Az engedélyes jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét). (8) A határidőre be nem fizetett és a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt díj összege beszedése esetén, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak alapján kell eljárni. A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása 11. 5

6 (1) A közterület-használat kizárólag közérdekből, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül, bármikor megszüntethető az engedély kiadására jogosult intézkedésével. (2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha: a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra, módon használja, vagy b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, vagy c) az engedélyben foglaltaktól eltérő terméket árul, vagy d) az engedélyes a közterület-használatot másnak (engedély nélkül) átenged, illetve e) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem, vagy nem az engedélyben foglaltaknak megfelelően tett eleget. (3) Amennyiben az engedélyes a közterület-használatát az engedélyben rögzített idő lejárta előtt meg kívánja szüntetni, akkor köteles ezen szándékát - az engedély egyidejű visszaadása mellett - az engedélyezőnek haladéktalanul bejelenteni. (4) A (2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén, az engedélyes köteles az engedélyező írásbeli felhívására a közterület használatát megszüntetni és a közterületet eredeti állapotába, saját költségén helyreállítani (térítési igény nélkül). Ezzel a használó nem mentesül a szabálysértési felelősségre vonás alól. (5) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben foglaltak szerinti módon szűnik meg, akkor a már esedékessé vált és már befizetett közterület-használat díját az engedélyesnek visszakövetelni nem lehet. IV. FEJEZET Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 12. (1) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó, vagy a jármű tulajdonosa az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről annak jogosulatlan igénybevételétől számított 30 napon belül saját tulajdonában lévő területre eltávolítani. (2) Üzemképtelen jármű közterület-használata iránti engedélyét a jármű üzembentartójának kell megkérnie. (3) Az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély maximum 30 napra adható. V. FEJEZET Jogkövetkezmények szabályozása 13. (1) E rendelet szerint közterület-használat szabályainak megszegése szabálysértést követi el aki: a) e rendelet 4. (2) bekezdése a)- p) pontjaiban meghatározott közterületet engedély nélkül, illetve attól eltérő módon használja, b) e rendelet 7. -a a)-f) pontjaiban meghatározott tiltó rendelkezések ellenére veszi igénybe a közterületet, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben rögzítettek szerint szabálysértés elkövetőjére helyszíni bírság is kiszabható. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg A közterület használatáról, és díjairól szóló 31/2005. (IX. 29.) ÖKT rendelet és annak mellékletei hatályát vesztik. (2) A rendelet a) 1. sz. melléklete: Közterület rendeltetéstől eltérő használati díjainak meghatározását, b) 1. sz. függeléke: Közterület-használati engedély iránti kérelem formanyomtatványát tartalmazza. (3) A rendelet, melléklete és függeléke a honlapon az önkormányzatok címszó alatt elérhető. Forgó Henrik polgármester 6 Kató Pálné jegyző

7 Záradék: A rendelet kihirdetése időpontja: november 29. Kató Pálné jegyző 7

8 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete 1.sz. melléklete Közterület rendeltetéstől eltérő használati díjainak meghatározása Sor szám A közterület használat igénybevételének megnevezése Belterület Külterület Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 1) portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, 500,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év ernyőszerkezet fényreklám, cég-, címtábla elhelyezése 2) Helyhez kötött vagy mozgatható hirdető berendezés, reklámtábla, útbaigazító tábla, reklámcélú árubemutató 200,- Ft/m²/hó 100,- Ft/m²/hó vitrin 3) Árusításra szolgáló pavilon, fülke árusító automata, sátor, asztal 250,- Ft/m²/hó 150,- Ft/m²/hó 4) Építési munkákkal kapcsolatos állvány, daru, építőanyag, építési törmelék elhelyezése, tárolása: 20,- Ft/m2/hó 10,- Ft/m2/hó 4/a) Új lakásépítésnél 1 évig díjmentes díjmentes 4/b) Lakásfelújításnál, bővítésnél 6 hónapig díjmentes díjmentes 4/c) Új lakásép. 1 éven túl, felújítás bőv. 6 hónapon túl egyéb építkezés 50,- Ft/m²/hó 30,- Ft/m²/hó 5) Telefonfülke, levélszekrény díjmentes díjmentes 6) Nyilvános rendezvényekkel kapcsolatos kiállítások, árubemutatók céljára 200,- Ft/m²/nap 100,- Ft/m²/nap 7) Cirkuszi, mutatványos tevékenységhez 50,- Ft/m²/nap 30,- Ft/m²/nap 8) Alkalmi és mozgóárusításra, mozgóboltra 250,- Ft/m²/nap 125,- Ft/m²/nap 9) Szobor, emlékmű, köztéri tárgyak elhelyezése díjmentes díjmentes 10) Vendéglátóipari előkert, üzleti szállítás-rakodás, göngyöleg elhelyezése 350,- Ft/m²/hó 250,- Ft/m²/hó 11) Tüzelő és terménytárolás (72 órán túl) 50,- Ft/m²/hó 30,- Ft/m²/hó 12) Lakodalmi sátor elhelyezése 20,- Ft/m²/nap 10,- Ft/m²/nap 13) Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fedett várakozó helyiség elhelyezése díjmentes díjmentes 14) Tehergépjárművek közterületen állandó vagy ideiglenes parkolása 300,- Ft/m²/év 150,- Ft/m²/év 15) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése díjmentes díjmentes 16) Sport- és kulturális rendezvény 20,- Ft/m 2 /hó 10,- Ft/m2/hó 8

9 Közterület-használati engedély iránti kérelem 21/2007.(XI. 29.) Ökt rendelet 1. sz. függeléke Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:.,an.: A kérelmező állandó lakóhelye:.. A kérelmező telephelyének,/székhelyének megnevezése:. A közterület használat célja:... időtartama:..év hó.naptól,.év.. hó..napig. A közterület-használatra igénybe venni kívánt terület pontos mérete: m2. A közterület-használat jellege: állandó, vagy ideiglenes (aláhúzással kell jelölni!) A szakhatósági hozzájárulás megnevezése:. (már meglévő működési, vállalkozási, telephely engedély, stb. fénymásolata)..db A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:. (pl.: építési engedély, üzemképtelen jármű üzembentartójának jogosítvány száma, stb.) A közterület-használati díj fizetés alóli mentesítés, ill. részletfizetés iránti kérelem indokolása:... A kérelmező szociális, vagyoni, jövedelmi viszonyai igazolása:. (pl.: nyugdíjszelvény, munkáltatói jövedelemigazolás, stb.) CSAK AKKOR KELL KITOLTENI, HA A KÉRELMEZŐ DÍJMENTESSÉGET, VAGY RÉSZLETFIZETÉST KÉR! A kérelmező egyéb bejelentése: A kérelmező nyilatkozata: kijelentem, hogy a kérelmemben általam közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. Csanytelek,. év.. hó nap... kérelmező aláírása 9

10 TARTALOMJEGYZÉK függelék A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet célja...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal II. FEJEZET...2. oldal ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...2. oldal III. FEJEZET...2. oldal A közterület rendeltetéstől eltérő használata...2. oldal A közterület-használati engedély iránti kérelem...3. oldal A közterület-használati engedély tartalma, érvényessége...3. oldal Közterület-használati engedély kiadásának tilalma...4. oldal Engedélyhez nem kötött közterület-használat...4. oldal Szakhatósági közreműködés...5. oldal A közterület-használat díja...5. oldal A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása...6. oldal IV. FEJEZET...6. oldal Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása...6. oldal V. FEJEZET...6. oldal Jogkövetkezmények szabályozása...6. oldal VI. FEJEZET...7. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...7. oldal 1. sz. melléklet...8. oldal 1. sz. függelék...9. oldal Tartalomjegyzék oldal 10

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs.

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII. 03.) rendelete a közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről Balatonkenese Város Önkormányzatának

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben