VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA"

Átírás

1 [23]/100 VI. AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK, MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA 1. Vezérigazgató Munkáltatói jogkörgyakorló: az Alapító az alapvető munkáltatói jogok tekintetében Közvetlen felettese: az Alapító 1.1.Feladat- és hatásköre: A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, és az Igazgatóság Ügyrendje és a Felügyelőbizottság Ügyrendje alapján. Azokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések, az Alapszabály vagy a társaság testületeinek határozatai nem utalnak testületi hatáskörbe, önálló döntéshozatalra jogosult. Tevékenysége során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható, fokozott gondossággal köteles eljárni. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat közvetlenül, vagy az általa szükségesnek tartott mértékben a társaság munkaszervezetének munkavállalói felett. Kiadja a társaság belső szabályzatait és a működéshez szükséges utasításokat. Képviseli a társaságot a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei előtt. A társaság nevében jogosult a Kollektív Szerződés megkötésére és módosítására. Irányítja a társaság Minőségirányítási Testületének munkáját. Alapvető feladatai a következők: a társaság üzletpolitikai koncepciójának, üzleti tervének kidolgozása az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elé terjesztése; a társaság vagyonának megóvása, megőrzése és gyarapítása; a piac alakulásának ezen belül elsősorban a forgalom alakulásának, a versenyhelyzetnek folyamatos elemzése; a beruházási, fejlesztési, korszerűsítési tervek kidolgozása; a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások hatékony felhasználása és gyarapítása; a társaság számvitelének, pénzügyi munkájának irányítása és ellenőrzése, a társaság beszámolójának Alapító, majd a Felügyelőbizottság elé terjesztése; ösztönző és eredményorientált érdekeltségi rendszer kidolgozása; a munkaszervezet racionális fejlesztése, a célszerű és takarékos létszámgazdálkodás; a társaság humánpolitikai tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos komplex feladatainak irányítása; a munkavállalói kezdeményezések ösztönzése és felhasználása; a társaság marketing, reklám és propaganda koncepciójának meghatározása, irányítása; a munkaszervezet szakterületei, egységei egymás közti kapcsolatának, együttműködésének megszervezése;

2 [24]/100 A társaság testületeivel való kapcsolat: a társaság Alapítója, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság elé kerülő jelentéseket, anyagokat előkészíti, és az ülésen ezeknek a napirendi pontoknak előterjesztője, kivéve a könyvvizsgáló jelentését; akadályoztatása esetén ezt a feladatot a felügyelőbizottság elnökével történt egyeztetés alapján - a munkaszervezet vezető szakemberei is elláthatják; gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárási feladatok végrehajtásáról; a testületek képviselőinek a szükséges információkat kérésükre megadja; a testületi üléseken képviseli a társaság munkaszervezetét és jogosult a munkaszervezet szakembereit meghívásra javasolni a testületi ülésekre; a testületek ügyrendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodik a testületi ülések feltételeinek biztosításáról A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök operatív igazgató vezérigazgatói kabinet informatikai kabinet belső ellenőrzési csoport koordinációs vezető, kommunikációs és marketing vezető szakmai igazgatók megyei szolgáltatási központvezetők Operatív igazgató A vezérigazgató helyettesítésére feladat és hatásköre szerint jogosult. A helyettesítési jog a cégjegyzési jogra nem terjed ki. Közvetlen felettese: vezérigazgató Alárendelt szervezeti egysége: operatív igazgatói kabinet Feladat- és hatásköre: a vezérigazgató munkájának elősegítése érdekében a vezérigazgató mindenkori eseti vagy általános megbízása alapján ellátja a annak általános helyettesítését, feladata a vezérigazgató munkájának szakmai támogatása, segítése, a vezérigazgató utasításai alapján felmerülő egyéb feladatok ellátása, a műszaki és a személyszállítási igazgatóság tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és koordinálása, kiemelt fejlesztési- és projektfeladatok tervezésének, megvalósításának irányítása, közreműködik a társaság stratégiai és üzleti terveinek kidolgozásában, elsősorban a személyforgalmi és a műszaki szakterületek vonatkozásában, a szervezet és a működés fejlesztésében, munkáltatói jogkört gyakorol a közvetlenül általa irányított szervezeti egységek felett.

3 [25]/ Operatív igazgatói kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató, Alárendelt szervezeti egysége: operatív igazgatói kabinet Gyakorolja a nem alapvető munkáltatói jogokat: asszisztens belszolgálatos gépkocsivezető Feladat- és hatásköre: irányítja az operatív igazgatói kabinet munkáját közvetlenül helyettesítheti a vezérigazgatói kabinetvezetőt annak, megbízása, akadályoztatása, vagy a vezérigazgató megbízása alapján a vezérigazgató megbízása alapján, irányításával az operatív igazgató kabinet ellátja a vezérigazgatói kabinet valamennyi feladatcsoportjában a szükséges, a helyettesítéssel járó feladatokat a megbízás során elvégzett munkafeladatokról a kabinetvezetőt értesíti, tájékoztatja Vezérigazgatói kabinet A vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelt stratégiai és napi operatív feladatokat előkészítő, a döntések végrehajtását szervező, ügyintéző és ügyviteli feladatait, ellátó szervezet. A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működik. A vezérigazgatói kabinet munkáját közvetlenül a kabinetvezető irányítja és végzi. A társaság minőségirányítási rendszerének szervezését, irányítását, ellenőrzését minőségirányítási vezetőként a kabinetvezető látja el Vezérigazgatói kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató Alárendelt szervezeti egysége: vezérigazgatói kabinet Gyakorolja a nem alapvető munkáltatói jogokat: asszisztens sajtóreferensek belszolgálatos gépkocsivezetők postázók alkalmazott portások

4 [26]/100 Feladat- és hatásköre: A) Titkársági feladatok: a vezetői értekezletek működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív tevékenységek ellátása; az egyes, a vezetői értekezletek elé kerülő anyagok, ok kidolgozásának koordinálása a vezérigazgató megbízása alapján; a vezetői értekezleten hozott határozatok nyilvántartása, azok végrehajtásának figyelemmel kísérése; a társaság fórumrendszere működésével kapcsolatos szervező, koordináló feladatok ellátása; a vezérigazgató operatív munkájának segítése; a társaság rendezvényeinek szervezésében történő közreműködés; közlönyök, napilapok, szaklapok rendelésének koordinálása, ügyintézése; munkájának végzése során együttműködik a társaság szakmai igazgatóival, irodavezetőivel, szolgáltatási központvezetőivel kapcsolatot tart a Szakszervezetek Intéző Bizottságainak, a Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság vezetőivel; figyelemmel kíséri a velük kötött megállapodásban foglaltak teljesítését; a vezérigazgató megbízása alapján elsősorban kapcsolattartási, szervezési és az adminisztratív feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart a VOLÁN Egyesülés, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban: KKVSZ) és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (továbbiakban: STRATOSZ), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) vezetőivel, képviselőivel; szervezi és irányítja a kapcsolattartást a vezérigazgató megbízása alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Társaságokért Felelős Igazgatóságával, a társaság portfolió menedzserével; a társaság bélyegzőinek beszerzése, selejtezése, továbbá a társaság központi bélyegző nyilvántartásának vezetése, a társaság központi postázási feladatainak irányítása; a társaság központi iktatási, irattározási rendjének irányítása, ellenőrzése B) Minőségirányítási feladatok: minőségirányítási ügyekben képviseli a társaságot, ellenőrzi és irányít ja a minőségirányítási rendszer működtetését; gondoskodik a dokumentumok megfelelő azonosításáról, az ellenőrzéshez szükséges információk biztosításáról, a dokumentumok jóváhagyásáról, módosításáról, megőrzéséről a vonatkozó minőségirányítási eljárásleírás alapján, a hatályos iratkezelési szabályzattal összhangban; felügyeli a rendszert a belső felülvizsgálatok megszervezésével, lebonyolításával; javaslatokat tesz a rendszer megfelelő működtetésére, a meghozott intézkedéseket végrehajtja, azok végrehajtását biztosítja és ellenőrzi; javaslatot tesz a minőségirányítási kézikönyv karbantartására; rendszeresen ellenőrzi a bizonylatok kezelésével kapcsolatos előírások betartását; a minőségpolitika megvalósításáról folyamatosan tájékozódik, az akadályozó tényezők feltárásában közreműködik, intézkedéseket kezdeményez; a minőségirányítási kézikönyvben, a minőségirányítási területre vonatkozó folyamatleírásokban és műveletleírásokban rögzített témakörökben, illetve a problémák megoldására tett intézkedésekben döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik; jogosult a társaság telephelyein, valamint külső szolgáltató cégeknél minőségirányítási kérdésekben eljárni;

5 [27]/100 a rendszeres vezetői ellenőrzés keretében köteles tájékozódni a társaság minőségirányítási rendszerének működéséről, az elvégzett felülvizsgálatok eredményeiről, a minőségpolitika érvényesüléséről, kezdeményezi a szükségesnek tartott változtatásokat, és javaslatokat tesz azok tartalmára; előkészíti a társaság minőségirányítási rendszerét a tanúsító szervezet által lefolytatandó auditokra. C) Kommunikációs feladatok: a társaság honlapján megjelenő információk, közérdekű bejelentések koordinálása, a honlapra érkező levelek, hozzászólások megválaszolása; sajtóközlemény készítése a vezérigazgatóval és az illetékes vezetővel egyeztetve; a vezérigazgatóval egyeztetve a nyilatkozó személy kijelölése, vagy interjúadás; kapcsolattartás a médiákkal, a közönségkapcsolatok szervezése; a nyilatkozatok, sajtóközlemények nyilvántartása; sajtófigyelés. D) Marketing feladatok: a társaság arculatának kialakítása, annak ápolása; a társaság szolgáltatásainak népszerűsítése; a társaság rendezvényeinek szervezéséhez kapcsolód marketing-, PR feladatok ellátása; belső PR munka irányítása, tervezése, szervezése; on-line hírlevél szerkesztése. E) Szervezési feladatok a kiemelt fontosságú dokumentumok (levelek, szerződések, adatszolgáltatások stb.) belszolgálatos gépkocsivezetővel a címzett részére történő eljuttatásának megszervezése, felügyelete; a társaság iratkezelési és irattározási rendjének kialakítása, irányítása és ellenőrzése; a társasághoz érkező és kimenő postai küldemények nyilvántartása, szakterületek részére történő továbbítása, illetve a kimenő levelek/küldemények postai továbbítása Informatikai Kabinet Az iroda élén az informatikai kabinetvezető áll Informatikai kabinetvezető Közvetlen felettese: vezérigazgató Feladat- és hatásköre: a részvénytársaság egészénél folyó átfogó informatikai munka funkcionális szer-vezése, irányítása és ellenőrzése; a részvénytársaság informatikai szabályzatainak és utasításainak előkészítése, ja-vaslattétel azok módosítására; a részvénytársaság számítógépes rendszereinek üzemeltetése és karbantartásának irányítása;

6 [28]/100 a részvénytársaság számítógépes jegykiadó rendszereinek üzemeltetésének és karbantartásának irányítása; közreműködés a részvénytársaság számítógépes rendszereinek fejlesztésében; részvénytársasági szinten a számítógépes adatvédelem irányítása és ellenőrzése; kapcsolat tartása a részvénytársaság számítógépeinek hardver karbantartását végző külső szervezettel; kapcsolat tartása a részvénytársaság szoftvereit szállító vállalkozókkal; kapcsolat tartása a részvénytársaság informatikai üzemeltetési szolgáltatást nyújtó társaságokkal; a részvénytársaság külső és belső internet alapú információs rendszereinek üzemeltetésének és karbantartásának irányítása. számítástechnikai eszközök műszaki állapotának megfelelően javaslattétel selejte-zésre, illetve új eszköz beszerzésére; részvétel a selejtezés folyamatában a társasági munkamegosztás szerint; a részvénytársaság által indított közbeszerzési, versenyeztetési és egyéb beszerzési eljárásokban szakmai közreműködés biztosítása az eljárást lebonyolító szervezeti egység számára; részvétel a belső minőségirányítási auditban, minőségügyi intézkedések végrehaj-tása; minőségirányítási céloknak, és eljárásleírásoknak megfelelő munkavégzés; szakterületén vezetői előterjesztések készítése, véleményezése, szabályzatok és utasítások véleményezése; szakterületén a társasági szakmai tevékenység szabályozása szabályzatokkal, utasításokkal, körlevelekkel, szükség szerint Vezérigazgatói utasítások, igazgatói uta-sítások, körlevelek kiadásának kezdeményezése, előkészítése, koordinálása; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme, a gazdálkodási fegyelem, munkafegyelem betartásának biztosítás, ellenőrzése; a kabinet oktatási, képzési igényeinek felmérése, a beiskolázási lehetőségek felku-tatása, a munkavállalók beiskolázásában történő közreműködés, szakmai tanfo-lyamok szervezése. Közvetlen alárendeltjei: Informatikai kabinet koordinátora Operatív informatikai csoportok Fejlesztési informatikai csoport Operatív informatikai csoportok Kaposvár-Pécs-Szekszárd A csoport élén a csoportvezető áll. Közvetlen felettese: informatikai kabinetvezető Munkáltatói jogkörgyakorlója: informatikai kabinetvezető Feladat- és hatásköre: a társaság informatikai rendszerének alakítása, informatikai beruházási és költség tervek készítése az informatikai kapacitások minél jobb és gazdaságosabb kihasználása; külső informatikai szállítókkal, szolgáltatókkal kapcsolattartás, informatikai projektek menedzselése, hardver szoftver és telekommunikációs eszközök és szolgáltatások beszerzésének előkészítése, informatikai külső kapcsolatok kiépítése, szerző-déskötések előkészítése az informatikai kabinetvezető megbízása alapján; szoftver eszközök kiválasztásában a javaslattétel, szállítók,szoftver készítők ajánlá-sával, a társaság informatikai rendszerének, a jövőbeni terveknek megfelelő szoftverek kiválasztásával, egységes, integrált rendszer kialakítását szem előtt tartva javaslattétel;

7 [29]/100 a társaság informatikai igényének felmérése, megoldási javaslatok kidolgozása; az informatikai infrastruktúra, azaz a hálózatok, szerverek, szerver és munkahelyi operációs rendszerek, adatbázisok, számítógépes munkahelyek tervezése, kialakítása, üzemeltetése.; adatok és üzemeltetés biztonságának megteremtése; az IBF-el együttműködve kialakítja és működteti a hozzáférési jogok rendszerét szerverekhez-adatbázisokhoz hozzáférések szabályozása; számítógépes rendszerekben a hozzáférési jogosultságok tervezése; jogosultságok kezelése szervezeti egységek vezetői igényei alapján; jogosultságok nyilvántartása; mentési, adatbiztonsági rendszer üzemeltetése, felügyelete, mentések végrehajtása; külső és belső számítógépes kapcsolatok tervezése, kiépítése az adatbiztonság megőrzésével; a társaság szoftver eszközeinek folyamatos karbantartása; a társaság ügyviteli feladatainak egyszerűbb script készítésével történő segítése; az ügyviteli programokban keletkezett adatbázis hibák javítása; a felmerült operációs rendszer és feldolgozói programok hibáinak kijavítása a szoftver szállítók bevonásával, illetve ezek felügyelete; informatikai eszközeinek kellék és nyomtatvány ellátásának biztosítása; infrastruktúra, Linux és Windows hálózatok felügyelete; a számítógépek hardver hibáinak megállapítása és ezek elhárítása; számítógépes hálózati eszközök hibáinak megállapítása, elhárítása; irodai programcsomagok telepítése; a számítógépek, programrendszerek napi használatában a felhasználók támogatása tanácsadással, oktatással, esetenként konkrét segítségnyújtással; a társaság Internet alapú információs rendszerének működtetése; a társaság belső információs lapjának előállításában való részvétel és ezen lapnak internetes formátumban történő megjelenítésének elkészítése; informatikai nyilvántartások vezetése; utas tájékoztató rendszer felügyelete, hibáinak feltárása, kapcsolat a szállítókkal, dokumentálás; tárgyi és fogyó eszközök mozgásbizonylatainak rögzítése, nyilvántartása, a helyi kis értékű tárgyi eszközök aktiválása, részvétel a címkézésben; tárgyi és fogyóeszköz leltározásban részvétel; működést meghatározó szabályzatok, dokumentációk kidolgozása előkészítése; az informatikai képzések megszervezésében részvétel, javaslattétel; kidolgozza a katasztrófa-helyreállításra vonatkozó terveket; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme. Fejlesztési informatikai csoport A csoport élén a csoportvezető áll. Közvetlen felettese: informatikai kabinetvezető Munkáltatói jogkörgyakorlója: informatikai kabinetvezető Feladat- és hatásköre: a társaság informatikai rendszerének alakítása, informatikai beruházási és költség tervek készítése. az informatikai kapacitások minél jobb és gazdaságosabb kihasználása;

8 [30]/100 külső informatikai szállítókkal, szolgáltatókkal kapcsolattartás, informatikai projektek menedzselése, hardver szoftver és telekommunikációs eszközök és szolgáltatások beszerzésének előkészítése, informatikai külső kapcsolatok kiépítése, szerződéskötések előkészítése az informatikai kabinetvezető megbízása alapján; a társaság informatikai igényének felmérése, megoldási javaslatok kidolgozása; adatok és üzemeltetés biztonságának megteremtése; a társaság egyedi szoftver fejlesztési igényeinek meghatározása; egyedi szoftverek készítése; egyedi lekérdezések, riportok fejlesztése MS SQL, Oracle adatbázisokból; szoftverrendszerek közti integrációs kapcsolatok fejlesztése automatizálása; az ügyviteli programokban keletkezett adatbázis hibák javítása; Linux és Windows hálózatok felügyelete, scriptek fejlesztése; irodai programcsomagok makrók, egyedi eljárások fejlesztése; felhasználók támogatása tanácsadással, oktatással, esetenként konkrét segítségnyújtással;; a társaság Internet alapú információs rendszerének fejlesztése PHP, MY SQL alapokon; a társaság belső információs portáljának fejlesztése SHAREPOINT, SQL; dokumentációk készítése fejlesztett rendszerekhez; alkalmazások közti kapcsolatok felderítése, kapcsolódási lehetőségek kihasználása, problémák megoldása, megoldási javaslatok kidolgozása; a kabinet rendelkezésére bocsátott vagyon védelme Belső ellenőrzés A társaság belső működését, külön szabályzat, - az Ellenőrzési Szabályzat alapján - munkaterv és eseti megbízás szerint ellenőrző szerv. A belső ellenőrzés a vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelten működik. Feladatait a belső ellenőrzési csoport látja el. Közvetlen felettese: vezérigazgató Feladat- és hatásköre: a vezérigazgató által javasolt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a vezérigazgató által külön elrendelt téma és célvizsgálatok lefolytatása; a felügyelőbizottság felkérésére eseti célvizsgálatok lefolytatása; a lefolytatott vizsgálatokról jelentések készítése, amely intézkedésre alkalmas módon összefoglalja a megállapításokat, a hiányosságok megszűntetésére a javaslatokat; a kiadott intézkedések végrehajtásának utóvizsgálatokkal történő ellenőrzése; leltárellenőrzési munkák végzése; belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati rend és okmány fegyelem érvényesülésének ellenőrzése; a társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb előre nem tervezett elemző és értékelő tevékenység végzése; a lefolytatott vizsgálatok és megtett intézkedések nyilvántartása.

9 [31]/ Személyszállítási Igazgatóság A személyszállítási igazgatóság szervezeti egységei:a személyszállítási igazgatóságot a személyszállítási igazgató vezeti. Alárendelt szervezeti egységek, munkakörök: Személyszállítási igazgatói törzs: koordinátor forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport asszisztens Személyszállítás-szervezési iroda Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési iroda Szolgáltatásfejlesztési iroda Megyei szolgáltatási központ 2.1. Személyszállítási igazgató Közvetlen felettese: vezérigazgató Gyakorolja a munkáltatói jogokat: Közvetlen irányítása alá rendelt szervezeti egységek meghatározott munkavállalói felett. Alárendelt szervezeti egységek Személyszállítási igazgatói törzs Személyszállítás-szervezési iroda Személyszállítás-gazdasági iroda Szolgáltatásfejlesztési iroda Megyei szolgáltatási központok Feladat és hatásköre: a személyszállítási szervezet munkájának irányítása, koordinálása, a megyei szolgáltatási központok személyszállítási szakmai tevékenységének irányítása, a társaság éves és középtávú üzletpolitikájának meghatározásához, ezen belül a társaság járműállományának változtatására, a források felhasználására, a technikai, technológiai, stratégiai fejlesztés irányaira döntés-előkészítési javaslattétel, az üzleti tervben meghatározott követelményrendszernek megfelelően a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó elvárások végrehajtása, a közlekedés irányításáért felelős minisztériummal, illetve az önkormányzatokkal a menetrend szerinti személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződésekből adódó személyszállítási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás a dél-dunántúli régió települési önkormányzataival, a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, a közlekedés felügyeletét ellátó szakigazgatási szervvel, továbbá a társszolgáltatókkal alvállalkozásokkal, Volán Egyesüléssel, illetve más szakmai szervezetekkel, pld. a KTI szervezeti egységei a közforgalmú közlekedésre kiírt pályázatok figyelése, ajánlattételi anyagok kidolgozása, döntés-előkészítési javaslattétel, tárgyalások előkészítése illetve lefolytatása a városi önkormányzatok, a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, illetve illetékes szerveivel, az önkormányzatok részére elkészítésére kerülő éves helyi beszámolók felügyelete,

10 [32]/100 a közlekedésért felelős miniszter részére elkészítésére kerülő éves helyközi beszámoló elkészítése; a megrendelő elvárásainak és az utazási igényeknek megfelelő helyközi országos, regionális, elővárosi és helyi menetrend kialakítása, kapcsolattartás a Dél-dunántúli Közlekedésszervezési Irodával és a közlekedés irányításáért felelős minisztérium szakapparátusával, az illetékes önkormányzattal, a menetrendi módosítások előkészítése, felterjesztése, jóváhagyatása és bevezetése tekintetében, továbbá egyéb szakmai kérdésekben, a hálózat- és forgalomfejlesztés, a menetrend, a hálózat és a forgalomtechnika módosítására vonatkozó döntés-előkészítés irányítása, szabadáras tevékenység tarifa és kedvezménypolitikájának kialakítása, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszereztetése, a személyszállítás területén működő alvállalkozásokkal történő kapcsolattartás, az alvállalkozások szakmai felügyelete, a pályáztatások lebonyolítása, a Személyszállítási Szervezet működésének gazdasági elemzése, bevételei gyűjtésének, rendszerezésének, egyeztetésének, valamint a statisztikai adatgyűjtésnek a megszervezése és a szükséges adatok továbbíttatása a társaság gazdasági és kontrolling szakterületei, valamint a külső szervek felé, a Személyszállítási Szervezet információs és ügyviteli rendszerének kialakítása, működtetése, adatszolgáltatás biztosítása, kereskedelmi tevékenység irányítása, a személyszállítással - utazási feltételekkel, díjszabással, forgalomellenőrzéssel - kapcsolatos jogszabályi változások miatt szükséges döntések meghozatala, a forgalomellenőrzési tevékenység irányítása, a társaság üzletszabályzatának engedélyeztetése, forgalmi technológiák kidolgozásának irányítása, alkalmazásuk megszervezése, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakíttatása, az utas-tájékoztatás és az ügyfélkapcsolatok felügyelte, pályázatok, projektek, forgalmi beruházások előkészítése, irányítása, szakértői tevékenység biztosítása, kapcsolattartás a közlekedési szakmai és oktatási intézményekkel, szervekkel, javaslattétel a forgalmi informatikai tevékenység fejlesztésére, az informatikai tevékenység szakmai támogatásának felügyelete, közreműködés a társaság kommunikációs tevékenységében, az utas panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgáltatása, a polgári védelmi, honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának biztosítása, az autóbuszvezetők és a személyszállítási szakterületen dolgozók szakmai oktatásának irányítása, közreműködés a szakterületet érintő közbeszerzésekben, a selejtezési tevékenységben együttműködés a műszaki igazgatóval a társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Koordinátor Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató Feladatai és hatásköre: A Szolgáltatási Központok forgalmi területeinek egységes működési feltételek szerinti szakmai koordinálása, az adatszolgáltatások és adminisztratív szakmai feladatok megszervezése és végrehajtatása.

11 [33]/ Forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport A Forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport munkáját a csoportvezető irányítja. Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató Feladatai és hatásköre: a forgalomellenőrzési tevékenység szervezése és irányítása, a pótdíjazás ügyintézése, a forgalomellenőrzési tevékenység végrehajtása, a gépjárművek, az utazószemélyzet, valamint az utasok ellenőrzése, az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítése, azok illetékeshez történő eljuttatása, az intézkedések visszaellenőrzése, kapcsolattartás a társszolgáltatók ellenőri szakapparátusával, SLA mérések lebonyolítása, közúti baleseti helyszínelés lebonyolításának szervezése, Személyszállítás-szervezési Iroda Az iroda munkáját a személyszállítás-szervezési irodavezető irányítja Személyszállítás-szervezési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egységek: Személyszállítás-szervezési Iroda Feladatai és hatásköre: a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó alapvető hatályos jogszabályok betartása, menetrendi egyeztetések lefolytatása ütemezésének meghatározása, a Hivatalos Autóbusz Menetrendben végrehajtandó menetrendi módosítások előkészítése, kidolgozása, jóváhagyásra való előterjesztése. A jóváhagyást követően az érintettek részére való rendelkezésre bocsátása és meghirdetése, a jóváhagyott menetrendi módosítások és egyéb menetrendi tájékoztatások érvényességi időpontjának meghatározása, együttműködés a Megyei Szolgáltatási Központokkal a menetrendi változások bevezetésében és az azzal kapcsolatos információk megadásában, a hálózati és vonali járatfejlesztésekre javaslatok kidolgozása, előterjesztése, jóváhagyást követően a meghirdetés, végrehajtásban való részvétel, a vonali beméréseken alapuló kilométerek meghatározása, a menet- és kiállási idők, csatlakozások, várakozási idők jegyzékének összeállítása, forgalomtechnikai bejárásokon való szükség szerinti részvétel, állásfoglalás, kapcsolattartás a társ szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és mindazokkal, akik a menetrendszerinti közlekedésben érintettek,

12 [34]/100 a vonali menetdíjtáblázatok elkészítése, karbantartása, a megyei szolgáltatási központok felé történő kiadása, nyilvántartása, a vonali menetdíjtáblázatok formai és tartalmi kialakítása, a megyei szolgáltatási központok fordáinak tervezése, elkészítése, egyeztetése, kiadása, karbantartása különös tekintettel a foglalkoztatási szabályok betarthatóságára és az élőmunkaerő szükséglet optimalizálására, a megállóhelyi és autóbusz-állomási utas-tájékoztatás megszervezése, és folyamatos karbantartása, a belföldi menetrend szerinti közlekedésre vonatkozó kereskedelmi-, és díjszabási kérdések egységes társasági szintű szabályozása, állásfoglalások kiadása, társasági tervek előkészítésében való részvétel, utazási igények kutatása, felmérése, kiértékelése és nyilvántartása, utasszámlálások elrendelése, közreműködés a vonali és járati gazdaságossági vizsgálat lefolytatásában, szerződéses járatok és az önkormányzati támogatással közlekedő menetrendszerinti járatok szerződéseinek előkészítése, nyilvántartása, karbantartása, gyorsáru fuvarozás, elővételi menetjegyváltásra vonatkozó szerződések előkésztése, nyilvántartása, az iroda hatáskörében működő, a személyszállítást érintő programok kezelése, adatok karbantartása, a kapcsolódó területek felé a szükséges kimenetek biztosítása, illetve a programfejlesztésben való aktív közreműködés, a menetrendszerinti közlekedés esetenkénti ellenőrzése, autóbusz-állomás használattal kapcsolatos feladatok ellátása, az alvállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok előkészítése, szervezése, irányítása, előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, elemzést a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírásainak és a szerződés mellékletében foglaltaknak megfelelően, a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó utasítások előkészítése, aktualizálása és a tevékenységek felügyelete, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakítása, javaslattétel az eszközpark koordinálására, a Társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési Iroda Az iroda munkáját a személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési irodavezető irányítja Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egysége: Személyszállítás-gazdasági és ellenőrzési Iroda Feladatai és hatásköre: A személyszállítás gazdálkodási és ellenőrzési iroda alapvető feladata a személyszállítási feladatok végrehajtását gazdálkodási hatékonysági szempontok szerint visszaellenőrzése

13 [35]/100 További feladatok: a Személyszállítási Szervezet működésének gazdasági elemzése, bevételei gyűjtésének, rendszerezésének, egyeztetésének, valamint a statisztikai adatgyűjtésnek a megszervezése és a rendelkezésre álló adatok továbbíttatása a társaság gazdasági és kontrolling szakterületei valamint a külső szervek felé, közreműködik a Személyszállítási Szervezet éves tervjavaslatának elkészítésében, majd a terv elfogadása után végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, a teljesítés értékelése, a forgalmi területen alkalmazott speciális nyomtatványok beszerzésének előkészítése, a helyi közlekedési tevékenység tarifapolitikájának meghatározásához elemző anyagok készítésében való közreműködés, a tarifa előterjesztések kimunkálása, a bevételek alakulásának vizsgálata, előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, elemzést a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírásainak és a szerződés mellékletében foglaltaknak megfelelően, elvégzi a havi bevételi zárások ellenőrzését, közreműködik a társaság kereskedelmi tevékenységében, közreműködés az autóbusz-állomás használati díjak költségkalkulációjának elvégzésében, adatszolgáltatás a Kontrolling Szakterület részére a bevételellenőri tevékenység ellátása, a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó utasítások előkészítése, aktualizálása és a tevékenységek felügyelete, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakítása, a jegykiadásnál alkalmazott vevőtörzs karbantartása, a Társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Szolgáltatásfejlesztési Iroda Az iroda munkáját a szolgáltatásfejlesztési irodavezető irányítja Szolgáltatásfejlesztési irodavezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Alárendelt szervezeti egysége: Szolgáltatásfejlesztési Iroda Feladatai és hatásköre: A Szolgáltatásfejlesztési iroda alapvető feladata az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatás javítási lehetőségeit célirányos szakértői tevékenység keretében vizsgálja és a lehetséges kitörési irányokra javaslatokat tegyen, a szolgáltatásfejlesztésre irányuló projekteket megszervezze és a lebonyolítását irányítsa, szakmailag felügyelje, valamint segítse azok elszámolását. További feladatok: a szolgáltatási színvonal javítását lehetővé tevő programok, projektek, pályázatok feltérképezése, szakmai anyagok összeállítása,

14 [36]/100 javaslattétel és koordináció a társaság stratégiájának a személyszállítás területét érintő kérdéseiben, Európai Uniós és/vagy egyéb forrásból finanszírozott a szolgáltatási színvonal javítását célzó pályázatok, projektek menedzselése, javaslattétel a személyszállítási területen történő beruházások körére, a személyszállítás területén történő beruházások szakmai felügyelete a társaság üzletszabályzatának megfogalmazása, aktualizálása, engedélyeztetése, forgalmi folyamatainak kidolgozása, alkalmazásuk megszervezése, a Személyszállítási Szervezetre vonatkozó utasítások előkészítése, aktualizálása és a tevékenységek felügyelete, a Személyszállítási Szervezetnél alkalmazott informatikai alrendszerek szakmai felügyelete, ellenőrzése, továbbfejlesztési irányainak meghatározása, közreműködés az ezzel kapcsolatos beszerzések, szerződések előkészítésében, a Megyei Szolgáltatási Központok személyszállítási területét érintő eljárási-, ügyviteli szabályozás kialakítása, az ügyfélkapcsolatok szakmai felügyelte, szakértői tevékenység biztosítása, kapcsolattartás a közlekedési szakmai és oktatási intézményekkel, szervekkel, közreműködés a társaság kommunikációs tevékenységének megszervezésében, az autóbuszvezetők és a személyszállítási szakterületen dolgozók szakmai oktatási területének irányítása, együttműködés az Oktatási Irodával, a honvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi területre, illetve a rendkívüli eseményekre vonatkozó ok elkészítése, aktualizálása, honvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi esemény, vagy minősített időszak alatti végrehajtási intézkedések szakmai irányítása és a végrehajtás biztosítása, a Társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása Megyei Szolgáltatási Központ A Megyei Szolgáltatási Központ munkáját a megyei szolgáltatási központvezető irányítja Megyei szolgáltatási központvezető Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató Gyakorolja a munkáltatói jogokat: közvetlen irányítása alá rendelt szervezeti egységek munkavállalói felett Alárendelt szervezeti egységek: Megyei Szolgáltatási Központ Feladat- és hatásköre: a Megyei Szolgáltatási Központ munkájának összehangolása, koordinálása, mely során az előkészítési tevékenységre építve az autóbusz-állomások vezetőinek közreműködésével az autóbuszok hatékony foglalkoztatásának, a technológiai utasításokban meghatározott módon történő karbantartásának, irányítása, a helyi közforgalmú közlekedésre kiírt pályázatok figyelése, ajánlattételi anyagok kidolgozása, döntés-előkészítési javaslattétel, tárgyalások előkészítése, illetve lefolytatása a városi önkormányzatokkal,

15 [37]/100 az Önkormányzatok részére elkészítésére kerülő éves beszámolók kidolgozása, a társaság képviselete az Önkormányzatok bizottsági és testületi ülésein, a társaság éves és középtávú üzletpolitikájának, illetve üzleti tervének meghatározásához, ezen belül a társaság járműállományának változtatására, a források felhasználására, a technikai, technológiai fejlesztés irányaira történő javaslattétel a személyszállítási és a műszaki igazgató felé, az üzleti tervben meghatározott követelményrendszernek megfelelően a Megyei Szolgáltatási Központra vonatkozó elvárások végrehajtatása és a bevételek, költségkeretek szolgáltatási központ szintű betartása, a folyamatokba épített munkarend szerinti ellenőrzésen kívül a forgalmi, terület ellenőrzésének megszervezése és irányítása, a felhasználói igényekre alapozott optimális jegykészlet, biztosításának megszervezése, utas panaszok kivizsgáltatása, megválaszolása, amennyiben szükséges együttműködve a fogyasztóvédelmi referenssel a gépjárművezetők foglalkoztatásának ellenőrzése, statisztikai elemzések készítése, együttműködés az autóbusz-állomás vezetőkkel az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának javítása érdekében, irányítja az autóbusz bevételek szabályzatokban foglalt elszámoltatását, elővételi menetjegyek és hitelezett utazási ügyek intézését, valamint a menetlevelek / teljesítményrögzítő lapok feldolgozásának folyamatát, megyei 24 órás ügyelet biztosítása a szolgáltatási központhoz tartozó munkavállalók szabályszerű foglalkoztatása, Megyei szolgáltatási központvezető helyettes Közvetlen felettese: megyei szolgáltatási központvezető Munkáltatói jogkörgyakorlója: megyei szolgáltatási központvezető Alárendelt szervezeti egységek: megyei szolgáltatási központ forgalmi csoport autóbusz-állomások Feladat- és hatásköre: menetrendszerinti autóbusz-közlekedés ellátása, különjárati és szerződéses autóbuszok rendelkezésre bocsátása és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása, utazási igazolványok értékesítése, forgalombiztonsággal, munkavédelemmel, baleset elhárítással, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok betartása, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ezekkel összefüggő oktatási tevékenység biztosítása, járművek és épületek, berendezések és felszerelések üzemeltetése, fenntartása, üzemképességének és rendeltetésszerű használatának biztosítása, tulajdonvédelme, közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása és megválaszolása, a társaság minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak végrehajtása, kapcsolattartás a nemzetközi és belföldi menetjegy értékesítést végző partnerekkel, a szolgáltatási központ kezelésében lévő utazási igazolványok és a személyszállítással öszszefüggő szükséges nyomtatványok megrendelése, készletezése, elosztása, szükség szerinti selejtezése, ezen keresztül a központi jegyraktározási funkciók ellátása különös figyelemmel a megfelelő mennyiség rendelkezésre állására, valamint készletek minimalizálására,

16 [38]/100 irányítja az autóbusz bevételek szabályzatokban foglalt elszámoltatását, elővételi menetjegyek és hitelezett utazási ügyek intézését, irányítja a menetlevelek / teljesítményrögzítő lapok feldolgozásának folyamatát, irányítja az Ügyfélszolgálatok és az autóbusz-állomások munkáját, irányítja a jegy- és bérletkiadó, valamint a chipkártyás rendszer üzemeltetését, irányítja az utas-tájékoztatási rendszer üzemeltetését, a feladatok ellátásához szükséges munkaerő biztosítása, szabályszerű foglalkoztatása, a járművek forgalomban tartása érdekében folyamatos kapcsolattartás a műszaki területtel, selejtezések és leltározások előkészítése, megszervezése, a selejtezési szabályzatokban meghatározottak szerint. 3.Műszaki Igazgatóság Igazgatóság Az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódva a személyszállítási ágazatot közvetlenül támogató tevékenységkört irányítja, azt a járműüzemeltetési, járműfenntartás és műszaki létesítmény üzemeletési oldalról kiszolgálva végzi feladatait, így: a társaság működéséhez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzését, elosztását, tárolását, állagmegóvását, hatékony és költségtakarékos felhasználását végzi. A társaság belső szolgáltatói tevékenységei közül meghatározóan koordináló és irányító szervezeti egység, amely biztosítja a társaság működéséhez szükséges járműállomány karbantartását, műszaki és esztétikai állapotának megóvását, a karbantartási anyagok és alkatrészek hatékony és költségtakarékos felhasználását. Az általános műszaki iroda a társaság tulajdonában, üzemeltetésében lévő épületek, építmények, gépek és berendezések karbantartását, üzemeltetését, állagmegóvását, valamint a beruházási feladatok megfelelő végrehajtását biztosítja. A feladatok ellátására a megyei telepüzemeltetési operatív csoportok kerültek megszervezésre. A két főmérnökségből, egy irodából és logisztikai csoportokból álló szakmai igazgatóság a személyszállítási ágazat mellett jelentős költségtényező, ezért elmondható az, hogy a társaság hoszszú távú stratégiájában és éves üzleti terveiben megfogalmazott gazdálkodási célok megvalósulásában a szkágazat szervezeti egységeinek meghatározó szerepe van Műszaki igazgató Közvetlen felettese: vezérigazgató Gyakorolja a munkáltatói jogokat: Közvetlen irányítása alá rendelt szervezeti egységek munkavállalói felett Alárendelt szervezeti egységek: Koordinátor Járműfenntartási főmérnökség Járműüzemeltetési főmérnökség Általános műszaki Iroda Anyagellátási egység

17 [39]/100 Feladat és hatásköre: irányítja a társaság járműgazdálkodását, gondoskodik az állomány naprakész nyilvántartásáról, az üzemeltetéshez szükséges dokumentumok,engedélyek beszerzéséről irányítja és ellenőrzi a társaság járműkarbantartási és javítási tevékenységét, biztosítja az állomány megfelelő műszaki esztétikai állapotát, kidolgozza a kapcsolódó szabályzatokat és technológiákat irányítja az anyag, alkatrész beszerzést, raktározást, logisztikát, készletgazdálkodást koordinálja és ellenőrzi a társaság beruházási tevékenységét (jármű, épület. építmény, gép, berendezés, egyéb eszköz) irányítja a társaság tulajdonában illetve kezelésében lévő infrastruktúra működtetését, karbantartását irányítja az energetikai és környezetvédelmi tevékenységet irányítja a munka-, tűz-, vagyon és környezetvédelmi tevékenységet, biztosítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket irányítja vagyonvédelmi és vagyonhasznosítási tevékenységet, biztosítja a társaság vagyontárgyainak megóvását műszaki kontrolling rendszert üzemeltet, mely kiterjed mind a műszaki, mind a gazdasági kulcs mutatószámokra irányítja a szakterületét érintő informatikai rendszerek bevezetését, működtetését, fejlesztését szoros koordinációban az informatikai kabinettel előkészíti és a meghatározott jogosultsági keretén belül megköti a szakterületéhez kapcsolódó szerződéseket közreműködik a szakterületet érintő közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában kapcsolatot tart a beszállítókkal, ügyfelekkel, hatóságokkal, intézményekkel képviseli a társaságot a Vezérigazgató illetve az SZMSZ által meghatározott keretek között folyamatos kapcsolattartás és koordináció a társaság más szakterületi vezetőivel irányítja, koordinálja és ellenőrzi a megyei üzemek szakmai munkáját részt vesz a stratégiai és éves tervek valamint a kapcsolódó beszámolók előkészítésében és összeállításában. biztosítja a társasági szintű tervek és érdekek megvalósulását Koordinátor Közvetlen felettese: műszaki igazgató Munkáltatói jogkörgyakorlója: műszaki igazgató Feladatai és hatásköre: Koordinálja, szervezi és ellenőrzi az igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek feladatait, melylyel biztosítja a társaság hatékony működéséhez szükséges feltételeket, ezen belül a járműállomány karbantartását, műszaki és esztétikai állapotának megóvását, az anyagok és alkatrészek hatékony és költségtakarékos felhasználását, a társaság hosszú távú stratégiájában és éves üzleti terveiben megfogalmazott gazdálkodási célok megvalósulását. Folyamatos kontroll tevékenységet végez az összes járműjavító telep felett ezzel biztosítva a hosszútávon az egységes működést, növelve a hatékonyságot, és a társaság eredményességét. Szoros együttműködésben dolgozik az igazgatóság többi irodáival, folyamatos visszacsatolásokat biztosítva az irodák által nyújtott szolgáltatásokról (járműfenntartási, anyaggazdálkodási, általános műszaki).

18 [40]/100 További feladatai: közreműködik a társaság hatékony működéséhez szükséges járműállomány kialakításában. közreműködés a járműbeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban. Egyéb közbeszerzéseknél a járműveket érintő kérdésekben segítségnyújtás a közreműködő szakterületeknek. a társaság járműjavítási és karbantartási tevékenységének, szervezése, felügyelete együttműködve a Járműfenntartási és Járműüzemeltetési főmérnökökkel. a vonatkozó jogszabályok és gyártóművi előírások figyelembevételével a társasági szintű egységes karbantartási rendszer kidolgozása felügyelete, szükséges korszerűsítése, hogy a társaság járműállománya mindig a megfelelő esztétikai és műszaki színvonalon álljon a forgalmi üzemek rendelkezésére, együttműködve a Járműfenntartási főmérnökkel. a fenti feladatokhoz szükséges technológiák és szabályzatok, utasítások ellenőrzése, korszerűsítése a műszaki üzemek részére, betartásuk ellenőrzése. részvétel a járművek beszerzési, selejtezési, felújítási terveinek társasági szintű terveinek összeállításában, javaslattétel. a járműkarbantartáshoz, javításhoz szükséges diagnosztikai és mérőberendezések, eszközök felügyelete, javaslattétel a beszerzésekre, műszaki fejlesztési elképzelésekre. karbantartás, javítás ügyvitelének ellenőrzése. járműjavítási külső szolgáltatások ellenőrzése. járműjavítási szolgáltatások ügyvitelének ellenőrzése. járműkísérletek lebonyolítása és értékelése, új műszerek, berendezések kiválasztása. szakmunkásképzés szakmai felügyelete műszaki szakterület dolgozóinak szakmai továbbképzéseinek, oktatásainak megszervezése. Hatósági ügyek: a műszaki vizsgáztatási tevékenység feltételeinek biztosítása, irányítása. kapcsolattartás a megyei Közlekedési Felügyelőségekkel, hatósági és egyéb szerződések kijelölések előkészítése, nyilvántartása, kapcsolattartás a Közlekedési Felügyelőségekkel a járműjavítási és üzemeltetési kérdésekkel, ellenőrzésekkel kapcsolatban. okmányirodai ügyintézések koordinálása kapcsolattartás a biztosítókkal, az alkuszokkal a kárrendezések teljes körű rendezésének biztosítására. Műszaki kontrolling: járműfenntartási és vállalkozási tevékenységek gazdasági elemzése. az üzleti tervben megfogalmazott célok eléréséhez szükséges költségelemzések, mutatószámok figyelemmel kisérése. folyamatos adatszolgáltatás az üzemek szakterületi vezetőinek a tevékenység hatékonyságának biztosításához szükséges adatokról, költségszintekről. az üzemek tevékenységének hatékonysági vizsgálata: munkaerő kihasználtság vizsgálata. műhely kapacitások elemzése. üzemek összehasonlító értékelése kimutatások készítése a kapcsolódó műszaki szakterületek részére (anyaggazdálkodás, műszaki fenntartási tevékenység). üzlet terv előkészítési feladatok elvégzése. üzleti jelentések műszaki szakterületet érintő elemzéseinek elkészítése. adatszolgáltatási kérdésekben a műszaki területet érintő adtok biztosítása, elemzéséhez segítségnyújtás.

19 [41]/100 Járműfenntartási telepekkel kapcsolatos feladatok:.ellenőrzi az üzemek, javító telepek működését, a vonatkozó szabályok betartását. biztosítja a társasági szintű tervek és érdekek megvalósulását az üzemi szinteken is. Egyéb tevékenység: közreműködik a műszaki területhez tartózó szerződések előkészítésében. közbeszerzési feladatokban közreműködés. folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki igazgatóság szervezeti egységeivel (járműfenntartási, jármű-üzemeltetés, anyaggazdálkodási, általános műszak) A Jármű-üzemeltetési Főmérnökség A főmérnökség munkáját a jármű-üzemeltetési főmérnök irányítja Jármű-üzemeltetési főmérnök Közvetlen felettese: műszaki igazgató Alárendelt szervezeti egységek: Somogy Megyei Műszaki Üzem Baranya Megyei Műszaki Üzem Tolna Megyei Műszaki Üzem A társaság koordináló és irányító szervezeti egysége, mely biztosítja a társaság működéséhez szükséges járműállomány karbantartását, műszaki és esztétikai állapotának megóvását, a karbantartási anyagok és alkatrészek hatékony és költségtakarékos felhasználását, a társaság hoszszú távú stratégiájában és éves üzleti terveiben megfogalmazott gazdálkodási célok megvalósulását. Folyamatos kontrollt és irányító tevékenységet végez az összes járműjavító telep felett ezzel biztosítva a hosszútávon az egységes működést, növelve a hatékonyságot, és a társaság eredményességét. A főmérnökség szoros együttműködésben dolgozik az igazgatóság többi szervezti egységével, így különösen a járműfenntartási főmérnökséggel, folyamatos visszacsatolásokat biztosítva a szerveti egységek nyújtott szolgáltatásokról (általános műszak, anyagellátás, járműüzemeltetés). Feladat- és hatásköre: Járműgazdálkodás: társasági járműállomány nyilvántartatása, adatszolgáltatás állományváltozások (átrendszámozás, új beszerzés, selejtezés, értékesítés, bérbeadás, lízing) nyilvántartása és jelentése, kapcsolat a szakterületekkel. műszaki ügyviteli program járműnyilvántartó moduljának felügyelete naprakészen kezeli a járműnyilvántartó rendszer adatbázisát.

20 [42]/100 járművek nyilvántartásával forgalmi engedélyével, törzskönyvével, adatváltoztatással, műszaki vizsgáztatással, engedélyekkel kapcsolatos ügyek intézése a Közlekedési Hatóságnál, Okmányirodánál, Rendőrségen. kötelező felelősségbiztosítás, CASCO, nemzetközi zöldkártya ügyintézés, biztosítási számlák ellenőrzése, operatív kapcsolattartás a biztosítóval Járműüzemeltetés és technológia: a társaság járműjavítási és karbantartási tevékenységének, szervezése, irányítása, felügyelete. járműjavítási ütemezések (szemlék, műszaki vizsga, kormányművek, stb.) biztosítása az üzemek koordinátorai részére. járművek beszerzési, selejtezési, felújítási terveinek társasági szintű összeállítása, javaslattétel. az autóbuszok garanciális javításainak teljes körű ügyintézése, kapcsolat a járműgyártókkal. karbantartás, javítás ügyvitelének ellenőrzése, bizonylat feldolgozás irányítása. jármű nyilvántartási rendszer törzsek karbantartása. járműjavítási külső szolgáltatások irányítása, feltételek biztosítása. járműjavítási szolgáltatások ügyvitelének ellenőrzése, felügyelete. szakmunkásképzés szakmai felügyelete az autóbuszok üzemanyag fogyasztásának szakmai felügyelete, ezen belül a túlfogyasztások szabályzatban rögzített kezelésének koordinálása a társaság személygépkocsi állományának felügyelete, a javítások, a műszaki vizsgáztatások szervezése; Hatósági ügyintézés: a társaság járműveinek hatósági műszaki vizsgáztatása. kapcsolattartás a Közlekedési Felügyelőségekkel, hatósági szerződések előkészítése, nyilvántartása, folyamatos kezelése. kapcsolattartás az Önkormányzatok adóhatóságával a gépjárműadó kérdésekben okmányirodai ügyintézések lebonyolítása. kapcsolattartás a rendőrséggel a szükséges engedélyek beszerzése, megújítása érdekében. kapcsolattartás a biztosítókkal, az alkuszokkal a kárrendezések teljes körű rendezésének biztosítására. Üzemek: szakmai irányítói feladatokat végez a műszaki üzemek, a járműjavítási telepek felett ellenőrzi az üzemek, javító telepek működését, a vonatkozó szabályok betartását. irányítja a tevékenységéhez kapcsolódó üzemi szinten dolgozó műszaki csoportok munkatársait biztosítja a társasági szintű tervek és érdekek megvalósulását az üzemi szinteken is Egyéb tevékenység: a műszaki ügyviteli programok átfogó szakmai felügyelete, együttműködve a társaság érintett szakterületeivel a szakterülethez tartózó szerződések előkészítése. közbeszerzési feladatokban közreműködés. folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki igazgatóság szervezeti egységeivel (anyag ellátás, általános műszak, járműfenntartás)

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. szeptember 1.-től Jóváhagyta: Észak-magyarországi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók Fülöp Attila igazgató-helyettes MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság Harkány, 2016. november 10-11. A Volán Közlekedési Központok régiók

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 1. kiadás 0. módosítás 1 (11). oldal A DUNAÚJVÁROSI FŐSIKOLA MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 101-2014/2015.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben