Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK MEGELİZÉSE ÉRDEKÉBEN RÉSZMUNKAIDİS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat szerzésének és a létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm. rendelet, az Állami Foglalkozatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.), a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (Mt.), a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet. II. A munkaadó kötelezettségei A munkaadó vállalja, hogy a) a támogatás folyósítása és a folyósítás idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség (továbbiakban foglalkoztatási kötelezettség) idıtartama alatt az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát mőködési okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel sem szünteti meg; b) a támogatási igény benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt megtartja; c) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a KSH által elıírt munkaügyi statisztikai jelentésnek megfelelıen - olyan személyi nyilvántartásokat vezet, melyekbıl a munkaerı forgalom (be- és kilépés) követhetı, továbbá olyan nyilvántartást vezet, melybıl a kilépések (munkaviszony megszőnésének, megszüntetésének) okai, Mt-beli jogcímei megállapíthatók; a nyilvántartásokat a helyszíni ellenırzések során rendelkezésre bocsátja, valamint a záró beszámolóban részletezi;

2 d) a támogatással kapcsolatos létszám- és költségadatokat (különös tekintettel a munkabérre és annak járulékaira, a támogatás összegének felhasználására) elkülönítetten tartja nyilván, lehetıvé téve a folyamatos betekinthetıséget, ellenırizhetıséget; e) a munkaügyi központ, a minisztérium, továbbá az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal képviselıjének ellenırzésekor az ahhoz szükséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátja; e) bankszámla számának megváltoztatásáról a munkaügyi központot haladéktalanul (de legkésıbb 3 munkanapon belül) tájékoztatja; f) tulajdonos-változását, munkaadói minıségét érintı változást a munkaügyi központnak késedelem nélkül bejelenti, illetve a Ket. jogutódlásra vonatkozó szabályait betartja 1 g) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartamának lejárta után a munkaügyi központ megkeresésére a támogatási eszköz hatékonyságának a vizsgálatához információt szolgáltat; h) haladéktalanul bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben változás következik be. A munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik, e tényt a határidı lejártától, amennyiben szervezetét felszámolási eljárás alá vonták, a felszámolást elrendelı végzés kézhezvételétıl, valamint a csıdeljárás, végelszámolás, adósságrendezési eljárás megkezdésétıl számított 15 napon belül írásban a munkaügyi központ tudomására hozza. A munkaadó tudomásul veszi, hogy 1. amennyiben a tárgyhónapot követı hó 12. napjáig az esedékes havi támogatási igényét nem adja le, vagy hiányosan adja le, e kötelezettségét legkésıbb az eredetileg esedékes elszámolási határidı leteltét követı hónapban esedékes elszámolással egyidejőleg még pótolhatja. E határidı elmulasztása jogvesztı, az adott hónapra nem igényelt támogatás megvonásra kerül, errıl a munkaügyi központ írásban értesíti a munkaadót; 2. a támogatás elszámolása munkanapok szerint történik; 3. a folyósítási idı végén, azaz az utolsó havi elszámolással egyidejőleg záró elszámolás történik. Az elszámolás alapja a folyósítási idı alatt kiesı idıre járó személyi alapbér és annak járulékai. A kifizetett támogatás összege legfeljebb a folyósítási idıszak alatt kiesı idıre járó személyi alapbér- és járulékok együttes összegének a munkaadóra irányadó, a Felhívásban megjelölt százalékos mértéke, de havonta nem haladhatja meg munkavállalónként a minimálbér másfélszeresét. 4. a záró elszámolást követıen, a teljes idıszakra megítélt támogatásból fennmaradó összeg nem igényelhetı és folyósítható. 5. a támogatással alkalmazott munkavállalót a támogatás folyósításának idıtartama alatt az Mt a (kirendelés), vagy a (mőködési ok miatt ideiglenesen más munkáltatónál történı munkavégzésre kötelezés), vagy 193/B. -a (munkaerıkölcsönzés) keretében nem foglalkoztathatja; 1 Amennyiben a hatósági szerzıdést, illetve a jogviszonyt illetıen jogutódlás iránti igény azaz kötelezettségátvállalási szándék merül fel az erre vonatkozó kérelmet a potenciális jogutódnak, azaz a kötelezettségátvállalónak kell benyújtania az illetékes munkaügyi központhoz. 2

3 6. a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamába nem számít bele a kirendelés, a másik munkaadónál történı munkavégzés, és a munkaerı-kölcsönzésen alapuló munkavégzések idıtartama, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ezen idıtartamokkal meghosszabbodik; 7. részére támogatás nem folyósítható azon idıszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér fizetési kötelezettség nem terheli; 8. a támogatással foglalkoztatott munkavállaló elırelátható tartós távolléte és a munkaviszony megszőnésének esetén a kiesı személyt pótolnia kell, de az így felvett munkavállaló foglalkoztatásához támogatás nem igényelhetı. 9. amennyiben a kiesı személyt nem pótolja és ez a foglalkoztatási kötelezettség vizsgálatakor (a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követıen) a statisztikai állományi létszám csökkenését eredményezi, a támogatás a kötelezettségszegés mértékének megfelelıen, részben vagy egészben visszakövetelésre kerül 10. a támogatást akkor is köteles visszafizetni, ha az részére jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható III. A munkaügyi központ a) köteles a támogatás jogszabályi, továbbá a hatósági szerzıdésben részletezett támogatási feltételek teljesülése, ill. munkaadói kötelezettségek teljesítése esetén a támogatással érintett munkavállalók vonatkozásában a munkaadónak a hatósági szerzıdés szerinti támogatást megfizetni; b) a támogatást a munkaadó igénylése alapján az elszámolást követı hónap utolsó napjáig a munkaadó részére átutaltatja; c) a munkaadó által megküldött elszámolást felülvizsgálja, s ennek során az igénylés jogszerőségét felülvizsgálja, s ennek során a munkaadótól a szükséges bizonylatokat bekéri, illetıleg a munkáltatónál tételes vizsgálatot (ellenırzés) kezdeményez, amennyiben a korábbi idıszakokban túlfizetés történt, akkor ezzel az összeggel a fizetendı támogatási összeget csökkenteni kell; d) jogosult arra, hogy a hatósági szerzıdésben foglaltakat, a foglalkoztatási kötelezettség betartását, folyamatosan ellenırizze, ellenıriztesse. IV. A hatósági szerzıdés megszegésének következményei Amennyiben a munkaadó jelen hatósági szerzıdésben foglaltaknak - foglalkoztatási kötelezettségének - nem tesz eleget, úgy a támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetıleg a kifizetett támogatást a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben vissza kell fizetni. A kötelezettségszegés idıpontjától a visszakövetelésrıl rendelkezı határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint számított késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles visszafizetni. A fent leírtak figyelembevételével: 1. A munkaügyi központ megszünteti a támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósítása folyamatban van) és a már felvett támogatást részben vagy egészben, a kötelezettségszegés idıpontjától a visszakövetelésrıl rendelkezı határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint számított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha 3

4 a) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a munkaviszony megszüntetésére a munkaadó mőködési körében felmerülı okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel kerül sor; b) a támogatással érintett munkavállalók munkaszerzıdését a Felhívásban foglaltak szerint nem módosította; c) a foglalkoztatási kötelezettség vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a kérelem benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát nem tartotta meg; d) a hatósági szerzıdés I.1. pontjában meghatározott támogatási idıszak alatt az állásidı mértéke meghaladta a 20 munkanapot; e) a támogatási idıszak alatt bekövetkezı jogutódlás esetén az új munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, ill. a hatósági szerzıdésbıl eredı munkaadói kötelezettségek teljesítését nem vállalja; f) a munkaadó a felvett támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére munkabérként nem fizeti meg; g) ha a munkaadó olyan idıtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér fizetési kötelezettség nem terheli, vagy a támogatás egy részét nem fizeti meg a munkavállalónak; h) ha a munkaadó olyan idıtartamra igényelt és kapott támogatást, amely idıtartam alatt az Mt a, a, valamint a 193/C -ának a) pontja szerinti foglalkoztatás történt; i) megállapítást nyer, hogy a munkaadó a támogatási igényében ill. mellékleteiben, valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem lett volna megállapítható; j) a támogatás jogszabályban, felhívásban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható; k) ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt. 2. Amennyiben a IV. 1 pont alapján meghatározott visszafizetési kötelezettségének a munkaadó a visszakövetelésrıl rendelkezı határozatban megjelölt határidıig nem tesz eleget, e határidı elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles megfizetni. 3. A fentieken túl, a munkaügyi központ megszünteti a támogatás folyósítását különösen, ha a) a munkaadó csıdeljárás, felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás, végelszámolás alatt áll, b) a köztartozás megfizetését a támogatási idıszak lejártát követı utolsó elszámolási határidı leteltéig nem igazolja, illetve az adóhatóság határozatát az engedélyezett fizetési halasztásról vagy részletfizetésrıl nem csatolja, továbbá az abban foglaltaknak nem tesz eleget. A munkaügyi központ megszüntetheti a támogatás folyósítását különösen, ha a) a munkaadó az általános szerzıdés feltételekben, valamint a hatósági szerzıdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét határidıben nem teljesíti, avagy annak hiányosan tesz eleget, b) a munkaadó a munkaügyi központ ellenırzését akadályozza, c) egyéb szerzıdésszegés esetén, ha a szerzıdésszegés súlya ezt indokolja. 4

5 4. A munkaügyi központ a köztartozás megfizetéséig vagy átütemezéséig felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a munkaadónak lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik. Amennyiben a munkaadó az utolsó elszámolási határnapig nem igazolja a köztartozás megfizetését, illetve az adóhatóság határozatát az engedélyezett fizetési halasztásról vagy részletfizetésrıl nem csatolja, továbbá az abban foglaltaknak nem tesz eleget a támogatás igénybe nem vett része utólag nem igényelhetı és nem folyósítható. 5. Amennyiben a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján a munkaadó által benyújtott kérelem mellékletében tett nyilatkozata valótlan, a törvény szerinti érintettség, illetve összeférhetetlenség fennáll, a támogatás iránti kérelem érvénytelenségét és az ezen alapuló döntés, nevezetesen a támogatásról szóló hatósági szerzıdés semmisségét a Támogató határozatban megállapítja, a folyósított támogatást a Támogatott egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés idıpontja közötti idıszakra esı, az adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles visszatéríteni, feltéve, hogy a szerzıdés megkötése óta a pályázatban/kérelemben foglaltak még nem valósultak meg illetve a döntéshozatal óta még nem telt el 6 hónap. 6. A munkaadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást a munkaügyi központ érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vette fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követıen az abban megjelölt határidıben - köteles a Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprész számlájára visszafizetni 7. Ha a munkaügyi központ a hatósági szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a munkaadó a teljesítésre irányuló felhívása eredménytelensége esetén a szerzıdésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül - a Megyei Bírósághoz fordulhat. V. Egyéb feltételek, kötelezettségek, kikötések: 1. A felek tudomásul veszik, hogy a hatósági szerzıdést a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal is jogosult ellenırizni. A munkaadó az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy a minisztérium, az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, ill. a hatósági szerzıdésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, szükség esetén másolatban átadja. 2. A munkaadó tudomásul veszi, hogy a hatósági szerzıdés megkötése után a munkaügyi központ ellenırzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében. Az ellenırzés kiterjed a támogatás jogszerőségére, a támogatott kérelemben tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának jogszerőségére. A munkaadó az ellenırzést köteles eltőrni. Az ellenırzés a támogatás folyósítás kezdınapjától a folyósítás befejezését követı 5 éven belül történhet. A munkaadónak támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított legalább 5 évig meg kell ıriznie. Érvényes: <év> <hónap> <nap> naptól 5

6 Ügyiratszám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı: < ügyintézı neve > telefon: < ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító: < ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: < kérelmezı neve > Létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása H a t ó s á g i s z e r zıdés amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján létrejött egyrészrıl a < régió megnevezése > Regionális Munkaügyi Központ ( székhely: < RMK címe irsz, településnév, utca, hsz. >, képviseli: <a fıigazgató neve>) fıigazgatója nevében és meghatalmazásával < a képviseletre jogosult kirendeltségvezetı / igazgató neve > kirendeltségvezetı / igazgató (telephely: < kirendeltség / kirendeltség és szolgáltató központ címe irsz, településnév, utca, hsz > ), a továbbiakban: munkaügyi központ, másrészrıl a < foglalkoztató neve > telephely: < telephely címe (irsz, településnév, utca, hsz) > székhely: < székhely címe (irsz, településnév, utca, hsz) > számlavezetı pénzintézet: < bank kódja >, < bank neve > számla száma: < pf.jelzıszám > - < számlaszám > képviseli: < foglalkoztató képviselıjének neve > a továbbiakban: munkaadó A támogatásban részesülı szervezet további adatai: (opcionálisan választható, egyéni vállalkozó és szervezet között) <adószáma> A támogatásban részesülı egyéni vállalkozó további adatai: <születési hely, idı> <anyja neve> <adószáma> <állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén)> között a létszámleépítések megelızése érdekében a részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása céljából, alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának idıtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei 1. Hatósági szerzıdést kötı Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaadó <kérelem dátuma> napján benyújtott kérelmére (vagy a munkaadó kérelmétıl részben eltérıen, de a munkaadó hozzájárulásával) a munkaügyi központ vissza nem térítendı támogatást nyújt a munkaadó részére a Munkaerıpiaci Alap decentralizált foglakoztatási alaprészébıl.. fı munkavállaló részmunkaidıs foglalkoztatásához.

7 A részmunkaidıs foglalkoztatással érintett munkavállalók tervezett munkaideje, napi munkaórában számítva, óra. A létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatásának idıtartama: év hó naptól - év hó napig (..hónap), mértéke: a munkavállalónak - a teljes munkaidıhöz képest viszonyított - kiesı munkaidejére járó személyi alapbérének maximum 80 %-a, valamint annak járuléka, de legfeljebb a kérelem benyújtásakor érvényes kötelezı legkisebb munkabér 150%-a, azaz legfeljebb... Ft/fı/hó. A támogatás összege havonta.. Ft/hó, a támogatás teljes idıtartamára mindösszesen:...ft, azaz.... forint. A támogatással érintett munkavállalók névszerinti megjelölését, valamint a támogatás munkavállalónkénti összegét és % mértékét a szerzıdés melléklete tartalmazza, mely melléklet a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 2. Munkaadó tudomásul veszi, hogy az elszámolható költségek alapja a munkavállaló kiesı munkaidejére járó személyi alapbére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. Jelen hatósági szerzıdés által létrehozott jogviszonyban a támogatás alapját képezı személyi alapbérbe tartozik: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének a Munkaügyi Statisztikai Fogalmak címő módszertani segédletében kereset címszó alatt meghatározott juttatások a bérpótlék, a kiegészítı fizetés, a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény és a szabadságmegváltás kivételével. Nem kerülnek megtérítésre, továbbá az alábbi jogcímeken kifizetett járandóságok: a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj, a helyettesítési díj, a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a 20 munkanapot meghaladó állásidıre fizetett személyi alapbér. A támogatás nem számolható el a táppénz idıtartama alatt. A munkabér járulékaiként az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjbiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék vehetı figyelembe. A munkaadó tudomásul veszi, hogy START-, START EXTRA illetve START PLUSZ kártyával foglalkoztatott személy esetén a támogatás alapja a kártya által nyújtott kedvezmény igénybevétele után fennmaradó járulékfizetési kötelezettség. Tudomásul veszi továbbá, hogy a START-, START EXTRA illetve START PLUSZ kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény változása miatt a támogatás összege nem növekedhet. A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatásra vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének idıpontjától számított 5 évig megırizni, valamint ezen idıtartam alatt a támogatásról az állami szervek számára adatot szolgáltatni, illetve a támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 2

8 II. A munkaadó alapvetı kötelezettségei 1. A munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy - A jelen szerzıdés I.1. pontjában meghatározott... fı munkavállalót év hó naptól - év hó napig a támogatás folyósításának idıtartama alatt napi órában foglalkoztatja, illetve ezt követıen a támogatott foglalkoztatás idıtartamával megegyezı idıtartamban év hó naptól - év hó napig továbbfoglalkoztatja (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási kötelezettség). - A támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a támogatási igény benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát - fı - megtartja, valamint ezen idıtartam alatt munkaviszony megszüntetésére a mőködési körében felmerülı okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel nem kerül sor. 2. Az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan a 3. számú mellékletnek megfelelıen, az érintett munkavállalók szerinti nyilvántartást vezet, melybıl egyértelmően nyomon követhetı a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése. 3. A munkaadó a támogatás folyósítását a rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon igényli a tárgyhót követı hó 12. napjáig, melyhez csatolja a bérjegyzék és a kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) munkaadó által hitelesített másolatát. 4. A hatósági szerzıdéssel létrehozott jogviszony tartalmát felek jogai és kötelezettségei - befolyásoló tényeket, körülményeket, információkat (pl. foglalkoztatásra vonatkozó információk; lejárt esedékességő köztartozás keletkezése; a szervezetet érintı változások, illetve a támogatás megvalósítását akadályozó tényezık, amelyek a támogatás megvalósulását meghiúsítanák, vagy annak befejezési határidejét bizonytalan idıre elhalasztaná stb.) haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül a munkaügyi központ tudomására hozza. 5. A támogatással foglalkoztatott munkavállalók kilépésével kapcsolatos információkat (név, munkaviszony megszőnésének idıpontja és oka) haladéktalanul, de 3 munkanapon belül a munkaügyi központ tudomására hozza. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a támogatás általános szerzıdési feltételei. Aláírásommal egyúttal igazolom, hogy a hatósági szerzıdés általános feltételeit megismertem, annak egy példányát átvettem. Jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdésekben a támogatás határozattal történt megszüntetése, illetve visszakövetelése kivételével a felperes székhelye szerint illetékes Megyei Bíróság jár el. Amennyiben a munkaügyi központ határozattal intézkedik a támogatás megszüntetésérıl, visszakövetelésérıl, az e határozat szerinti jogorvoslati eszközök vehetık igénybe. Jelen hatósági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben, amennyiben jogszabály (Ket., Flt.) eltérıen nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvnek a szerzıdésekre vonatkozó általános szabályait kell megfelelıen alkalmazni. 3

9 V. Kötelezı mellékletek: 1. A munkaadó által támogatással foglalkoztatott munkavállalók névsora és a támogatásra vonatkozó adatokat tartalmazó TÁBLÁZAT (1. számú melléklet) 2. Elszámoló-lap (2. számú melléklet) 3. Foglalkoztatási kötelezettség nyomon követése (3. számú melléklet) 4. Záró beszámoló (4. számú melléklet) < munkaadó aláírásának helye, dátuma > < döntéshozatal helye, dátuma > <regionális munkaügyi központ fıigazgatójának neve> fıigazgató nevében és megbízása alapján: P.H. P.H.... munkaadó... <igazgató / kirendeltségvezetı neve> igazgató / kirendeltségvezetı Kapják: Munkaadó, Irattár... ellenjegyzı 4

10 ..- / -..sz. hatósági szerzıdés 1. sz. melléklete <A munkaadó megnevezése> <adószáma> A munkaadó által támogatással foglalkoztatott munkavállalók névsora és a támogatásra vonatkozó adatok Támogatás idıtartama TÁBLÁZAT* A kiesı munkaidıre járó Támogatott személyi alapbér járulékai Sorszám Munkavállaló neve TAJ száma Start kártya típusa (start, start plusz, start extra)*** Kiesı munkaidı A napi munkaidı év.hó. naptól év.hó. napig A támogatás mértéke (%)** Személyi alapbér (Ft/hó) Támogatott személyi alapbér (Ft/hó) ** Egészségbiztosítási járulék (Ft/hó) Nyugdíjbiztosítási járulék (Ft/hó) Munkaadói járulék (Ft/hó) Járulékok Összesen (Ft/hó)** A támogatás összege (Ft/hó)** Támogatás összesen óra/hó óra a b c = a * b 2% 5% 24% 1% 3% d A = c + d Ft Összesen: *A TÁBLÁZAT a hatósági szerzıdés elválaszthatatlan melléklete. **A támogatás mértéke a munkavállalónak a kiesı munkaidejére járó személyi alapbérének 80 % -ig, valamint annak járulékáig terjedhet. *** Start kártya típusa: a következık közül kell a megfelelıt megjeleníteni: START, START PLUSZ, START EXTRA. Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik a START kártyával, úgy üresen kell hagyni a cellát.

11 Beküldendı: 1 pld-ban a Dél-dunántúli regionális Munkaügyi Központ Munkaadó neve, címe:. 2. sz. melléklet.kirendeltsége (cím: ) részére. Beküldési határidı: a tárgyhónapot követı hónap 12. napja Teljes pénzforgalmi jelzıszáma:.. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a bérjegyzék Hatósági szerzıdés száma:. munkaadó által hitelesített másolatát is! Ügyintézı neve, telefonszáma: ELSZÁMOLÓ LAP a létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatás igényléséhez 2 év..hó Sorszám Munkavállaló neve TAJ száma START kártya típusa támogatás idıtartama év.hó.naptól év.hó.napig kiesı munkaidı (óra/hó) a kiesı munkaidıre járó személyi alapbér (Ft/hó) a támogatás mértéke (%) A kiesı munkaidıre járó támogatott személyi alapbér (Ft/hó) a kiesı munkaidıre járó támogatott személyi alapbér járulékai (Ft/hó) A tárgyhavi igényelt támogatás összege (Ft) A tárgyhót megelızı hónap(ok)ra vonatkozóan igényelt támogatás*(ft) Az igényelt támogatás összesen ** (Ft) Utalható támogatás összege *** (Ft) a b c = a*b d A = c + d Összesen: Nem igényelhetı támogatás azok részére, akiknek valamilyen okból (betegszabadság, táppénz, igazolt, vagy igazolatlan mulasztás, fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYES, GYED, stb. miatt) munkabért nem fizettek. * Abban az esetben tölthetı az adott oszlop, amennyiben a megelızı hónapban a megadott határidıig nem küldte meg. ** Az igényelt támogatás összesen összege nem lehet magasabb a hatósági szerzıdésben meghatározott havi maximális összegnél. ***Munkaügyi Központ tölti ki! Kijelentem, hogy a munkabért a munkavállalók részére kifizettem, a munkavállalók után keletkezett járulékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem, kijelentem továbbá, hogy a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére munkabérként megfizetem. Az adókat és a járulékokat befizetem. Kijelentem továbbá, hogy a vállalkozás/szervezet felszámolás, végelszámolás, csıdeljárás illetve adósságrendezési eljárás alatt nem áll. Nyilatkozom, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozásom van / nincs. A(z).. év.. hónapban a statisztikai állományi létszám:.. fı Kelt év.hó nap. *A szakmai teljesítést igazolom: Érvényesítve összeg: Ft... cégszerő aláírás Kelt:... aláírás aláírás 2

12 - / sz. hatósági szerzıdés 3. sz. melléklete Foglalkoztatási kötelezettség nyomonkövetése¹ Sorszám neve Munkavállaló Munkaviszony születési helye, Betöltött munkakör ideje kezdete vége Munkaviszony megszőnésének módja Indoklás ¹A támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt valamennyi ki és belépı munkavállaló adatait folyamatosan rögzíteni kell.

13 ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. számú melléklet A létszámleépítések megelızése érdekében bevezetésre kerülı részmunkaidıs foglalkoztatás támogatás kötelezettségeinek teljesítésérıl Pályázó neve: Hatósági szerzıdés száma: Pályázó székhelye: A támogatással érintett telephelye: Megítélt támogatási összeg: Ft Megítélt támogatási idıtartama:.év hótól.év hóig A továbbfoglalkoztatás idıtartama:.év hótól.év hóig A kérelem benyújtását megelızı hónap átlagos statisztikai állományi létszáma: fı A részmunkaidıs foglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: fı Amennyiben a hatósági szerzıdésben elıírt határidıre nem tudta teljesíteni a vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, annak indoklása, esetleges szerzıdésmódosítás oka(i), tárgya(i), idıpontja(i): A támogatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje alatt a foglalkoztatotti létszám havi* bontásban: A támogatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama Átlagos havi statisztikai állományi létszám (KSH útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz, január 1-tıl érvényes kiadványa alpján) * A táblázat sorai a foglalkoztatási kötelezettség idıtartamának megfelelıen bıvítendı!

14 2 Amennyiben a foglalkoztatási kötelezettség ideje alatt fluktuáció volt, annak oka(i): A támogatási szerzıdésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, egyéb információk illetve adatok: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Kelt: év hó nap PH. Az adatszolgáltató felelıs vezetıjének neve (nyomtatott betővel) A kitöltı neve (nyomtatott betővel): Beosztása: Címe: Telefonszáma: Telefonszáma: címe: aláírása: aláírása: 2

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: A munkahelyek megırzéséért elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló központi munkaerı-piaci

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁMOP 1.1.1-08/1-2008-0001 9. sz. melléklet A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program (továbbiakban:

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

II. A munkaadó kötelezettségei

II. A munkaadó kötelezettségei A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3. program) keretében nyújtott HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: HOSSZABB IDİTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI 6. melléklet I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 7. sz. melléklet HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Részletesebben

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei 32. számú melléklet MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A munkahelyi segítı személy foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás Általános Szerzıdési

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: 19. melléklet A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

h n,. cfo. oi ^HVQ &-ty 2013 AU6 2 6. KÉRI.MIHf\tY 2013 sím o Í. 2013 Wl 02. Átvételi időpont: Aláírás: tor v

h n,. cfo. oi ^HVQ &-ty 2013 AU6 2 6. KÉRI.MIHf\tY 2013 sím o Í. 2013 Wl 02. Átvételi időpont: Aláírás: tor v PO 5/6 Kötele írfm^a^úíí ^^fec A szerződés tárgya: n$...faaüj}x... A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton JlyQt, íc^ fökönyvi szánion analitikus tételén megtervezett kiadós*terhére történik,

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 23-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodások megkötése.

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám:JN-02M/01/24794-1/2014 Ügyintéző: Verseginé Gerőcs Zsuzsanna telefon:57/506-656 Gépi azonosító:61602/26/00447 Tárgy: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Ügyiratszám: 2-41/2008-5400. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Hatályos: 2008. április 24-tıl Dr. Brebán Valéria fıigazgató A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének és a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MUNKÁT MIELİBB! 2007-2009 A létszámleépítések nyomán elbocsátott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelızését célzó program a Dél-dunántúli Régióban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben