Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata május 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. 2013. május 21."

Átírás

1 Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata május 21.

2 1. Az adatvédelmi szabályzat célja 1.1. A szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Alföldvíz Zrt. megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) vonatkozó rendelkezéseinek, így különösen a 24. (3) bekezdésének, mely szerint a közüzemi szolgáltató köteles az Infotörvény végrehajtása érdekében Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezni. A jelen szabályzat további célja, hogy az Alföldvíz Zrt. egyes szervezeti egységei tekintetében egységes keretek között, átfogóan látható legyen a társaság által kezelt, a beilletve kiküldendő adatok köre, továbbá, hogy az adatkezelés tekintetében teljes körű és egységes szabályrendszer kerüljön kialakításra. 2. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jogszabályi alapja és hatálya 2.1. A szabályzat jogszabályi alapja A jelen szabályzat alapját az Infotörvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX., törvényben (továbbiakban: Vksztv.) valamint a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt adatkezelési rendelkezések képezi A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya azon természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adatainak kezelésére terjed ki, akik az Alföldvíz Zrt.-vel ügyfélkapcsolatba állnak, ügyfélkapcsolatban álltak és ezen személyek adatainak a kezelése az Adatkezelő vízközmű- szolgáltatási tevékenységéhez szükséges A szabályzat időbeli hatálya A jelen szabályzat május 21. napjától hatályos és hatálya határozatlan ideig tart A szabályzat személyi hatálya A szabályzat személyi hatálya az Alföldvíz Zrt. valamennyi munkavállalójára kiterjed, aki a vízközmű- szolgáltatási tevékenység során az Érintettek (felhasználók) adatait kezeli. 3. Értelmező rendelkezések 3.1. Érintett: az Alföldvíz Zrt.-nél a személyes adat alapján azonosított természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.(e körbe tartozik a Vksztv. szerinti felhasználó is); 3.2. felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, vagy azt egyéb jogcímen használja; 3.3. felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi, 3.4. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés; Az Alföldvíz Zrt. tekintetében leggyakrabban a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt - kezelendő személyes adatok különösen: Az Érintett (Felhasználó) neve, születésének időpontja, anyja neve, címe, telefonszámát, felhasználási helyének címe, címe, hátralékának összege, nem természetes személy esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma közérdekű adat: Az Alföldvíz Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adat; 1

3 3.6. közérdekből nyilvános adat: amelynek megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét, nyilvánosságra hozatalát törvény elrendeli; 3.7. hozzájárulás: az Érintett önkéntes és határozott kinyilvánítása adatainak kezeléséhez (lehet írásbeli vagy szóbeli). A hozzájárulás az Érintett részéről megfelelő tájékoztatáson kell alapuljon, amely szerint egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 3.8. tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 3.9. Adatkezelő: Az Alföldvíz Zrt., Adatkezelést végző: Az Alföldvíz Zt. valamennyi munkavállalója, aki adatot kezel adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Pl.: Hatóság megkeresése estén kötelező adatszolgáltatás); adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: Az Alföldvíz Zrt.-vel szerződés jogviszony alapján az adatok feldolgozását végző természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Ilyen adatfeldolgozó lehet pl.: más gazdasági társaság, aki felhasználói számlák gyártását végzi; Kintlévőség eladása más társaság részére); adatfelelős: az, Az Alföldvíz Zrt. amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; adatközlő: Az Alföldvíz Zrt. amely adatait a saját honlapján közzéteszi; A jelen szabályzatban az Alföldvíz Zrt. megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő. 4. Az adatkezelés általános elvei és célja valamint jogalapja 4.1. Az adatkezelés kizárólag meghatározott célból történhet. Az adatkezelés célja: víziközmű-szolgáltatás végzésével kapcsolatban, a jogszabályi követelménynek megfelelő - Érintettekre vonatkozó - adatkezelés A 4.1. pontban rögzített követelmény biztosítása érdekében az Adatkezelő jóhiszeműség követelményeinek megfelelően az Érintettekkel együttműködve jár el célhoz kötötten a törvényesség elveinek betartásával Valamennyi adat tekintetében az adatkezelés meghatározott jogalap esetén végezhető. A jogalap lehet az Érintett részéről tett önkéntes hozzájárulás, vagy jogszabály alapján kötelező adatkezelés Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésszerűen gyakorolja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig és mértékig lehessen azonosítani. 2

4 5. Személyes adat kezelése 5.1. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Személyes adat kezelhető, az adatkezelés jogalapja: Az adat kezelhető az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, amely határozott és tájékozott atekintetben, hogy hozzájárulását konkrétan mihez adja meg Önkéntesnek kell tekinteni az Érintett hozzájárulását, ha az adatkezelést végző részére szóban elmondja vagy írásbeli megkeresésében megírja személyes adatát. (Pl.: nevét, címét, telefonszámát, anyja nevét, felhasználási helyének címét, címét) Amennyiben a hozzájárulással kapcsolatban bárminemű kétség merül fel azt kell vélelmezni, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulást az Érintett nem adat meg. Nem tekinthető önkéntesnek az adatszolgáltatás, ha azt az adott Érintettre (felhasználóra) vonatkozóan, más teszi meg A személyes adat kezelése alapulhat kötelező adatkezelésen is, amely törvény vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból kerülhet elrendelésre Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Adatkezelő kötelezettségének teljesítéséhez (vagy jogos érdekének illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez) szükséges Az Érintett az Adatkezelővel kötött szerződésében hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés illetve az Adatkezelőt megillető Vksztv. szerinti jogosultságok végrehajtásához szükséges. 6. Közérdekű adat (és a közérdekből nyilvános adat) kezelése Ezen adatok kezelése jogszabály alapján kötelező. Így különösen az Infotörvény, a Vksztv., a Kormányrendelet, a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) és A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény (továbbiakban: takarékos törvény) a kötelezően közzéteendő, kezelendő adatokat rögzítik. (Pl.: felsővezetők munkabérének honlapon való közzététele a takarékos törvény alapján kötelező). (Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendjét valamint a közérdekű adatok közzététele vonatkozó rendelkezéseket a jelen szabályzat 17. pontja rögzíti.) 7. Az Adatkezelőhöz beérkező valamint onnan kiküldendő adatok köre és az adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések Kezelt adatok köre 7.1. Az Érintett (Felhasználó) személyazonosító adatai kezelésének célja a felhasználó egyértelmű azonosítása és a vele való kapcsolattartás Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos az Adatkezelőhöz érkező és az Adatkezelőtől kiküldendő adatok kezelése Az Adatkezelőhöz postai úton, papír alapon beérkező valamennyi iratban, dokumentumban lévő adatokat azon szervezeti egységek (így különösen az informatikai osztály, területi mérnökségek, ügyfélszolgálat) amelyek az érkeztetést az Opál dokumentumkezelő rendszerbe végzik, így közvetlenül kapcsolatba kerülnek a beérkezett dokumentummal, az adatokat bizalmasan kezelik. A beérkezett iratok a jelen szabályzat 10. pontja alapján kizárólag ahhoz a szervezeti egységhez kerülnek továbbításra, amely egység az adott ügyben hatáskörrel rendelkezik és/vagy akinek részére az ügy információt tartalmaz. 3

5 A alapján az Adatkezelő jogosult a beérkező valamennyi adat kezelésére. Így kezeli különösen az Érintett nevének, címének, (továbbá egyes szervezeti egységek esetében az anyja neve, születési helye és ideje, esetlegesen felhalmozott hátralékának), gazdasági társaság esetén székhelyének, cégjegyzékszámának, adószámának adatát A papír alapon kiküldendő iratok, dokumentumok postázását az informatikai osztály valamint a területi mérnökségek is végzik, végezhetik. Az adatkezelés során - a tájékoztatás jellegétől függően - a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében foglalt adatokat az egyes egységek elektronikus úton is megküldhetik az Érintettek részére. Valamennyi esetben az egységek a kezelt adatokat bizalmasan kötelesek kezelni Az Adatkezelőnél felmerülő, elektronikusan vagy papír alapon beérkező és onnan kimenő okiratok, dokumentumok és ezen dokumentumok alapján felmerülő, valamennyi szervezeti egységet érintő adatkezeléssel kapcsolatos iratok megnevezése, az egyes szervezeti egységhez tartozó adatkezelés célja, jogalapja, valamint az, hogy az adatszolgáltatás milyen felhatalmazás alapján történik (önkéntes vagy kötelező), az a jelen szabályzat 1. számú valamint 2. számú mellékleteként csatolt táblázata rögzíti. (1. sz. melléklet az Adatkezelőhöz beérkező, a 2. számú melléklet az Adatkezelőtől kiküldendő adatokra vonatkozó adatokat tartalmazza.) Abban az esetben, amennyiben a beérkezett vagy a megküldendő adat kapcsán, az adatkezeléssel (adatszolgáltatással) kapcsolatban döntést igénylő kérdés merül fel, az adatkezelést végző egység ügyintézője (adatkezelést végző) a kérdést véleményezésre megküldi a belső adatvédelmi felelősnek. A belső adatvédelmi felelős szükség esetén a választ egyezteti az érintett egység vezetőjével, vagy a vezérigazgatóval Az Adatkezelést végző - különösen az ügyfélszolgálati osztályon és a jogi és behajtási osztályon - a pontban rögzített adatokon túl, Társasházak esetén az Adatkezelő a közösség képviselőjének, így különösen a társasházak közös képviselőjének, meghatalmazottjának adatait is kezeli Személyes megkeresés esetén a felhasználó által felhalmozott hátralékkal kapcsolatban tájékoztatást, az alábbi esetekben adható ki: A Felhasználó által felhalmozott hátralékról tájékoztatás a felhasználási hely tulajdonosa vagy bérlője részére - a jogviszony tisztázása után adható Megkeresés esetén tájékoztatni kell a felhasználási hely tulajdonosát a bérlője által felhalmozott hátralékról A felhasználási hely tulajdonosán kívül más személy részére hátralékkal kapcsolatos tájékoztatás kizárólag a tulajdonos által megadott felhatalmazás esetén adható Felhasználási hely új tulajdonosa részére a tulajdoni viszony igazolása után tájékoztatást kell adni a régi tulajdonos által a felhasználási helyen felhalmozott hátralékról. 8. Az Érintett részéről telefonon történő megkereséssel kapcsolatos adatszolgáltatás 8.1. Az illetékes adatkezelést végző személy (ügyintéző) hátralékkal, számlázással, kikötéssel kapcsolatos információt, az Érintett részéről történő telefonon történő megkeresés esetén kizárólag abban az esetben adhat, ha a hívás a közzétett és felhasználók által ismeretes telefon számra érkezik és a felhasználó legalább a felhasználási hely azonosító és felhasználó azonosító megadásával igazolja magát A 8.1. pontban rögzítettektől eltérő az Adatkezelő valamely szervezeti egységéhez telefonon érkező adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresés alkalmával csak a megkeresés céljához és azzal kapcsolatban szükséges mértékű adatszolgáltatás adható ki. 4

6 9. Az Adatkezelő telefonrendszerével (Call Center) kapcsolatos rendelkezések 9.1. Az Érintettek részére, a szolgáltatással kapcsolatban közzétett telefonszámokon hívható telefonrendszer (Call Center) valamennyi beérkező és kimenő hívást rögzít. A Call Centerrel kapcsolatos adatokat az ügyfélszolgálati osztály kezeli. A kezelésre az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy annak helyettese köteles illetve jogosult Minden egyes hívás egyedi azonosító számmal kerül rögzítésre, amely a telefonhívás elején az Érintett részére ismertetésre kerül Adott felhasználó a vele folytatott telefonbeszélgetésnek - az egyedi hívás azonosító ismertetését és személyazonosságának igazolását követően - visszahallgatását bármikor kérheti. Ilyen irányú megkeresés esetén a visszahallgatásról a belső adatvédelmi felelőst tájékoztatni kell. Az Érintettel folytatott telefonbeszélgetés visszahallgatására, a telefonbeszélgetés Érintettel való közlésére az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy annak helyettese jogosult Adott Érintettel kapcsolatos rögzített beszélgetésre vonatkozó, hatóság részéről az Adatkezelőhöz érkező megkeresés esetén a telefonbeszélgetés a hatósági eljárás lefolytatásához a hatóság részére kiadható. Ilyen irányú igény esetén a belső adatvédelmi felelőst tájékoztatni kell, aki az ügyben intézkedik, hogy az Ügyfélszolgálati osztály vezetője vagy annak helyettese megfelelő adathordozón és formátumban részére rendelkezésre bocsássa a hangfelvételt. Az adott hatóság részére a hangfelvételt a belső adatvédelmi felelős továbbítja Hangfelvétel visszahallgatása más szervezeti egység részéről: Adott hangfelvétel visszahallgatását más szervezeti egység kizárólag indokolt esetben kérheti. Ez esetben erre kizárólag az adott szervezeti egység vezetőjétől vagy annak helyettesétől érkező igény alapján van lehetőség. Az igényt a belső adatvédelmi felelősnek kell írásban az opál dokumentumkezelő rendszerben aláírt dokumentum formájában megküldeni. A megkereső levélben rögzíteni kell a visszahallgatás pontos célját és annak okát, mely alapjáén a belső adatvédelmi felelős dönt szükség esetén a vezérigazgató bevonásával arról, hogy a felvétel az adott szervezeti egység által visszahallgatható-e. Amennyiben az igényt a belső adatvédelmi felelős indokoltnak tartja, úgy a hangfelvételt az adott szervezeti egység vezetője vagy annak helyettese illetve az ügyben a szervezeti egységen érdekelt egyéb munkavállaló jogosult visszahallgatni. A belső adatvédelmi felelős ez esetben az igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles eljárni. 10. Az adatállományok kezelése Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen Az Adatkezelő mind az elektronikus mind pedig a papír alapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, egymástól elkülöníthetően, egyértelműen (partnerkód felhasználó azonosító - vagy iktatószám alapján) visszakereshető formában tárolja Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást és ügyintézést Opál dokumentumkezelő rendszerben, Libra rendszerben, MIR rendszerben illetve Opus rendszerben kezeli, tárolja A Libra rendszer, a MIR rendszer valamint az Opus rendszer alkalmazásához való jogosultságot az Adatkezelő Érintett egység vezetője adja meg írásban kizárólag az arra jogosult személy részére. A középvezető részére ezen jogosultságot a felettes vezető írásban adja, adhatja meg. A jogosultság engedélyezését követően az Informatikai osztály illetékes munkavállalója intézkedik a jogosultság beállításáról. 5

7 10.5. A célhoz kötöttség elve alapján az Adatkezelő az Opál dokumentum kezelő rendszer alkalmazásakor figyelemmel van arra, hogy az adatok rendszerbe történő érkeztetésekor kizárólag azon személyek rendelkezzenek az irattal kapcsolatban hozzáféréshez, akihez (akikhez) az adott ügy tartozik, illetve aki (akik) az adott ügyre nézve hatáskörrel rendelkezik. Ennek okán, amennyiben az Opál dokumentum kezelő rendszerben olyan dokumentum kerül megküldésre, amely több egységhez tartozik, de a dokumentum bizonyos része nem valamennyi egységet érint, úgy az adott dokumentum azon részét, amely nem valamennyi egységet érinti titkosítással kell megküldeni az adatkezelést végző személyhez, személyekhez Az Adatkezelő a pontban hivatkozott nyilvántartási rendszerek felépítésénél gondoskodik arról, hogy ezen dokumentumkezelő rendszerekben tárolt, kezelt adatokat csak azon adatkezelést végző munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükség van. A jogosultságok nyilvántartása az Informatikai osztály feladata Az Adatkezelő a nyilvántartás papír alapú valamint elektronikus módon tárolt dokumentumait a jogszabályi valamint az Adatkezelő belső szabályozásának megfelelően tárolja és gondoskodik azok őrzéséről. 11. Adatfeldolgozó Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az Infotörvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót különösen az alábbi esetekben vesz, vehet igénybe: követelés eladás, felhasználói számlák gyártása esetén, talajterhelési díj megállapításához adatszolgáltatás az önkormányzat részére. 12. Az Adatkezelőn belüli egyes szervezeti egységek közötti adattovábbítás valamint adattovábbítás megkeresésre Az Adatkezelőn belül az Érintettekkel kapcsolatos adatok a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben a szervezeti egységek között továbbíthatóak, viszont csak olyan szervezeti egység részére, amely az Érintettel további adminisztratív feladatot lát el, vagy az adott ügyben tájékoztatás adása a szervezeti egység részére szükséges Társaságon kívüli szervtől, hatóságtól vagy az Érintettől független más magánszemélytől érkező adatközlésre irányuló megkeres abban az esetben teljesíthető, ha az Érintett erre írásban felhatalmazást ad az Adatkezelő részére, továbbá ha az adat kiadását törvény vagy egyéb jogszabály írja elő. Erre vonatkozóan irányadó a jelen szabályzat 1. számú valamint 2. számú mellékletében foglalt adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés Az Érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell az adatszolgáltatást az egyes ügyekben eljáró hatóságoktól, (pl.: rendőrségtől, bíróságtól, ügyészségtől, különböző közigazgatási szervektől) érkező megkereséseket. 13. Érintettek jogai Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (azaz önkéntes) vagy kötelező. 6

8 13.2. A pont alapján önkéntes adat az Érintett telefonszáma illetve címe (egyéb az azonosításához szükséges adatai), valamint kötelező adat az Érintett azonosításához a természetes személy esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma szükséges Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelést végző személyéről, (amennyiben van úgy az adatfeldolgozásra jogosult személyéről), az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeire is.(jogorvoslati lehetőséget lásd a szabályzat 15. pontjában) Kötelező adatkezelés esetén a pontban foglalt tájékoztatás a jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is megtehető Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását A pontban rögzített kérelmet az Érintett írásban köteles benyújtani az Adatkezelő részére, az Adatkezelőnek ezen kérelem alapján az ügyben azon szervezeti egysége jár el, akihez az adott megkeresésben foglalt igény tartozik Az Adatkezelő eljárása az Érintett kérelme alapján Az Érintett tájékoztatása személyes adatainak a kezeléséről Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, (illetve amennyiben van az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a személyes adat kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kérés benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatást a belső adatvédelmi felelős bevonásával és tájékoztatása mellett- az a szervezeti egység adja meg, aki a kérelem alapjául szolgáló ügyben eljárni jogosult Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak abban az esetben tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben viszont az Adatkezelő köteles a megtagadás indokát közölni az Érintettel, továbbá a tájékoztatni a megtagadás miatt a jogorvoslati lehetőségekről. Ez esetben is a válaszadásra a pontban rögzítettek az irányadóak Az Érintett személyes adatainak helyesbítése Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő nyilvántartásában tévesen szereplő adatot helyesbítse. Az Adatkezelőnek ezen kérelem alapján az ügyben azon szervezeti egysége jár el, akihez az adott megkeresésben foglalt igény tartozik A személyes adatot az Adatkezelő a nyilvántartásából törölni kell, ha kezelése jogellenes; az Érintett személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kéri; 7

9 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Az Érintett személyes adatainak zárolása Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 14. Az Érintett jogainak érvényesítése Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait az Érintettel. Elutasítás esetén tájékoztatni kell az Érintettet a jogorvoslati lehetőségekről A helyesbítés, zárolás, törlés elutasítása esetén az adott szervezeti egység adatkezelését végző munkatársa továbbítja az ügyet a belső adatvédelmi felelős részére,aki a pontban rögzítettek szerint indokolja a választ, majd azt megküldés végett az ügyben eljárt szervezeti egység részére visszaküldi. 15. Jogorvoslati lehetőségek: Az Érintett jogsértés esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy a belső adatvédelmi felelős a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatni az Érintettet Az Érintett jogorvoslatért fordulhat továbbá: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c), az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a lakóhelye szerint illetékes Törvényszéknél. 16. A belső adatvédelmi felelősre vonatkozó rendelkezés Az Adatkezelőnél a vezérigazgató által megbízott belső adatvédelmi felelős működik A jelen szabályzat kiadásakor az Adatkezelő belső adatvédelmi felelős jogkörre kijelölt személy: dr. Farkas Kristóf, jogi és behajtási osztályvezető-helyettes. Elérhetősége: e- mail: telefon: +3630/ A belső adatvédelmi felelős az adatkezelés (adatszolgáltatás) tekintetében önálló felelősséggel és hatáskörrel rendelkezik, adatkezelés tekintetében önálló véleményezési és állásfoglalás készítési jogosultsággal rendelkezik A belső adatvédelmi felelős feladatai: közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Érintettek jogainak biztosításában; ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt, az adatkezelést végzőt vagy az adatfeldolgozót; elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 8

10 vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást melynek célja az Érintettek tájékoztatása és az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése; Az adatvédelmi felelős az irat- és adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat, jegyzőkönyvek és nyilvántartások áttekintésével gondoskodik az adatkezelés törvényes rendjének megtartásáról. Jogsértés észlelése esetén a jogsértés megszüntetésére szólítja fel az illetékes egység vezetőjét. Különösen súlyos jogsértés esetén az illetékes egység adatkezelés végzőjének felelősségre vonását kezdeményezheti a vezérigazgatónál A belső adatvédelmi felelős vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, melynek célja annak megállapíthatósága, hogy az Érintett mely adatkezelések alanya lehet, és ezen adatkezelésnek melyek a jellemző elemei. A belső adatvédelmi nyilvántartás azonosítja az adatkezeléseket, azonban nem helyettesíti az Érintett részletes tájékoztatását. 17. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje Általános szabályok A jelen szabályzat 3.5. pont a közérdekű adat fogalmát, a 3.6. pont a közérdekből nyilvános adat fogalmát rögzíti. A törvény által közérdekből elrendelt nyilvános adatok az alábbiak: az Adatkezelő képviseletében eljáró személyek neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízatása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja Az Adatkezelő nyilvánosságra hozható közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak körét és a nyilvánosságra hozatal módját a belső adatvédelmi felelős előzetes véleményezését követően a társaság vezérigazgatója hagyja jóvá, majd ezt követően kerülnek közzétételre A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Az Adatkezelő cégadatai nyilvánosak, amelyek a társaság honlapján (www.alfoldviz.hu) megtalálhatóak A közérdekű adatok közzététele A kötelezően közzéteendő adatokat az Adatkezelő internetes honlapján (www.alfoldviz.hu), digitális, kinyomtatható és kimásolható formában, bárki számára, minden korlátozástól mentesen és díjmentesen bárki számára hozzáférhetővé kell tenni A kötelezően közzéteendő, kezelendő adatok körét a jelen szabályzat 6. pontjában hivatkozott illetve az egyéb jogszabályok határozzák meg Az illetékes egységvezető által előkészített, a belső adatvédelmi felelős által véleményezett - és a vezérigazgató által jóváhagyott, mindenkori közzéteendő adatok honlapra való felkerülésének biztosítása az informatikai osztályvezető hatáskörébe tartozó feladat A közétett adatokat a változást követően a Infotörvény 1. számú melléklete szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni és a változásokat a honlapon átvezettetni. A felülvizsgálatot a belső adatvédelmi felelős felhívására a közzétett adatot szolgáltató területi egység vezetője (osztályvezető és a velük egy tekintet alá eső munkavállaló) végzi. (Pl.: Statisztikai adatok közzététele tekintetében a Kontrolling osztály szolgáltatja az új, módosult adatokat). Amennyiben a közzétett adatokon változtatni szükséges, úgy a vezérigazgató jóváhagyását követően a belső adatvédelmi felelős az Informatikai osztály felé intézkedik a változtatások közzététele végett. 9

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014 Hatályos: 2014. november 25-től - 0 - Tartalom 1. A szabályzat célja és hatálya...- 2-2. Alkalmazási terület...- 2-3. Fogalmak...- 2-4. A személyes adatok

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Weyland-Yutani Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.gabonaitalok.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. november 20-tól Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Név: Leasing Risk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. 3./7.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Copyright: SIGNAL Biztosító Zrt. Oldalszám: 1 / 11 TARTALOM 1 Bevezetés... 3 2 Cél... 3 3 Meghatározások... 3 4 Alkalmazási terület... 4 5 Alkalmazandó egyéb dokumentumok...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

http://dimail.hu Adatkezelési politika

http://dimail.hu Adatkezelési politika http://dimail.hu Adatkezelési politika 2 I.Preambulum DiMa.hu Kft. (4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2., Cg.sz.: 09-09-014017, adószám: 14079665-2- 09, képviseli: Magos Tamás László és Dinkó Tamás Pál, ügyvezetők

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Karikagyűrűmost.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A GYÉMÁNTKAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Nagybányai út 78/A. B. ép. II. em. 9., Cégjegyzékszám: 01

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. május 30. Felülvizsgálat dátuma: 2015. május 30. Készítő: Bartus Zsolt adatvédelmi felelős Jóváhagyó: Steiner Bettina Katalin ügyvezető

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató MosolygóShop Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Silko&Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Mókus u 16., adószáma: 14092381-2-42, elérhetőségek: hello@mosolygoviz.hu, +36 1 313 22 93 (a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Matheisz Zoltán egyéni vállalkozó (2220 Vecsés, Halmy J. tér 23., adószám: 64644770-3-33),

Részletesebben