Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat"

Átírás

1 Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat április 5.

2 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban: Lízingbeadó) és Ügyfelei, mint lízingbevevık (továbbiakban: Lízingbevevı) között zártvégő pénzügyi lízing nyújtása tárgyában létrejövı ügyeletekre terjed ki. 2. Tevékenységi engedély száma: I-2729/2002 Tevékenységi engedély kelte: december Üzletszabályzat alkalmazásában Lízingbevevı a Természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó vagy más szervezet, akivel a Lízingbeadó gépjármő-finanszírozás tárgyában pénzügyi lízing jogviszonyt létesít. 4. A Lízingbeadó és Lízingbevevık között létrejövı jogviszony tartalmát az egyes konstrukciókra vonatkozó pénzügyi lízingszerzıdések határozzák meg. Az Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekrıl az adott szerzıdés kifejezetten nem rendelkezik. 5. Lízingbeadó gondoskodik arról, hogy a Lízingbevevı az Üzletszabályzatot megismerhesse. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt az Ügyfelek, Lízingbevevık számára nyitva álló helyiségekben, illetve a Lízingbeadó honlapján (www.merkantil.hu) bárki megtekintheti. A Lízingbeadó a Lízingbevevı kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - rendelkezésre bocsátja. 6. A Lízingbeadó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megkötendı szerzıdéssel érintett tevékenységére vonatkozóan fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi LXVII. törvény 2. i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát. A Magatartási Kódex elérhetı a honlapon, illetve a Lízingbeadó 1051 Budapest, József Attila u. 8. szám alatti székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben. 2. Szerzıdéskötéshez szükséges lényeges feltételek 1. A Lízingbevevıt a finanszírozási formák megismertetésében a Lízingbeadó székhelyén kívül a gépjármővet Lízingbeadó részére értékesítı gépjármőkereskedı is kiszolgálhatja. 2. A pénzügyi lízing finanszírozást az e célra szolgáló nyomtatványokon lehet igényelni. A pénzügyi lízing igényléshez mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat és egyéb dokumentumokat is. 3. A Lízingbevevı egyedi finanszírozási kérelmét a Lízingbeadó bírálja el. 4. Pénzügyi lízing igénylık az alábbiak lehetnek: 18. életévüket betöltött, cselekvıképes devizabelföldi Természetes személyek, Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek, vállalkozások 5. A pénzügyi lízingszerzıdés megkötéséhez a Lízingbevevınek elsısorban az alábbi érvényes dokumentumokat kell a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátania: Természetes személy esetén (adós, adóstárs, kezes, sofır): pénzügyi lízing kérelem személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben a lakcím a személyi igazolványban nem szerepel), gépjármővezetıi engedély, TAJ kártya és adókártya, az alábbiak közül legalább egy: 2

3 o o o o o o munkáltatói jövedelemigazolás (a Merkantil Bank által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon); legutóbbi 2 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem, átutalását is; APEH által kibocsátott jövedelemigazolás (ún. APEH jövedelemigazolás); nyugdíjasoknál egy havi nyugdíjszelvény, amit helyettesíthet bankszámla kivonat is, ha a nyugdíj jóváírása szerepel rajta; amennyiben a magánszemélyként igénylı ügyfél a saját tulajdonában lévı cégnél dolgozik, akkor az igénylésnél a cég APEH-folyószámla kivonata is benyújtandó; használt autó esetén teljes körő eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, mőszaki állapotlap a lízingbírálat eredményétıl függıen egyéb dokumentumok és készfizetı kezesség is szükségesek lehetnek. Egyéni vállalkozó esetén (adós, adóstárs): Az elızı pontban (természetes személyeknél) szereplı okmányokon felül még: az APEH által kibocsátott, adószámmal ellátott, nyilvántartásba vételt igazoló okirat vagy a vállalkozói igazolvány (vagy a nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás szükséges) 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat Jogi személyiségő és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: pénzügyi lízing kérelem 30 napnál nem régebbi cégbírósági cégkivonat másolat aláírási címpéldány a szerzıdést aláíró(k)tól; mérleg, eredménykimutatás; 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat 1 éven belül alapított cég esetén az ügyvezetı, Bt. esetén a kültag kezességvállalása szükséges. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy: - személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány; - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben az kiállításra került); használt autó esetén teljes körő eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, mőszaki állapotlap a lízingbírálat eredményétıl függıen egyéb dokumentumok és készfizetı kezesség is szükségesek lehetnek. A Lízingbeadó szempontjából kockázatosabbnak ítélt azon esetekben, amikor a Lízingbeadó kockázatkezelési eljárást folytat le - a fentieken kívül - egyéb okmányok is szükségesek a szerzıdéskötéshez, így mérleg, eredmény-kimutatás, adóbevallás, a biztosítékokra vonatkozó okiratok. 6. A Lízingbeadó által finanszírozott gépjármővek köre: A közvetlen lízing és a visszlízing esetét kivéve, a Lízingbeadóval szerzıdéses kapcsolatban lévı gépjármőkereskedı által kínált új és használt gépjármő. A használt, használt sport illetve luxus autók egyedi elbírálás alá esnek. A Lízingbeadóval szerzıdéses kapcsolatban lévı gépjármőkereskedı által kínált egyedi elbírálás alapján finanszírozható gépjármőveknek eleget kell tenniük az alábbi követelményeknek: a gépjármő magyar forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik a gépjármő kora a pénzügyi lízingszerzıdés megkötésekor nem haladhatja meg a Lízingbeadó ajánlatában meghatározott életkort és a futamidı végére a gépjármő kora nem lépheti túl a Lízingbeadó ajánlatában meghatározott életkort 3

4 7. A gépjármő pénzügyi lízing szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés írásba foglalása szükséges. 8. A gépjármő pénzügyi lízing finanszírozás teljesítésének feltétele a Lízingbevevı által felajánlott és a Lízingbeadó által elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlı igazolása, valamint az adott konstrukcióra vonatkozó a pénzügyi lízing szerzıdés hatálybalépése. 3. Képviselet 1. A szerzıdéses kapcsolatok biztonsága érdekében a Lízingbeadó jogosult meggyızıdni a Lízingbevevı képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a szerzıdéses tárgyalások során vagy a szerzıdés teljesítése elıtt kérheti, hogy a Lízingbevevı hitelt érdemlıen igazolja személyazonosságát és/vagy képviseleti jogosultságát. 2. A Lízingbeadó a hozzá bejelentett képviselıket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig a Lízingbevevı jogos képviselıjének tekinti. 3. Amennyiben a Lízingbeadó képviseletében a pénzügyi lízingszerzıdést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a pénzügyi lízing szerzıdés melléklete és érvényességi feltétele a pénzügyi lízing szerzıdés aláírására szóló Lízingbeadó által cégszerően aláírt meghatalmazás másolati példánya. 4. Együttmőködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Lízingbeadó és a Lízingbevevı szerzıdéses kapcsolataikban együttmőködni tartoznak, ennek megfelelıen a gépjármő pénzügyi lízing ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggı, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. 2. A felek haladéktalanul értesítik egymást, hogyha személyüket vagy jogi státuszukat érintı változás történt, elnevezésük, címük vagy egymáshoz bejelentett képviselıjük megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredı kár a mulasztó felet terheli. 3. A Lízingbevevı köteles megadni minden olyan az ügylettel összefüggı adatot, információt és felvilágosítást, amelynek rendelkezésre állását a Lízingbeadó a döntéséhez, az ügylet vagy a Lízingbevevı megítéléséhez szükségesnek tart. A Lízingbevevı köteles továbbá a Lízingbeadót értesíteni a gazdálkodásával kapcsolatban bekövetkezett minden változásról, különösképpen, ha csıd- vagy felszámolási eljárás közvetlen veszélye fenyegeti. 4. A kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen a Lízingbevevı a Lízingbeadót értesíteni tartozik, ha valamely a Lízingbeadótól várt értesítés nem érkezett meg idıben. 5. A Lízingbeadó az értesítéseket (szerzıdéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok, stb.) - ha a Lízingbevevı írásban másként nem rendelkezik - az Lízingbevevı szerzıdésben meghatározott lakóhelyére, illetve székhelyére küldi. Amennyiben az Lízingbevevı levelezési címet is megad, úgy a Lízingbeadó az értesítéseket a levelezési címre küldi. Címváltozás esetén a Lízingbevevı az új címrıl a Lízingbeadót haladéktalanul köteles írásban értesíteni. 6. A Lízingbevevı részére szóló iratokat a Lízingbeadó általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye (postára adás) a Lízingbeadó nyilvántartásában (postakönyv) szerepel és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a Lízingbeadó birtokában van. A Lízingbevevı részére szóló azon iratokat, amelyek kézhezvételéhez jogi hatály főzıdik a Lízingbeadó ajánlott vagy tértivevényes küldeményként adja postára. A postai feladástól számított 5. 4

5 munkanap elteltével - amennyiben a kézbesítés idıpontja nem állapítható meg - a Lízingbeadó jogosult az írásos értesítést kézbesítettnek tekinteni. 7. A Lízingbevevınek a Lízingbeadó részére szóló írásos értesítéseket a Lízingbeadó székhelyére kell küldeni. Az írásos értesítések érkezésére a Lízingbeadó nyilvántartása az irányadó. 5. Titoktartás 1. A Lízingbeadó minden olyan, az egyes ügyfelekrıl a Lízingbeadó rendelkezésére álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a Lízingbevevı személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Lízingbeadóval kötött szerzıdéseire vonatkozik, banktitokként kezel. 2. A banktitok tekintetében - idıbeli korlátozás nélkül - titoktartási kötelezettség terheli a Lízingbeadó tulajdonosait, vezetıit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Lízingbeadóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. 3. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Lízingbevevı vagy annak törvényes képviselıje - a kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve - erre közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalás, ha a Lízingbevevı ezt az írásbeli nyilatkozatát a Lízingbeadóval történı szerzıdéskötés keretében nyújtja, vagy jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad vagy a Lízingbeadó érdeke a banktitok kiadását a Lízingbevevıvel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 4. A Lízingbeadó titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény VII. fejezetében felsorolt esetekben. 5. A Lízingbeadó a Lízingbevevı hozzájárulásával meghatározott adatokat elsısorban a biztosítóval megkötött szerzıdések megszőnésének megelızése, illetve biztosítási termékek értékesítése céljából a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nek, valamint az OTP csoport bármelyik tagjának a pénzügyi és egyéb szolgáltatásainak értékesítése céljából átadhatja. Az OTP csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. A Lizingbevevı hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható. 6. Felelısség A Lízingbeadó felelıssége 1. A Lízingbeadó nem felel az erıhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésekbıl eredı kárért. 2. A Lízingbeadó a tıle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, azonban ezek valódiságáért semmilyen felelısséget nem vállal. 3. Nem vállal a Lízingbeadó felelısséget jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában - a gépjármőkereskedık tevékenységéért. 4. Az Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadót semmilyen felelısség nem terheli a Lízingbevevı által kiválasztott - a lízingszerzıdés hatálybalépése esetén a Lízingbeadó nevében - megrendelt és a Lízingbevevı által mennyiségileg és minıségileg átvett gépjármő(vek) rejtett vagy egyéb hibájáért, mőszaki állapotáért és származásáért és, hogy ezen kifogásokból eredıen semmilyen igényt nem támaszthat, illetve követelést nem érvényesíthet a Lízingbeadóval szemben. 5

6 A Lízingbevevı felelısségét az általános szerzıdési feltételek tartalmazzák (7. fejezet) 7. A gépjármő pénzügyi lízing általános lízingfeltételei Jelen Általános Lízingfeltételek (a továbbiakban: ÁLF) elválaszthatatlan kiegészítı részét képezi az Egyedi Lízingszerzıdésnek (a továbbiakban együtt: Lízingszerzıdés) azzal, hogy ha az Egyedi Lízingszerzıdés valamely rendelkezése az ÁLF-ben foglaltaktól eltér, úgy az Egyedi Lízingszerzıdés rendelkezése az irányadó. Amennyiben a szerzıdés bármely rendelkezése vagy korlátozása akár önmagában, akár a többi rendelkezéssel együtt érvénytelen, vagy nem kényszeríthetı ki, az nem eredményezi a szerzıdés többi rendelkezésének az érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. Amennyiben bármely ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényes vagy kikényszeríthetı lenne, ha bármely más rendelkezés vagy korlátozás, vagy az ilyen rendelkezés vagy korlátozás valamely része törlésre, módosításra vagy korlátozásra kerülne, akkor a rendelkezés vagy korlátozás azon módosításokkal alkalmazandó, amelyek szükségesek az ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényességéhez, hatályosságához és kikényszeríthetıségéhez. A fentiekre tekintet nélkül a felek kötelesek jóhiszemő tárgyalásokat folytatni és az érvénytelen és/vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthetı rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek a lehetı legközelebb állnak azok tartalmához és a szerzıdés céljaihoz. I. Lízingszerzıdés létrejöttének idıpontja 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingszerzıdés érvényes létrejöttének idıpontja a Lízingbevevı lízingkérelmének a Lízingbeadó általi elfogadása esetén az a nap, amikor a Lízingbevevı az ügylet megkötésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatnak minısülı lízingkérelmet elıterjesztette. A Lízingbeadó a fentiek szerint érvényesen létrejött Lízingszerzıdésnek Lízingbeadó részérıl is aláírt egy-egy eredeti példányát amennyiben azt a Lízingbeadó megbízása alapján nem az Eladó gépjármő-kereskedı vagy a Finanszírozó adja át közvetlenül a Lízingbevevınek a jelen ÁLF XVII. pontjában meghatározott módon küldi meg a Lízingbevevınek. A Lízingszerzıdés rendelkezései értelmezésében Természetes személy lízingbevevı (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Lízingbeadóval jogviszonyra a továbbiakban: Természetes személy lízingbevevı. II. Lízingszerzıdés általános feltételei 1. Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevı által megjelölt Eladótól megvásárolja a Lízingbevevı által megfelelı kereskedelmi gondossággal kiválasztott, az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott gépjármőve(ke)t (a továbbiakban: gépjármő) abból a célból, hogy azt a Lízingszerzıdésben meghatározott feltételek mellett rendeltetésszerő használatra a Lízingbevevınek lízingbe adja. 2. A Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Lízingszerzıdés hatálybalépése esetén Lízingbeadó nevében megrendelt, a Lízingbevevı és az Eladó által megállapított feltételekkel eladott és szállított, a szerzıdés tárgyát képezı gépjármővet a lízing futamideje alatt történı rendeltetésszerő használatra, a Lízingszerzıdésben foglaltak maradéktalan teljesítésével a lízingtárgy tulajdonjogának a futamidı végén a Lízingbevevı által történı megszerzése céljából Lízingbeadótól lízingbe veszi, és a szerzıdésben meghatározott lízingdíjfizetési és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 3. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a lízingtárgy tulajdonjogának általa történı, Lízingszerzıdés szerinti megszerzéséig a gépjármő forgalmi engedélyének üzembentartó rovatába a Lízingbevevıt köteles bejegyeztetni. Eziránt a Lízingbevevı, vagy megbízása alapján az Eladó köteles eljárni a Lízingbevevı költségén. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a lízing tárgyát képezı gépjármő a Lízingszerzıdés teljes futamideje alatt függetlenül attól, hogy a gépjármő forgalmi engedélyébe és a gépjármő törzskönyvbe kit jegyzett be az illetékes hatóság 6

7 Lízingbeadó kizárólagos tulajdonát képezi. A Lízingbevevı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. 4. A Lízingszerzıdés futamidı végén történı lejáratakor a Lízingbevevı birtokában és használatában lévı gépjármő tulajdonjoga akkor száll át a Lízingbevevıre, ha a Lízingszerzıdésbıl eredı és a Lízingszerzıdés Fizetési ütemezés mellékletében részletesen meghatározott valamennyi lízingdíj, lízingdíjrészlet (a továbbiakban: lízingdíjrészlet) fizetési beleértve a tıke, áfa, ügyleti kamat összegét is, valamint a szerzıdés szerint változó lízingdíjrészlet esetén a jövıben felmerülı lízingdíjrészlet-különbözet fizetési, továbbá egyéb, a Lízingszerzıdésen alapuló, a lízingdíjba bele nem foglalt fizetési kötelezettségének (pl. késedelmi kamat stb.) maradéktalanul eleget tesz. A lízingtárgy tulajdonjogának fentiek szerinti, a Lízingbevevı által történı megszerzése esetén Lízingbeadó a Lízingbevevı részére haladéktalanul kiadja a tulajdonosváltozásról szóló igazolást, valamint amennyiben a gépjármő törzskönyv kiállításra került a gépjármő Lízingbeadó által ırzött, Lízingbeadó nevére kiállított gépjármő törzskönyvét. 5. A Lízingbevevı tudomással bír arról, hogy a lízing futamideje alatt, illetve mindaddig, amíg a Lízingszerzıdésbıl eredıen kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, azaz a lízingtárgy tulajdonjogát nem szerezte meg, a lízing tárgyát képezı gépjármővet más személynek használatba csak Lízingbeadó elızetes írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, és semmilyen egyéb módon nem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a Lízingszerzıdés Lízingbeadó által történı azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 6. A Lízingbevevı a lízing tárgyát a futamidı alatt jogszabály alapján saját könyvviteli nyilvántartásában köteles feltüntetni. III. A lízingtárgy beszerzése, átadása-átvétele 1. A Lízingbevevı által kiválasztott, a lízing tárgyát képezı gépjármővet a Lízingszerzıdés hatálybalépése esetén Lízingbeadó nevében a Lízingbevevı rendeli meg az Eladótól a gépjármőre vonatkozó Megrendelés és/vagy Adásvételi szerzıdés (a továbbiakban együtt: Adásvételi szerzıdés) (cég esetén) cégszerő aláírásával, amely egyben igazolja, hogy az Adásvételi szerzıdésben a gépjármő mőszaki paraméterei (a gépjármő gyártmánya, típusa, felszereltsége, tartozékok stb.) az átadás-átvétel módja, valamint az egyéb szerzıdési feltételek különös tekintettel a gépjármő megrendeléskori beszerzési árának változására vonatkozó, az Adásvételi szerzıdésben foglalt feltételekre a Lízingbevevı utasításai szerint kerültek meghatározásra, illetve azokat a Lízingbevevı elfogadta. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Megrendelésben/Adásvételi szerzıdésben fel nem tüntetett extra tartozékokat Lízingbeadó nem finanszírozza. 2. Lízingbevevı tudomással bír arról, hogy az általa kiválasztott, illetve megrendelt gépjármővet Lízingbeadó kizárólag a Lízingbevevı részére történı lízingbeadás és a futamidı végén a Lízingbevevı részére történı továbbértékesítés céljából vásárolja meg az Eladótól. Fentiekre tekintettel szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó és az Eladó között létrejött Adásvételi szerzıdésbıl eredı kötelezettségek kivéve Lízingbeadó vételár-fizetési kötelezettsége a Lízingbevevıt terhelik, azok teljesítését a Lízingbevevı Lízingbeadótól a Lízingszerzıdés aláírásával átvállalja. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Lízingbeadó és az Eladó között létrejött adásvétel következtében fizetendı vagyonszerzési illetéket a Lízingbevevı köteles viselni és megfizetni. 3. Lízingszerzıdés aláírásával Lízingbeadó az Eladóval kötött Adásvételi szerzıdésben részére biztosított, illetve az adásvételen alapuló szavatossági és jótállási jogait a Lízingbevevıre engedményezi a Polgári Törvénykönyv 330. szakaszában foglalt kezesi felelıssége kizárásával. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy jótálláson és szavatosságon alapuló bármilyen igényt, követelést fentiek következtében csak az Eladóval szemben támaszthat és érvényesíthet. Lízingbevevı tudomással bír arról, hogy a lízingdíjak annak figyelembevételével kerültek megállapításra, hogy a Lízingbevevı jogosult és köteles a ráengedményezett jótállási, szavatossági jogokon alapuló igénye, követelése Eladóval szembeni érvényesítésére, saját költségén. 7

8 A Lízingszerzıdés aláírásával a Lízingbevevı hozzájárulását adja, hogy az Eladó Lízingbevevı szerzıdés szerinti tulajdonszerzése esetére Lízingbeadó Lízingszerzıdésbıl eredı szavatossági és jótállási kötelezettségének teljesítését Lízingbeadótól térítésmentesen átvállalja. 4. Lízingbevevı elismeri, hogy Lízingbeadót semmilyen felelısség nem terheli az Eladó kiválasztásáért és szerzıdésszerő teljesítéséért, sem a Lízingbevevı által kiválasztott, a Lízingbevevı által mennyiségileg és minıségileg átvett gépjármő rejtett vagy egyéb hibájáért, mőszaki állapotáért és származásáért, valamint kijelenti, hogy ezen kifogásokból eredıen semmilyen igényt nem támaszt, illetve követelést nem érvényesít Lízingbeadóval szemben, különös tekintettel a lízingdíj mérséklésére vagy bármilyen kártérítésre vonatkozó igényre. A Lízingbevevı kijelenti, hogy a lízing tárgyának általa történt kiválasztása során annak állapotát, származását kellı gondossággal megismerte. 5. A gépjármővet a Lízingbevevı birtokába közvetlenül az Eladó adja az Eladó és Lízingbeadó között létrejött Adásvételi szerzıdésben foglaltak szerint, Lízingbeadó által elıírt tartalmú Átadásátvételi jegyzıkönyv egyidejőleg történı aláírása mellett. A Lízingbevevı feladata a lízingtárgy minıségi és mennyiségi átvétele és az Átadás-átvételi jegyzıkönyv aláírása, amely aláírással a Lízingbevevı igazolja, hogy a végszámla szerinti vételár összegét amely végszámla szerinti vételár alapján a lízingdíjak megállapításra kerülnek tudomásul vette. A Lízingbevevı a birtokbaadástól a szerzıdés tartama alatt, illetve mindaddig, amíg a gépjármő Lízingbeadó birtokába nem kerül, vétkességétıl függetlenül viseli a kárveszélyt, így a gépjármő megsemmisülésének és értékcsökkenésének veszélyét is. A Lízingbevevınek a lízingtárgy meghibásodásából, megrongálódásából, megsemmisülésébıl eredı kára nem érinti a Lízingbevevı szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségeinek összegét és esedékességét. A lízingtárgy rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban forgalomba helyezve kerül átadásra. Amennyiben a gépjármő vételára nem tartalmazza a vizsgáztatás, forgalombahelyezés, rendszám, törzskönyv stb. költségeit, úgy ennek megfizetése a Lízingbevevıt terheli. 6. A Lízingbevevı kártérítési felelısséget vállal azért, hogy mindaddig, amíg az ÁLF IV. pontjában foglalt valamennyi feltétel függetlenül attól, hogy Lízingbeadó az Eladóval történt külön megállapodás alapján elıfinanszírozást teljesített-e az Eladó részére maradéktalanul nem teljesült, a gépjármővet a Lízingbevevı nem veszi át. 7. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó, mint a gépjármő tulajdonosa jogosult kizárólagosan a gépjármő törzskönyv Lízingbeadó nevére történı kiállításának kérelmezésére és átvételére, valamint annak ırzésére mindaddig, amíg a Lízingbevevı a gépjármő tulajdonjogát a Lízingszerzıdés szerint nem szerzi meg. A Lízingbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármő törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg az illetékes hatóság, úgy a Lízingbevevı a birtokába került törzskönyvet, függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, Lízingbeadónak haladéktalanul átadja, aki kizárólagosan jogosult azt a Lízingbevevı tulajdonszerzéséig ırizni. Amennyiben a törzskönyvet a Lízingbevevı a téves kézbesítést követı 30 napon belül nem küldi meg Lízingbeadónak, úgy a Lízingbevevınek Ft kötbért kell fizetnie. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult a futamidı során bármikor kérni a törzskönyv kiállítását az illetékes hatóságtól, jogosult azt átvenni, és tulajdonjogának fennállásáig ırizni. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a gépjármő forgalmi rendszáma, forgalmi engedélye, törzskönyve és az érvényesítı címke kiállításának valamennyi költsége függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor minden esetben a Lízingbevevıt terheli, akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Lízingbeadó fizeti meg, úgy Lízingbeadónak megtéríti. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a törzskönyvbe, forgalmi engedélybe bejegyzett adatokban bekövetkezı bármilyen változást, valamint a forgalmi engedélyt érvényesítı címke, gépjármő törzskönyv, rendszámtábla eltőnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és Lízingbeadónak bejelenteni 15 napon belül. A bejelentés alapján felmerülı költséget a Lízingbevevı viseli. Lízingbeadó a birtokába került törzskönyvet akkor bocsátja a Lízingbevevı rendelkezésére, ha a Lízingbevevı a gépjármő tulajdonjogát a Lízingszerzıdés szerint megszerezte. 9. A fentiekben foglaltak, valamint a Lízingszerzıdés törzskönyvre, érvényesítı címkére, rendszámra, igazolólapra vonatkozó rendelkezéseinek vagy az ezekre vonatkozó hatályos 8

9 jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a Lízingszerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. IV. A lízingtárgy ellenértékének kiegyenlítése 1. Elıfinanszírozás hiányában a gépjármő végszámla szerinti még ki nem egyenlített vételárát Lízingbeadó az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fizeti meg az Eladónak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel teljesülésétıl számított 3 munkanapon belül. Hivatkozott fizetési feltételek: a) Lízingszerzıdés valamennyi szerzıdı fél beleértve az Eladót is által történı, nem magánszemély esetén cégszerő aláírása, azaz a Lízingszerzıdés érvényes létrejötte és hatálybalépése. b) Az Eladó által Lízingbeadó nevére a teljes vételárról szabályszerően kiállított a fizetendı vételárba a Lízingbevevı által a szerzıdésben foglalt engedményezés alapján az Eladónak megfizetett (a szerzıdésben foglalt mértékő, illetve összegő) kiemelt elsı lízingdíj összegének beszámítását tartalmazó eredeti végszámla Lízingbeadó által történı kézhezvétele és a beszámítás tényleges megtörténte. c) Lízingbeadó által a Lízingszerzıdésben elıírt tartalmú casco biztosítás érvényes létrejöttének, a biztosítótársaság kockázatban állásának, valamint ezen feltételeknek megfelelı biztosítások díjbefizetésének Lízingbeadónál történı hitelt érdemlı igazolása. d) A casco biztosítási szerzıdésben, illetve ha a biztosítás megkötésekor kötvény kerül kiállításra a kötvényben a finanszírozási szerzıdés futamidejének végéig, illetve mindaddig, amíg a Lízingbevevınek a Lízingszerzıdésbıl eredıen kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, Lízingbeadó, mint a biztosítási összeg engedményeseként (kedvezményezettként) történı megjelölése azzal, hogy a biztosító kifizetést csak az engedményesnek (kedvezményezettnek) teljesíthet. e) A lízing tárgyát képezı gépjármő érvényes forgalmi engedélye másolatának amely forgalmi engedély üzembentartó rovatába a Lízingbevevıt az illetékes hatóság a Lízingbevevı vagy az Eladó eljárása folytán bejegyezte Lízingbeadó által történı kézhezvétele. A jogszabály által elıírt kötelezı gépjármő törzskönyv Lízingbeadó, mint tulajdonos nevére történı kiállítása iránti kérelem amelyben a gépjármő törzskönyv kizárólagos jogosultjaként Lízingbeadó, kézbesítési címként Lízingbeadó székhelye van megjelölve illetékes hatóság részére történt benyújtása a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejőleg. f) A gépjármő átadás-átvételét igazoló, a szerzıdés szerint kiállított és annak mellékletét képezı, az Eladó és a Lízingbevevı által aláírt jegyzıkönyv. g) Az Eladó és Lízingbeadó között a lízingtárgy adásvétele tárgyában létrejött a Lízingbevevı és az Eladó által aláírt Adásvételi szerzıdés másolatának Lízingbeadó általi kézhezvétele. h) A Lízingbevevı a Lízingszerzıdésben meghatározott kiemelt elsı lízingdíj tartozását a Lízingszerzıdésben foglaltak szerint maradéktalanul megfizette. i) Amennyiben Lízingbeadó megítélése szerint a lízingdíjak megfizetésének biztosítására a szerzıdés tárgyát képezı gépjármővön kívüli egyéb biztosítékra vonatkozó megállapodás is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerzıdések hatálybalépése. j) A Lízingszerzıdés egyedi részében meghatározott mértékő, egyszeri szerzıdéskötési díj megfizetésének igazolása. k) Más, egyéb, az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott feltétel. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó a jelen pontban foglalt valamely feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult a Lízingszerzıdés alapján az Eladó javára fizetést teljesíteni, amennyiben a Lízingbevevı a gépjármővet birtokba vette. 2. Lízingbeadó az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott idıpontot követıen benyújtott eladói számlát nem egyenlíti ki, a Lízingszerzıdés ezen számlában foglalt gépjármőre nem lép hatályba (nem terjed ki). 3. A Lízingbevevı a szerzıdéskötési díj összegét a Lízingbeadó által megvásárolt gépjármőnek az Általános Lízing Feltételek III. pontjában foglaltak szerint legkésıbb a Lízingbevevı javára történı átadás-átvételével egyidejőleg tartozik megfizetni a gépjármővet értékesítı Eladó javára. A Lízingbevevı tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Lízingbeadó az Eladó javára engedményezte a Lízingbevevı által a fentiek szerint megfizetett szerzıdéskötési díj teljes összegét, a Lízingbeadó által megvásárolt gépjármő vételárának részbeni kiegyenlítése céljából. 9

10 Ezen engedményezésre tekintettel a Lízingbeadó a Lízingbevevı által megfizetett szerzıdéskötési díj összegével csökkentett finanszírozási összeget fizeti meg az Eladó javára. Az engedményezett szerzıdéskötési díj és kiemelt elsı lízingdíj Lízingbevevı általi megfizetésével és a szerzıdéskötési díjjal csökkentett finanszírozási összeg Eladó javára történı átutalásával a megfinanszírozott gépjármő teljes vételára kiegyenlítettnek tekintendı. V. A lízingtárgy mőködtetése 1. A Lízingbevevı a lízingtárgyat saját költségére és kockázatára üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, köteles gondoskodni a lízingtárgy mőködtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyek (pl. Környezetvédelmi felülvizsgálat stb.) saját költségén történı beszerzésérıl. 2. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a lízing tárgyát képezı gépjármővön semmilyen átalakítást nem végezhet, illetve végeztethet. A lízing tárgyát képezı gépjármőbe a Megrendelésben/Adásvételi szerzıdésben fel nem tüntetett és ennek következtében a gépjármőért Lízingbeadó által fizetett vételárba bele nem foglalt extra tartozékokat kizárólag Lízingbeadó elızetes írásbeli engedélyével építtethet be saját költségén. Hivatkozott engedély megléte esetén is a beszerelést kizárólag a gépjármő márkája szerinti szervizhálózatnál végeztetheti el. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy az általa a gépjármőbe beépített, a Megrendelésben/Adásvételi szerzıdésben fel nem tüntetett és Lízingbeadó által nem finanszírozott extra tartozékok eladási árát a Lízingszerzıdés felmondása következtében történı értékesítés esetén Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevı Lízingszerzıdésbıl eredı lejárt tartozásába beszámítani. 3. A Lízingbevevı a Lízingbeadót mint tulajdonost terhelı, a hatályos jogszabályok szerint minden, a gépjármőhöz kapcsolódó gépjármőadófizetési kötelezettséget a Lízingszerzıdés aláírásával Lízingbeadótól átvállalja, és kötelezettséget vállal annak kiegyenlítésére, vagy amennyiben az a Lízingbevevıt terheli, úgy közvetlenül megfizeti. 4. A Lízingbevevı köteles biztosítani Lízingbeadó részére a lízingtárggyal kapcsolatos statisztikai adatokat és az egyéb, hatóságok részére adandó információk szolgáltatásához szükséges feltételeket, adatokat. 5. Az V. pontban foglaltak megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a Lízingszerzıdés Lízingbeadó által történı azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 6. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbevevı a gépjármővet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: - A Lízingbevevınek nincs Lízingbeadóval szemben a Lízingszerzıdésbıl eredı lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. - A gépjármőre a Lízingszerzıdés szerinti olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek a területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is. 7. A Lízingszerzıdés aláírásával a Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármővet a lízing futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjármővön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban Lízingbeadó elızetes hozzájárulását kérni. Lízingbeadó ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha a Lízingbevevı a Lízingbeadó által megfelelınek ítélt biztosítékot nyújt. 8. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a gépjármővet külföldre, harmadik személy, a fenti feltételeken túl, csak az alábbiakban meghatározott további feltételek teljesülése esetén jogosult kivinni: - A harmadik személy rendelkezik a Lízingbevevı érvényes írásbeli felhatalmazásával az adott országba történı kivitelre. - A Lízingbevevı és a harmadik személy rendelkezik Lízingbeadó érvényes, elızetes írásbeli felhatalmazásával az adott országba, az adott harmadik személy által történı kivitelre. 9. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingszerzıdés aláírásával a Lízingbevevı felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy amennyiben a gépjármő külföldre történı kiviteléhez elıírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és a Lízingbevevı vagy harmadik személy megkísérli a gépjármővet belföldrıl kivinni, illetve azt a szerzıdés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy Lízingbeadó jogosult a gépjármő külföldre történı kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjármővet azonnal birtokba venni. 10

11 A ténylegesen felmerülı igazolt költségek megfizetésére a Lízingbevevı kötelezettséget vállal. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülésével a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzıdést a Lízingbevevı Lízingbeadó általi, minden további külön értesítése nélkül azonnali hatállyal felmondani. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás a Lízingbevevı Lízingbeadó általi errıl szóló írásbeli értesítése esetén hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul hitelt érdemlıen bizonyította, hogy a gépjármővet tıle ellopták, és emiatt a rendırhatóságnál a feljelentést a tudomására jutásával egyidejőleg megtette, valamint a Lízingbevevı a lopás (vagy gépjármő önkényes elvitele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre, és a kivitel jelen pontban meghatározott valamennyi feltétele teljesült. VI. Biztosítás 1. A Lízingbevevı tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a választott konstrukció nem ad alóla felmentést, úgy a Lízingszerzıdés hatályban léte alatt a következı érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen a lízingtárgyra, amelyek megléte és a biztosító kockázatviselésének beállta a gépjármő átadás-átvételének feltétele: a) A gépjármőre a jogszabály által elıírt kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás. b) Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjármőért fizetett vételárban lévı extra tartozékokra. Az önrészesedés mértéke a felek eltérı megállapodásának hiányában: - 30%-os kiemelt elsı lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a - 30%-os kiemelt elsı lízingdíj esetében és afelett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a Lízingbevevıt terheli. Amennyiben a biztosító a gépjármőre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti védelmi berendezés beszereltetése stb., úgy ennek teljesítése a Lízingbevevı kötelezettsége saját költségén. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerzıdésben és biztosítási kötvényben tulajdonosként és engedményesként (kedvezményezettként) Lízingbeadót kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak Lízingbeadónak teljesíthet. Lízingbeadó a kártalanítási összeg felvételére a Lízingbevevıt felhatalmazhatja. 2. Amennyiben a Lízingbevevı nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerzıdés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerzıdés megszőnhet, és errıl a Lízingbevevı a tıle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszőnését megelızıen új biztosítási szerzıdést kötni az általa választott biztosítótársasággal a jelen ÁLF-ben foglalt feltételek mellett. Biztosítóváltás esetén a Lízingbevevı köteles a megkötött új biztosítási szerzıdést (igazolást) és annak elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatot a biztosítási szerzıdés megkötését követı 15 napon belül Lízingbeadónak megküldeni. 3. A Lízingbevevı a megkötött biztosításokkal kapcsolatban az alábbiakra vállal kötelezettséget: Az elıírt tartalommal megkötött biztosítási szerzıdések, valamint a biztosítások elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatok Lízingbeadó által történı kézhezvétele és a biztosítótársaság kockázatban állásának hitelt érdemlı igazolása a finanszírozás feltétele. A Lízingbevevı kötelezi magát arra, hogy a gépjármő felelısségbiztosítás és a casco biztosítás elsı negyedéves díját elıre, egy összegben megfizeti a biztosítónak, és ezt Lízingbeadónál igazolja. A Lízingbevevı vállalja, hogy a biztosításokra vonatkozó, a biztosító által elıírt biztosítási feltételek egyedi biztosítási szerzıdés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi. A Lízingbevevı vállalja továbbá, hogy a Lízingszerzıdés hatályban léte alatt a biztosítási szerzıdésekben és szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármő üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban elıírt feltételeket saját költségén teljesíti. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a határidıben történı kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás a Lízingbevevı feladata Lízingbeadó egyidejő értesítése mellett. 11

12 A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a szerzıdés biztosításokra vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartása súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a Lízingszerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 4. A gépjármő meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben a Lízingbevevı a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedıjénél vagy Lízingbeadó által elfogadott szervizben, úgy Lízingbeadó jogosult jelen Lízingszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Fenti esetben Lízingbeadó a részére, mint a biztosítási szerzıdés engedményesének (kedvezményezettjének) kifizetett biztosítási összeget beszámítja a Lízingbevevı által fizetendı összegbe. Amennyiben a Lízingbevevı a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen helyreállíttatta a márka hivatalos kereskedıjénél vagy Lízingbeadó által elfogadott szervizben, és a biztosító a kártalanítás összegét Lízingbeadó felhatalmazása alapján nem közvetlenül a szerviznek utalta, úgy Lízingbeadó a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármő Lízingbevevı által hitelt érdemlıen igazolt helyreállíttatását követıen a Lízingbevevınek átutalja. A Lízingbevevı a Lízingszerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelısségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül Lízingbeadó javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés megfizetésének összegét Lízingbeadó a maga javára kérje teljesíteni azzal, hogy Lízingbeadó ezen esetben a Lízingbevevı tartozása csökkentésére fordítja. VII. A gépjármő karbantartásával kapcsolatos elıírások 1. A Lízingbevevı köteles a kezelési utasításban és a vevıszolgálati csekkfüzetben elıírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat mőhelyeiben elvégeztetni. A Lízingbevevı kötelezi magát továbbá, hogy a gépjármő szervizlapja szerint elıírt idıszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenırzı vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstıl eltérı használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedıinél vagy a Lízingbeadó által elfogadott szervizben. A Lízingbevevıt teljes körő kártérítési felelısség terheli a fenti kötelezettségek elmulasztásával Lízingbeadónak okozott károkért. A Lízingszerzıdés biztosítékaiból, illetve a lízingtárgy értékesítésébıl befolyó vételárból Lízingbeadó fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. 2. Lízingbevevı az elıírt ellenırzı vizsgálatok megtörténtérıl amennyiben ezen kötelezettségrıl Lízingbeadó írásbeli értesítést küld a Lízingbevevı részére a szervizt követı 30 napon belül írásban köteles a km-állás feltüntetésével Lízingbeadót értesíteni. Ezen kötelezettség nemteljesítése esetén a Lízingbevevınek Ft kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. VIII. A lízing díja, esedékességei és megfizetése 1. A Lízingbevevı az Eladó által Lízingbeadó nevére kiállított végszámla szerinti vételárban (összege megegyezik a gépjármő Lízingbevevı részére történı értékesítési árával) foglalt összegő tıkét, áfát és a Lízingszerzıdésben meghatározott futamidıre a Fizetési ütemezés mellékletben meghatározott mértékő teljes éves induló ügyleti kamatot, valamint változó lízingdíjrészletek esetén a jelen ÁLF szerint számított lízingdíjrészlet-különbözet összegét köteles Lízingbeadó részére a Lízingszerzıdésben meghatározott esedékességekor megfizetni. Lízingbeadó által a Lízingszerzıdés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással, vagy csoportos beszedési megbízás útján, vagy a Lízingbeadó által átadott csekken amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai befizetési csekken vagy Lízingbeadó pénztárába készpénzben történı befizetéssel. Lízingbeadó által átadott csekk illetve készpénzbefizetés költségeként illetve díjaként a Lízingbevevı díjat köteles fizetni. A befizetési csekk hiánya a Lízingbevevıt nem mentesíti a lízingdíjrészlet megfizetése alól. 12

13 A Lízingszerzıdés Fizetési ütemezés mellékletében foglalt lízingdíj-lízingdíjrészletek a gépjármő bruttó értékesítési árát (tıke + áfa) és az induló ügyleti kamatot foglalják magukban. Az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott teljes éves hiteldíjmutató a gépjármő bruttó értékesítési ára alapján számított a Lízingbevevı által Lízingbeadónak fizetendı induló ügyleti kamatot, devizaalapú lízing esetén a konverziós költséget tartalmazza. 2. A Lízingbevevı a Lízingszerzıdésben meghatározott kiemelt elsı lízingdíj tartozását az alábbiak szerint köteles megfizetni: A lízingtárgy Adásvételi szerzıdésének a Lízingbevevı által a Lízingszerzıdés hatálybalépése esetén Lízingbeadó nevében történı aláírásakor a hivatkozott Adásvételi szerzıdésben meghatározott összegő, Lízingbeadót terhelı vételárelıleggel azonos összegő kiemelt elsı lízingdíjat, illetve kiemelt elsı lízingdíjrészt köteles a Lízingbevevı megfizetni. Az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott összegő a megrendeléskori értékesítési ár alapján számított és a fenti bekezdésben meghatározott összegő, a Lízingbevevı által már megfizetett kiemelt elsı lízingdíj/-lízingdíjrész különbözetét a gépjármő vételáráról szóló végszámla Eladó által Lízingbeadó részére történı kiállításának napjáig köteles a Lízingbevevı megfizetni az Eladónak. Amennyiben a gépjármő végszámla szerinti vételára az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott megrendeléskori vételárnál magasabb, úgy a Lízingbevevı az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott összegő kiemelt elsı lízingdíjat köteles kiegészíteni oly módon, hogy az Egyedi Lízingszerzıdésben megjelölt Lízingbeadó által finanszírozandó összeg nem változhat. Amennyiben a végszámla szerinti vételár összege a megrendeléskori vételárnál alacsonyabb, úgy a Lízingbevevı a végszámla kiállításának napján olyan összegő az Egyedi Lízingszerzıdés szerinti kiemelt elsı lízingdíj részletnél alacsonyabb mértékő és összegő kiemelt elsı lízingdíjat köteles megfizetni, hogy a Lízingbeadó által az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott finanszírozandó összeg ne változzon. Ezen különbözetet a Lízingbevevınek közvetlenül az Eladó téríti vissza. Lízingbeadó a Lízingszerzıdés aláírásával a Lízingszerzıdés alapján a Lízingbevevıvel szemben fennálló kiemelt elsı lízingdíj-követelését az Eladóra engedményezi hivatkozott Adásvételi szerzıdésbıl eredı, az Eladóval szemben fennálló vételárelıleg, illetve vételártartozása részbeni kiegyenlítéseként, amely engedményezés következtében a Lízingbevevı a Lízingszerzıdés szerint Lízingbeadóval szemben fennálló kiemelt elsı lízingdíj tartozását közvetlenül az Eladónak köteles megfizetni. 3. A Lízingbevevı fizetési kötelezettsége azon a napon minısül teljesítettnek, amikor - postai csekken vagy utalványon történı befizetés esetén az esedékes összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, - átutalás, illetve csoportos beszedési megbízás alapján történı teljesítés esetén az esedékes összeg Lízingbeadó által megadott bankszámlán jóváírásra került, - készpénzes befizetés esetén: a Lízingbevevı az esedékes összeget a Lízingbeadó székhelyén (1051 Budapest, József Attila u. 8.) lévı pénztárban befizette. A Lízingbeadó által átadott csekk illetve készpénz befizetés költségeként illetve díjaként a Lízingbevevı díjat köteles fizetni. A befizetési csekk hiánya a Lízingbevevıt nem mentesíti a törlesztırészlet megfizetése alól. 4. A kiemelt elsı lízingdíj a gépjármő Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott várható átadásátvételének napján esedékes összege amennyiben a Lízingbevevı a szerzıdésben meghatározott összegő kiemelt elsı lízingdíjat maradéktalanul megfizette beszámítással kerül kiegyenlítésre, azaz a Lízingbevevı kiemelt elsı lízingdíjfizetési kötelezettsége kiegyenlítettnek minısül, amennyiben a szerzıdés szerinti kiemelt elsı lízingdíjat a Lízingbevevı engedményezés folytán közvetlenül az Eladónak maradéktalanul megfizette, és ennek megtörténtét az Eladó a gépjármő vételáráról kiállított végszámlában feltüntette. 5. Az elsı nem kiemelt lízingdíjrészlet esedékessége a gépjármő Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott várható átadás-átvételétıl számított 20. nap. Az ezt követı lízingdíjrészletek az elsı részlet naptári dátum szerinti esedékességétıl számítva havonta esedékesek. Amennyiben a gépjármő tényleges átadás-átvételének idıpontja az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott várható átadás-átvételi idıpontjától eltér, úgy a Lízingbeadó az elsı lízingdíjrészlet esedékességét a tényleges átadás-átvételt követı 20. napra módosíthatja, amelyrıl a Lízingbeadó a Lízingbevevıt a módosított Fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az elsı esedékesség idıpontja nem lehet késıbbi, mint a folyósítást követı 30. naptári nap. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is a Lízingszerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 13

14 IX. A csoportos beszedési megbízás A Lízingbevevı a fentieken túlmenıen a Lízingszerzıdésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti, mely esetben az alábbi rendelkezések az irányadóak: 1. A Lízingbevevı köteles kitölteni a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére címő formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet a Lízingbevevı által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. 2. A számlavezetı bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján a Lízingbevevı által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által történt aláírása a számlatulajdonos beleegyezésének minısül) Lízingbeadó kezdeményezi a gépjármő-finanszírozási szerzıdéssel kapcsolatos törlesztések, fizetési kötelezettségek beszedését. 3. A lízingkérelem elfogadását követıen a kitöltött felhatalmazó levelet a Lízingbevevı kereskedıi közremőködés esetén a kereskedın keresztül kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát a kereskedésen keresztül a Lízingbevevı köteles visszajuttatni Lízingbeadóhoz vagy a Lízingbevevı által megadott számlavezetı hitelintézethez. A felhatalmazó levelet Lízingbeadó küldi tovább elfogadásra a terhelendı bankszámlát vezetı hitelintézethez. 4. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felsı értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelezı. Amennyiben a Lízingbevevı mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülı kamat-, illetve árfolyam-különbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsıdlegesen a lízingdíjrészlettel egyidejőleg, egy összegben történik. Amennyiben a Lízingbevevı által megadott limitösszeg csak a lízingdíjrészlet teljes összegének beszedésére elegendı a számlalevélben feltüntetett fizetési kötelezettség összegére nem, és a Finanszírozó a limit összegét ismeri, Lízingbeadó a lízingdíjrészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követı banki napra szedi be. Az alacsony limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. 5. A csoportos beszedésre a számlavezetı bank által a Lízingbeadó részére elektronikus úton történı visszaigazolását követıen, de legkorábban a második törlesztırészlettıl kerülhet sor. Az elsı lízingdíjrészletet a Lízingbevevı a szerzıdés mellékleteként megküldött Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással köteles kiegyenlíteni. 6. Amennyiben a Lízingbevevı a már meglévı szerzıdésnél a futamidı során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történı törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát Lízingbeadónál a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. Lízingbeadó levélben vagy faxon megküldi a Lízingbevevınek a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámla-tulajdonos által aláírt példányát a Lízingbevevı Lízingbeadó részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankja által történt visszaigazolást követıen esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az idıközben esedékessé vált részletek kiegyenlítésérıl a Lízingbevevınek kell gondoskodnia. 7. Lízingbeadó a lízingdíjrészlet esedékességét megelızı munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál a lízingdíjrészlet összegének beszedését olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelızıen 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén Lízingbeadó a futamidı elején a Lízingbevevı részére megküldött Fizetési ütemezésnek megfelelıen emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a lízingdíjrészleteket. Lízingbeadó a futamidı során felmerülı kamat- és árfolyam-különbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekrıl az esedékességet megelızıen minimum 8 nappal számlalevelet küld a Lízingbevevınek. Kamatkülönbözet, árfolyam-különbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor ha a számlalevél végösszege pozitív a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Lízingbeadó a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következı havi esedékességkor a lízingdíjrészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. 8. A Lízingbevevı esetleges számlalevél-reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. 9. A szerzıdésen túlfizetésként nyilvántartott összeget Lízingbeadó nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben a Lízingbevevı a túlfizetésként nyilvántartott 14

15 befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie Lízingbeadó ügyintézıjénél legkésıbb az esedékességet megelızı 11. napig. 10. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámla-tulajdonos számláján nincs elegendı fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén Lízingbeadó 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. 11. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítésérıl a Lízingbevevınek kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésrıl a Lízingbeadó külön értesítést nem küld. Sikertelen beszedés esetén a következı esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra Lízingbeadó nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az elızı esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. 12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minısül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért Lízingbeadó az esedékességet megelızı munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelızı 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjának. A Lízingbevevı köteles intézkedni, hogy a fenti idıpontban a beszedendı összeg az általa megadott bankszámlán a Lízingbeadó rendelkezésére álljon. 13. A felhatalmazás módosítására, visszavonására a Lízingbevevınek a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál van lehetısége, Lízingbeadónál telefonon vagy levélben történt lemondást Lízingbeadó nem veszi figyelembe. 14. Amennyiben Lízingbeadó a Lízingbevevınek fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak idıtartama alatt Lízingbeadó nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium idıtartama alatt esedékessé váló lízingdíjrészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a Lízingszerzıdés megkötésekori eredeti Fizetési ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési ütemezés szerint esedékes) lízingdíjrészleteket a moratórium lejártával a Lízingbevevı köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni Lízingbeadó részére. Lízingbeadó által engedélyezett fizetési moratórium esetén Lízingbeadó beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követıen esedékes lízingdíjrészletekre nyújt be. 15. Lízingbeadó a lízingdíjrészletek átütemezése esetén, Lízingbeadó által a Lízingbevevınek megküldött új Fizetési ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. X. Lízingdíjrészlet változása 1. Attól függıen, hogy a szerzıdı felek az Egyedi Lízingszerzıdésben hogy állapodnak meg, a szerzıdés lízingdíjrészletei fixek, vagy változóak, valamint változó lízingdíjrészletek esetén a lízingdíjrészletek az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott tényezık változása alapján vagy forint, vagy deviza alapon változnak a jelen Általános Lízing Feltételekben foglaltak szerint. Lízingdíjrészlet-különbözeten deviza alapú pénzügyi lízing esetén a szerzıdés szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet, forint alapú pénzügyi lízing esetén a jelen szerzıdés szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. 2. Fix lízingdíjrészlető, változó futamidejő lízing esetén a Lízingbevevı által fizetendı lízingdíjrészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet (lízingdíjrészlet-különbözet). A havonta kiszámított kamat- és árfolyam-különbözet (lízingdíjrészlet-különbözet) összege tıkésítésre kerül és az Adós hátralévı tıketartozását növeli vagy csökkenti. Ezen megváltozott új tıketarozás figyelembevételével kerül megállapításra havonta a fix törlesztırészletek új tıke-kamat megbontása. Amennyiben a törlesztırészlet tıketartalma nem fedezi a törlesztırészlet-különbözet teljes összegét, a törlesztırészlet-különbözet törlesztırészletben el nem számolható, tıke összeg feletti része a törlesztırészlet esedékessé válását követıen soron kívül külön kiszámlázásra kerül; összege a törlesztırészlet összegén felül a futamidı alatt eseti kamat- és árfolyamkülönbözetként fizetendı meg. 15

16 Amennyiben a futamidı jogszabály, valamint a Lízingbeadó számára kötelezı elıírások szerinti maximális futamidıt eléri, a lízingdíjrészlet-különbözet összege kiterhelésre kerül, de az ügyfél javára elszámolható (lízingdíjrészlet-különbözet továbbra is a futamidıt csökkenti). Lízingdíjrészlet változása deviza alapú lízing esetén 3. DEVIZA ALAPÚ pénzügyi lízing esetén a lízingdíjrészlet(ek) változása - amennyiben a szerzıdı felek az Egyedi Lízingszerzıdésben másként nem állapodtak meg az alábbi két tényezı jelen ÁLF-ben meghatározott idıpontokban (mérési idıpontok) és mértékben történı változásának függvénye: - Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT, amennyiben a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon érvényes Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a szerzıdés létrejöttének napját megelızı napon érvényes Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT-hoz képest változott. - DEVIZA-árfolyam, amennyiben a mérési idıpont napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam (továbbiakban: Deviza eladási árfolyam) eltér a Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyamától (a továbbiakban: Devizavételi árfolyam). 4. A szerzıdı felek az Egyedi Lízingszerzıdésben állapodnak meg a devizanemben, ezért a jelen Általános Lízing Feltételekben a Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett a Fizetési ütemezésben meghatározott értékeket kell megfelelıen alkalmazni (behelyettesíteni). A lízingdíjrészlet-változás mérése havonta, a havi lízingdíjrészletek szerzıdés szerinti esedékességekor (mérési idıpont) történik, a lízingdíjrészlet változásának mértékét a Lízingbeadó az alábbi képlet szerint számítja: Lízingdíjrészlet-változás összege = a mérési idıpontban esedékes havi lízingdíjrészletre esı kamat és árfolyam-különbözet (I.) (I.) = {DEV. ÁRF(2) / DEV.ÁRF(1)-1} x {R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/360}+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ DEV. ÁRF(1) (=DEVIZA-ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama a Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV. ÁRF(2) (=DEVIZA-ÁRFOLYAM(2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi deviza eladási árfolyam a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEV. KAM(1) =Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV. KAM(2) =Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon A Lízingbeadó Referencia Deviza Kamat a Fizetési ütemezésben meghatározott 3 havi CHF LIBOR vagy 3 havi EURIBOR, a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükrözı 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Lízingbeadó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadósságra köthetı 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükrözıdik. A szerzıdés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelızı 4 év minden munkanapján közzétett credit default swap ár számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszőnik, úgy a Lízingbeadó a megszőnéstıl jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és amelynek alkalmazása elıreláthatóan nem lesz terhesebb a Lízingbevevı számára. A Lízingbeadó a változásról a Lízingbevevıt a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Lízingbeadó által meghatározott kamatfelár Természetes személy lízingbevevı esetén a futamidı alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy lízingbevevı esetén a Lízingbeadó a kamatfelár mértékét a futamidı alatt jogosult egyoldalúan a Lízingbeadó forrásköltségének kedvezıtlen változása miatt a nem Természetes személy lízingbevevı hátrányára megváltoztatni. A Lízingbeadó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, hirdetményben 16

17 teszi közzé és a nem Természetes személy lízingbevevıt közvetlenül postai úton vagy tartós adathordózón is értesíti. A Lízingbeadó Referencia Deviza Kamat változásának függvényében a Lízingbevevı lízingdíjrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és a szerzıdésben meghatározottak szerint kerülnek lízingdíjrészlet-különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó a referencia kamatláb változásáról a Lízingbevevıt a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Lízingbeadó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. 12 R: a mérési idıpontban esedékes havi lízingdíjrészlet összege (tıke+kamat+áfa) T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege Mérési idıpontok: a lízingdíj részletek esedékességei 5. A lízingdíjrészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerzıdésben meghatározott idıközönként, havonta vagy naptári negyedévenként történik lízingdíjrészlet-különbözetet elszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiakban: csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes lízingdíjrészleteire esı lízingdíjrészletkülönbözetek (kamat- és árfolyam-különbözet) kerülnek (I. képlet). 6. A Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen idıpontban érvényes Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT mértékét a Lízingszerzıdés Fizetési ütemezése tartalmazza. 7. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdés szerint számított lízingdíjrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerzıdésben meghatározott idıközönként, havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a Ft-ot eléri. 8. Fentiek szerinti lízingdíjrészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerzıdı felek által meghatározottnak és elfogadottnak minısül. Lízingdíjrészlet változása forint alapú lízing esetén 9. FORINT ALAPÚ Lízingszerzıdés esetén Lízingbeadó az alábbi képlet alapján minden egyes lízingdíjrészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi lízingdíjrészletre esı kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési idıpontban az aktuális kamat a báziskamathoz képest változott. Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = T(1) x (aktuális kamat-báziskamat) x 30/ Báziskamat: a szerzıdés létrejöttének napját közvetlenül megelızı munkanapon érvényes Lízingbeadó Referencia HUF Kamat. Aktuális kamat: a mérési idıpontot megelızı esedékesség napját közvetlenül megelızı munkanapon érvényes Lízingbeadó Referencia HUF Kamat. A Lízingbeadó Referencia HUF Kamat a szerzıdés létrejöttének napját közvetlenül megelızı 20 munkanapon, illetve a mérési idıpontot megelızı esedékesség napját közvetlenül megelızı 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga (a továbbiakban 3 havi BUBOR), a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükrözı 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Lízingbeadó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadósságra köthetı 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükrözıdik. A szerzıdés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelızı 4 év minden munkanapján közzétett credit default swap ár számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszőnik, úgy a Lízingbeadó a megszőnéstıl jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és 17

18 amelynek alkalmazása elıreláthatóan nem lesz terhesebb a Lízingbevevı számára. A Lízingbeadó a változásról a Lízingbevevıt a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Lízingbeadó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Lízingbeadó által meghatározott kamatfelár Természetes személy lízingbevevı esetén a futamidı alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy lízingbevevı esetén a Lízingbeadó a kamatfelár mértékét a futamidı alatt jogosult egyoldalúan a Lízingbeadó forrásköltségének kedvezıtlen változása miatt a nem Természetes személy lízingbevevı hátrányára megváltoztatni. A Lízingbeadó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, hirdetményben teszi közzé és a Természetes személy lízingbevevıt közvetlenül postai úton vagy tartós adathordózón is értesíti. A Lízingbeadó Referencia HUF Kamat változásának függvényében a Lízingbevevı lízingdíjrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és a szerzıdésben meghatározottak szerint kerülnek lízingdíjrészlet-különbözet formájában kiterhelésre, illetve jóváírásra. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó a referencia kamatláb változásáról a Lízingbevevıt a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Lízingbeadó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési idıpontok: a lízingdíjrészletek esedékességei A báziskamatot a Lízingszerzıdés Fizetési ütemezése tartalmazza. 10. Szerzıdı felek javára szóló, illetve az ıket terhelı, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket Lízingbeadó a szerzıdéskötést követıen az egyedi szerzıdésben meghatározott idıközönként, havonta vagy negyedévente összesíti, illetve elszámolja. A lízingdíjrészlet-változás elszámolása fentiek szerint havonta vagy naptári negyedévenként történik lízingdíjrészlet-különbözetet elszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes lízingdíjrészleteire esı kamatkülönbözetek kerülnek. 11. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁLF szerint számított lízingdíjrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerzıdésben meghatározott idıközönként, havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a Ft-ot eléri. 12. Amennyiben a szerzıdésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthetı vis maiornak, és a szerzıdés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történı megszőnésének idıpontjától a Lízingbevevı régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában Lízingbeadó jóhiszemően meghatározhatja a kötelezettségek összegét, teljesítésének módját és körülményeit. XI. Teljes elıtörlesztés, részbeni elıtörlesztés 1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbevevı Lízingszerzıdésbıl eredı, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egy összegben devizaalapú lízing esetén akár devizában is történı megfizetésével a Lízingszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni (teljes elıtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévı tartozásának egy részét az esedékességet megelızıen kívánja kiegyenlíteni (részbeni elıtörlesztés), úgy a Lízingbevevı az erre irányuló szándékát az elıtörleszteni kívánt összeg megjelölésével a Lízingszerzıdés szerinti következı esedékességet megelızı 14 nappal elıre, írásban köteles a Lízingbeadónak bejelenteni. 18

19 A Lízingbeadó az elıtörlesztésért, részbeni elıtörlesztésért vagy a lízingügylet futamidı elıtt bármely okból bekövetkezett megszőnése esetén, a Lízingbevevı a teljes elıtörlesztés, részbeni elıtörlesztés elıtt a hátralévı, ki nem egyenlített tıketartozása után az Egyedi Lízingszerzıdésben meghatározott mértékő szerzıdésmódosítási díjat számít fel, amely díj elıre, egy összegben esedékes. Lízingbeadó a Lízingbevevıt kérésre írásban tájékoztatja a Lízingszerzıdés alapján még fennálló tartozásának idı elıtti, egy összegben történı kiegyenlítése esetén megfizetendı összegrıl és eljárásról, vagy amennyiben a bejelentés részbeni elıtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy a Lízingbevevı által elıtörleszteni kívánt összeget Lízingbeadó hogyan számolja el. A Lízingbevevı minden esetben élhet a Lízingszerzıdés szerinti tartozás teljes vagy részleges elıtörlesztésével. 2. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a lízing futamidı vége elıtti teljes vagy részleges elıtörlesztése esetén, legalább a Lízingszerzıdés szerinti következı esedékességi idıpontot megelızı 14 napig a fentiek szerinti elıtörlesztési kérelme nem érkezik meg igazoltan a Lízingbeadóhoz, az elıtörlesztés idıpontja a soron következı esedékességi idıpont lesz. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a Lízingszerzıdés futamidı vége elıtti teljes vagy részleges megszőnésére az általa szerzıdésszerően elıterjesztett elıtörlesztési kérelem alapján az elıtörlesztett összegnek a Lízingszerzıdés szerint soron következı esedékességi idıpontig kell a Lízingbeadó számláján jóváírásra kerülnie. 3. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy részbeni elıtörlesztés esetén, amennyiben az elıtörlesztendı összeget a tájékoztatóban meghatározott határidıben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a Lízingszerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam a Lízingbevevı által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendı összeg módosulhat. 4. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy teljes elıtörlesztésre, illetve részbeni elıtörlesztésre csak akkor jogosult, ha a szerzıdésbıl eredı valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmikamat-fizetési valamint az esedékessé vált lízingdíjrészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget is maradéktalanul eleget tett. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbevevı Lízingszerzıdésbıl eredı, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egy összegben történı megfizetésével a Lízingszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni, vagy a Lízingszerzıdés bármely okból a futamidı vége elıtt megszőnik, úgy egy összegben esedékessé válik a Lízingbevevı Lízingszerzıdésbıl eredı teljes hátralévı tıketartozása és az arra esı már felmerült, de még esedékessé nem vált kamat, valamint kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözettartozása. Elıtörlesztés deviza alapú lízing esetén 5. DEVIZA ALAPÚ lízingnél az elıtörlesztés illetve a szerzıdés idı elıtti megszőnése esetén esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyam-különbözet összege = a megszőnés napját megelızı teljes havi esedékessé vált lízingdíjrészletekre esı, és még el nem számolt kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet (I.) + a megszőnés idıpontjában még hátralévı tıketartozásra esı árfolyamkülönbözet és a Lízingszerzıdés futamidı vége elıtti megszőnésének idıpontját követı, a Lízingszerzıdésben foglalt következı egyhavi lízingdíjrészlet kamattartalmának a megszőnés napja és az azt közvetlenül megelızı esedékességi idıpont közötti idıszakra számított kamat és árfolyam-különbözet (II.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet összege = (I.)+(II.) (I.) = {DEV.ÁRF(2)/ DEV.ÁRF (1)-1} x {R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/360}+ T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ (II.) = {DEV.ÁRF(3)/DEV.ÁRF(1) -1}x{T+K+ T(1) x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/360}+T(1)x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/

20 DEV.ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEV.ÁRF(3) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (3)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a megszőnés napját megelızı munkanapon DEV.KAM(1): a Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a Lízingszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.KAM(2): a Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon DEV.KAM(3): a Lízingbeadó Referencia DEVIZA KAMAT a megszőnés napját megelızı mérési idıpont elıtti munkanapon T: a mérési idıpontban fennálló teljes, még esedékessé nem vált hátralévı tıketartozás összege T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege K: a Lízingszerzıdés megszőnésének idıpontjáig a Lízingszerzıdés szerint esedékessé váló egyhavi lízingdíjrészlet kamattartalmának összege R: a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészlet (tıke + kamat) összege Elıtörlesztés forint alapú lízing esetén 6. FORINT ALAPÚ lízing esetén a futamidı vége elıtti megszőnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet Lízingbeadó a jelen Általános Lízingfeltételek X. pontjában foglaltak szerint számítja. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy részbeni elıtörlesztés esetén, amennyiben az elıtörlesztendı összeget a tájékoztatóban meghatározott határidıben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a Lízingszerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad. XII. Késedelmi kamat 1. Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy a szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idıtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, de legalább évi 12% késedelmi kamat kerül felszámításra. Lízingbevevı fizetési késedelembe esik, ha a szerzıdésbıl eredı bármely tartozását az esedékesség napjáig Lízingbeadó részére nem fizette meg. A Lízingbevevı tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget Lízingbeadó elıször a Lízingbevevı egyéb, a Lízingszerzıdésbıl eredı tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követıen fennmaradó összeget fordítja a tıketartozás csökkentésére. XIII. A Lízingszerzıdés Lízingbeadó általi felmondása és jogkövetkezményei 1. Lízingbeadó a Lízingszerzıdést azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben - a finanszírozási összegnek a Lízingszerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - a Lízingbevevı a finanszírozási összeget a Lízingszerzıdésben meghatározott céljától eltérıen használja; - a fedezetül nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent, és azt a Lízingbevevı a Lízingbeadó felszólítására nem egészíti ki; - a Lízingbevevı hitelképtelenné válik; - a Lízingbevevı a Lízingbeadót a finanszírozás összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a finanszírozás összegének a megállapítását befolyásolta; - a Lízingbevevı részben vagy egészben nem teljesíti a Lízingszerzıdés valamennyi ıt terhelı feltételét, különösen ha a Lízingbevevı Lízingbeadó írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételét követı 8 napon belül nem tesz eleget késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének, vagy szervizelési és javíttatási kötelezettségének, továbbá ha a biztosításokkal kapcsolatos kötelezettségeit így különösen a kötelezı gépjármőfelelısség- 20

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint lízingbeadó,

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Gépjármő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2011. április 6. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint lízingbeadó,

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint

Részletesebben

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek változó lízingdíjakkal, forint alapon Hatályos: 2012. február 9. 2014. március 14. Az Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101) Hatályos: 2012. április 04. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban:

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401)

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401) Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401) Hatályos: 2015. január 31. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános lízingfeltételek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502) Hatályos: 2016. január 13. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621) üzletszabályzat Hatályos: 2016. november hónap 04. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31-ig Jelen Általános

Részletesebben

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat Gépjármőkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1601 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. január 14. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: január hónap 14. napjától

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: január hónap 14. napjától Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2016. január hónap 14. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1611 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. szeptember 01. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1501 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. január 14. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31-ig Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től ERSTE LEASING CÉGCSOPORT H-1138 Bp. Népfürdő u. 24-26. Telefon: (06 1) 325 2000 Telefax: (06 1) 325 2010 www.ersteleasing.hu info@ersteleasing.hu Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ 2012. NOVEMBER 19-TİL MEGKÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Közzététel: Budapest, 2012. december 11. Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2012. december

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó vagy fix lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2016. november 04. napjától Jelen Általános

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0803 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s Árverési Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben