TARTALOM. Hommage à E. M. Cioran Farkas Jenõ összeállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Hommage à E. M. Cioran Farkas Jenõ összeállítása"

Átírás

1 LVII. évfolyam, 6. szám június TARTALOM Hommage à E. M. Cioran Farkas Jenõ összeállítása HORIA-ROMAn PATAPIeVIcI cioran, az utóélet elsõ két évtizede (Horváth Andor fordítása) PatriCE Bollon CiPrian vălcan cioran és a nyugat újjászületése (Farkas Jenõ fordítása) e. M. cioran egy kifulladt civilizációról (Fázsy Anikó fordítása) ILLyés GyuLA Három levél MARTA PeTReu A megrontott múlt avagy Románia színeváltozása (Horváth Andor fordítása) e. M. cioran Kétféle társadalomról Levél egy távoli barátnak (Fázsy Anikó fordítása) FeJTõ FeRenc A kétségbeesés filozófusa Beszélgetés e. M. ciorannal e. M. cioran Az én országom (Farkas Jenõ fordítása) MIcHeL DeGuy émile cioranról (Ádám Péter fordítása) cornel ungureanu: Geopolitika 1918 és 1948 között. emil cioran a majdnem lehetséges alternatíva (Balázs Imre József fordítása) JAcQues Le RIDeR Beszélgetések és levélváltás ciorannal Otto Weininger és tübingeni látogatása kapcsán (Horváth Andor fordítása)...508

2 stelian tănase cioran és a securitate (Jeney éva fordítása) nicolae TuRcAn Túlzás: változatok egy fogalomra (németi Rudolf fordítása) FARKAs Jenõ cioran színeváltozásai ciprian VÃLcAn cioran és a téboly (Jeney éva fordítása) DAn c. MIHÃILescu Az élet kóros szeretete (Jeney éva fordítása) IOn VARTIc A naiv és szentimentális cioran (Balázs Imre József fordítása) ZALÁn TIBOR A hiányzó maszk sorin LAVRIc cioran gyöngéi (németi Rudolf fordítása) LIVIus ciocarlie cioran Füzetei (Farkas Jenõ fordítása) BIBLIOGRÁFIA KüLFöLDI szerzõink Látogasson el a honlapunkra: e számunk megjelenését az támogatta. A nagyvilág támogatója nemzeti Kulturális Alap

3 HOMMAGE À. E. M. CIORAN Farkas Jenõ összeállítása Horia-roman PataPievici cioran, az utóélet elsõ két évtizede Mintha azt látnánk, hogy a vele szembeni reakció szabványos elemeket ismételne. elsõ könyveit mind Romániában, mind Franciaországban díjakkal jutalmazták: a románul írott A kétségbeesés csúcsán (Pe culmile disperãrii) 1934-ben elnyerte a fiatal íróknak odaítélt debüt-díjat (eugen Ionescu Nu [nem] és constantin noica Mathesis sau bucuriile simple [Mathézis, avagy az apró örömök] címû mûveivel együtt), a francia nyelven írott A bomlás kézikönyve (Précis de décomposition) 1949-ben Rivarol-díjat kapott. A hazájában megjelentetett újabb kötetekkel Schimbarea la faþã a României (Románia színeváltozása), Könnyek és szentek (Lacrimi ºi sfinþi) megdöbbenést okozott barátainak, szimpatizánsainak, de még a hozzá hasonlóan extrém nézeteket vallóknak is. Franciaországban csökönyös pesszimizmusa, hajthatatlan nihilizmusa, kíméletlen ítélkezése, valamint attól való elzárkózása folytán, hogy igazodjék az irodalmi élet bevett játékszabályaihoz (interjúk, a céh intrikáiban, pletykáiban, hízelkedéseiben való részvétel, beilleszkedés a tekintélyosztó írói csoportosulások táncrendjébe), különcként, embergyûlölõként, örök sötéten látóként könyvelték el. Mind Franciaországban, mind Romániában a kétségbeesés egzisztencializmusát mûvelte, amely a reményvesztés filozófiájából táplálkozott. Franciaföldön, ahol egyedül a stílusra adnak, az általa megszólaltatott kétségbeesést stílusnak tekintették, stílusát pedig eleganciának. Románföldön, ahol semmire sem adnak, kétségbeesését reményvesztésnek fogták fel, ez utóbbit pedig hóbortnak (moft). A lényegest mindkét országban elfedte a lényegtelen árnyéka: Franciaországban a stílus tekintélye, Romániában a hóbort jelentéktelensége. Végül pedig, amikor francia hírneve akkorára nõtt, hogy a kommunista rendszer tilalmai is elnémultak, a térdre kényszerített országban iránta megnyilvánuló csodálat kompenzáló nacionalizmussá változott. Mindazért, amiben az ország kudarcot vallott, miután idegenek lábbal tiporták, de bõségesen megcsúfolták saját fiai is, irodalma próbált most kárpótlást szerezni a ciorant övezõ nemzetközi elismertségen keresztül. De neki nem tudott igazságot szolgáltatni sem az, ha az elegáns stílus mûvészének állították be, sem az, ha a csodálat nacionalizmusát termelték ki belõle. utóélete meglepetéseket hozott: kezdõdött az közötti években írott Füzetek publikálásával, amelyeket simone Boué, az élettársa talált meg az ágya alatt felhalmozott iratok között, és egy 435

4 még izgalmasabb felfedezéssel folytatódott, amikor simone Baulez zsibárus további harminc füzetre bukkant, közülük tizennyolc az író 1972 és 1980 közötti feljegyzéseit tartalmazza. A Füzetek e váratlan folytatásának közzétételét késleltette a kézirat szerzõjogi kérdéseinek rendezése. (A bíróság csak ben hozta meg azt a végleges ítéletet, amely szerint a kéziratok tulajdonjoga a megtalálót illeti meg, miután a törvényes örökösök úgy határoztak, hogy szemétre lehet vetni mindent, ami még a lakásban található.) Azóta, hogy a Füzetekben más kép rajzolódik ki róla, cioran utóélete megállás nélkül szélesedik, árnyalódik, tagolódik, egyszóval megszilárdul. A jelek szerint túllépett a beskatulyázáson, az elõítéleteken, a tévutakon. A korábbinál átfogóbb, kifinomultabb megértés felé tart, s halálát követõen elismertsége csak tovább növekedett, ami nem csekélység, ha meggondoljuk, hogy sem Romániában, sem Franciaországban nem akármilyen sikert ért el. Az áthangszerelés három példáján szeretném szemléltetni, hogyan alkot az utókor árnyaltabb képet cioranról: ami szélsõség volt, az átíródik túlhajtott moralizmussá, ami túlzott filozófiai elkötelezõdés volt, átvált a portréfestés mûvészetévé az eszmék világában, az embergyûlölet konoksága pedig átrajzolódik a konok embergyûlölõ jóságává. AZ erkölcsös szélsõségtõl A TÚLHAJTOTT MORALIsTÁIG cioran egész életében egy roppantul szerény manzárdlakásban lakott. Amilyenben eredetileg a cselédek laktak, s õ úgy élt benne, mint átmeneti bérlõ, aki készen áll rá, hogy már másnap elköltözzék. Megvolt benne a nem birtoklás azon érzéke, amely tökéletesen összeillett a Franciaországba való költözésekor magára vállalt tudatos területenkívüliséggel ekkor, a negyvenes évek elején írta a Despre Franţa (Franciaországról) címû nagyszerû köszöntést, az egyik legszebbet, amelyet idegenbõl jött személy az országról valaha papírra vetett, s ekkor fordított hátat a politikának is, szakítva harmincas évekbeli szélsõséges elkötelezõdésével. Amikor végleg elhagyta Romániát, egyben a területnélküliség olyan lélekmozgását indítota be, amely metonimikusan minden meggyõzõdésére kiterjedt. A szülõföldtõl megválva, a bölcsekhez hasonlatosan megvált mindentõl, ami függõség: anyanyelvét elcserélte egy másikkal, amelynek mesteri mûvelõje lett, noha eleinte idegen volt számára, hazáját feladta, és máshol telepedett le, de nem vette fel új hazája állampolgárságát, élete végéig hontalan maradt, jóllehet világos, hogy szerette, hiszen lelkes, euforikus szavakban vallott errõl, habár annyiszor érték csalódások is. De ennél többrõl van szó. Területenkívülisége vonatkozik politikai meggyõzõdéseire is: elvetette tartalmukat, de valamit, ami nem politika, megõrzött belõlük, valamit, aminek in- 436

5 kább a rá jellemzõ erkölcsi magatartáshoz van köze, ezt pedig túlzásnak nevezném, a túlhajtás erkölcsének, s ez nem ugyanaz, mint az erkölcs szélsõsége (bármit tekintünk is erkölcsnek valamely társadalmi vagy politikai közegben). Honnan ered ez a túlzás? nem veszem sorra a rá való hajlam vagy az iránta való kétségbeesett igény irodalmi vagy lelki forrásait. Ami az elsõt illeti, szóba jöhetnek a német filozófia és az orosz történelembölcselet bizonyos szövegei. Ami a másodikat, a lelki összetevõket illeti, biztosra vehetõ, hogy a túlzás iránti hajlamának egyik vonatkoztatási közege az álmatlanság. Úgy vélem, nem az egyedüli. Van caragialénak egy 1890-bõl származó írása, címe Grand Hotel Victoria Românã ( Román gyõzelem nagyszálló), ennek egyik részlete úgy mutatja be az álmatlanságot, mint amely kitágítja a kétségbeesés érzeteit. De szerepel még caragiale szövegében egy olyan elem, amely szerintem az egyik fontos forrása lehet a túlzás iránti hajlam felbukkanásának cioran alkatában. Az alábbi szövegrészre gondolok: Tíz óra... Ideje lefeküdni... nem csukom be az ablakot, nem oltom el a gyertyát, leheveredem az ágyra... Fáj a fejem... A pincérfiú a tésztával... Micsoda szemek!... Lehet-e szemmel verni?... elviselhetlen idegesség jár át tetõtõl talpig... Rovarok... Felpattanok... Fogom a gyertyát, hogy közelrõl szemügyre vegyem õket... Rémületes!... Akkora a nyüzsgés, mint egy népszavazáson... A fénytõl megzavarva futkosnak a fehér lepedõn... Mit tegyek?... Aludnom kell... Az ágyban lehetetlen... Lerántom a lepedõt, jól kirázom az ablakban, majd leterítem a padlón, a szoba közepén, a szõnyegre, ráhintek egy csomag dohányt, és lefekszem a földre... Viszket az egész testem, nem jön álom a szememre, kábultan fekszem, felajzott idegekkel érzéssel csordultig, félelmetes látással. ez az érzés, ez a látás nem véletlenszerû, nem akármilyen álmatlanság. Túl azon, hogy caragiale szövegében c est du vrai Cioran,* mint lelki mûködés nagyon mélyrõl jön nálunk, románoknál. Vagy talán, nem is tudom, nálunk, a periférián élõ európaiaknál, s ez az idõk folyamán abból az állapotból szûrõdött le, hogy mi erre vagyunk kárhoztatva, nekünk a világ szélén, még a perifériának is a szélén kell élnünk, ott, ahol minden fordítva történik, mint a központban (központ egyenlõ nyugat), és ahol, tehet az ember bármit, erõlködhet bármennyit, úgy marad minden, fejtetõre állítva ami kétségbeesést, reményvesztést szül, ezt kompenzálja azután az abnormis, a szörnyûséges. Olvassuk cioran túlzásra való hajlamát caragiale e rövid mondatának ( érzéssel csordultig, félelmetes látással ) metafizikai rácsozatán keresztül belõle, békésebb olvasatban, levezethetõ talán a humor iránti fékezhetetlen, irdatlan, ragályos hajlama is, amely legsötétebb lapjainak olvasását is oly mulattatóvá és derûssé teszi. Aki leírta a mondatot: bárcsak hazája népessége a * C est du vrai Cioran: színtiszta cioran. 437

6 Kínáéval, sorsa a Franciaországéval érne fel, azt valami irdatlan-rengeteg érzés, és rettentõ látás kerítette hatalmába. Manapság, amikor az ötvenes évek vulgarizált marxista szociologizálásához hasonlóan mindenben politikát keresnek (mivel a nyugat áttért a marxizmusra!), azt gondolják, hogy cioran vonzódása a túlzás iránt összefügg harmincas évekbeli szélsõséges elkötelezõdésével. Úgy vélem, ez a tétel nem helytálló. érvként szolgálhat, hogy szélsõséges pályatársai körében gyakran elképedést váltott ki az általa alkotott elméletek okfejtése. ne menjünk el könnyen amellett, milyen megütközést és botrányt okozott a harmincas években a Könnyek és szentek, valamint a Románia színeváltozása megjelenése. nemzedéktársai nem képviselõjüket vagy szószólójukat látták benne, és a közvélemény egészére nézve ez még érvényesebb. cioran kétségbe ejtette, megõrjítette kortársait. Ami arra vall, hogy az akkoriban elterjedt politikai szélsõség nem ismert magára abban, ahogyan õ az volt. ez azzal magyarázható, hogy más-más forrásokból merítettek. õt az érzéssel csordultig, félelmetes tisztánlátással tette szélsõségessé, minden elméletét és meggyõzõdését ez színezte oly erõteljesen. ne feledjük: a Könnyek és szentek szentségtörõ könyvként hatott. Barátai körében is megütközést váltott ki. szerzõjét szidalmazták, írásmódját megkérdõjelezték, tartalmát elvetették. A Románia színeváltozása, noha van benne néhány vonalasan szélsõséges részlet, a román mihasznaság kiváltotta türelmetlenségbõl indul ki, és egész hangvételénél fogva alkalmatlan arra, hogy beletartozzék a nacionalizmus bármelyik, politikai szempontból hasznos változatába. A Románia színeváltozása nem válhatott a román nacionalizmus kiáltványává, azon egyszerû oknál fogva, hogy a román nacionalizmusellenesség kiáltványa volt. A nacionalisták megvesztek attól, ahogyan cioran a román mihasznaság kérdését felvetette. Távolról sem volt annak a politikai szélsõségnek a zászlóvivõje, amellyel ideig-óráig azonosult. nem lehetett a legionáriusok ideológusa, hiába azonosult ugyanis egy ideig õ velük, amazok soha nem azonosultak vele. ezt a peremhelyzetet bizonyos fokig 1990 után is megõrizte, amikor a kommunizmust túlélõ egész román kultúra a magáévá fogadta. De hogyan? Úgy, mintha cioran a két világháború közötti Románia emblémája volna, azé a Romániáé, amely a kommunizmus bukását követõen a béke és a jólét idilli korszakának tetszett, amikor a román kultúra a csúcspontra ért, holott ezt hozzá kell tenni ennek elsõsorban az akkoriban fellépõ három fiatal Ionesco, eliade, cioran nemzetközi (vagyis nem hazai) elismertetése szolgált igazolásul. Bárki érzékelheti, hogy ez csalás: a háború utáni nemzetközi hírnevet úgy vetítik vissza a korábbi korszak három marginális fiatal szerzõjére, mintha az lényege szerint akkorra volna datálható. A kommunizmus bukását követõ elsõ évtizedben cioran hatalmas népszerûségre tett szert. Tömeges méretû jelenség volt, s mint ilyen, aggodalmat váltott ki néhány érzékeny lélekbõl. Válaszként erre az aggodalomra írta Dan C. Mihăilescu azt a tréfásan csúfondáros cikket Un pericol blînd: ciorăneii 1996 (enyhén veszélyesek: 438

7 a cioran-fiókák) volt a címe, ha jól emlékszem azokat nevezvén fiókái - nak, akik olyan áhítattal olvassák serdülõ vagy ifjúkoruk éveiben ciorant, hogy pubertásos tünetként tör fel belõlük a lelkesedés. elfogta az aggodalom a progresszió bajnokait is: Te jó Isten! Minden szélsõségével együtt újra bekerül az aktualitásba. ugyan már! A nacionalisták és a szélsõségesek nagyon jól megérezték, hogy cioran nem az õ szélsõségük felõl jön, hanem egy másiknak az irányából: a túlzás, a kétségbeesés és az abnormis iránti hajlam felõl, amelyet caragiale oly zseniálisan belesûrített a Grand Hotel szavaiba. Márpedig a szélsõségesek tudják, hogy ezzel az érzéssel, ezzel a látással nincs mit kezdeniük, mivel a világon semmi köze ahhoz, amit õk akarnak: engedelmes katonájukká tenni mindenkit. szinte magától beleiilik viszont a végletes moralista tipológiájába, amelyet cioran oly ragyogóan megszemélyesített. AZ elkötelezettség TÚLZÁsÁTÓL AZ eszmék PORTRéJÁIG Amikor jó érzékkel összeállította a klasszikus francia moralistáktól származó portrék antológiáját saint-simontól Tocqueville-ig, a kötethez ezúttal is az írásmód, a tárgyi tudás, a választott nézõpont alapján remekbe szabott elõszót írt. e szöveg L amateur des mémoires (Az emlékiratok barátja) címmel egyik remekmûve, az Écartèlement (Felnégyelés) lapjain is helyet kapott. néhány vonással megragadni egy személyt ez a portréírás mûvészete. Az antológia élén két, saint-simontól származó portré áll noailles herceg és Dubois abbé arcképe, mindekettõ a mûfaj és a stílus nagyszerû példája. cioran a válogatással érzékelteti, milyen is az igazán kiváló arckép. A tavaly márciusban, a párizsi Könyvszalon keretében megrendezett cioran-kollokvium alkalmával Pierre Pachet felvetette a kérdést: vajon cioran maga is jól értett a portréíráshoz? Válasza inkább tagadó volt. nézzék meg például az Exercices d admiration (Rajongás-gyakorlatok) címû kötetben a Benjamin Fondane-ról írott portrét: érezni, hogy odaadással készült, mégsem arckép a szó igazi értelmében. Ám tovább is gondolhatjuk a Pachet által mondottakat, abból az észrevételébõl kiindulva, hogy találkozunk viszont cioran életmûvében a portré egy olyan típusával, amely nem valamely személyrõl szól, és nem feltételez lélekrajzot. ehelyett teológiai vagy filozófiai összecsapás rajza, ezt jeleníti meg cioran drámai módon, történelembölcseleti olvasatban, és csak azután veszi lélektani vizsgálat alá, most már csakugyan a portré szabályai szerint. Van néhány orosz tudós szolovjev, Rozanov, Leontyev, fiatalon cioran sokat forgatta és nagyra értékelte õket; a történelemnek effajta filozófiai és vallási megközelítését veszi át és alkalmazza cioran, amikor eszmei öszecsapásokat úgy jelenít meg, mint jellemeket ütköztetõ drámát, ennek eredményeként született meg az a néhány hallatla- 439

8 nul érdekes portré. Beszédes példája ennek a Le mauvais Démiurge (A rossz Demiurgosz) címû kötetben olvasható. Az új istenek:* az utolsó pogányok és az elsõ keresztények között a gondolatok, a vallási nézetek, az életstílusok terén lezajló csaták rendkívüli portrévá állnak össze magáról a korszakról. cioran mestere volt az ilyen portrénak, s ugyanolyan szinten mûvelte, mint a mûfaj klasszikusai a jellemrajzot. Az utolsó hangsúlyeltolódás, amelyrõl szólni szeretnék, az engesztelhetetlen embergyûlölõre vonatkozik. nem szoktunk hozzá, hogy ciorant a jóság felségjegye alatt lássuk, lévén ugyanis a végletesség moralistája, az életében megjelent írásokban e lelki tulajdonságnak kevés nyoma van. De a Humanitas Kiadónál 1995-ben, Gabriel Liiceanu gondozásában megjelent kötet (Scrisori cãtre cei de-acasã Levelek az otthoniakhoz), olyan ciorannal ismertet meg, akinél a végletes ítélkezés formulái átváltanak a védelmezés, az odaadás, a gond és a gondoskodás végletébe. ez a családközeli cioran a legapróbb részletekig figyelmet fordít szeretteinek életére (noha egyébként halálra idegesítik). szûkebb vagy tágabb rokonsága tagjaival szemben úgy viselkedik, mint õsidõktõl fogva az a parasztember, akit klánja a vér erejével zár magába. Gondja volt mindenkire, aki beletartozott ebbe a körbe, szeretetteljes, kitartó éberséggel törõdött tõle olykor távol álló személyekkel is, kérdésekkel, biztató szavakkal, tanácsokkal, kérelmekkel, feddésekkel, felszólításokkal, figyelmeztetésekkel halmozta el õket, s ezeket mindig szeretetének újabb és újabb tanújelei követték. Ruhanemût, gyógyszert, könyvet, egyebeket küldött nekik. egy percig sem lanyhult gondoskodó figyelme. õ, a szûkölködõ, szünet nélkül ajándékozott. õ, a már neves író, aki a sorbonne menzáján étkezett (diákbérlettel, amely nem járt volna neki), a Vasfüggönyön túli otthon maradottakat ellátta ruházattal, gyógyszerekkel, csokoládéval. Határtalan jóság lakozott benne, s aki megismerkedik vele, az át is érzi ezt írásmódja pezsdítõ jellegében, beszédmódja emelkedett erkölcsi tartásában, ahogy mind a lelkesedés, mind a háborgás átragad róla az emberre, s még abban is, ami külsõ megjelenését annyira megnyerõvé teszi, és somme toute (mindent összevetve) különös humorában, amely végsõ soron egyfajta örömkitörés. Aurélien Demars szerencsés kifejezése szerint még pesszimizmusában is érezni az örömkitörést. Voltak depressziói erkölcsi vagy metafizikai, vallási vagy idegrendszeri természetûek, de tartalmuktól függetlenül olyan formában, olyan módon kommunikálta õket környezete tagjainak, hogy inkább lelket öntött beléjük, semhogy letörte volna, inkább életkedvre derítette, semhogy elkeserítette volna õket. Az emlékezések egybehangzó tanúsága szerint a társas érintkezés mindkét változatában vagyis a magánéletben és a nyilvánosság elõtt kiválóan mozgott. emberi melegség áradt belõle, szórakoztatóan, sodró erõvel tudott elõadni, de közben egy percre sem homályosult el józan, csípõs észjárása. sze- * Az új istenek. Fázsy Anikó fordítása. In Egy kifulladt civilizációról. nagyvilág Könyvkiadó,

9 mélyes vonzereje kétségtelenül abból fakadt, hogy erkölcsi lénye magával ragadta az embert. Megvolt benne az objektív intelligencia képessége, ez tartotta távol az egész emberiségtõl, minthogy nem ismert kiméletet az illúziók egyetlen rendszerével szemben sem, ugyanakkor szubjektív temperamentuma folytán a gyengék emberségéhez kötõdött, a pesszimizmusából adódó következtetések ellenére ugyanis (gyakran azokkkal szemben), mûködött benne a jóság ereje. Ha elolvassa valaki az eddig közzétett Füzetek ( ) címû mûvét, olyan szellemi alkatot fedez fel, amelyben együtt van az irónia, a melegség, a cinkos összekacsintás. semmi elnagyoltság, semmi könynyed csapongás, semmi nagyképûség; aki sietve papírra veti mindezt, komoly gondolatokat görget, noha e komolyság egyszerre gaillard és mordant* és cassant és bienveillant.** Úgy vélem, szív-jóságára hivatkozva érthetjük meg a legkönnyebben azt a pezsdítõ életkedvet (amilyet például ez a nagyszerû felkiáltás fejez ki: J exècre cette vie que j idolâtre [Gyûlölöm az életet és bálványozom!]), amellyel túl minden végletesre szabott fordulaton, ami az embert szíven üti vagy olykor az agyára megy írásaiban találkozunk. Azért lelt annyi gyönyörûséget ezekben a fordulatokban és élt szinte vissza velük, mert úgy találta, hogy a túlzás az egyedül játható út, ha a józanul szemlélt igazsághoz akarunk hozzáférni. Minden más nem egyéb ezt fejtette ki ragyogóan A két igazság címû írásában mint vérité d erreur-t.*** HORVÁTH AnDOR fordítása * Gaillard és mordant: szabadszájú és csípõs. ** Cassant és bienveillant: idegesítõ és jóindulatú. *** Vérité d erreur: igazság tévedésbõl. 441

10 cioran és a nyugat újjászületése Patrice Bollon francia íróval, a Cioran, l hérétique (cioran, az eretnek, 1997) címû monográfia szerzõjével Ciprian Vălcan, temesvári filozófus beszélget. Az interjú a nagyvilágnak készült. CiPrian vălcan Hogyan került kapcsolatba Cioran mûveivel? PATRIce BOLLOn Már nem emlékszem egészen pontosan, mikor és hol hallottam elõször cioranról. A hetvenes évek elején, egy újságcikk nyomán vásároltam meg a zsebkönyvtár sorozatban megjelent kötetet, A bomlás kézikönyvét, és még ma is õrzöm ezt a példányt. Húszévesen szerettem volna, ha nagyon szélsõséges különcnek néznek. egy szélsõbaloldali anarchokommunista szervezet aktív tagjaként ügyködtem, de ezzel együtt módfelett vonzódtam a beatnikekhez. Mindenáron hozzájuk akartam hasonlítani, szakállat és hosszú hajat növesztettem, gyakran utaztam Krétára, Tangerbe, Isztambulba és máshová. Politikailag Marxra, Kropoktinra, stirnerre és nietzschére esküdtem, olyan írókért rajongtam, mint Lautréamont, Antonin Artaud vagy Georges Bataille. A kor valódi produktumaként, baloldaliság és mítoszok között éltem, mint például a marginalizáltság, rock, az úton tudat, szabad szerelem stb. cioran könyvének címe, marketingkifejezéssel élve, vásárlásra buzdított. Találhattam-e volna felemelõbb gondolatot a bomlásnál? eleinte csak belelapoztam a könyvbe, pillanatnyi kedélyállapotom szerint. A hetvenes évek végétõl kezdtem rendszeresen forgatni cioran mûveit. személyesen 1986-ban, a Rajongás-gyakorlatok címû könyv megjelenése után találkoztam a szerzõvel. cikket írtam róla a párizsi City-magazine címû elegáns, fényes papírra nyomott lapnak. Írásom A kétkedés arisztokratája címet kapta. Akkoriban a Morale du masque (Az álarc erkölcse) címû, etikáról és nyilvánvalóságról szóló elsõ könyvemen dolgoztam, és igen közel éreztem magam a dendizmushoz... Így cioran felfedezése nem annyira irodalmi indíttatású volt, mint inkább része intellektuális és szellemi fejlõdésemnek. Ön személyesen ismerte Ciorant. Milyen embernek látta? Azonnal magával ragadott peremléte és dendi mivolta. némiképp rátatáltam arra a mintaképre, melyrõl mindig is álmodtam! cioran az íróember tökéletes ellentéte volt, olyan, mint akit nietzsche szabad szellemnek nevezett. saját könyveirõl nem szeretett társalogni, hiszen mindenki számára elérhetõek voltak, csupán el kellett olvasni, bárki levonhatta következtetéseit. Vele az élet valós kérdéseirõl lehetett beszélgetni. Amikor elõször találkoztunk, elmeséltem Vince Taylor, a furcsa rockzenész lenyûgözõen vesztes (egy bizonyos ponton inkább szánalmas) figura történetét. David Bowie róla mintázta Ziggy Stardust.* A történet rendkívül tetszett ciorannak, és ahogy vissza * David Bowie 1972-ben megjelent albuma. (A ford.) 442

11 akartam térni a filozófiára, közbevágott: ennek a figurának a sorsa sokkal inkább metafizikai jellegû, mint Kant egész életmûve! Akkoriban éppen Wittgenstein életútját kutattam, és elmondtam, hogy a filozófus csodát mûvelt Alsó-Ausztriában, népiskolai tanítóskodása során. Hahotázni kezdett. ezt követõen, jóformán minden héten találkoztunk vagy telefonon társalogtunk. Kevésbé ismert szerzõkrõl beszélgettünk, például Mario Prazról, a nagy mûveltségû olasz irodalomkritikusról. cioran gyakran aggódott anyagi helyzetem miatt (hozzá hasonlóan, hogyan tudom eltartani magam havi fix nélkül), és érdekelte a magánéletem is (ki volt az a szép, fiatal mesztic lány, akivel múlt héten a saint-germain-des-prés-n látott sétálni, szerelmes vagyok-e, meg másról). Mindenrõl barátságosan el lehetett vele csevegni, nyitott volt, vidám, szeretetre méltó és mindig tökéletesen udvarias. személy szerint ciorant sohasem tudtam az öngyilkosság vagy a pesszimizmus gondolatához társítani. Igazi értelmiségi dendi volt mint a valódi dendik, hiszen a dendizmusnak semmi köze az öltözködéshez. Mint ahogy Barbey d Aurevilly írta: pontosan a fordítottja igaz, a dendizmus magatartásforma, életerkölcs. Amikor elõször olvasta, a ciorani életmû mely vonatkozásaira figyelt föl, melyek még ma is meghatározóak lehetnek? elsõ olvasatra az életmû két aspektusára figyeltem föl, ami még ma is foglalkoztat. Fentebb említettem már a lázadást (olyan értelemben, hogy marginális, rendhagyó akart maradni), a másik, ahogyan életét igazította a lázadáshoz. sokszor elmondtam már, cioran a létezés, az élet mestere. Hogyan maradhat valaki nemes lélek egy olyan világban, melybõl hiányzik a nemes szellemiség? Hiszen világunk mélységesen hitvány, korrupt, lealacsonyodott, szennyes, mert megragadt a pénz, az anyagiasság visszataszító fogságában, és minden erejével a sikerre törekszik. cioran, akárcsak Wittgenstein, reményt ad azoknak, akik másképpen szeretnének élni: gyógyír a mindent átfogó szellemi hanyatlásra. Mindketten valódi filozófusok, a bölcsekhez vagy a neves cinikus gondolkodókhoz hasonlóan, mint Diogenész isteni kutyája. csupán annyit tennék hozzá, hogy, ebben az értelemben, Wittgenstein talán még erõteljesebb, még inkább hajthatatlan: valódi szent kívülálló. ettõl igen messze van a sokak által hangoztatott búskomor, csupán az öncélú stílusbravúrt hajhászó cioran-kép, hiszen leszûkíti az értelmezést. nyoma sincs nála valamiféle stílus- vagy viselkedésbéli mesterkéltségnek, ahogyan állítólagos csodálói hangoztatják. egyenes, igaz ember volt, leszámítva bizonyos ravaszkodást, mivel véleménye mellett nem mindig tartott ki a végsõkig. De ezzel is ösztönzést adott. Az ostobák vagy a kisemberek szívesen elmennek a ciorani tanítás mellett, mert az nem a szorosan vett irodalomra, hanem az egyedüli értelmes dologra: az életre vonatkozik. Ön hogyan értelmezi a ciorani életmûvet? Cioran, az eretnek címû monográfiámban próbáltam megtalálni az életmû belsõ összefüggéseinek a mozgatórugóját, ami korábbi eltévelyedéseinek kiváltására tett erõfeszítés, gondolok az ifjúkori antiszemita és hitle- 443

12 rizmust támogató nézeteire. Így jutottam el egyfajta erkölcsi-politikai indíttatású értelmezéshez az antiutópia jegyében, a fogalom ciorannál is megtalálható. Lehet-e valaki hû ehhez az eszményképhez vagy a gyökeres társadalmi, politikai változásokhoz, ha felismeri a következményeket? és mi a teendõ? Felfogásomat bírálták, bár gyakran átvették, és néha azok is, akik kifogásolták álláspontomat! Mindez a Franciaországban elszaporodott csökkenõ egójú, ostoba kisemberek specialitása! Lapozzunk... értelmezésem egyike a lehetséges magyarázatoknak. ezen kívül lehet még számos más is. Például elképzelhetõ, hogy bizonyosfajta átélés meghatározhatja a filozófiai gondolkodást, mindössze ki kellene fejteni. néhány hónapja errõl írtam cikket a Magazine Littéraire cioran-számába. Másik téma az író stílusa, melyrõl még nem szóltam. cioran az írás mûvésze, prózában Baudelaire-ral egyenrangú, meghaladja a XVII. századi francia moralistákat. ez utóbbiakkal inkább intellektuális lustasága révén rokonítható. ciorannál döntõ jelentõségû a stílus, ezt követi a gondolat. Akik ezt hangsúlyozzák soha nem vizsgálták a stílus jelentéstartalmát a ciorani életmûben. Írásmûvészetében nyoma sincs a mesterkéltségnek. Abban az esetben, ha az életmûben a stílust üzenetként fogjuk fel, nem csupán esztétikai, hanem egyúttal etikai kérdésként kell kezelnünk. Az életmû ékesen bizonyítja Wittgenstein Logikai-filozófiai értekezésének híres mondatát: az etika és az esztétika egy. A ciorani általános életmû-értelmezésem nagy vonalakban erre a gondolatra vezethetõ vissza. Visszatérve a feltevésre: a stílus eszköz az egyetlen, ami viszont bizonyításra szorul ahhoz, hogy finom eleganciával kezelhessük a létezés tarthatatlanságát, csõdjét. cioran dendizmusa életerkölcs... Gondolkodását és stílusát tekintve melyik íróhoz hasonlíthat? Jelenleg nem tudnék említeni cioranhoz hasonló kortárs francia írót. A legtöbb párhuzam a regényíró Albert cosseryvel és Jean Genet-vel illusztrálható, fõképp stílusuk miatt, ennél is mélyebb morális függetlenségük és a végsõkig fokozott küzdõ szellemük. Ma már egyre kevésbé találkozunk ilyesfajta tulajdonságokkal olyan világban, melyben minden, az irodalmat is beleértve, csupán biznisz, anyagiasság vagy ego kérdése. A filozófiával más történt. Az egyetemi oktatók teljesen kisajátították maguknak, mivel kevésbé vagy egyáltalán nem jövedelmezõ. egyes szerzõk kiváló képességûek, de mûveik nem kötõdnek az élethez, néha elmennek mellette, sõt ellentétesek vele. Kétségkívül léteznek, nietzsche kifejezésével élve, igazi Privatdenkerek, magángondolkodók. ebbõl a fajtából valónak vallotta magát cioran is, viszont mindannyian szükségszerûen ismeretlenek. cioran egyedül hozzájuk mérhetõ, hiszen az esszéíró-költõk családjából való, akárcsak nietzsche, Leopardi, Kierkegaard, Wittgenstein vagy némi megszorítással schopenhauer. Talán nevezhetnénk látnokoknak... Igaz-e az életmû elemzõinek azon állítása, hogy a XX. században õ volna Nietzsche legfõbb követõje? 444

13 Amirõl az elõbbiekben beszéltem jól szemlélteti cioran és nietzsche álláspontjának tagadhatatlan közelségét azzal a különbséggel, hogy ez utóbbi, sokkal filozofikusabb elme, a szó szoros értelmében. nietzsche dekonstruálta, fenekestül felforgatta a filozófiát. életmûve vagy a nyomában kialakult vizsgálódás tartalmazza a késõbbi filozófiai gondolkodás szinte minden elemét: természetesen Foucault-nál, Wittgenstein filozófiájának részleteiben és Heideggernél (fõleg a Mit jelent gondolkodni? címû dolgozatában). cioran nem jutott el erre a színvonalra. Ismétlem, szerintem cioran mestere a létezésrõl való gondolkodásnak ami egyrészt kevesebb, másrészt több... Milyen az életmû fogadtatása a mai Franciaországban? nem én vagyok a legilletékesebb ebben a kérdésben. Az 1997-ben megjelent cioran-könyvem után mással foglalkoztam. nem nagyon szerettem volna cioran-szakértõként leélni az életemet. Az azonosság mûfaj nem érdekel, ezért kevésbé követtem az elemzéseket. Amennyire ismerem, az eredmény elég halvány, a cioran-recepció még igazából el sem kezdõdött. Jelentéktelennek tartom, olvastam két vagy három mostanában megjelent munkát, mint a Cahier de l Herne cioran-számát, egy meglehetõsen vulgáris címû esszét (Misztikus magömlések). Izzadságszagú, önimádó, hivalkodó, silány munkák mindez pontosan ellentéte annak, amit ki lehet, ki lehetne hozni az életmûbõl. Bízzunk a jövõben! Ha a cioran által felvetett kérdés maga a létezés, egy szép napon meg fogják találni a megfelelõ olvasatát is. Ki kell kapaszkodnunk ebbõl a sötét korból, amiben jelenleg vegetálunk. A megfáradt nyugat újjászületését szolgáló metafizikai és szellemi forradalomban talán a ciorani életmû lehetne a megoldások egyik forrása. Várjunk hát! FARKAs Jenõ fordítása 445

Alapítva: 1956. október TARTALOM

Alapítva: 1956. október TARTALOM LVI. évfolyam, 9 10. szám Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október 2011. szeptember október TARTALOM HOMMAGE À CZES AW MI OSZ CZES AW MI OSZ Orpheusz és Eurüdiké (Vörös István fordítása)... 663

Részletesebben

Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények

Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények (sőt magának a világnak az anyagi szerkezete) ennek következményei.

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK...

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK... LVII. évfolyam, 11. szám 2012. november TARTALOM KISS MARCELL Kao Hszing-csien...1002 KAO HSZING-CSIEN A Tökéletes Adomány temploma...1004 Az irodalom védelmében...1010 Egyszemélyes Biblia (Kiss Marcell

Részletesebben

MÛHELY. és holdvilág játékok a regényben Verebes György grafikái

MÛHELY. és holdvilág játékok a regényben Verebes György grafikái MÛHELY Philippe Sollers: A klasszikus ízlés; Memoárjaim. Egy igaz regény Horváth Eszter: Ön/élet/írás Philippe Sollers és az írás aranykora Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Heinz Widerporst epikureus

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2009 1 L. Simon László: Az ûr hangjai 3 LELET Prohászka Lajos: Szemközt a semmivel (bevezetés: Békés Márton) 5 MÛHELY Hatos Pál: A csángó irodalom és a vereség

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS SZABADSÁG

TÖRTÉNELEM ÉS SZABADSÁG BENEDETTO CROCE TÖRTÉNELEM ÉS SZABADSÁG A SZÁZADUNK KIADÁSA BUDAPEST, 1940 A szerző minden jogát fenntartja. Copyright 1940 by Gius. Laterza e Figli, Bari. A magyar kiadás joga a»századunk«folyóirat-és

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Erdélyi párt? Traian ªTEF

Erdélyi párt? Traian ªTEF Erdélyi párt? Traian ªTEF Egy fiataloknak szervezett nyári iskolában Adrian Nãstase miniszterelnök, a kormányzópárt elnöke a zsenge résztvevõket néhány hazánkra leselkedõ veszéllyel ismertette meg. Az

Részletesebben

Jane Roberts: Seth megszólal * * * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: THE SETH MATERIAL Bantam Books, 1981. Fordította: Révbíró Tamás, 1993

Jane Roberts: Seth megszólal * * * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: THE SETH MATERIAL Bantam Books, 1981. Fordította: Révbíró Tamás, 1993 Jane Roberts: Seth megszólal * * * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: THE SETH MATERIAL Bantam Books, 1981 Fordította: Révbíró Tamás, 1993 * * * Jane Roberts: Seth megszólal 2 A szerzőről Jane

Részletesebben

Harcom ADOLF HITLER Előszó

Harcom ADOLF HITLER Előszó Harcom ADOLF HITLER Előszó 1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján. Hosszú évek szüntelen munkássága után itt

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE részletek Elsõ fejezet Miért írom ezt a könyvet? Második fejezet Az Isten, aki halhatatlan Harmadik fejezet Van alternatíva? Negyedik fejezet Mi

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

Magyarság és zsidóság találkozásának,

Magyarság és zsidóság találkozásának, Iskolakultúra 2004/4 A választott nép Ady Endre és Tábor Béla mûveiben szemle A mai zsidó kiválasztottság természetesen tárgyalhatatlan a kereszténységhez fűződő viszony vizsgálata nélkül. Mármost, a kiválasztottság

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

IHAR babkou A nyugati buddhizmus civilizációja (Mihályi Zsuzsa fordítása)...104. KÜLFÖLDI szerzõink...108

IHAR babkou A nyugati buddhizmus civilizációja (Mihályi Zsuzsa fordítása)...104. KÜLFÖLDI szerzõink...108 LVIII. évfolyam, 1. szám 2013. január TARTALOM MELANKÓLIA JEAN starobinski A melankólia gyökerei az ókori görögök kertjében (bagdács Zsuzsa fordítása)...3 bernard DELVAILLE Melankólia (Lukács Laura fordítása)...13

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

TARTALOM. Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása

TARTALOM. Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LI. évfolyam, 4. szám 2006. április Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása TARTALOM PÁL FERENC Néhány szó napjaink

Részletesebben

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Megjelent a főpap 60. születésnapjára, 2010. október 18. A borítót Vinczellér Imre Honfoglalás c. festményének

Részletesebben

Új Forrás 2010.06 IRODALOM MÛVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Új Forrás 2010.06 IRODALOM MÛVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY 2010 06 Új Forrás 2010.06 IRODALOM MÛVÉSZET TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tõnu Õnnepalu: Gyakorlatok (esszénapló) 3 Tõnu Õnnepalu versei 15 Lauri Sommer: Diktafonsámánizmus (esszé) 17 Borbély Szilárd: A csigavonalhoz

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

Szerelmes csinnadratták az erdélyieknek

Szerelmes csinnadratták az erdélyieknek Al. CISTELECAN Szerelmes csinnadratták az erdélyieknek Traian ªtef Használt román értelmiségiek 2. oldal Alexandru Seres A föderalizálás utópiája és az identitásválságok 2. oldal Daniel Vighi Az államellenes

Részletesebben

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid XXXIII. ÉVFOLYAM Vigilia 9. SZAM TARTALOM Oldal Ernesto Balducci: A keresztény ember evilágísága 577 Kardos Klára: Sík Sándor belső fejlődése 582 Sík Sándor: Hátrahagyott versei: Hátra se nézzünk, A négy

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL)

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) 2002 TARTALOM BEVEZETÉS A SZÉPOLVASÁSBA AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (I.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (II.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (III.) AZ OLVASÁS MIRÁKULUMÁRÓL

Részletesebben