Vele együtt élünk Róm.6,8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vele együtt élünk Róm.6,8"

Átírás

1 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 1 Vele együtt élünk Róm.6,8 Szokatlan órában gyűlünk össze és rendkívüli módon üljük Urunk feltámadását. A templom bejáratánál tüzet lobbantunk az éjszaka sötétjében. Lángjánál ünnepélyesen meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, erről pedig a templom többi gyertyáját. A sötétség Jézus halálára emlékeztet, Nagypéntekre, amikor Jézus alászállt a holtak sötét országába. A húsvéti Vigílián fellobbanó tűz Jézus húsvéti feltámadásának jelképe. Arra utal, hogy Jézus legyőzte a halált és a megdicsőült testével új életre támadt. A húsvéti gyertya, rajta Jézus öt szimbolikus sebével még inkább kifejezésre juttatja ezt. Az élettelen kovakövek összeveréséből kipattanó tűz a halálból feltámadt Krisztus új életét jelzi. A holt kövekből életre keltett tűzről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, az élő Krisztus jelképét, akitől mindannyian új életet nyerünk. Ezt szépen jelzik égő gyertyáink, amelyek az egyetlen húsvéti gyertya lángjáról gyulladnak lángra. Ezen az éjszakán ügyetlen dolog lenne öngyújtót vagy gyufát használni gyertyáink meggyújtásához. Ez annak cáfolata lenne, hogy Krisztus új életre támadt a halálból, legyőzte a halált és Általa, Vele és Benne mindannyian új életre támadunk. A természet tavaszi ébredésének idején az ember ősidők óta jelképes cselekedetekkel és szokásokkal igyekszik kifejezni meggyőződését, hogy minden látszat ellenére az élet mégiscsak erősebb, mint a halál, a halottnak tűnő téli dermedtséget előbb-utóbb felváltja a kikelet, az új élet. Erre utalnak a húsvéti szokásaink: a locsolkodás, a húsvéti hímes tojás vagy a húsvéti nyuszi. A tojásból kibújó élet feltöri annak kemény héját, kilép a holt anyag börtönéből, akárcsak Krisztus feltámadásakor, a zárt sziklasírból. A nyulak pedig igen termékenyek, az életet szimbolizálják. Az ószövetségi olvasmányok felolvasásakor hallani fogjuk, hogy a választott nép történelme során megtapasztalta a mindenható, teremtő, éltető, szabadító Isten erejét. Isten ismételten kimentette övéit az ellenség, a végleges megsemmisülés, a halál karmai közül. A reménytelen, leglehetetlenebb helyzetekben is szabadulást nyújtott neki. Ismételten új életre segítette, feltámasztotta népét. Erre emlékeztet a

2 2 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 3 húsvéti bárány, amely egyben áldozat és ajándék Istennek, az erőskezű Szabadítónak, a választott nép megmentőjének. Mindezek a szép szimbólumok Jézus Krisztusra emlékeztetnek, az Úrra, aki meghalt ugyan a kereszten, de feltámadt a halálból, most is él és uralkodik az Atyával. Emlékeztetnek az ember sorsára, jelenére és jövőjére Jézus Krisztusban. Ha vele élünk és halunk, akkor sorsunk az övé, amint ezt a szentmise szentleckéjében olvassuk: Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, akkor feltámadásában is egyek leszünk vele. ( Róm.6,35) Ez jut kifejezésre a keresztség szentségében. Általa az ember Jézus Krisztushoz csatlakozik. Vele együtt az Atyához jut és feltámad a halálból, mint Jézus. A víz az élet jelképe. Termékennyé teszi a kiaszott földet. Felfrissíti, új élettel tölti meg az elernyedt szomjazót. Az ember a haláltól veszélyeztetett, halandó életre született. Ezért látszólag a halál erősebb, mint az élet. A hívő ember vízzel megkeresztelkedik, hogy maradandó élettel rendelkezzék. A keresztvíz, az új élet fürdője által egybenő Krisztussal, megmártózik az örökkévalóság vizében és lényét átjárja a meg nem szűnő élet. Világosságot kap Krisztus világosságából, életet az ő megdicsőült életéből, amint ezt a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyák jelzik. Kereszténység és hit nélkül mindez teljesen hidegen hagyja az embert. Csak annyit jelent, mint a meleg szoba a külső szemlélőnek, aki kívülről nézi mások örömét és ünneplését. Kereszténység és hit nélkül magunk is csak külső leskelődők vagyunk. A keresztség által viszont Krisztushoz csatlakozunk, így győzelme a halál fölött a mi győzelmünk is. Krisztussal együtt Húsvét a mi győzelmi örömünnepünk is. Így érthető, hogy Húsvét éjszakáján keresztségünkre emlékezünk és megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. Megáldjuk a vizet és magunkra hintjük. Megújítjuk hitünket a Szentháromság egy Isten nevében, kezünkben az égő gyertyákkal, amelyek a húsvéti gyertyától, Krisztus világosságától kapják fényüket. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Kisztus feltámadt a halálból és többé nem hal meg; a halál nem uralkodik többé rajta. ( Róm 6, 8-9) Krisztussal eltemetkeztünk a hitben, hogy vele együtt feltámadjunk az életre: Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek és most az Istennek éltek, a mi Urunk, Jézus Krisztusban. (Róm 6, 11) István atya Tóth Árpád: Isten oltó-kése Pénzt, egészséget és sikert Másoknak, Uram, többet adtál, Nem kezdek érte mégse pert, És nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád; Bordáim közt próbáid éles kését Megáldom, s mosolygom az ostobák Dühödt jaját és hiú mellverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz: Próbáid áldott oltó-kése bennem Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, Új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz A kín, mert tudom, tied az én harcom, És győztes távolokba néz Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom. Nagyböjt a lelki megújulás ideje A nagyböjt mint azt minden vallását gyakorló katolikus tudja hamvazószerdával kezdődik. Az ősegyházben ez a szent idő több célt szolgált: a hittanulók előkészítése a keresztségre, a bűnösök vezeklésének ideje, a hívők számára lelki

3 4 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 5 megújulás időszaka, lelkigyakorlatokon részvétel, megemlékezés az Úr Jézus küzdelmeiről és szenvedéseiről és ezzel a húsvét misztériumának előkészítése. A közelmúltban és napjainkban a húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje az Úr Jézus szellemében. Krisztushoz mély alázattal imádkozva őszinte bánattal gyónjuk meg bűneinket, és az elégtétel elvégzése révén győzedelmes királyunk segítségével fel kell támadnunk a bűn sírjából. Ennek a célnak az eszközei: a böjtök megtartása, a rendszeres imádság és elmélkedés a hit, remény és szeretet jegyében és a jócselekedetek: nehéz sorsú, szegény embertársaink vagy rászoruló családok támogatása lélekben, velük való beszélgetésekben és adományok nyújtása számukra. Nagyböjt péntekjein lelkünk nemesítése érdekében és Krisztus szenvedésére emlékezve vegyünk részt aktívan a keresztutakon családunkkal együtt, és vállaljuk egy-egy stáció imáját bűneink megbánásaként és Krisztus megbocsátó szeretetéért. Megtisztult lélekkel pedig úgy készüljünk és úgy éljünk nagyböjtben, hogy majd a nagyhét szent három napja növelje lelkünk tisztaságát az Úr Jézusnak tetszően. Szebb lelki életünk alakításáért folytatott küzdelmeinkben adjunk példát családtagjainknak, barátainknak, embertársainknak, hiszen Krisztus a mi példaképünk. Őt is megkísértette a sátán, mi sem tudunk mentesek lenni a kísértésektől, de isteni mesterünk megmutatta, hogyan kell a csábításnak, a bűnre vezető alkalomnak ellenállni. Gyakoribb szentmisén való részvétellel, imádsággal, elmélkedő imával, lemondással, embertársaink nehéz helyzetben való megsegítésével, szép beszéddel, Istenben és Jézus Krisztusban való feltétlen bizalommal éljük meg ezen szent időt és további életünk mindennapjait, éveit! Amen. Hetényi Péter Szabó Lőrinc: Fény Sötét fényszórók: szemeim az eget lengő csóvákkal ostromolják. Föl, föl! Lent mennyi a teher, a rom! Csík, sáv: fent suhan a fénytorony s évezredek mérik a hosszát. Fény, fény, sugarak! Fények vagyunk mind: Isten lelke, öröm, remény. Óh szállni, lobogva a föld felett! A rettenetes életet, az örömet akarom én. Óh, élni! Szemeim sóvár tüze a felső végtelenbe szánt: láng habzik mindenütt: zene, szín: az anyag titkos ablakain az lüktet ki-be, az égi láng, a vágy, amit én fénynek nevezek és Szentléleknek a hívő: ő táncol bennem, ő rohan, hasonló bimbóban az ő ereje van, kovában, acélban is ő: ő öntözi, belül az anyagot, szomja éget, éhe habzsol, zsinórra fűzi a csillagokat,

4 6 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 7 indul s egy szívdobbanás alatt új világokba kapcsol. Ő vagyok én, a képzelet: ki törhet ellenem? Az Isten karja nyúl felém, s ha robbanó sugarakkal az ég tetején kószál földi szemem, fekete nyomoromat vakító tűzharsonákkal törve át tízezer Nap küldi az azúr bástyákról hozzám válaszul testvéri himnuszát. Február 24. péntek: SZENT MÁTYÁS APOSTOL ünnepe Este a szentmise után keresztút. Február 26. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA Kár, hogy rohanó világunkban eléggé elsikkadnak a szent idők. Az tud igazán ünnepelni, aki felkészült egy-egy ünnepre. Húsvétra a nagyböjt készít fel bennünket. Illik, hogy szerényebben éljünk, több önmegtagadást végezzünk. Illik, hogy felnézzünk a keresztfára, hogy bűnbánatot tartsunk, s ezáltal tökéletesedjék szeretetünk. Mk 1,12-15 Abban az időben: A Lélek arra ösztönözte Jézust, hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki. János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Lelki útravaló Február 22. HAMVAZÓSZERDA, A NAGYBÖJT KEZDETE Mt 6,1-6,18 Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Jó egyszer visszatérni abba, ahonnét vétetett a csont: a csöndben forrongó anyagba, ha teremtő sziklákat ont. Végső nyugalmadat ne ott várd, nem tárul még föl a titok. A szem-nem látta égi oltárt meglátod, ha méhe kidob. Így bujdosunk mi abban föl-le, mi ma dacos fejünkre hull: hamu s kavargó, szürke por.

5 8 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 9 Becéz, dobál zajongó öble, míg csak hajónk nem szabadul s a végtelen ölére forr. (Tűz Tamás) (Újgörög ortodox imádság) MÁRCIUS Az imaapostolság szándékai: Általános: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez. Missziós: Hogy a szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek. Március 2. péntek: Első péntek, a szentmise után a keresztutat a Karitász csoport, Rózsafüzér társulat és a Szent Mónika közösség tagjai vezetik. Március 3. szombat: lelki nap Anna nővéréknél óráig (Mátyás király út 29.) Verőcei Gábor farkasréti plébános atya vezetésével. Március 4. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA Az istenélmények, a jelenések nagy hatással voltak az Ószövetség embereire, Mózesre és a prófétákra. A csodálatos színeváltozás az apostolok lelkében erő- sítette meg a hitet. Ez a dicsőség vár mindazokra, akik hűségesek Jézushoz és vele hordozzák keresztjüket. Mk 9,1-9 Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. A vihar, mely esztendőkön át zúgott a világ felett, a népek élet-halál küzdelme, melynek kínjait átszenvedte minden nemzet, és az Isten ítélete, mely mindezekben kicsattant és az ember nagytakarását és bölcsességét megalázta, megrázta az emberiséget lelke mélyéig. S a megrendült lélek titokzatos mélységeiben titokzatos áramok fakadtak, és a lelkek tömegeit sodorják a kereszténység partjai felé. És ezt az áramot a Szentlélek hajtja, emberi hatalom nem képes feltartóztatni. A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapokon tervezett új rendet csak erkölcseiben megújult nemzedékek építhetik fel. A lelkiismeret-vizsgálat után tehát tartsunk bűnbánatot. Vetkőzzük le a régi embert, a gyáva, képmutató keresztényt. Elmélkedjük át az igazságosság jelentését minden vonatkozásban, és elmélkedjük át a szeretet tartalmát egész mélységében. (Márton Áron)

6 10 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 11 Március 9. péntek: este a keresztutat az ifjúsági hittancsoport vezeti. Március 11. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek Az Úr a te tanítód (Iz 30,18.20). Istenünk, Atyánk a templomban vár bennünket. Tanít, táplál, megbocsát. Isten ellen vétkezik, aki megszentségteleníti a templomot. Krisztus nem engedte meg, hogy az alkudozás és az üzletelés hangja háttérbe szorítsa az imádságot. Mindig illő módon viselkedjünk a templomban! Jn 2, A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: Emészt a házadért való buzgalom. A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni? Jézus azt válaszolta: Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem. A zsidók ellene vetették: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd? De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Hogy azzal az igaz érzülettel legyünk a küzdő Egyházban, amellyel lenni tartozunk, tartsuk meg a következő szabályokat: Dicsérjük a papnál végzett gyónást, és az Oltáriszentség vételét a megkívánt és kötelező feltételek mellett, évente egyszer, még inkább havonta, még sokkal inkább hetente. Dicsérjük a szentmisén való gyakori részvételt, úgyszintén az éneket, zsoltárokat és hosszú imákat a templomban és a templomon kívül. (Loyolai Szent Ignác) Március 16. péntek: este szentmise után a keresztutat a Kolping család tagjai vezetik. Március 18. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA Az éj leple alatt nemcsak a gonoszság működik, hanem az éj csendjében munkálkodhat a kegyelem is. A hosszú éjszakában nemcsak bűnbandák szervezkednek, hogy bűntetteket hajtsanak végre, hanem imádkozni, elmélkedni és megtérni is lehet. Az éjszaka Istenhez is elvezetheti az embert. Ahogy Nikodémus esetében is történt. Jn 3, Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfi át is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.

7 12 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 13 Nem büntethetné Isten érzékenyebben az embert, mint ha megengedné, hogy minden kívánsága szerint történjék. Józsefnek testvérei sohasem használhatták volna annyit szeretetükkel, mint amennyit használtak gonoszságukkal és gyűlöletükkel. Uram, adj nekem humorérzéket. Add meg a kegyelmet, hogy értsem a tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is továbbadjak belőle. (Mórus Szent Tamás) Március 19. hétfő: SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE FŐÜNNEP Mt 1, a Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: József, Dávid fi a, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Március 23. péntek: a keresztutat az elsőáldozásra készülők vezetik Március 25. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA Sok emberről meg lehetne mintázni a helytelen önszeretet szobrát. Sasszemmel nézik az érvényesülés, a gazdagodás lehetőségeit, lecsapnak mindenre, amiből előnyük származhat. Csak lemondani, alkalmazkodni, adni nem tudnak. Ügyes- nek, gazdagnak látszanak, valójában azonban nagyon is szegények. Sajnálatra méltóan üres az életük. Viszont örvendetesen gazdagabbá válik azok élete, akik Krisztusért feláldozzák önmagukat. Jn 12,20-33 Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet! Erre szózat hallatszott az égből: Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem. A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: Angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal hal meg. Szent Pál arra fi gyelmeztet, hogy amikor Jézus testét magunkhoz vesszük az Úr halálát hirdetjük. A mi keresztény életünk tápláléka tehát Krisztus halálából fakad. De nekünk is meg kell halnunk Krisztussal, hogy isteni életünk legyen. Lankadatlanul gyakoroljuk az engesztelést a magunk és mások, különösen a magyar föld bűneiért. Bűnbánatban, áldozatban, hangtalan keresztviselésben mossuk tisztára bűn-szennyes földünket, népünket. Hogy eredményes és üdvös legyen ez a szent igyekezet, Mária Szeplőtelen Szívén vezessük át! A keresztségi

8 14 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 15 fogadalom komoly mérlegelésével határozottan, a hitvallók és vártanúk szilárdságával ellene mondunk az ördögnek, minden cselekedetének és minden csábításának. (Mindszenty József) Március 26. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Főünnep Este 6 órakor az ünnepi szentmisében a lelki adoptáció kezdete. A messiási jövendölések valóra váltak azon a napon, amikor az idők teljességében Isten elküldte Gábor főangyalt a názáreti Szűzhöz. Az Ige testté lett a Szentlélek erejéből Szűz Mária méhében. Ezt az örömhírt ünnepeljük a mai napon. Lk 1,26-38 Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fi út szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Názáreti otthonok Jézus, Mária és József annyira nyitottak, készségesek voltak mások iránt, hogy názáreti házuk a Magasságbeli hajléka lett. Ha mi is hasonlóképpen törődünk egymással, akkor a mi otthonaink is a magasságbeli Isten hajlékává lesznek, názáreti házzá változnak. Szavainkkal sok mindent ki tudunk fejezni. Ha jót gondoltok másokról, ha jót szóltok róluk és hozzájuk, akkor a szív bőségéről tanúskodik szátok. Ha szíveteket szeretet tölti be, akkor beszédetek is szeretetteljes lesz, és a kiengesztelődést munkálja. Hol kezdődik a figyelmes szeretet? Odahaza. Ezért olyan fontos a közös imádság. Az a család, amelyik imádkozik, egységben él. S az egységben élő család tagjai úgy szeretik egymást, ahogyan Isten szereti őket. (Kalkuttai Teréz anya) Március 30. péntek 31. szombat április 1. vasárnap: Triduum; Lelkigyakorlatos szentmisék. A szentbeszédeket mondja Juhos Ferenc SVD atya, tartományfőnök. Március 30. péntek: A szentmise után a keresztutat a képviselőtestület tagjai vezetik. ÁPRILIS Az imaapostolság szándékai: Általános: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse őt a papságban és a szerzetesi életben. Missziós: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára. Április 1. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA A virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékeztet. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszönjük meg Dávid Fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevében, és elhozta közénk Isten országát. A 9 órai szentmise elején barkaszentelés és körmenet lesz. Mk 14,1;15,1-39 Két nappal húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és írástudók arra törekedtek, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy aztán megöljék. Egy dologban megállapodtak: Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép közt!.. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, bíborruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét nádszállal verték, leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte.

9 16 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 17 Miután így gúnyt űztek belőle, levették róla a bíbor ruhát és ráadták saját ruháját. Ezután elvezették, hogy keresztre feszítsék Egy arra járó embert, Cireinei Simont kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyahely volt a neve Felfeszítették a keresztre, azután megosztoztak ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát ráírták: A zsidók királya. Vele együtt két rablót is fölfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az írás: A gonoszok közé sorolták NAGYHÉT A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (Sacrum Triduum Paschale) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az élet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik, Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. Április 5. NAGYCSÜTÖRTÖK Esti mise az utolsó vacsora emlékére Legyen elég neked Krisztus, a Megfeszített Vele szenvedj, vele pihenj, nála nélkül se ne szenvedj, se ne pihenj. Ha arra vágyódsz, hogy Krisztust valóban elnyerd, sohase keresd őt keresztje nélkül. Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi Krisztus dicsőségét sem. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor oszd ki akaratodat a lelki szegények között, jöjj szelíden és alázatosan Krisztushoz, és kövesd őt egészen a Kálvária hegyéig, a sírig. (Keresztes Szent János) Nagycsütörtökön az esti misével elkezdődik a Húsvéti Szent Háromnap, és Húsvétvasárnap az esti dicsérettel végződik. Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról emlékezünk meg. E legszentebb napokon különösen is ápolnunk kell magunkban azt a lelkületet, mely Jézus Krisztusban is megvolt: Ő megalázta önmagát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely felette van minden névnek, s hogy minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr (Fil (2,9-11). A mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk. Felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta reánk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk levő valóság legyen. Köszönjük meg neki, hogy az Eukarisztiában itt maradt közöttünk. De ma este emlékezzünk meg Jézus szavairól is: Virrasszatok és imádkozzatok (Mt 26,41). Töltsünk együtt legalább egy órát virrasztva a szenvedésbe induló Krisztussal. Este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje. A szentségház teljesen üres. Az ünnepi mise örömben kezdődik. Hálát adunk a papságért, a szentmiséért, a szentáldozásért. Szólnak a haran-

10 18 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 19 gok és szól az orgona. De az utolsó vacsora fényét beárnyékolja a fájdalom, Júdás elárulja Jézust. A Dicsőség után elnémulnak a harangok és az orgona, a mise csendben folytatódik. Legyünk meggyőződve, hogy Isten mindig a közelünkben van. Úgy élünk, mintha távol lenne, messze, ahol a csillagok ragyognak és elfelejtjük, hogy itt is van, állandóan mellettünk. Itt van a közelünkben, m int szerető Atya. Jobban szeret minket, mint a világ összes anyja képes szeretni gyermekeit-, segít, buzdít, megáld és megbocsát. (Josemaria Escrivá) Április 6. NAGYPÉNTEK Urunk kínszenvedésének és halálának napján nem mondunk szentmisét, hanem magára a keresztáldozatra, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, mely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó győzelmének jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára, amelyen megszerezte üdvünket Megváltónk, és átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Valamennyien sokszor voltunk hűtlenek. Krisztus a mi bűneinkért is szenvedett és halt meg, ezért őszinte bűnbánattal járuljunk Urunk keresztjéhez: fejezzük ki hálánkat, szeretetünket és hűségünket. Jézust testi-lelki szenvedésekkel gyötrik. Hazugsággal vádolják, nádszállal és bíborköpennyel gúnyolják. Keresztet vitetnek vele, gyűlölködve szidalmazzák és káromolják őt. De ugyanakkor érzi Anyjának részvevő sóhaját, a szeretett tanítvány ragaszkodását, és örül a jobb lator megtérésének. A szenvedő Szolga áldozata beteljesedett. A földre sötétség borult, de fény gyulladt az üdvösség várók szívében. Felemelkedett a kereszt, lés áll, amíg a világ világ lesz. A mai szertartásnak három része van: 1.igeliturgia 2. hódolat a szent kereszt előtt, 3. szentáldozás. Börtönéveim legnagyobb, életmentő kegyelmének tudom azt a felismerést, hogy rájöttem, ebben az ügyben messze nem rólam, nem rólunk van szó. Valamilyen síkon két világ mérkőzik egymással: az Isten népe és az őt gyűlölőké. S ha elbizonytalanodtam volna ebben a felismerésben, megerősített benne a kegyelem, mikor röhögve üvöltötték: mit akar maga, maga senki? Maga az Egyház nevében van itt. S ha sejtették volna, hogy szavaik nyomán mekkora béke és milyen erő töltött el.a bőszült kirohanás ellenünk döbbenetes tanúság volt arról, hogy milyen hatékonynak ismerik el az imádságot, az Egyház imádságát, Isten erejét az erőtlenekben. (Tímár Ágnes) Ez az év egyetlen napja, amikor nincs szentmise. Délután 3 órakor keresztutat járunk a cserkészek vezetésével. A nagypénteki szertartás este 6 órakor kezdődik. A megfosztott oltár ma a Golgotára emlékeztet, amelyen Jézus keresztje állott. A nagypénteki szertartás részei: az Ige liturgiája; hódolat a szent kereszt előtt; áldozási szertartás; az Oltáriszentséget a Szent Sírhoz viszik Utána szentségimádás. Éjfélkor keresztút lesz a Harangvölgyben, 11 órakor indulunk a plébániáról, illetve fél 12-kor a 155-ös busz zugligeti végállomásánál lehet csatlakozni. Április 7. NAGYSZOMBAT A húsvéti vigília szertartása a húsvéti Szent Háromnap csúcsa. Azt hirdeti nekünk, hogy győzött a világosság a sötétség felett, az élet a halál felett. Mindennek mi is részesei lehetünk a keresztség által. Haljunk meg ezért a bűnnek, hogy Krisztussal feltámadhassunk az új életre.

11 20 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 21 A mai vigíliának négy része van: 1. tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvét örömének hirdetése (Exsultet)., 2. igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal, 3. a keresztség liturgiája és a keresztségi fogadás megújítása, 4. az Eukarisztia liturgiája. A vigilia szertartás 21 órakor kezdődik. Három eszköz van, ami az erényben és a tökéletességben való előrehaladásunkat segíti. Az első, hogy szenvedjünk Istenért, a második, hogy szüntelenül és buzgón imádkozzunk, a harmadik pedig, hogy önmagunkat megtagadjuk. (Alfonso Rodriguez) Április 8. HÚSVÉTVASÁRNAP, Krisztus feltámadása Isten feltámasztotta Fiát. A gonosz és házasságtörő nemzedék nem kapott más jelet, csak egyet, de egy nagyon lényeges jelet. Krisztus feltámadását. Beteljesedett, amit az Úr mondott: Amint Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is háromnap és három éjjel a föld szívében ((Mt 12,40). Jn 20,1-9 A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Méltatlan vagyok, Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis, azt kérem, hogy kegyelmeddel erősíts meg, ha félek, és mondd: Ne félj! Találjalak meg, ha kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Küldj úgy, mint az apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy Péterrel szívből kimondjam: Szeretlek téged! (Gyűrű Géza) Április 9. HÚSVÉTHÉTFŐ Az Egyház nem tud betelni a húsvéti örömmel. Ennek a gondolatnak szenteli Húsvét másnapját, mint tanácsolt ünnepet, Húsvét nyolcadát, sőt a Pünkösdig terjedő húsvéti időt. Az Egyház örül, hogy a sokat szenvedett, halálra ítélt és megfeszített Jézus feltámadt és él. S életet ad azoknak, akik hisznek benne és hűségesek maradnak hozzá. ÜNNEPI KYRIE Urunk, Jézus Krisztus, akit elküldött hozzánk az Atya, hogy életet és üdvösséget adj az embereknek, Kyrie, irgalmazz nekünk! Urunk, Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy minden időben jóságodat tovább tudjuk ajándékozni mindenkinek, Krisztus, irgalmazz nekünk! Urunk, Jézus Krisztus, aki művedet folytatod Egyházad által, hívj meg sokakat Evangéliumod tanúságtevő szolgálatára, Kyrie, irgalmazz nekünk! (Herbert Kris)

12 22 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 23 Április 15. Húsvét 2. vasárnapja, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Ma Húsvét második vasárnapja, ún. fehérvasárnap van. Az őskeresztény Egyházban eddig a napig hordták a keresztség alkalmával kapott fehér ruhát. Bennünket is emlékeztessen ez a vasárnap keresztény hitünkre és küldetésünkre. Jn 20,19-31 Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik:,,békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk:,,békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk:,,vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki:,,láttuk az Urat! Ő azonban így szólt:,,hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt:,,békesség nektek! Azután azt mondta Tamásnak:,,Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás azt felelte:,,én Uram és én Istenem! Jézus erre azt mondta neki:,,mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen. Amikor valaki visszatér az atyai házba, biztos lehet benne, atyja már várja őt. Különösen is érvényes ez a mennyei Atyára, aki egyszülött Fiát is áldozatul adta, hogy visszaszerezze mindazt, ami elveszett. Ne kételkedjünk tehát sohasem Isten atyai jóságában és irgalmasságában. (Valentin Lohr nyomán) Április 22. Húsvét 3. vasárnapja Az Ószövetség nagyjairól olvassuk a Bibliában: Hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után (Zsid 11, 13, 16). Isten megdicsőült Ábrahám, Izsák és Jákob életében, de különösképpen is megdicsőült Szent Fiának, Jézusnak feltámadásában. Neki köszönhetjük, hogy a mennyei haza örökösei lehetünk. Lk 24,35-48 A tanítványok Jeruzsálembe visszatérve elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Amíg ezekről beszéltek, Jézus maga állt meg közöttük, és azt mondta nekik:,,békesség nektek! Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte tőlük:,,miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik:,,van itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk:,,ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Azt mondta nekik:,,úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni halottaiból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.

13 24 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 25 Úr Krisztus, mérhetetlen értékű a te jelenléted misztériuma és az a titokzatos út, amelyen ránk vársz, hogy elvezess bennünket az Atyához. Téged követni, Krisztus, ez ma is és mindig azt jelenti, hogy áthaladtunk a húsvéti misztériumon. Amikor veled találkozunk, ezt kéred: hagyjuk el önmagunkat, és kövessünk téged. (Roger Schütz nyomán) Április 23. hétfő: SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ az Esztergom-Budapest Főegyházmegye védőszentje Április 25. szerda: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA ( ünnep) Április 29. Húsvét 4. vasárnapja Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja Húsvét negyedik vasárnapja, a hivatások világnapja. Az emberiségnek szüksége van hivatott vezetőkre, ők a nyájnak a jó pásztorai. Imádkozzunk, hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket, akik nem a romlás és a pusztulás, hanem az igazságosság és a béke útján vezetik a rájuk bízottakat. Különösen is imádkozzunk papi hivatásokért, hogy papjaink Krisztus jópásztori lelkületével gondoskodjanak a hívek üdvösségéről. Jn10,11-18 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut -- a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat --, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. A DERÉK PAP Minden szívekre szomjúhozva száll, minden virágon jóságot talál. Minden vágyaknak terülj-asztalkája: a mosolygóknak mosolyodó szája, Ő a búcsúsok Isten-szomjas vágya: ha megy a vígság-búcsús karavánja. Szomorkodóknak könnye-gördülése, halottas éjek öröm-arcú mécse. Minden vándornak jó utat mutat, a falu alszik, ő a bűntudat. Ő a kakasszó az alvók felett, Pétert ébresztő lelkiismeret. (Mécs László)

14 26 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 27 MÁJUS Az imaapostolság szándékai: Általános: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, melyek védik és erősítik a család szerepét. Missziós: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében. Május 3. csütörtök: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep) Május 4. első péntek: Az esti szentmise után Jézus Szíve litánia Május 6. Húsvét 5. vasárnapja Az Úr jósága virrasszon fölöttünk, őrizd meg a kezünk munkáját! (Zsolt 89,17). Az Úr jósága virrasztott Saul fölött s nem engedte elveszni. Így lehetett belőle Szent Pál. Isten jósága virraszt a történelem évszázadain át, folytonosan árasztja ránk szeretetét. Különösen is gondoskodik azokról, akik a krisztusi szőlőtőhöz tartoznak. Segítik őket, hogy Krisztusban bőséges termést hozzanak. Jn 15, 1-8 Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.. A LEGNAGYOBB, AMIT TEHETÜNK Isten azért teremtett minket és a világot, mert szeret minket. Milyen szép és milyen nagyszerű, hogy Istent megismerhetjük, szerethetjük és őt szolgálhatjuk! Ez a feladatunk ebben a világban. Minden más ezenkívül eltékozolt idő. (Viennay Szent János) Május 7. hétfő: Boldog Gizella emléknapja Május 12. szombat: Élő rózsafüzér Budapest körül Találkozás a Normafánál 10 óra körül. Május 13. Húsvét 6. vasárnapja A szeretet a legnagyobb a világon. A hívő ember legboldogítóbb ismerete Istenről, hogy ő a szeretet. Isten is azt értékeli bennünk legjobban, ha szeretjük őt és egymást. A szeretet adja meg cselekedeteink legfőbb értékét is. Aki igazán szeret, annak egyetlen cselekedete sem vész kárba. Jn 15,9-17 Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.

15 28 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 29 HIT ÉS KÖZÖSSÉG Az egyház történelmében mindig voltak olyan időszakok, amikor egyesek hitvallása mások hitének megerősítésére szolgál. Senki sem tud sokáig egyedül küszködve hinni! Közösségre van szüksége, amely védelmezi, erősíti. A kereszténység csak a szeretet közösségében tud kibontakozni, amelyet Jézus Krisztus Egyházként alapított, s csak benne tud teremtő módon életté válni. (Georg Moser) Május 20. vasárnap, URUNK MENNYBEMENETELE Főünnep A 9 órai szentmisén járulnak először szentáldozáshoz a felkészített gyermekek. Jézus azt mondta magáról: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,5). Ellenségei szerették volna, ha ez az út véget ér, ha ez az igazság csődöt mond, ha ez az élet megsemmisül a halálban. Jézus azonban az ő feltámadásával és mennybemenetelével keresztülhúzta ellenfelei számításait. Ő ma is él a mennyben. Egyháza által tanít minket, és mutatja az örök élet felé vezető utat. Mk 16, Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. MÁS SZERETNÉK LENNI Istenem, te jól tudod, mennyire szeretnék más lenni, mint ami vagyok. Miért kell olyannak lennem, amilyen most vagyok? Istenem, ezt te sem akarod. Olyan szeretnék lenni tehát, amilyennek te akarod, hogy legyek: hogy hasonlítsak Fiadhoz, Jézushoz, s igazi gyermeked legyek. Kérlek téged, Istenem, te, aki teremtettél engem, te alakítsd ki sorsomat, te vezess utamon, az örök élet útján, hogy mindig szeresselek, s tehozzád érkezzem. Ámen. (Raphael Hombach nyomán) Május 21. hétfő: Egész napos szentségimádás. Szentségkitétel reggel 8 órakor, 17 órától rózsafüzér, litánia; 18 órakor szentmise Május 23. szerda: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja Május 27. PÜNKÖSDVASÁRNAP Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni. Jöjj el Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot!

16 30 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 31 Jn 20,19-23 Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. ITT VAGY, VELEM VAGY Uram, Istenem, mennyei Atyám, Mily nagyszerű, hogy mindenütt Itt vagy velem, fi gyelsz rám, S ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, Akkor is látsz, ha elrejtem magam, S látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, Akkor is látsz, ha álmodom Hatalmas dolgokról s jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy énvelem És elkísérsz, akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, Amit ne hallanál, És ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz S jóságosan Viseled gondomat. (Jörg Zink) *A Lelki útravaló anyagának összeállításának forrásmunkájául felhasználtuk a B évre szóló Direktóriumot és Kis misekönyvet. Az evangéliumi idézeteket a Magyar Keresztény Portáról vettük. Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt (Munkácsy képe) Állok merengve, hosszan, áhitattal: Ez ő! Ilyen volt! Igy képzeltem én; Álmomban éjjel, elmélkedve nappal Kerestem arczát; végre föllelém. Mit a halandó gyönge ismerettel, Töprengve, könyvekből meg nem tanúl: Az a te nagy lelkedbe rejtezett el, Lángelméd érzi öntudatlanúl. Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon, S világrendünk hány bús kérdőjelét! A két kezet, mely áld, kötözve látom, Hallom a csőcselek»feszítsd meg«-ét. És hallom azt is, százszor hangosabban, De nem a trón, a vádlott hirdeti, Hogy a mi nem veszendő, halhatatlan: Halandó ember meg nem ölheti! Nincs a ki védje, nincsen pártfogója, Vérét szomjazzák a zsidó papok. Jósképpel áll; azt olvasom le róla:»feszítsetek föl! Én meg nem halok!«nézzétek őt! Két keze megkötözve. A nép üvölt:»feszítsd, feszítsd meg őt!«megszánja asszony, mégsem ő a gyönge. Leborulok ily óriás előtt.

17 32 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 33 Oly szelíd, alázatos, lemondó, - Ő az erény, igazság mártira. S oly büszke, hajthatatlan, égbe rontó: Ez ő! a Messiás, isten fia! Pilátus tétovázik... Nincs segítség! Látom, hogy el fogják veszíteni. De érzem: kikel sírjábul ismét... Meghal, mert ember; él, mert isteni. Mindszenty József emlékév Mindszenty József hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából országos rendezvénysorozatot hirdet az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ezt a párt és ifjúsági szervezetének képviselői jelentették be közös sajtótájékoztatójukon. Stágel Bence KDNP-s országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy tavaly is hirdettek tematikus évet Szólj bele a közéletbe címmel, amelynek apropóját az adta, hogy egy nyilvánosságra került felmérés eredménye szerint a év közötti korosztály harmada azt mondta, számára mindegy, hogy demokráciában vagy diktatúrában élnek-e, egyhetedük pedig a diktatúrát lényegesen jobbnak nevezte a demokráciánál. Akkor párbeszédre hívták az ország különböző pontjairól a fiatalokat annak érdekében, hogy Magyarország megújításában más típusú és jellegű, egy együttműködésre alapozó hazai közélet megalapozásában vegyenek részt mondta, hozzátéve: örültek annak, hogy a fiatalok sok törvény, köztük például a felsőoktatási vagy a köznevelési jogszabály konzultációjában részt vettek. Az idei évre meghirdetett rendezvénysorozatuk kapcsán úgy fogalmazott: az a küzdelem, amit Mindszenty József két diktatúra ellen is végzett, a független, szabad Magyarországért való áldozatkész küzdelme, mindannyiunknak igazi példát jelent. Szeretnék, hogy példázatát és életpályáját minél több fiatal megismerhesse, ha társukká szegődne minél több fiatal az igazság keresésében és a közjó védelmezésében mondta az IKSZ elnöke. Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese arról beszélt, hogy Mindszenty életművének üzenete nemcsak azért aktuális most, mert 120 éve született, hanem azért is, mert olyan állapotban van egész Európa és a nyugati civilizáció is, amikor különösen fontos a karakteres és határozott kiállás az értékeink mellett. A hercegprímás olyan egyházfő, államférfi volt, aki hajlíthatatlanul ragaszkodott az általa fontosnak tartott értékekhez, ezért a mai fiatalok előtt is példaképül állhat jelentette ki. Emlékeztetett: Mindszenty József mindkét XX. századi diktatúrával szemben állt, és mindkettő bebörtönözte őt. Rendezvénysorozatuk célja épp ezért az, hogy a mai fiatalok is megismerhessék életművét, tevékenységét, bátorságát összegzett. Az IKSZ országszerte, a helyi szervezetek segítségével rendezi meg a programokat, a központi esemény várhatóan tavasszal Veszprémben lesz, ahol egy konferenciát szerveznek a keresztényüldözésről. Javaslatokat tesznek arra is, hogy terek, utcák kapjanak nevet Mindszenty Józsefről. Gondi Mátyás, az emlékév szervezője elmondta: annak érdekében, hogy minél szélesebb körben jusson el a fiatalokhoz Mindszenty példája, létrehoznak egy kifejezetten erre a célra készülő internetes oldalt, rövidfilmet készítenek, esszépályázatot hirdetnek gimnazisták számára, amellyel fel szeretnék tárni a kommunista rezsim idején üldözött keresztény papok, tiszteletesek történeteit egy kötetbe foglalva, továbbá nyáron zarándoklatot szerveznek Kárpátmedencei fiataloknak, ősszel pedig egy emlékkoncertet tartanak. A programsorozat fővédnöke Székely János püspök. Forrás: Magyar Kurír

18 34 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 35 Kolping karácsony A családok éve alkalmából, Szent Család ünnepén a Kolping család karácsonyi összejövetelt tartott a plébánián, melyre meghívta a plébánia kisgyerekes családjait és a cserkészeket is. A Kolping család tagjai és néhány családon kívüli vállalkozó szellemű egyházközségi tag rövid műsort adott elő, melyet fehérasztal melletti kötetlen beszélgetés és együttlét követett. Úgy láttam mindenki jól érezte magát, sokáig együtt voltunk és jó hangulatban váltunk el egymástól. Simon Ágnes Aztán csak amikor dolgoznak, Rólam is el-elgondolkoznak. S hogy munkaközben megpihennek, Erejét érzik a szivemnek. Nem csinálnak egymás közt mozit, Bennük már Isten álmodozik, Álmodik tágas, erős égről, Kicsiny fiának nagy szivéről. József Attila: Isten Én az Istenem ugy szeretem, Hogy a szívemet földbe vetem, Megérik, akkor learatom, Fölösét pedig másnak adom. Meg is köszöni, akárki az, Akárha huncut, akár igaz, Ha mindörökre, ha csak percre, De az Isten fölébred benne. Ha lány az, hozzákomolyodva Rongyos kabátom megfoltozza, Hogyha meg ember, csak megállít Ki is kisér az ajtajáig. Ha éppen főzik az ebédet, Ottan marasztnak várt vendégnek S ahol az asszony sose hamis, Meghínak ott még máskorra is. Ökumenikus imahét 2012 januárjában január 20-án (csütörtökön) templomunkban volt az esti szentmise után az ökumenikus imahét egyik közös imádságos találkozója. Szent László templomunk megtelt a svábhegi katolikus, református, görög katolikus és evangélikus hívekkel. István esperes plébános atyánk köszöntése után az ökumenikus liturgia szerinti közös énekekkel és imádságokkal, rövid, majd a hívek részéről elmélkedő gondolatokkal folytatódott. Urunk és Istenünk és az Ő Szentfia Jézus Krisztus köszöntése, buzgó imádságokkal a hit, remény és szeretet jegyében kértük együtt az Urat és egyszülött fiát, hogy hozzunk a világnak és valamennyi hívőnek békét, egységet közös akarattal való munkálkodást a keresztény egyház és a hívő lelkek egységéért, és a nem hívők megsegítéséért, hogy ráébreszszük őket a hit erejére. Ezután Berta Zsolt a Sváb-hegyi református gyülekezet tartott a teljes gyülekezetnek mély, közös hitünket megvalló és mindnyájunkat érintő Istenünkhöz és Jézus Krisztushoz szóló imádságos elmélkedést, kérve

19 36 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 37 Őket gyarlóságink és bűneink megbocsátására, hit-egységünk megerősítésére, a világban jelen levő hazugságok, bajok rendezésére. Örömmel tapasztaltuk, hogy a szomszédos református templomból is jelentős számban vettek részt a templomban a szentmisén és ezt követően agapén a plébánián. Találkoztam a szomszédos farkasréti templomból ismert kedves Pólya Tamás barátommal, is akivel közösen szoktuk szervezni az élő rózsafüzér zarándoklatot. A kellemes, jó hangulatban elfogyasztott szendvicsek, sütemények, forralt bor segített a testvérekkel való beszélgetésben, a hitünk és a szeretetünk megerősítésében. Imák a Krisztus hívők egységéért: Amint az Egyház teljes látható egységéért imádkozunk és arra törekszünk, mi személyesen és a felekezet is amelyhez tartozunk át fog alakulni, meg fog változni, Krisztushoz lesz hasonlóvá. A keresztények együtt akarják megtenni ezeket az erőfeszítéseket, dicsekvés nélkül, alázatosan, Istent és a felebarátot szolgálva Jézus Krisztus példája alapján. Az egységre törekvés során ez az a hozzáállás, amit Istentől kérünk. Mindenható Istenünk! Jézus által azt tanítottad nekünk, hogy aki első akar lenni, legyen mindenki szolgája. Jelenlétedben vagyunk együtt és tudjuk, hogy győzelmedet a kereszt hatalom-nélküliségével vitted véghez. Azért jöttünk most ide imádkozni, hogy az egyház egy legyen. Segíts alázattal elfogadnunk, hogy az egység a Te Lelked munkája. Ezzel az ajándékkal változtass meg minket, formálj át és tégy Fiadhoz, Jézus Krisztushoz hasonlóvá Urunk küldj minket és mi egy akarattal indulunk. Miután az Úrra való türelmes várakozás megváltoztatta életünket, Miután a szenvedő Szolga átformált minket, Miután az Úr győzött a gonosz felett, átformálta életünket, Miután a Feltámadott Úr békessége átformált minket, Miután Isten állhatatos szeretete átalakított bennünket, Miután a jó Pásztor átformált minket, Hetényi Péter, Szentes László Babits Mihály: Eucharistia Az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Óh különös, szent, nagy titok! Az Istent esszük, mint az ős törzsek borzongó lagzikon ették-itták királyaik husát-vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe de a mi királyunk, Krisztus, nem halott! A mi királyunk eleven! A gyenge bárány nem totem. A Megváltó nem törzsvezér. Ereje több, ereje más: ő óriásabb óriás! ki két karjával általér minden családot s törzseket. Egyik karja az Igazság, másik karja a Szeretet... Mit ér nekünk a Test, a Vér, ha szellemében szellemünk nem részes és ugy vesszük Őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, óh örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket amikkel törzs és vér leköt,

20 38 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 39 hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé, testvér-népek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap. Téli hittantábor, Bagolyirtás, 2012 február Ebben az évben február 10-étől tartottuk hagyományos, hosszú hétvégés hittantáborunkat a Mátrában, kedvenc helyünkön, a Stella Katolikus Üdülőben. Mivel akkor épp szokatlanul fagyos napok jártak, hosszasan terveztük, mit is csináljunk akkor, ha esetleg megközelíthetetlen lesz a szálláshely, ha még hidegebb idő lesz, emiatt a fele társaság pánikba esik majd és lemondja a jelentkezést Az égiek meghallgatták az imáinkat és kegyesek voltak hozzánk. Bagolyirtáson csodás, szikrázó napsütés volt, az utak járhatóak voltak. Senki nem mondta le a tábort az egy Julcsa nagyi kivételével, aki nem a hidegtől ijedt meg, csak nem akarta magára hagyni élete párját, Lajos nagypapát, aki sajnálatos módon nemcsak szürkehályog műtéten esett át azon a héten, hanem még ágynak is esett. Így aztán anyátlanul mentem a táborba, ötvenedmagammal. Ildikó és háza népe nagy szeretettel fogadott minket. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a Stella megújult. A bejáratnál ásványgyűjtemény örvendezteti meg a látogatót, a felső szinten és az ebédlőben trófeák díszítik a falakat. Az ajtókat is kicserélték. Csak a vendégszeretet maradt a régi, Istennek legyen hála. A gyerekek, legyenek régi hittanosok vagy újak, nekiláttak az évi rendes lépcső-futamnak. Úgy tűnik, ez a génekben van kódolva. Pszichológiából tanultam valaha, hogy a kismajmok rövid idő alatt rájönnek, mit kell kezdeni egy bottal. Bár nem mutatta meg nekik senki, hogyan lehet leverni a gyümölcsöt bottal, rájönnek mégis a dolgok nyitjára. A mi hittanosaink is így vannak ezzel. A 10 évvel ezelőtti gyerekek, akik ma már bérmálkozó korúak, ugyanígy vágtáztak ezeken a lépcsőkön. Miután berendezkedtünk, megvacsoráztunk. Ildikóéknál az a nagyszerű, hogy a pénteki, böjtös krumplis tésztát is olyan nagyszerűen készítik, mintha valami egész más lenne. Ránézni is gyönyörűség volt! Hát még az íze! Vacsora után beszélgettünk, kézműveskedtünk. Vince, Ambi, Zsófi csodás karkötőket gyártottak. Mások örvendezve lelték meg a kézimunka-dobozban a tavaly megkezdett varrásukat. Így varrogattunk, gyöngyöztünk késő estig. Akik nem hoztak magukkal alvóállatot, azokat elláttam bőségesen plüssökkel. Így jutott kebelbarátném, Knopp Ildi egy kék vakondhoz, Angéla pedig egy rózsaszín mackóhoz. Másnap délelőtt indultunk a túrára. Ropogott a hó a lábunk alatt, amíg libasorban csetlettünk-botlottunk az erdőben. Alig egy óra leforgása alatt átértünk Fallóskútra, a kegyhelyre. Sajnos, a remetének már csak a hamvait láttunk az altemplomban. Megemlékeztünk róla, felidéztük a kegyhely történetét, végignéztük a képeket a falon, megszemléltünk a szobrokat, énekeltünk, harangoztunk, aztán nemsokára hazaindultunk. Ebéd után a kisebbekkel álarcot készítettünk, mondván, hogy még benne vagyunk a farsangi időben. Aztán következett a hittanverseny. Megint bebizonyosodott, hogy ismétlés a tudás anyja. Amit év közben százszor elmondok, azt ilyen közösségi alkalmakkor nem árt megismételni. A vasárnapi iskolában majd még egyszer elmondok mindent, akkor talán lesz esélyünk arra, hogy a májusi elsőáldozásig nem felejtjük el, ki volt István diakónus, milyen legendák fűződnek Szent Márton nevéhez és mi volt Lévi foglalkozása. Este mise volt és a Betegek Világnapja kapcsán a Lourdes-i jelenésekről is beszélt atya. Misi ministrált, a leendő elsőáldozók pedig lelkesen olvasták a hívek könyörgését. Az este további része hasonlóképpen telt, mint az előző estéé. Játszottunk, beszélgettünk, kézműveskedtünk, háttérben a lépcsőkön vágtázók örömteli üvöltözését hallgatván. Vasárnap reggeli után bementünk a faluba. Ez a túra kisebb volt, mint a remetéhez vezető út. A falu templomában megnéztük az oltárképet, énekeltünk, majd betértünk a közeli kis boltba, ahol emléktárgyakat lehetett vásárolni. Visszaúton atyával és Varga Tamással jöttem, akivel együttesen azon fáradoztunk, hogy lehetőleg ne essünk nagyot a jeges útszakaszokon. Nem is volt

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 3 MIÉRT NEM BÁLVÁNYIMÁDÁS A SZENTMISE? Két reagálás a

Részletesebben

Új evangelizáció a keresztény hit átadása céljából

Új evangelizáció a keresztény hit átadása céljából EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 1 Új evangelizáció a keresztény hit átadása céljából E címmel kerül sor a Vatikánban október 7 és 28-a között a XIII. rendes püspöki szinódusra. Október 11-én délelőtt 10 órakor ünnepélyes

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003.

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003. Mária Julianna lelki naplója IV. kötet Esztergom, 2003. Ajánlás Kapható: Testvéri Szolgálat Közérdekû Alapítvány 2501 Esztergom, Pf. 252. Tel./fax: 06-33 314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Testvéri

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért IMAKILENCED a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért IMAKILENCED A HÉT FERENCES SZERZETES BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT Kiadja: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest, Margit krt. 23. Szerkesztő:

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL LITURGIKA Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezték: Msgr. Prof. Dr. Marton József egyetemi

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. márc. ápr. VI/2. szám Ára: 165,- Ft Törökszentmiklós kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

2002. máj. jún. VII/3. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Doroszló kegykép

2002. máj. jún. VII/3. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Doroszló kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2002. máj. jún. VII/3. szám Ára: 175,- Ft Doroszló kegykép Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona István,

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja X. évf. 1.sz. 2007. Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak

Részletesebben