»t^d?1^j^^!^öí-'ll^^il'^iril^4íf leirtó M^-* Z E N T fe A V I D. KIRÁLYNAK p. II PRÓFÉTÁNAK ff. fsoltari,s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "»t^d?1^j^^!^öí-'ll^^il'^iril^4íf leirtó M^-* Z E N T fe A V I D. KIRÁLYNAK p. II PRÓFÉTÁNAK ff. fsoltari,s"

Átírás

1 »t^d?1^j^^!^öí-'ll^^il'^iril^4íf leirtó M^-* Z E N T fe A V I D KIRÁLYNAK p» ÉS feg II PRÓFÉTÁNAK ff ífl SZJZÖTVE N tm 8hA* A' Frant&iai Nóták 's Versek ízerénj f l iwíi^yííí' Versekre fordíttattak 's,^» rendeltettek ^ S Z E N T Z I mf«íüi MOLNÁR ALBERT 5Í!'v- 5& által. W. l 8-8- IS IS- 18- fsoltari,s DEBRECZENBEN, 8MM- Í8- í g $^H - Nyomtt: MARGIT A! JÁNOS által, & '^»

2 liöiíiiiíiiiiiiéiiiiíiléíliii ^ $ - #'$^ ^ '?^^^f >^S^l,^^%?^ ^%? WW l f ^f"#'l í^ REMUS GYÖRGY Deák Verseinek Magyarra va. ló fordíttatása, cs MOLNÁR TjjAvid Király naj^ másfél- fzáz *-^ Sz»nt LÍl"\ által íratott Gyönyörűséges Nótájr't Versekre ALBERTRE való alkalmaztatása. 'SÓLTARI Ene{it, Ketten fzerzettél^ Frantziai Nyelvre, ötvenét C L E M N s MAROTH fordította > is a többit a THEODORUS BEZA. Ezeket ofzum Nemetek, Olafzok, Spaniolok, Belgák, és az, Ánglusok: 6 Nyelveién ko-jettéí^ a 1 Lengyelek; A Lengyel^ után a y tifztes Tsehek : Ki{ Dávid* 'S ó L T A R I T, egymást levetvén > Egyenlő Nótáival énekjil^ fzép;n» Hogy pedig még nem volna Deál^ Nyelven, SPETHA ANDRÁS Dtákíd fzerzé ép:n. Mellyn?/^ az, 0 gyonyorh ekés voltát Még Orfetis fem győzné-meg Nótáját. Midőn ezt jól látná a MOLNÁR ALBERT* [:A* {i fo{ Orfzágot látott és Tengert:] Hogy ennyi fol^ Kerefztyén Nemzet kozznl Tsal^ Magyar Nép volna e* Verselj néll^tl, Hafználni akarván 0 Nemzetének, Segedelméből a ^'gyes ISTENne-k A 1 'S ó L T Á R T Magyar Verselje formálta, ts a* Frantziai Nótákra fzabta : Kit tőle v'gy jó néven Hív Olvasó! Hogy istentól néked adasséj^ fol[ jó. Irta Nassovia Tartományában, Sigena Várossában, larfysfalvi fiíitzk' J' imi > Thcologus Deák, J607. Elztcndöben.

3 í. II. ni. ív. K E G T E S O L V J S O! vedd efz.ed&c imez.el^t: A* 'Sóltárok felett a' C. M. Clemens Mctrothus nevét; a' T. B. Thsodorus Béz.áét jegyzik. Minden 'Sókárnak Summája avagy Tzélfa rövideden eleibe van írva. A' hofzfzu 'Sóltárokban a* Vers előtt iv«wnak> az-az me ízunésnek jele ímez: Jf. A* 'Sókárok > mellyek egyenlő Nótájúak, ímezek: ^ & éí 18- «I ^. 28. « és és ' és 46. & *f Az. 51. és és io8«7-65*. « /Í 118. IU. 74. és ft ! 78. t* 90. loo és I42. I17. ^J fc «' Tiz Pa* rantsolar. V. Az Időknek és Dolgoknak alkafmatossági ízerént így énekeld a* 'Sóltárokat, vagy azoknak némclly Verseit: fyggd az : : ír Effve? i2i J/e/ e/ó/f: , 147. ttel után: III I Advent: , 96. Karcsont t7- vr I0S ; I0, 6, Io8 ' "* "7- J u; /;./: dm árum \\% % Hagy lvnte{: * 69. Húsvét Jí'ldoz.b 16. ai : #. 10. no » Ho S íf I43. ' A 2 j/ ;.

4 Ténitenizia- tartó: $í Meg - térés után: l/ Vatsorájakpr : m- 14*; UJ^ Vatsorája után: I in TEkléfia helységéért: Magyijlrátusohért: r Kísértetei^ ellen: f $6. Betegségkor: , Gyógyulás után : Il6. Szükségnél^ idején : Bőségnél^ id-jén: I ' 114. Közönséges ellenség ellen: Meg - térhetetlen ellenség ellen: 35* Meg-[zabádulásért: I Szabadulás után: $ Vár 'x Város meg-fzáh : Io Ellenségtol való m g- verettetéshgr: Győzedelem után r Méltatlan [zenvedésfar : $. $4, 71. Rágalmazás ellen : fíázasíílásra: * Meddőké: I27. Dog-balálfyr : 91. Temetésfar; I

5 JZ ELS Q 'SOLTÁR, C.M. A& Embernek lleg-fövebb java: a& Ifterjfélőknek és az. iftenteienefyel^ kulbmboz.o áuapatjol^ ki nem jár hitlenek' tanátsán, Es meg-nem áll a' bűnösök' űtárt, A' tsúfolóknak nem ül ö fzékekben; De gyönyörködik az UR' törvényében, És arra gondja mind éjjel nappal", "Ez iíly ember nagy-bóldog bizonnyal" 2. Mert ö ollyan, mint a1 jó termő fa, Melly a' viz mellett vagyon plántálva, Ő idejében meg-hozza gyűmőltsét, Es el.nem fzokta hullatni levelét: Ekképen a' mit az ember végez, Minden dolgában mégyen jó-véghez, 3. De nem ígyen vágynak a* gonofzak ; Hanem mint az apró por és polyvák, Mellyek a ízéitől A 3 izél-

6 i II. 'S O L T J R. fzéllyel ragadtatnak: Így az ítéletben meg-nem állhatnak A' gonofzak 3 és kik bűnben élnek, Az igazak köztt helyet nem lelnek. 4. Mert az ISTEN esméri utókat Az igazaknak érti dolgokat 5 Azért mind őrökké ok meg-maradnak. De a' kik tsak a' gonofzságban járnak, Azoknak nyilván mind el-véíz útok, Mert IsTENnek nem kell az ő dolgok. II. 'S O L T Á R. T. S. Jövendöl ct Kriftus* f&emélyéröl V orf&ágárőh Mit forgatnak 6 bolond elméjekben?

7 n. _'s o L r A R L j És az ő Kriftusára támadnak. 2. Nagy-fennyen mondják: Mit késünk ezzel? Jer fzaggassuk-el ezeknek kotelit, És minden igájokat rontsuk-el, Ne viseljünk többé rajtunk effélit. De az UR ISTEN a' magas mennyekben Tsak neveti dolgokat azoknak, Tsúfolja ókét ülvén fzent fzékiben, Kinek ezek fcmmit nem árthatnak. 9. És végre hogy meg-indűl haragja, Kemény befzéddel kezd fzólní azoknak, Rettenetesképen megriafztja: Ki miatt tellyességgel el-bádjadnak. Hogy mertek, űgy-mond, ez ellen zűgódni? A' kit én kentem a Királyságra, És Kírályi-páltzát én adtam néki Az én fzent hegyemre a' Sionra Mond e' Királyság: lm' ki-hirdetem Az 6 tanátsát és fzent dékrétomat; A'Felséges UR monda énnékem: Én fijam vagy, ma fzúítelek fijamat. Kérjed én tőlem a' fok Pogányokat, Kiket órökfégül néked adok, Fold' kerekségén fok tartományokat Mindenütt én tenéked ajánlok.?. Rontsd-meg őket te nagy hatalmaddal, Mint a' földből égetett tserép edént, És a' te királyi vas páltzáddal Verd-öfzve, és törd apró pozdorjánként. Azért Fejedelmek, Birák, Királyok, Ezekböl tanúságot vegyetek, És magatokat jól meggondoljátok, Kik e' földön regnáltok, ítéltek. 6. Szolgáljatok ez hatalmas URnak Igaz félelemmel,

8 4 III. 'S O L T J R. mel, jámbor élettel, Örvendezzetek 6 nagy-vóltának, De ezek-is légyenek rettegéssel. Tsókoljátok e' néktek küldött Fiat, Hogy erősen meg-ne haragudjék, El-ne múlassátok parantsolatját, Mert ízórnyuképen el-kell veíznetek, 7- Mert gyakorta hogy ingyen fem vélnéd, Mint a'febes tűz fel-gerjed haragjaj Te azért tellyes fzívvel el-hiddjed ; Boldog a' ki magát ez URra bízza. III. 'S O L T Á R. C. M. Könyörgése Dávidnak Jbsólon ellen* 2. Mert te én IsTENem Paisom vagy nékem, Ki é'etenv meg-mcntcd, Es nagy tiíztességre Fejem' ditsöségr'e Idóvel fcl-emeled. Te hozzád, UR IS TEN*

9 ív. j s o L. r A R. TEN, Kiáltok, fzüntelen, Es te meg-vidámítafz, Meg-hallgatfz kedvedből, Sión' fzent hegyéről Nagy fegedelmet nyújtafz. 3. Ha ágyamban nyűgfzom, Tsendesen alufzom, Nintsen femmi félelmem: Midőn fel-íerkenek, Semmin nem kesergek $ Mert ISTEN óriz engem'. Ha fzáz-ezer népek Mind kornyul-vennének Jobb és bal kezem felől, Ha rám űtnének-is, Nem rettegnék még-is Semmi vefzedelemtől. 4. Kelj-fel, URam, tarts-meg, Ellenségim vondmeg, Meg-tőrvén ó fogókat: Mind óízve-paskolod És artzúl tsapdosod Az Iften-útálókat. Tsak te vagy az ISTEN, Ki minden fzükségben Megtudíz fzabadítani, Ki a' te fereged' Meg-tartod, fzereted, Es meg-ízoktad áldani, IV. 'SOLTÁR, C. M Ddvid?7ak könyörgése Saul ellc?i. T

10 6 ív. \y o L r A R. Ez illy hívsásban míg maradtok? Hazudozásra mit vágyódtok? Míg gyönyörködtök ezekben? 2. De vegyétek jól efzetekbc, Hogy az UR IS TEN engemet Bé-vett kedvébe kegyelmébe, ü adta királyi tifztemet, És meg-hallja kérésemet. Rettegjétek hát, és lássátok, Hogy ellene ne vétsetek, Magatokat meg-gondoljátok, Az ágyas-házban ha nyágoíztok, Hogy lehessen tsendességtek. 3. Igazságnak áldozatjával Áldozzatok az ISTENnek, Jó élettel és igazsággal, Es az IsTENben bátorsággal Bízzatok és örvendjetek. De fokán mondják azt minékünk: Ki' vezéri minket VL jóra? Azért téged', UR ISTEN, kérünk, Matasd kegyes ortzádat nékiink, Jöjjön-el az áldott óra! 4. Mellyel inkább vígafztalfz engem', És örvendez-

11 V. J S O L T J R. 7 deztetfz fzívemben; Hogy-nem kiknek fok muftjok terem, Búzájokkal rakva fok verem, Kikkel élnek bőségesen. Azért élek jó békeségben. Fekízem 's aluízom kedvemre, Uralkodván lakom földemben Bátorságos őrvendezésbenj Mert azllr vigyáz éltemre* V. 'S O L T Á R. C. M. Kcnyorgése Dávidnak kergetei ellen. U"'ÍTIST^ ~ ~~ Kérlek vegyed füleidben, És hallgass-meg kérésemben, Én IsTENem, és én Királyom, Értsd-meg mondásom'. 2. Tekíntsed-meg esedezésem', És halld-meg kiáltásomat ; Midőn hívlak Királyomat, Meg-hallgatod én könyörgésem', Bizonnyal hifzem. 3. Jó-reggel meg-hallgatfz engemet, URam, még virradta előtt, Idején, a' Nap hogy fel-jött, Elődbe ízámlálom ügyemet, Várván kegyelmet. 4. Mert te egyedül vagy olly ISTEN, Kinek a' gonoízság nem kell: És a' ki gonofz bűnben él, Nem mehet hozzád femmiképen, Míg él vétekben. 5*. A' kábák és az elztelenck Nem állhatnak fzíned előtt: Gyülölfz minden gonofztévöt, És tőled távol űzettetnek Az illyetének. B 2 5 6".

12 8 VI. 'S 0 L T J R A kik tsak t hazugságot fzólnak, Szörnyen el-vefzted azokat, És meg-átkozfz gyilkosokat5 Kik embert hamisan meg-tsalnak, Mind meg-rontatnak. 7. Én pedig nagy-jó reménységgel Bé-megyek fzent Templomodban, És imádlak ízent Házadban, Nagy jóvóltodért félelemmel Szolgállak fzívvel. 8. Vezérlj, URam, igazságodban Ellenségimnek láttokra, Kik igyekeznek káromra: Oktass, hogy a' te útaidban Járhassak jobban. 9. Mert fzájokban nintsen igaz fzó, Szívek tellyes nyavalyával, ü nyelvek fzól álnoksággal, Torkok oíly, mint a' nyíltt koporsó, Hol nints femmi jó. 10. Bántesd-meg, URam ISTEN, okét, Tedd femmivé tanátsokat, Rontsd-el 6 találmányokat, Verdmeg veled ellenkezőket, A' pártütőket. 11. És hogy azok mind örüljenek, A' kik bíznak tsak te benned, És ízívböl fzeretik Neved': Engedd, hogy vígan Felségednek Énekeljenek. 12. Mert az igazat te meg-áldod, Te nagy irgalmasságoddal KJ>rnyal-véf/,ecí, mint naissal, Minden gonoíz ellen meg-tartod, És oltalmazod. VI. 'S O L T Á R. a M. Dávid meg-gyógyúlasért könyörög. wj- Ram tenagy haragodban Ki miatt vagyok babán, Enge-

13 VI. " S O L T A R. Szűnjék-meg febessége, Kiben ne bántess-meg. 2. Nékem, URam, légy irgalmas, Mert vagy ok nagy fájdalmas 5 Ne hagyj, URam, kérlek, Gyógyíts J-megférelmimet, El-rettenttetemimet Ujítsd-meg, hogy éljek. 3. Lelkem igen háborodik, Inségiben bánkódik, Kesergek fzívemben: URam, meddig hagyíz engem' Ekképen vefzekednem E' nagy gyötrelemben? 4. Térj, URam, kegyesen hozzám, Mert jaj! el-fogyatkozám: Te nagy irgalmadból Szánj-meg nyavalyáimban, És ne hagyj kínaimban, Ments-meg a' haláltól. 5. Mert ha mindnyájan meg-halunk, E' Világból ki-műlunk, Nints emlékezeted Senkinél a'halálban, Fekvén a 1 koporsóban Ki' ditsérne téged'? 6. El-fáradtam bánátimban, Egéfz éjjel {irtomban : Könnyhúllatásimmal Nedvesítem ágyamat, Áztatom nyofzolyámat Saru Jiralmimmal. 7. Én fok bofzfzűságim miatt Az én ortzám el-hervadt, Szemem homályosult: Ezt fzerzik ellenségim, Vígadnak gyalölóim, Kin fzívem eubűsűlt. 8. Azért tőlem el-menjetek > Kik goiiofzságban éltek, Távozzatok innen! Mert az UR kiáltásom' Meg-hallgatá lírásom', És bc-vón kedvében. 9. Könyörgésem' meg-hallgatja Az UR, és elfogadja En imádságomat j És a mit tőle kérek, B 3 Min-

14 io VII. 's 0 L <T 2 R. Minden jókat meg-nyerek, Ugy kívánja jómat. io. Azért minden ellenségim És én háborgatóim Pironkodjatok-ei! Már mind hátra-térjetek, Es meg-fzégyenuljetek Nagy-hirtelenséggel. VII. 'S O L T Á R. C. M. Könyörög dlenségitöl való f&aíadúlásért. V^/ H én URarn, és cn ISTENem! Te benned vagyon reménységem, wmemmmmmmwmmmméwmm Segedelmemre légy jelen, Hogy engemet el-ne ragadjon, Midőn nintsen fegítségem, 2. Hogyha én ezt tettem UR ISTEN, Avagy hamisság van kezemben: Hogyha gonoízt tettem ennek, Ki örült békeségcmnek: Hogyha valaki abban

15 VIL 'S 0 L T A R. ii ban meg-ért, Hogy gonofzt fizettem a' jóért 5 Sót ha jól nem tettem azzal, Ki nékem volt bofzfzúsággal. 3. Ámbár kergessen- ellenségem, És bátor meg-ragadjon engem\ Életemet fóidhoz verje, Ditsöségem porrá tegye- Kelj-fel azért nagy haragodban, Ellenségim ellen támadván, Add-meg az elébbi tifztem\ Kit rendeltél, URam, nékem. 4. Nagy féreggel ofztán a' népek Hozzád gyűlnek, és környul-véfznek} Azért, UR ISTEN* támadjfel, Magas helyre közttók állj-fel. És ottan ítéljed a' népet, Ki jól rendelhetfz mindeneket, És engem' hívségem fzerént ítélj igazságod fzerént Verd-meg az iftenteleneket, És védelmezd-mcg híveidet: Mert mindeneknek titkait Látod, URam, fzívét lelkét. Te vagy paisom, igaz ISTEN, Esnem hagyíz-el veízedelmemben, Ki a'híveket meg-tartod, Gonofz ellen takargatod. 6. Igazán ítéli az ISTEN AZ ártatlan embert ügyében; De keményen fenyegeti, Kinek hamisságát érti: Hogyha pedig ó meg-nem térénd, Sok bűnének véget nem veténd; Eló-kéfzíti fegy«. vérit, Idegbe veti nyilait. 7. Végre mintegy hadi eróben Halálos fegyvert fog kezében, Nyílait-is rántja eló, Kiket ellenségimre ló, Kinek fzándéka vefzedelmes, Szíve nagy gonoízsággal terhes, Kiből idétlen fiat fzűl, Mert fz/ándéka meg-fzégyenul. 8. Szór-

16 12 VIIL 'S 0 % r A R. 8. Szorgalmatoson árkot vájott, Más ember alá vermetásott: Kikben midőn törekedik, Onnőn-maga beleélik. A'gonofza'mitnékemkíván, Q tulajdon fejére rohan, Mindennemű tsalárdsága, Nyakára ízáll álnoksága. 9. Azért IsTENnek adok hálát, Hirdetem 6 fzent igazfágát, Es Felséges ízent Nevének Ditséreteket éneklek, VIIL 'SOLTÁR, C. M. T'suddlkozvan ditséri Ddvid á Teremtőnek a teremtett Kiterjed és fel-hat az egekre. 2. Ditsérnek téged' még a 1 tsets-ízopók-is, Szájokban viselik Nevedet ök-is: Kik álcal ellenséget megejtefz, És boízfo aállót meg-ízégyenítefo. 3. Nagy-voltát ha meg-nczem dolgaidnak, Mellyeket a' te ujjaid formáltak, Az Eget, Hóidat, a' fényes Napot, Es ízép renddel a' fok Tsillagokot} 4. Tsudálván mondom : Mitsoda az ember, Ki te tőled ennyi ditsóséget nyer? De mitsoda az embernek fija, Kiről Felségednek van illy gondja? Sy.Az

17 IX. ' S O L T J R. T Az Angyaloknál noha egy-kevéssé Kisebbé tód 5 de nagy ditsöségessé Teremted ótet, és magafztalád, Nagy ditsőségre fel-koronázád. 6. Kezed' munkáin ótet URrá tévéd, Hogy azokkal bírna, néki engeded j Valamit e' Világra teremtél, Mindeneket lába alá vetél. 7. Juhot, ökröt, és egyéb állatokat, A' hegyen és völgyön éló vadakat, Kik az erdőkön fzéllyel legelnek, Avagy a' sík-mezökön tengenek. 8. Es a' repeső égi madarakat, Kik hangitsálnak fzép melódiákat: És fok halait a' nagy tengernek Birtokába adád az embernek. 9. Oh Felséges ISTEN, kegyelmes URunk, Melly tsudálatos a' te Neved nálunk! Felségednek melly' nagy ditsösége, Mellyel tellyes e' föld' kereksége. IX. 'SOLTÁ R. C. A4. J& Izrael népe Hálaadása V Könyörgése. És áldlak tellyes ízívemben, És a'te tsuda-tételidet, Hirdetem jö-téteményidet. 2. Te benned, IIRam, vígadok, Naqy örömemben tombolok, És a' te Felséges Nevednek Szép dicséreteket énekkk. C o. Mert

18 íj IX. 'S O L T A R. 3. Mert az én ellenségimet Meg-téríted, vered okét: Kik rettegvén hátra-esének, Színed elól mind el-vefzének. 4. Én ügyemet meg-tekíntéd; És kegyelmesen felvévéd, Ülvén tórvény-tévó fzékedben, Meg-mentél igaz ítéletben.?. A' Pogányokat meg-feddéd, A 1 gonoízokat elvefztéd, Semmivé tőd az ö neveket, Tellyességgel el-tórlád okét Te ellenség azt alítád Hogy te könnyen elronthatnád E'városokat! El rontád-é? Még híreket-is el-tórléd-é? 7. Nem lehete, mert az ISTEN Meg-marad ditsoségében, Ü tőrvény-ízékit kéfzítteti, Az ítéletre le-téteti. 8. Dolgában tart igazságot, Eló-hívja e' Világot, És igazsággal mindeneket Meg-ítél minden nemzeteket. 9. Ü a' fzegénynek oltalma, Órzöje minden jutalma, A' ki lzükségének idején Hozzád óhajt kőiyőrgésében. 10. Azért bíznak tsak te benned, A' kik esmérik fzent Neved': Kik tőled várnak fegítséget, UR IS TEN, nem hagyod-el őket. 5 n. Énekeljetek az URnak A' Sión hegyin lakónak: Soksájác tselekedecinek Hirdessétek minden népeknek., 12. A

19 IX. 9 S O L T A K. ÍT 12* A* ki nyilván meg-keresi Az igaz vért nem felejti: És a' ízegényeket nem hagyja, Kiknek kiáltásokat hallja, 13. URam, légy kegyelmes nékem, És tekíntsdmeg naoy ínségem': Az ellenség életem' győtri $ A' halál' kapuiból végy-ki. 14. Hogy ditsérhesselek vígan, A' Sionnak kapuiban, És örvendezhessek fzívemben, Hogy e^gem' meg-tartál kegyesen. 15". A' Pogányok pedig fzörnyen Eftek az őnnőn vermekben: A'melly hálót ók másnak hánytak, Önnön lábok abba akadtak. 5 16". Innen az UR esmértetik, Szent ítéleti megtetfzik, Hogy a' gonofz ó fzándékában, ünnönmagát ejti hálóban, 17. A' gonofz népek hirtelen Bé-dulnek a nagy mélységben5 A' Pogányok-is mind el-veíznek, Kik IsTENről el-felejtkeznek. 18. A'fzegényt el-nem felejti, De mindenkor megtekinti ; A' nyomorultnak kőnyórgésit, Meg-hallja, 's meg-adja kérésit. 19. Kelj-fel URam, és légy jelen, Hogy ember erőt ne végyen: A' Pogányokat hívd elődben, Itéld-meg erős tőrvényedben. 20. Szívekben URam, rettentsd-meg, Hogy magokat gondolják-meg, És esmérjék a' Pogány népek, Hogy ök-is halandó emberek. C 2 X.

20 16 X. 'S O L T Á R. C. M. dz, Izrael népének fzabadúlásért való Könyörgése. Ire távozol tolunk UR ISTEN lm' az iftentelen kevélységgel Az önnön nyakába essék hálója.' 2. Mert ez iftentelen ditsekedik,. És gyönyörködik kívánságában;.7: Ditséri a' fösvényt hízelkedik, Is- TENt káromlja fel-fuvalkodván, A kit meg-útál nagy hivságában $ Sót kevélységében így gondolkodik, Hogy nintsen ISTEN, azzal tsűfolódik. 3. ü bolondságában űgy el-mégyen, Erős ítéletedet nem féli,.7; És kevélységében fzól nagy-fennyen, Ellenségit-is femininek véli. Könnyen el-fűhatja, azt ítíli 5 Végre mond : Bátran lakom és tsendesen, Soha nem esem fzerents;tlenségben. 4» Árokkal, fzitokkal rakva fzája, Szól a7 ö nyelve tsak álnokságot, :/: Ez nyelvét fzoktatta tsalárdfajra, Kivel fzerez fok bat és bánatot 5 Tolvaj módra

21 X. 9 S.0 L T J R. 77 módra meg-áli barlangokot, Les-helyból a' fzegényre ólálkodik, Hogy azt meg-kapbassa azonn forgódik Barlangban magát meg-vonja titkon, Hogy az ártatlant meg-ragadhassa ;.7; Mint az orofzlán vigyáz a' likon, Hogy a' fzegényt hálóba hozhassa. És ó torkába azt bé-falhassa: Abban forog őnéki minden gondja, Hogy a' ízegényt meg-ejtse, és meg-fogja. 6. Még azt-is mondja az o fzívében, Hogy ISTEN ezzel femmit nem gondol 5 :l: Ortzáját el-rejti ezek ellen, Szemét bé-hunyja, másuvá fordul. Kérlek, URam, c dolgon meg-indúlj, Nyújtsd-ki kezed', a'fzegényt ne felejtsd-el, És a'nyomorultnak légy fegítséggel. 7. Miért mívelné a'gonoíz ember, Hogy káromlja 'stsúfolja az IsTENt?;/; Szívében mond: Számot ISTEN nem kér 7 De te, URam, érteíz és látíz mindent: Azért a' ízegény tsak reád teként, A' nyomorult árva te benned bízik, És tőled kegyesen meg-segíttetik. 8. Törd-meg az istentelennek karját, Hívd elődbe és idézd törvényben, :/: Visgáld és ítéld-meg gonofzságát, Ekképcn nem mér joni elődben: És így őrökké regnál az ISTEN, E' Világot igazsággal vezérli, A' Pogányokat földről mind el-tórli. 9. URam tekíntsd-meg a'nyomorultat, A 1 fzdídeket kegyesen tartsd-meg, ;/: Vedd füleidbe kiál ásókat, Erősítsd fzíveket, vígafztald-meg, A'fzegcny árvákat védclmezd-meg, Zabolázd-meg az erőfzaktévőket, Gonofzoktól e' fsldőn ójd népedet. C 3 XI.

22 i8 XI. 'S O L T Á R. C. M> Dávidnak panaf&a Saul ellen* 2. De véghez nem vihetik ók e' dolgot, Meg-romlanak igyekezetekben: Mert a' ha ember vallyon 's kinek ártott? Az IsTENiiek temploma mennyekben, Ottfen vagyon fzent ízéki, mellyböl fzéllyel Szemei mindent néznek élesen, Földi népet-is meg-nézéll ésízemlél. 3. Az ISTEN mcg-próbálja az igazat, És gyűlöli az eröízaktévöt 5 A' káromlókra zápor-essöt botsát, Rajok dűjt tüzet, kénköves essöt, Az iftentelenekre háborút ejt, És nagy fzélvéfzízel itatja ökőt, Fejekre ízörnyű forgó-ízelet borít. 4- Mert

23 XII. 'S 0 L T J R._ Mert ó igaz és igazságot fzeret, És kedves ortzát mutat azoknak * Kik igazságban rendelik élteket. XII. *S O L T Á R. CM. Dávidnak Saul úkn való panaf&olkodasa. i3 Zabadíts-meg, és tarts-meg URam ISTEN, Mert fzentid el-fogytak, nints jó-tév6, Es e' főidőn már Tok a' tőkéííetlen, Nints emberek kóztt igaz befzédő* 2. Ezek egymásnak fzólnak tsak hívságot, Dolgokat feftik fzép befzédekkel: Hízelkedvén mutatnak nyájasságot 5 De nyelvek nem egyez ó fzívekkel. g, Tsalárd aj kokat el-vefzti az ISTEN, El-tórli hízelkedő nyelveket, Kik kevélységekben fzólnak nagy-fennycn, És tsak tsúfolják az egyűgyűket. 4. És azt mondják: Jer tégyűk azt nyelvűnkkel, Hogy minket minden nagyra betsüljen ; Miénk fzájunk, ajkunk, bírunk ezekkel: Kit uraljunk? velünk ki' pereljen? 5. Azért mond ISTEN : Imé a' fzegények El-hagyatnak, öletnek, pufztúlnak; Azért őket meg-fzánom, és fel-kelek, És ki-mentem kezekből azoknak. 6. 5". Az IsTENnek mondási o!ly igazak, Mint a drága ezaft, kit a' tűzben Az otvősok konok-

24 2o XIII. 'S 0 L T J R. ban tííztítottak, s hétfzcr meg-erefztettek fzépen. 7. Tartsd-meg azért népedet kegyelmesen, Kérünk, jóvóltodból reánk tekénts, Őrizz-meg örökké e' nemzet ellen, Hozzánk mindenkor jó-kedvet jelents. 8. Mert a' gonofzak na^y-fennyen forgódnak, Udvaroltatnuk na^y kevélységben, Midőn a' rofzízak íel-magaíztaltatnak, És a'jó ember nints betsuletben. XIII. 'S O L T Á R. C. M. Dávidnak f&abadúlásért való Könyörgése. 2. Míg tanátskozzam ízi vemben, Míg keseregjek elmémben, Még nappal-is tsak gondolkodván? Ellenségem reám míg rohan, Míg uralkodik fejemen? 3. Tekints reám kegyes URarn, Szánjad-meg az én nyavalyám', Szemeimet világosítsd-meg, Hogy életemben vídúljak-meg, Halálban el-ne aludjam. 4. Hogy ellenségem ne mondja: Imé erőt vettem rajta! És azonn ok örvendezzenek, Ha engemet el-ejthetnének, És nem ái Ihatnék lábamra. y* Mert én bízom jó-kedvedben, Ki meg-vígaíztalfz

25 XIV. ' S O L T A R. 21 talíz ízívemben 3 Örvendez azért az én lelkem, Hogy az ISTEN én fegedelmem : Kiért ditsérem énekben, XIV. 'SOLTÁR. C. M. Panafz?olkodása Dávidnak Saul ellen* d\ Bolond így fzól az ó fzívében: 3. De azt jól látja ditsöségében, Hogy a' jó útról eltértek mindenek, Mindnyájan fertelmes bűnben hevernek, A' ki az ISTENÍ tjíztelné híven, Tsak egy íintsen. 4. De a' hamisak meg-nem gondolják, Hogy népemet, mint a' kényért, megbízik, Meg-nem térnek 5 s6t magokat cwiiízik, Az ISTENÍ fegítségul nem hívják, Sem uralják. ^. Itt azért erősen meg-rémülnck, Midőn eízekbc-véfzik, hoey az ISTEN AZ Ö híveit meg-tartja kegyesen : Mert ö mellé áll a' jó nemzetnek, Mint híveknek, D 6. De

26 22 XV. *S O L T J R. 6. De néktek femmi gondotok erre5 Hanem ti tsak tsifo Íjatok a' fzegényt, A' ki tifzta fzívböl féli az Is- TENt, Es tsak ótct hívja fe^ítsé^re, Es mentségre. 7. A' Sionról vallyon 's ki' jovénd-el, Ki a' fzent Izraelt meg-fzabadítja? Ha ISTEN fogságból népét 1$^ hozza, Örvend a' Jákob és az Izrael Tellyes fzívvelt XV. 9 S O L T Á R. C. M. Ijlcni félelemről és jó életről való ta?iúság. Ram kf léf/.en lakója A'te Felséged' sátorán-ik? Jelentsd-meg, és vidd tudtomra, Kf léfzenörök lakosa Szent hegyednek és hajlékodnak? 2. A' ki jár igaz életben, Szól és fzolgáltat igazfágot, Igazán forog mindenben, Es hűséges 6 ízívében, Es fzereti a' jámborságot. 3. Ki az 6 felebarátját ü nyelvével nem rágalmazza 5 Kárral nem bántja fzomízédját; Nem rátolja attyafiját, És tifztességét nem gyalázza. 4. Az iftentelent utálja3 Az Iftenfélőket fzereti, ükét tifztességben tartjaj Eskü vesét meg-gondolja, Ha kárt vall-is azt meg-nem fzegi. 5. A' ki pénzével él híven, Költsön ád, de nem kér usorát; Az ártatlan ember ellen Ajándékot ó nem véfzen: A' ki így téfzen az mcg-állhat. hy h XVI.

27 XVI. 'S O L T Á R. CM. 23 Jövendölés a Kriftusnak f&envedúsiról', ba/áláró/, és fel- támadásáról. Arts-meg engemet óh én IsTENem! Mert remcnységem' vetem tsak te benned 5 Az^rt az URnak mondjad ezt lelkem: Én LIRam vagy te, örvendek tenéked; E' kivül nem kérkedhetem íemmiveí, Hogy nfked hafználhatnék jótétemmel. 2. A' ízentekkel e' földön jól tcfzek, És fegítek jámbor Iftenfélóket. De azoknak léfzen nagy férelmek, Kik követnek idegen literieket: Ö véres áldozatjokat nem nézem, Es neveket ajakimra fem véfzem. 3. Az UR ISTEN az én örökségem, Melly nékem kiváltképen réízeltetett, És ö meg-tart ja híven azt nékem, Az én forsom a' leg-jobb réfzre esett, Hogy az örökség linórral ofztatott, Azzal a' leg-fzebbik réíz nékem jutott. 4. Ditséretet mondok én az URnak, Ki engem' tanácsával jól vezérel 5 Még veséim-is erre tanít nak, És az ágyban-is megintenek éjjel. Az URat feiintelen előttem tartom, Ki velem lévén nem lehet ártásom. D 2 5. Őre-

28 24 XVII. ' S O L T J R. 7. Qrömevagyonfzívemnekexenn, Ditsöségemőru!, mcg-nyugfzik teftem, Noha a' firben fekvése léízen: De azt fzívemben nyilván én el-hifzern, Nem hagyod a'koporsóban Szentedet5 De rotliadás ellen meg-mentedötet. 6. Az életre nékem utat mutat, Melly életben vagyon örök' boldogság, Hol fzent Izínednek gyönyörű voltát Láttatod $ melly nagy öröm és vígaság. Jobb-kezednek ereje, ditsösége. Örökké meg-marad, foha nints vége. XVII. 'S O L T Á R. CM Könyörgése Dávidnak a me<r-fszabadulásért. Mert én álnoksággal nem járok. 2. Szívem" éjjel meg-próbáltad, És meg-visgáltad telly^'s-

29 XVII. " S O L T J R. 2? tellyességgel, Láttad, hogy egyez én nyelvemmel, Tsalárdság nélkül találtad. A'mit ember íz ól, avagy mivel 5 Én ajakid' beízédire Gondot tartok fzent Igédre, Nem járok a' gonofz-tévövel. 3. Vezérljed én járásomat, És tarts-meg a' te ósvényiden, Másuvá fenki ne térítsen, Erősítsed Iábaimat. Téged 1 hívlak én fegítségre, URam, lássmeg ízúkségemben, Kérésem' vedd füleidben, És légy figyelmes bcfzédemre. 4. Te vagy bizonyos óltalmok, A' kik te benned reménylenek, M'itasd jóvóltodat ezeknek, Hogy lássák a' rád támadók. Mint a te ízemeidnek fényét, Uvy meg-örizz URam engem', Szárnyad' árnyékaban fejem' Takargasd, őrizvén ösvényét. y. Oltalmazz ellcnségimtöl, A' kik veízedelmemre járnak, És mindenannen környul-fognak, Mentsmeg engemet ezek tol. Kövér nyákok tsak fel-nem pattan, Kevélyen fzólnak ellenem, Lesnek, kergetnek, hogy engem' Meg-tapodjanak a' fold' hátán. 6. Ollyak, mint a'vad orofzlán, Ki a'lesből a' prédára ízok'. És mint az éh orofzlán kölyök, Ólálkodik a' barlangban. URam, jövel! vegyed eleit, Verd földhöz éles tőröddel, Lelkem' mentsd-meg fegyvereddel, Rontsd-meg ellenségim' erejit. 7. Ments-meg kezeddel ezektől, A' kik élnek tsak e' Világnak, És tsak ö hasoknak fzolgálnak, Ez gondjok tcllyes fzívekböl: Mert cleget^adfz 6 J D 3 teíkk-

30 2ÍÍ XVIÍI. *s o i r 2 R. térteknek, Kikkel tmthctik hasokat, Hizlalhatják magzatjukat, Még unokáik-is eutelnek. 8. Én pedig az igazságban Színét meg-látom Felfegednek, És ha álmomból fel-serkenek, Megclégízem jóvóltodban. XVIII. 'S O L T A R. CM Hálaadása Dávidnak a fzabaditásért. H én URam, ki erőt adfz énnékem! En erős IsTENem és bizodalmom, Szeretlek téged', míg léfzen életem, Idvesség^mnek fzarva, én paisom: Én magas kőízálam, óh én URam! Midőn ez URat ditsérvén kérem, Erős báftyám és erős kőváram, :/: Ellersémimtől ő meg-tart engem'. Halál' fajdalmi hogy környűl-vennének, Béíiál' fijai rettegtetnének, Pokol' kötele vala környülem, Tsak-

31 xviii. \y o L r A R. 27 Tsak-nem a' halál' tőribe esem. 2. Illy ínségemben az tirhoz k.'áiték, Nagy fzűkfegemben IsTENnek könyőrgék, Szózatom Templomába fel-hata, Kiáltásom füleibe juta 5 ;/: Leg-ottan a' fold fzörnyen meg-indűla, A' hegyek' fundamentuma mozdala, Rengedeznek, reízketnek ízértelen: Mert haragra indult az UR ISTEN. Nagy-sűrű fűft mégyen-fel az ö orrán, Rettenetes tűz fzájából ki-rohan, Ki miatt az ég fzéllyel villámik: Mert az 6 febes haragja látízik. 3. Le-hajlatá az eget, és le-jőve, Lábai alatt homály fetétsége, Alá-fzálla Kérubimon úlvén, És a'ízéinek fzárnyain repülvén:.7: Nagy-fetét kódben magát befedezte, Kiben mint fátorban magát rejtette; De a* fényesség, ki nála vala, A' sűrű kódokét el-ofzlatá. Nagy kó-essök hullnak, tűz-láng villámék, Az UR' mennydörgése égen hallaták, Rettenetes fzó adaték tőle, Kö-essöt, villámást földre lóve EUzéllefzté azokat nyilaival, És el-rcttenté ó villámásival: Meg-látfzának a vizek' mélységi, Felnyilának a' földnek fenéki :/; A' te feddésednek fúllyosfágátől, És haragos orrodnak fúvásától, Onnan-fellyűl kezeit le-nyújtá, És engem' a' vizekből ki-vona; Meg-ízabadíta én ellenségimtöl, Meg-mente hatalmas gyűlölőimtől, Kik rám rohannak én ínségemben 3 De gyámolom lón nékem az ISTEN. 5. Tér-

32 2^ XVTIl [S O L T A R. f. Tér-helyre hoza, *s ki-mente engemet, És én hozzám míítata nagy ízerelmet : Meg-fizete igazságom ízerént, Kezeimnek tiíztaságok ízerént: :/; Mert az URnak útáról nem tértem-el, Az én IsTENemtől nem ízakadtam-el, ítéletire ízúntelen néztem, És ízent törvényit meg-nem vetettem 5 De mindenkor híven előtte jártam, Gonofz-tételtől magamat mee-őjtam : Afegfizete igazságom ízerént, Kezeimnek tiíztaságokízerént. 6. Szent vagy, és jó-tévo a' jó-tévőkkel, Es igazat* tííih igazán élőkkel: Tiízta vagy azokhoz, a' kik tiíztákj El-fotdűlíz tolok, a'kik gonoízak. :/: A' nyomorult ízegényeket íeeíted; A' kevély-ízeműkct meg-ízégyeníted: Nékem,URam,ízővétneketgyűjtafz, És a' íetétben világot nyújtafz. Te általad ellenségim' feregin Által-futok, el-ízőköm kerétésin. Tökélletes az IsTENnek űta, Tifzta és próbáltt az ö mondása. 7. A' benne bízóknak erős paisa: Ez IsTENnek de ki' lehetne mássá? De holott volna olly erős köfzál Mint az ISTEN, a' ki minket táplál ;/; Az ISTEN erejébe íel-öltőztet, És útaimban jól vezéri engemet', Lábam' gyorsítja mint a' f/arvasnak, Hogy magas hegyimre fel-hághassak* Ó tanítja kezemet hadakozni, És az atzél kéz-ívet el-rontani: Jdvességednek paisát nékem Adod, és jobb-kezed meg-tart engem A' te ízelíd és engedelmes voltod Öregbít engem', erősít jóvóltod: Es a' hol járok, helyt adíz lábamnak, Hogy bokáim ne botránkozzanak 5 ;/; Ellenségimet azért

33 XVIII. \9 0 L T A R. 2 9 azért meg~kergetem, És meg-nem fzűnöm míg-nem mind elverem, Minden erőmmel addig paskolom, Míg-nem ókét lábam alá hajtom. A' hartzra nékem erős fegyvert adtál, A' földhöz vered, ki én ellenem áll, Meg-futamt; ( itod ellenségimet? Széllyelkergeted gyűlölőimet, 9. Kiáltanak, de fenki meg-nem tartja, Az ISTENhez-is, de meg-nem hallgatja 5 Én ókét mind fzéliporrá rontom, Az útfzákon tf farba morsolom. A' népeknek ó patvarkodásoktól, Meg-fzabadítafz tusakodásoktól 5 A' Pogányokon fóyé téfzfz engem', Nem esmértt nép-is fzolgál énnékem. Sok idegenek, kik híremet hallják, Hízelkedvén magokat alám adják : Erős helyeken idegen népek Az én hatalmasfágomtól félnek, 10. Éí az ISTEN, kinek légyen dkséret, Áldom én Idvezító IsTENemet, Ki énnékem e hatalmat adta, Ellenségimet meg-hódoltatta. :/; Meg-öriz engemet ellenségimtül, Kiken engem' emelt Fejedelemül 5 Az eróf/ak-tévöktöl oltalmaz,.ki mindenkor halálomra vigyáz. Azért dítséretet mondok tenéked, A' Pogányok köztt magafztaliak téged', Szent Nevednek éneklek fziintelen, Hogy te Királyodat Felségesen. 11. Meg-fegítéd, véle töl kegyességet, És néki jc lentél illy idvcsséget, E' meg-kenett Dávidnak főképen És maradékinak mind örökkén, -ti* j\ij\»

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Református énekeskönyv

Református énekeskönyv Református énekeskönyv Az összes ének szövege egy helyen 1. Aki nem jár hitlenek tanácsán Kétféle életút Bourgeois L., Strasbourg, 1539 1. Aki nem jár hitlenek tanácsán, És meg nem áll a bűnösök útán,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota.

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Inkább ültess Uram folyód vize mellé teremjen a gyümölcs érjek jó emberré, mint hangadó legyek csúfolódók székén, gonoszok

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szenci Molnár Albert: Zsoltárok

Szenci Molnár Albert: Zsoltárok Szenci Molnár Albert: Zsoltárok Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva; Te voltál és te vagy,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 7. rész A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697)

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) Siralmas panasz, Istennek Kolosváron fekvő nagy haragjáról abból származott egynéhány súlyos ostoriról és annak, nevezetesen ez 1697. esztendőben Pünköst

Részletesebben

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ 2. A hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old fel rettegést ha látja, megtér a lator? 3. Ámulnak mind az angyalok, látván, hogy bőnhıdik a test,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május M Á J U S Jézus Krisztus szavai: Május 1. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Teofania DeLux - Meditáció - 2014. május 13. 20.30 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Andrea Baude tűzzsonglőr közreműködésével Találkozás Istennel a tűzben 1 Mózes

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

REGGELI DICSÉRET. Testet ölt benned, mit az összes szentek mondani, tenni, végbevinni tudtak, s mind, amit szívünk tüze lángolása vágyva szerethet.

REGGELI DICSÉRET. Testet ölt benned, mit az összes szentek mondani, tenni, végbevinni tudtak, s mind, amit szívünk tüze lángolása vágyva szerethet. REGGELI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Testet ölt benned, mit az összes

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 29. (szombat este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 3,7-13 A filadelfiai gyülekezet angyalának

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben