AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 1.0. Általános rendelkezések, érvényességek 1.1. Jelen Általános Beszerzési feltételek alkalmazásában: A megrendelő az SW Umwelttechnik Magyarország: SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (2339 Majosháza, Tóközi u.10.; adószám: ) A szállító minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az SW Umwelttechnik Magyarország részére terméket szállít, illetve szolgáltatást nyújt Jelen beszerzési feltételek teljes körűen és kizárólagosan szabályozzák az SW Umwelttechnik Magyarország beszerzéseit. Az ezzel ellentétes vagy ettől eltérő tartalmú szállítói feltételek kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az SW Umwelttechnik Magyarország ezek érvényességét írásban kifejezetten elismerte. Jelen beszerzési feltételek érvényesek abban az esetben is, ha SW Umwelttechnik Magyarország az általános beszerzési feltételekkel ellentétes vagy eltérő tartalmú feltételekkel a szállító szállítását fenntartások nélkül elfogadja A jelen Általános Beszerzési Feltételek alapján létrejött egyedi megrendelések, megállapodások és azok módosításai csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha azokat SW Umwelttechnik Magyarország írásban rögzítette vagy megerősítette SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja jelen Általános Beszerzési Feltételek mindenkori módosításának jogát Ajánlat és ajánlati dokumentáció 2.1. Az ajánlatok ingyenesek és kötelezettség nélküliek, és SW Umwelttechnik Magyarország számára nem hoznak létre ajánlati kötöttséget. A szállító vállalja, hogy ajánlatában nem tér el SW Umwelttechnik Magyarország ajánlati felhívásának tartalmától A modellek, minták, szerszámok, egyéb gyártási eszközök és anyagok, valamint ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentáció vonatkozásában SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja tulajdonosi és szerzői jogát; ezeket SW Umwelttechnik Magyarország kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Fentieket kizárólag az SW Umwelttechnik Magyarország megrendelésének teljesítése céljából szabad felhasználni; a megrendelés teljesítését követően ezeket az anyagokat és valamennyi róluk készült másolatot külön felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni SW Umwelttechnik Magyarország részére. Ezen felül szállító nem közölhet az SW Umwelttechnik kifejezett, írásos engedélye nélkül harmadik személlyel az SW Umwelttechnik termékválasztékára, gyártására, gyártási folyamataira és technológiáira vonatkozó információkat. Jelen pontban szabályozott rendelkezés megsértése esetén jogsértő szállító minden jogsértő magatartás esetén ,-Ft, azaz Kettőmillió forint kötbér megfizetésére köteles. Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja azt a jogát, hogy a kötbér összegén felül a jogsértésből eredő minden káráért kártérítési igénnyel lépjen fel. Fent felsorolt dokumentációkat és eszközöket szállító köteles bizalmasan kezelni, ezen rendelkezéseket kiegészítik a pont rendelkezései Árak és fizetési feltételek 3.1. A szállító kifejezetten kijelenti, hogy a megrendelésben feltűntetett ár kötelező érvényű. Ettől eltérő tartalmú írásos megegyezés hiányában az ár paritása free works beleértve a vámolási és csomagolási költségeket is (INCOTERMS 2000 értelmében DDP) Amennyiben fentiektől eltérően a szállítás INCOTERMS 2000 szerint EXW paritással történik, akkor a szállító köteles a megrendelésben meghatározott szállítmányozót megbízni a szállítással. Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország nem nevez meg szállítmányozót vagy szállítási módot, akkor a szállító köteles a szállítmányt szállításra alkalmas csomagolásban és a legkedvezőbb szállítási díj mellett továbbítani. A szállítási előírások megszegése vagy a megállapodott szállítási határidő betartása érdekében történő sürgős szállítás következtében felmerült minden többletköltség és esetleges kár teljes mértékben a szállítót terheli A törvényben rögzített általános forgalmi adót elkülönítetten kell kimutatni. 1

2 3.4. A számlákat, amelyeket két eredeti példányban kell SW Umwelttechnik Magyarország részére kiállítani, az SW Umwelttechnik Magyarország csak abban az esetben fogadja be, amennyiben ezek SW Umwelttechnik Magyarország megrendelésének utasításai szerint tartalmazzák a rendelési, a pozíció és a megbízási számot; valamennyi fenti kötelezettség elmulasztásából eredő következmény a szállítót terheli, kivéve, ha igazolni tudja, hogy a mulasztás számára nem felróható. A számla mellékletét kell képezze az SW Umwelttechnik által aláírt szállítólevélnek Eltérő tartalmú írásos megállapodás hiányában az SW Umwelttechnik Magyarország a vételárat a szállítás szerződésszerű megtörténtét követően, a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül 3% árengedmény levonásával vagy, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kiegyenlíti A 3.4. pont rendelkezéseinek megfelelően kiállított számlában feltüntetett követelések fizetési határideje a számla az SW Umwelttechnik Magyarország részére történő szabályszerű kézbesítését követően kezdődik; jóváírási eljárás esetén pedig az áru beérkezésének rögzítési időpontjától A fizetés feltétele a hibátlan szállítás illetve teljesítés, különös tekintettel a szállítmány vagy a teljesítés helyességére, teljességére és megfelelő használhatóságára A fizetés nem jelenti a teljesítés, annak feltételeinek és árainak elismerését, valamint nem befolyásolja SW Umwelttechnik Magyarország szavatossággal kapcsolatban támasztható igényeit Minőségbiztosítás, ellenőrzési jog és az áru kellékhiányának bejelentése 4.1. Amennyiben a szállító minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, úgy köteles az SW Umwelttechnik Magyarország felé a DIN EN ISO 9001:2000 szerinti tanúsítványozást bemutatni és a termékminőséget az EN szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal igazolni. Ha a szállító nem rendelkezik a megfelelő tanúsítványokkal, úgy a leszállított terméknek vagy a teljesítésnek meg kell felelnie a legmodernebb technikai illetve a mindenkor érvényes egyéb előírásoknak SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy minőségbiztosítás céljából ellenőrizze a megrendelés kivitelezését és a szállító részéről tett intézkedéseket. Ebből a célból SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy a szokásos üzemidőben előzetes bejelentés mellett belépjen a szállító üzemének területére. SW Umwelttechnik Magyarország és a szállító arányosan viselik a rájuk eső mindenkori vizsgálat költségeit A vizsgálatok és az igazolások bemutatása nem érintik SW Umwelttechnik Magyarország szerződéses vagy törvényes szavatossági követeléseit Beszámítás, visszatartási jog és engedményezés 5.1. Az SW Umwelttechnik Magyarország mindenkor fenntartja a jogot, hogy a szállítóval szemben fennálló bármely követelését a szállító által a szállítás alapján támasztott igénybe beszámítsa, illetve erre történő hivatkozással a szállító részére esedékes kifizetéseket visszatartsa Az SW Umwelttechnik Magyarország előzetes, kifejezett írásos egyetértése nélkül a szállító szerződéses követéseit sem részben, sem teljes egészében nem engedményezheti harmadik félre Szállítási határidő, részszállítás és kötbér 6.1. Szállító tudomásul veszi, hogy a megrendelésben feltüntetett szállítási határidő kötelező érvényű. A szállítási határidő betartása során irányadó az árunak SW Umwelttechnik Magyarország által megnevezett átvételi illetve felhasználási helyre történő szerződésszerű és hiánytalan beérkezése. A szállítás vagy a teljesítés abban az esetben minősül szerződésszerűnek és hiánytalannak, amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a szerződésben rögzített jellemzőknek és garanciáknak A szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország munkatársát haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan körülmények következnek be vagy jutnak a szállító tudomására, amelyek következtében a szerződésben rögzített szállítási határidő nem tartható be Késedelmes szállítás esetén SW Umwelttechnik Magyarországot a törvényben rögzített igények illetik meg. SW Umwelttechnik Magyarország különösen jogosult arra, hogy a kitűzött póthatáridő leteltét követően teljesítés helyett kártérítési igénnyel lépjen fel. 2

3 Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország kártérítést követel, úgy a szállító jogosult arra, hogy SW Umwelttechnik Magyarország felé igazolja, hogy nem vétkes a kötelességmulasztásban Részszállítások és részteljesítések kizárólag az SW Umwelttechnik Magyarország előzetes, kifejezett írásos hozzájárulása esetén megengedettek Ha a felek kötbérben állapodtak meg, akkor ezt SW Umwelttechnik Magyarország csak a számla végső kifizetése előtt érvényesítheti Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja a jogot, hogy a kötbér összegét meghaladó kárait is érvényesítse szállítóval szemben Kárveszély és tulajdonátszállás, okmányok 7.1. A kárveszély és a tulajdon a szállítmánynak az átvételi helyre történő beérkezését, felszereléssel vagy összeszereléssel járó szállítások, valamint egyéb üzemi teljesítések esetében ezek formális átvételét követően száll át SW Umwelttechnik Magyarország-ra A szállító köteles valamennyi szállítási okmányon, szállítólevélen és a külső csomagoláson pontosan feltüntetni a rendelési számot, a rendelési tételt, a megbízási számot, a rendeltetési hely és a címzett adatait; amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből adódó késedelemért, kárért és többletköltségért az SW Umwelttechnik Magyarország nem vállal felelősséget Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja a jogot az átvételkor történő mennyiség- és minőségellenőrzésre Az ömlesztett áruk szállításakor az SW Umwelttechnik Magyarország a telephelyein lévő hitelesített mérlegek mérési adatait fogadja el. Az SW Umwelttechnik Magyarország a kontrollmérésekről minden estben mérlegjegyet készít a mérlegjegyeket a Szállító képviselőjével aláíratja. Az SW Umwelttechnik Magyarország által kiállított és a Szállító képviselője által aláírt kontrollmérések mérlegjegyei alapján kell történnie a számla kiállításának. Az SW Umwelttechnik Magyarország az 1 % -on belüli eltérést fogadja csak el ezen felüli érték esetén az általa kiállított és a Szállító képviselője által aláírt mérlegjegy alapján kéri a számlázást Az SW Umwelttechnik Magyarország a telephelyére történő szállítások minőségi átvételekor tapasztalt minőségi eltérések miatt a szállítmány átvételét megtagadhatja és visszaküldheti. A Szállító a fenti esetben haladéktalanul köteles a kifogásolt árut kicserélni a megfelelő minőségűre és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket viselni. Az SW Umwelttechnik Magyarország gyártás folyamatossága és a szállított anyag hiánya miatt feltételekkel átveheti a szállított árut, de a kifogásolt minőségi paramétert köteles a szállítólevélen minden esetben feltüntetni. A minőségi eltérés miatt keletkező esetleges károkért gyártáskiesés, többletköltség, kötbér minden esetben a Szállítót terheli a felelősség. Az SW Umwelttechnik Magyarország a felmerülő többletköltségeiről számlát állít ki és továbbítja a Szállító felé Kellékhiány vizsgálata és kellékszavatosság 8.1. A szállító felel a hiánytalan szállításokért és teljesítésért, a szerződésben rögzített jellemzőkért és szavatosságért, valamint azért, hogy a megrendelt áru vagy szolgáltatás megfeleljen a felhasználási célnak, a legmodernebb technikai színvonalnak, a hatóságok és a szakmai szövetségek által általánosan elismert műszaki biztonsági előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a szállítmány gépeket, eszközöket vagy berendezéseket tartalmaz, úgy ezeknek meg kell felelniük a szerződésteljesítés időpontjában érvényes a gépekre, eszközökre és berendezésekre vonatkozó különleges biztonsági előírásoknak, valamint CE-jelzéssel kell rendelkezniük SW Umwelttechnik Magyarország köteles megfelelő határidőn belül az áru minőségi ellenőrző vizsgálatát elvégezni; a kifogás abban az esetben minősül időben bejelentettnek, ha azt a szállító felé az áru beérkezésétől számított 8 munkanapon belül, rejtett hibák esetén azok felfedezését követően jelzi SW Umwelttechnik Magyarország-ot korlátozásmentesen megilletik a törvényben rögzített szavatossági igények; SW Umwelttechnik Magyarország minden esetben jogosult arra, hogy saját döntése alapján a szállítótól követelje a hiba legfeljebb 15 napon belüli elhárítását vagy új termék szállítását azzal, hogy a kijavítás vagy kicserélés esetén is Szállítót terheli az SW Umwelttechnik Magyarországnál a hiba bekövetkeztéből eredően felmerült minden egyéb kár és költség. Mindez kifejezetten nem érinti az SW Umwelttechnik Magyarország kártérítésre vonatkozó jogát Amennyiben fennáll a Szállító utólagos teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, úgy a szállító köteles ennek teljesítése során alkalmazkodni SW Umwelttechnik Magyarország üzemi igényeihez. A szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország részére a kijavítással vagy kicseréléssel egyidejűleg megtéríteni azokat a károkat és költségeket, amelyek a hiba bejelentését követően a leszállított 3

4 árun végzett beavatkozások, valamint a hiányosságok feltárásához szükséges hibakeresés, illetve az áru hibája következtében egyébként felmerültek SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy a szállító költségére maga végezze el a hibaelhárítást, amennyiben a késedelem veszély forrása vagy sürgős hibaelhárítás szükséges. Szállító ebben az esetben köteles a hibaelhárítás költségeit az SW Umwelttechnik Magyarország részére a felmerült költségek Szállító részére történő bejelentését követő 15 napon belül megtéríteni Szállító vállalja, hogy a leszállított árura legalább 36 hónapos garanciát biztosít, kivéve, ha a leszállított árura jogszabály ennél hosszabb szavatossági, illetve jótállási időt ír elő Termékszavatosság, mentesítés és felelősségbiztosítási védelem 9.1. Szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország-ot minden olyan per, igény, és követelés, valamint az ezek alapján SW Umwelttechnik Magyarország-nál esetlegesen felmerülő kár alól teljes körűen mentesíteni, amennyiben a kérdéses per, igény, követelés, illetve kár szállító által szállított termék termékhibájára vezethető vissza, illetve egyéb módon szállítónak felróható A káreseményekért viselt felelősség keretében a 9.1. pont értelmében a szállító köteles az esetlegesen felmerülő költségeket megtéríteni, amelyek egy a SW Umwelttechnik Magyarország által kezdeményezett visszahívási akció következtében vagy azzal összefüggésben keletkeztek. A visszahívási intézkedések tartalmáról és terjedelméről SW Umwelttechnik Magyarország - a lehetőségek és az elvárhatóság keretein belül - tájékoztatja a szállítót és lehetővé teszi számára az állásfoglalást. Mindezek nem érintik az egyéb törvényes követeléseket A szállító kötelezi magát arra, hogy saját felelősségébe tartozó károkra, saját költségére megfelelő felelősségbiztosítást köt. A szállító kérésre igazolja SW Umwelttechnik Magyarország felé a káreseményenkénti fedezeti összeg nagyságát. A biztosítás összege és feltételei nem befolyásolják vagy korlátozzák a szállító szerződésben vagy törvényben szabályozott felelősségét - függetlenül annak jogalapjától Jogvédelem A szállító tartozik felelősséggel azért, hogy szállításai során ne sérüljenek harmadik személyek jogai Amennyiben harmadik személy jogsérelem miatt követeléssel lép fel SW Umwelttechnik Magyarország-al szemben, úgy a szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország-ot ezen követelések alól első felszólításra, maradéktalanul mentesíteni A szállító mentesítési kötelezettsége mindazon költségekre és károkra vonatkozik, amelyek harmadik személyek vagy ezek követeléséből vagy ezzel összefüggésben az SW Umwelttechnik Magyarországnál szükségképpen származnak Az elévülési határidő a szerződéskötéstől számított 10 év Dokumentumok, részegységek rendelkezésre bocsátása, tulajdonjog fenntartása és titoktartás SW Umwelttechnik Magyarország a szállítónak kellő időben átadja a megállapodott példányszámban azokat a műszaki rajzokat, terveket, leírásokat vagy egyéb dokumentumokat, amelyek szükségesek a szerződésben rögzített kivitelezési határidők betartásához Az okmányok átadása SW Umwelttechnik Magyarország részéről nem érinti a szállító felelősségét Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország részegységeket bocsát a szállító rendelkezésére, úgy azokra továbbra is fennáll SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonjoga, a szállító pedig SW Umwelttechnik Magyarország részére elvégzi ezen egységek beépítését vagy átalakítását. Amennyiben a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonában lévő egységet más nem SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező tárggyal építik össze, úgy SW Umwelttechnik Magyarország az új termékben a saját tulajdonát képező részegység értékének hányadában szerez tulajdont (beszerzési ár plusz általános forgalmi adó) a beépítés időpontjában Amennyiben az SW Umwelttechnik Magyarország által rendelkezésre bocsátott részegységet és a nem SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező tárgyat egymástól elválaszthatatlan módon összeépítik, úgy SW Umwelttechnik Magyarország az új termékben a saját tulajdonát képező részegység értékének hányadában szerez tulajdont (beszerzési ár plusz általános forgalmi adó) az összeépítés időpontjában. Amennyiben az összeépítés olyan módon történik, hogy a szállító által rendelkezésre bocsátott dolog fődolognak tekinthető, akkor a megállapodás szerint a szállító részarányosan átruházza SW Umwelttechnik Magyarországra a tulajdonjogot; a szállító megőrzi SW Umwelttechnik Magyarország részére az annak kizárólagos vagy társtulajdonában lévő dolgot. 4

5 11.5. Szerszámok esetében SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja azok tulajdonjogát; a szállító kötelezettsége, hogy a szerszámokat kizárólag a SW Umwelttechnik Magyarország részéről megrendelt termék gyártásánál használja fel. A szállító köteles a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező szerszámokat tűz-, víz- és lopáskárok ellen újkori értékre biztosítani. Ezzel egyidejűleg a szállító már ebben az időpontban SW Umwelttechnik Magyarország javára engedményezi valamennyi a biztosításokból származó kártérítési igényt; SW Umwelttechnik Magyarország ehelyütt elfogadja az engedményezést. A szállító köteles a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonában lévő eszközöknél a szükséges karbantartási és ellenőrzési feladatokat, valamint valamennyi üzemben tartási és üzembe helyezési munkát saját költségére kellő időben elvégezni A szállító köteles a kapott ábrákat, rajzokat, számításokat és egyéb dokumentumokat és információkat szigorúan bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére ezeket csak SW Umwelttechnik Magyarország kifejezett, írásbeli egyetértése esetén teheti hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség a szerződés teljesítését követően is érvényben marad; a titoktartási kötelezettség abban az esetben és akkor szűnik meg, ha a rendelkezésre bocsátott ábrák, rajzok, számítások és az egyéb dokumentumokban rögzített gyártási know-how közismertté válik Amennyiben a 11.3 és/vagy 11.4 pont szerint SW Umwelttechnik Magyarországot megillető biztosítékjogok értéke több mint 10 %-al meghaladja azon áruk beszerzési árát, amelyeknél SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonjog-fenntartást kötött ki, úgy a szállító kérésére SW Umwelttechnik Magyarország köteles a tetszése szerinti biztosítékokról lemondani Visszalépés SW Umwelttechnik Magyarország visszaléphet a szerződéstől, ha a szállító csődeljárást kér maga ellen, illetve ha felszámolóval szemben felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul. A visszalépési jog abban az esetben is fennáll, ha SW Umwelttechnik Magyarország tudomást szerez egyedi végrehajtási intézkedésekről a szállítóval szemben A törvényben meghatározott visszalépési szabályozások nem változnak Alvállalkozók A szállító a megrendelés teljes vagy részleges kivitelezését SW Umwelttechnik Magyarország előzetes írásos egyetértésével átruházhatja harmadik félre Reklám A szállító csak SW Umwelttechnik Magyarország előzetes írásos engedélye birtokában utalhat a fennálló üzleti kapcsolatra Bírói illetékesség, teljesítés helye és jogválasztás Amennyiben a jelen Általános Beszerzési Feltételek illetve az ez alapján létrejött egyedi megállapodások valamely rendelkezése semmis vagy érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, valamint az Általános Beszerzési Feltételek illetve a megállapodások egészét. A jelen Általános Beszerzési Feltételekben és az egyedi megállapodásokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen Általános Beszerzési Feltételekre és az ez alapján létrejött megállapodásokra és szállításokra a magyar anyagi és eljárási jog alkalmazandó. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Beszerzési Feltételekből és az ez alapján létrejött megállapodásokból származó esetlegesen felmerülő jogvitákat személyes tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ezirányú törekvéseik nem vezetnének eredményre, úgy a Szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének Majosháza, Galló Ferenc Ügyvezető igazgató 5

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság Általános Beszerzési Feltételei. 1.) Általános rendelkezések, érvényesség

A Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság Általános Beszerzési Feltételei. 1.) Általános rendelkezések, érvényesség A Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság Általános Beszerzési Feltételei 1.) Általános rendelkezések, érvényesség 1.1 Jelen Általános beszerzési feltételek alkalmazása

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések érvényesség 1.1 A következő általános szerződési feltételek vonatkoznak valamennyi szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra, amely Társaságunkkal

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Érvényes: június 01. től

Érvényes: június 01. től ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (ÁBF) Mould Tech Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 7. Cégjegyzékszám: 20-09-065076 Adószám: 12698149-2-20 Érvényes: 2016. június

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

A BÖLLHOFF Kft. Általános Szerződési Feltételei

A BÖLLHOFF Kft. Általános Szerződési Feltételei A BÖLLHOFF Kft. Általános Szerződési Feltételei 1. Általános szerződési hatálya és feltételek A BÖLLHOFF Kft. összes magyarországi ajánlatára és értékesítésére az alábbiakban rögzítettek alkalmazandók,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a SZERZŐDÉS 4351/2 mely létrejött egyrészről a * Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady Endre út 122.) Képviseli: Avramcsev Péter gazdasági igazgató Adószám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

A MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft. Általános Beszerzési Feltételei (ÁBF)

A MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft. Általános Beszerzési Feltételei (ÁBF) 1.Általános tudnivalók, érvényességi terület A MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft. Általános Beszerzési Feltételei (ÁBF) 1.1. Jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) valamennyi a MÜPRO Magyarország

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei)

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei) AMStudio Kft. - Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2002.december 1-jétől (2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek

Általános kereskedelmi feltételek Általános kereskedelmi feltételek A VALPLAST SK, spol. s r.o. társaság (Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

BERICAP BT. H-8000 Székesfehérvár Aszalvölgyi út. 13. Tel: Fax:

BERICAP BT. H-8000 Székesfehérvár Aszalvölgyi út. 13. Tel: Fax: A BERICAP ZÁRÓDÁSTECHNIKAI BT ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 1. cikk Az alkalmazás köre BERICAP BT. 1/1 Bericap Bt (továbbiakban Megrendelő) a beszerzési megrendeléseit a jelen Általános Beszerzési Feltételekre

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek

Általános beszerzési feltételek Általános beszerzési feltételek 1. Jelen feltételek hatálya 1.1. A FALCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban FALCO ) megrendeléseire a szállítóval és az ilyen megrendelések alapján létrejövő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben