J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-19/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Cserés Sándorné, Fercsákné Tomán Ildikó, Király Bertalan, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Kocsis Sándorné intézményvezető, Koszta Mihály intézményvezető, Koszta Mihályné a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola gazdasági vezetője Hallgatóság: Körei László lakos Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 10 fő jelen van. Négy hiányzó képviselő társunk jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalására. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 16/2007.(VI.28.) számú rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirendet véleményezte az Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Átadom a szót a napirend előadójának. Mező József: Két kiegészítést szeretnék tenni. 1. Az 5. oldalon az 5. (11) h) pontja utáni részből a 3. mondat kimarad, mivel ez már egyszer le van szabályozva két bekezdéssel lentebb, és az a lenti bekezdés kerülne a helyére. A bekezdések számozását ki kell javítani. 2. Átszámozás után az 5. (19) bekezdésébe be kell illeszteni az első mondat után, hogy A 16 éves, vagy annál idősebb gépjármű esetén a becsült forgalmi értéket Ft-ban kell megállapítani. szöveg kerüljön, mivel ettől régebbi autóval az Eurotax nem foglalkozik, és így egységesen lesz leszabályozva. 1

2 Cserés Sándorné: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja, és az volt az együttes vélemény, hogy egy gondosan összeszerkesztett, használható rendelet-módosítás került a képviselő-testület elé. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ebből a rendeletből dolgozik. Jónak tartom a felépítését. A törvény változása tette szükségessé a helyi rendeletmódosítást. A bizottság elfogadásra javasolja. Bényei Péterné: Arról is szó volt, hogy a 23. (8) és (9) bekezdése felcserélődik. Felcserélődnek ezek a bekezdések? Csikósné Juhász Erika: Igen, mert így épül fel logikusan. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki elfogadja a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 16/2007.(VI.28.) számú rendelet módosítását, egységes szerkezetbe foglalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (VIII.26.) számú rendelete A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET 1. Általános rendelkezések (1) E rendelet meghatározza a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, a jogosultság, illetve a megállapítás feltételeit. (2) A rendelet hatálya kiterjed Tiszalök közigazgatási területén élő az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, valamint az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre. (3) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket Tiszalök Város Önkormányzatának a) polgármestere, vagy b) Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben gyakorolja a városi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2008.(VI.05.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően. 2

3 2. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához lehet benyújtani. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmek a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványokon nyújthatók be. (2) A kérelemhez csatolni kell az ellátások érdemi elbírálásához szükséges adatokra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat. Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra történő felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, illetve az eljárást meg kell szüntetni. (3) A Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája a kérelmező által benyújtott kérelmet, illetve a közölt igazolások, adatok valódiságát megvizsgálhatja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet az Szt a szerint. (4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (5) A jövedelemszámításnál az Szt. 10 -ában foglaltak az irányadók. (6) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak az Szt. 4.. (1) bekezdésében meghatározott jövedelem, illetve vagyon minősül. (7) A havi vélelmezett jövedelem a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének a háromszorosa. (8) A lízingelt dolgon fennálló meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének megállapításánál a lízingszerződésben foglalt bruttó kamatokkal terhelt értéket kell figyelembe venni. Elektronikus közigazgatási hatósági ügyintézésre nincs lehetőség, erről Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 20/2005.(XI.01.) számú rendelete rendelkezik. II. FEJEZET 3. Pénzbeli ellátások Az ellátások formái (1) Tiszalök Város Önkormányzata szociális rászorultságtól függően a jogosult részére a) időskorúak járadékát, b) rendszeres szociális segélyt, c) helyi lakásfenntartási támogatást, d) ápolási díjat, e) átmeneti segélyt, f) temetési segélyt, g) köztemetést, h) közgyógyellátást állapít meg. (2) A megállapított pénzbeli ellátás összegét az önkormányzat a jogosult nyilatkozata alapján pénzintézetnél vezetett folyószámlájára utalja, illetve a jogosult személyesen veheti fel a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában, indokolt esetben meghatalmazás alapján. Indokolt esetnek kell tekinteni - a kórházi ápolást, - a mozgásképtelen betegséget. A meghatalmazáshoz a háziorvosi igazolást minden alkalommal csatolni kell. 3

4 4. Időskorúak járadéka (1) Az időskorúak járadékának megállapításáról a jegyző dönt. (2) Az időskorúak járadékának jogosultsági feltételeit és a járadék havi összegét az Szt. 32/B, 32/C, 2/D -ai tartalmazzák. 5. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. (2) A jegyző a Szt. 37/D.. (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Szt. 37/A.. (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt (nem foglalkoztatott vagy támogatott álláskereső) személyek esetében az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tiszavasvári Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Központ), valamint Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjával (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) való együttműködési kötelezettséget ír elő. (3) A jegyző felhatalmazza a Szociális Szolgáltató Központot, hogy az együttműködésre kötelezett segélyezettek részére - azok szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó - beilleszkedést segítő programot dolgozzon ki az Szt. 37/D.. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (4) Az Szt. 37/D.. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban előírt kötelezettség teljesítéséhez elrendeli, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni Szociális Szolgáltató Központjánál, ahol nyilvántartásba veteti magát, együttműködési megállapodást köt a családgondozóval, és vállalja a beilleszkedési programban foglaltak teljesítését. A megállapodást a rendelet 4. számú függeléke tartalmazza. (5) A beilleszkedést segítő program az alábbiakra terjed ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson való részvételre, c) tanácsadáson való részvételre, d) munkavégzésre történő felkészülési programra da) munkaerő-piaci átképző tanfolyam, általános iskolai végzettség és első szakképzettség megszerzésére db) munkakeresési technikákat népszerűsítő tréningre dc) munkanélküliségből adódó stressz oldására szolgáló tréningre e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére f) a felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőség elfogadására g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. (6) A beilleszkedést segítő program személyre szabottan az esetnapló cselekvési tervében kerül rögzítésre. Amennyiben az egyéni beilleszkedést segítő program nem éri el célját illetve jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkeztekor -, a cselekvési tervben újabb program kerül kidolgozásra. A cselekvési tervet, annak módosítását, az ellátást igénybevevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A cselekvési terv eredményességének feltétele az ellátást igénybevevő aktív közreműködése. 4

5 (7) Az együttműködési formákon való részvétel alól felmentés adható a) ha a program helyszíne több mint egy átszállással közelíthető meg, figyelemmel a foglalkoztatás elősegítéséről szóló évi IV. törvény 25.. (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra is, b) egészségügyi okokból, orvosi igazolással, c) egyéb rendkívüli, vagy különös méltánylást érdemlő ok esetén, külön kérelemre. A felmentés iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központhoz kell benyújtani, annak elbírálása is fenti szerv hatáskörébe tartozik. (8) Az együttműködésre kijelölt szerv - az Szt. 37/D.. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében igazolja a teljesítést, - az Szt. 37/D.. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség nem teljesítéséről e rendelet 5.. (13) bekezdésében foglaltak megtételét követően - haladéktalanul tájékoztatást ad a segélyt megállapító szervnek. Az e bekezdésben foglalt esetekben adatkezelés kizárólag az Szt ában meghatározott adatok körében történik. (9) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a) az előírt csoportfoglalkozáson nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, b) a beilleszkedési programban vállaltakat nem teljesíti. Az igazolási kérelem benyújtásának feltételeit a Ket a szabályozza. (10) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a (9) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségét megszegi, a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. A 75 %-os mértékű folyósítást az együttműködés megszegését követő hónap első napjától kell folyósítani. (11) Az Szt. 37/B.. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a) közcélú, közhasznú, közmunka végzésére irányuló munkafelajánlást nem fogadja el, a munkaszerződésben rögzített időpontban a munkát nem veszi fel és az abban foglalt munkát nem végzi el, a foglalkoztatónak a munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság kétévenkénti felülvizsgálatán felhívás ellenére nem jelenik meg, c) a rendszeres szociális segély összegének az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása miatti évenkénti felülvizsgálatán, vagy a hatóság tudomására jutott tartós jövedelemváltozás, vagy fogyasztási egységben bekövetkezett változás miatti felülvizsgálaton felhívás ellenére nem jelenik meg, d) a Munkaügyi Központ kirendeltségével nem működik együtt, e) a Szociális Szolgáltató Központtal való együttműködési megállapodás megkötésének az e rendelet 5. (4) bekezdésében foglalt határidőben nem tesz eleget, f) a Szociális Szolgáltató Központnál a jelentkezési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, g) a rendszeres szociális segély megállapításának alapjául szolgáló lényeges tényekben, körülményekben (jövedelem, vagyoni helyzet, fogyasztási egység száma, lakcím) bekövetkezett változást 15 napon belül nem jelenti be. h) kereső tevékenység miatt csökkentett összegű továbbfolyósítás esetén a kereső tevékenység folyamatos fennállásáról munkáltatói igazolást, vagy nyilatkozatot, a tárgyhónapot követő 5. napig nem csatol. Az e bekezdés a) pont I. fordulatában meghatározott esetben az ellátást a felajánlott munkát el nem fogadó nyilatkozat megtételének napjával, az a) pont többi esetében a munkaviszony megszüntetésének napjával kell megszüntetni. Az e bekezdés b) és a c) pontja esetében az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyben a segélyezett a felülvizsgálatra vonatkozó cselekményt elmulasztotta. 5

6 Az e bekezdés d) és f) pontja esetében a rendszeres szociális segélyt az együttműködésre kijelölt szerv értesítése alapján a mulasztás napjával kell megszüntetni. Az e bekezdés e) pontja esetében az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyben a segélyezett kötelezettségének jogszerűen eleget tehetett volna. Az e bekezdés g) pontja alapján az ellátást azzal a nappal kell megszüntetni, amikor a változás bejelentésére nyitva álló határidő (15 nap) lejárt. Az e bekezdés h) pontja esetén az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre vonatkozóan a segélyezett utolsó ízben munkáltatói igazolást vagy nyilatkozatot nyújtott be. Az e bekezdésben meghatározott megszüntetési esetekben az Szt. 37/D. (2) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni. (12) A segélyezett az együttműködésre kijelölt szerv által előírt jelentkezési határidőt köteles betartani, távolmaradását előzetesen bejelenteni. Ha a segélyezett határnapra nem jelenik meg a Ket a szerint kell eljárni. (13) A jelentkezési kötelezettség, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltak megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ egy ízben a mulasztást követő 8. napot követően határidő megjelölésével haladéktalanul írásban felszólítja a segélyezettet a jelentkezési és az együttműködési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. Ha a segélyezett ennek ellenére sem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, a Szociális Szolgáltató Központ a jelentkezési és az együttműködési kötelezettség megszegésének vagy súlyos megszegésének tényéről a mulasztás napjának megjelölésével, haladéktalanul tájékozatja a segélyt megállapító szervet. (14) Az Szt. 37/H. (1) bekezdésében foglalt foglalkoztatás lehet közcélú, közhasznú és közmunka. A foglalkoztatásnál azokat a személyeket kell előnyben részesíteni, akik szociális segélyezettek, és akiknek korábbi közfoglalkoztatásuk ideje alatt a munkához való hozzáállásuk kifogástalan volt. A foglalkoztatásban való részvételből kizáró okokként az alábbiakat kell figyelembe venni: - igazolatlan távollét, - a munkavégzés helyének engedély nélküli elhagyása, - a keresőképtelenség bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése, - a közfoglalkoztatás ideje alatt tanúsított agresszív magatartás, - a munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök és védőeszközök nem megfelelő használata, eltulajdonítása, elvesztése. Az e bekezdésben meghatározottakon túl a közhasznú és közmunka foglalkoztatás esetében a Munkaügyi Központ által meghatározott szempontokat, feltételeket is figyelembe kell venni. (15) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt az Szt. 17. (1) bekezdése szerint megtérítésre kell kötelezni. A kötelezést megállapító határozat alapján a végrehajtást az Szt ában foglaltakra figyelemmel a pénzügyi iroda foganatosítja. (16) A jogosulatlanul felvett szociális segélyt az ugyanazon jogcímen folyósított ellátásból annak 50 %-a erejéig kell levonni. A jogosulatlanul felvett ellátás a házastárs vagy élettárs részére megállapított szociális segélyből, annak hozzájárulásával is levonható. (17) Az egyenlő elbírálás érdekében a kereső tevékenység létesítésekor, ha az ellátásban részesülő személy a változás tényét (munkaszerződést) 15 napon belül, de az ellátás számfejtését követően jelenti be, a munkaviszony kezdő napjától folyósított ellátás visszafizetését kell elrendelni. (18) A Munkaügyi Központnak ellátás megszüntetésére okot adó körülményt tartalmazó értesítése esetén az ellátást a megszüntetésre okot adó körülményt megelőző nappal kell megszüntetni. Amennyiben az ellátás már kifizetésre került, a megszüntetés napját követő napokra számfejtett ellátás visszafizetését kell elrendelni. (19) A kérelem benyújtásakor a kérelmező vagyonnyilatkozatában megjelölt gépjármű tulajdon esetében - amennyiben az nem lízingelt az Eurotax katalógus napi árfolyamán megállapított vételi és eladási ár átlagát kell a vagyon becsült forgalmi értékéül megállapítani. A 16 éves 6

7 vagy annál idősebb gépjármű esetén a becsült forgalmi értéket Ft-ban kell megállapítani. (20) Élettársi kapcsolatot és élettársak különélését amennyiben ez az állapot a jogi szabályozás alapján kétséget kizáróan nem állapítható meg hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. (21) A segélyt megállapító szerv a megállapításról szóló határozatot megküldi az együttműködésre kijelölt szerveknek. 6. Helyi lakásfenntartási támogatás (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról a polgármester dönt. (2) A helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. (3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (4) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egy m 2 -re jutó elismert havi költség 5 %-kal megemelt összege. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban 1 személy lakik 40 nm, b) ha a háztartásban 2 személy lakik 50 nm, c) ha a háztartásban 3 személy lakik 60 nm, d) ha a háztartásban 4 személy lakik 70 nm, e) ha a háztartásban 4 személynél több lakik, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 négyzetméter, de maximum 100 négyzetméter lehet az elismert felső határ, illetve a jogosult által lakott lakás nagysága. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege Ft. (7) Ha ugyanazon lakásban több háztartás is van kivéve az Szt (2) bekezdésében foglaltakat -, helyi lakásfenntartási támogatás annak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltató számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat teljesíti. (8) A helyi lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelmeket évente két alkalommal, január 1-31, illetve augusztus között lehet benyújtani. (9) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek folyósítására 12 egyenlő részletben kerül sor utólag minden hónap 5. napjáig. (10) A kérelem a rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon nyújtható be. 7. Ápolási díj (1) A 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére a Szociális és Egészségügyi Bizottság ápolási díjat állapíthat meg, amennyiben a beteg hozzátartozói között nincs más olyan személy, aki ellátott, tartásra köteles és egészségi állapotából adódóan arra képes is. Az Szt. 43/B. -ában meghatározott ápolási díj megállapítása iránti kérelmekben a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. (2) Az ápolási díj összege az Sztv. 43/B.. (1) bekezdésében szabályozott esetben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-a. (3) A megállapítás feltétele, hogy az ápoló az általa gondozott beteggel egy lakásban együtt lakjon, ott bejelentett lakóhellyel rendelkezzen. 7

8 A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, egyedülálló esetén annak 150 %-ával. (4) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. A 63/2006.(III.27.)Korm.rendelet 27.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ápolási kötelezettség nem teljesítését az ápolási díjat megállapító szerv ellenőrizheti. 8.. Átmeneti segély (1) Az átmeneti segély megállapításáról a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. (2) Átmeneti segélyben részesül a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen az, aki: a) elmei kár (pl.: ár-, belvíz, tűz, stb.) miatt anyagi segítségre szorul, b) betegség, baleset miatt anyagi segítségre szorul, és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható. (3) Átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, egyedül élő esetén annak 150 %-ával. (4) A rendelet 8.. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben nem nyújtható támogatás - nem lakás céljára szolgáló építmény helyreállításához, - ha a kérelmezőnek, házastársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a károsodott ingatlanon túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga, vagy bérleti jogviszonya van, - ha a biztosítók a károk megtérítésére kötelesek. (5) A 8.. (2) bekezdésben meghatározott okból alkalmanként adható átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanannak a személynek, illetve a közös háztartásban élőknek együttesen számítva a Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve legfeljebb 2 alkalommal biztosítható. (6) A segély összege nem lehet kevesebb esetenként 4.000,- Ft-nál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (7) Az átmeneti segély megállapításánál a (5) bekezdésben meghatározott feltételektől a Képviselő-testület különösen indokolt esetben eltérhet. (8) A Képviselő-testület átmeneti segélyt pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formában nem nyújt. (9) A kérelem a rendelet 2. számú függelékében szereplő nyomtatványon nyújtható be. 9. Temetési segély (1) A polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély annak adható, akinek a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, egyedül élő esetén annak 150 %-ával. (3) A temetési segély a temetés költségeihez való hozzájárulás, összege minimum Ft. (4) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeit igazoló számlákat, melyre a megállapított összeget rá kell vezetni és a kérelmező részére vissza kell adni. 8

9 (5) A kérelem a rendelet 3. számú függelékében szereplő nyomtatványon nyújtható be. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások 10. Köztemetés (1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Szt ában foglaltak alapján. (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos (hantolásos, hamvasztásos) legolcsóbb temetési költséggel azonos. A köztemetés lebonyolításkor biztosítani kell, hogy a temetés színvonala ne térjen el a legegyszerűbb temetkezési szolgáltatások színvonalától. 11. Közgyógyellátás (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról a jegyző dönt. (2) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult: a) akinek esetében az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén annak 270 %-át, és b) az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 12. (1) Átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható az Szt (2) bekezdésében meghatározott módokon élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésével. IV. FEJEZET 13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatási formák közül az Szt (1) bekezdés c)-h), valamint j) pontjaiban meghatározott - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - családsegítést, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, - közösségi ellátásokat, - támogató szolgáltatást, - nappali ellátást biztosít. (2) A rendelet 13.. (1) bekezdésében meghatározott ellátási formák közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást az Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központja (továbbiakban: Idősek Gondozó Központja), a családsegítést Szociális Szolgáltató Központ, a közösségi ellátásokat és a támogató szolgálatot Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. (3) A Képviselő-testület az Idősek Gondozó Központja útján szakosított ellátási formák közül a Szt (1) bekezdése szerint ápolást, gondozást nyújtó intézményt tart fenn, melyben a 9

10 67.. (2) bekezdése szerinti idősek otthona intézményi formában biztosítja a teljes körű ellátást. (4) A Képviselő-testület a rendelet 13.. (3) bekezdésében foglalt ellátást az Idősek Gondozó Központja intézménye útján biztosítja. 14. (1) A Képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek tagjai a fenntartó részéről a polgármester, a jegyző, a pénzügyi iroda vezetője, valamint az Idősek Gondozó Központja, a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 15. Étkeztetés (1) Az Idősek Gondozó Központja által biztosított étkeztetésre az a szociálisan rászorult jogosult, aki a) nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesül, vagy nyugdíjkoron túli és családjában az egy főre jutó jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 150 %-át nem haladja meg. b) egyedül élő, munkaképes, és jövedelme önhibáján kívül nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, c) egészségi állapota miatt átmenetileg maga és családja rászorul, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, feltéve, hogy napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetés iránti kérelmeket az Idősek Gondozó Központja vezetőjéhez kell benyújtani, aki az étkeztetést külön eljárás nélkül biztosítja. (3) Annak a rászorultnak, aki a kora vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az étkeztetést. (4) A lakásra történő ételszállításért alkalmanként maximum 30 perc gondozási idő vehető figyelembe, melynek térítési díja a mindenkori óradíj 50 %-a. (5) Azon személyek esetében, akik nem tartoznak a 15.. (1) bekezdésében foglalt körbe és tartósan vagy átmenetileg nem képesek a napi egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodni, kérelmüket az intézmény vezetőjéhez nyújthatják be. (6) A kérelmekről az intézmény vezetője dönt, és ha az intézmény szabad kapacitással rendelkezik, biztosítja az étkeztetést. (7) Az (5) bekezdésbe tartozók a megállapított élelmezési díj 160 %-át fizetik. (8) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját külön rendelet szabályozza. 16. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás az Idősek Gondozó Központja által foglalkoztatott gondozók bevonásával történik. (2) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki egyszerűsített előgondozási adatlapot állít ki. Amennyiben otthonápolási szolgálat közreműködése szükséges, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi a szolgálat keretében történő ellátást. 10

11 (3) A kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. (5) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (3) bekezdés szerint kezdeményezni kell. (6) A települési önkormányzat a 13. (1) bekezdése szerinti feladata keretében az e szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. (7) Az intézmény vezetője az alapszolgáltatást igénybevevőkről nyilvántartást köteles vezetni. (8) A település teljes közigazgatási területét lefedő házi gondozási körzeteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 17. (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásokért óradíjat kell fizetni. (2) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. (3) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, mely nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 20 %-át, ha étkeztetést is biztosítanak a 30 %-át. (4) Az óradíj összegét az 1. számú melléklet 2/a. pontja tartalmazza. (5) Az Idősek Gondozó Központja által biztosított szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 18. Családsegítés (1) A családsegítés célja a városi önkormányzat közigazgatási területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1) A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás keretében biztosítja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás útján. (2) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmeket az ellátó központhoz, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Tiszavasvári, Hősök u.38. szám alá kell benyújtani. (3) A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell. 20. Közösségi ellátások (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetében történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. 11

12 (2) A Képviselő-testület a közösségi ellátásokat társulás keretében, Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. 21. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A Képviselő-testület a támogató szolgálatot társulás keretében, Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. (3) A szociális rászorultságot a támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell. 22. Nappali ellátás Idősek Klubja (1) Az Idősek Gondozó Központja keretén belül működik az Idősek Klubja. (2) Az Idősek Klubjába az Szt. 65/F.. (1) bekezdésében megjelölt személyek közül azok vehetők fel, akiknek körét a fenntartó az Szt. 92/B.. (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmai programjában meghatározott. Eszerint az Idősek Klubjába azok a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak és önmaguk ellátására részben képesek. (3) Az Idősek Klubjába történő felvétel iránti kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki az ellátást külön eljárás nélkül biztosítja. (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját külön rendelet szabályozza. 23. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az önkormányzat tulajdonában és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában álló Tiszalöki Idősek Gondozó Központja. (2) Az Idősek Otthonában e (2) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, Tiszalökön állandó lakóhellyel rendelkező személy látható el. (3) Az Idősek Gondozó Központjába történő felvétel iránti kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (4) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. (5) A kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt, és írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (4) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (6) Idősotthoni ellátás esetében a jövedelemvizsgálat keretében- a jegyző megvizsgálja az ellátást igénylő vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének időpontjában az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható 12

13 ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott vagyont, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. (7) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézmény térítési díját a díj fizetésére kötelezett jogosult, vagy tartására köteles és képes személy nem fizeti meg, illetve, ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a jogosult vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. (8) Az intézményi jogviszony megszüntetését, vagy az áthelyezést az intézményvezető, a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. (9) A jogosult, illetve a törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2007.(VI.28.) számú, valamint az 5/2008.(II.22.) számú rendelet. (4) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvénnyel, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletekkel és miniszteri rendeletekkel együtt kell alkalmazni. 13

14 1. számú melléklet A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI 1.) Intézményi térítési díj naponta: havonta: 1533,- Ft 46000,- Ft 2/a.) Házi segítségnyújtás óradíja: - hivatásos gondozók által biztosított ellátás: 160 Ft - ebédkihordás a gondozottak részére: 80 Ft / alkalom 2/b.) Házi segítségnyújtás óradíja (szociálisan nem rászorult személy esetén) - hivatásos gondozók által biztosított ellátás: 300,- Ft/óra - ebédkihordás a gondozottak részére: 160,- Ft/lakóegység 14

15 2. számú melléklet Tiszalök Város házi gondozási körzetei 1-es házi gondozási körzet Kossuth utca Csokonai utca Kölcsey Ferenc utca 3-as házi gondozási körzet Alkotmány utca Búzavirág utca Damjanich utca Erzsébet utca Mester utca Mező utca Szántó utca Széchenyi utca Sziget utca Táncsics utca Váci Mihály utca 5-ös házi gondozási körzet Arany J. utca Baross utca Garay utca Honvéd utca Hősök tere Liget utca Vörösmarty utca Petőfi utca 7-es házi gondozási Bartók Béla utca Béke utca Egység utca Harmat utca Igazság utca Körte utca Köztársaság utca Május 1. tér Szabolcs utca Szent István utca Akácfa utca Galamb utca Gárdonyi utca Gyomán utca Hunyadi utca Kőrisfa utca Móricz Zsigmond utca Nefelejcs utca Rózsa utca Tulipán utca 2-es házi gondozási körzet Árpád utca Deák Ferenc utca Eötvös József utca József Attila utca Klapka György utca Jókai utca 4-es házi gondozási körzet Ady E. utca Bercsényi köz Bercsényi utca Dózsa György utca Erőmű lakótelep és Rázompuszta Iskola utca Kazinczy Ferenc utca Nyírfa utca Rákóczi utca Szabadság utca Vay Ádám utca 6-os házi gondozási körzet Bem József utca Bocskai utca Dobó István utca Irányi utca Kisfaludy utca Töltés utca Vásárhelyi Pál utca Virág utca Zrínyi utca 15

16 1. számú függelék K É R E L E M LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1./ Az ellátási igénylő neve:... Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Bejelentett lakóhelye:... Tartózkodási helye:... 2./ A kérelmezővel közös háztartásban élők: Neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: / A kérelmező által lakott lakás alapterülete:... m 2 A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell (Tulajdoni lap másolat, használatbavételi engedély, stb)! 4./ Milyen jogcímen lakik a lakásban? (tulajdonos, albérlő, társbérlő, családtag, stb.)... 16

17 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából szárm. jöv. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYET, családi pótlék, gyermek tartásdíj, kiegészítő családi pótlék, stb) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, stb) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Tiszalök,... Kérelmező jövedelme Közös háztartásban élők jövedelme Összesen kérelmező aláírása A jövedelemigazolásokat a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról, egyéb jövedelmeknél pedig 1 évről kell benyújtani! 17

18 2. számú függelék KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Bejelentett lakóhelye:... Tartózkodási helye:... A kérelmezővel közös háztartásban élők Neve Születési helye, ideje Anyja neve Az igénylő, valamint a vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő személygépkocsi típusa, évjárata, becsült forgalmi értéke:... Az átmeneti segély iránti kérelem indoklása:

19 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából szárm. jöv. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYET, családi pótlék, gyermek tartásdíj, kiegészítő családi pótlék, stb) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, stb) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Tiszalök,... Kérelmező jövedelme Közös háztartásban élők jövedelme Összesen kérelmező aláírása A jövedelemigazolásokat a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról, egyéb jövedelmeknél pedig 1 évről kell benyújtani! 19

20 3. számú függelék K É R E L E M temetési segély megállapításához 1./ A támogatást igénylő neve:... Lánykori neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... TAJ száma:... Bejelentett lakóhelye:... Tartózkodási helye:... 2./ Az elhalt személy neve:... Születési helye, ideje:... Lakcíme:... Halálának helye, időpontja:... Hozzátartozói minősége:... 3./ A kérelem indoklása: Tiszalök,... kérelmező aláírása Mellékletek: - a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolása - temetési számlák eredeti példánya - halotti anyakönyvi kivonat másolata 20

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2009.(IV.02.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A szociális pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ 7500 Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 82/450-043 Kérelem a személyes

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet. /iktató szám Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.hu K É R E L E M idősotthon elhelyezés esetén Születési

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 16/2007.(VI.28.)

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 18/2008.(VIII.26.)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben