A módosításokkal egységes szerkezetben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A módosításokkal egységes szerkezetben."

Átírás

1 DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.31.), 7/2015. (IV.22.), 9/2015. (VII.21.), 12/2015. (VIII.5.) és 13/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendeleteivel módosított 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, ában, 32. (1) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) (2) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében, valamint a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja Dömsöd Nagyközség lakóinak szociális biztonság megőrzése érdekében meghatározza a helyi Önkormányzat által biztosított pénzbeni és természetbeni juttatások helyi szabályait, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és módjáról, az ellátások mértékéről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosításáról. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén lakcímmel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv) 3. (1) (3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki. (2) Az települési támogatás esetén a Gyvt. 18/A. -ában meghatározott illetékességi szabályok szerint kell eljárni. (3) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 3. Hatáskör 3. (1) 1 A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott I. fokú szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat-, és hatáskörét a) az e rendelet aiban, a 16. -ban és a 22. -ban meghatározott ellátás esetében a polgármesterre, b) 2 az e rendelet 21/A.-21/B -aiban meghatározott ellátás esetében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra, c) minden más esetben a Népjóléti Bizottságra ruházza át. (2) Az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlója dönt 1 Módosította a 9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos július 21-től. 2 Módosította a 12/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos augusztus 5-től.

2 a) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításáról, szüneteltetéséről és megszüntetéséről, b) a jogosultságnak vagy a támogatás összegének az Szt-ben előírt felülvizsgálatáról és a támogatás továbbfolyósításának elrendeléséről, c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és a kamat összege megtérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről, továbbá a részletfizetés engedélyezéséről. (3) Az első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében másodfokú szervként Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jár el. 4. Értelmező rendelkezések 4. E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározása a Szt. 4. -a alapján történik. 5. Eljárási rendelkezések 5. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásra irányuló eljárás írásban a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére vagy hivatalból indul. Az e rendeletben foglalt ellátásokra vonatkozó kérelmet a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) erre a célra rendszeresített e rendelet függelékében foglalt - formanyomtatványon a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával illetékmentesen lehet benyújtani. (2 ) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell: a) saját és együtt élő családtagjai, továbbá lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a háztartásban élők - természetes személyazonosító adatairól (név, születési hely és idő, anyja neve) - lakó- és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri, - állampolgárságáról, - az igényelt szociális ellátás e rendeletben az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokról, - társadalombiztosítási azonosító jeléről, - jövedelemi viszonyairól, - az Szt-ben és e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyairól, b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokról. (3) A szociális ellátások elbírálásához a Hivatal köteles bekérni az Szt-ben, a Korm. rendeletben, valamint az e rendeletben meghatározott iratokat. (4) E rendelet által szabályozott rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja jövedelmi, vagyoni, viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni helyzetet e. rendelet 2. sz. melléklete, a jövedelmet a (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni. A vagyon a Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja alapján kerül meghatározásra. (5) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti - megkeresi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, - megkeresi a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, - megkeresi a helyi gépjármű-nyilvántartót, - megkeresi az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, - elrendeli a környezettanulmány készítését. (6) A házasság felbontását, illetve a gyermektartásdíjat megállapító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása (végrehajtása) iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell igazolni. Amennyiben tartásdíj összegéről a szülők egyezséget kötöttek, úgy a tartásdíj vonatkozó összegről a kérelmező nyilatkozata is elfogadható.

3 (7) Az okiratok, iratok, igazolások benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a folyósítás megszüntetését, illetve szüneteltetését vonja maga után. Az ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása alapján kerülhet sor. (8) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. (9) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális ellátások esetében a Szt. 10. (2)-(5) bekezdése, a gyermekvédelmi ellátások esetében a Gyvt (2) bekezdése szerint kerül megállapításra. (10) A jövedelmet a) munkabérről, gyermekágyi segélyről (GYÁS), gyermekgondozási díjról (GYED) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, táppénz esetén a kifizető hely igazolása, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a Ráckevei Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége (továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) saját jogú nyugellátás, hozzátartozói ellátás, rokkantsági ellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat. A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveendő személyek nyugdíj-törzsszámot és a nyugdíjas nevét tartalmazó ellátás összesítőt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. e) gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat ennek hiányában nyilatkozat, f) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, g) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, h) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, i) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Munkaügyi Központtal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani. j) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat, (a továbbiakban együttesen: jövedelemigazolás) igazolja. (11) A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét. (12) Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell: - a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy válóperi végzéssel, - a házasság felbontás iránti kérelem beadását: az ügy peres számával - külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal. (13) Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a hallgatói jogviszony igazolását minden esetben az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással (igazolással) kell igazolni. (14) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni tárgyévi kérelméhez, ha a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta a) tárgyévi nyugellátásának összegéről szóló igazolást, b) a középfokú, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, c) álláskereső esetén a regisztrálás tényéről a Munkaügyi Központ által kiadott három hónapnál nem régebbi igazolást. (15) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére - a felszólításban meghatározott időpontig nem bocsátja rendelkezésre, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. (16) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Polgármesteri Hivatal általi

4 beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére (17) A polgármesteri hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői az eljárás során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni, különös tekintettel a jogosulatlanul igénybe vett ellátás következményeire és a juttatás feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változásáról kötelező 15 napon belüli értesítésre. (18) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról vagy eljárást megszüntetéséről szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni. 6. Egyéb eljárási rendelkezések 6. (1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során, ha a jogosultságot alátámasztó tényállás nem tisztázható környezettanulmányt kell készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi és/vagy vagyoni feltételek nem teljesültek, b) ha az igénylőről vagy családjáról 1 évnél nem régebbi környezettanulmány a polgármesteri hivatalnál rendelkezésére áll, c) köztemetés és óvodáztatási támogatás ügyében indult eljárásokban, d) temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez tekintettel települési támogatás ügyében indult eljárásokban. 7. A Szociális ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai 7. (1) A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (2) Ha a kérelmet nem a formanyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént. (3) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. (1) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról a) rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig, b) egyéb esetben a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül kell gondoskodni postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel. (2) Ha e rendelet meghatározott havi rendszeres pénzbeli ellátás nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzatával. (3) A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni, b) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - határozatot kell hozni.. 8.

5 8. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése 9. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Sztv ában meghatározott szabályok szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését e rendelet 3. meghatározott hatáskör gyakorlója rendeli el. (2) A rendelet 3. -a szerinti hatáskör jogosultja a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, továbbá a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése a kötelezett, illetve családja megélhetését súlyosan veszélyezteti, vagy aránytalanul nagy terhet jelent. (3) E paragrafus szerinti megélhetést súlyosan veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem egyedülélő esetén a nyugdíjminimum összegének 200%-át,, egyéb esetben 150%-át nem haladja meg, és e rendeletben meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkeznek. 9. Az ellátások finanszírozása 10. (1) E rendeletben megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részben vagy egészben történő finanszírozására Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának költségvetésében kell előirányzatot biztosítani. (2) A pénzbeli és természetben nyújtott támogatás iránti kérelmeket a szociális hatáskört gyakorló szerv a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználása esetén a jogosultságra való tekintet nélkül elutasíthatja kivéve az alanyi jogon járó juttatást, így: - köztemetés MÁSODIK RÉSZ 10. A szociális ellátás rendszere E rendelet az Sztv. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként az alábbi települési támogatást nyújthatóak: 1) Pénzbeni települési támogatások a) települési támogatás létfenntartáshoz b) települési támogatás temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez c) települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez d) települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez e) utazási támogatás f) beiskolázási támogatás 2) Természetbeni ellátásként nyújtott önkormányzati támogatás a) köztemetés II. Pénzbeni települési támogatások 11. Települési támogatás létfenntartáshoz 12. (1) A polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt létfenntartáshoz települési támogatást annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan 3 Módosította a 12/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos augusztus 5-től.

6 létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére a Szoctv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Sztv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) akinek váratlan nagy kiadás veszélyezteti a lakhatási és a mindennapi megélhetési lehetőségét b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő esetén a 150%-át, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 13. (1) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet adni. (2) Az egy alkalommal megállapított létfenntartáshoz nyújtott eseti települési létfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 2.000,-Ft/alkalom, de nem haladhatja meg a forint/alkalom összeget. 12. Települési támogatás temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez 14. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla másolati példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át; b) 15 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege Ft. (5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 13. Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 15. (1) Gyógyszerkiadás viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult(továbbiakban: települési gyógyszertámogatást) az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

7 (2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában. 16. (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani. (2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén 250%-át nem haladja meg, és b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai meghaladják a havi jövedelmének 20%-át. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat a gyógyszertár által kiállított igazolással kell igazolni. (4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege ,- Ft. 17. (1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás annak a személynek állapítható meg: a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 255%-át, és b) havi igazolt rendszeres gyógyszerköltségének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni. (4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 5.000, Ft/hó. (5) A rendszeres települési gyógyszertámogatást éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani. 18. A települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a) a 16. -ban meghatározott esetben a polgármester, b) a 17. -ba meghatározott esetben a Népjóléti Bizottság dönt. 14. Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 19. A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben rendeletben foglaltak szerint lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást állapít meg. 20. (1) Települési támogatás nyújtható annak a szociálisan rászorult személynek, családnak az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek. a) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, és b) 4 a kérelmező valamint a vele életvitelszerűen együtt élő személyek elismert havi lakásfenntartási költsége eléri vagy meghaladja a háztartás összjövedelmének 20 %-át. 4 Módosította az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos március 31-től.

8 c) 5 (2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az 5. -ban meghatározottak mellett: a) a lakás nagyságát igazoló hiteles iratot, illetve bérleti-, albérleti szerződést, b) a lakásban együtt élő, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról, a lakáshasználat jogcíméről szóló nyilatkozatot. (3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban 1 személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban 2 személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban 3 személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban 4 személy lakik 65 nm, e) ha 4 személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) 6 A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 600 Ft. (5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás szempontjából a lakásfenntartás tényleges kiadásaként figyelembe kell venni: a) a havi lakbért vagy albérleti díjat a bérleti szerződésben foglaltak szerint, b) a lakáscélú hitelintézeti kölcsön havi törlesztő részletét, a hitelintézet igazolása alapján, c) a közös költséget, d) a fűtési díjat, e) a hulladékszállítási díjat, f) a villanyáram, víz és gázfogyasztás havi költségeit, valamint a csatorna használati díj 1 hónapra jutó összegét számla alapján. (6) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani. (7) A helyi lakásfenntartási támogatás egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek számától. Külön lakásnak kell tekinteni: a) társbérlet, b) albérlet, c) a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 21. (1)7 A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás mértéke: havonta az elismert költségek 20 %-a, de (legfeljebb) legalább havi Ft. (2) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (3) Nem részesülhet lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban az, aki lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik. 15. Utazási támogatás 21/A. 8 (1) Utazási támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, és a gyermek más település oktatási intézményében tanul. 5 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan július 21-től. 6 Módosította az 7/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos április 22-től. 7 Módosította a 13/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos augusztus 10- től. 8 Beiktatta a 9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos július 21-től.

9 (2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén is csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, ás 24. életévét még nem töltötte be. (3) Az utazási támogatás összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 5% -a legfeljebb 50 %-a. (4) Az utazási támogatást a tanév időszakára, legfeljebb kérelem benyújtásától a tanév végéig lehet megállapítani. 16. Beiskolázási támogatás 21/B. 9 (1) Olyan gyermeket nevelő csalódok részére, amelyek olyan gyermeket nevelnek, aki valamely köznevelési intézményben általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat beiskolázási segély állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén a 200%-át, b) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. (2) Beiskolázási támogatást egy naptári évben egy alkalommal lehet adni. (3) Beiskolázási támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 2.000,-Ft/gyermek/alkalom, de nem haladhatja meg a forint/gyermek/alkalom összeget. III. TERMÉSZETBENI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK 16. Köztemetés 22. (1) Az Sztv. 48. szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. (2) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent. (3) Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzet megítélésénél e rendelet 12. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) Minden esetben foganatosítani kell az Sztv ban foglaltakat. 17. Természetbeni ellátások egyéb szabályai 23. (1) E rendelet alapján az alábbi pénzbeli szociális ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak: (2) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul, b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik, illetve ha c) az arra rászoruló így biztosabban jut segítséghez. (3) Amennyiben a pénzben megállapított támogatás felhasználása nem rendeltetésszerűen történik, a támogatást a továbbiakban természetben folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni. (4) A természetben nyújtott pénzbeli szociális ellátások szociális utalvány formájában is biztosíthatók. 18. Az aktív korúak ellátására és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályok 9 Beiktatta a 12/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos augusztus 5-től.

10 24. (1) Az aktív korúak ellátását és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást kérelmező vagy arra jogosult személy a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, jelen rendeletben megállapított feltételeket teljesíteni köteles. (2) Az az aktív korúak ellátását és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást kérelmező személy, aki az ellátásra válik jogosulttá, az Szt-ben, és jelen rendeletben foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, szemét és lom eltávolítása, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: - a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, - vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. IV. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 19. Szociális szolgáltatások 25. (1) Az önkormányzat a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások keretében a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) idősek nappali ellátását biztosít. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylésére a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) A szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szt. 92. (3) bekezdése szerint szolgáltatásszervezési koncepciót készít, melynek tartalmát kétévente november 15-ig felülvizsgálja. (4) A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásszervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre. 20. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 26. (1) Az Szt. 62. szerint az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki a) 65. életévét betöltötte, vagy b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy kórosan sovány, vagy c) hajléktalan és nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. (3) Az ellátásról a rászoruló kérelme, illetve a családsegítő szolgálat, vagy a jelzőrendszer tagjának jelzése alapján kell dönteni. Az 3. számú függelék szerinti kérelmet a Családsegítő Szolgálat vezetőjénél kell benyújtani, amihez csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a háziorvos által kiállított 4. számú függelék szerinti igazolást is. A Családsegítő Szolgálat vezetője e rendelet

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben