2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:"

Átírás

1 2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítı díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM 2. Az őrkutatással és őrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 3/2007. (I. 18.) Korm. 3. A védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes 4. Egyes közlekedési tárgyú eknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2007. (I. 18.) GKM-KvVM együttes 5. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM módosításáról szóló 1/2007. (I. 18.) KvVM 6. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirıl, valamint a barlangok kiépítésérıl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM módosításáról szóló 3/2007. (I. 22.) KvVM 7. A Kormány egyedi döntésével megítélhetı támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM 8. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség területés vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) árvízvédelmi fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról szóló 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM módosításáról szóló 11/2007. (I. 26.) GKM II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság január 30-i 93/2007/EK e a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történı szennyezés megelızésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi módosításáról

2 Február I. A Magyar Közlöny 1. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM módosításáról szóló 16/2007. (II. 2.) GKM 2. Egyes miniszteri eknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM együttes 3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 11/2007. (II. 6.) Korm. 4. A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereirıl és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérıl szóló 54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes módosításáról szóló 7/2007. (II. 13.) EüM- KvVM-ÖTM együttes 5. A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévı alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrıl szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. 6. A mérgezı termékek felhasználását igénylı szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezınek minısülı termékekrıl, illetve irtószerekrıl szóló 10/2007. (II. 21.) EüM-FVM-KvVM együttes 7. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM 8. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM 9. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi IV. törvény 10. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskıújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történı ideiglenes igénybevételérıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl szóló 22/2007. (II. 28.) Korm. 11. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrıl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. 12. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrıl és a kötelezı adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. 13. A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl szóló 6/2007. (II. 28.) KvVM 2

3 II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság december 15-i 2007/64/EK határozata a közösségi ökocímke táptalajoknak történı odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenırzési követelmények megállapításáról 3

4 Március: I. Magyar Közlöny 1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes 2. A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenırzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM 3. A villamos energia határon keresztül történı szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm. módosításáról szóló 37/2007. (III. 7.) Korm. 4. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérıl szóló jelentés elfogadásáról szóló 15/2007. (III. 7.) OGY határozat 5. Az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezményhez elfogadott évi jegyzıkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelısségrıl szóló évi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi IX. törvény 6. A magánszemélyek közmőfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. módosításáról szóló 46/2007. (III. 20.) Korm. 7. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. módosításáról szóló 47/2007. (III. 20.) Korm. 8. A magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM 9. A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrıl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM módosításáról szóló 8/2007. (III. 23.) KvVM 10. A régészeti lelıhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelıhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM 11. Az egyes állati eredető melléktermékek ártalmatlanításának támogatásáról szóló 20/2007. (III. 30.) FVM 12. Az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 9/2007. (III. 30.) KvVM 13. A Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítésérıl szóló 10/2007. (III. 30.) KvVM 14. A Bükkhát természetvédelmi terület létesítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.) KvVM 15. A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM 4

5 16. A Dénesmajori Csigás-erdı Természetvédelmi Terület létesítésérıl szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM módosításáról szóló 13/2007. (III. 30.) KvVM 17. A Belsıbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 14/2007. (III. 30.) KvVM 18. A Bölcskei-nıszirmos természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 15/2007. (III. 30.) KvVM 19. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. módosításáról szóló 60/2007. (III. 31.) Korm. II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság március 6-i 2007/151/EK határozata a hulladékágazatra vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdıívekrıl szóló 94/741/EK és a 97/622/EK határozatnak a hulladékokról szóló 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés kérdıívei és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv végrehajtása tekintetében történı módosításáról 2. A Bizottság március 26- i 323/2007/EK e a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK V. mellékletének módosításáról 3. A Bizottság március 28-i 335/2007/EK e a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK nek a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapítása tekintetében történı módosításáról 5

6 Április I. Magyar Közlöny 1. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedı levegıszennyezésrıl szóló évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekrıl szóló, Aarhusban, június 24-én elfogadott Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi XXI. törvény 2. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes módosításáról szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM-FVM együttes 3. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes módosításáról szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM-FVM együttes 4. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXV. törvény 5. Az éptésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 69/2007. (IV. 13.) Korm. 6. Egyes munkavédelmi tárgyú kormányek módosításáról szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. 7. A fás szárú energetikai ültetvényekrıl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. 8. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. 9. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. 10. A tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. 11. Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelısséggel összefüggı módosításáról szóló évi XXIX. törvény 12. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. módosításáról szóló 81/2007. (IV. 25.) Korm. 13. A tőzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM 14. A környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 15. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. 16. A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. módosításáról szóló 92/2007. (IV. 26.) Korm. 17. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. módosításáról szóló 93/2007. (IV. 26.) Korm. 6

7 18. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló 13/2007. (MK 53.) KvVM utasítás II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság március 29-i 2007/207/EK határozata az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2001/405/EK, a televíziókra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2002/255/EK, a textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/178/EK határozat módosításáról szóló 2002/371/EK, hőtıgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról szóló 2004/669/EK, a gépi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/427/EK határozat módosításáról szóló 2003/31/EK és a mosógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2000/45/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról 2. A Bizottság március 30-i 375/2007/EK e a légi jármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK módosításáról 7

8 Május I. Magyar Közlöny 1. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXXII. törvény 2. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia elsı olvasatban történı megtárgyalásáról és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról szóló 1028/2007. (V. 3.) Korm. határozat 3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 106/2007. (V. 9.) Korm. 4. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról szóló 107/2007. (V. 9.) Korm. 5. A Környezet és Energia operatív program egyes prioritásainak végrehajtásában közremőködı szervezet kijelölésérıl szóló 15/2007. (V. 10.) MeHVM-KvVM együttes 6. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM módosításáról szóló 17/2007. (V. 10.) KvVM 7. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM 8. A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeirıl szóló 24/1997. (XI. 6.) HM módosításáról szóló 13/2007. (V. 11.) HM 9. A növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM módosításáról szóló 40/2007. (V. 17.) FVM 10. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérıl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrıl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm., valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 121/2007. (V. 31.) Korm. II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi, az 1488/94/EK bizottsági, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hez 8

9 2. Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK hez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, i és közigazgatási rendelkezések közelítésérıl szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez 9

10 Június: I. Magyar Közlöny: 1. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történı közzétételérıl szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM 2. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 26/2007. (VI. 7.) EüM 3. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. 4. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM módosításáról szóló 20/2007. (VI. 8.) KvVM 5. A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, mővelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM 6. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény módosításáról szóló évi LVI. törvény 7. A tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény módosításáról szóló évi LVII. törvény 8. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény 9. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes módosításáról szóló 28/2007. (VI. 13.) EüM-KvVM együttes 10. A tőzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelölésérıl szóló 139/2007. (VI. 18.) Korm. 11. A tőzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tőzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történı befizetése és elszámolása rendjérıl, valamint felhasználásának és ellenırzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. módosításáról szóló 140/2007. (VI. 18.) Korm. 12. A védett ásványok és ásványtársulások körérıl és pénzben kifejezett értékérıl szóló 21/2007. (VI. 20.) KvVM 13. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. módosításáról szóló 144/2007. (VI. 22.) Korm. 14. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM módosításáról szóló 22/2007. (VI. 22.) KvVM 15. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról szóló 15/2007. (MK 78.) KvVM utasítás 10

11 II. 16. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló évi LXVIII. törvény 17. Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérıl szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. módosításáról szóló 150/2007. (VI. 26.) Korm. 18. Az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. és a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. módosításáról szóló 151/2007. (VI. 26.) Korm. 19. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirıl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. módosításáról szóló 152/2007. (VI. 26.) Korm. 20. A védett és a fokozottan védett növény-és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM módosításáról szóló 23/2007. (VI. 27.) KvVM 21. A Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és javításáról szóló 66/2007. (VI. 27.) OGY határozat 22. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. módosításáról szóló 166/2007. (VI. 28.) Korm. 23. Egyes kormányeknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggı módosításáról szóló 168/2007. (VI. 28.) Korm. 24. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 169/2007. (VI. 28.) Korm. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A Bizottság június 5-i 2007/386/EK határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi értelmében a Közösségben január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid mennyiségek meghatározásáról 2. A Bizottság június 14.-i 2007/34/EK irányelve a gépjármővek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a mőszaki fejlıdéshez való hozzáigazítása céljából történı módosításáról 3. A Bizottság június 26-i 2007/447/EK határozata a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján történı engedélyezésérıl szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról 11

12 Július: I. Magyar Közlöny 1. Az országhatárt átlépı hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. 2. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM 3. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. (VII. 9.) Korm. határozat 4. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM módosításáról szóló 61/2007. (VII. 13.) FVM 5. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM módosításáról szóló 62/2007. (VII. 13.) FVM 6. A településrendezési és az építészeti-mőszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. módosításáról szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. 7. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 201/2007. (VII. 30.) Korm. 8. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.) KvVM II. Európai Unió Hivatalos Lapja: 1. A Bizottság június 21-i 2007/457/EK határozata a mosogatógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2001/689/EK, a beltéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/10/EK határozat módosításáról szóló 2002/739/EK, az ágybetétekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és a 98/634/EK határozat módosításáról szóló 2002/740/EK, a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/554/EK határozat módosításáról szóló 2002/741/EK és a lámpákra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról és az 1999/568/EK határozat módosításáról szóló 2002/747/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról 2. A Bizottság január 24-i 2007/505/EK határozata a "cukorgyártás során keletkezı iszapok hasznosítása" környezetvédelmi demonstrációs projektbe való beruházások állami támogatásról 12

13 3. A Tanács július 10-i 2007/513/Euratom határozata az Európai Atomenergiaközösségnek a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérıl szóló módosított egyezményhez történı csatlakozása jóváhagyásáról 4. A Bizottság július 17-i 2007/530/Euratom határozata a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel foglalkozó európai magas szintő csoport létrehozásáról 13

14 Augusztus I. Magyar Közlöny 1. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM módosításáról szóló 70/2007. (VIII. 2.) GKM 2. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM módosításáról szóló 71/2007. (VIII. 2.) GKM 3. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. módosításáról szóló 206/2007. (VIII. 7.) Korm. 4. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. módosításáról, valamint a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. módosításáról szóló 209/2007. (VIII. 7.) Korm. 5. A növényvédelmi bírság tételes mértékérıl szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. (a továbbiakban: R) módosításáról szóló 214/2007. (VIII. 7.) Korm. 6. A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM 7. Az építésügyi célelıirányzatról szóló 18/2007. (VIII. 9.) ÖTM 8. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.) Korm. 9. Az energiafelhasználó termékek öko-tervezési kötelezettségének elıírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelıségértékelésének általános feltételeirıl szóló 217/2007. (VIII. 15.) Korm. 10. A növényfajták állami elismerésérıl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM módosításáról szóló 87/2007. (VIII. 17.) FVM 11. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezıgazdasági területek erdısítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM 12. Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának évi csekély összegő (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetık által felajánlott részébıl képzett bevételbıl szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM 13. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM 14

15 14. A Környezet és Energia Operatív Program IV. és V. prioritásainak végrehajtásában közremőködı szervezet kijelölésérıl szóló 24/2007. (VIII. 29.) MeHVM-GKM-KvVM együttes II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Bizottság július 18-i 2007/589/EK határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról 15

16 Szeptember I. Magyar Közlöny II. 1. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. módosításáról szóló 231/2007. (IX. 4.) Korm. 2. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. módosításáról szóló 232/2007. (IX. 4.) Korm. 3. A Természet- és Társadalombarát Fejlıdésért Közalapítvány megszüntetésérıl szóló 1068/2007 (IX.4.) Kormány határozat 4. A nem közúti mozgó gépekbe építendı belsı égéső motorok gáznemő és részecskékbıl álló szennyezıanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes módosításáról szóló 79/2007. (IX. 15.) GKM-KvVM együttes 5. A kikötı, komp- és révátkelıhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérıl, használatbavételérıl, üzemben tartásáról és megszüntetésérıl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM módosításáról szóló 80/2007. (IX. 19.) GKM 6. A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes módosításáról szóló 28/2007. (IX. 19.) KvVM-EüM-FVM együttes 7. A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 81/2007. (IX. 21.) GKM 8. A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM, valamint a földgáz árszabályozásának kereteirıl szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM módosításáról szóló 82/2007. (IX. 22.) GKM 9. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM módosításáról szóló 107/2007. (IX. 24.) FVM 10. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. módosításáról szóló 249/2007. (IX. 26.) Korm. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A Bizottság augusztus 27-i 2007/597/EK határozata a guazatin-triacetátnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történı fel nem vételérıl 2. A Bizottság augusztus 29-i 1037/2007/EK e az egyes vadon élı állat- és növényfajok példányai Közösségbe történı behozatalának felfüggesztésérıl 16

17 3. A Bizottság szeptember 20-i 2007/615/EK határozata a benfurakarbnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történı felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédı szerek engedélyének visszavonásáról 6. A Bizottság szeptember 20-i 2007/597/EK határozata a 1,3-Diklórpropénnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történı felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédı szerek engedélyének visszavonásáról 7. A Bizottság 2007 szeptember 17-i 2007/55/EK irányelve a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azinfosz-metil legnagyobb megengedett szermaradékhatárértéke tekintetében történı módosításáról 8. A Bizottság szeptember 17-i 2007/56/EK irányelve a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azoxistrobin, a klórtalonil, a deltametrin, a hexaklór-benzol, az ioxinil, az oxamil és a quinoxifen maximális szermaradék-határértékei tekintetében történı módosításáról 9. A Bizottság szeptember 17-i 2007/57/EK irányelve a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a ditiokarbamátok legnagyobb megengedett szermaradékkoncentrációja (MRL) tekintetében történı módosításáról 17

18 Október I. Magyar Közlöny 1. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. 2. Az Abaligeti-barlang felszíni védıterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 30/2007. (X. 18.) KvVM 3. Az Adonyi természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 31/2007. (X. 18.) KvVM 4. Az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 32/2007. (X. 18.) KvVM 5. Az Alcsúti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 33/2007. (X. 18.) KvVM 6. A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezelésérıl szóló 34/2007. (X. 18.) KvVM 7. A Baktalórántházai-erdı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 35/2007. (X. 18.) KvVM 8. A Baláta-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 36/2007. (X. 18.) KvVM 9. A Bátorligeti-legelı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 37/2007. (X. 18.) KvVM 10. A Bátorligeti-ısláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 38/2007. (X. 18.) KvVM 11. A Bihari-legelı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM 12. A Budai Sas-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 40/2007. (X. 18.) KvVM 13. A Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (X. 18.) KvVM 14. A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 42/2007. (X. 18.) KvVM 15. A Csévharaszti-borókás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 43/2007. (X. 18.) KvVM 16. A Csokonyavisontai fás legelı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 44/2007. (X. 18.) KvVM 17. A Dabasi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 45/2007. (X. 18.) KvVM 18. A Dinnyési-fertı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 46/2007. (X. 18.) KvVM 19. A Dunaalmási-kıfejtık természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 47/2007. (X. 18.) KvVM 18

19 20. Az Erdıteleki arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 48/2007. (X. 18.) KvVM 21. A Fényi-erdı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 49/2007. (X. 18.) KvVM 22. A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 50/2007. (X. 18.) KvVM 23. A Füzérradványi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 51/2007. (X. 18.) KvVM 24. A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 52/2007. (X. 18.) KvVM 25. A Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM 26. A Jakab-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 54/2007. (X. 18.) KvVM 27. A Jókai-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 55/2007. (X. 18.) KvVM 28. A Kállósemjéni Mohos-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 56/2007. (X. 18.) KvVM 29. A Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület fokozott védettségének fenntartásáról szóló 57/2007. (X. 18.) KvVM 30. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 58/2007. (X. 18.) KvVM 31. A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 59/2007. (X. 18.) KvVM 32. A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM 33. A Martonvásári-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 61/2007. (X. 18.) KvVM 34. A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 62/2007. (X. 18.) KvVM 35. A Meleg-mányi-völgy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 63/2007. (X. 18.) KvVM 36. A Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 64/2007. (X. 18.) KvVM 37. A Pákozdi-ingókövek természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 65/2007. (X. 18.) KvVM 38. A Pálvölgyi-barlang felszíni védıterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 66/2007. (X. 18.) KvVM 39. A Pintér-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezelésérıl szóló 67/2007. (X. 18.) KvVM 40. A Rinyaszentkirályi-erdı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 68/2007. (X. 18.) KvVM 19

20 41. A Rudabányai ıshominida-lelıhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 69/2007. (X. 18.) KvVM 42. A Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 70/2007. (X. 18.) KvVM 43. A Szakadáti-legelı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 71/2007. (X. 18.) KvVM 44. A Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 72/2007. (X. 18.) KvVM 45. A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezelésérıl szóló 73/2007. (X. 18.) KvVM 46. A Szemlıhegyi-barlang felszíni védıterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 74/2007. (X. 18.) KvVM 47. A Szentendrei rózsa termıhelye természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 75/2007. (X. 18.) KvVM 48. A Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 76/2007. (X. 18.) KvVM 49. A Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 77/2007. (X. 18.) KvVM 50. A Tiszadorogmai Göbe-erdı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 78/2007. (X. 18.) KvVM 51. A Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 79/2007. (X. 18.) KvVM 52. A Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 80/2007. (X. 18.) KvVM 53. A Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 81/2007. (X. 18.) KvVM 54. A Turai-legelı természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 82/2007. (X. 18.) KvVM 55. A Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 83/2007. (X. 18.) KvVM 56. A Vértesszılısi elıembertelep természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 84/2007. (X. 18.) KvVM 57. A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 85/2007. (X. 18.) KvVM 58. A Zádor híd környéke természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 86/2007. (X. 18.) KvVM 59. A Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 87/2007. (X. 18.) KvVM 20

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja Január II. 1. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet 2. Egyes építési tárgyú

Részletesebben

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról A lista a jogszabály számának sorrendjében tartalmazza az országos jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló miniszteri rendeletek címét 30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang

Részletesebben

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye 1.2. TERMÉSZETVÉDELEM Törvények 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentıségő vadvizekrıl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérıl szóló,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: II. 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! 1 A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. februárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104.

A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104. A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány 2013. II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104. szám A Kormány a 2013. december 31-ig terjedı idıszak munkaterveként az e

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. március 20. és 2010. április 15. között a Magyar Közlöny 2010. évi 41. és a 2010. évi 54. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Jogszabályok

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke júliusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke júliusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. júliusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/922/2009. MUNKAANYAG A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

Jogszabályi hivatkozások

Jogszabályi hivatkozások Ügyszám rövidítése Alkalmazott Állásfoglalás címe Ügy rövid neve téma altéma vagy téma 2. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása Budapest Belsı-Erzsébetváros örökségvédelmével Ambrusné

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006.

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006. Alapokmány 1. Fejezet száma: XVI. Fejezet megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2/a. Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási szám 308362 Megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. májusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl Jogszabálygyőjtemény (2009. június 30-án érvényes állapot) (A korábbi, 2008. október 30-án érvényes lista óta megjelent jogszabályok dılt betővel vannak szedve) A jogszabályok csoportosítása 1. Alapvetı,

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül).

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül). A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2012. májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül). Magyar Dátum oldal jogszabály jogszabály címe Közlöny

Részletesebben

A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése

A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése Melléklet a környezetvédelmi hatósági hatáskörök megoszlásáról a bányászati tevékenység és kapcsolódó engedélyezések témakörében

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. április 16. és 2010. május 12. között a Magyar Közlöny 2010. évi 55. és a 2010. évi 76. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Jogszabályok

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA

RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA Tisztelt Rendezvényszervezık! A BFT Közbiztonsági Testülete jelen összeállításával segíti Önöket annak érdekében, hogy a Balaton idegenforgalmi vonzását jelentı rendezvények biztonságosan

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 AZ AKADÁLYMENTES EURÓPAI BELSİ PIAC MEGTEREM- TÉSÉNEK ESZKÖZEI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ELVE (Cassis de Dijon) SZUBSZIDARITÁS ELVE ÚJ MEGKÖZELÍTÉS ELVE GLOBÁLIS

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Törvények Magyarország Alaptörvénye 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó Terméknév: illatosított nyári szélvédımosó 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék rövid neve: Jp Green + szélvédı mosó A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: Gépjármővek

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben