2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:"

Átírás

1 2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítı díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM 2. Az őrkutatással és őrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 3/2007. (I. 18.) Korm. 3. A védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes 4. Egyes közlekedési tárgyú eknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2007. (I. 18.) GKM-KvVM együttes 5. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM módosításáról szóló 1/2007. (I. 18.) KvVM 6. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirıl, valamint a barlangok kiépítésérıl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM módosításáról szóló 3/2007. (I. 22.) KvVM 7. A Kormány egyedi döntésével megítélhetı támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM 8. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség területés vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) árvízvédelmi fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról szóló 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM módosításáról szóló 11/2007. (I. 26.) GKM II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság január 30-i 93/2007/EK e a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történı szennyezés megelızésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi módosításáról

2 Február I. A Magyar Közlöny 1. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM módosításáról szóló 16/2007. (II. 2.) GKM 2. Egyes miniszteri eknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes 3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 11/2007. (II. 6.) Korm. 4. A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereirıl és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérıl szóló 54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes módosításáról szóló 7/2007. (II. 13.) EüM- KvVM-ÖTM együttes 5. A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévı alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrıl szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. 6. A mérgezı termékek felhasználását igénylı szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezınek minısülı termékekrıl, illetve irtószerekrıl szóló 10/2007. (II. 21.) EüM-FVM-KvVM együttes 7. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM 8. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM 9. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi IV. törvény 10. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskıújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történı ideiglenes igénybevételérıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl szóló 22/2007. (II. 28.) Korm. 11. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrıl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. 12. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrıl és a kötelezı adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. 13. A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl szóló 6/2007. (II. 28.) KvVM 2

3 II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság december 15-i 2007/64/EK határozata a közösségi ökocímke táptalajoknak történı odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenırzési követelmények megállapításáról 3

4 Március: I. Magyar Közlöny 1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes 2. A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenırzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM 3. A villamos energia határon keresztül történı szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm. módosításáról szóló 37/2007. (III. 7.) Korm. 4. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérıl szóló jelentés elfogadásáról szóló 15/2007. (III. 7.) OGY határozat 5. Az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezményhez elfogadott évi jegyzıkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelısségrıl szóló évi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi IX. törvény 6. A magánszemélyek közmőfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. módosításáról szóló 46/2007. (III. 20.) Korm. 7. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. módosításáról szóló 47/2007. (III. 20.) Korm. 8. A magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM 9. A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrıl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM módosításáról szóló 8/2007. (III. 23.) KvVM 10. A régészeti lelıhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelıhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM 11. Az egyes állati eredető melléktermékek ártalmatlanításának támogatásáról szóló 20/2007. (III. 30.) FVM 12. Az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 9/2007. (III. 30.) KvVM 13. A Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítésérıl szóló 10/2007. (III. 30.) KvVM 14. A Bükkhát természetvédelmi terület létesítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.) KvVM 15. A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM 4

5 16. A Dénesmajori Csigás-erdı Természetvédelmi Terület létesítésérıl szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM módosításáról szóló 13/2007. (III. 30.) KvVM 17. A Belsıbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 14/2007. (III. 30.) KvVM 18. A Bölcskei-nıszirmos természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 15/2007. (III. 30.) KvVM 19. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. módosításáról szóló 60/2007. (III. 31.) Korm. II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság március 6-i 2007/151/EK határozata a hulladékágazatra vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdıívekrıl szóló 94/741/EK és a 97/622/EK határozatnak a hulladékokról szóló 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés kérdıívei és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv végrehajtása tekintetében történı módosításáról 2. A Bizottság március 26- i 323/2007/EK e a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK V. mellékletének módosításáról 3. A Bizottság március 28-i 335/2007/EK e a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK nek a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapítása tekintetében történı módosításáról 5

6 Április I. Magyar Közlöny 1. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedı levegıszennyezésrıl szóló évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekrıl szóló, Aarhusban, június 24-én elfogadott Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi XXI. törvény 2. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes módosításáról szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM-FVM együttes 3. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes módosításáról szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM-FVM együttes 4. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXV. törvény 5. Az éptésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 69/2007. (IV. 13.) Korm. 6. Egyes munkavédelmi tárgyú kormányek módosításáról szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. 7. A fás szárú energetikai ültetvényekrıl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. 8. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. 9. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. 10. A tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. 11. Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelısséggel összefüggı módosításáról szóló évi XXIX. törvény 12. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. módosításáról szóló 81/2007. (IV. 25.) Korm. 13. A tőzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM 14. A környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 15. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. 16. A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. módosításáról szóló 92/2007. (IV. 26.) Korm. 17. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. módosításáról szóló 93/2007. (IV. 26.) Korm. 6

7 18. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló 13/2007. (MK 53.) KvVM utasítás II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság március 29-i 2007/207/EK határozata az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2001/405/EK, a televíziókra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2002/255/EK, a textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/178/EK határozat módosításáról szóló 2002/371/EK, hőtıgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról szóló 2004/669/EK, a gépi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/427/EK határozat módosításáról szóló 2003/31/EK és a mosógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2000/45/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról 2. A Bizottság március 30-i 375/2007/EK e a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK módosításáról 7

8 Május I. Magyar Közlöny 1. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXXII. törvény 2. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia elsı olvasatban történı megtárgyalásáról és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról szóló 1028/2007. (V. 3.) Korm. határozat 3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 106/2007. (V. 9.) Korm. 4. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról szóló 107/2007. (V. 9.) Korm. 5. A Környezet és Energia operatív program egyes prioritásainak végrehajtásában közremőködı szervezet kijelölésérıl szóló 15/2007. (V. 10.) MeHVM-KvVM együttes 6. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM módosításáról szóló 17/2007. (V. 10.) KvVM 7. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM 8. A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeirıl szóló 24/1997. (XI. 6.) HM módosításáról szóló 13/2007. (V. 11.) HM 9. A növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM módosításáról szóló 40/2007. (V. 17.) FVM 10. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérıl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrıl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm., valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 121/2007. (V. 31.) Korm. II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi, az 1488/94/EK bizottsági, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hez 8

9 2. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK hez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, i és közigazgatási rendelkezések közelítésérıl szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez 9

10 Június: I. Magyar Közlöny: 1. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történı közzétételérıl szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM 2. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 26/2007. (VI. 7.) EüM 3. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. 4. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM módosításáról szóló 20/2007. (VI. 8.) KvVM 5. A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, mővelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM 6. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény módosításáról szóló évi LVI. törvény 7. A tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény módosításáról szóló évi LVII. törvény 8. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény 9. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes módosításáról szóló 28/2007. (VI. 13.) EüM-KvVM együttes 10. A tőzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelölésérıl szóló 139/2007. (VI. 18.) Korm. 11. A tőzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tőzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történı befizetése és elszámolása rendjérıl, valamint felhasználásának és ellenırzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. módosításáról szóló 140/2007. (VI. 18.) Korm. 12. A védett ásványok és ásványtársulások körérıl és pénzben kifejezett értékérıl szóló 21/2007. (VI. 20.) KvVM 13. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. módosításáról szóló 144/2007. (VI. 22.) Korm. 14. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM módosításáról szóló 22/2007. (VI. 22.) KvVM 15. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról szóló 15/2007. (MK 78.) KvVM utasítás 10

11 II. 16. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló évi LXVIII. törvény 17. Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérıl szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. módosításáról szóló 150/2007. (VI. 26.) Korm. 18. Az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. és a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. módosításáról szóló 151/2007. (VI. 26.) Korm. 19. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirıl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. módosításáról szóló 152/2007. (VI. 26.) Korm. 20. A védett és a fokozottan védett növény-és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM módosításáról szóló 23/2007. (VI. 27.) KvVM 21. A Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és javításáról szóló 66/2007. (VI. 27.) OGY határozat 22. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. módosításáról szóló 166/2007. (VI. 28.) Korm. 23. Egyes kormányeknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggı módosításáról szóló 168/2007. (VI. 28.) Korm. 24. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 169/2007. (VI. 28.) Korm. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A Bizottság június 5-i 2007/386/EK határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi értelmében a Közösségben január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid mennyiségek meghatározásáról 2. A Bizottság június 14.-i 2007/34/EK irányelve a gépjármővek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a mőszaki fejlıdéshez való hozzáigazítása céljából történı módosításáról 3. A Bizottság június 26-i 2007/447/EK határozata a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján történı engedélyezésérıl szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról 11

12 Július: I. Magyar Közlöny 1. Az országhatárt átlépı hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. 2. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM 3. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. (VII. 9.) Korm. határozat 4. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM módosításáról szóló 61/2007. (VII. 13.) FVM 5. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM módosításáról szóló 62/2007. (VII. 13.) FVM 6. A településrendezési és az építészeti-mőszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. módosításáról szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. 7. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 201/2007. (VII. 30.) Korm. 8. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.) KvVM II. Európai Unió Hivatalos Lapja: 1. A Bizottság június 21-i 2007/457/EK határozata a mosogatógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2001/689/EK, a beltéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/10/EK határozat módosításáról szóló 2002/739/EK, az ágybetétekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és a 98/634/EK határozat módosításáról szóló 2002/740/EK, a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/554/EK határozat módosításáról szóló 2002/741/EK és a lámpákra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról és az 1999/568/EK határozat módosításáról szóló 2002/747/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról 2. A Bizottság január 24-i 2007/505/EK határozata a "cukorgyártás során keletkezı iszapok hasznosítása" környezetvédelmi demonstrációs projektbe való beruházások állami támogatásról 12

13 3. A Tanács július 10-i 2007/513/Euratom határozata az Európai Atomenergiaközösségnek a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérıl szóló módosított egyezményhez történı csatlakozása jóváhagyásáról 4. A Bizottság július 17-i 2007/530/Euratom határozata a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel foglalkozó európai magas szintő csoport létrehozásáról 13

14 Augusztus I. Magyar Közlöny 1. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM módosításáról szóló 70/2007. (VIII. 2.) GKM 2. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM módosításáról szóló 71/2007. (VIII. 2.) GKM 3. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. módosításáról szóló 206/2007. (VIII. 7.) Korm. 4. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. módosításáról, valamint a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 209/2007. (VIII. 7.) Korm. 5. A növényvédelmi bírság tételes mértékérıl szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. (a továbbiakban: R) módosításáról szóló 214/2007. (VIII. 7.) Korm. 6. A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM 7. Az építésügyi célelıirányzatról szóló 18/2007. (VIII. 9.) ÖTM 8. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.) Korm. 9. Az energiafelhasználó termékek öko-tervezési kötelezettségének elıírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelıségértékelésének általános feltételeirıl szóló 217/2007. (VIII. 15.) Korm. 10. A növényfajták állami elismerésérıl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM módosításáról szóló 87/2007. (VIII. 17.) FVM 11. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezıgazdasági területek erdısítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM 12. Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának évi csekély összegő (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetık által felajánlott részébıl képzett bevételbıl szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM 13. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM 14

15 14. A Környezet és Energia Operatív Program IV. és V. prioritásainak végrehajtásában közremőködı szervezet kijelölésérıl szóló 24/2007. (VIII. 29.) MeHVM-GKM-KvVM együttes II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság július 18-i 2007/589/EK határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 15

16 Szeptember I. Magyar Közlöny II. 1. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. módosításáról szóló 231/2007. (IX. 4.) Korm. 2. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. módosításáról szóló 232/2007. (IX. 4.) Korm. 3. A Természet- és Társadalombarát Fejlıdésért Közalapítvány megszüntetésérıl szóló 1068/2007 (IX.4.) Kormány határozat 4. A nem közúti mozgó gépekbe építendı belsı égéső motorok gáznemő és részecskékbıl álló szennyezıanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes módosításáról szóló 79/2007. (IX. 15.) GKM-KvVM együttes 5. A kikötı, komp- és révátkelıhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérıl, használatbavételérıl, üzemben tartásáról és megszüntetésérıl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM módosításáról szóló 80/2007. (IX. 19.) GKM 6. A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes módosításáról szóló 28/2007. (IX. 19.) KvVM-EüM-FVM együttes 7. A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 81/2007. (IX. 21.) GKM 8. A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM, valamint a földgáz árszabályozásának kereteirıl szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM módosításáról szóló 82/2007. (IX. 22.) GKM 9. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM módosításáról szóló 107/2007. (IX. 24.) FVM 10. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. módosításáról szóló 249/2007. (IX. 26.) Korm. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A Bizottság augusztus 27-i 2007/597/EK határozata a guazatin-triacetátnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történı fel nem vételérıl 2. A Bizottság augusztus 29-i 1037/2007/EK e az egyes vadon élı állat- és növényfajok példányai Közösségbe történı behozatalának felfüggesztésérıl 16

17 3. A Bizottság szeptember 20-i 2007/615/EK határozata a benfurakarbnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történı felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédı szerek engedélyének visszavonásáról 6. A Bizottság szeptember 20-i 2007/597/EK határozata a 1,3-Diklórpropénnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történı felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédı szerek engedélyének visszavonásáról 7. A Bizottság 2007 szeptember 17-i 2007/55/EK irányelve a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azinfosz-metil legnagyobb megengedett szermaradékhatárértéke tekintetében történı módosításáról 8. A Bizottság szeptember 17-i 2007/56/EK irányelve a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azoxistrobin, a klórtalonil, a deltametrin, a hexaklór-benzol, az ioxinil, az oxamil és a quinoxifen maximális szermaradék-határértékei tekintetében történı módosításáról 9. A Bizottság szeptember 17-i 2007/57/EK irányelve a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a ditiokarbamátok legnagyobb megengedett szermaradékkoncentrációja (MRL) tekintetében történı módosításáról 17

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye 1.2. TERMÉSZETVÉDELEM Törvények 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentıségő vadvizekrıl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérıl szóló,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000.

Részletesebben

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely A 2007. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Általános indoklás 1.) Az intézmény 2007. évi szakmai

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály 2010. február Összeállította:

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Bálint Mária ügyvezető igazgató 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Tel.: 06-1-206-0732 Fax: 06-1-382-6137 ISO/IEC 17025:2005 Akkreditált Laboratórium A

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Az European Water Association (EWA), az International Solid Waste Association (ISWA) és a Network

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos:2011.01.15-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben