EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/227/13/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. A.A. ügyvéd által képviselt X.Y (továbbiakban Kérelmező) kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Vidár Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel (3200 Gyöngyös, Ifjúság út 2., továbbiakban eljárás alá vont Iskola) szemben indult eljárásban meghozta a következő H A T Á R O Z A TO T A hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont Iskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás alá vont- Kérelmezővel szemben fogyatékossága miatt - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 27. (2) bek. a) pontja szerinti közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott azzal, hogy felvételi kérelmét elutasította. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvánosságra hozatalát a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizáltan a című honlapján, valamint az elmarasztalt iskola hirdetőtábláján. A vizsgálat során 9032,- Ft, azaz Kilencezer-harminckettő forint eljárási költség merült fel, melyet a kötelezettnek a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára történő átutalással kell megfizetnie. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben kérhető a végrehajtás felfüggesztése, valamint hogy három bíróból álló tanács bírálja el a keresetben foglaltakat. I N D O K O L Á S A kiskorú Kérelmező jogi képviselője útján október 6-án kelt beadványában azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy a Vidár Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fogyatékossága miatt utasította el felvételi kérelmét. Kérelmező hangsúlyozta azt, hogy felvételi jelentkezését annak ellenére utasították el május 8-án, hogy korábban ígéretet kapott édesanyja az Iskola egy pedagógusától arra, hogy amennyiben Kérelmezőt átíratja az h-i Waldorf Óvodába), Kérelmező felvételt nyerhet majd az Iskolába is. Kérelmező kifogásolta továbbá azt is, hogy a április 28-án tartott felvételi beszélgetést követően 2 nappal a felvételiztető osztálytanító Kérelmező édesanyját telefonon már arról értesítette, hogy nem veszi fel az Iskola, mert papírja van róla, hogy nincs rendben és hogy nem akarnak gyogyós-iskolát csinálni. Kérelmező hivatkozott továbbá

2 arra, hogy az eljárás alá vont Iskola alapító okirata szerint kifejezetten szakfeladataként vállalta azt, hogy ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. A Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága (továbbiakban Heves Megyei Szakértői Bizottság) Z. számú szakértői véleménye szerint Kérelmező a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Közoktv.) 29. a) pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (SNI). A szakértői vélemény felülvizsgálata autisztikus viselkedési jegyeket állapított meg, akárcsak a közvetlenül az iskolai felvételit megelőzően, január 10-én készült Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői vélemény, amely szerint sem kifejezett nyelvi fejlődési zavar, sem kifejezett autizmus nem áll fenn, tünetei azonban leginkább e két kórkép jellemző sajátosságait hordozzák. Az h.-i Waldorf Óvoda kezdeményezte Kérelmező vizsgálatát, mely alapján a Heves Megyei Szakértői Bizottság március 20-án újabb szakértői véleményt állított ki, melyben kifejezetten javasolta, hogy Kérelmező általános iskolai tanulmányait a 2008/2009-es tanévben az eljárás alá vont Iskolában kezdje meg. A hatóság eljárás alá vonta az Iskolát, egyben felhívta érdemi védekezésének előterjesztésére. Az Iskola azzal védekezett, hogy alapító okirata szerint a sajátos nevelési igényű tanulók az adott osztály létszámának legfeljebb 10%-át tehetik ki, és abban az időszakban, amikor Kérelmező felvételizett, az első és második osztály költségcsökkentés miatt már összevonásra került, és az így 10 fős osztályban már volt egy sajátos nevelési igényű tanuló, A.B. A hatóság felhívására az eljárás alá vont Iskola december 17-én kelt beadványához csatolta pedagógia programja kivonatát, a sajátos nevelési igényű tanulóinak névsorát szakértői véleményük számával, az Iskola alapító okiratát és C.D. kiskorú gyermek felvételi jelentkezési lapját. Védekezésül előadta, hogy az Iskola alapvetően nem gyógypedagógiai iskola, egészséges gyerekek számára készült tantervvel dolgoznak. A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan, de egyéni fejlesztési terv alapján oktatják külön órákon is. Kérelmező abba az összevont osztályba felvételizett, ahol már volt egy tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, A.B., Kérelmezővel egy időben jelentkezett egy epilepsziás és tanulási nehézségekkel küzdő gyermek is, C.D. Az Iskola nem tudta volna C.D.-t és Kérelmezőt is felvenni az összevont osztályba, és végül C.D. felvétele mellett döntöttek. Az eljárás alá vont Iskola képviseletében eljáró intézményvezető hivatkozott arra, hogy bár A.Bnek nem volt szakértői véleménye arról, hogy SNI-s lenne, de az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus véleménye alapján egyértelműen tanulási nehézségei voltak. C.D. ugyanakkor felvétele ellenére sem kezdte meg tanulmányait az Iskolában szülei döntése következtében. Az eljárás alá vont Iskola hivatkozott továbbá arra is, hogy eddig is igen magas volt az SNI-s gyermekek száma az Iskolában, közel 20%. Kérelmező jogi képviselője rámutatott arra, hogy alapító okirata értelmében a 10%-os szabályt azokra a tanulókra kell alkalmazni, akik a Közoktatási tv. értelmében SNI-nek minősülnek, vagyis akik esetében szakértői és rehabilitációs bizottság állapította meg a sajátos nevelési igényt. Így az eljárás alá vont Iskola által előadott védekezés elfogadásának feltétele, hogy a hivatkozott A.B tanuló rendelkezzen olyan szakértői véleménnyel a felvételi időpontjában, amely sajátos nevelési igényűnek minősíti. Kiemelte továbbá azt, hogy amennyiben C.D. is rendelkezett ilyen szakértői véleménnyel, akkor az iskola már C.D.-t sem vehette volna fel, hiszen az szintén a 10%-os szabály túllépését jelentette volna. A hatóság többszöri felhívására az eljárás alá vont Iskola március 19-én küldte meg C.D. utóbb beszerzett, a Petőfi Sándor Egészségpedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Nevelési Tanácsadója által január 12-én kiadott szakvéleményt, miszerint egy korábbi iskolaérettségi vizsgálat BTMN státuszt állapított meg, a szakvélemény pedig valószínűsíti a sajátos nevelési igényt, egyben javasolja a gyermek szakértői vizsgálatát a sajátos nevelési igény elbírálása érdekében.

3 A hatóság április 9. napján tárgyalást tartott Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatalában. A tárgyaláson Kérelmező jogi képviselője ismertette Kérelmező egyezségi javaslatát, amelyben az Iskola vállalná, hogy megtéríti Kérelmező szüleinek a h-i Waldorf Óvodába való átíratással felmerült költségeit kártérítésként, melyet Kérelmező jelenlegi iskolájának ajánlanának fel. Az eljárás alá vont Iskola nem fogadta el Kérelmező egyezségi ajánlatát. A hatóság tanúként hallgatta meg a felvételiztető osztálytanítót, aki úgy nyilatkozott, hogy Kérelmezőt először szeptemberében hallgatta meg, és akkor édesanyjának azt mondta, hogy van rá esély, hogy felvételt nyerjen az eljárás alá vont Iskolába, azonban ez nem biztos, mert a felvételin fog eldőlni, hogy a gyermek akkori állapota lehetővé teszi-e felvételét. Ezt követően februárjában figyelte meg Kérelmezőt, amikor ellátogatott az h-i Waldorf Óvodába, majd áprilisban ő felvételiztette. Elmondása szerint többeknek volt az a benyomása a pedagógusok közül, hogy Kérelmező különlegessége olyan képességeket igényel, amivel a tanú nem rendelkezett. Elismerte, hogy Kérelmező felvételi jelentkezésének elutasításában hangsúlyos szerepet játszott, de a döntés közösségi döntés volt. Hangsúlyozta, hogy az elutasításnak nem az összevont osztályba járó A.B. volt az oka, hanem az, hogy C.D. felvételével már lett volna egy SNI-s az osztályban. A.B.-val kapcsolatban úgy nyilatkozott ugyanis, hogy a gyermek egészséges. Kérelmező azonban olyan speciális elbánást igényelt volna, aminek a tanú képzettség hiányában sem tudott volna eleget tenni. A telefonhívásban elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy gyogyós iskolát említett, mert a környéken köztudottan ez a híre az eljárás alá vont Iskolának, az elutasítás okaként pedig a tárgyaláson is megemlítette azt, hogy tudomása szerint Kérelmezőnek papírja volt arról, hogy SNI-s. Összességében tehát az elutasítás okaként Kérelmező autisztikus személyiség jegyeit hozta fel. Elmondta, hogy álláspontja szerint a Waldorf Iskolát nem az SNI-s, hanem az egészséges gyerekek számára hozták létre. Az eljárás alá vont Iskola igazgatója előadta, hogy az, hogy az Iskolában több SNI-s gyerek is tanul, egyértelmű jele annak, hogy az Iskola nem diszkriminál. Elismerte ugyanakkor azt is, hogy az utóbbi években arra törekedett az Intézmény, hogy csökkentsék az SNI-s gyermekek számát, mert olyan híre lett az Iskolának, amely minden problémás gyermeket felvesz. Az Intézményvezető elmondta azt is, hogy az Iskolának van egy autista tanulója, aki kiemelt figyelmet kap, ugyanis az osztálytanítón kívül a gyógypedagógus állandó jelenlétét igényli a tanórákon. Az Iskolának tehát van már tapasztalata autista gyermekekkel kapcsolatban, így megalapozott döntést tudott hozni arra nézve, hogy el tudják-e látni Kérelmező megfelelő szakpedagógiai ellátását. Ezzel szemben Kérelmező édesanyja és jogi képviselője rámutatott arra, hogy Kérelmező nem autista, hanem autisztikus jegyeket hordoz, azonban a kettő között jelentős különbség van. A szakértői vélemények szerint integráltan oktatható, mely a gyakorlatban is messzemenőkig érvényesül, hiszen Kérelmező jelenleg egy önkormányzati fenntartású általános iskolában az egészséges gyermekekkel integráltan tanul, anélkül, hogy a tanórákon külön gyógypedagógusi jelenléte lenne szükséges. Az eljárás alá vont képviselője a Heves Megyei Szakértői Bizottság március 20-án kelt szakértői véleményével kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a szakértői bizottság javaslata nem kötelező az iskola számára, minthogy az alapító okirat azon része sem, miszerint az Iskola ellátja az SNI-s tanulók integrált oktatását. A hatóság a vizsgálat lefolytatását követően arra a megállapításra jutott, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely ún. védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. Az Ebktv. 8. -a

4 felsorolja azt a húsz védett tulajdonságot, amellyel összefüggésben elkövetett hátrányos megkülönböztetés esetén a hatóság eljárhat. A rendelkezésre álló nyilatkozatok és okiratok alapján a hatóság úgy ítélte meg, hogy Kérelmező eleget tett valószínűsítési kötelezettségének. Védett tulajdonságát a becsatolt szakértői vélemények, a hátrányt pedig az eljárás alá vont Iskola felvételt elutasító levele révén valószínűsítette. A hatóság a fentiek alapján eljárás alá vonta az Iskolát. Jelen eljárásban az Iskolának elsősorban azt kellett bizonyítania, hogy Kérelmező felvételi jelentkezését nem fogyatékossága, hanem más jogszerű indokok alapján utasította el. Így a hatósági vizsgálat során olyan bizonyítékokat kellett kimentése érdekében a hatóság elé tárnia, melyek alátámasztják, hogy Kérelmező elutasításának tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka volt. Az eljárás alá vont Iskola Kérelmező felvételének megtagadását két körülménnyel indokolta. A felvételi kérelem elutasításáról szóló értesítőben arra hivatkozott, hogy nem tudna szakszerű pedagógiai ellátást biztosítani Kérelmező számára, majd a hatósági eljárás során arra, hogy Kérelmező felvételével az Iskola túllépte volna az alapító okiratában meghatározott 10%-os létszámplafont. A lefolytatott bizonyítási eljárást követően a hatóság által feltárt tényállás nem támasztotta alá az eljárás alá vont által védekezéséül felhozott érveket. Az Iskola július 27-én kelt alapító okirata szerint szakfeladatként látja el sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. A Közoktatási tv. 30. (2) bekezdése értelmében az eljárás alá vont gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelésioktatási intézmény, s mint ilyennek, rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitáció ellátásához szükségesek. Mindezeken túl az Iskola alapító okiratában foglaltak, a Heves Megyei Szakértői Bizottság javaslata, valamint az a tény, hogy az Iskolában eddig is ellátták sajátos nevelési igényű tanulók oktatását ellentmondanak az eljárás alá vont azon védekezésének, hogy nem tudta volna biztosítani Kérelmező szakszerű pedagógiai ellátását. Kérelmező elutasításának tehát a hatóság megállapításai szerint nem lehetett indoka az, hogy az Iskola nem rendelkezett a szükséges tárgyi vagy személyi feltételekkel.. Ugyancsak nem fogadta el a hatóság az eljárás alá vont azon védekezését, miszerint az elutasításnak az volt az oka, hogy az elsős-másodikos összevont osztályban a sajátos nevelési igényű tanulók létszáma Kérelmező felvételével meghaladta volna az alapító okiratában rögzített 10%-os felső határt. Az eljárás alá vont Iskola képviselője, aki gyógypedagógusként is tanít az Iskolában, elmondta, hogy a szakértői véleményektől függetlenül az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus is úgy ítélte meg, olyan sejtéseik voltak, hogy A.B-nek tanulási nehézségei vannak, és valószínű, hogy előbb-utóbb megállapítható lesz nála a sajátos nevelési igény. C.D-vel kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, hosszas vívódások után döntöttek arról, hogy Kérelmező helyett C.D.-t veszik fel. Az Igazgató nyilatkozatával szemben az osztálytanító viszont úgy nyilatkozott, hogy A.B egészséges gyermek volt, nem tapasztalt nála nehézségeket. Tényként lehet ugyanakkor megállapítani azt is, hogy sem A.B, sem C.D. a felvételi időpontjában nem rendelkezett szakértői véleménnyel arról, hogy SNI-s lenne. Az eljárás alá vont Iskola által utóbb csatolt szakértői véleménye szerint C.D.-nél valószínűsíthető a sajátos nevelési igény, de annak megállapítása egy későbbi szakértői vizsgálat keretében történhet csak meg. Megállapítható, hogy sem a felvételi időpontjában, áprilisában, sem pedig a hatósági eljárás megindításáig az eljárás alá vont által hivatkozott A.B. és C.D. nem

5 rendelkeztek a Közoktatási tv. értelmében olyan szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel, amely sajátos nevelési igényűnek minősítette volna őket. Így Kérelmező felvételi jelentkezésekor nem volt sem az akkor elsős osztályban, sem a szeptemberében indítandó osztályba már felvett gyermekek között SNI-s tanuló, aki a fősre tervezett összevont osztályban a megengedett 10%-os SNI-s tanulói arányt önmagában kitette volna. C.D. nem kezdte meg tanulmányait az eljárás alá vont Iskolában szülei döntése következtében, az eljárás alá vont képviselője pedig úgy nyilatkozott, hogy utóbb sem merült fel az, hogy a megüresedett helyet Kérelmezővel töltsék be az Iskola pénzügyi helyzetét érintő negatív változások következtében. Az eljárás alá vont Iskola védekezését a tanúként meghallgatott E.F. osztálytanító tanúvallomása sem támasztotta alá. A felvételi eljárásban saját bevallása szerint is tevékeny szerepet játszó osztálytanító szerint azért utasították el Kérelmező felvételi kérelmét, mert autisztikus személyiség jegyeket mutatott, és mint pedagógus nem rendelkezett a Kérelmező állapotához szükséges szakértelemmel, ezért választotta inkább az enyhébb esetnek titulált C.D.-t. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy az eljárás alá vont Iskolát egészséges gyermekek számára hozták létre, és az, hogy lehetőség van SNI-s gyermekek felvételére az alapító okirat szerint, még nem jelenti azt, hogy kötelező lenne felvételük. Mindezeket az eljárás alá vont Iskola Igazgatója is alátámasztotta azzal, hogy C.D.-t enyhébb esetnek nevezte és az elutasítást a tárgyaláson már azzal magyarázta, hogy Kérelmező állapota miatt felvétele túl nagy terhet rótt volna az Iskolára. Az osztálytanító hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a felvétel szempontjából kiemelt jelentősége van a felvételi napján tapasztaltaknak, ugyanis akkor lehet igazán felmérni, hogy a gyermek állapota lehetővé teszi-e felvételét. A hatóság álláspontja szerint alaptalanul hivatkozott az eljárás alá vont arra is, hogy a közösség erejének mérlegelésétől tette függővé, hogy tárgyi ügyben felveszi-e Kérelmezőt az összevont osztályba. Egyrészt az eljárás folyamán minden kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy sem a felvétel idején már elindult első osztályban, sem a szeptemberében indítandó osztályban nem volt sajátos nevelési igényű gyermek. Másrészt Kérelmezőt saját állapota- autisztikus, de nem autista személyiségjegyei - sem tette olyan, az Iskola számára kezelhetetlen, problémás gyermekké, amely eleve kizárta volna felvételét, hiszen kimondottan az Igazgató hivatkozott arra, hogy korábban volt már autista tanulója az Iskolának. A hatóságnak értékelnie kellett azt a körülményt is, hogy jelenleg Kérelmező az egészséges gyermekekkel együtt, integráltan tanul, anélkül, hogy állandó gyógypedagógus felügyeletére szorulna. A fentiek tükrében a hatóság megítélése szerint legfeljebb akkor hivatkozhatott volna az eljárás alá vont arra, hogy Kérelmező felvételének elutasításában szerepet játszott a közösség teherbíró képessége, ha már lett volna az osztályban, vagy a felvételt nyert tanulók között legalább egy sajátos nevelési igényű gyermek. Önmagában ugyanis az, hogy kérelmező szakértői véleménnyel rendelkezett a sajátos nevelési igényről, az osztálytanító szóhasználata szerint papírja volt arról, hogy valami nincs rendben, nem képezhette az elutasítás alapját, hiszen akkor nem tudna eleget tenni az alapító okiratában vállalt szakfeladatának. Amennyiben az eljárás alá vont számára felvételt elutasító ok a sajátos nevelési igényt kimondó szakértői vélemény, az alapító okirat módosítására van szüksége. Az eljárás alá vont Iskola Kérelmező felvételét annak fogyatékossága miatt utasította el annak ellenére, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását szakfeladatként vállalta. Az alapító okiratában nem határozta meg, hogy a sajátos nevelési igényűnek minősülő gyermekek közül milyen fejlődési zavarral rendelkező tanulók ellátását tudja biztosítani, és melyek azok az esetek, amelyek már meghaladják az Iskola teherbíró képességét. Az alapító okiratában alaptevékenysége körében vállalt feladat ellátásának egyetlen korlátja az SNI-s gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított aránya. Az alapító okirat szóhasználata, fogalmazás módja is arra enged következtetni, hogy az Iskola az adott létszámkorlátok mellett, de kötelezően látja el az SNI-s gyermekek oktatását. Mind

6 Kérelmező szülei, mind a Heves Megyei Szakértői Bizottság ezért okkal hihette, hogy az Iskola valóban vállalja az alapító okiratában rögzített korlátokhoz mérten a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. Mindezt alátámasztja az is, hogy az eljárás alá vont Iskolában a korábbi években is integráltan oktattak SNI-s gyermekeket, még az alapító okiratban szabott küszöb átlépésével is akár, valamint Kérelmezőnél nagyobb nehézségekkel küzdő, autista gyermek integrált oktatását is ellátták. Mindezek tükrében érthetetlen az eljárás alá vont azon hivatkozása, hogy nem rendelkezett Kérelmező szakpedagógiai ellátásához szükséges feltételekkel. Jóllehet, az osztálytanító saját bevallása szerint nem tudta volna kezelni Kérelmező állapotát, azonban ez nem vehető figyelembe akkor, amikor az Iskola kötelezően vállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását. Az Iskola, valamint a fenntartó feladata az, hogy biztosítsa az általa vállalt és a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Ezek hiányában szükségessé válhat az alapító okirat módosítása. Mindezeken túl a hatóság megjegyzi azt is, hogy meglehetősen visszás képet mutat az, hogy mind az osztálytanító, mind az Iskola Igazgatója kifejezetten arra hivatkozott, hogy az Iskola hírneve miatt igyekeztek csökkenteni az SNI-s gyermekek számát. Az osztálytanító által használt gyógyós-iskola kifejezés pedig vitathatatlanul sértő és megalázó mind Kérelmező, mind szülei számára. A fentiekre tekintettel a hatóság elmarasztalta az Iskolát, mert az nem tudta jogszerű indokát adni annak, hogy Kérelmező felvételét miért utasította el. A hatóság tárgyi ügyben a jogsértő Iskolát eltiltotta a jövőbeni jogsértések tanúsításától annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a jövőben Kérelmező felvételi kérelmének elutasításához hasonló jogsértés. Tekintve, hogy Kérelmező tanulmányait már egy másik általános iskolában megkezdte és sikeresen beilleszkedett, a hatóság a szankció megválasztásakor a megelőzést tartotta szem előtt, ezért elrendelte határozatának nyilvános közzétételét honlapján és az eljárás alá vont Iskola hirdetőtábláján. A hatóság a közvélemény minél szélesebb tájékoztatása érdekében és a jövőben hasonló jogsértések megelőzése céljából anonimizált határozatát megküldi az eljárás alá vont iskolát fenntartó alapítványnak, hogy a 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet 16. (2) bekezdése alapján gondoskodjon annak székhelyén történő nyilvánosságra hozataláról. Az eljárás során felmerült eljárási költség a 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet 14. (2) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményét megsértő eljárás alá vont Iskolát terheli. A hatóság határozata elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ebktv. 17. (3) bekezdése biztosítja. A hatóság a határozatot az Ebktv. 15. (1) a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. Budapest, május 14. Dr. Demeter Judit Elnök sk Budapest Margit krt. 85. Tel.: (1) Fax: (1)

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/295/ 2006 Ügyintéző: dr. Kádár Tamás Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az Első Magyar Mediátor Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/43/2009. Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság D. K.-né Kérelmező által az ITALOTRADE Kft. (képviseli: Vecsernyésné Fazekas Sára ügyvezető, 6724

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 4-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/1069/ /2010 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a Dr. A.B. ügyvéd által képviselt C.D. kérelme alapján

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Jogeset EBH /349/2016. Ügyiratszám: EBH/349/2016

Jogeset EBH /349/2016. Ügyiratszám: EBH/349/2016 Ügyiratszám: EBH/349/2016 Védett tulajdonság: nemzetiséghez való tartozás Diszkrimináció területe: szociális biztonság és egészségügy Diszkrimináció típusa: zaklatás Jogsértést megállapító határozat A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/366/13/2014. Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kk. kérelmező - akit a hatóság előtti eljárásban a törvényes képviselője által meghatalmazott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/271/ /2012 Előadó: G.A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. kérelmezőnek a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D.652/ 11/ 2010.. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/23/5/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 532/5 /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

Jogeset EBH / 203 / 2015

Jogeset EBH / 203 / 2015 1 Ügyiratszám: 203/2015 Védett tulajdonság: fogyatékosság Diszkrimináció területe: oktatás, nevelés Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést megállapító határozat A kiskorúak

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyszám: EBH/516- /2007 Ügyintéző: dr. Szathmári Réka Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a dr. M. P. ügyvéd által képviselt B. K. Á., B. S. és T.O.F. kérelmezőknek az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/142/3/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 4.)

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére a PAMMER-BECK PATIKA Betéti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 5., a továbbiakban: eljárás alá

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/88/3/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben