Újév január 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újév 2011. január 1."

Átírás

1 2011. január 1. Az ünnepről: újév, más néven karácsony nyolcada, illetve Jézus körülmetélésének és névadásának az ünnepe (Circumcisio Domini). Az óegyházban eredetileg böjti nap volt, az ekkor véget érő napünnepi dorbézolásokkal szembeni protestálásként. Ma elsősorban profán ünnep, keresztyén előjellel azonban lehet Jézus segítségül hívásának az alkalma. Krisztussal a jövőbe Textus: János 14, Amit a textusról tudni kell exegetikai/kortörténeti megértés A János 14,1 6 perikópa Jézus búcsúbeszédeihez (Jn 13 17) tartozik, olyan események után található, mint az utolsó vacsora és lábmosás (13,1 20), Júdás árulásának (13,21 30), illetve Péter tagadásának (13,36 38) bejelentése. Közeledik tehát Jézus kereszthalála, amely a tanítványai számára megrázó esemény lesz. Mivel számukra Isten csak Jézusban volt megtapasztalható, illetve közelségét Jézusban élhették át, további életüket Jézus nélkül úgy élik meg, mint akiket maga az Isten hagyott el jóllehet ez egy félreértett állapot részükről. 1 Mivel Jézus földi személyével való közvetlen fizikai közösség halálával, illetve mennybemenetelével megszakad, kérdéssé válik a jövőbeli kapcsolat, ezért is beszél Jézus a jövőről. 2 1.v. Az előzmények után érthető, hogy a tanítványok érzelmei felkavarodtak, s az (utolsó) vacsora bensőséges atmoszféráját nyugtalanság és zaklatottság váltotta fel. taravssw felkavar, megráz, megzavar, felizgat, nyugtalanít, megrémít. (Ugyanez az ige szerepel a Jn 13,21-ben: Jézus megrendült lelkében, illetve a 14,27-ben s ez utóbbi a 14,1-el keretet ad az egész fejezetnek.) Az újfordítás ne nyugtalankodjék kifejezése kevésbé dinamikus és kifejező, mint amelyet az eredeti szó magában foglal, ezért érdemes figyelembe venni a többi jelentésárnyalatot. Bolyki a ne rendüljön meg, különböző német fordítások pedig az összezavar és megijed, megretten kifejezésekkel szemléltetik a görög szó eredeti intencióját. Tovább segítheti a szó megértését, ha figyelembe vesszük a fosztóképzővel ellátott változatát, az ajtaraxiva-t, ami a sztoikus rendíthetetlenség-ideál kifejezése volt. 3 A tanítványoknak azért is volt szükségük vigasztalásra és lelki megnyugvásra, illetve nyugtatásra, megerősítésre és bátorításra, mert Jézus távozása felkavaróan hatott rájuk, 4 illetve krízisként élték meg azt. 5 Számukra Jézus a mindent, személyes jelenléte pedig a hit sarokpontját jelentette. A nyugtalanságuk okát 1 HAENCHEN: Das Johannesevangelium, SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes, Lásd: BOLYKI: Igaz tanúvallomás, HAENCHEN: Das Johannesevangelium, SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes,

2 Jézus elveszítésének félelme képezte, s vele együtt azt az életet is veszni látták, amely számukra maga Jézus volt. 6 A nyugtalanság és lelki zaklatottság megszüntetésére és orvoslására Jézus kizárólag az Istenben és az Őbenne való hitet látja, s nem az önuralom megőrzését, vagy a sztoikus nyugalomra való törekvést. 7 A Jézusban való hit azonban problematikussá válhat, mert eddig egy látható, addig a jövőben egy távolban lévő Jézusban kell hinniük. 8 2.v. oijkiva ház, háztartás, a görög nyelvben eredetileg különbséget tettek az oijkiva és az oi\ko" között. Az oi\ko" tágabb jelentéskörrel bírt, mint az oijkiva, előbbi egy elhunyt egész vagyonát, hagyatékát jelentette, míg az oijkiva jelentése csak a lakóházra korlátozódott. Mivel az oijkiva az Újszövetségben mindenekelőtt lakóház, illetve átvitt értelemben család és háztartás jelentéssel fordul elő, a Jn 14,2-ben és azt követő veresekben való megjelenése és használata sajátosnak tekinthető. A hj oijkiva tou' patrov" mou kifejezésnél többek között a gnosztikus fény-otthonra kell gondolni. Ahogyan a földi templom menedéket, illetve menedékjogot nyújt az üldözött ember számára, úgy áll Isten háza pihenőhelyként Jézus tanítványainak rendelkezésére, akiknek támadásokban volt részük. Az igehelynek létezik egy apokrif párhuzama az Énók 45,3-ban, ahol ugyanazzal az apokaliptikus tradícióval találkozhatunk, amikor Isten jövőbeli házainak sokaságáról beszél az író, 9 illetve az Énók 39,4-ben az igazak lakóhelyéről és szentek nyugvóhelyéről, a rabbinikus irodalomban pedig az igazak és istentelenek hét-hét hajlékáról olvashatunk. 10 A mennyei ház képe a vallásos üdv metaforája is lehet, melynek lakói a földi bizonytalanságból emeltettek fel, hogy az Atya és Fiú oltalmát és védettségét élvezzék, 11 de létezik olyan felfogás is, amely jelképesnek veszi a kifejezést, és elveti a szó szerinti értelmezést. Így az a Jézus által helyreállított igazi Isten-ember kapcsolatot látja a vers mondanivalójának v. paralambavnw magához vesz, magával visz, maga mellé vesz valakit. Passzív formájában a szinoptikus apokalipszis terminusa. Isten elfogadja, magáénak nyilvánítja, tehát nyilván az üdvösség, üdvözülés az ige végső jelentéstartalma. 13 Itt tehát nem egyfajta spirituális visszajövetelről van szó, hanem parúziáról, azaz, futurisztikus eszkatológiáról. 14 Jézus kijelentése arról, hogy a tanítványok tudják azt az utat, provokációként is értelmezhető. 15 Tamás 6 WILCKENS: Das Evangelium nach Johannes, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 364; BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, MICHEL: oijkiva, ThWNT, WILCKENS: Das Evangelium nach Johannes, SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes, HAENCHEN: Das Johannesevangelium, VARGA: Újszövetségi görög magyar szótár, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 366; SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes, 228.; BULTMANN: Das Evangelium des Johannes,

3 János 14,1 6 (Bultmann szerint balga 16 ) kérdése viszont azt érzékelteti, hogy a tanítványok még nem értették meg Mesterüket v. Jézus válasza egyes vélemények szerint a jánosi teológia magaslata. 18 Az ego eimi mondások a jánosi kinyilatkozatás teológia kulcsszavai, és egyben Jézus önmagáról szóló igehirdetésének centrumát képezik. Ezek által mondja el Jézus, hogy ki ő, mi akar lenni az emberek számára, és hogyan/miként kell őt érteni. Az én vagyok mondások metaforái a közérthetőség kedvéért az emberek által megtapasztalt világból, valóságból származnak, s így teszi János szemléletessé és érthetővé Jézus Messiás voltát. 19 Bultmann szerint az én vagyok kezdetű mondatok az életet kereső kérdésekre adott válaszok, s ezek a válaszok feltételezik, hogy az ember többé-kevésbé nyilvánvalóan tud arról, hogy rá van utalva arra, aki az életet adja. Ugyanakkor Jézus ezzel a vótummal úgy mutatkozik be, hogy ő az, akit a világ vár, aki betölt minden várakozást. 20 Három meghatározást mond itt magáról Jézus, melyből az első az út (konkrétum), a másik kettő az igazság és élet (absztrakt fogalmak), fölé van rendelve. Az út metaforájának hátterében a bölcsességirodalom terminológiáját lehet felfedezni (pl. Péld 4,11 14; 8,22). János úgy alkalmazza ezt, hogy választ adjon az emberi élet értelmét és célját illető kérdésekre, és ugyanakkor Jézust az üdvösséghez vezető egyetlen útként kvalifikálja. 21 A hármas önmeghatározást Bolyki a következőképpen magyarázza: Az, hogy Jézus az út, azt jelenti, hogy egyedül ő vezet az Atyához. Az, hogy ő az igazság, azt jelenti, hogy egyedül ő képes nekünk az Atya valóságát kijelenteni. Az, hogy ő az élet, azt jelenti, hogy a nyilvánvalóvá vált igazság számunkra nem maradt a szemlélet világában, hanem azt ajándékba kaptuk, Jézus által részeseivé váltunk annak, létformánkká vált a közösség isteni élettel. 22 Ugyancsak ő hivatkozik Aquinói Tamásra, aki szerint Jézus embersége alapján az út, istensége szempontjából pedig az igazság és az élet. 23 Jézus úgy út, hogy egyben a cél is. Nem csupán az igazság tudója, hanem ő maga az igazság. 24 A vers és egyben a perikópa üzenetének tömör összefoglalását látom a következő értelmezésben: Nincs más megváltó. Nincs más szabadító. Krisztus nélkülözhetetlen az embernek A perikópa megértése teológiai összefüggések feltárása A perikópa korábban Misericordias Domini (Húsvét utáni 2. vasárnap), illetve Mennybemenetel ünnepére volt kijelölve, s csak az utóbbi évtizedekben került 16 BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 366. idézi Schnackenburgot. 19 SCHNELLE: Theologie des Neuen Testaments, BULTMANN: Az Újszövetség teológiája, 305; SCHNELLE: Das Evangelium nach Johannes, BOLYKI: Igaz tanúvallomás, uo BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, LENKEYNÉ: János evangéliuma, 40. 7

4 Újév napjára. Így érdemes a textust ennek az alapvetően nem egyházi ünnepnek a karaktereit figyelembe véve teológiai reflexió alá vetni Lelkigondozói aspektus. Jézus a felkavarodott szívű tanítványokat szólítja meg, akiket sokkhatásként érték a korábbi fejezetben elhangzottak, s ami rájuk vár (a szenvedéstörténet brutális-tragikus eseményei), újabb krízishelyzet elé állítja őket. Jézus lelkigondozása, erősítése azonban figyelmen kívül hagyja az emberi lehetőségeket; nem önuralomról, önbizalomról és önmegvalósításról beszél, hanem hitről. Szavai szerint csakis az őbenne és az Istenben való hit képes arra, hogy az embert a kritikus időszakokon átsegítse. Ez a megvilágítás kritikai fénybe állítja napjaink emberközpontú megoldási javaslatait, amelyek éppen a saját erő és képességek felfedezésében látják a krízisből kivezető utat. Luther magyarázata szerint: Láthatod tehát, hogy mit jelent Istenben hinni, ugyanis egy olyan szívet nyerni, amely nagy és rettenthetetlen minden ellen, amit az ördög és a világ képes okozni, legyen az szegénység, szerencsétlenség, szégyen és bűn. Egy olyan embernek keresztyénnek kell lenni, aki figyelmen kívül tud hagyni mindent, ami a világban van, jót és rosszat egyaránt 26 Ebből egyenesen következik a keresztyén ember kritikai távolságtartása az evilági kategóriákkal szemben, azaz mindent a hit kritikai funkciójával kell szemlélnie Eszkatológiai aspektus. Jézus mennybemenetelekor a tanítványaival való közvetlen kapcsolat véget ért. Ez után mindenek fölött áll, más kategóriákban él írja Török István. 27 Ez egyrészt Jézus lelki jelenlétét jelenti, másrészt a visszajövetel, a parúzia kérdését foglalja magában. János evangéliumában Jézus visszajövetelével kapcsolatosan a visszatérés idői meghatározatlanságáról (14,3), a feltámadott megjelenéséről (16,16) és a vigasztaló (paravklhto") eljöveteléről (14,16; 21,23) van szó. Ez utóbbi ajándékozza a tanítványok számára azt a lehetőséget, hogy Isten Jézusban való kijelentésével fenn tudják tartani a kapcsolatukat (14,18 31; 15,26). 28 A textusban nem csupán Jézus visszajövetelének a motívuma kap hangsúlyt, hanem az a köztes idő, amit Jézus a mennyei Atyánál tölt, illetve annak a célja, a helykészítés és a jövőbeli mennyei közösség előrevetítése. Ravasz László szépen fogalmazza meg ezt az elkövetkezendő valóságot: Istennek van egy otthona. Van egy hely, ahová hazavárnak: végleges és örök otthonod. 29 Érdemes az ideiglenes és végső összefüggésében az utolsó-utolsóelőtti bonhoefferi kategóriáját ezen a ponton emlékezetbe idézni: A keresztyén élet a végsőnek hajnala bennem, Krisztus bennem való élete. Egyben mindig életvitel az utolsóelőttiben, amely a végsőre vár. A keresztyén élet jelentősége a végsőben nyugszik, de az utolsó előttinek is megvan a maga jelentősége Ha a végső, 26 LUTHER: Evangelien Auslegung, TÖRÖK: Dogmatika, ROWLAND: Parusie, In: RGG RAVASZ: Az Újszövetség magyarázata, BONHOEFFER: Etika, 33. 8

5 János 14,1 6 atyai házra tekintünk, akkor a felől relativizálódik a földi hajlék, a földi egzisztencia is Krisztológiai aspektus. Az, hogy Jézus az út az Atyához, két dolgot hangsúlyoz. Egyrészt azt, hogy Jézus személye megkerülhetetlen, másrészt ebből kifolyólag nincs szükség más útra, vagy más módszerre az Istenhez vezető utat illetően. Kérdéses azonban, hogy ezt a passzust ( senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam ) pl. az ApCsel 4,12-vel együtt lehet-e egyfajta látens keresztyén abszolutizmusigénynek tekinteni, amely objektív ítéletet mond más, nem keresztyén vallások szoteriológiai státusza felett, vagy közvetlen meghívásként kell értelmezni, hogy az ember hitben bízza rá magát Krisztusra? A problémát felvető Hans-Martin Barth az utóbbit preferálja. 31 Fontos, hogy ebben a kijelentésében Jézus nem metaforikusan használja a kifejezéseket magára nézve, hanem identifikálja azokat önmagával. Nem olyan, mint az út, mint az igazság, és mint az élet, nem is nála találhatók, hanem ő maga az út, az igazság és az élet. A krisztológia kiemelésével egyrészt visszatérhet a gondolatmenet a 2.1. pont mondanivalójához, amely kétségessé tette az emberi cselekedeteket, magatartásformákat. Ugyanakkor értelmet ad az emberi egzisztenciának is. Ha Jézus maga az élet, akkor nem válik kérdéssé az emberi élet értelme (nem csak biológiai értelemben, mert itt nem a bioõ, hanem a zoh kifejezés áll), sőt egész sorsunk Jézusban nyerhet értelmet. Az igazság abszolutizálásának veszélyét is el lehet kerülni, amennyiben elfogadjuk, hogy Jézus az abszolút igazság, s innen nézve minden más csak relatív. 3. Prédikációvázlat 3.1. Tegnap és holnap között Alapigénk és a mai nap ellentmondásban állnak egymással. Míg mi köszöntjük az újesztendőt, felolvasott textusunkban Jézus búcsúzik az övéitől. Nem kifejezetten örömre és ünneplésre hívnak Jézus első szavai, mert mögöttük ott van annak a keserűsége, amelyet Júdás árulásának és Péter tagadásának a bejelentése okozott: a döbbenet, a kétkedés, a negatív meglepődés. De ott áll még a tanítványok előtt Jézus szenvedésének, halálának a tragédiája, brutalitása. Így érthető a tanítványok lelkiállapota, amelyet Jézus nyugtalannak, háborgónak, megrettentnek nevez. Ellentétes érzések uralkodhatnak bennük. Egyrészt ott van a Jézussal eltöltött boldog idők szépségére való visszaemlékezés, másrészt a korábban bejelentett és előrevetített tanítványi kudarc, amely aggodalommal tölti el őket. Újév első napján nem ismerős életérzés ez a mi számunkra is? Hisz míg talán sokan rezignáltan tekintünk vissza az elmúlt esztendő szépségeire, addig félünk és aggódunk a jövendő miatt, s egyáltalán: egy újesztendő kapujában számtalan dolog miatt szoronghatunk és nyugtalankodhatunk. Vagy éppen az elmúlt év keserű tapasztalatai, csalódásai tesznek aggódóvá sokunkat. Minket is jellemezhet tehát a tanítványok lelki állapota: nyugtalan, háborgó szívvel lépjük 31 BARTH: Dogmatik, 63. 9

6 át sokan az év küszöbét. Szeretnénk megélni és körülöttünk megvalósulni látni Himnuszunk sorait: megbűnhődte már e nép a múltat és jövendőt. Menynyire megnyugtató volna, ha nem kellene állandóan számolni. Nem számolni a félelemmel, s mindazzal, ami félelmet okoz. Ugyanakkor, nem számolni a lehetőségeinket s azoknak végességét Ember és Isten között De mi lehet az orvosság, az ellenszer erre a mára már kortünetté, civilizációs betegséggé vált félelemmel és szorongással szemben? Természetgyógyászok hirdetik homeopátiás nyugtatóikat; pszichológusok és pszichiáterek magánkezeléseket ajánlanak; jósok és jövendőmondók tudni vélik azt, ami ránk vár; lelki és mentális trénerek az önmegvalósításra és önbizalomra késztetnek. Ez majd segít felszabadulni a szorongás alól hirdetteti magát számos praktika. De Jézus mást mond. Ajánlata egyszerű és jól ismert: higgyetek Istenben és higgyetek énbennem! A tanítványok talán mást vártak volna a Mestertől. Ne aggódjatok, minden rendben lesz. Én majd csodát teszek ismét, és látványosan megmenekülök én is, ti is valami ilyen kampánybeszéd közelebb állhatott volna a tizenkettő elvárásaihoz. Hiszen ők szerették volna elkerülni a bukást, önmaguk kudarcát, az árulást, a tagadást, az elfutamodást, a hitetlenséget és a kétkedést, és magát Jézus halálát is. Ha élt bennük (is) Jézusról olyan képe, amely a politikai Messiást tükrözte, akkor ők talán hősök szerettek volna lenni mellette. De Jézus annyira nem emberi módon viselkedik, beszél és cselekszik ebben az egész történetben. Annyira érződik, hogy itt a testté lett Ige szólal meg, és nem az ember. A sorsomat és a sorsotokat nem lehet elkerülni. De a bennem és az Atyában való hit megőriz titeket mondhatta volna Jézus. Mi is sok mindent el akarunk kerülni az új évben. Nem akar senki sem negatív változást, visszalépést, sem kevesebbet, kisebbet És ott van az igény bennünk a nagy ígéretekre, amelyek biztosítják a számunkra: jobb és szebb lesz majdnem minden körülöttünk, mint ami eddig volt. Magával az Istennel is így vagyunk, éppen ezért oly sokan elvárjuk áldásainak bőségét, gondviselésének láthatóságát és megtapasztalhatóságát, vezetésének világosságát és célba irányító voltát. Nem lélekmelengető szavakra van elsősorban a ma emberének szüksége, hanem kézzelfogható bizonyítékokra. Annyira akarjuk érezni, látni, és megtapasztalni az Isten áldását rajtunk ebben a világban, hogy közben teljesen elfelejtünk hinni abban a világban, ahonnan Jézus jött, ahová készül, ahol helyet készít a számunkra, s ahová tartunk mi is Átmeneti és örökkévaló között Jézus szavai egyértelművé teszik mind a tanítványok, mind a mi számunkra: e világi létünk, egzisztenciánk, sikereink és kudarcaink csak átmenetiek. Nem tartanak örökké. S mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy az esztendő fordulóján búcsút mondunk oly sok mindennek. Múlttá válik mindaz, ami még tegnap oly annyira foglalkoztatott bennünket. Átlépünk és túllépünk sok mindenen. Mintha 10

7 János 14,1 6 a tanítványok későbbi karrierje is ezt igazolná, lehet még a tagadó Péterből jó, Jézus nyáját legeltető pásztor. Jézus szavai mögött az is ott van: ne várjatok sokat ettől az élettől és ettől a világtól. Nem ámít, és nem ígér felelőtlenül. Talán a sok szentimentális és közhelyszerű újévi beszédek helyett jó volna nekünk is magunkévá tenni Jézus szavait: ne várjatok sokat ettől az évtől. Nem feltétlenül lesz jobb vagy szebb, mint az előző. S ennek is vége lesz. Aki Jézus tanításait megérti, az tisztában van azzal: itt ebben a létben minden csak ideiglenes és átmeneti. Egy biztos pont van ebben a létben: az maga Jézus Út és tévút között Hétköznapi és vallásos szótárunk kedvelt szava, allegorikus értelemben és metaforaként is az út. Mindenkinek van útja kinek színesebb, kinek kalandosabb, kinek kínnal, s kinek boldogsággal teli. Van, aki egyedül, van, aki társsal, van, aki Jézussal, s van, aki Isten nélkül járja végig. De Jézus meglepően mást mond. Nem azt mondja: én veled leszek az úton hanem azt: én vagyok az út S van ebben a kijelentésben valami radikális és elementáris. Nem ad más lehetőséget. Jézust nem lehet megkerülni, nem lehet helyettesíteni, nem lehet pótolni mással. És ebben ott van a vigasztalás is. Ha Jézus az út, akkor van jövőnk, van értelme a mi életutunknak. Ha Jézus a sorsunk, akkor nem élünk sorstalanságban. Új esztendő első napján elkerülhetetlen a kérdés: hogyan és merre tovább? Jó volt úgy és arra, ahogy és amerre az elmúlt évben mentünk, jártunk? Nos, Jézus nem akarja feltétlenül megválaszolni gazdasági, politikai, magánéleti kérdéseinket. Ő egy alternatívát kínál: önmagát, mint a hitünk tárgyát, alanyát és állítmányát; mint az örökkévalót; s mint az utat, amely az Atyához vezet. Lehet-e ennél jobb újévi fogadalom, mint az, hogy ezen induljunk el?! 4. További szempontok az istentisztelet alakításához Lekció: 1Móz 17,1 8; Zsolt 8 Énekek: RÉ 282; 294; 265. Imádság: Édesatyám, reménységgel van tele a szívem. Új terveket dédelgetek benne. Köszönöm, hogy megszülethettek bennem ezek a vágyak, és köszönöm, hogy eléd hozhatom őket. Te jól tudod azt is, hogy az örömteli várakozás mellett kételyek is megfogalmazódnak bennem. Vajon el tudom majd érni mindazt, amit célul tűztem ki magam elé? Lesz elég erőm, bölcsességem hozzá? Istenem, kérlek, te segíts az ismeretlen ösvényeken engem! Adj alázatos szívet nekem, hogy ne a magam feje után menjek, hanem észrevegyem, hogy merre vezeted lépteimet! Bátoríts, ha elcsüggedek, és légy velem 11

8 akkor is, ha szárnyalok! Hiszen nélküled minden terv kudarcba fullad, és minden ösvény a semmibe vész Felhasznált és ajánlott irodalom BARTH, HANS-MARTIN: Dogmatik, Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, BOLYKI JÁNOS: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, Budapest, Osiris Kiadó, BONHOEFFER, DIETRICH: Etika, Szentendre, BULTMANN, RUDOLF: Az Újszövetség teológiája, Budapest, Osiris Kiadó, BULTMANN, RUDOLF: Das Evangelium des Johannes, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, HAENCHEN, ERNST: Das Johannesevangelium, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), LENKEYNÉ SEMSEY KLÁRA: János evangéliuma, Debrecen, DRHE, LUTHER, MARTIN: Evangelien Auslegung 4., Johannes Kapitel 1 17, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, MICHEL, OTTO: oijkiva, In: GERHARD, FRIEDRICH (Szerk.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, V. Suttgart, Kohlhammer, RAVASZ LÁSZLÓ: Az Újszövetség magyarázata I., Budapest, Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, ROWLAND, CHRISTOPHER: Parusie, In: RGG 4 6. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), SCHNELLE, UDO: Das Evangelium nach Johannes, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, SCHNELLE, UDO: Theologie des Neuen Testaments, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, SZABÓ LAJOS (Szerk.): Jelzőtűz, Budapest, Luther Kiadó, TÖRÖK ISTVÁN: Dogmatika, Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet, VARGA ZSIGMOND: Újszövetségi görög magyar szótár, Budapest, Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, WILCKENS, ULRICH: Das Evangelium nach Johannes, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, Kovács Krisztián (Debrecen) 32 GYŐRI VIRÁG: Új tervekkel lépek tovább, in: Jelzőtűz. 12

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3.

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. 270 Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. Pünkösd utáni első vasárnap. Ehhez a vasárnaphoz viszonyítjuk az ún. ünneptelen félév vasárnapjait, Advent 1. vasárnapjáig: Szentháromság utáni 2. 3. stb. vasárnap.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Ravasz László: Kis dogmatika, Budapest 1990; Dr Török István: Dogmatika,

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (javasolt irodalom: Leonhard Goppelt: Az Újszövetség theológiája,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. május 27. péntek IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján Kovács Krisztián A néma lélek kiűzése 9,14 Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A megigazulás Pál apostol igehirdetésének tartalma

A megigazulás Pál apostol igehirdetésének tartalma A megigazulás Pál apostol tanítása szerint Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) konferenciája, Budapest, 2009.09.17. Reuss András Megjelent: Ökumené 2010/1, 17-21. o. A megigazulás Pál apostol igehirdetésének

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben