Hatályos: december 18. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos: 2014. december 18. napjától"

Átírás

1 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: december 18. napjától

2 Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK A TÁRSASÁG KAPCSOLATA ÜGYFELEIVEL TITOKTARTÁS A TÁRSASÁG ÉS ALKALMAZOTTAI, ILLETVE AZ ALKALMAZOTTAK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATAI A TÁRSASÁG RÉSZVÉTELE A PIACI VERSENYBEN AZ ETIKAI ELVÁRÁSOK BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 8 Mellékletek: K1. számú melléklet: Fogalmak K2. számú melléklet: Etikai normák K3. számú melléklet: Ajándékozás, reprezentáció K4. számú melléklet: A TakarékBank Zrt. által alkalmazott Etikai Eljárás KM5. számú melléklet: Etikai Eljárás K6. számú melléklet: A Takarékbank Zrt. Compliance Officerének elérhetősége KM7. számú melléklet: A Compliance Officer elérhetősége K8. számú melléklet: Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról KM9. számú melléklet: Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról

3 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek rögzítése, amelyek irányadóak a Takarékbank Zrt.-re és a Takarékbank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozás (a továbbiakban együtt: Csoporttag) továbbá a Csoporttag részére befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésében résztvevő társaság (a továbbiakban együtt: Társaság) által végzett tevékenységre, továbbá a vezető állású személyek és az alkalmazottak magatartására nézve, annak érdekében, hogy egymás közötti kapcsolataikban, üzletvitelükben és a szolgáltatások nyújtása során tisztességes módon, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, etikus magatartást tanúsítva járjanak el, ezáltal erősítve az ügyfelek Társaság iránti bizalmát. A Kódex célja továbbá a lehetséges etikai kockázatok feltárása, az etikai kockázatok felderítésének és megelőzésének támogatása, valamint az etikus magatartás normáinak megsértése esetén követendő eljárás meghatározása. 2. Az Etikai Kódex hatálya 2.1. A Kódex alanyi hatálya A Kódex alanyi hatálya kiterjed a Társaságra, a Társaság irányító és ellenőrző testületeire, személyeire, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára. A Társaság elvárja a Kódexben foglaltak betartását a Társasággal üzleti vagy egyéb szerződéses kapcsolatban lévő partnereitől is A Kódex tárgyi hatálya A Kódex tárgyi hatálya kiterjeda Csoporttag pénzügyi-, és befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő pénzügyi-, és befektetési szolgáltatási tevékenységével összefüggő valamennyi magatartásra, továbbá a befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésében részt vevő közvetítői tevékenységet végző függő ügynök ügynöki tevékenysége során végzett valamennyi magatartásra. A Kódex kizárólagos célja, hogy elősegítse a konkrét ügyek megítélést, továbbá elősegítse az etikus magatartás érvényesülését, és nem célja az etikátlannak minősülő magatartások tételes felsorolására. A Kódexben meg nem határozott magatartás is minősíthető etikátlannak. A Kódex rendelkezései nem korlátozzák a Társaság szervezetére, működésére, gazdálkodására és szakmai tevékenységének egyes konkrét területeire vonatkozó utasításokban, valamint az egyes munkatársakkal és megbízottakkal kötött munka- és egyéb szerződésekben foglaltak hatályát, hanem kiegészítik azt magatartásbeli elvárásokkal és ajánlásokkal. 3. Általános etikai alapelvek 1. A Társaság elvárja, hogy minden a képviseletében eljáró személy, tevékenysége során a legmagasabb szintű személyes és a szakmai integritást tanúsítsa, és tegyen eleget a jogszabályi, vagy belső szabályzatokban meghatározott követelményeknek, illetve társasági irányelveknek, szolgálja társasága üzleti érdekeit, járjon el jogkövető és jogtisztelő módon, továbbá tartsa be az erkölcsi, etikai normákat. Hatályos: december 18. 2

4 A Társaság által megfogalmazott általános Etikai elveket a jelen Kódex K2. számú melléklete tartalmazza. 2. Etikus magatartásnak minősül különösen az olyan üzleti vagy egyéb tevékenység, véleménynyilvánítás, hozzáállás, amely: növeli az ügyfelek, üzleti partnerek bizalmát a Társaság, az Integráció és a bankrendszer egésze iránt; segíti olyan közvélemény kialakulását és folyamatos erősödését, miszerint a Társaság, illetve alkalmazottai a szolgáltatásokat ügyfélbarát módon, magas színvonalon nyújtja; kedvező hatással van a bankok, pénzintézetek közötti korrekt együttműködésre, segítve annak erősödését; segíti a gazdasági életben a verseny tisztaságának megőrzését; biztosítja a bankok, integrációs tagszervezetek egymás iránti tiszteletét; nem ütközik jelen Kódex előírásaiba. 3. Az üzleti erkölcsbe, tisztességbe ütköző magatartás akkor is elitélendő, amennyiben azt jogszabályok egyébként nem tiltják. Erkölcsileg kifogásolható az a jogszabályokkal nem ellentétes magatartás, amely a joghézagok és a jogi ellentmondások kihasználásával történő anyagi vagy egyéb előnyök megszerzésre irányul, különösen akkor, ha ezzel az érintettek a partnereiknek anyagi vagy egyéb hátrányt okoznak. 4. A Társaság, az ügyfeleivel, a partnereivel, a versenytársaival, a munkavállalóival, valamint bármely más entitással fennálló kapcsolatában érvényesíti a tiszteleten és megbecsülésen alapuló, méltányos és egyenlő bánásmódot, elutasít minden olyan magatartást, amely kirekesztő, vagy bármely személyt, vagy csoportot hátrányosan különböztet meg. A Társaság a vezetői és munkavállalói egymás közötti kapcsolatában támogatja a kölcsönös tisztelet és kollegialitás elveinek feltétlen érvényesülését. 5. A Társaság elismeri a magánélet sérthetetlenségét. 6. A Társaság a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek, partnerek adatait bizalmasan, a személyes, vagy üzleti adatokra, bank-, értékpapír-, üzleti-, és fizetési titokra vonatkozó rendelkezések megtartásával kezeli. A Társaság minden munkavállalójának, valamint a Társaság nevében vagy érdekében eljáró személynek kötelessége betartani az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatokban foglalt előírásokat, valamint tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amely összeegyeztethetetlen szerepkörök fennállásának látszatát keltené. A más szervezetekben betöltött, betölteni szándékozott tisztségekről, munkaviszonyról tájékoztatni kell a Csoporttag Compliance Officerét. A Csoporttag Compliance Officere (szükség esetén a Jogi szakterület, illetve a bejelentő illetékes vezetőjének bevonásával) az összeférhetetlenségi irányelvekről szóló szabályzatban foglaltak figyelembe vételével bírálja el a bejelentő igényét. Hatályos: december 18. 3

5 Tájékozatni kell a Csoporttag Compliance Officerét bármilyen összeférhetetlenségre utaló esemény, adat, vagy körülmény észlelésekor. 7. A Társaság nem korlátozza a munkavállalók politikai és/vagy közéleti szerepvállalását. A politikai/közéleti szerepvállalásra vonatkozóan etikai vétséget követ el, aki: munkahelyén bármilyen politikai tevékenységet végez, így különösen pártpropagandát folytat, vagy ehhez a Társaság eszközeit használja, munkaidőn kívül folytatott politikai és/vagy közéleti tevékenysége olyan mértéket ölt, amely befolyásolja munkavégzésének színvonalát, olyan csoporthoz csatlakozik, amely céljai vagy működése a Társaság céljai vagy működése ellen irányul, vagy azzal nem összeegyeztethető, tevékenysége során azt a látszatot kelti, hogy a Társaság vagy bármely tagja elkötelezett valamely párt vagy politikai irányzat mellett, ilyen irányú fellépése esetén felhasználja a Társaság vagy bármely tagjának a nevét, logóját, vagy egyéb azonosításra alkalmas nyilatkozatot tesz. 8. A Társaság megbízottainak és a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak a magatartását a megbízatásuk keretein belül a Társaság magatartásának kell tekinteni. 4. A Társaság kapcsolata ügyfeleivel A Társaság elkötelezett a teljes körű tájékoztatást biztosító, korszerű és környezetbarát technikát alkalmazó, ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtása iránt. A Társaság küldetésének teljesítése során arra törekszik, hogy elnyerje az ügyfelek bizalmát. A Társaság minden alkalmazottja beosztására való tekintet nélkül köteles ügyelni az ügyfelekkel való kapcsolatában a hosszú távú bizalmat eredményező kapcsolat kialakítására, a lehetőségekhez mérten ügyfélbarát ügyintézésre. Fentiek érdekében viselkedésében, tájékozottságában és szakmai felkészültségében, valamint megjelenésében is kötelesek megfelelni annak a képnek, amelyet a Társaság az ügyfelek számára közvetíteni kíván. Köteles továbbá minden megtenni annak érdekében, hogy az ügyfelekkel esetlegesen megromlott viszonyt helyreállítsa. A Társaság ügyfeleivel szemben fennálló kapcsolatában különösen fontosnak tartja az egyenlő bánásmódon alapuló ügyfélkezelést, az ügyfél méltányolható érdekeit figyelembe vevő szerződési feltételek alkalmazását, valamint a teljes körű, jóhiszemű tájékoztatást. A Társaság elutasítja az ügyfelek számára a jogi előírások, vagy az erkölcsi szabályok ellenében, azt megkerülve nyújtott előnyöket. A Társaság köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő ügyfelek a lehető legegyszerűbben intézhessék ügyeiket. Ügyfélkapcsolat kialakítása és fenntartása kizárólag olyan gazdasági társaságokkal történhet, amelyek működése, a Társaság rendelkezésére álló információk szerint legitim, tulajdonosi háttere átlátható, vezető állású személyeinek köre nem hozható összefüggésbe bizonyíthatóan etikátlan vagy törvényellenes körülménnyel. Hatályos: december 18. 4

6 A Társaság a szerződéskötés során biztosítja az ügyfelek teljes körű informálását, az ügyfelei figyelmét a termék, szolgáltatás előnyei mellett, annak kockázataira is felhívja, szerződésmódosítás esetén időben tájékoztatást nyújt a módosítás tényéről és tartalmáról, panaszok kezelése, megválaszolása során a legnagyobb gondossággal jár el és azokat tárgyszerűen kivizsgálja. Lehetőséget teremt az ügyfél észrevételek érvényesüléséhez, és gondoskodik arról, hogy az ügyfelek panaszai gyorsan és méltányosan kerüljenek kezelésre. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során előfordulhat, hogy a Társaság az ügyfeleinek kisebb értékű üzleti ajándékokat ad, illetve az ügyfelektől üzleti ajándékokat kap. Az ajándékozás, illetve vendéglátás értéke nem haladhatja meg az üzleti életben szokásos mértéket. A Társaság elutasítja a korrupció minden formáját. Munkatársai munkájukkal összefüggésben ügyféltől pénzbeli, vagy más jellegű előnyt nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el. Az ajándékozás és a reprezentáció részletes szabályait a K3. számú melléklet tartalmazza. 5. Titoktartás A Társaság üzleti-, bank-, fizetési- vagy értékpapír titkot tisztességtelen módon nem szerez meg, és nem használ fel, ezek védelmében a szükséges intézkedéseket minden körülmények között megteszi. A Társaság és a velük munka- vagy más jogviszony keretében kapcsolatba kerülő személyek az üzleti, bank-, fizetési- és értékpapír titkot kötelesek megőrizni, azt illetéktelen személy részére nem adhatják át, ezen információkat a Társaság érdekeinek megfelelő módon, és a törvényi előírásoknak megfelelően kötelesek felhasználni. A bennfentes kereskedelem elkerülése érdekében a Társaság munkavállalói munkavégzésük során az ügyfelekkel, az ügyletekkel kapcsolatban, illetve egyéb tudomásukra jutott nem publikus üzleti információkat nem használhatják fel személyes előnyszerzés céljára, e célból nem adhatják tovább más személyeknek. A munkavállalók a munkaviszony fennállása alatt, továbbá a munkaviszony megszűnését követően is kötelesek megvédeni a Társaságnál folytatott tevékenység során szerzett nem nyilvános információk bizalmas jellegét. A Társaságról, annak alkalmazottairól, vezető állású személyeiről, ügyfeleiről, szállítóiról bizalmas információk kizárólag abban az esetben adhatóak ki, amennyiben ezen személyek, a vonatkozó jogszabályok, vagy erre jogosult hatóság erre felhatalmazást ad. A Társaság a vezető állású személyek és alkalmazottak személyügyi és compliance nyilvántartásait titkosan és bizalmasan kezeli. Ezen nyilvántartások az illetékes munkatársakon kívül kizárólag az érintett alkalmazott, vezető állású személy engedélyével ismerheti meg harmadik személy továbbá, amennyiben ezt jogszabályi rendelkezések, szabályzatok előírásai, vagy az illetékes bíróság által kibocsátott idézés vagy végzés miatt ez szükséges, vagy törvényszéki, közigazgatási vagy törvényhozó szerv, megfelelő törvényi felhatalmazás alapján a nyilvántartás kiadását kérte. A titoktartási kötelezettségekkel kapcsolatosan, a titokvédelmi rendelkezéseket tartalmazó szabályzat tartalmaz részletes rendelkezéseket. Hatályos: december 18. 5

7 6. A Társaság és alkalmazottai, illetve az alkalmazottak egymás közötti kapcsolatai A Társaság minden munkavállalója köteles felelősséget vállalni a Társaság napi munkavégzéshez szükséges javainak és eszközeinek megőrzéséért és a velük való ésszerű gazdálkodásért. A Társaság óvja az általa létrehozott szellemi tulajdont, jogait érvényesíti a Társasággal bármilyen jogcímen kapcsolatba kerülő személlyel, vállalkozással szemben. A Társaság és a munkatársak viszonya a közös célok és érdekek felismerésén, a kölcsönös bizalmon, mások tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán nyugszik. A Társaság elkötelezett a tisztességes, etikus, erkölcsi és anyagi megbecsülést nyújtó munkakörnyezet megteremtése mellett. A Társaság munkavállalói feladataik végzése során kötelesek mind az ügyfelek, mind pedig a Társaság érdekeit szigorúan szem előtt tartó módon eljárni. Tilos az egyéni érdekek szabálytalan, a Társaság üzletvitelét károsító módon történő előtérbe helyezése. A Társaság minden munkavállalója a maga szintjén felelős a saját munkaterületéért, azon munkaeszközökért, amellyel napi tevékenysége során dolgozik, valamint a közvetlen vagy közvetett ügyfélkapcsolati hatásért, amelyet napi munkavégzése keretében idéz elő. A saját hibákért történő felelősség vállalása kiemelt fontosságú. A hibáinkból tanulni kell, azok többszöri megismétlődése nem megengedhető, azonban azok alapján a munkavégzés jobbá tehető, korszerűsíthető. A Társaság munkatársainak egymásközti kapcsolataiban feltétel nélkül érvényesülnie kell a tiszteletnek, megbecsülésnek, a méltányos és egyenlő bánásmódnak. A Társaság elutasítja a hátrányos megkülönböztetést, a kirekesztést, ellenben kiáll a sérelmet szenvedettek mellett. A Társaság munkatársai feladataik végzése során kölcsönösen együttműködnek, kommunikációjukban egymás iránt az udvariassággal és a feladatok elvégzéséhez szükséges odafigyeléssel viseltetnek, így különösen figyelemmel vannak a munkatársak felől érkező megkeresésekre és arra, hogy ezeknek lehetőségeik szerint minél jobban megfeleljenek. A közeli hozzátartozók és hozzátartozók, illetve közös háztartásban élő személyek egymással nem kerülhetnek alá-, fölérendeltséget feltételező viszonyba, így különösen egymás bérét, minősítését, előmenetelét nem befolyásolhatják, egymás munkáját nem ellenőrizhetik. Egymással közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói viszonyban álló munkatársak, továbbá a közös háztartásban élő személyek esetén az alacsonyabb beosztásban dolgozó kollégát érintő döntési jogköröket hozzátartozója nem gyakorolhatja. 7. A Társaság részvétele a piaci versenyben Hatályos: december 18. 6

8 A Társaság szándéka, hogy önmagával szemben támasztott etikai elvárásai szélesebb kör által megismerhető és alkalmazható, egységes szabályok mentén alakuljanak, maga részéről ez által is támogatva a piac résztvevőinek egymáshoz való viszonyaiban a kölcsönösséget. A Társaság kapcsolatait a gazdasági szféra többi résztvevőjével a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés, az egymás iránti tiszteletet és a megbecsülés egyaránt irányítja. Üzleti és piaci tevékenységét úgy folytatja, hogy az mindenkor összhangban legyen a szakmai tisztesség követelményeivel, valamint a hazai és a nemzetközi üzleti szokásokkal. A Társaság a pénzügyi szektor többi szereplőjére nem ellenségként, hanem megbecsült partnerként tekint. A Társaság nem alkalmaz megtévesztő reklámokat, a nyilvánosság előtti megnyilatkozásaiban kerüli a piac egyéb résztvevőinek negatív minősítését, sajtó- és közszerepléseiben nem sérti az egyeztetett szakmai érdekeket és más társaságok nyilvánvaló érdekeit, nem él vissza esetleges piaci erőfölényével, nem alkalmaz dömpinget és gazdasági nyomásgyakorlást. A Társaság megvédi érdekeit, együttműködik más pénzügyi intézményekkel, szakmai hatóságokkal, érdekképviseleti szervekkel és a Gazdasági Versenyhivatallal harmadik személyek esetleges etikaiés versenynormákat sértő tevékenységének feltárásában és megszüntetésében. 8. Az etikai elvárások betartása és betartatása Az etikai elvárások betartásának biztosítására a Társaság Etikai Bizottságot hoz létre. Az etikai eljárás menetét, az Etikai Bizottság működésének részletes szabályait a K4./KM5. számú melléklet tartalmazza. Jelen Kódex egyik alapvető célja, hogy a benne foglaltak betartása a Társaság minden munkavállalója számára önkéntes alapon valósuljon meg. A Társaság az etikai kérdések kapcsán a legszélesebb kört érintő és annak tagjait bevonó párbeszédre törekszik. Amennyiben a Társaság bármely munkatársának a Kódex bármely pontjának értelmezésében segítségre, vagy a munkája során felmerülő konkrét helyzetben etikai jellegű tanácsra van szüksége, iránymutatásért a Csoporttag Compliance Officeré-hez fordulhat. A Társaság munkavállalói bármilyen természetű etikai vétség gyanúját kötelesek jelenteni az etikai ügyekkel foglalkozó, kijelölt személynek (Compliance Officer), ezen személy érintettsége esetén pedig a Csoporttag egy olyan vezetőjének, aki a Csoporttag Etikai Bizottságának állandó tagja. A névtelenül is megtehető etikai vétségek bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely annak kivizsgálásához elengedhetetlen. A bejelentést a Csoporttag Compliance Officere részére kell megtenni. A Csoporttag Compliance Officerének elérhetőségeit a K6.sz./KM7. számú melléklet tartalmazza. A bejelentésnek minden esetben írásos formában kell történnie ( , kézzel/géppel írott levél, stb.). Bármely munkavállaló, aki jóhiszeműen tanácsot kér, hangot ad aggodalmának, vagy helytelen magatartást jelent be, jelen Kódex előírásainak megfelelően cselekszik, magatartása nem adhat alapot bármilyen hátrányos megkülönböztetésre, vagy munkajogi szankcióra. A bejelentésre válaszul adott, a bejelentőt érintő megtorló intézkedés elrendelője és végrehajtója fegyelmi vétséget követ el. Hatályos: december 18. 7

9 Amennyiben azonban a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a munkavállaló a megalapozatlannak ítélt bejelentését rosszhiszeműen, egyéni érdek, vélt vagy valós érdeksérelem által vezérelten tette, úgy tettével szintén fegyelmi vétséget követ el, amely szankciót von maga után. 9. Záró rendelkezések 1. Jelen Kódex előírásai együttesen alkalmazandóak a Társaság által kiadott egyéb szabályzatok előírásaival. 2. A Társaság a Kódex alapján készített nyilvános, Ügyfél-tájékoztató az Etikai Kódex előírásairól elnevezésű dokumentumot a Társaság honlapján (amennyiben a Társaság rendelkezik honlappal) és ügyfélfogadásra kijelölt helyein az ügyfelei számára elérhetővé teszi. 3. A TakarékBank Zrt. Integrációs Divízió/Szövetkezeti Hitelintézeti Referensi és Engedélyezési Szakterület a szabályzat belső elfogadását követően legkésőbb harmadik munkanapon elektronikus formában értesíti a Szövetkezeti Hitelintézetet. A szabályzatok számukra sem fizikailag, sem elektronikusan nem kerülnek megküldésre. A szabályzatokat a TakarékBank Zrt. által működtetett intranetes felületről kell letölteni. 4. A TakarékBank Zrt. Compliance Önálló Osztálya a szabályzat belső elfogadását követően legkésőbb harmadik munkanapon köteles gondoskodni jelen szabályzat TakarékBank Zrt. összevont alapú felügyelet alá tatozó társaságok (ide nem értve a Szövetkezeti Hitelintézeteket) valamint a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző függő ügynökök részére történő továbbításáról. 5. A TakarékBank Zrt. részére befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésében részt vevő közvetítői tevékenységet végző függő ügynök társaság (kivéve: szövetkezeti hitelintézetek) az etikai kódexet érintő ügyeket (pl. etikai vétség gyanúja, a szabályzatban meghatározott értéket meghaladó ajándék bejelentése) a TakarékBank Zrt. Compliance Önálló Osztály vezetője felé kell bejelenteni, aki intézkedik a bejelentett eset kivizsgálása felől. 6. A Csoporttag (kivéve Takarékbank Zrt.), köteles jelen szabályzat KM5., KM7., KM9. számú mellékleteit implementálni, a szabályzatot saját Igazgatóságával/ Felügyelőbizottságával megtárgyaltatni, és elfogadtatni, illetve arról gondoskodni, hogy jelen szabályzat (K4., K6., K8. és KM számozású mellékletek kivételével) változatlan formátumban az adott társaságnál hatályba helyezésre kerüljön saját Igazgatósága, Felügyelőbizottsága vonatkozó határozatának feltüntetésével. 7. A Csoporttagoknak a KM9. sz. mellékletet (TakarékBank Zrt. K8.sz. mellékletet) ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben ki kell függeszteniük és közzé kell tenniük internetes honlapjukon. 8. A TakarékBank Zrt. Igazgatósága meghatalmazza a Compliance Önálló Osztály vezetőjét, hogy a jelen szabályzat K4., K6., K8. jelzésű mellékleteit a TakarékBank Zrt. Ügyvezető testületének jóváhagyásával módosíthassa. 9. A Csoporttag által kidolgozott, jelen szabályzat mellékleteit képező dokumentumokat a TakarékBank Zrt. Compliance Önálló Osztálya jogosult bekérni és ellenőrizni ezen doku- Hatályos: december 18. 8

10 mentumok rendelkezésre állását, valamint jelen és más szabályzatban foglaltaknak történő megfelelését. 10. A TakarékBank Zrt. Compliance Önálló Osztálya jogosult a Csoporttagtól jelen szabályzatot érintően tájékoztatást kérni a Csoporttag tevékenységéről, a bejelentett, vizsgált etikai vétségekről, a megtett intézkedésekről. 11. A Csoporttag a kiemelt jelentőségű etikai vétségekről köteles haladéktalanul tájékoztatni a TakarékBank Zrt. Compliance Önálló Osztályát a címen. 12. A TakarékBank Zrt. az Etikai Kódexet évente felülvizsgálja. Jelen Etikai Kódex következő felülvizsgálatának időpontja december Jelen szabályzat kiadásával a 3/2014. számú vezérigazgatói szabályzat, A TakarékBank Etikai Kódexe hatályát veszti. 14. Jelen szabályzat a kiadás napján lép hatályba. Hatályos: december 18. 9

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1 Elfogadva: 1999. március 22., egységes szöveg: 2008. október 27. Kihirdetve:Hivatalos Értesítő 2008. évi 50. sz. (2008. december 12.) Hatályos: 2009. február 1. Módosítva: Alkalmazás: az ügyvédi hivatás

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben