Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK MEGELİZÉSE ÉRDEKÉBEN RÉSZMUNKAIDİS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat szerzésének és a létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm. rendelet, az Állami Foglalkozatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.), a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (Mt.), a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet. II. A munkaadó kötelezettségei A munkaadó vállalja, hogy a) a támogatás folyósítása és a folyósítás idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség (továbbiakban foglalkoztatási kötelezettség) idıtartama alatt az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát mőködési okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel sem szünteti meg; b) a támogatási igény benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt megtartja; c) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a KSH által elıírt munkaügyi statisztikai jelentésnek megfelelıen - olyan személyi nyilvántartásokat vezet, melyekbıl a munkaerı forgalom (be- és kilépés) követhetı, továbbá olyan nyilvántartást vezet, melybıl a kilépések (munkaviszony megszőnésének, megszüntetésének) okai, Mt-beli jogcímei megállapíthatók; a nyilvántartásokat a helyszíni ellenırzések során rendelkezésre bocsátja, valamint a záró beszámolóban részletezi;

2 d) a támogatással kapcsolatos létszám- és költségadatokat (különös tekintettel a munkabérre és annak járulékaira, a támogatás összegének felhasználására) elkülönítetten tartja nyilván, lehetıvé téve a folyamatos betekinthetıséget, ellenırizhetıséget; e) a munkaügyi központ, a minisztérium, továbbá az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal képviselıjének ellenırzésekor az ahhoz szükséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátja; e) bankszámla számának megváltoztatásáról a munkaügyi központot haladéktalanul (de legkésıbb 3 munkanapon belül) tájékoztatja; f) tulajdonos-változását, munkaadói minıségét érintı változást a munkaügyi központnak késedelem nélkül bejelenti, illetve a Ket. jogutódlásra vonatkozó szabályait betartja 1 g) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartamának lejárta után a munkaügyi központ megkeresésére a támogatási eszköz hatékonyságának a vizsgálatához információt szolgáltat; h) haladéktalanul bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben változás következik be. A munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik, e tényt a határidı lejártától, amennyiben szervezetét felszámolási eljárás alá vonták, a felszámolást elrendelı végzés kézhezvételétıl, valamint a csıdeljárás, végelszámolás, adósságrendezési eljárás megkezdésétıl számított 15 napon belül írásban a munkaügyi központ tudomására hozza. A munkaadó tudomásul veszi, hogy 1. amennyiben a tárgyhónapot követı hó 12. napjáig az esedékes havi támogatási igényét nem adja le, vagy hiányosan adja le, e kötelezettségét legkésıbb az eredetileg esedékes elszámolási határidı leteltét követı hónapban esedékes elszámolással egyidejőleg még pótolhatja. E határidı elmulasztása jogvesztı, az adott hónapra nem igényelt támogatás megvonásra kerül, errıl a munkaügyi központ írásban értesíti a munkaadót; 2. a támogatás elszámolása munkanapok szerint történik; 3. a folyósítási idı végén, azaz az utolsó havi elszámolással egyidejőleg záró elszámolás történik. Az elszámolás alapja a folyósítási idı alatt kiesı idıre járó személyi alapbér és annak járulékai. A kifizetett támogatás összege legfeljebb a folyósítási idıszak alatt kiesı idıre járó személyi alapbér- és járulékok együttes összegének a munkaadóra irányadó, a Felhívásban megjelölt százalékos mértéke, de havonta nem haladhatja meg munkavállalónként a minimálbér másfélszeresét. 4. a záró elszámolást követıen, a teljes idıszakra megítélt támogatásból fennmaradó összeg nem igényelhetı és folyósítható. 5. a támogatással alkalmazott munkavállalót a támogatás folyósításának idıtartama alatt az Mt a (kirendelés), vagy a (mőködési ok miatt ideiglenesen más munkáltatónál történı munkavégzésre kötelezés), vagy 193/B. -a (munkaerıkölcsönzés) keretében nem foglalkoztathatja; 1 Amennyiben a hatósági szerzıdést, illetve a jogviszonyt illetıen jogutódlás iránti igény azaz kötelezettségátvállalási szándék merül fel az erre vonatkozó kérelmet a potenciális jogutódnak, azaz a kötelezettségátvállalónak kell benyújtania az illetékes munkaügyi központhoz. 2

3 6. a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamába nem számít bele a kirendelés, a másik munkaadónál történı munkavégzés, és a munkaerı-kölcsönzésen alapuló munkavégzések idıtartama, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ezen idıtartamokkal meghosszabbodik; 7. részére támogatás nem folyósítható azon idıszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér fizetési kötelezettség nem terheli; 8. a támogatással foglalkoztatott munkavállaló elırelátható tartós távolléte és a munkaviszony megszőnésének esetén a kiesı személyt pótolnia kell, de az így felvett munkavállaló foglalkoztatásához támogatás nem igényelhetı. 9. amennyiben a kiesı személyt nem pótolja és ez a foglalkoztatási kötelezettség vizsgálatakor (a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követıen) a statisztikai állományi létszám csökkenését eredményezi, a támogatás a kötelezettségszegés mértékének megfelelıen, részben vagy egészben visszakövetelésre kerül 10. a támogatást akkor is köteles visszafizetni, ha az részére jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható III. A munkaügyi központ a) köteles a támogatás jogszabályi, továbbá a hatósági szerzıdésben részletezett támogatási feltételek teljesülése, ill. munkaadói kötelezettségek teljesítése esetén a támogatással érintett munkavállalók vonatkozásában a munkaadónak a hatósági szerzıdés szerinti támogatást megfizetni; b) a támogatást a munkaadó igénylése alapján az elszámolást követı hónap utolsó napjáig a munkaadó részére átutaltatja; c) a munkaadó által megküldött elszámolást felülvizsgálja, s ennek során az igénylés jogszerőségét felülvizsgálja, s ennek során a munkaadótól a szükséges bizonylatokat bekéri, illetıleg a munkáltatónál tételes vizsgálatot (ellenırzés) kezdeményez, amennyiben a korábbi idıszakokban túlfizetés történt, akkor ezzel az összeggel a fizetendı támogatási összeget csökkenteni kell; d) jogosult arra, hogy a hatósági szerzıdésben foglaltakat, a foglalkoztatási kötelezettség betartását, folyamatosan ellenırizze, ellenıriztesse. IV. A hatósági szerzıdés megszegésének következményei Amennyiben a munkaadó jelen hatósági szerzıdésben foglaltaknak - foglalkoztatási kötelezettségének - nem tesz eleget, úgy a támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetıleg a kifizetett támogatást a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben vissza kell fizetni. A kötelezettségszegés idıpontjától a visszakövetelésrıl rendelkezı határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint számított késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles visszafizetni. A fent leírtak figyelembevételével: 1. A munkaügyi központ megszünteti a támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósítása folyamatban van) és a már felvett támogatást részben vagy egészben, a kötelezettségszegés idıpontjától a visszakövetelésrıl rendelkezı határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint számított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha 3

4 a) a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a munkaviszony megszüntetésére a munkaadó mőködési körében felmerülı okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel kerül sor; b) a támogatással érintett munkavállalók munkaszerzıdését a Felhívásban foglaltak szerint nem módosította; c) a foglalkoztatási kötelezettség vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a kérelem benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát nem tartotta meg; d) a hatósági szerzıdés I.1. pontjában meghatározott támogatási idıszak alatt az állásidı mértéke meghaladta a 20 munkanapot; e) a támogatási idıszak alatt bekövetkezı jogutódlás esetén az új munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, ill. a hatósági szerzıdésbıl eredı munkaadói kötelezettségek teljesítését nem vállalja; f) a munkaadó a felvett támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére munkabérként nem fizeti meg; g) ha a munkaadó olyan idıtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér fizetési kötelezettség nem terheli, vagy a támogatás egy részét nem fizeti meg a munkavállalónak; h) ha a munkaadó olyan idıtartamra igényelt és kapott támogatást, amely idıtartam alatt az Mt a, a, valamint a 193/C -ának a) pontja szerinti foglalkoztatás történt; i) megállapítást nyer, hogy a munkaadó a támogatási igényében ill. mellékleteiben, valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem lett volna megállapítható; j) a támogatás jogszabályban, felhívásban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható; k) ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt. 2. Amennyiben a IV. 1 pont alapján meghatározott visszafizetési kötelezettségének a munkaadó a visszakövetelésrıl rendelkezı határozatban megjelölt határidıig nem tesz eleget, e határidı elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles megfizetni. 3. A fentieken túl, a munkaügyi központ megszünteti a támogatás folyósítását különösen, ha a) a munkaadó csıdeljárás, felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás, végelszámolás alatt áll, b) a köztartozás megfizetését a támogatási idıszak lejártát követı utolsó elszámolási határidı leteltéig nem igazolja, illetve az adóhatóság határozatát az engedélyezett fizetési halasztásról vagy részletfizetésrıl nem csatolja, továbbá az abban foglaltaknak nem tesz eleget. A munkaügyi központ megszüntetheti a támogatás folyósítását különösen, ha a) a munkaadó az általános szerzıdés feltételekben, valamint a hatósági szerzıdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét határidıben nem teljesíti, avagy annak hiányosan tesz eleget, b) a munkaadó a munkaügyi központ ellenırzését akadályozza, c) egyéb szerzıdésszegés esetén, ha a szerzıdésszegés súlya ezt indokolja. 4

5 4. A munkaügyi központ a köztartozás megfizetéséig vagy átütemezéséig felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a munkaadónak lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása keletkezik. Amennyiben a munkaadó az utolsó elszámolási határnapig nem igazolja a köztartozás megfizetését, illetve az adóhatóság határozatát az engedélyezett fizetési halasztásról vagy részletfizetésrıl nem csatolja, továbbá az abban foglaltaknak nem tesz eleget a támogatás igénybe nem vett része utólag nem igényelhetı és nem folyósítható. 5. Amennyiben a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján a munkaadó által benyújtott kérelem mellékletében tett nyilatkozata valótlan, a törvény szerinti érintettség, illetve összeférhetetlenség fennáll, a támogatás iránti kérelem érvénytelenségét és az ezen alapuló döntés, nevezetesen a támogatásról szóló hatósági szerzıdés semmisségét a Támogató határozatban megállapítja, a folyósított támogatást a Támogatott egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés idıpontja közötti idıszakra esı, az adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles visszatéríteni, feltéve, hogy a szerzıdés megkötése óta a pályázatban/kérelemben foglaltak még nem valósultak meg illetve a döntéshozatal óta még nem telt el 6 hónap. 6. A munkaadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást a munkaügyi központ érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vette fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követıen az abban megjelölt határidıben - köteles a Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprész számlájára visszafizetni 7. Ha a munkaügyi központ a hatósági szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a munkaadó a teljesítésre irányuló felhívása eredménytelensége esetén a szerzıdésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül - a Megyei Bírósághoz fordulhat. V. Egyéb feltételek, kötelezettségek, kikötések: 1. A felek tudomásul veszik, hogy a hatósági szerzıdést a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal is jogosult ellenırizni. A munkaadó az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy a minisztérium, az Állami Számvevıszék, illetve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, ill. a hatósági szerzıdésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, szükség esetén másolatban átadja. 2. A munkaadó tudomásul veszi, hogy a hatósági szerzıdés megkötése után a munkaügyi központ ellenırzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében. Az ellenırzés kiterjed a támogatás jogszerőségére, a támogatott kérelemben tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának jogszerőségére. A munkaadó az ellenırzést köteles eltőrni. Az ellenırzés a támogatás folyósítás kezdınapjától a folyósítás befejezését követı 5 éven belül történhet. A munkaadónak támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított legalább 5 évig meg kell ıriznie. Érvényes: <év> <hónap> <nap> naptól 5

6 Ügyiratszám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı: < ügyintézı neve > telefon: < ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító: < ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: < kérelmezı neve > Létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása H a t ó s á g i s z e r zıdés amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján létrejött egyrészrıl a < régió megnevezése > Regionális Munkaügyi Központ ( székhely: < RMK címe irsz, településnév, utca, hsz. >, képviseli: <a fıigazgató neve>) fıigazgatója nevében és meghatalmazásával < a képviseletre jogosult kirendeltségvezetı / igazgató neve > kirendeltségvezetı / igazgató (telephely: < kirendeltség / kirendeltség és szolgáltató központ címe irsz, településnév, utca, hsz > ), a továbbiakban: munkaügyi központ, másrészrıl a < foglalkoztató neve > telephely: < telephely címe (irsz, településnév, utca, hsz) > székhely: < székhely címe (irsz, településnév, utca, hsz) > számlavezetı pénzintézet: < bank kódja >, < bank neve > számla száma: < pf.jelzıszám > - < számlaszám > képviseli: < foglalkoztató képviselıjének neve > a továbbiakban: munkaadó A támogatásban részesülı szervezet további adatai: (opcionálisan választható, egyéni vállalkozó és szervezet között) <adószáma> A támogatásban részesülı egyéni vállalkozó további adatai: <születési hely, idı> <anyja neve> <adószáma> <állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén)> között a létszámleépítések megelızése érdekében a részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása céljából, alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának idıtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei 1. Hatósági szerzıdést kötı Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaadó <kérelem dátuma> napján benyújtott kérelmére (vagy a munkaadó kérelmétıl részben eltérıen, de a munkaadó hozzájárulásával) a munkaügyi központ vissza nem térítendı támogatást nyújt a munkaadó részére a Munkaerıpiaci Alap decentralizált foglakoztatási alaprészébıl.. fı munkavállaló részmunkaidıs foglalkoztatásához.

7 A részmunkaidıs foglalkoztatással érintett munkavállalók tervezett munkaideje, napi munkaórában számítva, óra. A létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatásának idıtartama: év hó naptól - év hó napig (..hónap), mértéke: a munkavállalónak - a teljes munkaidıhöz képest viszonyított - kiesı munkaidejére járó személyi alapbérének maximum 80 %-a, valamint annak járuléka, de legfeljebb a kérelem benyújtásakor érvényes kötelezı legkisebb munkabér 150%-a, azaz legfeljebb... Ft/fı/hó. A támogatás összege havonta.. Ft/hó, a támogatás teljes idıtartamára mindösszesen:...ft, azaz.... forint. A támogatással érintett munkavállalók névszerinti megjelölését, valamint a támogatás munkavállalónkénti összegét és % mértékét a szerzıdés melléklete tartalmazza, mely melléklet a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 2. Munkaadó tudomásul veszi, hogy az elszámolható költségek alapja a munkavállaló kiesı munkaidejére járó személyi alapbére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. Jelen hatósági szerzıdés által létrehozott jogviszonyban a támogatás alapját képezı személyi alapbérbe tartozik: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének a Munkaügyi Statisztikai Fogalmak címő módszertani segédletében kereset címszó alatt meghatározott juttatások a bérpótlék, a kiegészítı fizetés, a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény és a szabadságmegváltás kivételével. Nem kerülnek megtérítésre, továbbá az alábbi jogcímeken kifizetett járandóságok: a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj, a helyettesítési díj, a foglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a 20 munkanapot meghaladó állásidıre fizetett személyi alapbér. A támogatás nem számolható el a táppénz idıtartama alatt. A munkabér járulékaiként az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjbiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék vehetı figyelembe. A munkaadó tudomásul veszi, hogy START-, START EXTRA illetve START PLUSZ kártyával foglalkoztatott személy esetén a támogatás alapja a kártya által nyújtott kedvezmény igénybevétele után fennmaradó járulékfizetési kötelezettség. Tudomásul veszi továbbá, hogy a START-, START EXTRA illetve START PLUSZ kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény változása miatt a támogatás összege nem növekedhet. A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatásra vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének idıpontjától számított 5 évig megırizni, valamint ezen idıtartam alatt a támogatásról az állami szervek számára adatot szolgáltatni, illetve a támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 2

8 II. A munkaadó alapvetı kötelezettségei 1. A munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy - A jelen szerzıdés I.1. pontjában meghatározott... fı munkavállalót év hó naptól - év hó napig a támogatás folyósításának idıtartama alatt napi órában foglalkoztatja, illetve ezt követıen a támogatott foglalkoztatás idıtartamával megegyezı idıtartamban év hó naptól - év hó napig továbbfoglalkoztatja (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási kötelezettség). - A támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt a támogatási igény benyújtását megelızı hónap statisztikai állományi létszámát - fı - megtartja, valamint ezen idıtartam alatt munkaviszony megszüntetésére a mőködési körében felmerülı okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel nem kerül sor. 2. Az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan a 3. számú mellékletnek megfelelıen, az érintett munkavállalók szerinti nyilvántartást vezet, melybıl egyértelmően nyomon követhetı a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése. 3. A munkaadó a támogatás folyósítását a rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon igényli a tárgyhót követı hó 12. napjáig, melyhez csatolja a bérjegyzék és a kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) munkaadó által hitelesített másolatát. 4. A hatósági szerzıdéssel létrehozott jogviszony tartalmát felek jogai és kötelezettségei - befolyásoló tényeket, körülményeket, információkat (pl. foglalkoztatásra vonatkozó információk; lejárt esedékességő köztartozás keletkezése; a szervezetet érintı változások, illetve a támogatás megvalósítását akadályozó tényezık, amelyek a támogatás megvalósulását meghiúsítanák, vagy annak befejezési határidejét bizonytalan idıre elhalasztaná stb.) haladéktalanul, de legkésıbb 3 munkanapon belül a munkaügyi központ tudomására hozza. 5. A támogatással foglalkoztatott munkavállalók kilépésével kapcsolatos információkat (név, munkaviszony megszőnésének idıpontja és oka) haladéktalanul, de 3 munkanapon belül a munkaügyi központ tudomására hozza. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a támogatás általános szerzıdési feltételei. Aláírásommal egyúttal igazolom, hogy a hatósági szerzıdés általános feltételeit megismertem, annak egy példányát átvettem. Jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdésekben a támogatás határozattal történt megszüntetése, illetve visszakövetelése kivételével a felperes székhelye szerint illetékes Megyei Bíróság jár el. Amennyiben a munkaügyi központ határozattal intézkedik a támogatás megszüntetésérıl, visszakövetelésérıl, az e határozat szerinti jogorvoslati eszközök vehetık igénybe. Jelen hatósági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben, amennyiben jogszabály (Ket., Flt.) eltérıen nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvnek a szerzıdésekre vonatkozó általános szabályait kell megfelelıen alkalmazni. 3

9 V. Kötelezı mellékletek: 1. A munkaadó által támogatással foglalkoztatott munkavállalók névsora és a támogatásra vonatkozó adatokat tartalmazó TÁBLÁZAT (1. számú melléklet) 2. Elszámoló-lap (2. számú melléklet) 3. Foglalkoztatási kötelezettség nyomon követése (3. számú melléklet) 4. Záró beszámoló (4. számú melléklet) < munkaadó aláírásának helye, dátuma > < döntéshozatal helye, dátuma > <regionális munkaügyi központ fıigazgatójának neve> fıigazgató nevében és megbízása alapján: P.H. P.H.... munkaadó... <igazgató / kirendeltségvezetı neve> igazgató / kirendeltségvezetı Kapják: Munkaadó, Irattár... ellenjegyzı 4

10 ..- / -..sz. hatósági szerzıdés 1. sz. melléklete <A munkaadó megnevezése> <adószáma> A munkaadó által támogatással foglalkoztatott munkavállalók névsora és a támogatásra vonatkozó adatok Támogatás idıtartama TÁBLÁZAT* A kiesı munkaidıre járó Támogatott személyi alapbér járulékai Sorszám Munkavállaló neve TAJ száma Start kártya típusa (start, start plusz, start extra)*** Kiesı munkaidı A napi munkaidı év.hó. naptól év.hó. napig A támogatás mértéke (%)** Személyi alapbér (Ft/hó) Támogatott személyi alapbér (Ft/hó) ** Egészségbiztosítási járulék (Ft/hó) Nyugdíjbiztosítási járulék (Ft/hó) Munkaadói járulék (Ft/hó) Járulékok Összesen (Ft/hó)** A támogatás összege (Ft/hó)** Támogatás összesen óra/hó óra a b c = a * b 2% 5% 24% 1% 3% d A = c + d Ft Összesen: *A TÁBLÁZAT a hatósági szerzıdés elválaszthatatlan melléklete. **A támogatás mértéke a munkavállalónak a kiesı munkaidejére járó személyi alapbérének 80 % -ig, valamint annak járulékáig terjedhet. *** Start kártya típusa: a következık közül kell a megfelelıt megjeleníteni: START, START PLUSZ, START EXTRA. Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik a START kártyával, úgy üresen kell hagyni a cellát.

11 Beküldendı: 1 pld-ban a Dél-dunántúli regionális Munkaügyi Központ Munkaadó neve, címe:. 2. sz. melléklet.kirendeltsége (cím: ) részére. Beküldési határidı: a tárgyhónapot követı hónap 12. napja Teljes pénzforgalmi jelzıszáma:.. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a bérjegyzék Hatósági szerzıdés száma:. munkaadó által hitelesített másolatát is! Ügyintézı neve, telefonszáma: ELSZÁMOLÓ LAP a létszámleépítések megelızése érdekében részmunkaidıs foglalkoztatás támogatás igényléséhez 2 év..hó Sorszám Munkavállaló neve TAJ száma START kártya típusa támogatás idıtartama év.hó.naptól év.hó.napig kiesı munkaidı (óra/hó) a kiesı munkaidıre járó személyi alapbér (Ft/hó) a támogatás mértéke (%) A kiesı munkaidıre járó támogatott személyi alapbér (Ft/hó) a kiesı munkaidıre járó támogatott személyi alapbér járulékai (Ft/hó) A tárgyhavi igényelt támogatás összege (Ft) A tárgyhót megelızı hónap(ok)ra vonatkozóan igényelt támogatás*(ft) Az igényelt támogatás összesen ** (Ft) Utalható támogatás összege *** (Ft) a b c = a*b d A = c + d Összesen: Nem igényelhetı támogatás azok részére, akiknek valamilyen okból (betegszabadság, táppénz, igazolt, vagy igazolatlan mulasztás, fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYES, GYED, stb. miatt) munkabért nem fizettek. * Abban az esetben tölthetı az adott oszlop, amennyiben a megelızı hónapban a megadott határidıig nem küldte meg. ** Az igényelt támogatás összesen összege nem lehet magasabb a hatósági szerzıdésben meghatározott havi maximális összegnél. ***Munkaügyi Központ tölti ki! Kijelentem, hogy a munkabért a munkavállalók részére kifizettem, a munkavállalók után keletkezett járulékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem, kijelentem továbbá, hogy a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére munkabérként megfizetem. Az adókat és a járulékokat befizetem. Kijelentem továbbá, hogy a vállalkozás/szervezet felszámolás, végelszámolás, csıdeljárás illetve adósságrendezési eljárás alatt nem áll. Nyilatkozom, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozásom van / nincs. A(z).. év.. hónapban a statisztikai állományi létszám:.. fı Kelt év.hó nap. *A szakmai teljesítést igazolom: Érvényesítve összeg: Ft... cégszerő aláírás Kelt:... aláírás aláírás 2

12 - / sz. hatósági szerzıdés 3. sz. melléklete Foglalkoztatási kötelezettség nyomonkövetése¹ Sorszám neve Munkavállaló Munkaviszony születési helye, Betöltött munkakör ideje kezdete vége Munkaviszony megszőnésének módja Indoklás ¹A támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt valamennyi ki és belépı munkavállaló adatait folyamatosan rögzíteni kell.

13 ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. számú melléklet A létszámleépítések megelızése érdekében bevezetésre kerülı részmunkaidıs foglalkoztatás támogatás kötelezettségeinek teljesítésérıl Pályázó neve: Hatósági szerzıdés száma: Pályázó székhelye: A támogatással érintett telephelye: Megítélt támogatási összeg: Ft Megítélt támogatási idıtartama:.év hótól.év hóig A továbbfoglalkoztatás idıtartama:.év hótól.év hóig A kérelem benyújtását megelızı hónap átlagos statisztikai állományi létszáma: fı A részmunkaidıs foglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: fı Amennyiben a hatósági szerzıdésben elıírt határidıre nem tudta teljesíteni a vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, annak indoklása, esetleges szerzıdésmódosítás oka(i), tárgya(i), idıpontja(i): A támogatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje alatt a foglalkoztatotti létszám havi* bontásban: A támogatás és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama Átlagos havi statisztikai állományi létszám (KSH útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz, január 1-tıl érvényes kiadványa alpján) * A táblázat sorai a foglalkoztatási kötelezettség idıtartamának megfelelıen bıvítendı!

14 2 Amennyiben a foglalkoztatási kötelezettség ideje alatt fluktuáció volt, annak oka(i): A támogatási szerzıdésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, egyéb információk illetve adatok: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Kelt: év hó nap PH. Az adatszolgáltató felelıs vezetıjének neve (nyomtatott betővel) A kitöltı neve (nyomtatott betővel): Beosztása: Címe: Telefonszáma: Telefonszáma: címe: aláírása: aláírása: 2

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tájékoztatás az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegérıl BEVEZETÉS Az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés (továbbiakban: ÉÁKSZ), a szerzıdést kötı

Részletesebben

2014 FEBR 19. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról,

2014 FEBR 19. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról, 2014 FEBR 19. Palyazói azonosító: REHAB-14-TfF-0317 Szerzódés száma: FRF-C/0132-1/20P KR azonosító: SZ-REHAB-14-TfF-0317/0 EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KERET- és TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS 2014_ évre a megváltozott

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám: JN-02M/01/22025-1/2014 Ügyintéző: Boros Katalin telefon: 57/506-660 Gépi azonosító: 61602/30/00078 Tárgy: kistérségi startmunka mintaprogram támogatása hatósági szerződés HATÓSÁGI SZERZŐDÉS

Részletesebben

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerzıdésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben