I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(04.28.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011. (09.29.) számú, és 13/2012.(04.01.) számú önkormányzati rendelettel) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, a 26. -a, 32. (1)bekezdés b)pontjában a 32. (3) bekezdésében, a 37. (1) bekezdés d.) pontjában, a 38. (1)bekezdés c) pontjában, a 45., 46., a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 3. - ában meghatározott személyekre terjed ki. Általános eljárási szabályok 2. (1) E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló évi III. tv. fogalom-meghatározásait kell alkalmazni (2) E rendeletben foglalt szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása során Sztv.10. (2)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. (3) Az Önkormányzat a szociális igazgatási eljárásra az Sztv. és e rendelet eljárási szabályai mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. (1) E rendeletben foglalt ellátási formákra az eljárás megindítása kérelemre történhet. A kérelmet írásban az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni, azokat igazolni. (3) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Egyéb jövedelmek igazolása teljes bizonyító erejű magánokirattal fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből ( egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. 1

2 4. (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal a.) a Nemzeti Adó - és Vámhivatal b.) a polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartó szerv, c.) a helyi gépjármű nyilvántartó, d.) az igazolást kiállító szerv, munkáltató útján ellenőrizheti. Szociális ellátások formái 5. (1) E rendeletben biztosított pénzbeli szociális ellátások formái: a.) időskorúak járadéka, b.) aktív korúak ellátása, ba) 1 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, bb) 2 rendszeres szociális segély, c.) lakásfenntartási támogatás ca.) 3 cb.) 4 d.) ápolási díj, e.) átmeneti segély, f.) temetési segély, (2) Az Önkormányzat által biztosított természetbeli ellátások formái: a.) lakásfenntartási támogatás aa.) 5 ab.) 6 b.) átmeneti segély c.) köztemetés d.) méltányossági közgyógyellátás 1 1. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 2. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 3. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 4. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 5. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 6. Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012 (IV.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos: április 1-től 2

3 Hatáskör 6. (1) A Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv-ben biztosított hatásköreinek gyakorlását kivéve e rendelet 15. (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakat a Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A jegyző az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára a) időskorúak járadékát, b) aktív korúak ellátását - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 - rendszeres szociális segélyt c) az Sztv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1)bekezdésébe foglalt ápolási díjat, d) az Sztv. 50. (1)-(3) bekezdésében foglalt közgyógyellátást e) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. (3) A Szociális Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről évente egyszer a Képviselő-testületnek beszámolni köteles. A szociális ellátások megállapítása 7. (1) A szociális ellátások megállapításáról a hatáskör jogosultja határozattal dönt. (2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez intézett fellebbezésnek van helye. (3) A Képviselő-testület (2) bekezdés alapján hozott határozata ellen- jogszabálysértésre való hivatkozással 30 napon belül bírósági felülvizsgálatnak van helye. Az ellátások folyósítása 8. (1) A pénzbeli, természetbeni szociális ellátások folyósítására az R. szabályai az irányadóak. 9. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése, az elrendelő határozatban megjelölt személy (személyek) részére házipénztárból történő kifizetéssel történik. A pénzbeli ellátás rendkívüli esetben kérelemre, soron kívül házipénztárból történő kifizetéssel is teljesíthető. (2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli esetnek kizárólag a gyógyszertámogatás minősül. 3

4 2 II.fejezet Pénzbeli szociális ellátások Időskorúak járadéka 10. (1) Az időskorúak járadékának megállapításra az Sztv.32/B-32/E. -ában foglaltakat kell alkalmazni. Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) Az Sztv ában foglaltakon túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak 9 feltétele, hogy a kérelmező köteles lakókörnyezetének rendezettségét e rendeletben foglaltak szerint biztosítani. (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.). (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 10 jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 literes kuka/ egyszeres űrtartalmánál több felhalmozott háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-, e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, a gyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, g) a ház előtti csapadékvíz elvezető árok, vagy csapadékvíz szikkasztó árok tiszta, nincs teledobálva szeméttel, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények nem akadályozzák, h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 3 7.Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 2. - a. Hatályos:2012.április 01-től. 8. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 3. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 9. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 10. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 4

5 (4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany,) higiéniája megfelelő (tiszta) c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. (5) A helyszíni ellenőrzésre a jegyző által kijelölt Tápiószecső Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, vagy közterület felügyelője jogosult. - Az ellenőrzést minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 11 jogosultnál folyamatosan kell végezni. (6) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. (7) Annak a kérelmezőnek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 12 jogosult személynek akinél a lakókörnyezetre vonatkozó kötelezettségek nem teljesülnek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 13 az Sztv.36. (2) bekezdésében foglaltak szerint elutasítja vagy megszünteti. (8) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 14 helyett rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása alapján egészségkárosodása a 40%-ot eléri, de nem haladja meg a 49 %-ot, és egészségi állapotára való tekintettel munkavégzésre nem kötelezhető Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 11. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 12. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 13. Módosította: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 14. Módosította :Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 21/2011. (09.29.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos : 2011.szeptember 29-től. 5

6 Rendszeres szociális segély 12. (1) Az Sztv ában meghatározott feltételeken túl a rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy kivéve a 37. (1) bekezdés a) pontjában foglalt személyeket köteles a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködni. (2) A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 37/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján együttműködésre kötelezett szervnek a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (a továbbiakban Családsegítő Szolgálat) jelöli ki.. (3) Az (1) bekezdés szerinti együttműködés azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy: a) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálattal és azzal megállapodást kötni, b) köteles a megállapodásban foglaltakat betartani, c) a beilleszkedést segítő programokban és a csoportos foglalkozásokban, tanácsadásban részt venni, d) az Sztv - ben előírt felülvizsgálatok során az Önkormányzattal együttműködni. (4) Nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításnak feltétele e bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programban való részvétel. A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyedi képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv (Családsegítő Szolgálat) jelzi a település jegyzőjének ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségét megszegi. (6) Évente egyszer írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. (7) Az a rendszeres szociális segélyre jogosult, aki az együttműködési kötelezettségét megszegi, rendszeres szociális segélyre nem jogosult. (8) Az együttműködés megszegésének esetei: - ha a segélyezett a Családsegítő Szolgálatnál a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik, a megállapodást nem köti meg, illetőleg akadályoztatása esetén annak okát 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, - ha az előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, - ha nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, - ha a beilleszkedési programban előírtakat nem hajtja végre. 6

7 Lakásfenntartási támogatás (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.) 38. (1)-(8) bekezdése alapján nyújt, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában. (2) 16 A természetben megállapított támogatás összegének folyósítása közvetlenül a szolgáltató részére történik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.( III. 27.) kormány rendelet szabályainak megfelelően. Ápolási díj 14. (1) Az ápolási díj megállapítására az Sztv. 41. (1) bekezdése, és a 43/A. -ai az irányadók. Átmeneti segély 15. (1) A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 45. (1) bekezdésében meghatározott személyeknek átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segélyben kérelemre az a személy részesíthető, aki életkörülményeit figyelembe véve, önmaga vagy családja létfenntartásáról gondoskodni nem tud. A kérelmet e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. (2) Átmeneti segélyben részesíthető kérelemre az a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. b) az egyedül élő személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő akinél az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250% -át nem haladja meg. (3) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapítására, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját valamint a kifizetendő összeget is. (4) Kamatmentes kölcsön (a továbbiakban kölcsön) formájában átmeneti segély ugyanazon személy, illetve család részére évente egy alkalommal maximum ,- Ft összegben adható feltéve, hogy a kölcsön visszafizetése a kedvezményezett részéről biztosított. A törlesztés kezdete a kiutalást követő hónap első napja Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 1. -a. Hatályos:2012.április Módosította:Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 1. -a. Hatályos:2012.április 01. 7

8 (5) Kölcsön visszafizetése biztosított, ha az igénylő igazolja, hogy jövedelemmel rendelkezik, és a megállapított törlesztő részlet visszafizetése nem haladja meg a jövedelem 25%-át. (6) A (4) bekezdéstől eltérően ,- Ft összegű kölcsön biztosítható évi egy alkalommal annak a személynek, családnak, akiknek lakó, illetve lakásingatlanát viharkár, felhőszakadás, elemi csapás érte. (7) Átmeneti segélyként a (6) bekezdés szerinti összegen felül további ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás is adható. (8) A kölcsön törlesztésének ideje a (4) bekezdés szerinti juttatás esetén az egy évet, míg a (6) bekezdés szerinti támogatás odaítélésénél a két évet nem haladhatja meg. A törlesztés kezdete a kiutalást követő év január 1-je. (9) Átmeneti segély jövedelemhatárra való tekintet nélkül évente egy alkalommal maximum ,-Ft összegben az alábbi rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben is adható: a) a családban bekövetkező haláleset, b) 30 napot meghaladó kórházi ápolás, c) súlyos baleset, d) vagy tartós, folyamatos gyógykezelést igénylő betegség esetén. (10) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, azt 3.000,- Ft összeg erejéig azonnal el kell bírálni. Gyógyszerre vonatkozó alkalmankénti segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi, a gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerköltséget tartalmazó, névre szóló igazolás fogadható el. 16. (1) Jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül minden 70. életévét betöltött személy, október hónapban egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban részesül. (2) Kérelemre annak az egyedülélő 70.életévét betöltött személynek, aki szemétszállítási szerződéssel rendelkezik, a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a szemétszállítási díj 25% -át megtéríti. (3) A 25 % - os mértékű visszatérítés iránti kérelem II. félévet tekintve január 31. napjáig, I. félévet tekintve július 31. napjáig nyújtható be úgy, hogy kérelmező a befizetett csekkjeivel igazolja az adott félévben, hogy megkötött szerződésének megfelelően, díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 8

9 Temetési segély 17. (1) Az Sztv a alapján adható temetési segély megállapítása során a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát. (2) A temető fenntartását ellátó vállalkozó minden év január 15-éig igazolja a helyben szokásos temetési költséget évben a Képviselő-testület helyben szokásos legolcsóbb temetési költségként ,- Ft-ot vesz figyelembe.. (3) Nem állapítható meg temetési segély az Sztv. 46. (2) bekezdésében túl annak a személynek, aki a kérelmet az elhalálozást követő 60. napon túl nyújtja be. (4) A temetési segély összege ,-Ft. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 18. (1) Az Sztv. 48. (3) b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól a Polgármester kérelemre felmentheti azt az eltemettetésre kötelezett személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes legkisebb öregségi nyugdíj összegét. Közgyógyellátás 19. (1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élő esetében pedig a 200%-át. 9

10 IV. fejezet Szociális szolgáltatások 20. (1) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata az arra rászorulónak az Sztv. 86. (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatásokat az alábbi intézményeiben biztosítja: a) szociális étkeztetés (Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), b) házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), c) családsegítés (Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.). (d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ; 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.), e) nappali ellátást nyújtó intézmény keretében az Idősek Klubja (Idősek Klubja; 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.), (2) Személyes gondoskodás keretében az alábbi szakosított ellátásokat biztosítja: a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. (Gondozási Központ, 2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 4.) (3) A Képviselő-testület az Sztv. 86. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és az átmeneti elhelyezést kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) megkötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ Intézmény útján. (4) A Képviselő-testület a családsegítést intézményi társulás keretében létrehozott Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. Szociális étkeztetés 21. (1) A Képviselő-testület a Sztv. 62. (1) bekezdésében foglalt rászorultaknak étkeztetést nyújt. (2) Az étkeztetés igénybevételének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak az irányadóak. (3) A szociális étkeztetés térítési díj köteles, a térítési díj összegét e rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. 10

11 Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 22. (1) A Képviselő-testület a Sztv. 65/F -ban meghatározott jogosultak részére 20 fő férőhellyel nappali ellátást nyújt. A nappali ellátást intézmény keretében az Idősek Klubjában biztosítja. (2) Az Idősek Klubja alaptevékenysége körében ellátja a szociális étkeztetést valamint az idősek nappali ellátását. Nappali ellátása keretében lehetőséget ad a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a ruházat tisztítására, a meleg étel tálalására, helyben fogyasztására, valamint az információ áramoltatásra. Szükség esetén elvégzi az ellátási területén jelentkező igények felmérését, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítését, tanácsadás biztosítását. (3) Az Idősek Klubjában az alapszolgáltatások térítésmentesek. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Házi segítségnyújtás 23. (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja, a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. Igénylése a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletét képző formanyomtatványon történik. (2) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. Családsegítés 24. (1) Az önkormányzat a családsegítést, intézményi társulás keretében létrehozott Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.) útján látja el helyben a Sülyi út 4.szám alatt. (2) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 25. (1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kistérségi szinten a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. 11

12 (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj köteles, a térítési díj összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 26. (1) A Képviselő-testület az Sztv. 80. (3) a) pontjában foglaltak teljesítésére az időskorúak gondozóháza intézmény típust biztosítja, melyet a a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/g) kötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja a Nagykátai Gondozási Központ intézmény útján. (2) Az ellátás térítési díj köteles, melynek összegét a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg. 27. (1) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata a helyi szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, a szociális szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése érdekében Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a.) b.) c.) d.) Szociális Bizottság elnöke, Polgármesteri Hivatal jegyzője, A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai és gyámügyi előadói, A helyi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Záró rendelkezések 28. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet Tápiószecső Nagyközség Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2006.(VII.30.) rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet. Tápiószecső, Dr. Baráth Krisztina jegyző Bata József polgármester 12

13 Záradék. A rendelet kihirdetésre került án. Tápiószecső, 2011 Dr. Baráth Krisztina jegyző 13

14 1. melléklet 17 Lakásfenntartási támogatás kérelem Kérelmező neve... lánykori neve:... anyja neve... szül. hely:... családi állapota:... szül.idő:... állandó lakcíme:... tart. helye:... tart. jogcíme:... Háztartásomban előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő került-e felszerelésre: Saját jövedelme:... Közös háztartásban élők: Név szül.idő rokoni kapcsolat jövedelem A lakás alapterülete: Egyéb ingatlannal rendelkezik-e:. Annak címe:..tul.hányad:... Személygépkocsi van-e a tulajdonában: mióta:... Gyártmánya:..típusa:.évjárata:... A támogatás kérések indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek Kérelmező aláírása 17 Hatályon kívül helyezte: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 4. -a. Hatályos:2012.április 01-től. 14

15 Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXVI. törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső,2011 év..hó..nap.. kérelmező aláírása II. Jövedelmi adatok A jövedelem típusai Kérelmező Házastársa A háztartás további tagjai 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.Alkalmi munkavégzésből származó 4.Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7.Egyéb jövedelem 8.Összesen Az egy főre jutó jövedelem: Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Tápiószecső, kérelmező aláírása 15

16 2.számú melléklet Átmeneti segély iránti kérelem. Kérelmező neve...lányk.neve:... anyja neve:...szül.helye:... családi állapota:...szül.ideje:... állandó lakcime:...tart. helye:... tart.jogcime:... közös háztartásban élők száma:...fő saját jövedelme:... közös háztartásban élők: név: szül.idő rokoni kapcs:. Jöv: Egyéb ingatlannal rendelkezik-e:... cime:... tul.hányad:...személygépkocsi van-e a tulajdonában:... mióta:... gyártmánya:...tipusa:...évjár.:... A támogatás kérésének indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 16

17 -2-. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről a közérdekü adatok nyilánosságáról szóló l992. évi LXVI. törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső, év...hó...nap... kérelmező aláírása A kérelmemben megjelölt ügyben indult eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Évi CXL. törvény 29. /9/ bek. foglaltak szerinti értesítéssel nem kívánok élni. Tápiószecső, év...hó...nap... kérelmező aláírása 17

18 3.számú melléklet Kedvezményes hulladékszállítási díj kérelem Kérelmező neve: lánykori neve:... Anyja neve: szül.helye:... Családi állapota:.szül.ideje.... Állandó lakcíme:.tart.helye:... Tart. jogcíme:... Gyűjtőedény nagysága:... A támogatás kérésének indoka: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A kérelemhez csatolni kell. Az igénylő nevére kiállított - ÖKOVÍZ Kft részére szóló készpénzbefizetési csekkek másolata. Tudomásul veszem,hogy a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXVI. Tv. értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. Tápiószecső, 200 év..hó..nap

19 Kérelmező aláírása A kérelemben megjelölt ügyben indult eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL.tv. 29. /9/bek. foglaltak szerinti értesítéssel nem kívánok élni. Tápiószecső, 200 év..hó nap... Kérelmező aláírása 4.számú melléklet 18 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról: Szociális étkeztetés: Háromszori étkezési térítési díj: ebből Ebéd térítési díja: 488,- Ft + Áfa = 620,- Ft/fő/nap 336,- Ft + Áfa = 428,- Ft/fő/nap Szociális étkeztetési térítési díj jövedelemtől függően: Nyugdíj (Ft) % Napi étkezési térítési díj/ fő ,- Ft + Áfa = 214,-Ft ,- Ft + Áfa = 254,-Ft ,- Ft + Áfa = 294,-Ft ,- Ft + Áfa = 346,-Ft ,- Ft + Áfa = 428,-Ft Időskorúak nappali ellátása: 688,- Ft + Áfa = 874,- Ft/fő/nap Módosította :Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 13/2012. (04.01.) számú rendeletének 3. -a. Hatályos:2012.április 01-től. : 19

20 20

3. A R. 6 -a helyébe a következő rendelkezés lép: A szociális ellátás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság bírálja el.

3. A R. 6 -a helyébe a következő rendelkezés lép: A szociális ellátás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság bírálja el. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2011. (V. 02.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben