VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA"

Átírás

1 [23]/100 VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA 1. Vezérigazgató Munkáltatói jogkörgyakorló: az Alapító az alapvető munkáltatói jogok tekintetében Közvetlen felettese: az Alapító 1.1.Feladat- és hatásköre: A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, és az Igazgatóság Ügyrendje és a Felügyelőbizottság Ügyrendje alapján. Azokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések, az Alapszabály vagy a társaság testületeinek határozatai nem utalnak testületi hatáskörbe, önálló döntéshozatalra jogosult. Tevékenysége során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható, fokozott gondossággal köteles eljárni. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat közvetlenül, vagy az általa szükségesnek tartott mértékben a társaság munkaszervezetének munkavállalói felett. Kiadja a társaság belső szabályzatait és a működéshez szükséges utasításokat. Képviseli a társaságot a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei előtt. A társaság nevében jogosult a Kollektív Szerződés megkötésére és módosítására. Irányítja a társaság Minőségirányítási Testületének munkáját. Alapvető feladatai a következők: a társaság üzletpolitikai koncepciójának, üzleti tervének kidolgozása az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elé terjesztése; a társaság vagyonának megóvása, megőrzése és gyarapítása; a piac alakulásának ezen belül elsősorban a forgalom alakulásának, a versenyhelyzetnek folyamatos elemzése; a beruházási, fejlesztési, korszerűsítési tervek kidolgozása; a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások hatékony felhasználása és gyarapítása; a társaság számvitelének, pénzügyi munkájának irányítása és ellenőrzése, a társaság beszámolójának Alapító, majd a Felügyelőbizottság elé terjesztése; ösztönző és eredményorientált érdekeltségi rendszer kidolgozása; a munkaszervezet racionális fejlesztése, a célszerű és takarékos létszámgazdálkodás; a társaság humánpolitikai tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos komplex feladatainak irányítása; a munkavállalói kezdeményezések ösztönzése és felhasználása; a társaság marketing, reklám és propaganda koncepciójának meghatározása, irányítása; a munkaszervezet szakterületei, egységei egymás közti kapcsolatának, együttműködésének megszervezése;

2 [24]/100 A társaság testületeivel való kapcsolat: a társaság Alapítója, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság elé kerülő jelentéseket, anyagokat előkészíti, és az ülésen ezeknek a napirendi pontoknak előterjesztője, kivéve a könyvvizsgáló jelentését; akadályoztatása esetén ezt a feladatot a felügyelőbizottság elnökével történt egyeztetés alapján - a munkaszervezet vezető szakemberei is elláthatják; gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárási feladatok végrehajtásáról; a testületek képviselőinek a szükséges információkat kérésükre megadja; a testületi üléseken képviseli a társaság munkaszervezetét és jogosult a munkaszervezet szakembereit meghívásra javasolni a testületi ülésekre; a testületek ügyrendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodik a testületi ülések feltételeinek biztosításáról A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök operatív igazgató vezérigazgatói kabinet informatikai kabinet belső ellenőrzési csoport koordinációs vezető, kommunikációs és marketing vezető szakmai igazgatók megyei szolgáltatási központvezetők Operatív igazgató A vezérigazgató helyettesítésére feladat és hatásköre szerint jogosult. A helyettesítési jog a cégjegyzési jogra nem terjed ki. Közvetlen felettese: vezérigazgató Alárendelt szervezeti egysége: operatív igazgatói kabinet Feladat- és hatásköre: a vezérigazgató munkájának elősegítése érdekében a vezérigazgató mindenkori eseti vagy általános megbízása alapján ellátja a annak általános helyettesítését, feladata a vezérigazgató munkájának szakmai támogatása, segítése, a vezérigazgató utasításai alapján felmerülő egyéb feladatok ellátása, a műszaki és a személyszállítási igazgatóság tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és koordinálása, kiemelt fejlesztési- és projektfeladatok tervezésének, megvalósításának irányítása, közreműködik a társaság stratégiai és üzleti terveinek kidolgozásában, elsősorban a személyforgalmi és a műszaki szakterületek vonatkozásában, a szervezet és a működés fejlesztésében, munkáltatói jogkört gyakorol a közvetlenül általa irányított szervezeti egységek felett.

3 [25]/ Operatív igazgatói kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató, Alárendelt szervezeti egysége: operatív igazgatói kabinet Gyakorolja a nem alapvető munkáltatói jogokat: asszisztens belszolgálatos gépkocsivezető Feladat- és hatásköre: irányítja az operatív igazgatói kabinet munkáját közvetlenül helyettesítheti a vezérigazgatói kabinetvezetőt annak, megbízása, akadályoztatása, vagy a vezérigazgató megbízása alapján a vezérigazgató megbízása alapján, irányításával az operatív igazgató kabinet ellátja a vezérigazgatói kabinet valamennyi feladatcsoportjában a szükséges, a helyettesítéssel járó feladatokat a megbízás során elvégzett munkafeladatokról a kabinetvezetőt értesíti, tájékoztatja Vezérigazgatói kabinet A vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelt stratégiai és napi operatív feladatokat előkészítő, a döntések végrehajtását szervező, ügyintéző és ügyviteli feladatait, ellátó szervezet. A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működik. A vezérigazgatói kabinet munkáját közvetlenül a kabinetvezető irányítja és végzi. A társaság minőségirányítási rendszerének szervezését, irányítását, ellenőrzését minőségirányítási vezetőként a kabinetvezető látja el Vezérigazgatói kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató Alárendelt szervezeti egysége: vezérigazgatói kabinet Gyakorolja a nem alapvető munkáltatói jogokat: asszisztens sajtóreferensek belszolgálatos gépkocsivezetők postázók alkalmazott portások

4 [26]/100 Feladat- és hatásköre: A) Titkársági feladatok: a vezetői értekezletek működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív tevékenységek ellátása; az egyes, a vezetői értekezletek elé kerülő anyagok, ok kidolgozásának koordinálása a vezérigazgató megbízása alapján; a vezetői értekezleten hozott határozatok nyilvántartása, azok végrehajtásának figyelemmel kísérése; a társaság fórumrendszere működésével kapcsolatos szervező, koordináló feladatok ellátása; a vezérigazgató operatív munkájának segítése; a társaság rendezvényeinek szervezésében történő közreműködés; közlönyök, napilapok, szaklapok rendelésének koordinálása, ügyintézése; munkájának végzése során együttműködik a társaság szakmai igazgatóival, irodavezetőivel, szolgáltatási központvezetőivel kapcsolatot tart a Szakszervezetek Intéző Bizottságainak, a Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság vezetőivel; figyelemmel kíséri a velük kötött megállapodásban foglaltak teljesítését; a vezérigazgató megbízása alapján elsősorban kapcsolattartási, szervezési és az adminisztratív feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart a VOLÁN Egyesülés, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban: KKVSZ) és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (továbbiakban: STRATOSZ), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) vezetőivel, képviselőivel; szervezi és irányítja a kapcsolattartást a vezérigazgató megbízása alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Társaságokért Felelős Igazgatóságával, a társaság portfolió menedzserével; a társaság bélyegzőinek beszerzése, selejtezése, továbbá a társaság központi bélyegző nyilvántartásának vezetése, a társaság központi postázási feladatainak irányítása; a társaság központi iktatási, irattározási rendjének irányítása, ellenőrzése B) Minőségirányítási feladatok: minőségirányítási ügyekben képviseli a társaságot, ellenőrzi és irányít ja a minőségirányítási rendszer működtetését; gondoskodik a dokumentumok megfelelő azonosításáról, az ellenőrzéshez szükséges információk biztosításáról, a dokumentumok jóváhagyásáról, módosításáról, megőrzéséről a vonatkozó minőségirányítási eljárásleírás alapján, a hatályos iratkezelési szabályzattal összhangban; felügyeli a rendszert a belső felülvizsgálatok megszervezésével, lebonyolításával; javaslatokat tesz a rendszer megfelelő működtetésére, a meghozott intézkedéseket végrehajtja, azok végrehajtását biztosítja és ellenőrzi; javaslatot tesz a minőségirányítási kézikönyv karbantartására; rendszeresen ellenőrzi a bizonylatok kezelésével kapcsolatos előírások betartását; a minőségpolitika megvalósításáról folyamatosan tájékozódik, az akadályozó tényezők feltárásában közreműködik, intézkedéseket kezdeményez; a minőségirányítási kézikönyvben, a minőségirányítási területre vonatkozó folyamatleírásokban és műveletleírásokban rögzített témakörökben, illetve a problémák megoldására tett intézkedésekben döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik; jogosult a társaság telephelyein, valamint külső szolgáltató cégeknél minőségirányítási kérdésekben eljárni;

5 [27]/100 a rendszeres vezetői ellenőrzés keretében köteles tájékozódni a társaság minőségirányítási rendszerének működéséről, az elvégzett felülvizsgálatok eredményeiről, a minőségpolitika érvényesüléséről, kezdeményezi a szükségesnek tartott változtatásokat, és javaslatokat tesz azok tartalmára; előkészíti a társaság minőségirányítási rendszerét a tanúsító szervezet által lefolytatandó auditokra. C) Kommunikációs feladatok: a társaság honlapján megjelenő információk, közérdekű bejelentések koordinálása, a honlapra érkező levelek, hozzászólások megválaszolása; sajtóközlemény készítése a vezérigazgatóval és az illetékes vezetővel egyeztetve; a vezérigazgatóval egyeztetve a nyilatkozó személy kijelölése, vagy interjúadás; kapcsolattartás a médiákkal, a közönségkapcsolatok szervezése; a nyilatkozatok, sajtóközlemények nyilvántartása; sajtófigyelés. D) Marketing feladatok: a társaság arculatának kialakítása, annak ápolása; a társaság szolgáltatásainak népszerűsítése; a társaság rendezvényeinek szervezéséhez kapcsolód marketing-, PR feladatok ellátása; belső PR munka irányítása, tervezése, szervezése; on-line hírlevél szerkesztése. E) Szervezési feladatok a kiemelt fontosságú dokumentumok (levelek, szerződések, adatszolgáltatások stb.) belszolgálatos gépkocsivezetővel a címzett részére történő eljuttatásának megszervezése, felügyelete; a társaság iratkezelési és irattározási rendjének kialakítása, irányítása és ellenőrzése; a társasághoz érkező és kimenő postai küldemények nyilvántartása, szakterületek részére történő továbbítása, illetve a kimenő levelek/küldemények postai továbbítása Informatikai Kabinet Az iroda élén az informatikai kabinetvezető áll Informatikai kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató Feladat- és hatásköre: a részvénytársaság egészénél folyó átfogó informatikai munka funkcionális szer-vezése, irányítása és ellenőrzése; a részvénytársaság informatikai szabályzatainak és utasításainak előkészítése, ja-vaslattétel azok módosítására; a részvénytársaság számítógépes rendszereinek üzemeltetése és karbantartásának irányítása;

6 [28]/100 a részvénytársaság számítógépes jegykiadó rendszereinek üzemeltetésének és karbantartásának irányítása; közreműködés a részvénytársaság számítógépes rendszereinek fejlesztésében; részvénytársasági szinten a számítógépes adatvédelem irányítása és ellenőrzése; kapcsolat tartása a részvénytársaság számítógépeinek hardver karbantartását végző külső szervezettel; kapcsolat tartása a részvénytársaság szoftvereit szállító vállalkozókkal; kapcsolat tartása a részvénytársaság informatikai üzemeltetési szolgáltatást nyújtó társaságokkal; a részvénytársaság külső és belső internet alapú információs rendszereinek üzemeltetésének és karbantartásának irányítása. számítástechnikai eszközök műszaki állapotának megfelelően javaslattétel selejte-zésre, illetve új eszköz beszerzésére; részvétel a selejtezés folyamatában a társasági munkamegosztás szerint; a részvénytársaság által indított közbeszerzési, versenyeztetési és egyéb beszerzési eljárásokban szakmai közreműködés biztosítása az eljárást lebonyolító szervezeti egység számára; részvétel a belső minőségirányítási auditban, minőségügyi intézkedések végrehaj-tása; minőségirányítási céloknak, és eljárásleírásoknak megfelelő munkavégzés; szakterületén vezetői előterjesztések készítése, véleményezése, szabályzatok és utasítások véleményezése; szakterületén a társasági szakmai tevékenység szabályozása szabályzatokkal, utasításokkal, körlevelekkel, szükség szerint Vezérigazgatói utasítások, igazgatói uta-sítások, körlevelek kiadásának kezdeményezése, előkészítése, koordinálása; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme, a gazdálkodási fegyelem, munkafegyelem betartásának biztosítás, ellenőrzése; a kabinet oktatási, képzési igényeinek felmérése, a beiskolázási lehetőségek felku-tatása, a munkavállalók beiskolázásában történő közreműködés, szakmai tanfo-lyamok szervezése. Közvetlen alárendeltjei: Informatikai kabinet koordinátora Operatív informatikai csoportok Fejlesztési informatikai csoport Operatív informatikai csoportok Kaposvár-Pécs-Szekszárd A csoport élén a csoportvezető áll. Közvetlen felettese: informatikai kabinetvezető Munkáltatói jogkörgyakorlója: informatikai kabinetvezető Feladat- és hatásköre: a társaság informatikai rendszerének alakítása, informatikai beruházási és költség tervek készítése az informatikai kapacitások minél jobb és gazdaságosabb kihasználása; külső informatikai szállítókkal, szolgáltatókkal kapcsolattartás, informatikai projektek menedzselése, hardver szoftver és telekommunikációs eszközök és szolgáltatások beszerzésének előkészítése, informatikai külső kapcsolatok kiépítése, szerző-déskötések előkészítése az informatikai kabinetvezető megbízása alapján; szoftver eszközök kiválasztásában a javaslattétel, szállítók,szoftver készítők ajánlá-sával, a társaság informatikai rendszerének, a jövőbeni terveknek megfelelő szoftverek kiválasztásával, egységes, integrált rendszer kialakítását szem előtt tartva javaslattétel;

7 [29]/100 a társaság informatikai igényének felmérése, megoldási javaslatok kidolgozása; az informatikai infrastruktúra, azaz a hálózatok, szerverek, szerver és munkahelyi operációs rendszerek, adatbázisok, számítógépes munkahelyek tervezése, kialakítása, üzemeltetése.; adatok és üzemeltetés biztonságának megteremtése; az IBF-el együttműködve kialakítja és működteti a hozzáférési jogok rendszerét szerverekhez-adatbázisokhoz hozzáférések szabályozása; számítógépes rendszerekben a hozzáférési jogosultságok tervezése; jogosultságok kezelése szervezeti egységek vezetői igényei alapján; jogosultságok nyilvántartása; mentési, adatbiztonsági rendszer üzemeltetése, felügyelete, mentések végrehajtása; külső és belső számítógépes kapcsolatok tervezése, kiépítése az adatbiztonság megőrzésével; a társaság szoftver eszközeinek folyamatos karbantartása; a társaság ügyviteli feladatainak egyszerűbb script készítésével történő segítése; az ügyviteli programokban keletkezett adatbázis hibák javítása; a felmerült operációs rendszer és feldolgozói programok hibáinak kijavítása a szoftver szállítók bevonásával, illetve ezek felügyelete; informatikai eszközeinek kellék és nyomtatvány ellátásának biztosítása; infrastruktúra, Linux és Windows hálózatok felügyelete; a számítógépek hardver hibáinak megállapítása és ezek elhárítása; számítógépes hálózati eszközök hibáinak megállapítása, elhárítása; irodai programcsomagok telepítése; a számítógépek, programrendszerek napi használatában a felhasználók támogatása tanácsadással, oktatással, esetenként konkrét segítségnyújtással; a társaság Internet alapú információs rendszerének működtetése; a társaság belső információs lapjának előállításában való részvétel és ezen lapnak internetes formátumban történő megjelenítésének elkészítése; informatikai nyilvántartások vezetése; utas tájékoztató rendszer felügyelete, hibáinak feltárása, kapcsolat a szállítókkal, dokumentálás; tárgyi és fogyó eszközök mozgásbizonylatainak rögzítése, nyilvántartása, a helyi kis értékű tárgyi eszközök aktiválása, részvétel a címkézésben; tárgyi és fogyóeszköz leltározásban részvétel; működést meghatározó szabályzatok, dokumentációk kidolgozása előkészítése; az informatikai képzések megszervezésében részvétel, javaslattétel; kidolgozza a katasztrófa-helyreállításra vonatkozó terveket; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme. Fejlesztési informatikai csoport A csoport élén a csoportvezető áll. Közvetlen felettese: informatikai kabinetvezető Munkáltatói jogkörgyakorlója: informatikai kabinetvezető Feladat- és hatásköre: a társaság informatikai rendszerének alakítása, informatikai beruházási és költség tervek készítése. az informatikai kapacitások minél jobb és gazdaságosabb kihasználása;

8 [30]/100 külső informatikai szállítókkal, szolgáltatókkal kapcsolattartás, informatikai projektek menedzselése, hardver szoftver és telekommunikációs eszközök és szolgáltatások beszerzésének előkészítése, informatikai külső kapcsolatok kiépítése, szerződéskötések előkészítése az informatikai kabinetvezető megbízása alapján; a társaság informatikai igényének felmérése, megoldási javaslatok kidolgozása; adatok és üzemeltetés biztonságának megteremtése; a társaság egyedi szoftver fejlesztési igényeinek meghatározása; egyedi szoftverek készítése; egyedi lekérdezések, riportok fejlesztése MS SQL, Oracle adatbázisokból; szoftverrendszerek közti integrációs kapcsolatok fejlesztése automatizálása; az ügyviteli programokban keletkezett adatbázis hibák javítása; Linux és Windows hálózatok felügyelete, scriptek fejlesztése; irodai programcsomagok makrók, egyedi eljárások fejlesztése; felhasználók támogatása tanácsadással, oktatással, esetenként konkrét segítségnyújtással;; a társaság Internet alapú információs rendszerének fejlesztése PHP, MY SQL alapokon; a társaság belső információs portáljának fejlesztése SHAREPOINT, SQL; dokumentációk készítése fejlesztett rendszerekhez; alkalmazások közti kapcsolatok felderítése, kapcsolódási lehetőségek kihasználása, problémák megoldása, megoldási javaslatok kidolgozása; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme Belső ellenőrzés A társaság belső működését, külön szabályzat, - az Ellenőrzési Szabályzat alapján - munkaterv és eseti megbízás szerint ellenőrző szerv. A belső ellenőrzés a vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelten működik. Feladatait a belső ellenőrzési csoport látja el. Közvetlen felettese: vezérigazgató Feladat- és hatásköre: a vezérigazgató által javasolt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a vezérigazgató által külön elrendelt téma és célvizsgálatok lefolytatása; a felügyelőbizottság felkérésére eseti célvizsgálatok lefolytatása; a lefolytatott vizsgálatokról jelentések készítése, amely intézkedésre alkalmas módon összefoglalja a megállapításokat, a hiányosságok megszűntetésére a javaslatokat; a kiadott intézkedések végrehajtásának utóvizsgálatokkal történő ellenőrzése; leltárellenőrzési munkák végzése; belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati rend és okmány fegyelem érvényesülésének ellenőrzése; a társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb előre nem tervezett elemző és értékelő tevékenység végzése; a lefolytatott vizsgálatok és megtett intézkedések nyilvántartása.

9 [31]/ Személyszállítási Igazgatóság A személyszállítási igazgatóság szervezeti egységei:a személyszállítási igazgatóságot a személyszállítási igazgató vezeti. Alárendelt szervezeti egységek, munkakörök: Személyszállítási igazgatói törzs: koordinátor forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport asszisztens Személyszállítás-szervezési iroda Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési iroda Szolgáltatásfejlesztési iroda Megyei szolgáltatási központ 2.1. Személyszállítási igazgató Közvetlen felettese: vezérigazgató Gyakorolja a munkáltatói jogokat: Közvetlen irányítása alá rendelt szervezeti egységek meghatározott munkavállalói felett. Alárendelt szervezeti egységek Személyszállítási igazgatói törzs Személyszállítás-szervezési iroda Személyszállítás-gazdasági iroda Szolgáltatásfejlesztési iroda Megyei szolgáltatási központok Feladat és hatásköre: a személyszállítási szervezet munkájának irányítása, koordinálása, a megyei szolgáltatási központok személyszállítási szakmai tevékenységének irányítása, a társaság éves és középtávú üzletpolitikájának meghatározásához, ezen belül a társaság járműállományának változtatására, a források felhasználására, a technikai, technológiai, stratégiai fejlesztés irányaira döntés-előkészítési javaslattétel, az üzleti tervben meghatározott követelményrendszernek megfelelően a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó elvárások végrehajtása, a közlekedés irányításáért felelős minisztériummal, illetve az önkormányzatokkal a menetrend szerinti személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződésekből adódó személyszállítási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás a dél-dunántúli régió települési önkormányzataival, a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, a közlekedés felügyeletét ellátó szakigazgatási szervvel, továbbá a társszolgáltatókkal alvállalkozásokkal, Volán Egyesüléssel, illetve más szakmai szervezetekkel, pld. a KTI szervezeti egységei a közforgalmú közlekedésre kiírt pályázatok figyelése, ajánlattételi anyagok kidolgozása, döntés-előkészítési javaslattétel, tárgyalások előkészítése illetve lefolytatása a városi önkormányzatok, a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, illetve illetékes szerveivel, az önkormányzatok részére elkészítésére kerülő éves helyi beszámolók felügyelete,

10 [32]/100 a közlekedésért felelős miniszter részére elkészítésére kerülő éves helyközi beszámoló elkészítése; a megrendelő elvárásainak és az utazási igényeknek megfelelő helyközi országos, regionális, elővárosi és helyi menetrend kialakítása, kapcsolattartás a Dél-dunántúli Közlekedésszervezési Irodával és a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, az illetékes önkormányzattal, a menetrendi módosítások előkészítése, felterjesztése, jóváhagyatása és bevezetése tekintetében, továbbá egyéb szakmai kérdésekben, a hálózat- és forgalomfejlesztés, a menetrend, a hálózat és a forgalomtechnika módosítására vonatkozó döntés-előkészítés irányítása, szabadáras tevékenység tarifa és kedvezménypolitikájának kialakítása, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszereztetése, a személyszállítás területén működő alvállalkozásokkal történő kapcsolattartás, az alvállalkozások szakmai felügyelete, a pályáztatások lebonyolítása, a Személyszállítási Szervezet működésének gazdasági elemzése, bevételei gyűjtésének, rendszerezésének, egyeztetésének, valamint a statisztikai adatgyűjtésnek a megszervezése és a szükséges adatok továbbíttatása a társaság gazdasági és kontrolling szakterületei, valamint a külső szervek felé, a Személyszállítási Szervezet információs és ügyviteli rendszerének kialakítása, működtetése, adatszolgáltatás biztosítása, kereskedelmi tevékenység irányítása, a személyszállítással - utazási feltételekkel, díjszabással, forgalomellenőrzéssel - kapcsolatos jogszabályi változások miatt szükséges döntések meghozatala, a forgalomellenőrzési tevékenység irányítása, a társaság üzletszabályzatának engedélyeztetése, forgalmi technológiák kidolgozásának irányítása, alkalmazásuk megszervezése, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakíttatása, az utas-tájékoztatás és az ügyfélkapcsolatok felügyelte, pályázatok, projektek, forgalmi beruházások előkészítése, irányítása, szakértői tevékenység biztosítása, kapcsolattartás a közlekedési szakmai és oktatási intézményekkel, szervekkel, javaslattétel a forgalmi informatikai tevékenység fejlesztésére, az informatikai tevékenység szakmai támogatásának felügyelete, közreműködés a társaság kommunikációs tevékenységében, az utas panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgáltatása, a polgári védelmi, honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának biztosítása, az autóbuszvezetők és a személyszállítási szakterületen dolgozók szakmai oktatásának irányítása, közreműködés a szakterületet érintő közbeszerzésekben, a selejtezési tevékenységben együttműködés a műszaki igazgatóval a társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Koordinátor Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató Feladatai és hatásköre: A Szolgáltatási Központok forgalmi területeinek egységes működési feltételek szerinti szakmai koordinálása, az adatszolgáltatások és adminisztratív szakmai feladatok megszervezése és végrehajtatása.

11 [33]/ Forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport A Forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport munkáját a csoportvezető irányítja. Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató Feladatai és hatásköre: a forgalomellenőrzési tevékenység szervezése és irányítása, a pótdíjazás ügyintézése, a forgalomellenőrzési tevékenység végrehajtása, a gépjárművek, az utazószemélyzet, valamint az utasok ellenőrzése, az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítése, azok illetékeshez történő eljuttatása, az intézkedések visszaellenőrzése, kapcsolattartás a társszolgáltatók ellenőri szakapparátusával, SLA mérések lebonyolítása, közúti baleseti helyszínelés lebonyolításának szervezése, Személyszállítás-szervezési Iroda Az iroda munkáját a személyszállítás-szervezési irodavezető irányítja Személyszállítás-szervezési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egységek: Személyszállítás-szervezési Iroda Feladatai és hatásköre: a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó alapvető hatályos jogszabályok betartása, menetrendi egyeztetések lefolytatása ütemezésének meghatározása, a Hivatalos Autóbusz Menetrendben végrehajtandó menetrendi módosítások előkészítése, kidolgozása, jóváhagyásra való előterjesztése. A jóváhagyást követően az érintettek részére való rendelkezésre bocsátása és meghirdetése, a jóváhagyott menetrendi módosítások és egyéb menetrendi tájékoztatások érvényességi időpontjának meghatározása, együttműködés a Megyei Szolgáltatási Központokkal a menetrendi változások bevezetésében és az azzal kapcsolatos információk megadásában, a hálózati és vonali járatfejlesztésekre javaslatok kidolgozása, előterjesztése, jóváhagyást követően a meghirdetés, végrehajtásban való részvétel, a vonali beméréseken alapuló kilométerek meghatározása, a menet- és kiállási idők, csatlakozások, várakozási idők jegyzékének összeállítása, forgalomtechnikai bejárásokon való szükség szerinti részvétel, állásfoglalás, kapcsolattartás a társ szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és mindazokkal, akik a menetrendszerinti közlekedésben érintettek,

12 [34]/100 a vonali menetdíjtáblázatok elkészítése, karbantartása, a megyei szolgáltatási központok felé történő kiadása, nyilvántartása, a vonali menetdíjtáblázatok formai és tartalmi kialakítása, a megyei szolgáltatási központok fordáinak tervezése, elkészítése, egyeztetése, kiadása, karbantartása különös tekintettel a foglalkoztatási szabályok betarthatóságára és az élőmunkaerő szükséglet optimalizálására, a megállóhelyi és autóbusz-állomási utas-tájékoztatás megszervezése, és folyamatos karbantartása, a belföldi menetrend szerinti közlekedésre vonatkozó kereskedelmi-, és díjszabási kérdések egységes társasági szintű szabályozása, állásfoglalások kiadása, társasági tervek előkészítésében való részvétel, utazási igények kutatása, felmérése, kiértékelése és nyilvántartása, utasszámlálások elrendelése, közreműködés a vonali és járati gazdaságossági vizsgálat lefolytatásában, szerződéses járatok és az önkormányzati támogatással közlekedő menetrendszerinti járatok szerződéseinek előkészítése, nyilvántartása, karbantartása, gyorsáru fuvarozás, elővételi menetjegyváltásra vonatkozó szerződések előkésztése, nyilvántartása, az iroda hatáskörében működő, a személyszállítást érintő programok kezelése, adatok karbantartása, a kapcsolódó területek felé a szükséges kimenetek biztosítása, illetve a programfejlesztésben való aktív közreműködés, a menetrendszerinti közlekedés esetenkénti ellenőrzése, autóbusz-állomás használattal kapcsolatos feladatok ellátása, az alvállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok előkészítése, szervezése, irányítása, előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, elemzést a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírásainak és a szerződés mellékletében foglaltaknak megfelelően, a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó utasítások előkészítése, aktualizálása és a tevékenységek felügyelete, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakítása, javaslattétel az eszközpark koordinálására, a Társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési Iroda Az iroda munkáját a személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési irodavezető irányítja Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egysége: Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési Iroda Feladatai és hatásköre: A személyszállítás gazdálkodási és ellenőrzési iroda alapvető feladata a személyszállítási feladatok végrehajtását gazdálkodási hatékonysági szempontok szerint visszaellenőrzése

13 [35]/100 További feladatok: a Személyszállítási Szervezet működésének gazdasági elemzése, bevételei gyűjtésének, rendszerezésének, egyeztetésének, valamint a statisztikai adatgyűjtésnek a megszervezése és a rendelkezésre álló adatok továbbíttatása a társaság gazdasági és kontrolling szakterületei valamint a külső szervek felé, közreműködik a Személyszállítási Szervezet éves tervjavaslatának elkészítésében, majd a terv elfogadása után végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, a teljesítés értékelése, a forgalmi területen alkalmazott speciális nyomtatványok beszerzésének előkészítése, a helyi közlekedési tevékenység tarifapolitikájának meghatározásához elemző anyagok készítésében való közreműködés, a tarifa előterjesztések kimunkálása, a bevételek alakulásának vizsgálata, előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, elemzést a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírásainak és a szerződés mellékletében foglaltaknak megfelelően, elvégzi a havi bevételi zárások ellenőrzését, közreműködik a társaság kereskedelmi tevékenységében, közreműködés az autóbusz-állomás használati díjak költségkalkulációjának elvégzésében, adatszolgáltatás a Kontrolling Szakterület részére a bevételellenőri tevékenység ellátása, a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó utasítások előkészítése, aktualizálása és a tevékenységek felügyelete, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakítása, a jegykiadásnál alkalmazott vevőtörzs karbantartása, a Társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Szolgáltatásfejlesztési Iroda Az iroda munkáját a szolgáltatásfejlesztési irodavezető irányítja Szolgáltatásfejlesztési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egysége: Szolgáltatásfejlesztési Iroda Feladatai és hatásköre: A Szolgáltatásfejlesztési iroda alapvető feladata az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatás javítási lehetőségeit célirányos szakértői tevékenység keretében vizsgálja és a lehetséges kitörési irányokra javaslatokat tegyen, a szolgáltatásfejlesztésre irányuló projekteket megszervezze és a lebonyolítását irányítsa, szakmailag felügyelje, valamint segítse azok elszámolását. További feladatok: a szolgáltatási színvonal javítását lehetővé tevő programok, projektek, pályázatok feltérképezése, szakmai anyagok összeállítása,

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. BORSO VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 27. Jóváhagyta: BORSO VOLÁN Zrt. Vezérigazgató 1/77

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!!

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! a 3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítással kihirdetett módosításokkal egységes

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Gazdasági vezérigazgató-helyettes A Gazdasági vezérigazgató-helyettes a társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 47

A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 47 Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 47 III. A FŐTÁV Zrt. szervezeti egységeinek feladat-/hatásköri leírása Minden szervezeti egység alapvető feladatát képezi, és felelősségi körébe tartozik függetlenül

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Közzétételi Szabályzat Melléklete I/2. adatok Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó egységek: a. Belső Ellenőrzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 53/IG/2014.11.18. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben