I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(04.28.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011. (09.29.) számú, és 13/2012.(04.01.) számú önkormányzati rendelettel) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, a 26. -a, 32. (1)bekezdés b)pontjában a 32. (3) bekezdésében, a 37. (1) bekezdés d.) pontjában, a 38. (1)bekezdés c) pontjában, a 45., 46., a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 3. - ában meghatározott személyekre terjed ki. Általános eljárási szabályok 2. (1) E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló évi III. tv. fogalom-meghatározásait kell alkalmazni (2) E rendeletben foglalt szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása során Sztv.10. (2)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. (3) Az Önkormányzat a szociális igazgatási eljárásra az Sztv. és e rendelet eljárási szabályai mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. (1) E rendeletben foglalt ellátási formákra az eljárás megindítása kérelemre történhet. A kérelmet írásban az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni, azokat igazolni. (3) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Egyéb jövedelmek igazolása teljes bizonyító erejű magánokirattal fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből ( egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. 1

2 4. (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal a.) a Nemzeti Adó - és Vámhivatal b.) a polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartó szerv, c.) a helyi gépjármű nyilvántartó, d.) az igazolást kiállító szerv, munkáltató útján ellenőrizheti. Szociális ellátások formái 5. (1) E rendeletben biztosított pénzbeli szociális ellátások formái: a.) időskorúak járadéka, b.) aktív korúak ellátása, ba) 1 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, bb) 2 rendszeres szociális segély, c.) lakásfenntartási támogatás ca.) 3 cb.) 4 d.) ápolási díj, e.) átmeneti segély, f.) temetési segély, (2) Az Önkormányzat által biztosított természetbeli ellátások formái: a.) lakásfenntartási támogatás aa.) 5 ab.) 6 b.) átmeneti segély c.) köztemetés d.) méltányossági közgyógyellátás 1 1. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 2. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 3. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 4. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 5. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 6. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 2

3 Hatáskör 6. (1) A Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv-ben biztosított hatásköreinek gyakorlását kivéve e rendelet 15. (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakat a Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A jegyző az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára a) időskorúak járadékát, b) aktív korúak ellátását - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 - rendszeres szociális segélyt c) az Sztv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1)bekezdésébe foglalt ápolási díjat, d) az Sztv. 50. (1)-(3) bekezdésében foglalt közgyógyellátást e) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. (3) A Szociális Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről évente egyszer a Képviselő-testületnek beszámolni köteles. A szociális ellátások megállapítása 7. (1) A szociális ellátások megállapításáról a hatáskör jogosultja határozattal dönt. (2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez intézett fellebbezésnek van helye. (3) A Képviselő-testület (2) bekezdés alapján hozott határozata ellen- jogszabálysértésre való hivatkozással 30 napon belül bírósági felülvizsgálatnak van helye. Az ellátások folyósítása 8. (1) A pénzbeli, természetbeni szociális ellátások folyósítására az R. szabályai az irányadóak. 9. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése, az elrendelő határozatban megjelölt személy (személyek) részére házipénztárból történő kifizetéssel történik. A pénzbeli ellátás rendkívüli esetben kérelemre, soron kívül házipénztárból történő kifizetéssel is teljesíthető. (2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli esetnek kizárólag a gyógyszertámogatás minősül. 3

4 2 II.fejezet Pénzbeli szociális ellátások Időskorúak járadéka 10. (1) Az időskorúak járadékának megállapításra az Sztv.32/B-32/E. -ában foglaltakat kell alkalmazni. Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) Az Sztv ában foglaltakon túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak 9 feltétele, hogy a kérelmező köteles lakókörnyezetének rendezettségét e rendeletben foglaltak szerint biztosítani. (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.). (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 10 jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 literes kuka/ egyszeres űrtartalmánál több felhalmozott háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-, e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, a gyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, g) a ház előtti csapadékvíz elvezető árok, vagy csapadékvíz szikkasztó árok tiszta, nincs teledobálva szeméttel, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények nem akadályozzák, h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 3 7.Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 2. - a. Hatályos:2012.április 01-től. 8. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 3. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 9. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 10. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 4

5 (4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany,) higiéniája megfelelő (tiszta) c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. (5) A helyszíni ellenőrzésre a jegyző által kijelölt Tápiószecső Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, vagy közterület felügyelője jogosult. - Az ellenőrzést minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 11 jogosultnál folyamatosan kell végezni. (6) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. (7) Annak a kérelmezőnek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 12 jogosult személynek akinél a lakókörnyezetre vonatkozó kötelezettségek nem teljesülnek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 13 az Sztv.36. (2) bekezdésében foglaltak szerint elutasítja vagy megszünteti. (8) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 14 helyett rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása alapján egészségkárosodása a 40%-ot eléri, de nem haladja meg a 49 %-ot, és egészségi állapotára való tekintettel munkavégzésre nem kötelezhető Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 11. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 12. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 13. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 14. Módosította :Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 5

6 Rendszeres szociális segély 12. (1) Az Sztv ában meghatározott feltételeken túl a rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy kivéve a 37. (1) bekezdés a) pontjában foglalt személyeket köteles a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködni. (2) A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 37/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján együttműködésre kötelezett szervnek a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (a továbbiakban Családsegítő Szolgálat) jelöli ki.. (3) Az (1) bekezdés szerinti együttműködés azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy: a) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálattal és azzal megállapodást kötni, b) köteles a megállapodásban foglaltakat betartani, c) a beilleszkedést segítő programokban és a csoportos foglalkozásokban, tanácsadásban részt venni, d) az Sztv - ben előírt felülvizsgálatok során az Önkormányzattal együttműködni. (4) Nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításnak feltétele e bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programban való részvétel. A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyedi képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv (Családsegítő Szolgálat) jelzi a település jegyzőjének ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségét megszegi. (6) Évente egyszer írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. (7) Az a rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az együttműködési kötelezettségét megszegi, rendszeres szociális segélyre nem jogosult. (8) Az együttműködés megszegésének esetei: - ha a segélyezett a Családsegítő Szolgálatnál a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik, a megállapodást nem köti meg, illetőleg akadályoztatása esetén annak okát 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, - ha az előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, - ha nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, - ha a beilleszkedési programban előírtakat nem hajtja végre. 6

7 Lakásfenntartási támogatás (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.) 38. (1)-(8) bekezdése alapján nyújt, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában. (2) 16 A természetben megállapított támogatás összegének folyósítása közvetlenül a szolgáltató részére történik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.( III. 27.) kormány rendelet szabályainak megfelelően. Ápolási díj 14. (1) Az ápolási díj megállapítására az Sztv. 41. (1) bekezdése, és a 43/A. -ai az irányadók. Átmeneti segély 15. (1) A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 45. (1) bekezdésében meghatározott személyeknek átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segélyben kérelemre az a személy részesíthető, aki életkörülményeit figyelembe véve, önmaga vagy családja létfenntartásáról gondoskodni nem tud. A kérelmet e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. (2) Átmeneti segélyben részesíthető kérelemre az a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. b) az egyedül élő személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő akinél az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250% -át nem haladja meg. (3) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapítására, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját valamint a kifizetendő összeget is. (4) Kamatmentes kölcsön (a továbbiakban kölcsön) formájában átmeneti segély ugyanazon személy, illetve család részére évente egy alkalommal maximum ,- Ft összegben adható feltéve, hogy a kölcsön visszafizetése a kedvezményezett részéről biztosított. A törlesztés kezdete a kiutalást követő hónap első napja Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 1. -a. Hatályos:2012.április Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 1. -a. Hatályos:2012.április 01. 7

8 (5) Kölcsön visszafizetése biztosított, ha az igénylő igazolja, hogy jövedelemmel rendelkezik, és a megállapított törlesztő részlet visszafizetése nem haladja meg a jövedelem 25%-át. (6) A (4) bekezdéstől eltérően ,- Ft összegű kölcsön biztosítható évi egy alkalommal annak a személynek, családnak, akiknek lakó, illetve lakásingatlanát viharkár, felhőszakadás, elemi csapás érte. (7) Átmeneti segélyként a (6) bekezdés szerinti összegen felül további ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás is adható. (8) A kölcsön törlesztésének ideje a (4) bekezdés szerinti juttatás esetén az egy évet, míg a (6) bekezdés szerinti támogatás odaítélésénél a két évet nem haladhatja meg. A törlesztés kezdete a kiutalást követő év január 1-je. (9) Átmeneti segély jövedelemhatárra való tekintet nélkül évente egy alkalommal maximum ,-Ft összegben az alábbi rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben is adható: a) a családban bekövetkező haláleset, b) 30 napot meghaladó kórházi ápolás, c) súlyos baleset, d) vagy tartós, folyamatos gyógykezelést igénylő betegség esetén. (10) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, azt 3.000,- Ft összeg erejéig azonnal el kell bírálni. Gyógyszerre vonatkozó alkalmankénti segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi, a gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerköltséget tartalmazó, névre szóló igazolás fogadható el. 16. (1) Jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül minden 70. életévét betöltött személy, október hónapban egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban részesül. (2) Kérelemre annak az egyedülélő 70.életévét betöltött személynek, aki szemétszállítási szerződéssel rendelkezik, a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a szemétszállítási díj 25% -át megtéríti. (3) A 25 % - os mértékű visszatérítés iránti kérelem II. félévet tekintve január 31. napjáig, I. félévet tekintve július 31. napjáig nyújtható be úgy, hogy kérelmező a befizetett csekkjeivel igazolja az adott félévben, hogy megkötött szerződésének megfelelően, díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 8

9 Temetési segély 17. (1) Az Sztv a alapján adható temetési segély megállapítása során a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát. (2) A temető fenntartását ellátó vállalkozó minden év január 15-éig igazolja a helyben szokásos temetési költséget évben a Képviselő-testület helyben szokásos legolcsóbb temetési költségként ,- Ft-ot vesz figyelembe.. (3) Nem állapítható meg temetési segély az Sztv. 46. (2) bekezdésében túl annak a személynek, aki a kérelmet az elhalálozást követő 60. napon túl nyújtja be. (4) A temetési segély összege ,-Ft. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 18. (1) Az Sztv. 48. (3) b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól a Polgármester kérelemre felmentheti azt az eltemettetésre kötelezett személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes legkisebb öregségi nyugdíj összegét. Közgyógyellátás 19. (1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élő esetében pedig a 200%-át. 9

10 IV. fejezet Szociális szolgáltatások 20. (1) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata az arra rászorulónak az Sztv. 86. (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatásokat az alábbi intézményeiben biztosítja: a) szociális étkeztetés (Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), b) házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), c) családsegítés (Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.). (d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), e) nappali ellátást nyújtó intézmény keretében az Idősek Klubja (Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), (2) Személyes gondoskodás keretében az alábbi szakosított ellátásokat biztosítja: a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. (Gondozási Központ, 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.) (3) A Képviselő-testület az Sztv. 86. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és az átmeneti elhelyezést kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) megkötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ Intézmény útján. (4) A Képviselő-testület a családsegítést intézményi társulás keretében létrehozott Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. Szociális étkeztetés 21. (1) A Képviselő-testület a Sztv. 62. (1) bekezdésében foglalt rászorultaknak étkeztetést nyújt. (2) Az étkeztetés igénybevételének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak az irányadóak. (3) A szociális étkeztetés térítési díj köteles, a térítési díj összegét e rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. 10

11 Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 22. (1) A Képviselő-testület a Sztv. 65/F -ban meghatározott jogosultak részére 20 fő férőhellyel nappali ellátást nyújt. A nappali ellátást intézmény keretében az Idősek Klubjában biztosítja. (2) Az Idősek Klubja alaptevékenysége körében ellátja a szociális étkeztetést valamint az idősek nappali ellátását. Nappali ellátása keretében lehetőséget ad a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a ruházat tisztítására, a meleg étel tálalására, helyben fogyasztására, valamint az információ áramoltatásra. Szükség esetén elvégzi az ellátási területén jelentkező igények felmérését, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítését, tanácsadás biztosítását. (3) Az Idősek Klubjában az alapszolgáltatások térítésmentesek. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Házi segítségnyújtás 23. (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja, a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. Igénylése a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletét képző formanyomtatványon történik. (2) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. Családsegítés 24. (1) Az önkormányzat a családsegítést, intézményi társulás keretében létrehozott Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.) útján látja el helyben a Sülyi út 4.szám alatt. (2) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 25. (1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. 11

12 (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj köteles, a térítési díj összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 26. (1) A Képviselő-testület az Sztv. 80. (3) a) pontjában foglaltak teljesítésére az időskorúak gondozóháza intézmény típust biztosítja, melyet a a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. (2) Az ellátás térítési díj köteles, melynek összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. 27. (1) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata a helyi szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, a szociális szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése érdekében Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a.) b.) c.) d.) Szociális Bizottság elnöke, Polgármesteri Hivatal jegyzője, A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai és gyámügyi előadói, A helyi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Záró rendelkezések 28. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet Tápiószecső Nagyközség Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2006.(VII.30.) rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet. Tápiószecső, Dr. Baráth Krisztina jegyző Bata József polgármester 12

13 Záradék. A rendelet kihirdetésre került án. Tápiószecső, 2011 Dr. Baráth Krisztina jegyző 13

14 1. melléklet 17 Lakásfenntartási támogatás kérelem Kérelmező neve... lánykori neve:... anyja neve... szül. hely:... családi állapota:... szül.idő:... állandó lakcíme:... tart. helye:... tart. jogcíme:... Háztartásomban előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő került-e felszerelésre: Saját jövedelme:... Közös háztartásban élők: Név szül.idő rokoni kapcsolat jövedelem A lakás alapterülete: Egyéb ingatlannal rendelkezik-e:. Annak címe:..tul.hányad:... Személygépkocsi van-e a tulajdonában: mióta:... Gyártmánya:..típusa:.évjárata:... A támogatás kérések indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek Kérelmező aláírása 17 Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos:2012.április 01-től. 14

15 Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXVI. törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső,2011 év..hó..nap.. kérelmező aláírása II. Jövedelmi adatok A jövedelem típusai Kérelmező Házastársa A háztartás további tagjai 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Alkalmi munkavégzésből származó 4.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7.Egyéb jövedelem 8.Összesen Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Tápiószecső, kérelmező aláírása 15

16 2.számú melléklet Átmeneti segély iránti kérelem. Kérelmező neve...lányk.neve:... anyja neve:...szül.helye:... családi állapota:...szül.ideje:... állandó lakcime:...tart. helye:... tart.jogcime:... közös háztartásban élők száma:...fő saját jövedelme:... közös háztartásban élők: név: szül.idő rokoni kapcs:. Jöv: Egyéb ingatlannal rendelkezik-e:... cime:... tul.hányad:...személygépkocsi van-e a tulajdonában:... mióta:... gyártmánya:...tipusa:...évjár.:... A támogatás kérésének indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 16

17 -2-. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről a közérdekü adatok nyilánosságáról szóló l992. évi LXVI. törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső, év...hó...nap... kérelmező aláírása A kérelmemben megjelölt ügyben indult eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Évi CXL. törvény 29. /9/ bek. foglaltak szerinti értesítéssel nem kívánok élni. Tápiószecső, év...hó...nap... kérelmező aláírása 17

18 3.számú melléklet Kedvezményes hulladékszállítási díj kérelem Kérelmező neve: lánykori neve:... Anyja neve: szül.helye:... Családi állapota:.szül.ideje.... Állandó lakcíme:.tart.helye:... Tart. jogcíme:... Gyűjtőedény nagysága:... A támogatás kérésének indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A kérelemhez csatolni kell. Az igénylő nevére kiállított - ÖKOVÍZ Kft részére szóló készpénzbefizetési csekkek másolata. Tudomásul veszem,hogy a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXVI. Tv. értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső, 200 év..hó..nap

19 Kérelmező aláírása A kérelemben megjelölt ügyben indult eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL.tv. 29. /9/bek. foglaltak szerinti értesítéssel nem kívánok élni. Tápiószecső, 200 év..hó nap... Kérelmező aláírása 4.számú melléklet 18 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról: Szociális étkeztetés: Háromszori étkezési térítési díj: ebből Ebéd térítési díja: 488,- Ft + Áfa = 620,- Ft/fő/nap 336,- Ft + Áfa = 428,- Ft/fő/nap Szociális étkeztetési térítési díj jövedelemtől függően: Nyugdíj (Ft) % Napi étkezési térítési díj/ fő ,- Ft + Áfa = 214,-Ft ,- Ft + Áfa = 254,-Ft ,- Ft + Áfa = 294,-Ft ,- Ft + Áfa = 346,-Ft ,- Ft + Áfa = 428,-Ft Időskorúak nappali ellátása: 688,- Ft + Áfa = 874,- Ft/fő/nap Módosította :Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 3. -a. Hatályos:2012.április 01-től. : 19

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2010 (XII. 14.) önkormányzati rendelete. a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2010 (XII. 14.) önkormányzati rendelete. a szociális gondoskodás helyi szabályairól Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010 (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban:

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2007. (VII.02.)

Részletesebben

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról. Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 11/2006. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete

Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 11/2006. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 11/2006. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 2/2007./I.31./ sz.,

Részletesebben