Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata május 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. 2013. május 21."

Átírás

1 Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata május 21.

2 1. Az adatvédelmi szabályzat célja 1.1. A szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Alföldvíz Zrt. megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) vonatkozó rendelkezéseinek, így különösen a 24. (3) bekezdésének, mely szerint a közüzemi szolgáltató köteles az Infotörvény végrehajtása érdekében Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezni. A jelen szabályzat további célja, hogy az Alföldvíz Zrt. egyes szervezeti egységei tekintetében egységes keretek között, átfogóan látható legyen a társaság által kezelt, a beilletve kiküldendő adatok köre, továbbá, hogy az adatkezelés tekintetében teljes körű és egységes szabályrendszer kerüljön kialakításra. 2. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jogszabályi alapja és hatálya 2.1. A szabályzat jogszabályi alapja A jelen szabályzat alapját az Infotörvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX., törvényben (továbbiakban: Vksztv.) valamint a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt adatkezelési rendelkezések képezi A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya azon természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adatainak kezelésére terjed ki, akik az Alföldvíz Zrt.-vel ügyfélkapcsolatba állnak, ügyfélkapcsolatban álltak és ezen személyek adatainak a kezelése az Adatkezelő vízközmű- szolgáltatási tevékenységéhez szükséges A szabályzat időbeli hatálya A jelen szabályzat május 21. napjától hatályos és hatálya határozatlan ideig tart A szabályzat személyi hatálya A szabályzat személyi hatálya az Alföldvíz Zrt. valamennyi munkavállalójára kiterjed, aki a vízközmű- szolgáltatási tevékenység során az Érintettek (felhasználók) adatait kezeli. 3. Értelmező rendelkezések 3.1. Érintett: az Alföldvíz Zrt.-nél a személyes adat alapján azonosított természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.(e körbe tartozik a Vksztv. szerinti felhasználó is); 3.2. felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja; 3.3. felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi, 3.4. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés; Az Alföldvíz Zrt. tekintetében leggyakrabban a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt - kezelendő személyes adatok különösen: Az Érintett (Felhasználó) neve, születésének időpontja, anyja neve, címe, telefonszámát, felhasználási helyének címe, címe, hátralékának összege, nem természetes személy esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma közérdekű adat: Az Alföldvíz Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adat; 1

3 3.6. közérdekből nyilvános adat: amelynek megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét, nyilvánosságra hozatalát törvény elrendeli; 3.7. hozzájárulás: az Érintett önkéntes és határozott kinyilvánítása adatainak kezeléséhez (lehet írásbeli vagy szóbeli). A hozzájárulás az Érintett részéről megfelelő tájékoztatáson kell alapuljon, amely szerint egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 3.8. tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 3.9. Adatkezelő: Az Alföldvíz Zrt., Adatkezelést végző: Az Alföldvíz Zt. valamennyi munkavállalója, aki adatot kezel adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Pl.: Hatóság megkeresése estén kötelező adatszolgáltatás); adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: Az Alföldvíz Zrt.-vel szerződés jogviszony alapján az adatok feldolgozását végző természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Ilyen adatfeldolgozó lehet pl.: más gazdasági társaság, aki felhasználói számlák gyártását végzi; Kintlévőség eladása más társaság részére); adatfelelős: az, Az Alföldvíz Zrt. amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; adatközlő: Az Alföldvíz Zrt. amely adatait a saját honlapján közzéteszi; A jelen szabályzatban az Alföldvíz Zrt. megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő. 4. Az adatkezelés általános elvei és célja valamint jogalapja 4.1. Az adatkezelés kizárólag meghatározott célból történhet. Az adatkezelés célja: víziközmű-szolgáltatás végzésével kapcsolatban, a jogszabályi követelménynek megfelelő - Érintettekre vonatkozó - adatkezelés A 4.1. pontban rögzített követelmény biztosítása érdekében az Adatkezelő jóhiszeműség követelményeinek megfelelően az Érintettekkel együttműködve jár el célhoz kötötten a törvényesség elveinek betartásával Valamennyi adat tekintetében az adatkezelés meghatározott jogalap esetén végezhető. A jogalap lehet az Érintett részéről tett önkéntes hozzájárulás, vagy jogszabály alapján kötelező adatkezelés Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésszerűen gyakorolja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig és mértékig lehessen azonosítani. 2

4 5. Személyes adat kezelése 5.1. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Személyes adat kezelhető, az adatkezelés jogalapja: Az adat kezelhető az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, amely határozott és tájékozott atekintetben, hogy hozzájárulását konkrétan mihez adja meg Önkéntesnek kell tekinteni az Érintett hozzájárulását, ha az adatkezelést végző részére szóban elmondja vagy írásbeli megkeresésében megírja személyes adatát. (Pl.: nevét, címét, telefonszámát, anyja nevét, felhasználási helyének címét, címét) Amennyiben a hozzájárulással kapcsolatban bárminemű kétség merül fel azt kell vélelmezni, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulást az Érintett nem adat meg. Nem tekinthető önkéntesnek az adatszolgáltatás, ha azt az adott Érintettre (felhasználóra) vonatkozóan, más teszi meg A személyes adat kezelése alapulhat kötelező adatkezelésen is, amely törvény vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból kerülhet elrendelésre Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Adatkezelő kötelezettségének teljesítéséhez (vagy jogos érdekének illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez) szükséges Az Érintett az Adatkezelővel kötött szerződésében hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés illetve az Adatkezelőt megillető Vksztv. szerinti jogosultságok végrehajtásához szükséges. 6. Közérdekű adat (és a közérdekből nyilvános adat) kezelése Ezen adatok kezelése jogszabály alapján kötelező. Így különösen az Infotörvény, a Vksztv., a Kormányrendelet, a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) és A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény (továbbiakban: takarékos törvény) a kötelezően közzéteendő, kezelendő adatokat rögzítik. (Pl.: felsővezetők munkabérének honlapon való közzététele a takarékos törvény alapján kötelező). (Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendjét valamint a közérdekű adatok közzététele vonatkozó rendelkezéseket a jelen szabályzat 17. pontja rögzíti.) 7. Az Adatkezelőhöz beérkező valamint onnan kiküldendő adatok köre és az adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések Kezelt adatok köre 7.1. Az Érintett (Felhasználó) személyazonosító adatai kezelésének célja a felhasználó egyértelmű azonosítása és a vele való kapcsolattartás Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos az Adatkezelőhöz érkező és az Adatkezelőtől kiküldendő adatok kezelése Az Adatkezelőhöz postai úton, papír alapon beérkező valamennyi iratban, dokumentumban lévő adatokat azon szervezeti egységek (így különösen az informatikai osztály, területi mérnökségek, ügyfélszolgálat) amelyek az érkeztetést az Opál dokumentumkezelő rendszerbe végzik, így közvetlenül kapcsolatba kerülnek a beérkezett dokumentummal, az adatokat bizalmasan kezelik. A beérkezett iratok a jelen szabályzat 10. pontja alapján kizárólag ahhoz a szervezeti egységhez kerülnek továbbításra, amely egység az adott ügyben hatáskörrel rendelkezik és/vagy akinek részére az ügy információt tartalmaz. 3

5 A alapján az Adatkezelő jogosult a beérkező valamennyi adat kezelésére. Így kezeli különösen az Érintett nevének, címének, (továbbá egyes szervezeti egységek esetében az anyja neve, születési helye és ideje, esetlegesen felhalmozott hátralékának), gazdasági társaság esetén székhelyének, cégjegyzékszámának, adószámának adatát A papír alapon kiküldendő iratok, dokumentumok postázását az informatikai osztály valamint a területi mérnökségek is végzik, végezhetik. Az adatkezelés során - a tájékoztatás jellegétől függően - a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében foglalt adatokat az egyes egységek elektronikus úton is megküldhetik az Érintettek részére. Valamennyi esetben az egységek a kezelt adatokat bizalmasan kötelesek kezelni Az Adatkezelőnél felmerülő, elektronikusan vagy papír alapon beérkező és onnan kimenő okiratok, dokumentumok és ezen dokumentumok alapján felmerülő, valamennyi szervezeti egységet érintő adatkezeléssel kapcsolatos iratok megnevezése, az egyes szervezeti egységhez tartozó adatkezelés célja, jogalapja, valamint az, hogy az adatszolgáltatás milyen felhatalmazás alapján történik (önkéntes vagy kötelező), az a jelen szabályzat 1. számú valamint 2. számú mellékleteként csatolt táblázata rögzíti. (1. sz. melléklet az Adatkezelőhöz beérkező, a 2. számú melléklet az Adatkezelőtől kiküldendő adatokra vonatkozó adatokat tartalmazza.) Abban az esetben, amennyiben a beérkezett vagy a megküldendő adat kapcsán, az adatkezeléssel (adatszolgáltatással) kapcsolatban döntést igénylő kérdés merül fel, az adatkezelést végző egység ügyintézője (adatkezelést végző) a kérdést véleményezésre megküldi a belső adatvédelmi felelősnek. A belső adatvédelmi felelős szükség esetén a választ egyezteti az érintett egység vezetőjével, vagy a vezérigazgatóval Az Adatkezelést végző - különösen az ügyfélszolgálati osztályon és a jogi és behajtási osztályon - a pontban rögzített adatokon túl, Társasházak esetén az Adatkezelő a közösség képviselőjének, így különösen a társasházak közös képviselőjének, meghatalmazottjának adatait is kezeli Személyes megkeresés esetén a felhasználó által felhalmozott hátralékkal kapcsolatban tájékoztatást, az alábbi esetekben adható ki: A Felhasználó által felhalmozott hátralékról tájékoztatás a felhasználási hely tulajdonosa vagy bérlője részére - a jogviszony tisztázása után adható Megkeresés esetén tájékoztatni kell a felhasználási hely tulajdonosát a bérlője által felhalmozott hátralékról A felhasználási hely tulajdonosán kívül más személy részére hátralékkal kapcsolatos tájékoztatás kizárólag a tulajdonos által megadott felhatalmazás esetén adható Felhasználási hely új tulajdonosa részére a tulajdoni viszony igazolása után tájékoztatást kell adni a régi tulajdonos által a felhasználási helyen felhalmozott hátralékról. 8. Az Érintett részéről telefonon történő megkereséssel kapcsolatos adatszolgáltatás 8.1. Az illetékes adatkezelést végző személy (ügyintéző) hátralékkal, számlázással, kikötéssel kapcsolatos információt, az Érintett részéről történő telefonon történő megkeresés esetén kizárólag abban az esetben adhat, ha a hívás a közzétett és felhasználók által ismeretes telefon számra érkezik és a felhasználó legalább a felhasználási hely azonosító és felhasználó azonosító megadásával igazolja magát A 8.1. pontban rögzítettektől eltérő az Adatkezelő valamely szervezeti egységéhez telefonon érkező adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresés alkalmával csak a megkeresés céljához és azzal kapcsolatban szükséges mértékű adatszolgáltatás adható ki. 4

6 9. Az Adatkezelő telefonrendszerével (Call Center) kapcsolatos rendelkezések 9.1. Az Érintettek részére, a szolgáltatással kapcsolatban közzétett telefonszámokon hívható telefonrendszer (Call Center) valamennyi beérkező és kimenő hívást rögzít. A Call Centerrel kapcsolatos adatokat az ügyfélszolgálati osztály kezeli. A kezelésre az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy annak helyettese köteles illetve jogosult Minden egyes hívás egyedi azonosító számmal kerül rögzítésre, amely a telefonhívás elején az Érintett részére ismertetésre kerül Adott felhasználó a vele folytatott telefonbeszélgetésnek - az egyedi hívás azonosító ismertetését és személyazonosságának igazolását követően - visszahallgatását bármikor kérheti. Ilyen irányú megkeresés esetén a visszahallgatásról a belső adatvédelmi felelőst tájékoztatni kell. Az Érintettel folytatott telefonbeszélgetés visszahallgatására, a telefonbeszélgetés Érintettel való közlésére az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy annak helyettese jogosult Adott Érintettel kapcsolatos rögzített beszélgetésre vonatkozó, hatóság részéről az Adatkezelőhöz érkező megkeresés esetén a telefonbeszélgetés a hatósági eljárás lefolytatásához a hatóság részére kiadható. Ilyen irányú igény esetén a belső adatvédelmi felelőst tájékoztatni kell, aki az ügyben intézkedik, hogy az Ügyfélszolgálati osztály vezetője vagy annak helyettese megfelelő adathordozón és formátumban részére rendelkezésre bocsássa a hangfelvételt. Az adott hatóság részére a hangfelvételt a belső adatvédelmi felelős továbbítja Hangfelvétel visszahallgatása más szervezeti egység részéről: Adott hangfelvétel visszahallgatását más szervezeti egység kizárólag indokolt esetben kérheti. Ez esetben erre kizárólag az adott szervezeti egység vezetőjétől vagy annak helyettesétől érkező igény alapján van lehetőség. Az igényt a belső adatvédelmi felelősnek kell írásban az opál dokumentumkezelő rendszerben aláírt dokumentum formájában megküldeni. A megkereső levélben rögzíteni kell a visszahallgatás pontos célját és annak okát, mely alapjáén a belső adatvédelmi felelős dönt szükség esetén a vezérigazgató bevonásával arról, hogy a felvétel az adott szervezeti egység által visszahallgatható-e. Amennyiben az igényt a belső adatvédelmi felelős indokoltnak tartja, úgy a hangfelvételt az adott szervezeti egység vezetője vagy annak helyettese illetve az ügyben a szervezeti egységen érdekelt egyéb munkavállaló jogosult visszahallgatni. A belső adatvédelmi felelős ez esetben az igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles eljárni. 10. Az adatállományok kezelése Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen Az Adatkezelő mind az elektronikus mind pedig a papír alapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, egymástól elkülöníthetően, egyértelműen (partnerkód felhasználó azonosító - vagy iktatószám alapján) visszakereshető formában tárolja Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást és ügyintézést Opál dokumentumkezelő rendszerben, Libra rendszerben, MIR rendszerben illetve Opus rendszerben kezeli, tárolja A Libra rendszer, a MIR rendszer valamint az Opus rendszer alkalmazásához való jogosultságot az Adatkezelő Érintett egység vezetője adja meg írásban kizárólag az arra jogosult személy részére. A középvezető részére ezen jogosultságot a felettes vezető írásban adja, adhatja meg. A jogosultság engedélyezését követően az Informatikai osztály illetékes munkavállalója intézkedik a jogosultság beállításáról. 5

7 10.5. A célhoz kötöttség elve alapján az Adatkezelő az Opál dokumentum kezelő rendszer alkalmazásakor figyelemmel van arra, hogy az adatok rendszerbe történő érkeztetésekor kizárólag azon személyek rendelkezzenek az irattal kapcsolatban hozzáféréshez, akihez (akikhez) az adott ügy tartozik, illetve aki (akik) az adott ügyre nézve hatáskörrel rendelkezik. Ennek okán, amennyiben az Opál dokumentum kezelő rendszerben olyan dokumentum kerül megküldésre, amely több egységhez tartozik, de a dokumentum bizonyos része nem valamennyi egységet érint, úgy az adott dokumentum azon részét, amely nem valamennyi egységet érinti titkosítással kell megküldeni az adatkezelést végző személyhez, személyekhez Az Adatkezelő a pontban hivatkozott nyilvántartási rendszerek felépítésénél gondoskodik arról, hogy ezen dokumentumkezelő rendszerekben tárolt, kezelt adatokat csak azon adatkezelést végző munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükség van. A jogosultságok nyilvántartása az Informatikai osztály feladata Az Adatkezelő a nyilvántartás papír alapú valamint elektronikus módon tárolt dokumentumait a jogszabályi valamint az Adatkezelő belső szabályozásának megfelelően tárolja és gondoskodik azok őrzéséről. 11. Adatfeldolgozó Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az Infotörvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót különösen az alábbi esetekben vesz, vehet igénybe: követelés eladás, felhasználói számlák gyártása esetén, talajterhelési díj megállapításához adatszolgáltatás az önkormányzat részére. 12. Az Adatkezelőn belüli egyes szervezeti egységek közötti adattovábbítás valamint adattovábbítás megkeresésre Az Adatkezelőn belül az Érintettekkel kapcsolatos adatok a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben a szervezeti egységek között továbbíthatóak, viszont csak olyan szervezeti egység részére, amely az Érintettel további adminisztratív feladatot lát el, vagy az adott ügyben tájékoztatás adása a szervezeti egység részére szükséges Társaságon kívüli szervtől, hatóságtól vagy az Érintettől független más magánszemélytől érkező adatközlésre irányuló megkeres abban az esetben teljesíthető, ha az Érintett erre írásban felhatalmazást ad az Adatkezelő részére, továbbá ha az adat kiadását törvény vagy egyéb jogszabály írja elő. Erre vonatkozóan irányadó a jelen szabályzat 1. számú valamint 2. számú mellékletében foglalt adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés Az Érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell az adatszolgáltatást az egyes ügyekben eljáró hatóságoktól, (pl.: rendőrségtől, bíróságtól, ügyészségtől, különböző közigazgatási szervektől) érkező megkereséseket. 13. Érintettek jogai Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (azaz önkéntes) vagy kötelező. 6

8 13.2. A pont alapján önkéntes adat az Érintett telefonszáma illetve címe (egyéb az azonosításához szükséges adatai), valamint kötelező adat az Érintett azonosításához a természetes személy esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma szükséges Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelést végző személyéről, (amennyiben van úgy az adatfeldolgozásra jogosult személyéről), az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeire is.(jogorvoslati lehetőséget lásd a szabályzat 15. pontjában) Kötelező adatkezelés esetén a pontban foglalt tájékoztatás a jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is megtehető Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását A pontban rögzített kérelmet az Érintett írásban köteles benyújtani az Adatkezelő részére, az Adatkezelőnek ezen kérelem alapján az ügyben azon szervezeti egysége jár el, akihez az adott megkeresésben foglalt igény tartozik Az Adatkezelő eljárása az Érintett kérelme alapján Az Érintett tájékoztatása személyes adatainak a kezeléséről Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, (illetve amennyiben van az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a személyes adat kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kérés benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatást a belső adatvédelmi felelős bevonásával és tájékoztatása mellett- az a szervezeti egység adja meg, aki a kérelem alapjául szolgáló ügyben eljárni jogosult Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak abban az esetben tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben viszont az Adatkezelő köteles a megtagadás indokát közölni az Érintettel, továbbá a tájékoztatni a megtagadás miatt a jogorvoslati lehetőségekről. Ez esetben is a válaszadásra a pontban rögzítettek az irányadóak Az Érintett személyes adatainak helyesbítése Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő nyilvántartásában tévesen szereplő adatot helyesbítse. Az Adatkezelőnek ezen kérelem alapján az ügyben azon szervezeti egysége jár el, akihez az adott megkeresésben foglalt igény tartozik A személyes adatot az Adatkezelő a nyilvántartásából törölni kell, ha kezelése jogellenes; az Érintett személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kéri; 7

9 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Az Érintett személyes adatainak zárolása Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 14. Az Érintett jogainak érvényesítése Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait az Érintettel. Elutasítás esetén tájékoztatni kell az Érintettet a jogorvoslati lehetőségekről A helyesbítés, zárolás, törlés elutasítása esetén az adott szervezeti egység adatkezelését végző munkatársa továbbítja az ügyet a belső adatvédelmi felelős részére,aki a pontban rögzítettek szerint indokolja a választ, majd azt megküldés végett az ügyben eljárt szervezeti egység részére visszaküldi. 15. Jogorvoslati lehetőségek: Az Érintett jogsértés esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy a belső adatvédelmi felelős a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatni az Érintettet Az Érintett jogorvoslatért fordulhat továbbá: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c), az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a lakóhelye szerint illetékes Törvényszéknél. 16. A belső adatvédelmi felelősre vonatkozó rendelkezés Az Adatkezelőnél a vezérigazgató által megbízott belső adatvédelmi felelős működik A jelen szabályzat kiadásakor az Adatkezelő belső adatvédelmi felelős jogkörre kijelölt személy: dr. Farkas Kristóf, jogi és behajtási osztályvezető-helyettes. Elérhetősége: e- mail: telefon: +3630/ A belső adatvédelmi felelős az adatkezelés (adatszolgáltatás) tekintetében önálló felelősséggel és hatáskörrel rendelkezik, adatkezelés tekintetében önálló véleményezési és állásfoglalás készítési jogosultsággal rendelkezik A belső adatvédelmi felelős feladatai: közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Érintettek jogainak biztosításában; ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt, az adatkezelést végzőt vagy az adatfeldolgozót; elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 8

10 vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást melynek célja az Érintettek tájékoztatása és az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése; Az adatvédelmi felelős az irat- és adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat, jegyzőkönyvek és nyilvántartások áttekintésével gondoskodik az adatkezelés törvényes rendjének megtartásáról. Jogsértés észlelése esetén a jogsértés megszüntetésére szólítja fel az illetékes egység vezetőjét. Különösen súlyos jogsértés esetén az illetékes egység adatkezelés végzőjének felelősségre vonását kezdeményezheti a vezérigazgatónál A belső adatvédelmi felelős vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, melynek célja annak megállapíthatósága, hogy az Érintett mely adatkezelések alanya lehet, és ezen adatkezelésnek melyek a jellemző elemei. A belső adatvédelmi nyilvántartás azonosítja az adatkezeléseket, azonban nem helyettesíti az Érintett részletes tájékoztatását. 17. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje Általános szabályok A jelen szabályzat 3.5. pont a közérdekű adat fogalmát, a 3.6. pont a közérdekből nyilvános adat fogalmát rögzíti. A törvény által közérdekből elrendelt nyilvános adatok az alábbiak: az Adatkezelő képviseletében eljáró személyek neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízatása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja Az Adatkezelő nyilvánosságra hozható közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak körét és a nyilvánosságra hozatal módját a belső adatvédelmi felelős előzetes véleményezését követően a társaság vezérigazgatója hagyja jóvá, majd ezt követően kerülnek közzétételre A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Az Adatkezelő cégadatai nyilvánosak, amelyek a társaság honlapján (www.alfoldviz.hu) megtalálhatóak A közérdekű adatok közzététele A kötelezően közzéteendő adatokat az Adatkezelő internetes honlapján (www.alfoldviz.hu), digitális, kinyomtatható és kimásolható formában, bárki számára, minden korlátozástól mentesen és díjmentesen bárki számára hozzáférhetővé kell tenni A kötelezően közzéteendő, kezelendő adatok körét a jelen szabályzat 6. pontjában hivatkozott illetve az egyéb jogszabályok határozzák meg Az illetékes egységvezető által előkészített, a belső adatvédelmi felelős által véleményezett - és a vezérigazgató által jóváhagyott, mindenkori közzéteendő adatok honlapra való felkerülésének biztosítása az informatikai osztályvezető hatáskörébe tartozó feladat A közétett adatokat a változást követően a Infotörvény 1. számú melléklete szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni és a változásokat a honlapon átvezettetni. A felülvizsgálatot a belső adatvédelmi felelős felhívására a közzétett adatot szolgáltató területi egység vezetője (osztályvezető és a velük egy tekintet alá eső munkavállaló) végzi. (Pl.: Statisztikai adatok közzététele tekintetében a Kontrolling osztály szolgáltatja az új, módosult adatokat). Amennyiben a közzétett adatokon változtatni szükséges, úgy a vezérigazgató jóváhagyását követően a belső adatvédelmi felelős az Informatikai osztály felé intézkedik a változtatások közzététele végett. 9

11 17.3. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények intézkedési rendje A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó kérelmet bárki írásban előterjesztheti az Adatkezelő elérhetőségein keresztül. A beérkezett kérelmet a belső adatvédelmi felelősnek kell továbbítani. A kérelemnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, úgy ezen határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell Az adatvédelmi felelős által jóváhagyott közérdekű adatközlést a megkeresett egység teljesíti Ha az adat már akár elektronikusan akár más formában nyilvánosságra került, úgy az igény teljesíthető a forrás megjelölésével is.(pl.: a honlap pontos címének megadásával). 18. Egyéb rendelkezések Az Adatkezelő, mint közfeladatot ellátó gazdasági társaság a levéltári anyag védelmére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik. A közokiratról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény alapján az Adatkezelőnél keletkezett iratok közokiratok, melyek megőrzésére a hivatkozott törvény és az egyéb vonatkozó belső szabályok az irányadóak Amennyiben a törvények hosszabb időtartamról nem rendelkeznek, az adatvédelemhez kapcsolódó iratokat 10 évig kell megőrizni A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Infotörvényben, a Vktv.-ben, valamint a közokiratról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Békéscsaba, május 21. dr. Csák Gyula vezérigazgató 10

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Magyar Beruházás Fejlesztési Társulás Kft. Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1. A Szabályzat célja Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Magyar Beruházás Fejlesztési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelési tájékoztató www.shop.unas.hu 2014 Bevezető Temesi Károly a weboldalt üzemeltető CALOR 2000 Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (9155 Lébény, Dózsa Gy. u 111.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25.

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. 1. Bevezető A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGALAPJA Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az ÉRD és TÉRSÉGE Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSC Career @ Szeged néven SSC szakmai nap lesz 2015. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Célja a programnak (többek között) az üzleti szolgáltatóközpont

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK, INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.cognacnet.hu www.armagnacnet.hu www.calvadosnet.hu www.rumnet.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját,

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

SVEA FINANCE. Adatvédelmi Szabályzat ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Budapest, 2015. május 4. www.sveafinance.hu

SVEA FINANCE. Adatvédelmi Szabályzat ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Budapest, 2015. május 4. www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Adatvédelmi Szabályzat Budapest, 2015. május 4. 1. Bevezetés 1.1. A Szabályzat célja Az Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az információs

Részletesebben

A Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Tartalomjegyzék

A Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Tartalomjegyzék A Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja 1.2. A szabályzat hatálya 1.3. Fogalmak 1.4. Az

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Web-Server Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető A Web-Server Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz.

Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz. Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz.pdf Szolgáltató adatai Neve: CGSI Kft. Cégjegyzékszáma: 01-09-724599

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A STUDIO MODERNA 2000 TV-Shop Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (tulajdonát képező www.topshop.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kapcsán az alábbi adatvédelemmel

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. május 30. Felülvizsgálat dátuma: 2015. május 30. Készítő: Bartus Zsolt adatvédelmi felelős Jóváhagyó: Steiner Bettina Katalin ügyvezető

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2 Salföld Község Önkormányzat SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben