Tudományos életrajz. Tudományos teljesítmény az elmúlt 10 évben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos életrajz. Tudományos teljesítmény az elmúlt 10 évben"

Átírás

1 Tudományos életrajz 1. Általános adatok: - Név: Benedek Pál - Munkahely: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezıgazdaságtudományi Kar, Biológiai és Környezettudományi Intézet, Állattani Tanszék (Mosonmagyaróvár) - Születési hely, év (kor) Gönc, Beosztás: egyetemi tanár, tanszékvezetı, intézetigazgató - Szőkebb szakterülete: mezıgazdasági rovartan, megporzás-ökológia, növényvédelmi prognosztika - tud. fokozat (kandidátusi) megszerzésének éve: az MTA Agrártudományok Osztályának engedélyével, fokozat átugrással lett az MTA doktora (1993-ban), mert korábbi gyakorlati jellegő munkahelyén nem bíztatták kandidátusi fokozatot megszerzésére. Egyetemi doktori címet 1974-ben szerzett, amikoris 87 megjelent tudományos publikációja volt már! - az MTA Doktora cím és megszerzésének éve: a mezıgazdasági tudomány doktora, Tudományosmunkássága: Tudományos teljesítmény az elmúlt 10 évben élete során eddig összesen a, tud. közlemények száma összesen ebbıl nemzetközi tud. folyóiratban 7 59 hazai tud. folyóiratban c, hivatkozások száma összesen ebbıl nemzetközi tud. folyóiratban és könyvben hazai tud. folyóiratban és könyvben Alapképzettsége agrármérnök. Az Agrártudományi Egyetem Mezıgazdaságtudományi Karának (Mosonmagyaróvár) elvégzése után 1968-ban, az FM Növényvédelmi Szolgálat Központi Laboratóriumába került, ahol (ill. annak jogutódainál) 25 éven át az Országos Elırejelzési Csoport, majd Osztály vezetıje volt. Egyetemi doktori értekezését 1974-ben védte meg ( Káposztapoloskák címen), amikoris már 87 tudományos publikáció volt a teljesítménye. MTA doktori disszertációját A termesztett növények rovarmegporzása és a növényvédelem címmel 1993-ban - az MTA Agrártudományok Osztályának engedélye alapján fokozat-átugrással védte meg óta a Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezıgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár egyetemi docense, 1993 óta kinevezett egyetemi tanára. Gyermekkora óta tudományos munkát végez. Elsı tudományos publikációja gimnáziumi érettségi vizsgái elıtt jelent meg a Folia Entomol. Hung. c. folyóiratban (1961). Egyetemi tanulmányai során további 8 tudományos dolgozatot publikált ( ), s 3 ízben nyerte meg az OTDK Agrártudományi Szekció elsı díjat. Tudományos munkássága középiskolás és egyetemi évei alatt rovarfaunisztikai, rovarrendszertani problémákra terjedt ki. (Fol. Ent. Hung , Acta Biol. Debrecina , Zool. Azeiger 1969, Acta Entomol. 1967, Acta Zool , Faun. Abhandl. 1970, Mushi (Japán) 1971, Opusc. Zool ).

2 A Növényvédelmi Szolgálatnál tudományos tevékenysége hivatalos feladataihoz kapcsolódóan az országos növényvédelmi elırejelzés tudományos megalapozására és az elırejelzési módszerek fejlesztésére irányult. Kidolgozta a tájegységi (országos) elırejelzés elméleti alapjait (Növényvédelem , Z. PflKrankheiten PflSchutz 1975, EPPO Bull ). Munkatársaival kidolgozta a fontos mezıgazdasági kultúrák károsítóinak elırejelzési módszereit, s az ebbıl származó új tudományos eredményeiket magyar és angol nyelvő dolgozatokban tette közzé (Növényvédelem , Acta Phytophath. Entomol , Z. ang. Entomol ). A módszereket szakkönyvben foglalta össze (Mezıgazdasági Kiadó 1974). Tudományos munkaságának másik vonulata a megporzás-ökológia területére terjed ki, ami több tudományág, a rovartan (rendszertan, ökológia, etológia), a növénytan (virágzásbiológia) és a növénytermesztés ill. kertészet határterületén kialakult önálló diszciplína. Mások lucernára vonatkozó korai munkássága után nevéhez főzıdik a termesztett növények rovarmegporzása hazai kutatásának megalapozása és a megporzás-ökológia tudományterület mővelésének meghonosítása. Rovarmegporzási kutatása kezdetben a lucernát megporzó vadméhekre irányult. Megállapította, hogy a lucernát megporzó vadméhek eltérı életmódú rajzási csapatokba tartoznak (Acta Phytopath. Entomol. 1968), kimutatta, hogy a vadméhek egyes csoportjai a lucernán kívül a virágzó flóra eltérı típusú növényeihez kapcsolódnak (Z. ang. Entomol ), ezért a vadméhekre nem a rovarölı szer használat, hanem a virágzó flóra gyomirtás hatására bekövetkezı változásai idézik elı a legnagyobb befolyást, de ez másként hat az egyes rajzási csoportokra (Acta Phytopath. Entomol. 1972). Kimutatta, hogy a mezıgazdaság szerkezeti átalakulása, a változó mezıgazdaság szelektív nyomása döntı hatást gyakorol a vadméhekre (Acta Horticulturae 1997). Kutatásai más pillangós virágú takarmánynövények, a vöröshere és a bükkönyfajok megporzó vadméheinek ill. a vadméhek viráglátogatási viselkedésének, megporzási hatásfokának feltárására is kiterjedtek (Z. ang. Entomol , Apidologie 1974, Növényvédelem 1972, Növénytermelés ). Feltárta a vöröshagyma és a viráglátogató rovarok kapcsolatát és azok viráglátogatási viselkedésének jegyeit (J. apicult. Res. 1972, Z. ang. Entomol. 1977, Fol. Ent. Hung. 1976). Felderítette a mézelı méhek viselkedésének, sőrőségének hatását napraforgón ill. ıszi káposztarepcén (Növénytermelés 1972, Z. ang. Entomol. 1972). A termesztett növények rovarmegporzásával kapcsolatos kutatásainak korai eredményeit magyar nyelvő könyvben foglalta össze (Mezıgazdasági Kiadó 1974). Rovarmegporzási kutatásaihoz kapcsolódóan kimutatta, hogy egyes peszticidek gyorsan veszélytelenné válnak a méhekre, ami alkonyati (esti) méhkímélı védekezésre ad lehetıséget (Növényvédelem , Z. ang. Entomol. 1975). Ez ma már rutinszerő eljárás a gyakorlatban. Megállapította, hogy alapvetı különbség van a peszticidek toxicitása (ami laboratóriumi karakter) és ezek szabadföldi érvényesülése, tehát a veszélyesség között, s kidolgozta a peszticidek méhveszélyességi besorolásának új rendszerét (Növényvédelem, , Nemzetközi Mg. Szemle 1981), ami évtizedek óta része a peszticidek hivatalos minısítési követelményeinek. Méhtoxikológai kutatásainak eredményeit szakkönyvben foglalta össze (Mezıgazdasági Kiadó 1986). Az utóbbi 10 évben érdeklıdése a gyümölcsfajok rovarmegporzásának kutatása felé fordult. Ezirányú korai munkáira támaszkodva (Kertgazdaság ) feltárta a mérsékelt égövi fatermető gyümölcsfajok rovarmegporzást befolyásoló virág-karaktereit és a gyümölcsfajták között számos különbséget mutatott ki, megállapítva, hogy ennek döntı hatása van a megporzó méhek viráglátogatási viselkedésére és megporzási hatásfokára (Kertgazdaság , Horticultural Science , Acta Horticulturae , International Journal of Horticultural Science ). A rovarmegporzás intenzitásának fokozásával ellensúlyozható a túlkötıdés gyümölcstömeget csökkentı hatása (Horticultural Science 1996, 2

3 Acta Horticulturae 1997) valamint bizonyos korlátok közt a virágok tavaszi fagykárosodásából eredı terméskiesés (Internat. J. Horticult. Science 2000). Megállapította, hogy a rovarmegporzás idıtartamának korlátozása egyaránt döntı az önsteril és az öntermékeny gyümölcsfajok kötıdésében, habár az utóbbiak az enyhe korlátozásra nem, csak erıs csökkenésre érzékenyek (Horticultural Science 1994, Acta Horticulturae 1997). A gyümölcsfajokra vonatkozó kutatásainak eredményeit angol nyelvő könyv fejezetben foglalta össze (Insect pollination, p , In: Floral biology of temperate zone fruit trees and small fruits. Akad. Kiadó 1996). Tudományos publikációinak száma 230, ebbıl 23 könyv ill. könyvrészlet (7 angol és német nyelven), 108 magyar nyelvő tudományos folyóiratcikk, 77 idegen nyelvő (fıként angol) tudományos folyóiratcikk, 28 teljes terjedelemben publikált elıadás ill. az MTA által publikált tanulmány. Munkáira tudományos publikációkban 527 hivatkozást ismert (önidézés nélkül), ebbıl 299 a magyar, 228 a nemzetközi tudományos szakirodalomban található. Hazai vonatkozásban leginkább prognosztikai, nemzetközi viszonylatban viszont legfıképpen rovarmegporzási munkáit idézik. Publikációit számos magyar és nemzetközi tudományos kézikönyv is idézi, bizonyítva, hogy eredményei beépültek és hasznosulnak a tudományos szakirodalomban (pl. McGregor: Insect pollination, USDA, Washington, 1976, Southwood: Ecological methods, Cambridge, 1878, Balás-Sáringer: Kertészet kártevık, Akad.Kiadó. 1982, Pesson-Louveaux: Pollinisation, INRA, Paris, 1984, Jermy-Balázs: A növényvédelmi állattan kézikönyve kötetei, Akad. Kiadó, , Westrich: Die Wildbienen, Ulmer, Stuttgart, 1990, Free: Insect pollination of crops, Acad.Presss, London, 1993). Tudományszervezıi képességét bizonyítja, hogy bár 25 éven át gyakorlati munkahelyen (a Növényvédelmi Szolgálatnál) dolgozott, ott számos munkatársa és a MTA NKI valamint más kutatóintézetek néhány munkatársának bevonásával közös kutatási programokat szervezett és valósított meg. Az utóbbi évtized folyamán több pomológus kutatóval alakított ki élénk és igen tevékeny kutatási együttmőködést, s ezzel a gyümölcsfajok rovarmegporzásának kutatásában tudományos iskolát teremtett. Tudományos folyóirat cikkeinek nagy részét társszerzıkkel írta, legtöbbnek elsı szerzıje. Tudományos teljesítményének nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy elnyerte szőkebb szakterülete, a megporzás ökológia 8. világkonferenciájának szervezési jogát (8 th International Pollination Symposium), amit több mint 30 országból érkezett tudósok részvételével július e között nagy sikerrel valósított meg (Mosonmagyaróváron). A konferencia 2 nemzetközi tudományos társaság, az ICPBR (International Commission of Plant-Bee Relationships, a scientific member of the International Union of Biological Siences) és az ISHS (International Society of Horticultural Science) védnöksége alatt valósult meg. 3. Gyakorlati értékő tudományos teljesítmény: A növényvédelmi elırejelzés országos és helyi rendszerét a rendszerváltozással párhuzamosan szükségszerő változások után az általa kidolgozott elméleti alapokra támaszkodva kezdik ismét fokozatosan fejleszteni. A gyakorlatban a kertészeti és a szántóföldi kultúrák esetében ma is az általa, munkatársaival kidolgozott prognosztikai módszereket alkalmazzák. A peszticidek méhveszélyességének hivatalos minısítése az általa kidolgozott alapelvek, módszerek és kritériumok szerint valósul meg. A méhkímélı növényvédelem a gyakorlat az általa kidolgozott alapelveket és módszereket használja. A termesztett növények méhes megporzáséban a gyakorlatban az általa kidolgozott módszereket veszik alapul, ami különösen az új, nagy állománysőrőségő gyümölcsösök termésfokozásának megteremtésében nélkülözhetetlen. 3

4 a, tudományos könyvek száma összesen. 4 ebbıl idegen nyelvő: - magyar nyelvő: 4 b, tankönyvek: - c, tud. könyvrészletek száma összesen: 19 ebbıl külföldi: 6 hazai. 13 d, sikerrel védett aspiránsok szám összesen: - Megjegyzés: 1993-ban fokozat átugrással szerzett tudományos fokozatot (a mezıgazdaságtudomány doktora), így addig aspiránsa nem lehetett. Jelenleg 2 doktorandusz hallgatója van. e, részvétel doktori programban: igen mint programvezetı: - tárgyfelelıs: - Az Integrált növényvédelmi módszerek elméleti alapjai c. doktori képzési program keretében (programvezetı: Sáringer Gyula, Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar) a Növényvédelmi prognózis c. kötelezı tantárgy felelıse. - A Precíziós növénytermesztési módszerek c. doktori képzési program keretében (programvezetı: Kuroli Géza, Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mezıgazdaságtudományi Kar) a Prognosztika, a Biológiai növényvédelem, a Növénykárosítók ökológiája c. kötelezı, valamint a Rovarmegporzás és növényvédelem c. fakultatív tantárgyak felelıse. témavezetı: 6 meghirdetett téma vezetıje a Precíziós növénytermesztési módszerek c. doktori képzési programban (programvezetı: Kuroli Géza, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezıgazdaságtudományi Kar) doktoranduszok száma jelenleg: 2 f, részvétel a tudományos minısítésben: Tudományos fokozatának megszerzésre óta rendszeresen bevonják a tudományos minısítési eljárásokba óta tagja az MTA TMB Növénytermesztési, majd az MTA DT ideiglenes Növénytermesztési szakbizottságának, elnöke számos kandidátusi és PhD védésnek, bizottsági tagja ill. titkára számos doktori védésnek, opponense kandidátusi, PhD és doktori értekezéseknek. 4. Vezetı tisztségek a tudományos közéletben: a, Nemzetközi tudományos szervezeti tagság és tisztségei: - International Bee Research Association, tagság 1973-tól - International Commission of Plant-Bee Relationships, tagság 1981-tıl tagság, 1996-tól vezetıségi tagság - council member - International Society of Horticultural Science, tagság 1994-tıl b, Hazai tudományos szervezetek tisztségei: - Magyar Agrártudományi Egyesület, Növényvédelmi Társaság, vezetıségi tagság 1976 óta, Elırejelzési Szakosztály elnöke , Agrozoológiai Szakosztály titkára , Agrozoológiai Szakosztály alelnöke 1999-tıl c, Hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztıbizottsági tisztsége: - Beitrage zur Entomologie, szerkesztı bizottsági tag ( ) - Acta Agronomica Óváriensis, szerkesztı bizottsági tag (1994 óta) 4

5 - Növényvédelmi Tanácsok, szerkesztı bizottsági tag (1994 óta) - Horticultural Science (Kertészeti Tudomány) szerkesztı bizottsági tag és a megporzási rovat vezetıje ( ) - Acta Phytopathologica et Entomologica, szerkesztı bizottsági tag (1998 óta) - International Journal of Horticultural Science, szerkesztı bizottsági tag és a megporzási rovat vezetıje (1999 óta) 5. Tudományos díjak, elismerések külföldi. hazai: - Frivaldszky emlékplakett, 1973 (Magyar Rovartani Társaság) - Mezıgazdaság Fejlesztéséért, 1990 (Magyar Agrártudományi Egyesület) 6. Legfontosabb 10 publikációja 1. BENEDEK P. (1969): Flower visiting habits of lucerne pollinating wild bees and the increasing of wild bee population by providing unbroken feeding possibilities. Z.ang. Ent., 63: BENEDEK P. - GAÁL E. (1972): The effect of insect pollination on seed onion, with observations on the behaviour of honeybees on the crops. J. apic. Res., 11: BENEDEK P. (1974): Struktur und Herkunft der Wildbienen-Populationen auf Feldern der Zottelwicke in Ungarn, ein Vergleich mit Populationen in Anderen Gebieten Europas und in Anderen Futterleguminosen. Apidologie, 5: BENEDEK P. - SURJÁN J. - FÉSÜS I. (1974): Növényvédelmi elõrejelzés. Mezõgazd. Kiadó, Budapest. 5. BENEDEK P. (1976): Effect of environmental factors on the foraging rates of honeybees in red clover fields. Z. ang. Ent., 81: BENEDEK P. (1988): Poloskák-Heteroptera. In: Jermy T. - Balázs K.szerk.: A növényvédelmi állattan kézikönyve. Akad. Kiadó, Budapest,1: BENEDEK P. - NYÉKI J. (1994): A comparison of flower characters affecting bee pollination of temperate zone fruit trees. Horticultural Science (Kertészeti Tudomány), 26(2): BENEDEK P. (1996): Insect pollination of fruit crops. In: Nyéki J.- Soltész M. szerk.: Floral biology of temperate-zone fruit trees and small fruits. Akad. Kiadó, Budapest: BENEDEK P. (1997): Structure and density of lucerne pollinating wild bee populations as affected by changing agriculture. Acta Horticulturae, No. 437: BENEDEK P. (2000): Some flower characters, variety features and environmental effects affecting bee pollination of pear (Pyrus Commonis L.). Internat. J. Horticult. Sci., 6(3):

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL 1. A DOKTORI ISKOLA AZONOSÍTÓ ADATAI Kódszám: D9i Intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Részletesebben

DR. BENEDEK PÁL. PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: 2001 december30-ig

DR. BENEDEK PÁL. PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: 2001 december30-ig DR. BENEDEK PÁL PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: 2001 december30-ig 1.1. Tudományos könyvek 1. Könyvek és könyvrészletek BENEDEK P. (1969): Poloskák VII. - Heteroptera VII. (Nabidae, Reduviidae, Phymatidae, Leptopodidae,

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA

ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ALMAGYÜMÖLCSÖSÖK ROVARMEGPORZÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Finta Krisztina Készült a Nyugat-Magyarországi Egyetem Precíziós növénytermesztési

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente habilitált egyetemi docens Kertészettudományi Kar Biometria és Agrárinformatika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1991-1997 ELTE TTK, okleveles biológus SZIE KeTK, Kertészeti növényvédelem ELTE TTK,

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van:

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van: Követelményrendszer Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára A Biológiai Tudományok Osztálya az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Napirendi pontok: Habilitációs kérelem befogadása, eljárás megindítása; Kérelmek elbírálása; Egyéb ügyek.

Napirendi pontok: Habilitációs kérelem befogadása, eljárás megindítása; Kérelmek elbírálása; Egyéb ügyek. Jegyzıkönyv határozatai Készült a Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola ülésén Mosonmagyaróvár, 2011. február 15. Napirendi pontok: Habilitációs kérelem befogadása,

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 E-mail(ek)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán kutatóprofesszor Kertészettudományi Kar Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1944-1948 Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, agrármérnök Tudományos fokozatok, címek:: 1957,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szávai Ferenc

Oktatói önéletrajz Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2000-2003 PTE, német 1990-1993 MTA TMB ELTE, történelem aspiráns 1988-2001

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési módszerek Doktori Iskola Doktori

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 282 E-mail(ek)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV március i módosítással

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV március i módosítással DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV 2009. március 2011.06.25-i módosítással I. A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola minıségbiztosításának alapelvei

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

IDÉZETTSÉG A magyar és idegen nyelvő nyomtatott tudományos szakirodalomban (kéziratos munkák, értekezések és önidézés nélkül) 2002.

IDÉZETTSÉG A magyar és idegen nyelvő nyomtatott tudományos szakirodalomban (kéziratos munkák, értekezések és önidézés nélkül) 2002. DR. BENEDEK PÁL egyetemi tanár, a mezıgazdaságtudomány doktora IDÉZETTSÉG A magyar és idegen nyelvő nyomtatott tudományos szakirodalomban (kéziratos munkák, értekezések és önidézés nélkül) 2002. február

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2011 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

Jegyzıkönyv határozatai Készült a Mosonmagyaróvári Kar Doktori Tanácsa ülésén augusztus 30. KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁBAN HOZOTT HATÁROZATOK

Jegyzıkönyv határozatai Készült a Mosonmagyaróvári Kar Doktori Tanácsa ülésén augusztus 30. KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁBAN HOZOTT HATÁROZATOK Jegyzıkönyv határozatai Készült a Mosonmagyaróvári Kar Doktori Tanácsa ülésén 2006. augusztus 30. Napirendi pontok: Kérelmek elbírálása Javaslat PhD fokozatok odaítélésére Egyéb ügyek KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

Prof. Dr. Kiss Éva és Prof. Dr. Székely Csaba könyvajánlója

Prof. Dr. Kiss Éva és Prof. Dr. Székely Csaba könyvajánlója Prof. Dr. Kiss Éva és Prof. Dr. Székely Csaba könyvajánlója Rétvári László: Európa történeti földrajza és gazdaságtörténete Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2010. 232 o. A közelmúltban jelent meg Rétvári

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

2. Elızmények és alkalmazott módszerek

2. Elızmények és alkalmazott módszerek A magyar bútoripar megkülönböztetett szerepet tölt be a feldolgozóiparon belül. Az értékes és gazdag hagyományok, a magas képzettségi színvonal, a már korábban kiépült jelentıs kapacitás, a szállítási

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK MUNKEHELY, BEOSZTÁS. Születési idı: Családi státus: férjezett, három gyerek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK MUNKEHELY, BEOSZTÁS. Születési idı: Családi státus: férjezett, három gyerek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Születési idı: 1973. 06. 26. Családi státus: férjezett, három gyerek Elérhetıség Munkahely: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológia Tanszék,

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

A Hadtudományi Bizottság speciális MTA doktori követelményei

A Hadtudományi Bizottság speciális MTA doktori követelményei 2. sz. melléklet A Hadtudományi Bizottság speciális MTA doktori követelményei Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága hatáskörébe a honvédelemmel, a haderık történeténetével, hazai és nemzetközi fejlıdésével,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Turizmus Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994 Harvard Business School, Advanced Management Program 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Bernáth Jenő. Karrier. egyetemi tanár. Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Bernáth Jenő egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1962-1967 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Agrármérnöki Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Magyar nyelven megjelent közlemények:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Magyar nyelven megjelent közlemények: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Magyar nyelven megjelent közlemények: Tóásó, Gy. (1985): Különbözı extrahálási módszerekkel kapott "könnyen oldódó" mikroelemtartalom összehasonlító vizsgálata humuszos öntéstalajon.

Részletesebben

NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Terbe István

Oktatói önéletrajz Dr. Terbe István egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Kertészeti Egyetem, Okleveles kertészmérnök 1978-1980 Kertészeti Egyetem, Talajerő-gazdálkodási

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178)

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178) Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológii és klimatológiai alapismeretek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 291-314.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR Nyilvántartási szám: Tárgy: DEENK/20/2016.PL PhD Publikációs Lista Jelölt: Czimbalmos Ágnes Neptun kód: MO56MV Doktori Iskola: Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben