SEREGEK URA. DR MESzAROS JANOS fölelkesz. DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEREGEK URA. DR MESzAROS JANOS fölelkesz. DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze"

Átírás

1

2 365511' 3. KIADAs SEREGEK URA Katolikus honvedek, hatärörök, folyamörök csendörök, rendörökj leventek IMA-, ENEKES- ES OKTATÖ-KöNYVE Szerkesztette : DR MESzAROS JANOS fölelkesz. Az egyhazi enekreszt DALIBOR FERENC a Kapisztran szent Janosr61 elnevezett helyörsegi templom karnagya alutotta össze MAGYAR KORUS Budat>est, 1.. Ferry 0 szkar-utca 55.

3 -- R6MAI KA TOLIKUS TABORI POSPÖKSEO szam Nihil obstat. Budapestini, die 9-a mensis Octobris. a joannes Folba censor. Imprimatur. Budapestini, die 9-a mensis Octobris, a Ste/Jhanus, Ordinarius Castrensis. A CSANADI PÜSPOKI HAT6sAo szam Nihil obstat. Szegedini, die 22-a mensis Octobris, a Stephanus Kiss, censor dioecesanus. Imprimatu r. SzeJ1;edini, die 22-a mensis Octobris, a 1930.!ulius, episcopus. (. "flet" Irodalmi es Nyomda RI. Igazgat6: Laiszky jenö,

4 A KATONAI ISTENTlSZTELET RENDJE. I. Rendes vasar.. es ünnepnapt istentisztel'et: a) Csendes szentmise az elsö evangelium utan szentbeszeddel. b) Ima a hazaert. c) Himnusz. II. Ünnepies istentisztelet. (~~. al~an:fö születese es nevenapja, illetve külon mtezkedes szerint elrendelt ünnepi is.. tentiszteletek. ) a) Csendes szentmise az e1sö evangelium utan szentbeszeddel. b) lma a hazaert. c) Himnusz. K ürtjelzesek a tabori szentmisen: 1. Szentmise kezdeten: "Vigyazz!" 2. Elsö evangeliumkor: "Vigyazz!" 3. Urfelmutataskor: "Imähoz '" 4. Ut?lsO. aldasra : "Vigyazz '" 5. Masodlk evangeliumra : "Vigyazz I" Fiaim! Vitezek! Föpasztori szeretettel szivem meyeröl üdvö.. zöllek es külek Benneteket: togadjatok szivesen es torgassatok szorgosan ezt a szep kis imadsagos es enekes köny.. vet: imadkozzatok buzg6n imait, enekeljetek lelkesen enekeit, vegyetek örömmel telvilagosi.. tasait es elszantan kövessetek intelmeit! Igy halaljatok meg az Istennek, hogy testi es lelki adomanyaival elhalmazott Benneteket.. 19y kapcsoljatok bele sziveteket, lelketeket az Istenbe, az G.r Jezus szentseges Szivebe, a vilagossag, erö es Vigasztalil.s tengerebe. 19y valtok melte unokaiva Szent Istvannak, Szent Lil.szI6nak, az imadsagos N agy Lajos.. nak, a r6zsafüzeres Hunyadinknak, a Sziiz Anyahoz fel.. fel fohaszkod6 Nagysagos Fete.. delemnek, 1I. Rak6czi Ferencnek. 199 lesztek szomoru edes Hazank vigasztal6 remenyeive es aldott tavaszi koszoruiva. Igy lesztek a Seregek Uranak diadalmas ka.. tonaiva es ezereves öröksegföldünk gyözedel... mes oltalmaz6iva. I ISTvAN td,bori p üsp ök. 5

5 BEVEZETÖ RESZ. I, Az imädsägr61. "Aki imadkozik: az Istennel beszel Legyen hat a szive s esze Istennei," Tesn:ere~! Az eletben semmi sem lehet fon~ ~osabb ~s elobbrevalobb, mint az imadsag M" t IS az,,lma 'd' sagro 'I sz616 tanitasomat a. könyv ler 1 ege J ejere tettem. b A b?ldog elet alapfeltetele az, hogy az em~ t er, m~~t ter:mtmeny, a mindenhato Isten, mint e:emtoje elott meghodoljon es Öt erm' alazattal sze:-esse, imadja, Az imadsag gt~hät e:; az aranyfonal, mely az embert összekötl' az I tennel s~ f I A ml 'd-- on a h it, remeny es szeretet szäm ain met e emelkedel " az Istenhez, amid on -- T-l k y I 0 e egye.. f 1 :, segltseget kersz, amidön munkadat Nek' e a!anl~d, amidön betegsegben va m'. 1 la~l bajodban e szo jön ajkadra P?te as" VCimmd a te t - " nem, ez I ' szere 0 szivednek Istennel val6 tär sa gasa, a te imädsagod. ~ Tudd meg testverem, hogy az imädsäg egy 6 hatalmas fegyver az ember kezeben. amely äl.. tal a legnagyobb vigasztaläst es segitseget nyerheted meg.,.kerjetek es megnyeritek" - mondja az edes Udvözitö. (Szent lanos 16, 24.) Aranyszäjti szent Jänos pedig. az imädsägr61 igy nyilatkozik: HMi sem hatalmasabb, mint egy imädkoz6 ember", 2. Szükseges-e az imädsäg 1 Ha a gondolkodni tud6 ember 'maga köre te.. kint, keresi a välaszt arra a kerdesre: honnan van es hovä megy, vagyis mi az ember es mi lesz e földi elet utan 7. akaratlanul is räjön, hogy keil lenni egy Istennek, Teremtönek, Aki mindeneket alkotott. Akinek örök hälaval tar.. tozunk, mert az Ö szent kegyeme nelkül nem elhetünk. Az eletben segitsegre van szüksegünk, az emberi segitseg legtöbbször nem sokat er, ki.. hez forduljon tehät ilyenkor az ember? Krisz.. tushoz. Ö mondotta: "Kerjetek es adatik nektek. ke.ressetek es talalni fogtok: zörgessetek es kinyittatik nektek". Ne gondold egy pilla.. natra sem, testverern. hogy Isten a te imädra reäszorul. Isten megvolt, amikor te nem voltäl es meglesz, amikor te mär nem leszel: te ellen.. ben Isten kegyelme nelkül semmit sem tehetsz, Tomboljon a vihar. verjen a balszerencse. egessen a fäjdalom sebe, 'csak a remeny ne hagyjon el. mert aki Istenben bizik, sohasem csalatkozhatik. Akarsz tehät boldog Ienni? HaI... 7

6 10m vruaszodat: igen, akarok boldog lenni! Testver! Fogadd meg az Udvözitö szavät:.,imadkozzatok. hogy kisertesbe ne essetek". 3. Hogyan kdl imädkomi 1 "Adjatok meg az Istennek. ami az Istene'l (Szent Mate 22., 21.). Ha azt akarod. hogy imädsägod kedves legyen, akkor ligy imädkoz- zal, hogy amit a szad mond. azt erezze a szi- ved iso Az imädsäg a lejeknek Istenhez va16 feleme~ leseböl all; az egö hitnek. a tiszteletnek. a bi~ zalomnak. engedelmessegnek szivböl eredö ki~ nyilvänitasa. Miert is legyen a te imädsägoo aläzatos. Imädkozzäl megnyugvassal. az Isten ugyanis igen j61 tudja, hogy mi välik a te ja~ vadra: imädkozz allhatatosan, mert szükseges mindig imädkozni. - mondta az edes Odvö~ zitö. Vegezetül meg arra figyelmeztetlek. hogy amikor imädkozol. bizd magad az Isten szent akaratära:.,uram, legyen meg a Te szent aka~ ratod". Testverem. ha te igy imädkozol. lreg~ nyugtatlak. Isten nem zärk6zhatik el a te ke~ resed ejöl es amikor Ö azt j6nak lätja. meg.. adja neked. 8 ELSÖ RESZ. A katolikus köszöntes. Dicsertessek a J ezus Krisztus! Mindörökke. Amen. A keresztvetes.... Az Atyänak es Filinak es Szentle]ek.. Isten.. nek neveben. Amen. A Szenthäromsag dicsoitese. Dicsöseg az Atyänak es Fiunak es Szentl~.. lek.. Istennek. mikeppen kezdetben vala, most es mindörökkön örökke. Amen. Az Ur imädsaga. Mi Atyank. ki vagy a mennyekben. szente!.. tessek meg a Te neved ; jöjjön el a Te.o~sza.. goo ; leg yen meg a Te ~ka.~at~d. mlkepen mennyben azonkepen itt a foldon 1S. 9

7 Mindennapi kenyerunket add meg nekünk ma es bocsasd meg a mi vetkeinket. mikepen mi is megbocsatunk az el1enünk vetöknek; es ne vigy minket a kisertesbe. de szabadits meg a gonosztol. Amen. Az Angyali üdvözlet. Odvözlegy Maria. malasztal teljes! Az Ur van teveled, aldott vagy te az asszonyok kö... zött es aldott a te mehednek gyümölcse. Jezus. Asszonyunk Szüz Maria. Istennek Szent Anyja, imadkozzal erettünk. bünösökert, most es halalunk orajan. Amen. Az apostoli hitvauäs. Hiszek egy Istenben, mindenhato Atyaban. mennynek es földnek teremtöjeben; es a Jezus Krisztusban, ö egy Fiaban, a mi Urunkban. ki fo antatek Szentlelektöl, születek Szüz Mariä.. tot kinzatek Poncius Pilatus alatt, megfeszit... tetek. meghala es eltemettetek, szalla ala pok... lokra. harmadnapra halottaibol föltamada, föl... mene a mennyekbe, ül a mindenhato Atya Istennek jobbja felöl, onnan leszen eljövend6 HeIni eleveneket es holtakat. Hiszek Szentlelekben. egy katolikus keresz.. teny Anyaszentegyhazat,szenteknek egyesse... 'get. bünöknek bocsanatat, testnek feltamadasat es az örök eletet. Amen. 10 Az Isten tiz parancsa. 1. En vagyok a te Urad, Istene~; Ura?~t, Is- tenedet imadjad es csak Nekl szolgal]. 2. Istennek nevet hiaba ne vegyed.,., 3. MegemlekezzeI arrol. hogy az Ur nap]at megszentel jed. 4. Atyadc.t es anyadat tiszteljed. 5. Ne ölj. 6. Ne paraznalkodj. 7. Ne lopj. 8. Hamis tanusagot ne szolj felebaratod ~ll~n. 9. Fe.Iebaratodnak feleseget bünre ne klvan~ jad. 10. Se hazat, se mezejet, se masfele j6szagat ne kivanjad. Amen. Az Anyaszentegybäz öt parancsa. 1. Az Anyaszentegyhaz szokott ünnepnapjait megwjed. 2. Onnepnap miset becsületesen hallgass. 3. Bizonyos napokon a parancsolt oojtöket megtartsad es a huseledelektöl magadat meg.. tartoztassad. 4. Büneidet minden esztendöben meggy6njad es legalabb Husvet tajan az Oltariszentseget magadhoz vegyed.: 5. Tiltott napokon mennyegzöt ne tarts.! 11

8 Az tirangyala. Az Ür Angyala köszönte Szüz Mariat es ez meheben fogada a Szentlelektöl szent Fiat. - Udvözlegy Maria, sth. Ime az Or szolga16 leanya, legyen nekem a Te iged szerint. - Udvözlegy Maria. sth.. Es az Ige testte lön es miköztünk lakozek. - Üdvözlegy Maria, sth. Imadk,oz~al erettünk Istennek szent Anyja. hogy meltok lehessünk Krisztus igereteire... Könyörögjünk. Kerünk Teged, Or.. Isten, ontsd le1künkbe szent malasztodat, hogy akik az. angyali üzenet altal szent Fiadnak. Jezus Krlsztusnak megtestesüleset megismertük az (} kinszenvedese es Keresztje altal a föltämadas dicsösegebe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jezus Krisztus altal. Amen. Reggeli ima. Mindenhat6 edes Istenem I Hälat adok Ne.. ked, hogy, a Te j6volt0db61 a mai napot meg... engedted ernern. Segits. önzz es oltalmazz, hogy ezt a na pot a Te dicsösegedre es leikern javara szentelhessem. Felajanlom Neked. edes Istenem. mindene.. met. ~o~a~d, minden imamat. munkamat. Ne... ved dlcsosegere es mint az Irantad vai6 häl' szeretetem zalogät. as Fogadd szülöimert, felebbval6imert, bajtar.. 12 saimert, fogadd Szentegyhazad es edes Hazam boldogulasäert. Amen. Foglalkozäs elott. Edes Jezusom, adj nekem eröt. hogy edes Hazamert a Te szent nevedben buzg6n es leiki.. ismeretesen vegezzem szoigalatomat. Amen. Fogla1kozäs utan. Halat adok Neked, edes Istenem. hogy meg... segitettel. Imadlak es aldlak Teged. Legy ez... utan is mindig ve1em. Amen. ßtkeus elott. Ur Isten! Aldj rneg rninket es ezen adoma... nyokat, smelyeket a Te kegyessegedböl ma... gamhoz venni 6hajtok. Amen. ßtkeus utan. Edes j6 Istem~m. legyen aldott a Te, s~el!t neved. hogy nem feledkeztel el testern taplaia... sär61. Taplald le1kemet is a Te j6sagos kegyd.. meddel. Amen. Esti ima. Edes Istenem! Halatelt szivve1 j?rulok k:... gyes szined eie, mivel engem a mal napon IS 13

9 elhalmoztal a Te j6sagoddal, szereteteddel. Imadlak es aldlak Teged, hogy a mai napon is megöriztel minden ba jt61.. Ne~, erdemeltem meg, hogy ennyi j6saggal ]egy lrantam, mert bizony ma is megbantotta.. Jak. Tudom, ~ogy meltatlan lettern a Te nagy szeretetedre, erderntelen a Te j6sagodra. De Te edes Istenem, annyira könyörületes vag~. ho~~am, hogy meg tudsz bocsatani. Veg.. telenul ~ajlalom minden hibamat, gyöngesege.. me,t., AIazattal kerlek edes ]ezusom! Tekintsd az en emberi gyar16sagomat es iteij engem a Te nagy irgaimassagod szerint. Alazattal kerlek edes j6 Istenem! Bocsass meg nekem" tiszt~ szivböl igerem es fogadom. hogy ~z:nt~l. T eged, mint Jegföbb Atyamat, szeretm es lmadni foglak. Amen. B~nom minden vetkemet, irgalmazz nekem szegeny bünösnek. Amen. Miatyank.. üdvözlegy Maria... A SZENTMISEALDOZATTAL KAPCSO LATOS TUDNIVALöK ES IMADSAGOK. Mi a Szentmiseäldozat 1 Ist~nimadasunk koronaja a Szentmisealdozat A~ ald.ozat Isten hatalmas fönsegenek h6dol6 eljsmerese valami lelekböl eiedö cselekmeny '1 ta '. I!yen. gyönyörü megh6dolas az imad ' ~.. amidon terdrehullva imadom Öt. Neki sa~' ll~t adok. Hozza könyörgök. Megkerlelem Öt, :1:... zattal bocsanatot kerek, hogy halatlansagom... mal megsertettem. Erzem, hogy valami al~ozatot keil hoznom. valamit tennem keil. am1 Istennek kedves. Mit tudna tenni az ember. hogy a vegtelen j6sagti Istent kiengesztel!e? ~z I,stense~tes. megbantas az engedetlenseg bune altallgen nagy volt. 'Önmagat kellene az embernek me~semmisitenie. Isten azonban ezt nem akarta. VIszont azt sem tehette, hogy az embert, aki Hozza hasoni6nak 1ett teremtve, edobja magat6l. Mit tehetett mast, mint amit tett: emberre lett az Ö egyszüiött Fiat, Jezust küldte. ~ogy az Isten vegtelen megbantasaert vegtelen aido.. zatot hozzon, vagyis Öt kiengesztelje. Jezus tehat, mint aldozati Barany erettünk magara vallalja a vegtelen megsert:tt I?tennek kiengeszteleset es felaldozta Magat erettem, eretted es mindnyajunkert. Krisztus kalvariaja, Golgotaja, keresztre f~szitese, verehulasa alt al megvaltotta az embert.. seget, a kiengesztelödes ezzel befejezest ny e ~t, az örök Isten ajkar61 elhangzott a megbocsatas szava. A megvaltas azonban meg nem nyert befejezest, Jezus annyira szerette öveit, ~og y n: künk akart maradni mindvegig es ezert aiapltotta a Szentmisealdozatot az utols6 vacsoran. amidön kezebe veszi a kenyeret, megalda es tanitvanyainak nyujta : "Vegyetek es e~yetek, ez az en T estern!" Majd a kelyhet veszl a kezehe es mondja : "Igyatok ebböl mindannyian, 15

10 ez az a ver, amely erettetek kiontatik". "Ezt c s e l~kedjetek az en em}ekezetemre". Jezus ezen tettevel alapitotta az Ujszövetseg aldozatjat a Szentmiset. ' A Sz~ntmise tehat az Üj,szövetseg legfense.. ge~ebb aldozata, amelyben a mi Urunk, ]ezus Knsztus a kenyer es a bor külsö szine alatt mennyei Atyjanak felaldozza magat. f\. keresztal~oz,:tn?k, a megvaltas isteni na gy m.uvenek meglsmetlese a Szentmise. Az Isten Fla leereszkedik az emberiseghez es a Szentle.. ~~k. altai emberi.testet~lelket ölt magara. Vegig.. JafJa a szenvedesek kalvariajat, meghal a ke.. res~ten es vegül harmadnapon megdicsöülve feltämad. ~ Szentmi~eben ugyanaz az Isten Fia leeresz.. k~dlk az oltarra es a Szentlelek altai ujonnan ~lotegy. megtestesül, a kenyeret es abort sa... Jat test~ve, vereve valtoztatja. _ S. ~mlot a keresztfan meghalt az emberiseg bunel~rt, ho~y eleget tegyen az isteni Felseg.. n:f'. epp:n ~gy a Szentmiseben befejezi a megva ta~ m.~v~t, amennyiben a keresztaldozat er... demelt kozh hiveivei. tehat val6sagos megismetlese a o g.otal.aldo~~tnak. A misezö pap csak KrisitUs. lsteol er~j~v~l tudja a kenyeret s bort test:ve es vereve valtoztatni. Az Ur G ~ sz:n~ise ~rlszt~s Je~us. l~galmana.k es mindenhat6saganak ered... menyet. Szentseges Testet es veret odatesz' emberek kezebe. 1 az 6 mily nagy az aidoz6pap melt6saga! Isten 16 engedelmeskedik es leszall az Oltarra. Ha az ember ezt a titkot jel megertene, meghalna a szeretettöl. Ime testverem lathatod, mily fönseges magasztos a Szentmise.. aldozat. A Szentmise hall.. gatasanal gondold at tehat Jez~ eletet, szen.. vedeset es halalat. Vagyakozzal Öt oly nagyon szeretni, mint Ö szeretett teged, amidön eretted veret ontva, felaldozta Magat. Legy azon. hogy te is reszesülj Krisztus kegyelmeiben. Hogyan hallgassuk a Szentmiset 1 A Szentmisehallgatas iidvös medja, ha ahi.. tattal megfigyeled es törekszel megerteni mind.. azt, amit a pap az oltarnal vegez es igy ima... dat az aldoz6pap imajaval egyesitve, a hit szarnyain felemelkedel az Istenhez. A Szent.. miset, mikent a pap felajanlja, ajanld föl te is valamely je szandekra pi. valamely meghol.. tadert, esetleg valaki elöert, vagy pedig )6 6hajaid teljesüleseert. LßPCSöIMADSAGRA. Uram ]ezus, az aldoz6pappal együtt leboru... lok en is lelekben szent Oltarod lepcsöjere.. hogy bevalljam Elötted Szüz Anyad es min.. den Szenteid elött büneimet. Hogy pedig melte lehessek resztvennem a szentaldozatban, melyet a pap kezei altal bemu.. tatsz, tisztitsd meg szivemet, mert a bünöstöl jövö aldozat nem kedves Elötted. 17

11 Neked ajanlom föl szivemet, akaratomat, ~r~ telmemet, egesz eletemet, edes Hazam irant vegzett hüseges szolgalatomat. Uram Jezus szent Veredre kerlek, könyörülj rajtam, felebarataimon, könyörülj az el1 szegeny elarvult edes Hazamon. Amen. INTROITUSZ. (Bevezetö enek.) Vedd el tölünk, kerünk, Uram gonoszsagainkat, hogy a szentek szentebe tiszta szivvel bemenni melt6k lehessünk. Azon szenteidnek, akiknek ereklyei itt vannak es minden szentnek erdemeire kerlek büneimet megbocsajtani me1t6ztassal. Szenteid buzgalma nyerje meg szarnomra azt, amit megtagadsz hanyagsagom es sz6rakozottsagom miatt. Add meg erderneimert büneimnek 00- csanatat, amelyet hibaim es gyarl6sagaim miatt meg nem erdemelek. Amen. KYRIE ELEISZON-KRISZTE ELEISZON!. Uram irgamazz, Krisztus kegyelmezz, Uram lrgalrnazz nekünk! Emeld föl Hozzad a bün altal lesujtott kedelyemet, adj nyugalmat töre~ delmes szivemnek es a.dd, hogy egykoron bemehessek az igazak orszagaba. GLORIA IN EKSZCELZIS DEo. _ Leg ~ aldva, Uram a föld mi~den nemzetsegetol Hlszem es vallom edes Üdvözitöm, hogy 18 Te vagy az Isten Fia, vilag Megvalt6ja, a beke elhoz6ja es megtart6ja 1 Imadlak es di... cserlek az eg angyalaival. Add Uram. hogy bün nelkül elve e földön oly örömrnel aldhassalak Teged, mint egi szolgaid. Velern együtt aldjon Teged az egesz nernzedek, hogy b.ekesseg legyen itt a földön, itt e hazaban. rnmden j6akararu embernek. Acid meg Uram, hogy a Te beked örömeiben eihessünk s rnunkankat e haza javara elvegezhessük. Legyen ez a mun... ka edes, könnyü es rnegnyugtat6. Amen. ORACIö. (Könyörges.) Reszesits Uram a Boldogsagos Szüz es minden szentek esedezeseire azon kegyelmekben, melyeket szarnunkra ök, kiket tisztelünk, ker... nek. Velük egyesitve. összekapcsqlom imadsago- mat az Ö irnadsagukkai es könyörgök mind... azokert, kikert imadkozni tartozom es esede... Zem azon kegyelemert, melyre szüksege van az embernek. ho gy az örök eletet elnyerhesse. Amen. Lekciö, a Szentmise tanitöresze, (Szentlecke). Olvasmany szent jakab apostol leveleböl. "Kedveseim Iegyetek az igenek cselekvöi es nemcsak hallgat6i, rnegcsalva magatokat! Mert aki csak hallgat6ja az igenek es nem cselek.. vöje, hasonlit azon ferfitihoz, ki termeszetes 19

12 abrazatat szernleli a tükörben es rniutan szemleite, elrnent, azonnal elfeledte. rnilyen volt. _ Aki pedig rnagat istentisztelönek veli. nern fekezi nyelvet, hanern rnegcsalvan önszivet, annak istentisztelete hiabavalo -... " Szent Isten! Ki az apostol altal isteni dolgokra tanitottal, küld el nekünk Szentlelkedet. hogy akaratat rnegertsük es aszerint eljünk. Ha gondoskodtal ertelrnünk rnegvilagositasarol. ne hagyd el szivünket, melyet a bün vagyai ostrornolnak. EVANGELIUMRA. A pap az Oltar közepere megy, melysegesen lehajol, a "munda kor meum.." (Tisztitsd meg szivemet) kezdetu imat mondja. Keri abban az Üristent, hogy melton hirdethesse az Evangeliumot Az Evangelium' kezdeten keresztet vettink hom': lokra, szajra es szivre, jelezve, hogy gondolattal, szajjal es szivvel az Evangeliume vagyunk Ekkor felall mindenki.. Engem is Uram, kivalasztottal arra, hogy szentorszagod polgara legyek. pedig mennyi keszseges akarat hervad el a hitetlenek között, kiknek, ha felvirradt volna az Evangelium or- szaga, örörnrnel allottak volna szolgalatodba. Fogadd halarnat e nagy kegy~dert. de add. hogy jövöre ez legyen zsinorrnerteke eletemnek. Ne engedd. ho gy valaha szegyeljern a Te sz~nt t~n.itaso~at, hanern erösits meg. hogy az egesz vtlag elott valljam, mit szivemben hiszek. 20 KREDO, lßtvallas. Hiszern. - edes Istenem. mindazt. amit Te kijelentettel. amit a Te szent Fi~d Jezus. KriS~ tus tanitott. amit az apostolok hlrdettek ~s ~~t a katolikus Anyaszentegyhaz. hogy hlgy1uk, elenkbe ad. Hiszem. hogy cgy vagy. 6 Istenem. Ienycgedben es ha rom szemelyedben. hogy Te mindenhato Atya teremtettel mindent. ho~y szent Fiad megvaltott bennünket a keresztfan es hogy a Szenlelek megszentelt.. Hiszern. hogy a katholikus Anyaszentegyhaz egyedüli az egesz wagon. melyet Jezus Krisztus verevel szerzett. Hiszem. hogy csak ezell Egyhazban örzik es tanitjak minden ~s~:)1~ldt~s es tevedes nelkül Jezusnak szent tamtasat e.s hogy egyedül esak ezen Egyhaz~a~ vannal< meg a szentsegek. melyeket Megvaltonk meg- szentelesünkre rendelt. Hiszem. hogy esak ezen Egyhazban van meg a val6di aldozat. a Szentmise. Hiszem es val~ 10m. hogy Te igaz bir6 vagy. aki megjutalmazod a jot es megbüntetcd a gonoszt. Hiszem a test föltämadasat es az örökeletet. Amen. OFFERTORIUM. (Fölajänlas.) Fogadd el, Mindenhato Ist.en az AIdozatot. melyet mi meltatlan bünös szolgäid, a pap ke %ei ältal felajanlunk Szent fölsegednek. Bocsasd meg e szentäldozat altal büneinket. hanyagsagainkat, gyarlosagainkat. Aldj meg 21

13 rninket. szüleinket. felebaratainkat. bajtarsain_ kat, feljebbvaj6inkat. Egyhazat, Hazankat. min.. den embert. Fogadd el a jandekul a mi szeretö szivünket. Amen. SZEKRET A, (Aldozati könyörges). Szettart karokkai a könyvböl imakat mond egesz csendben, innen a Szekreta elevezes iso Ht mint maganegyen imadkozik. 'Veget er a felaj.1nl.1s. EmeJkedett lelekkei keszüünk fogadni a közöttznk par perc mulva Iathat6 alakban megjelenö Or jezust. Uram. Te oly vegtelenül szent vagy. en pe... dig bünös! Az egesz föld telve van dicsöse... geddej, egyedül szivem üres. 6 töltsd meg azt kegyelmeddel. hogy altala is dicserve es ma; gasztalva legy. mert melt6 es igazsagos. illö es üdvösseges. ho gy mi Neked mindenkor, min... denben es mindenütt halakat adjunk. Uram közeledik szeretetednek legdicsöbb csodaja, melyet az emberek kezebe adtal. A kenyer es bor Tested es Veredde fog valni. Add Uram, hog y szivem tisztabb, alazatossagom melyebb legyen, mert közenk jössz. 0 nagy Is. ten. Legy szeretve, äldva tölünk! Mi oly sze.. genyek vagyunk, esedezem, hog y meghallg as.. 8ftl. A Te j6sagodba ajänlom a romai Päpat, PüsPÖkünket, kormanyz6nkat es mindazokat. kik imainkba ajänlottäk magukat. Könyörülj az eltevelyedett embereken, könyörülj az öss~es ~i veken, hogy együtt äldhassuk josäqodat. '" : 22 Atvältozäs, lirfelmutatäs., bb resze az Atv.1ltozta- A Szent~ise legle~yeges~ mondunk. E kepnel, a las amit urfelmutatas~~.k lslesz Az Atvältoztatast pap egeszen Iste~ esz o;e ot e~zköznek haszn.1lja. te hat jezus. vegzl, a p ~.1t (kenyret), melyseg~ Kezebe veszl a p~p.. a~ os l adni a közöttünk par kedett lelekkel kfs~~~untenyoe~ föle es fämondja cf! sen meghajol ~ e e k eszt enim korpusz meum. szentiras szavatt: "Ho t' megäldja a kelyhet, föleje Ez az is cn mondja T~stemk~zu : a~ enim käliksz szangvinisz "I ~sz k I h mei..." Ez az en Verem e y e. Ima a Szent Ostya felmutatäsakor. Jezusom Neked elek! Jezusom, Neked ha... lok! Jezus~m! Ti~d vagyok, elve~halva. Amen. ASzent Kehely felmutatäsakor. Szent vereddel tisztits meg engem! ~ze~ vel'eddel ments meg engem es sokat verze edes Hazfmkat. Amen. Atvältozäs, Urfelmutatäs utän. Az atvaltozas utan kita n karokkal ke ri a ~ Istent, hogy fo gadja kegye~ e n ezen a ldozatot, Aztan megemlekezik a holtakrol. PATER NOSZTER, <"liatyänk ) Itt veszi kezdetet az elöke~zület a Szeptäldozashoz. Erre az imara maga az Ur jezus tamtotta meg az embert. Miatyänk... Szabadits meg n:inket, Uram, minden mult, jelen es jövö rossztol. A boldo g~ 23

14 25 sagos es dicsöseges, mindenkor Szüz Maria, Istennek szülöanyja es boldog apostolaid, Pe... ter es Pal, meg Andras, valamint minden Szen... ~e~d közbenjaras.ära adj kegyesen beket nap... Jamkban. hogy lrgalmad segitsegevel a büntöl mindig mentek es minden haboritastol biztosak legyünk. Ugyanazon a mi Urunk ]ezus Krisz... tus a Te Fiad ältal, Aki Veled el es uralkodik a Szentlelekkel egyetemben, Isten. Mindörök~ kön örökke. Amen. KOMMUNIo, (Szentäldozäs). Isten Bäränya, Aki elveszed a vilag büneit: Irgalmazz, nekünk! Uram, nem vagyok melt6. jöjj, hanem csak egy sz6val hogy. hajl~komba mondjad es meggyogyul az en bünös lelkem. Hisz~m es vallom, 0 Iegkegyesebb es legede... sebb Jezuso:n: hogy, az Oltaron a legmeltösä... ~osabb Oltaflszentsegben igazan es val6ban J,elen vagy. Szeretlek Teged. Mindenek felett es eze~ szeretetböl megbanom büneimet es Teged szlvembe fogadni ohajtalak, hogy azt szent malasztoddai gazdagitsad. Minthogy ~~onban nem vagyok melto, hogy Ve1ed szentsegtleg egyesüljek, jöjj ]egalabb Je... hozz am es tisztits, erösits meg ooseges ]~~be~ ajandekoddal. ~es ]ezusom, a Te isteni szi... vedne~ ajänlom minden gondolatomat, ne vällj meg t~lem soha es ne engedj többe megvall... nom toledo Amen. 24 POSZTKOMMUNIo. (Aldozäs utän). Häläkat adok Neked, j6sagos Istenem, h~gy e Szentmiseäldozatban reszt vehettem. Bocsasd meg. ha esetleg akaratomon kivül sz6rakozott... sägommal megbäntottalak. Eltökelem magamat. hogy a jövöben semmi bünt elkövetni nem fogok. Gondolataimban. szavaimban es cselekedeteimben mindig vigyäzo es eber leszek. hogy e szentäldozat ältal nyert kegye1meket el ne veszithessem. Erösits meg engem föltett j6szandekomban. tämogass gyengesegemben. hogy kötelessegei... met a Te dicsösegedre es leikern üdvössegere mindenkor hiven teljesithessem. Jezus es Maria legyetek velem, hogy ezen elhatärozasomat megtarthassam. Amen. SZEMTMISE VEGEN. lmädkozzunk edes Hazänkert! Emlekezzel Nagyasszonyunk arra a szent jelenetre. amikor elsö koronas kiralyunkt Szent Istvan, Teneked ajänlotta fel önmagät. korona... jät es orszägat! Te josagosan fogadtad a felajanlast es a ke,.. söbbi szazadokban. a tatarjarasban. a török... dlilasban es egyeb veszedejemek idejen tanusi... tott j6sagod bizonyitja, hogy val6ban Vedöasszonya voltäl orszagunknak I. Nagyasszonyunk, Te tudod. hogy edes Ha... zänk a nagyhaboruk vervesztesegeitöl es a for...

15 radalmaknak Istent es Hazat megtagad6 gyü... löietetöl vegveszedelembe jutott! De mi rendületlenül hisszük es vall juk, hogy Te nem engeded nemzetünket elpusztulni!.ettöl a szent bizalomt61 batoritva kerünk Teged: k?jdj segitseget a magasb61, hogy itt? Du~a-~ls~a medencejeben es a Karpatok al.. Jan smylodo magyarjaid jobb 'övöhöz a regi bold~g Hazahoz jussanak es an~ak var~sain es. falvam,. he~yein es völgyein uj boldog evezre.. deken at aldhassanak es Vedöasszonyunknak magasztalhassanak T eged! k ~runk-istenünk, hallgasd meg könyörgesün... et. :es.esdö kialtasunk jusson Te eied! ~dj'.~runk, bö1csesseget Kormanyzonknak I d~ ~~relmes egyetertest nepünknek! ~dj onzetlen hazaszeretetet vezereinknek! at.ah~a~. segitökezeddej aldd meg Oicsö hogy mindenkor diadalmasan arco assa me.g harcait edes Hazankert! ronvl~dsegunket, SZENTGYoNASI ES ALDOZASI IMADSAGOK. Edes ~e~tv.ereim! Magyarazat. Amen. Van az emberise nek e nagyon regl eneke, mely bö1csödala e~ bucsu~ 26 tat6ja. Ez az enek a SZlV erzelmeiben hangzik es 5z61 a megbantott Istenröl, az elveszett boldogsagr61. Az ember keresi az Istent, mert elvesztette, keresi az Ö engeszteleset, bocsanatat. mivel megbantotta. Erre segiti az embert a Szentgy6nas. hol terdrehullva könyörög, ba... nattal teli szivvel keri az Istent, hogy legyen az öve s az elveszett boldogsag, az edes egye.. süles Krisztussal a Szentaldozasban hozza viszsza alelek örömet. Az ember elveszti az Istent a bün altal. rnegtalälja. megtartja a szeretet ältal a szentaldozasban. Tudd meg tehat mily kimondhatatlanul. mily sutyos megbantasa az Istennek a bün! A legnagyobb rossz a vilagon. Azt bäntod meg bünnel, Aki teged mindenekföle helyezett. arnidön a keresztet hordozta eretted, rnindnyajunkert. Tekints föl a keresztfara, nezd rneg: van-e nagyobb fajdalom, mint az Ö fajdalma? Testverern, a bün aital Krisztust szegezed a kereszthez, fajdalmat fajdalmasabba teszed. mert ta... gadod uralmat, tagadod hatalmat, jogät es szentseget, fellazadsz s pärtütö leszel. Nem foly.. tatom, borzad a lelkem, verzik a szivem, mert erre. csak az _ elvetemült ember tud kepes lenni. L?tod, az Ur J ezus meg ezekutan is tudja sze.. retm az embert, ren deli reszere a bünbänat sz:ntseget, h~gy visszaterhessen Hozza. fgy sz~l apostolalhoz:.. Vegyetek a Szentlelket. akkknek.me~bocsajtjatok büneiket. megbocsattat,.. na nektk es akiknek megtartjatok, meg vannak 27

16 tartva" (Szent Janos 20, 22-23). Vegtelen nagy hatalmat ad az Ö apostolainak es ezek ut6djai.. nak a fölszentelt papoknak: megbocsajtani-föj.. menteni vagy elitelni a bunös embereket Mi tehät a Szentgy6näs 1 Alelek aläzatos vallomasa, banata. erös f~ gadasa es a megsertett Istennek adott elegtetel. Testverem! Milyen ember vagy te? Bunös em.. her? Az vagyl Ne szegyeld bevallani. Nezd test.. verem, az Isten nagyon szeret teged es akar üd.. vöziteni, tied akar lenni, legy tehat te is az ÖVe es terj vissza Hozza. Var teged! Ne felj Töle. hasznald ezt a nagy kincset, a Szentgy6näs szentse~et. Mosd magad tisztara benne. Boldog leszel. ha Isten a pap szaja altal azt mondja majd: "Megbocsajtatnak neked a te buneid, menj es többet ne vetkezzel." Elökeszület a szentgy6näshoz. Legelöswr is terj magadba, kerd az ede.s üdvözitöt, adjon neked szent erat, vilagositsa meg a te ertelmedet, hogy megismerhessed ön.. magadat. fgy imädkozz. Ima. l!des rnennyei Atyam tekints le ream, adj nekem szent kegyelmet, hogy a Szentgy6nas szentsegehez rnelt6keppen jarulhassak. Sokszor tettem igeretet, hogy huseggel fogok Neked 28 szolgalni. de akaratom gyönge volt, nem tar.. tottam meg szent törvenyeidet, azokat megszeg.. terno Teged igen megbantottalak. Tudom; Uram, hogy vetkeztem. Nyugtalan az en lelkem. s addig nem is nyughatik meg. mig csak a bunbanat szentsege vetkeim szeny~ nyet le nem mossa, s Te nekern ujra meg nem bocsajtol. Erzem gyöngesegemet, erzern, hogy a bün örvenyeböl csak a Te j6sagod segitse... gevel tudok kiemelkedni. Visszaeltem a Te j6sagoddal. a Te szerete... teddei. 6 en szerencsetlen bünös. hogy bator.. kadjam megegyszer kegyelemert Hozzad folyamodni? Jäjj el Szentlelek... Üristen, vilagositsd meg ertelmemet. semmisitsd meg bennem az önszere... tetet, hogy minden rossz tulajdonsagomat meg.. ismerjem. A LELKlISMERET MEGVIZSGALASA. LELKITtiKöR. A lelküsmeret megvizsgäläsa. Ldkitükör. Ezen fön ti imadsag utan vizsgald meg ma.. gad alaposan. Ne felj, ne legy reszrehajl6. ha.. nern a legszigorubb iteletet tarts magad felett. Elsösorban is arr61 gondolkozzal. mikor es hogyan gy6ntal utoljära? Nem felejtettel-e el va..!ami halalos bunt szandekosan? Elvegezted-e a lelkiatyad altal feladott elegtete1t? Mit vetettel 29

17 gondolattal. szoval cselekedettel. avagy kötelessegeid elmulasztasaval? Menj vegig Istenne-k tizarancsol::tan, az Anyaszentegyhaz öt parancsolatan es a het föbünön, kerdezd meg magadtol: hogyan, hanyszor vetkeztel? Isten elsö parancsolata ellen 1 Nem mulasztottam-e el hosszäbb idön at a rendes na pi imadsagokat? Szent dolgokkal nem üztem-e trefat? Ketelkedtem~e avagy zugol6d ~ tam-e az Isten akarata ehen? Isten mäsodik parancsolata ellen 1 Karomkodtam-e? Nem mondtam-e ki Isten vagy a szentek nevet tiszteletlenül? Atkozodtam-e? Esküdtem-e könnyelmüen vagy epp ::ll hamisan? Nem szegyeltem~e jambor dolgokat cselekedni? Istennek tett fogadasomat megtartottam-e? Isten harmadik parancsolata ellen 1 4 Hallgattam-e vasar- es ünnepnapokon Szent miset? Hanyszor mulasztottam el ok nelkül? Nem voltam-e a templomban ahitat nelkül avagy illeden viselkedesü? Isten negyedik parancsolata ellen 1 Hogyan viselkedtem szüleimmel, felebbvaloimmal szemben? Engedelmeskedtem-e parancsaiknak? Kivantam-e nekik rosszat? 30 Isten ötödik parancsolata ellen? Durvan bantam-e masokkal? Verekedtem? Gyülölködtem? Haragot tartottam? Irigykedtem? Mertektelen voltam? Eletemet nem tettem-e ki valamilyen veszedelemnek ok nelkül? A bajtarsaim vagy mas felebarataim közül nem tanitottam~e avagy nem csabitottam-e valakit bünre? Isten 6-ik es 9... ik parancsolata ellen 1 Illetlen dolgokat gondoltam-e? Illetlent kivantam-e? Illetlent beszeltem-e? Olvastam-e ilynemii könyveket? Enekeltem-e illetlen dalokat? Követtem-e el illetlent magammal vagy masokkal? Hallgattam-e szivesen illetlen beszedeket? Rom- 10tt tarsakkal baratkoztam-e? Isten hetedik es tizedik parancsolata ellen 1 Loptam-e? Hozzanyultam-e engedely nelkül valamihez, ami nem az enyem? Nem sajatitot.. tam-e el kincstari targyakat avagy nem karositottam-e meg bajtarsaimat? Isten nyolcadik parancsolata ellen 1 Hazudtam-e? Ok nelkül gyamisitottam-e valakit? Kibeszeltem-e masnak a hibait? Megragalmaztam-e valakit? Beszeltem-e fellebbvaloimrol vagy bajtärsaimrol rosszat? 31

18 Az Anyaszentegyhäz öt parancsolata ellen 1 Elvegeztem~e a husveti Szentgyonast? Betar tott am~e egyeb tekintetben az Egyhaz paran.. csait? v etkeztem~e föbünökke11 Voltam e kevely, iszakos, lusta? Nem hanya.. goltam~e el az en kötelessegemet? Ellättam--e lelkiismeretesen szolgalatomat? Ha talan meg akadnak 01 yan büoök, arhel yek itt fölemlitve nincsenek, gyond meg azokat is öszinten lelkiatyadnak. Banat es erös fogadäs. Miutan a szigoru vizsgalatot önmagaddal szemben elvegezted, a gyonas szentsegenek leg.. fontosabb reszehez jutottal es pedig a banat es erös fogadashoz. A banat a vetkezö szabadaka ratnak, disze, viraga, a szivnek könnyes [ajdalma, szomorkodas, utalat, elfordulas a büntöl, vagy6das az igaz jo feie. Egy valösagos erö a banat, ami kor alelek melysegeböl nyögi a le!ek "vetke,ztem, Atyam az eg ellen es Teellened." A banat felebresztese utan menj el a leiki... atyadhoz, töredelmes szivvel, aläzatos lelekkel valld be a büneidet. A Szentgy6näs vegzese. Az Atyanak es Fiunak es Szentlelek Istennek neveben. Amen. Gyonom a mindenhatö Istennek 32 es neked lelkiatyam Isten helyett, hogy kisko... romtol. vagy utolso gyonasorntöl fogva ezeket a bünöket követtem el. (ltt elszamolocf biineidet es utana mondod:), Teljes szivemböl szanorn es banom minden bünömet, mert azokkal a vegtelen jö es szeretetremcltö Istenemet megbantottam. Erösen foga... dom, hogy többe nem vetkezem es a büore ve.. zetö alkalmat is elkerülörn. Kerek üdvös eleg. tetelt es föloldozast. (Ezen buzg6saggal elmondott ima utan figye.. lemmel hallgasd meg a gy6ntat6 atya intelmeit. V. ess magadra keresztef, menj szepen hclyedre Ci vegezd el a [eladott imakat.), Imädsäg a Szentgy6näs utän., Fogadd kegyesen, edes Istenern gyönasomat, a mindenkoron szeplötlen boldogsagos Szüz Ma... rianak, a Te Anyadnak es minden szenteknek erdemeiert., Ha pedig valami hianyzott most vagy egyeb.. kor az igaz banatornböl a teljes es tiszta gyo.. nasb6l: pötolja azt szent kegyelmed es irgalmad. Bocsasd meg nekern, Istenern, rninden vetkemet. es öntsd szivernbe a Te jösägos szent kegye1.. medet. 6 irgalrnassag Istene, edes Jezusom, teljes szi... vemböl es lelkernböl halat adok Neked. hogy ez 6raban ismet megoldottad büneimnek köteleket ~ az örök karhozat veszedelmeböl megszaba.. ditottad leikernet. Amen. Miatyank... Odvöz.. legy Maria

19 Imädsäg a Szentäldozas do«. Kegyes Jezusom! tme lelkem a bünök terhe.. töl megszabadulva, asztalodhoz vägy6dik. hogy szentseges tested es vered ältal megerösödven es Veled legbensöbben egyesüljön, örökke Nä.. lad maradhasson es egyedül Neked elhessen. Mely aläzattal imädlak Teged e csodälatos szentsegben, amely hitünk legszentebb titka. legföbb engesztelö äldozat büneink bocsänat.. jära es minden kegyelem zäloga. az Isten sze.. retetenek imädand6 emleke. lelkünk eledele es az örökelet biztositeka. o szeretett Jezusom! En ugyan meltatlannak ismerem magamat arra, hogy T eged, Urarnat es Istenemet. magamhoz vegyelek, de bizom vegtelen irgalmassägodban, hogy szent aszta.. lodtol nem taszitasz el engem, hanern inkäbb szent tested.. vereddel az örökeletre täplälni fogsz. JÖjj, 0 Jezusom, terj szivembe. erösits es tarts meg kegyelmed ältal. Amen. ( A Szentaldozils elötti pillanatban mondd haromszor): I Uram. nem vagyok melt6, hogy hajlekomba j6jj, hanem csak egy szoval mondjad es rneg.. gyogyul az en lelkem. lmädsäg a Sze.ntäldozas utan. Te mondottad Uram!.. Alei eszi az en teste~ met es issza az en veremet, bennem marad es en abenne". (Szt. lanos ) En akarom, hogy Te bennem lakozzäl es en pedig a Te szerete.. 34 tedben eltem vegeig megmaradhassak. Ö Jezus. en Uram Istenem! Akit az egesz viläg magäba fegadni nem kepes, bünös szivembe Magadnak lakhelyet välasztottäl. Ö veghetetlen szeretet, magasztallak Teged e nagy kegyessegedert. Mivel häläljam en meg e nagy jotetemenyt? Mily äldozat lehetne Elöt... te.d becsesebb, mint szivem aldozata? Fogadd ezt tehät edes Megvältom, amelyet ezutän min.. den bünszennytöl meg fogok ovni es az Iräntad egö szertetem szent tüzet szorgosan äpolni fogem, hogy hälämat ezältal bebizonyitsam. Neked ajänlom tehat, 0 Uram s Istenem, lei.. kemet.. testemet, gondolataimat, szavaimat es cselekedeteimet. A Te törvenyed szent lesz elöttem, parancsaid teljesitese pedig örömömre es gyönyörüsegemre fog szoigälni. A SzentolvasO imädsäga. A Szentolvaso imadsaga a legszebb imak egyike, amelyet Szüz Maria tiszteletere szok.. tak imädkozni. Legyen neked is, testverem. egy megszentelt rozsafüzered, hogy barmikor elö-:, vehesd es elimädkozhassäl rajta egy--egy sza.. kaszt. A Szentolvaso Szüz Maria diadaljelve.. nye volt, amely ott volt dicsö öseink kardmarkolatjan a Haza vedelmere. Hogyan kell vegezni 1 A keresztvetes utan elmondassz egy Hi.. szekegyet, egy Miatyänkot, harom Odvözlegy 35

20 Mariat a keresekkel es egy Dicsöseget. Erre következik az öt tized a szent titkokkal. Min-: den tized all egy MiatyankboI. tiz Odvözlegy..; 001 es egy DicsösegOOl. A kereseket es titkokat az Odvözlegyben "Jezus" neve utan kell mon.. dani. A) Az örvendetes olvaso k&esei es titkai. K&esekt (Adventtöl nagyböjtig.) Aki hitünket növelje. l" Aki nemenyünket erösitse. Aki szeretetünket tökeletesitse. Titkok t Akit Te, szent Szüz a Szentlelektöl foganta1. Akit Te, szent Szüz, Erzsebet latogatvan. hordoztäl. Akit Te, szent Szüz. e vilagra szültel. Akit Te', szent Szüz, a templomban bemutat.. tai. Akit Te, szent Szüz, a templomban meg. talältal. B) A fäjdalmas olvaso k&esei es titkai. K&esek: 36 (Nagyböjttöl Hiisvetig.) Aki megvilagositsa ertelmünket. Aki tökele,tesitse' akaratunkat. Aki erösitse emiekezetünket. Titkok: Aki erettünk verrel veritekezett. Akit erettünk megostoroztak. Akit erettünk tövissel koronäztak. Aki erettünk a keresztet hordozta. Akit erettünk keresztre feszitettek. C) A dicsoseges olvaso k&esei es titkai. Keresek: (Hiisvett61 Adventig.) Aki iranyitsa gondolatainkat. Aki igazgassa szavainkat. Aki kormänyozza cselekedeteinket. Titkok: Aki halottaibol feltämadott. Aki a mennybe fölment. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte. Aki Teged, szent Szüz. a mennybe fölvett. Aki Teged, szent Szüz. a mennyben me.g.. koronazott. Imädsäg Sziiz Märiähoz. Üdvözlegy mennyorszäg kirälyneja. irgal.. massag Anyja, elet. edesseg, remenyseg. üd... vözlegy! Hozzäd kiältunk. Evänak szämkive... tett Hai; sirva es zokogva Hozzäd s6hajtunk e siralom völgyeböl. forditsd ränk irgalmas sze~ meidet es J ezust, a Te mehednek äldott gyü~ 37

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák Gecemáni Órák Imái A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu Censor Deputatus Chairman. Doctrine and Faith Committee Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003.

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003. Mária Julianna lelki naplója IV. kötet Esztergom, 2003. Ajánlás Kapható: Testvéri Szolgálat Közérdekû Alapítvány 2501 Esztergom, Pf. 252. Tel./fax: 06-33 314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Testvéri

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben