Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról"

Átírás

1 Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (1 ) bekezdésében-, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szerveik feladat és hatásköreiről szóló évi XX.tv ában és a 85. ( 1 ) bekezdés a-b) pontjában-, valamint az egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, továbbá a jegyző környezet- és természetvédelmi feladatairól valamint hatásköreiről szóló 24/1992 (I.28.) Korm. rendelet 2. -ában foglalt felhatalmazás-, és a természetvédelemről szóló évi 4. sz. tvr. végrehajtására kiadott, s többször módosított 8/1982 (III.15.) MT. rendelet ai alapján az illetékességi területéhez tartozó egybefüggő erdőterület helyi jelentőségű természetvédelmi területté (TT) nyilvánításáról (védetté nyilvánításáról) az alábbi rendeletet alkotja: A védelem alá helyezés célja, a védett területek megnevezése 1. A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létrehozásának célja a térségre jellemző őshonos növény- és erdőtársulások, valamint a hozzájuk kötődő állatvilág megőrzése, továbbá a rehabilitáció biztosítása. E célkitűzéseket a TT területét érintő valamennyi hatósági intézkedésénél és gazdasági döntésnél érvényre kell juttatni. 2. ( 1 ) Az e rendelet által helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánított erdőterület pontos meghatározását (helyrajzi szám, kezelő illetve tulajdonos megnevezése, művelési ág, terület) az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A védelem alá helyezett erdőterület erdőtervi jeleit, faállomány-jellemzőit, a kezelési szabályzatot a 2. sz. táblázat tartalmazza. * A helyi jelentőségű védelem biztosítására vonatkozó általános szabályok A természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása szükséges a védett természeti terület állagát, állapotát befolyásoló minden tevékenységhez, így különösen a) a művelési ág megváltoztatásához b) a terület bármely részének művelésből való kivonásához c) telekalakításhoz, terület-felhasználáshoz, építéshez, létesítéshez és használatbavételhez 3. * Fénymásolat formájában a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza 1

2 d) nyomvonalas létesítmény és földmű építéséhez e) ipari tevékenység gyakorlásához szükséges telep létesítésének engedélyezéséhez Az egyes tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályok Erdőgazdálkodás 4. ( 1 ) A védett területen az erdőművelés az üzemtervben és az éves tervekben előírt módon történhet. E rendelet hatályba lépése után az érvényben levő üzemtervet a természetvédelmi érdekeknek és e rendeletnek megfelelően korrigálni kell. (2) A védett területre vonatkozó üzemterv és éves gazdálkodói terv a védetté nyilvánító előzetes hozzájárulása mellett érvényes. 5. ( 1 ) Az erdőgazdálkodási tevékenység során a jövőben meg kell őrizni azokat az erdőket, melyek állapota közel áll a természethez, a többiben pedig folyamatosan helyre kell állítani a természet-közeli állapotot. A természet-közeli erdőgazdálkodást olyan színvonalon kell folytatni, hogy az példa értékű legyen a többi terület számára is. (2) A természet-közeliség jellemzői: a) termőhelynek megfelelő fafaj-megválasztás, b) felújításkor őshonos fafajok alkalmazása. Ettől eltérni csak kivételesen, a védetté nyilvánító előzetes hozzájárulásával lehetséges. c) a magról való természetes felújítási eljárások alkalmazása ott, ahol az ökológiai adottságok és faállományviszonyok lehetővé teszik, d) elegyes, sokfajú, többszintű és vegyes korú faállomány-szerkezet kialakítása, e) a biológiai és genetikai sokféleség megőrzése és gazdagítása célirányos erdőművelési eljárások alkalmazásával. (3) A fafaj-cserés erdőfelújítások során tuskózásos talaj-előkészítés nem alkalmazható. (4) A fokozatos felújító vágásokat térben és időben szakaszolni kell úgy, hogy a természetes felújítás feltételei megmaradjanak (anyaállomány egészségi állapota), ugyanakkor a térbeli rendet előre meg kell tervezni, biztosítva ezzel a táj képének harmóniáját. 6. ( 1 ) A védett területen fakitermelést csak a vegetációs időn kívül szabad végezni. A fakitermelés, erdő, erdősáv, fasor megszüntetése csak a védetté nyilvánító előzetes hozzájárulásával lehetséges. (2) A fakitermelés során a nevelővágásokat úgy kell elvégezni, hogy a természetes erdőtársulásokra jellemző fafaj- és korösszetétel megmaradjon, vagy a tevékenység ennek irányába hasson. A tevékenység során kímélni kell a dús cserjeszintet is. (3) Az egészségügyi termeléshez úgyszintén a védetté nyilvánító előzetes hozzájárulása szükséges. Az egészségügyi termelés során azokat az odvas fákat és elszáradt egyedeket, 2

3 amelyek az egészséges állományt és az erdőt látogató kirándulókat nem veszélyeztetik, meg kell őrizni az odúlakó madarak fészkelésének, a denevérek szaporodásának és egyes védett rovarfajok élőhelyének biztosítása érdekében. (3) Véghasználatok során a fokozatos felújító vágásokat előre meg kell tervezni úgy, hogy a tervezett közelítő nyomvonalak minél jobban kerüljék el a természetes újulatot és a védett lágyszárú növényeket. A tervezés első fázisában ki kell jelölni az egyedi védelemre alkalmas fákat és facsoportokat. A fakitermelési tevékenység csak ezután kezdhető meg. (4) Tarvágások esetén az egyszerre letermelhető terület nagysága maximum 1 hektár lehet. A tarvágással érintett terület mellett az újabb tarvágás csak akkor engedélyezhető, ha az előző terület felújítását a tulajdonos, kezelő befejezte, és azt az Erdő-felügyelőség átvette. Ettől eltérni csak kalamitás esetén, a védetté nyilvánító előzetes hozzájárulásával lehetséges. Vízgazdálkodás A TT területére szennyvizet bevezetni, illetőleg ott leengedni tilos. 7. Vadgazdálkodás 8. ( 1 ) A védett területen törekedni kell az őshonos vadállomány fenntartására. Nem őshonos fajok betelepítése tilos. (2) Vadsűrűk, vadbúvók, vadetetők, sózók, szórók, dagonyák helyének kijelölésekor a természetvédelem érdekeit figyelembe kell venni. A vadlétszám a terület természetes vadeltartó képességének mértékéig csökkentendő. (3) A TT területén a vadgazdálkodással kapcsolatos - a vadállomány kezelésével, fenntartásával foglalkozó - terveket a védetté nyilvánítóval egyeztetni kell. Közlekedés 9. (1) A TT területén gépjárművel csak a terület tulajdonosa, kezelője közlekedhet. Más szervek, személyek által történő úthasználat csak a védetté nyilvánító előzetes írásos engedélye alapján lehetséges. Indokolt esetben a védetté nyilvánító a védett terület tulajdonosával, kezelőjével való egyeztetés alapján az úthasználati engedély kiadását a parkerdei infrastruktúra, illetőleg az út állagában esetleg bekövetkező károk helyreállításához köti. (2) A természeti értékek bemutatására szolgáló utakat az idelátogató gyalogos turisták korlátlanul használhatják. Látogathatóság, kutatás 3

4 10. ( 1 ) A TT területén belül szabadon látogatható, korlátozottan látogatható és látogatás alól elzárt területeket kell kijelölni. A kijelölést a védetté nyilvánító végzi el a terület tulajdonosával, kezelőjével való előzetes egyeztetés után. (2) A TT látogatható területén gondoskodni kell a látogathatóság feltételeinek biztosításáról (parkerdei infrastruktúra: erdei sétaút, letelepedő-hely, pad-asztal garnitúra, szemétgyűjtő, stb.). (3) A természetvédelmi területen kutatást csak a védetté nyilvánító előzetes engedélyével lehet végezni. Hatásköri és eljárási szabályok 11. ( 1 ) Amennyiben e rendelet vagy magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik, a jogszabály alkalmazása szempontjából védetté nyilvánítón Nagyközség Önkormányzatát kell érteni. (2) Az önkormányzat a polgármestert bízza meg a hatáskörök gyakorlásával a) a 3. (2) bekezdése tekintetében, ha a terület-felhasználás, létesítmény-elhelyezés a parkerdei infrastruktúra körébe tartozó létesítmények, továbbá kutatási és egyéb célokból határozott időre felállított mobil létesítmények elhelyezését célozza, feltéve hogy az nem építési engedély köteles. Nincs szükség előzetes hozzájárulásra akkor, ha a határozott időre felállított mobil létesítmény az erdő kezelője, tulajdonosa részére az erdőműveléssel összefüggő feladatok végzése céljából szükséges: b) a 6. (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában, c) a 8. ( 2 ) bekezdés vonatkozásában, d) a 9. (1) bekezdés vonatkozásában, e) a 10. (1) bekezdése vonatkozásában. (3 ) Az önkormányzat szakbizottságát bízza meg a hatáskörök gyakorlásával a) a 4. (2) bekezdésben foglaltak vonatkozásában, b) a 6. ( 1 ) bekezdésben foglaltak vonatkozásában, feltéve, hogy a fakivágás maximum 1 hektár területre kiterjedő tarvágás. c) a 8. (3) bekezdésben foglaltak vonatkozásában. (4) Nincs szükség a 6. (1) bekezdésben említett előzetes hozzájárulásra akkor, ha a kezelő, tulajdonos a munkálatokat az üzemterv és éves gazdálkodói terv alapján végzi. A munkálatok megkezdéséről azonban a védetté nyilvánítót ilyen esetben is előzetesen tájékoztatni kell. (5) A védelem alá helyezett erdőterület tulajdonosa, kezelője a védetté nyilvánító hozzájárulásához kötött ügyekben a hozzájárulást írásban köteles megkérni, méghozzá úgy, hogy amennyiben a hozzájárulás megtételére az önkormányzat vagy bizottsága jogosult, 4

5 akkor legalább 30 nap, ha pedig a hozzájárulás megtételére a polgármester jogosult, legalább 15 nap álljon rendelkezésre a válaszadáshoz. A hozzájáruló nyilatkozatot a nyilatkozattételre jogosultak minden esetben írásban kötelesek megtenni. (6) A polgármester és az önkormányzat szakbizottsága a (2) és (3) bekezdésben felsorolt hatáskörök gyakorlásáról évente, a helyi védelem alá helyezett terület tulajdonosa, kezelője az erdőgazdálkodásról kétévente beszámol az önkormányzatnak. 1) E rendelet kihirdetése napján lép érvénybe. Egyéb rendelkezések 14. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg megbízást kap a polgármester, hogy december 31-ig tegyen javaslatot egy mezőgazdasági és erdőgazdálkodási feladatokkal foglalkozó szakbizottság létrehozására. (3) Mindaddig, amíg a (2) bekezdésben említett bizottság létrehozásáról az önkormányzat nem dönt, a 11. (3) bekezdésében felsorolt feladatokat a Településfejlesztési Bizottság látja el. Szabó Zoltánné jegyző dr. Elek Sándor polgármester 5

6 1. sz. melléklet Helyi természeti védettségre javasolt területek kimutatása Kezelő, ill. tulajdonos neve Helység neve Helyrajzi szám Művelési ág Erdő S. haszn. út Kivett Összesen hektár Pilisi Parkerdő Rt. kezelő Magyar Állam tulajdonos kült / / / / / / / Pilisi Parkerdő összesen Sasad Rt. tulajdonos 0201/ / / / Sasad Rt. összesen Budakörnyéki Kertész Rt. tul. Tüdőgyógyint. kez. P.m.Önk. tul. 0250/ Mindösszesen * Erdő jellegű terület beépítése 7 %-os 6

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról [Vastag betűvel az 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.), vékony betűvel a 153/2009. (XI. 13.) /2010. (.)

Részletesebben

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről egységes szerkezetben a módosító 3/2005.(II.2.), 10/2009.(XI.25.) és 6/2012.(IV.3.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 28., kedd Tartalomjegyzék 46/2015. (VII. 28.) BM rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi

Részletesebben

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000

Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve, vagy közvetlenül vonatkozik a Natura 2000 A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 2013. FEBRUÁR 1-JÉN HATÁLYOS ÁLLAPOT SZERINT Figyelem! A lista nem minősül teljes jogszabály-jegyzéknek, előfordulhat, hogy más jogszabály közvetve,

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ

INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ BUDAPEST XXI. KERÜLET, CSEPEL TAMARISKA-DOMB HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET Budapest, 2010. június Bevezető A terület státusza

Részletesebben

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja A Békésszentandrás Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról Békésszentandrási Nagyközség

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/1997. (IV. 30.) FM rendelet. (A tv. 3. -ához) (A tv. 4. -ához)

29/1997. (IV. 30.) FM rendelet. (A tv. 3. -ához) (A tv. 4. -ához) 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról

DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról DOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003.( X.28. ) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról 2 Dombegyház Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1997.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (hatályos 2010. január 1-től) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben