39/1997. (VII. 18.) BM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39/1997. (VII. 18.) BM"

Átírás

1 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belügyi szerveknek a személyi állományt érintő szociális és kegyeleti gondoskodásával kapcsolatos feladataira vonatkozóan - az érintett érdek-képviseleti szervekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter által irányított önálló szervekre: a rendőrségre, a határőrségre, a katasztrófavédelem és a polgári védelem hivatásos szerveire, a hivatásos tűzoltóságra (a továbbiakban együtt: belügyi szervek). (2) A belügyi szervekkel szolgálati viszonyba lévő hivatásos állományra és az ezen szervektől nyugállományba helyezett hivatásos és szerződéses állományra és - e rendeletben meghatározott körben - azok hozzátartozóira (a továbbiakban együtt: személyi állomány). (3) A rendelet előírásait a belügyi szervek állományába tartozó, de szolgálati feladatait más szervnél teljesítő hivatásos állományra is megfelelően alkalmazni kell. (4) A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítők szociális és kegyeleti gondoskodásáról külön jogszabály rendelkezik. A szociális gondoskodás 2. (1) A belügyi szervek az éves költségvetésükben a szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére külön keretet kötelesek képezni (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A belügyminiszter hatáskörébe tartozók szociális és kegyeleti támogatásának fedezetére a központi igazgatás cím költségvetésében kell fedezetet biztosítani. (2) A személyi állomány tagja a szociális helyzetére figyelemmel, a rászorultság alapján - a költségvetési források által biztosított keret erejéig - pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet figyelembevételével állapítható meg, amelynél alapul vehetők a családi pótlékra való jogosultság szabályai. (3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: a) eseti szociális segély, b) szülési segély, c) beiskolázási segély, d) tanulmányi támogatás, e) jövedelemkiegészítés, f) temetési segély, g) kedvezményes étkeztetés, h) kedvezményes üdültetés, i) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele, j) 2 iskolakezdési támogatás. (4) Jogszabályi felhatalmazás alapján a személyi állomány tagja egyéb szociális támogatásban (pl. lakhatási, családalapítási támogatás stb.) is részesíthető. (5) A lakáscélú támogatások rendjét külön rendelet tartalmazza. 3. (1) A belügyi szerveknél - az e rendelet és más jogszabályok 1. oldal alapján meghatározott - a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a személyi állomány szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és elbírálására szociális bizottságok bevonásával a szerv vezetője a személyügyi szolgálat útján köteles intézkedni. (2) A szervek személyügyi szolgálatai a szociális bizottságokkal és a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel együttműködve figyelemmel kísérik a személyi állomány szociális helyzetét, nyilvántartja a tartósan gondozásra szorulókat, folyamatos kapcsolatot tartanak a gondozottakkal, szükség esetén a szociális ügyeik intézéséhez részükre felvilágosítást adnak. Pénzbeli szociális támogatások 4. (1) Eseti szociális segélyben azt a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő igényjogosultat lehet részesíteni, akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan nagy összegű kiadások miatt a megélhetése, illetve az életkörülményeinek fenntartása átmenetileg veszélybe került. (2) 3 Az eseti szociális segély nettó összege nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszeresét. Az ugyanazon személynek juttatott szociális segély éves nettó összege nem lehet több, mint a köztisztviselői illetményalap hathavi összege. A belügyminiszter - a részére biztosított keret terhére - indokolt esetben e korlátozástól eltérhet. (3) A költségvetésben meghatározott szociális keret felhasználása a költségvetési gazdálkodás általános szabályai szerint, időarányosan történhet (1) Szülési segélyben kell részesíteni a személyi állomány tagját, ha gyermeke született és annak ellátásáról, neveléséről saját háztartásában gondoskodik. (2) Szülési segély nettó összegeként - a szociális helyzettől függően - gyermekenként legalább a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-át, legfeljebb annak kétszeresét lehet megállapítani. 6. (1) 5 Beiskolázási segélyben részesíthető a személyi állomány tagjának tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, illetve középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke. (2) 6 (3) 7 A beiskolázási segély legkisebb nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 30%-a, legnagyobb nettó összege pedig a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-a. (4) 8 7. (1) Tanulmányi támogatásban kell részesíteni a személyi állomány tagját, ha részére előírt oktatásban, képzésben vesz részt. Ez esetben a képzés során felmerülő költségeket (tandíj, vizsgadíj, tankönyv, jegyzet, utazási és szállás költség) a belügyi szerv teljes mértékben megtéríti. (2) Tanulmányi támogatásban részesíthető a személyi állomány azon tagja, aki a munkáltató által támogatott oktatásban vesz részt, és szociális helyzete miatt az azzal járó költségek aránytalan nehézségeket okoznak számára. Tanulmányi támogatásként - a költségvetési lehetőségek függvényében - az (1) bekezdésben meghatározott költségek legfeljebb 50%-át lehet folyósítani. 8. (1) A szolgálat érdekéből más helyőrségbe történő áthelyezés esetén a hivatásos állomány tagjának házastársa (vele együtt átköltözött) kereset-, illetőleg jövedelemkiesésének átmeneti pótlására jövedelemkiegészítésre jogosult. 1 Megállapította: 33/2005. (VII. 1.) BM rendelet 1.. Hatályos: VII. 9-től. 2 Megállapította: 21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet 1.. Hatályos: VIII. 15-től. 3 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 1.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 2.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 5 Megállapította: 21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet 2.. Hatályos: VIII. 15-től. 6 Hatályon kívül helyezte: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 13. (2). Hatálytalan: XII. 30-tól. 7 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 3. (2). Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8 Hatályon kívül helyezte: 21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet 5.. Hatálytalan: VIII. 15-től.

2 2. oldal (2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelemkiegészítésre a hivatásos állomány tagjával együtt költöző házastárs akkor jogosult, ha az átköltözés előtti lakóhelyén rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszony alapján vagy vállalkozásból származó keresettel, illetőleg jövedelemmel (a továbbiakban együttesen: jövedelem) rendelkezett, és új lakóhelyén önhibáján kívül - így különösen megfelelő munkaalkalom hiányában - jövedelemhez nem jut, vagy annak összege a megelőző jövedelemnél kevesebb. 9. (1) A jövedelemkiegészítés mértékének meghatározásakor a házastárs előző jövedelmeként munkaviszony esetén az utolsó három hónapra számított átlagkeresetet, egyéb jogviszony esetén a rendszeres munkavégzés díjazásának az utolsó három hónapban elért havi átlagát, új lakóhelyén szerzett jövedelemként bármely rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelmét, továbbá a részére folyósított munkanélküli járadékot, képzési támogatást, illetőleg jövedelempótló támogatást kell figyelembe venni. (2) 1 Jövedelemkiegészítésként az (1) bekezdés szerinti jövedelmek különbözetét, legfeljebb azonban a mindenkori köztisztviselői illetményalapnak az áthelyezés napjától számított a) első évben 75%-át, b) a második évben 60%-át, c) a harmadik évben 50%-át kell fizetni. 10. (1) A jövedelemkiegészítés legfeljebb az átköltözés napjától számított három évig jár, és havonta utólag kell fizetni. (2) A jövedelemkiegészítésre jogosultság alapjául szolgáló körülmények megváltozását a hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnoknak haladéktalanul köteles bejelenteni. 11. A jövedelemkiegészítést az állammal szemben fennálló fizetési kötelezettségek szempontjából a házastárs jövedelmeként kell figyelembe venni. 12. (1) A személyi állomány tagja, hozzátartozója vagy olyan rokona halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény alapján nem részesült temetési segélyben - szociális helyzetének figyelembevételével - temetési segélyben részesíthető. Temetési segélyben részesíthető a házastárs, a gyermek vagy a szülő is, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen reá hárulnak és az elhunyt a személyi állomány tagja, de a 19. szerint nem került minősítésre. (2) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési segély akkor, ha a belügyi szerv a temetés költségeit legalább 50%-ban átvállalta. (3) 2 A temetési segély legkisebb nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalapnak megfelelő összeg, legnagyobb nettó összege pedig a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese. A belügyminiszter - a részére biztosított keret terhére - indokolt esetben e korlátozástól eltérhet. Természetbeni támogatások 13. (1) A személyi állomány tagja a belügyi szervek üdültetési célú intézményeinek - beutaló alapján történő igénybevételéhez szociális helyzetétől függően - legfeljebb évente egy alkalommal a térítési díj 50%-áig terjedő kedvezményben részesíthető. A kedvezmény megállapításánál az üdülést vele együtt igénybe vevő házastársa (élettársa) és az önálló keresettel nem rendelkező kiskorú gyermeke térítési díját is figyelembe kell venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény adható a személyi állomány tagja részére, ha gyermeke a belügyi szerv által szervezett gyermeküdültetésben vesz részt. (3) A belügyi szerv állományából nyugállományba helyezettek részére a belügyi szervek üdültetési célú intézményeiben legalább 5 évenként - főidényen kívül vagy szabad férőhely esetén - térítésmentes üdülést lehet biztosítani, ha a belügyi szerveknél - a politikai okokból elbocsátott és rehabilitáltak kivételével - a nyugállományba helyezést megelőzően legalább 10 évig foglalkozási jogviszonyban állt. Az üdülés költségeit a beutalót kiadó szerv szociális kerete terhére kell elszámolni. (4) Az üdülők egyéb alkalmakkor főidényben történő igénybevétele esetén a személyi állomány nyugállományú tagjai részére a térítési díj 50%-áig, az üdülésben vele együtt részt vevő házastársának (élettársának) - ha saját jogán nem jogosult a kedvezményre - a térítési díj 25%-áig kedvezmény adható. A térítési díj fennmaradó részét a beutalót kiadó szerv szociális kerete terhére kell elszámolni. (5) 3 Az állomány azon tagja részére, aki három vagy több gyermeket, illetve fogyatékos gyermeket, továbbá gyermeket egyedül nevel, háromévenként a belügyi szervek üdültetési célú intézményeinek igénybevételéhez térítésmentes üdültetés biztosítható a munkáltató szerv költségvetése terhére. Az intézmény által nyújtott - a térítési díjba nem foglalt - szolgáltatások árából, az intézmény gazdálkodásért felelős vezető döntésének megfelelő mértékű, de legalább 10%-os kedvezmény biztosítható az üdülők költségvetése terhére. (6) Az üdülési kedvezmény és a foglalkoztatási jogviszonya alapján adott üdülési hozzájárulás évenkénti együttes összege nem haladhatja meg a kedvezményezett üdülés térítési díjának 100%-át. 14. (1) A belügyi szervek által biztosított közétkeztetést a belügyi szervek nyugállományú tagjai - előfizetés esetén a házastársa (élettársa) is - a szerv költségvetése terhére, a gazdálkodásért felelős vezető döntése szerint, de a térítési díj legalább 10%-át kitevő kedvezménnyel vehetik igénybe. A kedvezmény mértékét az éves költségvetés figyelembevételével - az érdek-képviseleti szervek véleményének kikérésével - a szerv vezetője állapítja meg. (2) Az 1. -ban meghatározott személyek részére, szociális helyzetükre tekintettel, a belügyi szervek nem alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásaik igénybevétele esetén a térítési díjból kedvezmény nyújtható. A kedvezmény mértékét, az igénybevétel módját a szolgáltatások igénybevételét szabályozó rendelkezésekben kell megállapítani. 14/A. 4 (1) Iskolakezdési támogatásban részesíthető a személyi állomány tagjának útján a tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, illetve középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke. (2) Az iskolakezdési támogatás legkisebb nettó összege gyermekenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 30%-a, legnagyobb nettó összege pedig a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-a. A pénzbeli és természetbeni támogatások közös szabályai 15. (1) 5 A szociális és kegyeleti gondoskodás során a támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni a szolgálati kötelmekkel összefüggően megbetegedett vagy szolgálati balesetben sérült, megrokkant személyt, illetve a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegségben vagy balesetben elhunyt személy, a hősi halott, továbbá a szolgálat halottja hozzátartozóit. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni az állomány azon tagját, aki három vagy több gyermeket, illetve fogyatékos gyermeket, továbbá gyermeket egyedül nevel. (2) A szociális támogatásokat és kedvezményeket terhelő közterheket a belügyi szerv szociális keretéből kell fedezni. (3) Szociális támogatásban és kedvezményben csak az részesíthető, aki a szociális helyzete megítéléséhez, a belügyi szervet terhelő befizetések elszámolásához szükséges személyes adatokat a valóságnak megfelelően rendelkezésre bocsátja, igazolja és azok kezeléséhez hozzájárul. 1 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 4.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 5.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Megállapította: 15/2002. (V. 10.) BM rendelet 4.. Hatályos: V. 18-tól. 4 Beiktatta: 21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet 3.. Hatályos: VIII. 15-től. 5 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 7.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3 3. oldal (4) 1 Beiskolázási segélyben vagy iskolakezdési támogatásban kell részesíteni - amennyiben a 6. (1) bekezdésében, illetve a 14/A. -ban írt feltételeknek megfelel - a személyi állomány három vagy több, illetve fogyatékos gyermeket nevelő, továbbá gyermekét egyedül nevelő tagjának gyermekét, valamint a hősi és szolgálati halott árváját. (5) 1 A hősi és a szolgálati halottak árváinak beiskolázási segélyéről, iskolakezdési támogatásáról szociális kerete terhére a miniszter gondoskodik. (6) 1 Amennyiben a belügyi szerv szociális kerete lehetővé teszi, beiskolázási segély és iskolakezdési támogatás is nyújtható. A szociális bizottságok (1) Az önálló költségvetéssel rendelkező belügyi szerveknél - a személyi állománnyal kapcsolatos szociális és kegyeleti feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére - véleményező és javaslattevő jogkörrel a szerv (szervezeti egység) vezetője mellett működő - szociális bizottságot kell működtetni. (2) A szociális bizottságot a belügyi szerv létszámától és működési sajátosságaitól függően 5-15 fővel kell létrehozni és működtetni. A bizottság tagjainak kétharmadát az érdek-képviseleti szerv(ek) jelölése alapján, a bizottság tagjainak további egyharmadát pedig saját hatáskörben a belügyi szerv vezetője nevezi ki. (3) A belügyi szerv vezetője a személyi állományt érintő szociális és kegyeleti intézkedést csak a szociális bizottság véleményének kikérése után hozhat. A bizottság javaslatától, véleményétől eltérő pénzbeli vagy természetbeni támogatásról szóló döntést a szerv vezetőjének írásban indokolnia kell. (4) A szociális bizottságok tagjai maguk közül elnököt választanak. A belügyi szerv vezetője által delegált egyik tag a személyügyi szerv dolgozója, aki a titkári teendőket is ellátja. A bizottság tagjai visszahívhatók. A megüresedett helyek betöltésére a bizottság elnöke - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - intézkedik. (5) A szociális bizottság ügyrendjét - a belügyi szerv sajátosságainak megfelelően - a bizottság alakítja ki, amelyet a belügyi szerv vezetője hagy jóvá. A nyugállományba helyezettek szociális gondozása 17. (1) A belügyi szerv a rendelkezésére álló szociális keret alapján gondoskodik az állományából nyugállományba helyezettek szociális és kegyeleti ellátásáról. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a szerv költségvetésében a szociális keret részeként évente kell tervezni. A nyugállományba helyezettek szociális gondozásba vétele annak a szervnek a feladata, ahonnan az érintett nyugállományba került. (2) A szerv megszűnése esetén ezt a feladatot a jogutód szerv, ennek hiányában az érintett állományviszonya szerinti rendvédelmi szerv lakhely szerinti szervezeti egysége látja el. A Belügyminisztérium és a jogutód nélkül megszűnt szervei nyugállományba helyezett tagjai és a rehabilitáltak gondozásáról a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály gondoskodik. 18. (1) A belügyi szervek a nyugállományúak szociális gondozásának elősegítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására és a nyugállományúak egyesületeinek támogatására nyugdíjas bizottságok és egyesületek (a továbbiakban: nyugdíjas bizottság) hozhatók létre. (2) Azoknál a belügyi szerveknél, ahol a nyugállományúak létszáma eléri a szerv létszámának 30%-át vagy legalább 100 főt, ott célszerű nyugdíjas bizottságot létrehozni. Ahol nyugdíjas bizottságot nem hoztak létre, a nyugdíjasok ügyeinek intézését a területileg illetékes belügyi szerv személyügyi megbízottja (nyugdíjas referens) látja el. (3) A nyugdíjas bizottságot, amely a létszámtól függően 3-7 főből állhat, a szerv képviselőiből és a nyugdíjasok által delegált tagokból választják. A nyugdíjas bizottság működési feltételeinek biztosításáért a szerv vezetője felelős. A kegyeleti gondoskodás A személyi állomány elhunyt tagjának minősítése 19. (1) Az 1. (1)-(2) bekezdésében meghatározott belügyi szervek személyi állományából elhunytat, a halálának körülményei, életútja és érdemei figyelembevételével a Hszt értelmében a következők szerint kell minősíteni: a) 3 Hősi halottá: aki hivatásos állományban teljesített szolgálatot és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének védelme, a közbiztonság és a közrend fenntartása, az államhatár védelme, tűz, elemi csapás, katasztrófa következményeinek elhárítása közben kimagasló bátorságot, illetve kiemelkedő személyes helytállást tanúsított és eközben, vagy így elszenvedett sérülése következtében életét vesztette. b) 3 Szolgálat halottjává: aki hivatásos állományban teljesített szolgálatot és szolgálati kötelezettségei teljesítése közben, vagy azzal összefüggésben életét vesztette, de a hősi halottá nyilvánítás feltételei nem, vagy csak részben állnak fenn. c) 4 A belügyi szervek halottjává: a hivatásos állományú, illetve a belügyi szerv nyugállományú elhunyt tagja minősíthető, aki hosszabb szolgálati viszonya alatt feladatait átlag feletti eredményességgel látta el, és jelentősen hozzájárult a belügyi szerv eredményes működéséhez. d) Szervezeti egység halottjává: minősíthető, aki szolgálati feladatait eredményesen hajtotta végre, de a c) pont szerinti minősítés feltételei közül valamelyik hiányzik. (2) 5 Az elhunytak minősítésére az (1) bekezdés a)-b) pontja esetében - a belügyi szerv vezetőjének javaslatára - a belügyminiszter; a c) pont esetében a miniszter munkáltatói jogkörébe tartozó személy vonatkozásában a belügyminiszter, egyéb esetben a fegyveres szerv országos parancsnoka; a d) pont esetében az állományilletékes parancsnok jogosult. (3) Szolgálati kötelmekkel összefüggőnek kell tekinteni azt a halálesetet, amely a hivatásos állomány tagját a) a hivatásos szolgálattal, illetve beosztásának ellátásával összefüggő kötelezettségeinek, feladatainak szolgálati helyén vagy máshol történt teljesítése, b) választás vagy megbízás alapján társadalmi kötelezettségének teljesítése, c) az eskü és a rá vonatkozó jogszabályok alapján elvárható, saját akaratból kifejtett tevékenysége, d) szolgálati utazások, illetőleg a szolgálati helyre vagy onnan menet közben érte. (4) Nem lehet szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősíteni azt a betegségből származó halálesetet, amely a szolgálattól, illetve a szolgálat sajátosságaitól függetlenül következett be. (5) Nem nyilvánítható minősített halottá, a) akinek szolgálati viszonyát bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg; b) akit szolgálati viszonya megszüntetésekor, illetve nyugállományba helyezését követően rendfokozatától megfosztottak; c) aki önkezével vetett véget életének. 1 Beiktatta: 21/2002. (VIII. 12.) BM rendelet 4.. Hatályos: VIII. 15-től. 2 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 8.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 9. (1). Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4 Megállapította: 33/2005. (VII. 1.) BM rendelet 2.. Hatályos: VII. 9-től. 5 Megállapította: 42/2005. (X. 18.) BM rendelet 23. (3) b). Hatályos: X. 26-tól.

4 4. oldal (6) 1 A személyi állomány minősítésre nem került elhunyt tagjának temetésekor a temetési költségek viselése tekintetében a Hszt ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. (7) Az (5) bekezdésben rögzített esetekben a Hszt ának (2) bekezdésén túl a temetési költségek átvállalására sem kerülhet sor. Ez alól kivételesen méltánylást érdemlő esetben a belügyminiszter kivételt tehet. 19/A. 2 A hősi halottá, a szolgálat halottjává nyilvánított elhunyt személy részére közeli hozzátartozója beleegyezésével síremlék állítható. 20. (1) A hősi, a szolgálati halottak temetéséről és egyéb kegyeleti ellátásáról, a hozzátartozók szociális gondozásáról a belügyminiszter - a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály útján - az elhunytat foglalkoztató belügyi szerv közreműködésével, a központi szociális keret terhére gondoskodik. (2) A jogutód nélkül megszűnt belügyi szervek személyi állományából elhunytak és hozzátartozóik kegyeleti gondozásával összefüggő feladatokat a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály végzi. 20/A. 3 A kegyeleti kiadásokra vonatkozó normákat és az elszámolás rendjét a rendelet melléklete tartalmazza. Átmeneti, záró rendelkezések (1) Az e rendeletben meghatározott szociális és kegyeleti feladatok végrehajtásáért, a feltételek biztosításáért a belügyi szervek vezetői (parancsnokai) felelősek. E feladatok a szerv személyügyi tevékenységének a része. (2) Az önálló költségvetéssel rendelkező belügyi szervek pénzügyi és személyügyi szolgálatai az éves költségvetés összeállítása során együttesen gondoskodnak a szociális és kegyeleti feladatok ellátásához szükséges források tervezéséről. (3) A költségvetés jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján az elemi költségvetés tervezésénél állapítják meg a szociális és kegyeleti kiadásokra rendelkezésre álló kereteket. A szerv vezetője az elfogadott keretekről a szociális és nyugdíjas bizottságot tájékoztatja. (4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek kegyeleti tevékenységéről szóló 7/1991. (BK 7.) BM utasítás, a kegyeleti kiadások normáiról és elszámolási rendjéről szóló 15/1992. (BK 8.) BM utasítás, valamint a Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket megillető, illetve számukra adható szociális-jóléti juttatások egységes elvek alapján történő biztosításának feladatairól szóló 22/1995. (BK 21.) BM utasítás. Melléklet a 39/1997. (VII. 18.) BM rendelethez 5 I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák 1. Halottszállítás költsége A temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség - a temetőn belüli szállítást kivéve - nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő összeg képezi Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő összeg Kettős sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az egy sírhelyre eső, de legfeljebb a 2.1. pont szerint maximált összeg. 3. Szolgáltatási költségek és kellékek Számlával igazolt, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap négyszeresének megfelelő összeg. 4. Síremlékállítás költsége Számlával igazolt és a BM Személyügyi Főosztály által ellenjegyzett, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. Az elhunyt szolgálati helyén állított emléktábla költsége nem terheli a síremlék normaösszegét. II. A kegyeleti költségnormát nem terhelő kiadások 1. Koszorú költségek a) Hősi halott, a szolgálat halottja, a fegyveres szerv halottja temetésén legfeljebb 2 db koszorú, b) szervezeti egység halottja és nem minősített elhunyt temetésén 1 db koszorú, c) síremlék avatáskor, megemlékezésekkor síremlékenként, illetve emléktáblánként 1 db koszorú. 2. Gyászközlemény költsége A hősi halott, a szolgálat halottja, a fegyveres szerv halottja temetése esetén, a sajtóban történő közzétételének számla szerinti összege. 3. Testületi tiszteletadás költségei (ideértve a belügyi szerv temetéssel összefüggő utazási költségeit). 4. Sírgondozás költsége Hozzátartozó hiányában, vagy akadályoztatása esetén hősi halott, illetve szolgálat halottja síremlékének gondozására, a szolgáltató által kiállított számlával igazolt összeg. III. A kegyeleti költségek elszámolásának rendje 1. A kegyeleti költségeket a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján teljes összegben kell téríteni az R a (1) bekezdésének a)-c) pontja szerint minősített elhunyt esetében. 2. A kegyeleti költségeket a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján 50%-ban kell téríteni - az R a (1) bekezdésének d) pontja szerint minősített és a nem minősített elhunytak esetében - a halottszállításra, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási költségekre és kellékekre írt korlátozások figyelembevételével. 2. Sírhelyköltség 1 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 9. (2). Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Beiktatta: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 10.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Beiktatta: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 11.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4 Hatályon kívül helyezte: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 13. (2). Hatálytalan: XII. 30-tól. 5 Megállapította: 37/2001. (XII. 22.) BM rendelet 12.. Hatályos: XII. 30-tól. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5 5. oldal Tartalomjegyzék 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet 1 a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 1 A szociális gondoskodás 1 Pénzbeli szociális támogatások 1 Természetbeni támogatások 2 A pénzbeli és természetbeni támogatások közös szabályai 2 A szociális bizottságok 3 A nyugállományba helyezettek szociális gondozása 3 A kegyeleti gondoskodás 3 A személyi állomány elhunyt tagjának minősítése 3 Átmeneti, záró rendelkezések 4 Melléklet a 39/1997. (VII. 18.) BM rendelethez 4 I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák 4 II. A kegyeleti költségnormát nem terhelő kiadások 4 III. A kegyeleti költségek elszámolásának rendje 4

39/1997. (VII. 18.) BM rendelet. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól

39/1997. (VII. 18.) BM rendelet. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (X. 31.) számú R e n d e l e t e A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Jánoshalma Város Képviselő-testületének 19/2001(XI.29.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Öttömös Község Képviselőtestülete 11/2002. (VIII.06.) Ktr. számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e a Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket* megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének február 12-i együttes testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének február 12-i együttes testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének 2013. február 12-i együttes testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A képviselő-testületek döntésének megfelelően 2012.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel)

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001./XII.20./ számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 1..

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 1.. 1 Sárvár Város Önkormányzati képviselő-testületének - a 1/2010. /I.29/, a 15/2007. /III.23./, a 7/2003. /II.13./, a 36/2003. /X.16./, valamint a 46/2004. /XII.16./ sz. rendeletekkel módosított - 37/2001.

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001.(X.30) KT sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2001. (XI. 19) sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

A külügyminiszter. 4/2011. (III. 10.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium foglalkoztatottai részére nyújtható szociális juttatásokról

A külügyminiszter. 4/2011. (III. 10.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium foglalkoztatottai részére nyújtható szociális juttatásokról A külügyminiszter 4/2011. (III. 10.) KüM utasítása a Külügyminisztérium foglalkoztatottai részére nyújtható szociális juttatásokról A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések. A juttatások és támogatások fedezete

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések. A juttatások és támogatások fedezete 1 Inárcs Község Önkormányzata 16/2001. (X. 24.) rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól Inárcs község Önkormányzat

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól Onga Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. (XI.2 1. ) sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015.

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 100/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben