K I Á L T S Mit Kiáltsak?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I Á L T S Mit Kiáltsak?"

Átírás

1 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fű és minden szépsége mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az Őskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2006/10 Felelősségünk a kívül valók iránt Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Kol 4:5-6 Már egy hónapja elkezdődött az új tanév, az új iskolaév. A fenti igék néhány jó tanácsot adnak útravalónak, gyerekeknek, ifjaknak, de a család idősebb tagjainak is. Mindannyiunknak... Elsősorban figyeljünk a mi beszédünkre. A szó nem a nyelvünknél születik, hanem a szívünkben. Onnét jön ki, a szívnek teljességéből. Akkor változik meg valakinek a beszéde, ha megváltozik a szíve. Az Úr Jézus tudja a szívet megváltoztatni, megtisztítani, ha Ő beköltözik oda a Szentlélek által. Ha a bűnös ember megtér a bűneiből és átadja az életét Jézus Krisztusnak. Sajnos nagyon szennyes beszédűek az emberek, már a fiatalok is. Egészen természetesnek tűnik számukra a trágár beszéd. Még a tanult intelligensnek tűnő emberek számára is. Sokan tüntetnek azzal hogy a másik embert túlszárnyalják a csúnya beszédben. Egy érdekes úti-beszámolót olvastam: Csiha Kálmán, erdélyi református püspök Ausztráliában járt. Azt mondja hogy ott ritkán káromkodnak az emberek. Villamoson utazva egy magyarnak a lábára léptek, mire angolul elkezdett káromkodni. Megállították a villamost és mindenki kiszállt. Hoztak neki egy pohár vizet, orvost hívtak, mert azt gondolták, hogy megbolondult. Nem vigyázott a beszédére és ez furcsa volt számukra. Elragadta az indulata A Biblia, Isten szava, arra tanít, vigyázzunk a beszédünkre. Iskolába menő gyerekek, ifjak, legyetek szép kedves beszédűek. Ne tanuljátok el világi társaitok csúnya beszédeit, trágár szavait. Egy alkalommal utaztam a vonaton, és odavissza úton diákok voltak az útitársaim. Elszörnyülködtem, hogy röpködtek a szájukból a csúnyábbnál csúnyább szavak! Úgy tűnt észre sem vették, hogy másokat megbotránkoztatnak vele. Olyan természetes volt számukra a csúnya trágár szavak használata. Kedves gyerekek és fiatalok! Kedves testvérek! Ne szégyelljétek Jézust megvallani, ha megkérdezik, miért vagy te más, miért válogatott szép a beszéded? Miért nem elegyedsz bele a csúnya beszédekbe? Valljátok meg bátran hiteteket úgy, mint Sidrák, Misák és Abednegó Babilonban. Isten mellettetek áll és elvárja, hogy hűséges és bátor tanúi legyetek ebben

2 a bűnös világban. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt írja Pál apostol. Kik voltak a kívül állók? Akik nem tartoztak a kolosséi gyülekezethez. Kívül álló, aki nem hisz Jézus Krisztusban. Isten azonban azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Mi, hívő emberek is szeretnénk, ha barátaink, hozzátartozóink hinnének Istenben és üdvözülnének. Isten reánk bízta a békéltetés szolgálatát, az ige magvainak vetését. Egy hitetlen, Istentől elrugaszkodott világban élünk. Sokan semmit sem tudnak Istenről, sokaknak téves ismeretük van. Ha nézzük a kívül valók életét, látjuk, hogy sok ember és család életéből hiányzik a békesség, a nyugalom. Nem találják a megoldást életük problémáira. Sok a rendezetlen, zűrzavaros élet. Sokan tele vannak lelkiismeretfurdalással, bűntudattal. Ezekre a problémákra, csak Jézus Krisztusnál van megoldás. Az életünkkel kell bemutatnunk az Úr Jézust és a mennyei Atyát az embereknek. Lássák a mi megváltozott életünket, a békességünket, amit Jézus Krisztus adott. A tiszta, kedves beszédünket, amely legyen sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen felelhessünk. Bölcsen viselkedjetek a kívül valók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel írja az apostol. Nagyon fontos, hogy szavainkkal megfelelő időben nem előbb és nem később és megfelelő módon szólítsuk meg az embereket. Amikor érett rá a helyzet. Egyszer valaki egy hívő ember bekeveredett egy társaságba. Ott volt egy szomorú ember. Ez a hívő ember elkezdte mondani neki, hogy Isten örömet ad mindenkinek, meg van az okunk az örömre Mire a szomorú ember megszólalt: a feleségem temetéséről jövök, azért vagyok szomorú. Bocsáss meg! ennyit tudott mondani a hívő ember Igaz volt amit mondott ez a hívő ember, csak nem jókor mondta a jót. Ha másként kezd közelíteni, lehet, hogy megnyílt volna az ember szíve és vigasztalni tudta volna. Isten adja meg, hogy mindannyian ráérezzünk arra, hogyan viselkedjünk az emberekkel. Legyünk bölcsek! A jó alkalmakat azonban mindig használjuk ki. Legyünk készek arra, hogy számot adjunk a bennünk levő reménységről. Ne legyen teher vagy kényszer, Jézus Krisztusról beszélni. Beszédünk kedves legyen, vagyis legyen kegyelembe ágyazva. Kegyelem lelkületével mondjuk el mondanivalónkat. Azért kell hogy kedvesek legyünk, mert vannak kötekedő, kellemetlenkedő emberek. Néha furfangos emberek közelítenek felénk, teszik fel kérdéseiket. Az Úr Jézust sem közelítették meg mindig őszinte emberek. Ne felejtsük azonban, hogy Isten felelőssé tett minket a kívülvalókért. Kedves iskolások, kedves testvérek! A fenti igéket szívetekbe vésve induljatok az új tanévbe és az élet ismeretlen szakaszának a megtételére. Ezek az igék mindannyiunknak szólnak. Az Úr áldja meg az Ő népét győzelmes élettel, engedelmes élettel. Ámen. Pozsgai József Szeretettel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Pozsgai József testvérünket telefonon ezentúl, csak a telefonszámon lehet elérni. (vezetékes telefonon nem érhető el) 2

3 És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez Isten mindent tud. Mindent eleve ismer. Eleve ismerte az első ember bűnbe esését. Ugyanígy ismerte Izrael nép bukását, de ismerte a mi bukásunkat is. Az egész Bibliában azt kell látni, hogy Isten mindent ebből az eleve ismeréséből, és a bűnös ember iránti irgalmas szeretetéből cselekszik. Erről tesz bizonyságot a fent idézett Ige is. Amikor ezek az Igék elhangzottak Mózesnek, Isten nagy szolgájának ajkán az Úr üzeneteként, a nép hűséges volt az Istennel kötött szövetséghez. Most elhangzott az Úr figyelmeztetése, hogyha jön az idő az életükben, amikor az élő Istentől a környező népek bálványaihoz fordulnak, hogy azokat imádják, akkor Isten az ő ellenségeik kezébe adja őket, és nem könyörül meg rajtuk, amíg bűneik büntetését le nem töltik. Természetesen ez a figyelmeztetés érvényes Isten mindenkori népe számára is. Így a mi számunkra is. A későbbi igékből azt látjuk, hogy a nép nem sokáig volt hűséges az ő Istenéhez, és az idegen népek bálványai felé fordultak. Ennek aztán meg volt a súlyos következménye. Ellenség foglalta el az országot, és sanyargatta Izraelt. Szinte lehetetlenné tette az életüket. Amikor aztán szívből megtértek az Úrhoz, az Úr szabadulást szerzett nekik. Sajnos a hűség ismét csak rövid életű volt. Utána ismét az Úrtól való eltávolodás, bálványozás következett. Ez addig ismétlődött, amíg az Úr végleg megelégelte a nép hűtlenkedését, és szétszórta őket a különböző népek közé. Az Ige igaz, amely ezt mondja: te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, és a gonosz miatt is bánkódó. 5Móz 30: Jón 4:2/b. Tudjuk jól az Igéből, hogy nem az egész nép lett hűtlen és a fogságra vitelkor voltak, akiket ott hagytak Izraelben. Azt is látjuk, hogy a bajt általában nem az egyszerű nép, hanem a király, a fejedelmek, a papság, tehát a nép vezető rétegének hűtlensége okozta. Ez a mai időben is így van. Az idézett ige azt mondja, hogyha majd a bűn miatt az Úr átka a népre következik és fogságba kerül, idegen népek közé, a szabadulásra egy mód és lehetőség lesz. Őszintén, és teljes szívből megtérni. Érdekes megfigyelni, hogy Isten továbbra is egységes népként kezeli őket. Azt mondja a 3. vers: Akkor visszahozza az Úr a te Istened a te foglyaidat és visszahozván összegyűjt majd téged 5Móz 30:3. Az igéből egyértelműen látszik, hogy akiket elhurcoltak, azok egy részének ott kell meghalni, nem térhetnek vissza, de a másik részüket visszahozza az Úr. Bár a fogságból való visszajövetel is el volt határozva az Úrnál, mégis azt mondja a prófétán keresztül: És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez és hallgatsz az Ő szavára te és a te fiad teljes szívedből és teljes lelkedből. Akkor visszahozza az Úr a te foglyaidat és könyörül rajtad 5Móz 30:2-3. Ez az isteni üzenet teljes mértékben valósággá lett a nép életében. A hűtlenkedés, az elvettetés, a szétszóratás, de az összegyűjtés is, amit a nép őszinte bűnbánata előzött meg. Ez az egész történet nagyon hasonlít a hívő nép életére. Volt időszak, amikor a hívők engedelmessége folytán a Szentlélek csodálatosan végezte az Ő megmentő és megszentelő munkáját. A szolgálattevők a Szentlélek erejével és hatalmával végezték

4 szolgálatukat. Sokan megtértek. Egyik gyülekezet a másik után alakult meg. A gyülekezetekben égett a Szentlélek tüze. Isten csodálatosan tett bizonyságot az Ő gyermekei mellett. Csodálatos lelki öröm, békesség és a Szentlélek erejének megnyilvánulása jellemezte az összejövetelek légkörét. Bizonyára nem egyedi jelenség volt, ami például a Szabolcs megyei kis falunkban történt. Volt időszak, amikor a testvérek a hét minden napján összejöttek imádkozni. A hívők szerettek imádkozni, igényük volt az Úrral és egymással való mind szorosabb kapcsolatra. A Szentlélek csodálatosan munkálkodott közöttük. Aztán közbejött valami. Az ördögnek sikerült elég sok hívő tekintetét az Úrról elterelni. Ki mivel volt megejthető. Meggazdagodás lehetősége, dicsőség utáni vágy, testi vágyak kielégítése. Egyik-másik hívőnek a bukása óriási rombolást végzett. Az egyik vidéki gyülekezetben a prédikátor bukása a szép, elég nagy létszámú gyülekezetet majdnem teljesen elpusztította. Azóta a gyülekezet teljesen megszűnt. A bajt okozó ember is hitetlenként halt meg. Szinte nem volt a közösségünkben olyan gyülekezet, amelyiket az ellenség ne rostálta volna meg. Sokan visszamentek a világba. Jó néhányan különböző más közösséghez csatlakoztak. Voltak olyan gyülekezeteink, amelyek időközben teljesen megszűntek. Úgy jártunk mind Izrael népe. A többség szétszóratott, csak kevesen maradtunk meg a régi határokon belül. De van reménységünk, mert Isten azt ígérte, hogy a szétszórtakat össze fogja gyűjteni. Istennek ezt az ígéretét hittel elfogadva mit kell tennünk? Nem ülhetünk karba tett kézzel. Szót fogadva az Igének, meg kell térnünk. Nemcsak egyik vagy másik testvérnek, hanem az egész népnek. Isten nem azt mondta, hogy a fejedelmeknek, vagy a papságnak, vagy a családfőknek kell megtérni, hanem az egész népnek. És megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez és hallgatsz az Ő szavára teljes szívedből és teljes lelkedből. Isten ezt várja tőlünk is. Ha valaki úgy véli közülünk, hogy ő nem vétkes, neki jó a kapcsolata az Úrral, ezt a jó kapcsolatot mutassa meg az Úr előtt való őszinte megalázkodással. Jól tesszük, ha elolvassuk Dániel bűnbánati imáját. Dán 9:1-21. Dániel szinte még gyermek volt, amikor fogságba vitték, és igyekezett egy Istennek tetsző életet élni. A 10. részben Isten küldötte kétszer is azt mondja neki: kedves férfiú. Tehát Dániel nem sokkal növelhette a nép bűneit, amely végül is Izrael fogságra vitelét eredményezte. Ez az Isten előtt kedves férfiú mégis azt mondja az ő bűnbánati imájában: Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. Dán 9:5. Dániel úgy vitte az Úr elé az egész nép bűnét, mint sajátját, és ez kedves dolog volt az Úr előtt. Példát vehetünk Dánieltől, annál is inkább, mert nekünk saját vétkünk, mulasztásunk is van bőven. Az Úr nemcsak Dánielt hallgatta meg. Ő meghallgat minket is, ha olyan őszinte bűnbánattal állunk az Úr elé, ahogy Dániel állt oda. Isten azt kéri, hogy teljes szívvel és teljes lélekkel térjünk meg. Megtérni azt jelenti, hogy egy 180 fokos fordulatot teszünk, és pontosan ellenkező irányba megyünk, mint eddig mentünk. Az Úr parancsa az, hogy ugyanígy térjenek meg a fiak, tehát az utódok is. Ha ennek a parancsnak eleget tudunk tenni, valami csodálatos dolog fog történni. Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te 4

5 foglyaidat, és könyörül rajtad és visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül akik közé odaszórt téged az Úr, a te Istened. 5Móz 30:3. Tudjuk az Igéből, hogy az összegyűjtés megtörtént. Vajon az Úr a mi gyülekezeteinkből szétszóródottakat nem akarja összegyűjteni? De igen. Teljesen mindegy, hogy hová kerültek. Talán közelre és van bennük vágy Isten után, de nem találják a visszavezető utat, vagy pedig nagyon távolra kerültek, talán különböző bűnök rabságában vannak. Az Úr még az ég széléről is elhozza őket. De nekünk van egy óriási felelősségünk. Őszinte bűnbánattal megtérni. Ezzel készítjük el számukra az Úrhoz visszavezető utat. Van még egy csodálatos ígérete az Úrnak Izrael számára, mégpedig az, hogy a fogságból való visszatérés után úgy megsokasítja őket, hogy többen lesznek, mint azelőtt voltak. Ez az ígéret is érvényes reánk. Isten ma is kész az ő népét megsokasítani. Az idézett igeszakasz utolsó ígérete az, hogy egy csodálatos kapcsolat jön létre Isten és az ő népe között. Akik megtértek teljes szívből és teljes lélekből, azok most szeretni fogják az Urat, az ő Istenüket teljes szívükből és teljes lelkükből, ami életet, örökéletet jelent számukra. Testvéreim! A fogságra vitel, a szétszóratás a babiloni birodalomban hetven évre szólt. Gyülekezeteink volt tagjainak a szétszóratása nem meghatározott időre szól. Őket az Úr bármikor kiszabadíthatja és visszahozhatja. Nem lenne teljes a bűnbánati imánk, ha a magunk részére, akik itt vagyunk, nem kérnénk szabadulást. Mindenki nézze meg a saját életét és lássa meg, hogy mivel van megkötözve. Szeretetlenséggel, ítélgetéssel, hitetlenséggel, reményvesztettséggel, anyagiassággal, testiességgel, dicsvággyal, felfuvalkodottsággal, a világ szeretetével stb.? Amíg mi magunk valamilyen megkötözöttségben vagyunk, a mások szabadulásáért való imánknak nem sok eredménye lesz. Őszinte bűnbánattal igyekezzünk a megkötözöttségektől megszabadulni, hogy aztán eszközök lehessünk az Úr kezében a mások szabadulása érdekében. Adja meg az Úr, hogy minél több Dánielhez hasonló lelkületű tagja legyen a gyülekezeteinknek és az Úr egész testének, az Eklézsiának. Legyünk igényesek, kérjük az Urat, hogy ezzel a lelkülettel ajándékozzon meg mindnyájunkat. Ő ezt örömmel kész megtenni. Legyünk mi is Istennek kedves gyermekei. Papp Ervin testvér Hírek Tataházáról Július 5-én volt Nagy Gedeonné nővérünk temetése, akitől családtagok, rokonok, ismerősök, búcsúztak. A testvérnő 78 évet kapott az Úrtól. A vigasztalás igéit Hegedűs József testvér a 2Kor 5:10 és Vámos-Poljak Zsolt testvér a Zsid 9:27 alapján hirdette. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg Vámos-Poljak Zsolt 5

6 Bibliai jellemképek Sára 3. rész Amikor elérkezett a megígért idő, Sára fiút szült Ábrahámnak, idős korára. Az ígéret gyermekét Izsáknak nevezték el, és körülmetélték 8 napos korában, amely az Istennel kötött szövetség jele volt. Sára ezt mondta: Nevetést szerzett az Isten énnekem, aki csak hallja, nevet rajtam. Itt valószínű, hogy nem gúnyolódó kinevetésről van szó, hanem boldog, csodálkozó örvendezésről. Isten örömet, nevetést okozott Sárának azáltal, hogy idős kora ellenére fia született. Sára már az örömtől nevetett. Az Úr mondása Avagy az Úrnál lehetetlen-e valami? hitet támasztott a szívében. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11.) A szomszédok, ismerősök pedig biztosan együtt örültek az idős anyával és apával. Hogy ez mennyire így lehetett, bizonyítja az újszövetségi korban élt Zakariás és Erzsébet élete. Amikor idős korukban gyermekük született, szomszédaik, rokonaik együtt örültek velük és nem olvassuk, hogy gúnyolódtak volna rajtuk. (Lk 1:58) Mit tennénk mi, testvéreim ilyen esetben? Örülnénk velük, vagy gúnyolódnánk rajtuk? A régi korok emberei örültek, mert áldásnak tartották a gyermeket és szégyennek a gyermektelenséget. Ma már ugyan nem szégyen, de sokszor lelki fájdalom azoknak, akik szeretnék a gyermeket, de nem ad nekik Isten. Sokan pedig több oknál fogva nem akarják vállalni a gyermekkel járó gondokat és lekötöttséget. (Az ilyenek lehet hogy nevetnének az idős szülőkön) Izsákot elválasztották 2-3 éves korában és Ábrahám nagy ünnepet, vendégséget 1Móz 21:1-14; 23. rész 6 rendezett erre az alkalomra. Egy valaki azonban gúnyolódva nevetgélt ezen az ünnepen: a szolgáló Hágár fia, Ismael. Eddig nem olvastunk róla, csak most, amikor már megvan Izsák. Pedig eltelt vagy esztendő. Most kimutatta igazi jellemét a rabszolganő fia. Gúnyolódó nevetgélése felgerjesztette Sára haragját és követelni kezdte Ábrahámtól, hogy űzze el Hágárt és fiát, Ismaelt. Itt már nem a gyermektelen asszony sértődöttségét látjuk, hanem a fiát féltő, elfogult anyai szeretetet. És nem tudja elviselni, hogy amikor ő boldog és örül, akkor valaki kineveti és gúnyolódik rajta. Olyan volt Sára, mint a fiát féltő anyatigris. Kegyetlen és könyörtelen! Nem törődött azzal, mi lesz a szolgáló és gyermeke sorsa a pusztában! Felőle el is pusztulhattak! Nem volt Sárában megbocsátás és irgalom, csak sértődöttség és harag. Az anyai szeretet kegyetlen és önző tud lenni, ha emberi érzés marad csak, és nem párosul isteni szeretettel, irgalommal. Aztán Sára most már ugyanolyan büszke anya volt, mint Hágár, és nem hagyta magát lenézni és kicsúfolni. Tetejében ő volt a ház úrnője Azt hozta fel indoklásul, hogy a szolgáló fia nem kaphat örökséget Izsák mellett. Az a csodálatos, hogy Isten fel tudja használni az emberi bűnöket, rossz tulajdonságokat is arra, hogy az Ő munkáját, terveit előre vigye. Ennek a szétválásnak meg kellett történnie, mert itt nemcsak Ábrahám vagyonának az örökléséről volt szó, hanem az isteni áldások és ígéretek örökléséről is. Izsák az ígéret gyermeke, aki a törvényes feleségtől született, minden testi-lelki örökség részese volt. Isten kiválasztó akarata, az

7 üdvtörténeti vonal benne folytatódott tovább. Ismaelnek mennie kellett Izsák mellől, még akkor is, ha Sára gonoszkodása idézte elő. Ábrahámot, akiben emberibb érzések voltak, megnyugtatta az Úr, hogy gondoskodni fog Ismaelről is, mivel ő is Ábrahám fia. Engedjen tehát Sára kívánságának A zsidó hagyomány úgy őrizte meg Sárát az emlékezetben, hogy engedelmes asszony volt és urának nevezte Ábrahámot. Péter első levelében is erről olvasunk. (1Pt 3:6; 1Móz 18:12/b.) Voltak időszakok mint pl. az Úr városából való kivonulásuk, vagy amikor húgának mondta őt Ábrahám Egyiptomban és a filiszteusok földjén amikor látjuk a férjének való engedelmességét a jóban és a rosszban is. A Biblia azonban nem takarja el hibáit sem. Energikus asszony volt, aki akaratát véghez vitte bármi áron, még férjével szemben is. Ő nem volt olyan asszony, akinek hallgass volt a neve! Nagyonis figyelembe vette Ábrahám, a pásztorfejedelem, feleségének, a fejedelemasszonynak az akaratát és kéréseit. Istenben való hite végül megerősítést nyert, amikor megszületett az ígéret fia, Izsák. Azonban Sárának is szüksége van Jézus Krisztus áldozatára, hogy emberi gyengeségei ellenére ott legyen az üdvözültek között. Hisszük, hogy így is lesz!... Sára 127 éves korában halt meg. Férje meggyászolta és temetkezésre alkalmas földet és barlangot vásárolt Hebronban, Kánaán őslakosaitól, a hettitáktól. Eltemette Sárát Mamré tölgyesével szemben, a makpélai szántóföld barlangjában. Ez volt az első tulajdona, birtoka Ábrahámnak Kánaán földjén. Itt temették el Ábrahámot, Izsákot és ide kívánkozott Jákób is Egyiptom földjéről. Az ősatyák temetkezési helye vonzotta az izraelitákat is vissza Egyiptomból Kánaán földjére. Ez a kis temetkezési földdarab, tulajdon, képezte a jogalapot arra, hogy magukénak igényeljék Kánaán földjét Isten ígérete szerint. Ugyanis Ábrahámnak, az ősatyának ígérte meg Isten, hogy utódainak adja Kánaán földjét. Ezt az ígéretét Isten be is teljesítette a 400 éves egyiptomi fogság után. P. J-né Hírek Tiszakesziből Örömmel tudatjuk testvéreinkkel, hogy elkészült az imaházunk alapja. Reménységgel teli szívvel várjuk azt a napot, amikor majd elkészül e hajlék és hálatelt szívvel dicsérjük ott az Urat. Augusztus 19-én nagy örömben és áldásban volt részünk. Gyülekezetünkben Balogh Gyula testvért lelkipásztori szolgálatba állították, aki eddig is hűségesen végezte a reá bízott lelki munkát. A szolgálatokat Kurdi Mihály kerületi elöljáró testvér és Váraljai Rudolf lelkipásztor testvérek végezték. Balogh Erzsébet 7

8 Június án, testvéri találkozót tartottunk gyülekezetünkben, amely az Észak-Magyarországi testvérek meghívásával valósult meg. Többen már szombat délután megérkeztek közénk, este pedig egy áhítatot tartottunk. Váraljai Béla testvér hirdette az igét Lk 1:53 vers alapján. Felhívta figyelmünket, hogy üresítsük meg naponta a szívünket, mert Isten az Ő szeretetével akarja megtölteni. Legyen jó talaj a szívünk, hogy meg tudja teremni a 30, 60 és 100 annyit! Dezső Gergely tv. pedig a Mt 18:1-5 verseket tárta elénk. Akkor a gyermekek tettek fel kérdést a Mesternek! Ma van-e kérdésünk, amit felteszünk Istennek? Hát legyünk bátrak, és a hitéletben olyanok, mint a gyermekek! Vasárnap imaórával kezdtük a napot: Bessenyei György testvér hozta Isten üzenetét a Mk 14:3-9 versek alapján. Szólt arról, hogy ez az asszony mindent megtett, hogy üdvösséget nyerjen! Mondd, te teszel-e valamit a te üdvösségedért? Törekedj! Mert azt mondta és hagyta meg a Szent Igében: Én elmegyek, és helyet készítek tinéktek! Az 1Tim 4:8-16 verseket Széles János tv. olvasta fel. Törekedjünk olyan rendezett életet élni lelkileg, mint amilyen a környezetünk. Maradjunk meg Isten igéje mellett! Legyünk tiszták! Mindenkinek meg van határozva a helye és feladata a világban és a gyülekezetben. Légy példa! Ezt követően Kurdi Mihály testvéren keresztül hallhattuk Isten üzenetét. Az Ef 1:11-14 versekből szólt a jelenlévő gyülekezethez: senki és semmi el nem szakaszthat az Istentől, csak a mi bűneink. Ne embereknek akarjunk tetszeni, hanem Istennek. Te hogy érzed, neked is egyre Hírek Kelebiáról 8 nagyobb szükséged van Jézus Krisztusra? Ő azt mondta: halált érdemelsz a te bűneidért, cselekedeteidért én ezt vállaltam helyetted! Bihari Barnabás tv. 1Pt 3:10 vers és a versekből szólt hozzánk: legyen kipróbált a mi hitünk, mely a nehéz időkben is megáll, Jézus Krisztus dicsőségére való legyen. Az életünk legyen felövezve a Szent Lélek által, hogy megállhassunk a hitben. Váraljai Rudolf tv. az 5Móz 8:1-2 versekből szolgált. Megparancsolta az Úr, amit Ő mondd, azt cselekedjük, hogy bemehessünk az országba, amelyet már elkészített nekünk. Augusztus 3. Szalma Pálné nővérünket az Úr magához hívta hosszú szenvedése és betegsége után, hogy megpihenhessen az Atyánál. Nővérünk 84 évet kapott Istentől. A kelebiai temetőben kísértük utolsó útjára. Pozsgai Dezső tv. a Lk 19:1-10 és a Zsolt 21:5 versekkel búcsúzott, vigasztalva a gyászoló családot, hogy amit Isten eltervez, az úgy van jól. Augusztus 19. Kruska Ernő és Fábián Henrietta Isten előtt is házasságot kötöttek, hogy hűséges társai lesznek egymásnak. A zenekari, ifjúsági és különféle szolgálatok mellett Pozsgai Dezső tv. olvasott az Igéből. A Mt 19: 4-9 versekből adott útravaló, bátorító szavakat, hogy mindig Jézust hívják segítségül az életük során. Ahol ketten egy testté lesznek, ott jöhet a próba, mert a hűség és a szeretet nem fogy el! Az Úr gondot visel reátok! Ámen

9 Szeptember 10. Gerber tv. és felesége valamint Papp Ervin tv. és felesége egy egész vasárnapi napot együtt töltöttek velünk, és szolgáltak gyülekezetünkben. Gerber nővér a 115. Zsoltárral köszöntötte a gyülekezetet: Az Úr gondot visel reánk! A délelőtt és délután is Gerber tv. hirdette az igét. Először a Mt 16:19 vers alapján: Sokszor megtapasztalta, hogy Isten nem utasítja vissza a kéréseket, hanem várja, hogy valamiképpen közeledjünk hozzá. Vágyunk az énekíró szavaival: Hadd menjek Istenem hadd láthassam meg a te dicsőségedet. Csak egy út vezet a mennyben, a Golgotán keresztül. Keressük a Bibliában, ott minden kérdésre van felelet! Valld meg minden bűnöd, mert ha nem, elkárhozol! Az Isten és az ember harmóniájának mindig tisztának kell lenni! Az Ő igéjét a szánkba akarja helyezni, hát nyisd ki, hogy betölthesse azt! Adja az Úr, hogy legyünk olyan tanítványok, mint amilyen volt Péter, János és a többiek! Végül a 91. Zsoltár 1-2 versét helyezte a szívünkre: Aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki mindent hordoz, akihez bármikor jöhetek. Ha dúlnak a háborúk, Ő a menedékem, váram! Útravalóul pedig négy német szót tanulthatott meg a gyülekezet: ICH VERTRAUE AUF IHN! ŐBENNE BÍZOM! Ámen Szeretnénk az idei év találkozóiról és eseményeiről tájékoztatást adni, valamint megosztani mindenkivel ezeket az örömteli alkalmakat, amelyeket az Úr csodálatos kegyelméből átélhettünk az elmúlt időszakban március 26-án Illés János testvért és kedves feleségét láthattuk vendégül gyülekezetünkben. Ezt az alkalmat a felsőmocsoládi testvéreinkkel együtt töltöttük el. Az imaórát Horváth Imréné nővérünk tartotta, akin keresztül az Úr megígérte nekünk, hogy minden szükségünket be fogja tölteni, (Filippi 4:19. vers) csak bízzunk Őbenne. Ezt meg is tapasztalhattuk ezen a napon. A délelőtti szolgálatot Illés János testvérünk végezte, a Lukács 18: rész, a vak meggyógyításának története alapján. Az ige üzenete felhívta figyelmünket arra, hogy vegyük észre azt, hogy Jézus Krisztus ma is itt van, és azt kérdezi: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Ha Hírek Kaposvárról 9 őszintén felelünk neki, akkor elvégzi mindazt életünkben, ami a szívünk vágya. A délelőtti alkalom végén lehetősége nyílott a testvéreknek arra, hogy előre jöjjenek a Szentlélek áldásért könyörögni, melyet a gyülekezet egy része buzgón kihasznált, így sokan megújultak és betöltekeztek ezen a napon. A délután idejében tovább hallgathattuk Illés testvérünk szolgálatát, a Lukács evangéliuma alapján. Megszólított minket az Úr, mint Zákeust, hogy hamar szálljunk alá. Akarjuk, hogy nálunk maradjon? Akarjuk mindennap érezni az Ő közelségét? Akkor ehhez azt kell tennünk, hogy minden bűnünket megvalljuk, elhagyjuk, és akkor üdvössége lesz a mi lelkünknek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetővé tette, hogy a testvéreink eljöhettek közénk. Kívánunk az életükbe sok erőt, és olyan áldást, amilyet aznap érezhettünk az ő szolgálataik által.

10 2006. május 15-én Pék János és Pék Tamás testvéreink látogattak el hozzánk. Pék János testvérünk az Apcsel 27: verse alapján szolgált az igéből. Az Úr felhívta a figyelmünket arra, hogy meg kell erősödnünk, táplálkozzunk mindig az igéből. Veszünk-e eledelt magunkhoz, vagy csak akkor, amikor már nagyon ellankadtunk? Ezt nem szabad megvárnunk! Minden felesleges terhet ki kell dobálnunk, tennünk a mi szívünkből, hogy könnyebbítsük a hajót, így sokkal könnyebben elérjük a mi célunkat, amire el lettünk hívva. A délutánnak idejében pedig felszólított minket az ige ugyancsak Pék János testvéren keresztül, hogy erősödjünk meg a hitben, legyünk engedelmes szívvel minden elöljárónk iránt, minden dolgunk szeretetben menjen végbe. 1Kor 16: vers alapján hangzott Istennek igéje a mi számunkra. Nagyon áldásos napot tölthettünk el testvéreink körében. Július 23-án abban az örömteli eseményben lehetett részünk, hogy Kovács Diána testvérnőnk Budapesten alámerítkezett. Egy csodálatos alkalmat tölthettünk el ezen a napon. Az Úr kihívta őt a világból, és így egy új élettel áldotta meg, betöltötte Szentlelkével, minket pedig egy új taggal ajándékozott meg. Erre az ünnepségre elkísérte őt férje és kislánya is. Kívánjuk, hogy meg tudja tartani ezt az Istentől kapott hitet és kiteljesedjen nemcsak az ő, hanem a családja életében egyaránt. Július 30-án a súri zenekar látogatott el hozzánk. Ezen a napon ők végezték a szolgálatokat. Az imaórai szolgálatot Horváth Gábor testvérünk végezte, lehetőségünk volt kérni Istenünk áldását egész napunkra. A délelőtt folyamán Mrázik József testvérünk szolgálatát hallhattuk. A kánai menyegző példázatán keresztül megérthettük, milyen fontos, hogy meghívjuk életünkbe, szívünkbe Jézust. Ha Őrá hallgatunk, és megtesszük amit mond, csodákat fogunk átélni. Kulisek Tamás testvér pedig a Lukács 8: vers alapján tanított bennünket. Nem mindegy, hogy milyen szívvel megyünk Jézushoz. Csak látni akarjuk őt, mert kíváncsiak vagyunk rá, vagy igazi és élő kapcsolatban akarunk vele élni? Ha őszinte szívvel járulunk elé, akkor betölti minden szükségünket és megtanít bennünket az útra, amelyen járnunk kell. Délután Kulisek Kálmán és Kulisek György testvéreink szólták az igét. Fontos üzenetek voltak számunkra az ő szolgálataik által is. Szükséges nekünk, akik Istent imádjuk, hogy lélekben és igazságban imádjuk, ne legyen hamisság bennünk. A másik fő üzenetet pedig a vak Bartimeus példázatán keresztül érthettük meg. Nagyon fontos, hogy személyes találkozásunk legyen Jézussal, és ne legyen semmi gátja, hogy hozzá járuljunk. Ne tudjanak minket ettől a célunktól eltántorítani. Ha pedig hittel fordulunk az Úr felé, megadja nekünk mindazt, ami fontos a számunkra ha hasznunkra válik. Ezt a napot a zenekar csodálatos ének- és zeneszámai tették még színesebbé, áldásosabbá. Köszönjük testvéreinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és sok szép szolgálattal készültek számunkra. Kívánjuk az Úr Jézus áldását mindannyiunk életére és szolgálatára továbbra is! Szeretettel a kaposvári gyülekezet nevében: Kellán Sándorné 10

11 Hazaköltözött Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19:25.) Ezen igei gondolatok alapján vettünk búcsút Csúzi István testvérünktől, aki nemcsak mondta, hitte is hogy az ő Megváltója él, s vele kéz a kézben megy odaát. Sokszor hagyta el ajkát sok bizonyságtétel arról, amit Jézus tett és cselekedett az ő életében. Így mi is úgy hisszük, hogy az ő vágya beteljesült és ha testében nem is, de lelkével megláthatta az Urat. Sok átélése közül egyet említek, amikor látomásban láthatta, évekkel ezelőtt hazaköltözött hitvesét, amint egy folyó partján fehér ruhákat készítettek. A testvér megkérdezte: Kiké ezek a fehér ruhák, majd ő azt válaszolta: ezek azokéi akik a földi létben hűségesen jártak Jézus Krisztussal, és győztek. Azok kapnak hófehér ruhát. Sokszor bíztatott így bennünket a testvér, hogy legyünk hűségesek az Úr Jézus Krisztushoz, mert csodálatos hon vár odaát. Hírek Kecelről Földi porsátorától augusztus 2-án vettünk búcsút. Testvérünk 84 esztendőt kapott az Úr Jézus Krisztustól e földi létben. Búcsúztak tőle gyermekei, családja és a gyülekezet. A gyászistentiszteleti igeszolgálatot Szalma István testvér, a keceli gyülekezet lelkipásztora, a Jób 19:25-26 versek alapján végezte. A temetési énekszolgálatot a keceli énekkar végezte augusztus 30-án vettünk búcsút Turcsik Istvánné nővérünktől, aki 75 évi földi küzdelem után hazaért az ő Megváltójához. Nővérünk, élete alkonyán talált rá az igazi útra, Jézusra, akit ezután mindig követett és hűséges volt az ő Urához. Amikor csak tehette eljött, vagy hozták a testvérek az Úr házába. Az utóbbi években sokat szenvedett, az ő testében legyengült, de lelkében mindig ott élt a remény, hogy az Úr Jézus szereti őt. Ez a reménység már valóság lett az Ő lelke számára. A vigasztalás igéit Szalma István testvér, a Jób 7:9-10 és a Lk 23:46 igék alapján hirdette. A temetésen az énekszolgálatot a keceli énekkar végezte el. Szeretettel: Bottó Lászlóné Meghívó Szeretettel hívjuk és várjuk a szolgáló testvéreket az október 14-én megtartásra kerülő lelkimunkás továbbképzésre. A továbbképzést kor imaórával kezdjük és előreláthatóan ig tartjuk. Imádságos szívvel készüljünk erre az alkalomra és kérjük Istenünk vezetését és áldását. 11

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra)

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Manna II. évf. 11. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Dicsérjétek az Urat! ORGONAAVATÁS október 29. Ujjongó énekkel áldjuk az Örökkévaló Atyát! Halk himnuszokkal és

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben