AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 1.0. Általános rendelkezések, érvényességek 1.1. Jelen Általános Beszerzési feltételek alkalmazásában: A megrendelő az SW Umwelttechnik Magyarország: SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (2339 Majosháza, Tóközi u.10.; adószám: ) A szállító minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az SW Umwelttechnik Magyarország részére terméket szállít, illetve szolgáltatást nyújt Jelen beszerzési feltételek teljes körűen és kizárólagosan szabályozzák az SW Umwelttechnik Magyarország beszerzéseit. Az ezzel ellentétes vagy ettől eltérő tartalmú szállítói feltételek kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az SW Umwelttechnik Magyarország ezek érvényességét írásban kifejezetten elismerte. Jelen beszerzési feltételek érvényesek abban az esetben is, ha SW Umwelttechnik Magyarország az általános beszerzési feltételekkel ellentétes vagy eltérő tartalmú feltételekkel a szállító szállítását fenntartások nélkül elfogadja A jelen Általános Beszerzési Feltételek alapján létrejött egyedi megrendelések, megállapodások és azok módosításai csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha azokat SW Umwelttechnik Magyarország írásban rögzítette vagy megerősítette SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja jelen Általános Beszerzési Feltételek mindenkori módosításának jogát Ajánlat és ajánlati dokumentáció 2.1. Az ajánlatok ingyenesek és kötelezettség nélküliek, és SW Umwelttechnik Magyarország számára nem hoznak létre ajánlati kötöttséget. A szállító vállalja, hogy ajánlatában nem tér el SW Umwelttechnik Magyarország ajánlati felhívásának tartalmától A modellek, minták, szerszámok, egyéb gyártási eszközök és anyagok, valamint ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentáció vonatkozásában SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja tulajdonosi és szerzői jogát; ezeket SW Umwelttechnik Magyarország kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Fentieket kizárólag az SW Umwelttechnik Magyarország megrendelésének teljesítése céljából szabad felhasználni; a megrendelés teljesítését követően ezeket az anyagokat és valamennyi róluk készült másolatot külön felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni SW Umwelttechnik Magyarország részére. Ezen felül szállító nem közölhet az SW Umwelttechnik kifejezett, írásos engedélye nélkül harmadik személlyel az SW Umwelttechnik termékválasztékára, gyártására, gyártási folyamataira és technológiáira vonatkozó információkat. Jelen pontban szabályozott rendelkezés megsértése esetén jogsértő szállító minden jogsértő magatartás esetén ,-Ft, azaz Kettőmillió forint kötbér megfizetésére köteles. Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja azt a jogát, hogy a kötbér összegén felül a jogsértésből eredő minden káráért kártérítési igénnyel lépjen fel. Fent felsorolt dokumentációkat és eszközöket szállító köteles bizalmasan kezelni, ezen rendelkezéseket kiegészítik a pont rendelkezései Árak és fizetési feltételek 3.1. A szállító kifejezetten kijelenti, hogy a megrendelésben feltűntetett ár kötelező érvényű. Ettől eltérő tartalmú írásos megegyezés hiányában az ár paritása free works beleértve a vámolási és csomagolási költségeket is (INCOTERMS 2000 értelmében DDP) Amennyiben fentiektől eltérően a szállítás INCOTERMS 2000 szerint EXW paritással történik, akkor a szállító köteles a megrendelésben meghatározott szállítmányozót megbízni a szállítással. Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország nem nevez meg szállítmányozót vagy szállítási módot, akkor a szállító köteles a szállítmányt szállításra alkalmas csomagolásban és a legkedvezőbb szállítási díj mellett továbbítani. A szállítási előírások megszegése vagy a megállapodott szállítási határidő betartása érdekében történő sürgős szállítás következtében felmerült minden többletköltség és esetleges kár teljes mértékben a szállítót terheli A törvényben rögzített általános forgalmi adót elkülönítetten kell kimutatni. 1

2 3.4. A számlákat, amelyeket két eredeti példányban kell SW Umwelttechnik Magyarország részére kiállítani, az SW Umwelttechnik Magyarország csak abban az esetben fogadja be, amennyiben ezek SW Umwelttechnik Magyarország megrendelésének utasításai szerint tartalmazzák a rendelési, a pozíció és a megbízási számot; valamennyi fenti kötelezettség elmulasztásából eredő következmény a szállítót terheli, kivéve, ha igazolni tudja, hogy a mulasztás számára nem felróható. A számla mellékletét kell képezze az SW Umwelttechnik által aláírt szállítólevélnek Eltérő tartalmú írásos megállapodás hiányában az SW Umwelttechnik Magyarország a vételárat a szállítás szerződésszerű megtörténtét követően, a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül 3% árengedmény levonásával vagy, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kiegyenlíti A 3.4. pont rendelkezéseinek megfelelően kiállított számlában feltüntetett követelések fizetési határideje a számla az SW Umwelttechnik Magyarország részére történő szabályszerű kézbesítését követően kezdődik; jóváírási eljárás esetén pedig az áru beérkezésének rögzítési időpontjától A fizetés feltétele a hibátlan szállítás illetve teljesítés, különös tekintettel a szállítmány vagy a teljesítés helyességére, teljességére és megfelelő használhatóságára A fizetés nem jelenti a teljesítés, annak feltételeinek és árainak elismerését, valamint nem befolyásolja SW Umwelttechnik Magyarország szavatossággal kapcsolatban támasztható igényeit Minőségbiztosítás, ellenőrzési jog és az áru kellékhiányának bejelentése 4.1. Amennyiben a szállító minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, úgy köteles az SW Umwelttechnik Magyarország felé a DIN EN ISO 9001:2000 szerinti tanúsítványozást bemutatni és a termékminőséget az EN szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal igazolni. Ha a szállító nem rendelkezik a megfelelő tanúsítványokkal, úgy a leszállított terméknek vagy a teljesítésnek meg kell felelnie a legmodernebb technikai illetve a mindenkor érvényes egyéb előírásoknak SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy minőségbiztosítás céljából ellenőrizze a megrendelés kivitelezését és a szállító részéről tett intézkedéseket. Ebből a célból SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy a szokásos üzemidőben előzetes bejelentés mellett belépjen a szállító üzemének területére. SW Umwelttechnik Magyarország és a szállító arányosan viselik a rájuk eső mindenkori vizsgálat költségeit A vizsgálatok és az igazolások bemutatása nem érintik SW Umwelttechnik Magyarország szerződéses vagy törvényes szavatossági követeléseit Beszámítás, visszatartási jog és engedményezés 5.1. Az SW Umwelttechnik Magyarország mindenkor fenntartja a jogot, hogy a szállítóval szemben fennálló bármely követelését a szállító által a szállítás alapján támasztott igénybe beszámítsa, illetve erre történő hivatkozással a szállító részére esedékes kifizetéseket visszatartsa Az SW Umwelttechnik Magyarország előzetes, kifejezett írásos egyetértése nélkül a szállító szerződéses követéseit sem részben, sem teljes egészében nem engedményezheti harmadik félre Szállítási határidő, részszállítás és kötbér 6.1. Szállító tudomásul veszi, hogy a megrendelésben feltüntetett szállítási határidő kötelező érvényű. A szállítási határidő betartása során irányadó az árunak SW Umwelttechnik Magyarország által megnevezett átvételi illetve felhasználási helyre történő szerződésszerű és hiánytalan beérkezése. A szállítás vagy a teljesítés abban az esetben minősül szerződésszerűnek és hiánytalannak, amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a szerződésben rögzített jellemzőknek és garanciáknak A szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország munkatársát haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan körülmények következnek be vagy jutnak a szállító tudomására, amelyek következtében a szerződésben rögzített szállítási határidő nem tartható be Késedelmes szállítás esetén SW Umwelttechnik Magyarországot a törvényben rögzített igények illetik meg. SW Umwelttechnik Magyarország különösen jogosult arra, hogy a kitűzött póthatáridő leteltét követően teljesítés helyett kártérítési igénnyel lépjen fel. 2

3 Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország kártérítést követel, úgy a szállító jogosult arra, hogy SW Umwelttechnik Magyarország felé igazolja, hogy nem vétkes a kötelességmulasztásban Részszállítások és részteljesítések kizárólag az SW Umwelttechnik Magyarország előzetes, kifejezett írásos hozzájárulása esetén megengedettek Ha a felek kötbérben állapodtak meg, akkor ezt SW Umwelttechnik Magyarország csak a számla végső kifizetése előtt érvényesítheti Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja a jogot, hogy a kötbér összegét meghaladó kárait is érvényesítse szállítóval szemben Kárveszély és tulajdonátszállás, okmányok 7.1. A kárveszély és a tulajdon a szállítmánynak az átvételi helyre történő beérkezését, felszereléssel vagy összeszereléssel járó szállítások, valamint egyéb üzemi teljesítések esetében ezek formális átvételét követően száll át SW Umwelttechnik Magyarország-ra A szállító köteles valamennyi szállítási okmányon, szállítólevélen és a külső csomagoláson pontosan feltüntetni a rendelési számot, a rendelési tételt, a megbízási számot, a rendeltetési hely és a címzett adatait; amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből adódó késedelemért, kárért és többletköltségért az SW Umwelttechnik Magyarország nem vállal felelősséget Az SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja a jogot az átvételkor történő mennyiség- és minőségellenőrzésre Az ömlesztett áruk szállításakor az SW Umwelttechnik Magyarország a telephelyein lévő hitelesített mérlegek mérési adatait fogadja el. Az SW Umwelttechnik Magyarország a kontrollmérésekről minden estben mérlegjegyet készít a mérlegjegyeket a Szállító képviselőjével aláíratja. Az SW Umwelttechnik Magyarország által kiállított és a Szállító képviselője által aláírt kontrollmérések mérlegjegyei alapján kell történnie a számla kiállításának. Az SW Umwelttechnik Magyarország az 1 % -on belüli eltérést fogadja csak el ezen felüli érték esetén az általa kiállított és a Szállító képviselője által aláírt mérlegjegy alapján kéri a számlázást Az SW Umwelttechnik Magyarország a telephelyére történő szállítások minőségi átvételekor tapasztalt minőségi eltérések miatt a szállítmány átvételét megtagadhatja és visszaküldheti. A Szállító a fenti esetben haladéktalanul köteles a kifogásolt árut kicserélni a megfelelő minőségűre és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket viselni. Az SW Umwelttechnik Magyarország gyártás folyamatossága és a szállított anyag hiánya miatt feltételekkel átveheti a szállított árut, de a kifogásolt minőségi paramétert köteles a szállítólevélen minden esetben feltüntetni. A minőségi eltérés miatt keletkező esetleges károkért gyártáskiesés, többletköltség, kötbér minden esetben a Szállítót terheli a felelősség. Az SW Umwelttechnik Magyarország a felmerülő többletköltségeiről számlát állít ki és továbbítja a Szállító felé Kellékhiány vizsgálata és kellékszavatosság 8.1. A szállító felel a hiánytalan szállításokért és teljesítésért, a szerződésben rögzített jellemzőkért és szavatosságért, valamint azért, hogy a megrendelt áru vagy szolgáltatás megfeleljen a felhasználási célnak, a legmodernebb technikai színvonalnak, a hatóságok és a szakmai szövetségek által általánosan elismert műszaki biztonsági előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a szállítmány gépeket, eszközöket vagy berendezéseket tartalmaz, úgy ezeknek meg kell felelniük a szerződésteljesítés időpontjában érvényes a gépekre, eszközökre és berendezésekre vonatkozó különleges biztonsági előírásoknak, valamint CE-jelzéssel kell rendelkezniük SW Umwelttechnik Magyarország köteles megfelelő határidőn belül az áru minőségi ellenőrző vizsgálatát elvégezni; a kifogás abban az esetben minősül időben bejelentettnek, ha azt a szállító felé az áru beérkezésétől számított 8 munkanapon belül, rejtett hibák esetén azok felfedezését követően jelzi SW Umwelttechnik Magyarország-ot korlátozásmentesen megilletik a törvényben rögzített szavatossági igények; SW Umwelttechnik Magyarország minden esetben jogosult arra, hogy saját döntése alapján a szállítótól követelje a hiba legfeljebb 15 napon belüli elhárítását vagy új termék szállítását azzal, hogy a kijavítás vagy kicserélés esetén is Szállítót terheli az SW Umwelttechnik Magyarországnál a hiba bekövetkeztéből eredően felmerült minden egyéb kár és költség. Mindez kifejezetten nem érinti az SW Umwelttechnik Magyarország kártérítésre vonatkozó jogát Amennyiben fennáll a Szállító utólagos teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, úgy a szállító köteles ennek teljesítése során alkalmazkodni SW Umwelttechnik Magyarország üzemi igényeihez. A szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország részére a kijavítással vagy kicseréléssel egyidejűleg megtéríteni azokat a károkat és költségeket, amelyek a hiba bejelentését követően a leszállított 3

4 árun végzett beavatkozások, valamint a hiányosságok feltárásához szükséges hibakeresés, illetve az áru hibája következtében egyébként felmerültek SW Umwelttechnik Magyarország jogosult arra, hogy a szállító költségére maga végezze el a hibaelhárítást, amennyiben a késedelem veszély forrása vagy sürgős hibaelhárítás szükséges. Szállító ebben az esetben köteles a hibaelhárítás költségeit az SW Umwelttechnik Magyarország részére a felmerült költségek Szállító részére történő bejelentését követő 15 napon belül megtéríteni Szállító vállalja, hogy a leszállított árura legalább 36 hónapos garanciát biztosít, kivéve, ha a leszállított árura jogszabály ennél hosszabb szavatossági, illetve jótállási időt ír elő Termékszavatosság, mentesítés és felelősségbiztosítási védelem 9.1. Szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország-ot minden olyan per, igény, és követelés, valamint az ezek alapján SW Umwelttechnik Magyarország-nál esetlegesen felmerülő kár alól teljes körűen mentesíteni, amennyiben a kérdéses per, igény, követelés, illetve kár szállító által szállított termék termékhibájára vezethető vissza, illetve egyéb módon szállítónak felróható A káreseményekért viselt felelősség keretében a 9.1. pont értelmében a szállító köteles az esetlegesen felmerülő költségeket megtéríteni, amelyek egy a SW Umwelttechnik Magyarország által kezdeményezett visszahívási akció következtében vagy azzal összefüggésben keletkeztek. A visszahívási intézkedések tartalmáról és terjedelméről SW Umwelttechnik Magyarország - a lehetőségek és az elvárhatóság keretein belül - tájékoztatja a szállítót és lehetővé teszi számára az állásfoglalást. Mindezek nem érintik az egyéb törvényes követeléseket A szállító kötelezi magát arra, hogy saját felelősségébe tartozó károkra, saját költségére megfelelő felelősségbiztosítást köt. A szállító kérésre igazolja SW Umwelttechnik Magyarország felé a káreseményenkénti fedezeti összeg nagyságát. A biztosítás összege és feltételei nem befolyásolják vagy korlátozzák a szállító szerződésben vagy törvényben szabályozott felelősségét - függetlenül annak jogalapjától Jogvédelem A szállító tartozik felelősséggel azért, hogy szállításai során ne sérüljenek harmadik személyek jogai Amennyiben harmadik személy jogsérelem miatt követeléssel lép fel SW Umwelttechnik Magyarország-al szemben, úgy a szállító köteles SW Umwelttechnik Magyarország-ot ezen követelések alól első felszólításra, maradéktalanul mentesíteni A szállító mentesítési kötelezettsége mindazon költségekre és károkra vonatkozik, amelyek harmadik személyek vagy ezek követeléséből vagy ezzel összefüggésben az SW Umwelttechnik Magyarországnál szükségképpen származnak Az elévülési határidő a szerződéskötéstől számított 10 év Dokumentumok, részegységek rendelkezésre bocsátása, tulajdonjog fenntartása és titoktartás SW Umwelttechnik Magyarország a szállítónak kellő időben átadja a megállapodott példányszámban azokat a műszaki rajzokat, terveket, leírásokat vagy egyéb dokumentumokat, amelyek szükségesek a szerződésben rögzített kivitelezési határidők betartásához Az okmányok átadása SW Umwelttechnik Magyarország részéről nem érinti a szállító felelősségét Amennyiben SW Umwelttechnik Magyarország részegységeket bocsát a szállító rendelkezésére, úgy azokra továbbra is fennáll SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonjoga, a szállító pedig SW Umwelttechnik Magyarország részére elvégzi ezen egységek beépítését vagy átalakítását. Amennyiben a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonában lévő egységet más nem SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező tárggyal építik össze, úgy SW Umwelttechnik Magyarország az új termékben a saját tulajdonát képező részegység értékének hányadában szerez tulajdont (beszerzési ár plusz általános forgalmi adó) a beépítés időpontjában Amennyiben az SW Umwelttechnik Magyarország által rendelkezésre bocsátott részegységet és a nem SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező tárgyat egymástól elválaszthatatlan módon összeépítik, úgy SW Umwelttechnik Magyarország az új termékben a saját tulajdonát képező részegység értékének hányadában szerez tulajdont (beszerzési ár plusz általános forgalmi adó) az összeépítés időpontjában. Amennyiben az összeépítés olyan módon történik, hogy a szállító által rendelkezésre bocsátott dolog fődolognak tekinthető, akkor a megállapodás szerint a szállító részarányosan átruházza SW Umwelttechnik Magyarországra a tulajdonjogot; a szállító megőrzi SW Umwelttechnik Magyarország részére az annak kizárólagos vagy társtulajdonában lévő dolgot. 4

5 11.5. Szerszámok esetében SW Umwelttechnik Magyarország fenntartja azok tulajdonjogát; a szállító kötelezettsége, hogy a szerszámokat kizárólag a SW Umwelttechnik Magyarország részéről megrendelt termék gyártásánál használja fel. A szállító köteles a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonát képező szerszámokat tűz-, víz- és lopáskárok ellen újkori értékre biztosítani. Ezzel egyidejűleg a szállító már ebben az időpontban SW Umwelttechnik Magyarország javára engedményezi valamennyi a biztosításokból származó kártérítési igényt; SW Umwelttechnik Magyarország ehelyütt elfogadja az engedményezést. A szállító köteles a SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonában lévő eszközöknél a szükséges karbantartási és ellenőrzési feladatokat, valamint valamennyi üzemben tartási és üzembe helyezési munkát saját költségére kellő időben elvégezni A szállító köteles a kapott ábrákat, rajzokat, számításokat és egyéb dokumentumokat és információkat szigorúan bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére ezeket csak SW Umwelttechnik Magyarország kifejezett, írásbeli egyetértése esetén teheti hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség a szerződés teljesítését követően is érvényben marad; a titoktartási kötelezettség abban az esetben és akkor szűnik meg, ha a rendelkezésre bocsátott ábrák, rajzok, számítások és az egyéb dokumentumokban rögzített gyártási know-how közismertté válik Amennyiben a 11.3 és/vagy 11.4 pont szerint SW Umwelttechnik Magyarországot megillető biztosítékjogok értéke több mint 10 %-al meghaladja azon áruk beszerzési árát, amelyeknél SW Umwelttechnik Magyarország tulajdonjog-fenntartást kötött ki, úgy a szállító kérésére SW Umwelttechnik Magyarország köteles a tetszése szerinti biztosítékokról lemondani Visszalépés SW Umwelttechnik Magyarország visszaléphet a szerződéstől, ha a szállító csődeljárást kér maga ellen, illetve ha felszámolóval szemben felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul. A visszalépési jog abban az esetben is fennáll, ha SW Umwelttechnik Magyarország tudomást szerez egyedi végrehajtási intézkedésekről a szállítóval szemben A törvényben meghatározott visszalépési szabályozások nem változnak Alvállalkozók A szállító a megrendelés teljes vagy részleges kivitelezését SW Umwelttechnik Magyarország előzetes írásos egyetértésével átruházhatja harmadik félre Reklám A szállító csak SW Umwelttechnik Magyarország előzetes írásos engedélye birtokában utalhat a fennálló üzleti kapcsolatra Bírói illetékesség, teljesítés helye és jogválasztás Amennyiben a jelen Általános Beszerzési Feltételek illetve az ez alapján létrejött egyedi megállapodások valamely rendelkezése semmis vagy érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, valamint az Általános Beszerzési Feltételek illetve a megállapodások egészét. A jelen Általános Beszerzési Feltételekben és az egyedi megállapodásokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen Általános Beszerzési Feltételekre és az ez alapján létrejött megállapodásokra és szállításokra a magyar anyagi és eljárási jog alkalmazandó. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Beszerzési Feltételekből és az ez alapján létrejött megállapodásokból származó esetlegesen felmerülő jogvitákat személyes tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ezirányú törekvéseik nem vezetnének eredményre, úgy a Szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének Majosháza, Galló Ferenc Ügyvezető igazgató 5

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FÉMALK Fémöntészeti és Alkatrészgyártó Zártkörű Részvénytársaság (1211-Budapest, Öntödei u. 2-12., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-10-044879 Cégjegyzékszám) mint

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Jelen általános szerződési feltételek a PROFILPLAST Kft. (Vállalkozó) és Ügyfelei (Megrendelők) között létrejövő vállalkozási, szállítási szerződés általános

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TRANSMODULS Tervező- és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Cg. 19-09-500533 8200 Veszprém, József Attila utca 9. által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AJÁNLAT, VISSZAIGAZOLÁS,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a www.oerlikon.com/metco oldalon. 1. Általános rész 1.1. Alapfogalmak

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben