Hans Christian Andersen: A pásztorlány meg a kéményseprő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hans Christian Andersen: A pásztorlány meg a kéményseprő"

Átírás

1 Hans Christian Andersen: A pásztorlány meg a kéményseprő Láttatok-e valaha az időtől megfeketedett, öreg-öreg almáriumot, faragott cirádákkal, levélfüzérekkel díszített ódon szekrényt? Hát ilyen almárium állt egy szobában; régi jószág volt, még dédanya hagyta örökül. Farózsák meg tulipánok és a legcikornyásabb faragványok ékeskedtek rajta; közülük szarvasok dugták ki agancsos fejüket. Odafönn pedig, az almárium ormán, egy faragott alak állt, nevetséges formájú ember, aki maga is nevetett, vagy inkább vigyorgott, mert vidám fintorát nemigen lehet nevetésnek mondani. Patás kecskelába volt, hosszú, hegyes szakálla, még szarvat is viselt a homlokán. A szobabéli gyerekek elnevezték Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitánynak, mert ezt a nevet mulatságosan nehéz volt kimondani, és ezzel a ranggal ugyan kevés katona dicsekedhet! De kifaragni se lehetett ám könnyű a kecskelábút! Valaki mégis kifaragta, s most ott áll az öreg szekrény ormán. Állt, és nem vette le a szemét a tükör előtti asztalkáról, mert ott meg egy gyönyörűséges szép kis porcelán pásztorlány állt: aranyos cipőjű, aranykalapos, pásztorbotot tartó kis teremtés; szoknyája széle egy piros rózsával takarosan föltűzve mondom, gyönyörű szép volt. Szorosan mellette egy kis kéményseprő állt, fekete, mint a korom, s ugyancsak porcelánból. Éppen olyan tiszta és takaros volt, mint akárki más; hogy kéményseprőnek született, az puszta véletlen volt, hiszen a porcelánformázó munkás ugyanannyi fáradsággal porcelán királyfit is formálhatott volna belőle. Milyen délcegen állt az asztalon, kicsi létrájával a vállán! Fehér-piros volt az arca, mint egy szép hajadoné, s ez hiba is volt, mert a kéményseprőknek, tudjuk, mindig korommaszatos az arcuk. Ott állt, mondom, a pásztorlány mellett, mivel oda állították, s ha már egymás mellé rendelték őket, el is jegyezkedtek, mert mindenképpen illettek egymáshoz. Fiatalok voltak mind a ketten, törékenyek, s egyfajta porcelánból formálták őket. Egy harmadik porcelán figura is állt azon az asztalon, háromszor akkora, mint ők. Ez egy öreg kínai volt, aki bólogatni is tudott; azt mondta, hogy ő a kis pásztorlány nagyapja, de ezt semmivel sem tudta bizonyítani. Mégis azt hajtogatta, hogy a kis pásztorlány engedelmességgel tartozik neki, s ezért beleegyezően igent bólintott a Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitánynak, amikor az megkérte tőle a pásztorlány kezét. Olyan férjed lesz mondta a vén kínai a pásztorlánynak, hogy különbet nem is kívánhatsz magadnak! Szinte azt hiszem róla, hogy mahagónifából faragták. Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitánynévá tehet téged, és ezüsttel van tele az almáriumja. Nem is szólva arról a sok mindenről, amit a titkos fiókokban rejteget. De én nem akarok abban a sötét almáriumban lakni! kiáltotta a kis pásztorlány. Azt hallottam, hogy abban már tizenegy porcelán feleséget őriz! Hát te leszel a tizenkettedik! mondta a vén kínai. Ma éjjel, amikor megreccsen az öreg almárium, kezdődik a lakodalom; ez olyan igaz, mint hogy kínai vagyok. Azzal bólintott egy utolsót, és elaludt. De a kis pásztorlány nem nyugodott bele a sorsába. Sírt, és szívszakadva nézte a kéményseprőt, választott jegyesét. Nem tehetünk mást mondta végül, nekivágunk a messzi világnak, mert itt nincs tovább maradásunk. Amit te akarsz, azt akarom én is! felelte a kis kéményseprő. Vágjunk neki, de mindjárt! Azt hiszem, a mesterségemmel el tudlak majd tartani becsülettel. Csak előbb az asztalról jussunk le szerencsésen! sóhajtotta a pásztorlány Addig nincs nyugtom, amíg kinn nem leszünk a messzi világban. A kéményseprő vigasztalta, nyugtatgatta, megmutatta neki, hogyan rakosgassa a lábát az asztalláb faragott cirádáira, aranyozott leveleire, még a létráját is alája tartotta, és lesegítette rajta. Végre-valahára leértek a földre. Fölnéztek az öreg almáriumra, s látták ám, hogy nagy a nyugtalanság odafönn: a faragott szarvasok a nyakukat nyújtogatják utánuk, agancsukat 1

2 emelik, és kíváncsian bámulják őket. A Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitány pedig ugrott egyet mérgében, és lekiáltotta a vén kínainak: Megszöknek! Megszöknek! A jegyesek nagyon megijedtek, és besurrantak az ablakmélyedésben álló szekrénykébe. Három-négy hiányos kártyacsomó volt a kis szekrényben meg egy ügyesen összetákolt kicsiny babaház éppen előadás folyt benne, s a hölgyek, a káró, a treff, a kőr és a pikk dámák ott ültek az első sorokban, és tulipánjaikkal kényesen legyezgették magukat; a filkók ott álltak mögöttük, és azzal dicsekedtek, hogy alul is meg fölül is van fejük, mint minden becsületes játékkártyának. A komédia, amit játszottak, egy szerelmespárról szólt, akiket elszakítottak egymástól, s a kis pásztorlány megkönnyezte, mert tulajdon sorsára ismert benne. Nem, nem bírom tovább! zokogott fel. Menjünk ki a szekrényből! De amikor újra lent voltak a padlón, és fölnéztek az asztalra, látták, hogy a vén kínai fölébredt, és izgatottan döntögeti előre-hátra a testét. Tehette, mert alul nehezék volt benne. Mindjárt üldözőbe vesz bennünket! kiáltott fel ijedten a kis pásztorlány, és kétségbeesésében törékeny porcelán térdére roskadt. Mondanék én valamit! állt elő a kis kéményseprő. Bújjunk abba a nagy virágvázába ott a sarokban; rózsa meg levendula között pihenhetünk, a vén kínainak meg, ha utánunk talál jönni, sót szórunk a szemébe. Ott se lennénk biztonságban sóhajtott a kis pásztorlány. És aztán úgy hallottam, hogy a virágváza meg a kínai jegyesek voltak valamikor, s az efféle szerelem sohasem múlik el egészen. Nem, nem tehetünk mást: neki kell vágnunk a messzi világnak. Hát csakugyan volna hozzá bátorságod? kérdezte meghatottan a kis kéményseprő. Tudod-e, milyen irdatlan nagy a világ? S ha nekivágunk, soha többé nem jöhetünk ide vissza? Tudom, s még így se félek! felelte a pásztorlány. A kéményseprő mélyen a szemébe nézett, aztán így szólt: Nem választhatunk más utat, mint az én utamat: a kéményen kell kimennünk a messzi világba. De van-e igazán bátorságod, hogy bebújj velem a kályhába, hideg vasgyomrába, kormos csövébe? Mert csak így tudunk eljutni a kürtőbe, de ott már ne félj, ott én ismerem a járást! Fölmászunk a magasba, föl, egészen a kéménybe, s azon át kijutunk a nagyvilágba. Azzal odavezette szíve választottját a kályhaajtó elé. Istenem, milyen koromsötét van odabenn! mondta a pásztorlány, de azért nagy bátran belépett a kályhaajtón, és megindult fölfelé a kürtőben, ahol rájuk borult a fekete éjszaka. Mindjárt fönn leszünk a kémény tetején! mondta a kéményseprő. Már látom az eget. Nézd, éppen fölöttünk ragyog az ég legfényesebb csillaga! Csakugyan, éppen rájuk ragyogott a legtündöklőbb csillag, mintha utat akart volna mutatni nekik. Tovább másztak-kapaszkodtak fölfelé a nyaktörő úton, igen-nagyon magasra. A kéményseprő emelte, támogatta, óvta jegyesét, mutatta neki, hová lépjen finom kis porcelán lábával, s így értek föl nagy sokára a kémény tetejére. Ott leültek megpihenni, mert a keserves út bizony nagyon elfárasztotta őket. Magasan a fejük fölött tenger sok csillagát szikráztatta az ég; alattuk a mélyben a város háztetői most látták először a messzi világot; olyan véghetetlen nagy volt! A szegény kis pásztorlány sohasem hitte, hogy ilyen nagy és félelmetes a világ. Kicsi fejét jegyese vállára hajtotta, és olyan keservesen zokogott, hogy övéről lepattogzott az aranyfesték. Rettenetesen nagy a világ sírdogált. Mi lesz velünk, hiszen elveszünk benne! Bár ott állhatnék régi helyemen, a kis asztalon a tükör előtt! Én már csak akkor leszek boldog, ha oda visszamehetek! Elindultam veled a messzi világba, de ha igazán szeretsz, vigyél vissza, kérlek, vigyél vissza! A kéményseprő megpróbált a lelkére beszélni, a vén kínaira emlékeztette, meg a Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitányra, de hiába beszélt. A kis pásztorlány 2

3 olyan szívettépően zokogott, és olyan könyörögve csókolgatta szíve választottját, hogy az nem tehetett mást, belenyugodott akaratába, még ha esztelenségnek tartotta is azt. Nagy kínnal-keservvel visszamásztak a kéménybe, leereszkedtek a kürtőn; bizony, megtépázta őket az út! Megálltak a kályha hideg gyomrában, s kihallgatóztak a kályhaajtón: ugyan mi történt a szobában, míg ők úton voltak? A szobában csönd volt, kilestek az ajtón: hát ott feküdt a vén kínai összetörve a padlón. Amikor üldözőbe vette őket, lebukott az asztalról, s most élettelen hevert háromfelé törten: hátának egy jókora darabja levált, feje meg a sarokba gurult. A Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitány ott állt a régi helyén, és elgondolkodva bámult maga elé, mintha mi sem történt volna. Ó, istenem! kiáltott fel a pásztorlány. Vége szegény nagyapónak, s ez a mi lelkünkön szárad! Ó, istenem, ezt nem élem túl! zokogott, és tördelte törékeny kis kezét. Ne búsulj, még össze lehet ragasztani vigasztalta a kéményseprő. Nagyon szépen összeragasztják, majd meglátod! Csak ne sirasd olyan nagyon, mert ha visszaragasztják a hátát, a fejét meg odasrófolják a törzséhez, még éppen elég bajunk lesz vele! Úgy gondolod? kérdezte a kis pásztorlány. És fölkapaszkodtak régi helyükre, az asztalra, s körülnéztek. Nagy utat megjártunk, mégis ott vagyunk, ahonnan elindultunk sóhajtott föl a kis kéményseprő. Kár volt a sok fáradságért! Jaj, csak összeragasztanák szegény nagyapót! suttogta bűnbánóan a pásztorlány. Nagyon sokba kerül az? A vén kínait hamarosan összeragasztották: helyére tették a háta levált darabját, a fejét egy jókora sróffal odaerősítették a nyakához. Olyan volt megint, mint valamikor új korában, de bólogatni, azt nem tudott többet. Kegyed nagyon magasan hordja az orrát, amióta darabokra törött mondta meg neki a véleményét a Bakkecskelábú Fő- és Altábornoki Őrmesterkapitány, mintha bizony az olyan nagy dicsőség volna! Hozzám adja hát az unokáját, vagy nem adja? A kéményseprő meg a pásztorlány esdekelve nézett a kínaira, attól rettegtek, hogy bólintani talál; de a vén kínai nem mozdította a fejét, mert sróf volt a nyakában, ezt pedig restellte volna elárulni egy idegennek. A porcelán jegyespár hát egymás mellett maradhatott; áldották a vén kínai srófját, és hűségesen szerették egymást, míg csak össze nem törtek. 3

4 Hans Christian Andersen: A császár új ruhája Élt valaha egy császár, aki annyira szerette a szép ruhákat, hogy minden vagyonát rájuk költötte, hogy jobban mutasson. A díszszemlékre és színházba is azért járt, a parkba is azért hajtatott ki, hogy finom öltözékével kérkedjen. A nap minden órájában más kabátot viselt; és ahogy más királyokról azt szokás mondani: Tanácskozik, őróla azt mondták: A császár öltözködik. A nagyvárosban, ahol élt, vidáman folyt az élet; naponta újabb idegenek jöttek. Egy nap két csaló érkezett: takácsnak adták ki magukat, és kijelentették, hogy ők szövik a legnemesebb kelmét a világon. Nem csupán színe és mintázata szokatlanul gyönyörű, hanem azzal a csodás tulajdonsággal is rendelkezik, hogy láthatatlanná válik, ha olyasvalaki ölti magára, aki méltatlan a tisztségére, vagy javíthatatlanul ostoba. Felséges kelme lehet az! gondolta a császár. Ha ilyet viselnék, bárkiről megtudhatnám az udvarban, ha nem a megfelelő beosztásba került; kideríthetném, ki a jó eszű, és ki a tudatlan. Igen, azonnal rendelnem kell ebből a kelméből! És rengeteg készpénzt adott a két csalónak, hogy azonmód fogjanak hozzá a szövéshez. Erre ők felállítottak két szövőszéket, és úgy tettek, mintha dolgoznának; ám semmi sem volt a szövőszékeken. Rögvest hozattak egy keveset a legfinomabb selymekből és a legdrágább aranyból; az aranyat aztán egyenesen a saját zsebükbe rakták, és késő estig serénykedtek az üres szövőszékek mellett. Jó lenne megtudni, hogyan haladnak a szövéssel gondolta a császár. Ám feszélyezte a gondolat, hogy a hivataluk betöltésére alkalmatlanok nem láthatják a kelmét. Magáról úgy hitte, nincs mitől félnie, ám jobbnak látta, ha előbb valaki más ellenőrzi helyette a dolgok állását. Az egész város tudta, milyen különös tulajdonsággal rendelkezik a szövet, és mindannyian meg akartak bizonyosodni arról, mennyire hitványak vagy ostobák az ismerőseik. Sokat tapasztalt és megbízható miniszteremet küldöm el a takácsokhoz gondolta a császár. Leginkább ő tudja megítélni, hogy néz ki a kelme, mivel bölcs, és nála jobban senki nem képes ellátni a feladatát. A derék öreg miniszter tehát kiment az előcsarnokba, ahol a két csaló szorgoskodott az üres szövőszékeknél. Istenem, segíts! gondolta az agg miniszter, és merőn bámult maga elé. Semmit sem látok! Ám ezt egy szóval sem árulta el. A két csaló megkérte őt, hogy jöjjön közelebb, és mondja el a véleményét a színekről és a mintázatról. Aztán az üres szövőszékre mutattak, az agg miniszter pedig tovább meresztgette a szemét; de semmit sem látott, mivel nem is volt mit látnia. Jóságos ég! gondolta. Lehetséges, hogy ilyen ostoba legyek? Ezt sosem hittem volna, és senki sem tudhatja meg. Vagy a tisztségemre lennék alkalmatlan? Nem Nem árulhatom el, hogy nem látom a kelmét. Szóval, mit szól hozzá? kérdezte az egyik takács. Ó, egészen csodálatos bámulatosan szép! válaszolta az agg miniszter szeméhez emelve szemüvegét. Micsoda finom minta, és micsoda színek! Jelenteni fogom a császárnak, hogy tökéletesen elégedett vagyok vele. Hát ezt örömmel halljuk mondta egyszerre mindkét takács; majd sorra vették a színeket, és elárulták a rendhagyó mintázat nevét. Az agg miniszter figyelmesen hallgatta őket, hogy mindenről pontosan beszámolhasson a császárnak. És így is tett. A csalók ezután még több pénzt kértek selyemre és aranyra, mely mint elmagyarázták a kelméhez kellett. Aztán mindet zsebre vágták, és cérna és fonál nélkül szőtték tovább a semmit. 4

5 A császár hamarosan ismét követet küldött hozzájuk: ezúttal megbízható kancellárját, hogy megtudja, hogyan halad a szövés, és mikorra készül el a kelme. Ő is úgy járt, ahogy elődje: egyre csak bámult maga elé, ámde mindhiába; semmit sem látott az üres szövőszéken. Felséges, vagy ön talán nem így találja? kérdezte tőle a két csaló; majd megmutatták és leírták neki a tetszetős mintázatot, mely nem is létezett. Tudatlan nem vagyok! gondolta a kancellár. tehát az előkelő hivatal az, amit nem nekem kellene betölteni. Meglepő, viszont nem hagyhatom, hogy mások is észrevegyék. Így magasztalni kezdte a láthatatlan kelmét, a csodás színeket, és az elegáns mintázatot. csakugyan egészen lenyűgöző mondta a császárnak. A városban mindenki a pompás szövetről beszélt. A császár is szerette volna megtekinteni, mielőtt leveszik a szövőszékről. Egész csapat kiválasztottal indult el a két csalóhoz, és vele tartott a két derék államférfi is, akik korábban már jártak az agyafúrt takácsoknál. A szövőszéknél cérna és fonál nélkül folyt a munka. Hát nem nagyszerű? kérdezte a két idős államférfi, akik már jártak ott. Felséged talán nem találja rendkívülinek a mintát és a színeket? Aztán az üres szövőszékre mutattak, ugyanis azt hitték, a többiek mind látják a ruhaanyagot. Ez hogy lehet? gondolta magában a császár. Semmit sem látok! Rettenetes! Ostoba lennék? Vagy tán az uralkodás nem való nekem? Ennél iszonyatosabb csapás nem érhetne engem Valóban nagyon mutatós! szólalt meg végül. Megfelelőnek találjuk. Aztán elégedetten biccentett, és az üres szövőszékre szegezte a tekintetét, mivel nem volt hajlandó beismerni, hogy azon semmit se lát. A császár egész kísérete csak meresztgette a szemét, ám másoknál ők sem láttak többet; mégis ugyanazt mondták, mint a császár: Valóban mutatós! és azt ajánlották az uralkodónak, hogy először a nemsokára sorra kerülő körmenet alkalmával öltse magára a csodás új ruhát. Káprázatos, ízléses és elegáns! adták a hírt szájról szájra. Mindenfelől örömujjongás hallatszott, a császár pedig mindkét csalónak egy keresztet adományozott, amit a gomblyukukba tűzhetnek, és Udvari Takácsnak nevezte ki őket. A körmenet előtti éjszakán mindkét csaló hajnalig fennmaradt, és több mint tizenhat gyertyát használtak el. Mindenki látta, milyen lankadatlanul buzgólkodnak, hogy elkészüljenek a császár új ruhájával. Úgy tettek, mintha levennék a kelmét a szövőszékről; hatalmas ollóikkal a levegőt nyiszálták; láthatatlan cérnát fűztek a tűbe, és azzal varrtak; majd végül bejelentették, hogy: Elkészült a ruha! A császár legelőkelőbb lovagjaival ment el hozzájuk; a két csaló maga elé tartott karral várta őt, mintha tartottak volna valamit, és e szavakkal fogadták: Íme a pantalló! S a hozzávaló kabát! Végül a köpönyeg! És így tovább. Oly könnyű, mint a pókháló: az ember azt hinné, semmit sem visel; ám épp ettől olyan csodálatos. Úgy van mondták a lovagok; ám semmit sem láttak, mivel nem volt mit látniuk. Ha felséged kegyeskedne levetkőzni mondták a csalók, akkor a nagytükör előtt feladhatnánk önre az új ruhát. A császár sorra levetette magáról a ruháit, a két csaló pedig úgy tett, mintha ráadnák az új darabokat, és mintha a vállára terítettek volna valamit; aztán a császár a tükör előtt forgolódva gyönyörködött magában. Remekül néz ki benne, felség! Tökéletesen áll! mondták mindenfelé. Micsoda mintázat! Milyen csodás színek! Valóban gyönyörű ruha! Odakint várják felségedet a baldachinnal, amit a körmenet alatt tartanak felséged feje fölé! jelentette be a ceremóniamester. Nos, én készen állok felelte a császár. Ugye, remekül áll? Aztán ismét a tükör felé fordult, hogy úgy tűnjék, mintha még egyszer alaposan szemügyre venné vadonatúj díszöltözékét. 5

6 A kamarások, akiknek a palást szegélyét kellett hordozniuk, lehajoltak, és úgy tettek, mintha felemelnének, majd a levegőben tartanának valamit. Nem merték elárulni, hogy semmit se látnak. Így aztán a császár a baldachin alatt végigvonult az utcákon, és az összes bámészkodó így kiáltott fel: Milyen káprázatos a császár új ruhája! Milyen elegáns az új palást! És milyen remekül áll! Senki sem merte bevallani, hogy nem lát semmit, mert akkor mások megtudnák, hogy vagy nem alkalmas a hivatalára, vagy mérhetetlenül ostoba. A császár egyetlen más ruhájának se volt soha ekkora sikere. De hát nincs rajta semmi! kiáltott fel végül egy kisgyerek. Halljátok, mit mond ez az ártatlan apróság? kérdezte a gyermek apja; és a hír szájról szájra járt: Egy kisgyerek azt mondja, nincs rajta semmi. De hát nincs rajta semmi! ordítozta végül az egész tömeg. A császár pedig reszketni kezdett, hiszen neki is igaznak tűnt, amit kiáltoztak; ám azt gondolta magában: Végig kell járnom a körmenetet! És ezért még büszkébben lépkedett, a kamarások pedig még erősebben szorongatták a nem létező palást szegélyét. 6

7 Hans Christian Andersen: Az öreg ház Lenn, az utca végén állt egy régis-régi ház. A mestergerendába faragott, tulipánokkal és kacskaringós indákkal övezett évszám arról mesélt, hogy már háromszáz esztendős is elmúlt. Régies betűkkel egész költeményeket faragtak a gerendákba, s minden ablak fölé egy-egy fintorgó arcot. A felső emelet messze kinyúlt az utca fölé, a tető tövében bádog ereszcsatorna futott, végében sárkányfej köpte az esővizet, azaz csak köpte volna, ha a szörnyeteg testén nem tátong egy hasadék, amin át csorgott az utcára a víz. A többi ház mind sokkal fiatalabb és rendesebb volt, sima falaikon széles ablakok nyíltak. Mindenki azonnal láthatta, hogy semmiben sem hasonlítanak az öreg házra. Meglehet, azt gondolták: Vajon meddig kell még elviselnünk ennek a rozzant szemétkupacnak a látványát? Szégyenére válik az egész utcának. Olyan messze nyúlik a mellvédje az utca fölé, hogy nem is látunk túl rajta. Olyan széles a lépcsője, akár valami kastélynak, s olyan meredek, mintha egy templomtoronyba vezetne. A kerítés gyászos, szakasztott egy családi kriptáé, és nevetséges rézgombok díszelegnek rajta. Az öreg házzal szemközt is egyforma, új házak álltak, s azok is épp annyira megvetették, mint a többiek az utcában, ám egyiknek az ablakában egy pirosló arcú, csillogó szemű fiúcska üldögélt, s ő bizony nagyon szerette az öreg házat, akár nap sütötte, akár a holdfény burkolta félhomályba. Gyakorta nézegette a kopott falakat, elképzelte, milyen lehetett az utca azokban a régi időkben, amikor még minden házon mellvéd díszelgett, lépcsők kanyarogtak, a tetőkön csúcsos manzárdablakok kukucskáltak, maga előtt látta az alabárdos katonákat és a számtalan, sárkány és griffmadár formájú ereszcsatornát. Ezt a házat arra teremtették, hogy a kisfiúk ábrándozzanak felette. Egy öregember lakott a régi házban: bőr térdharisnyát, rézgombos kabátot és igazi rizsporos parókát hordott. A háztartásra egy másik öregember viselt gondot, minden reggel kitakarította a házat, de rajta kívül a bőrharisnyás öregurat senki nem látogatta. Néha az ablakhoz lépett, kinézett rajta, a kisfiú pedig visszanézett, és bólintott felé, mire az öregúr is bólintott: így ismerkedtek meg, s lettek barátok, anélkül, hogy valaha egy szót is váltottak volna. A kisfiú hallotta, ahogy egyszer a szülei azt mondták: Jól megy az öregúrnak a szemközti házban, csak borzasztóan magányos szegény. Következő vasárnap ezért a kisfiú valamit egy darab papírba csomagolt, majd bekopogtatott vele az öregház kapuján, és azt mondta az öregúr szolgájának: Odaadná ezt, kérem, a ház urának? Két ólomkatonám is van, ezért arra gondoltam, az egyiket nekiajándékozom, mert szegény borzasztóan magányos. Az öreg szolga elmosolyodott, amikor ezt meghallotta, majd bólintott, és bevitte az ólomkatonát a házba. Hamarosan bezörgetett a kisfiúék ajtaján, hogy meghívja a fiúcskát látogatóba. A szülei örömmel elengedték, így történt, hogy a kisfiú látogatóba ment az öreg házba. A lépcső korlátján a rézgombok aznap fényesebben ragyogtak, mint máskor, mintha csak megpucolták volna őket a kisfiú tiszteletére. Az ajtóba faragott trombitások amelyek tulipánok kelyhében álltak teli tüdőből fújták felé trombitáikat, arcuk most egészen kidudorodott. Tra-ra-ra! Megjött hát a kisfiú! Tra-ra-ra!, fújták, mire az ajtó kitárult. Körben a falakon mindenütt páncélos lovagok és selyemruhás hölgyek képei függtek, s a páncélok csörömpöltek, a selyem suhogott, ahogy a kisfiú elhaladt előttük. Egy lépcsőhöz ért, amely egy jó darabon felfelé vezetett, majd egy kicsit le, s egy romos erkélyhez vitt, melynek padlóján és korlátján gödrök és repedések éktelenkedtek, s a hasadékokból fű és zöld levelek hajtottak. Az erkélyt és falakat olyan dúsan benőtte a növényzet, hogy egészen úgy festett, mint egy kert. A korlát tövében régi cserepek álltak, melyek szamárfüles fejeket formáztak, a virágok csak úgy burjánzottak bennük kényük-kedvük szerint. Az egyik cserépből szegfű integetett felé ezernyi hajtással, és azt mondta: A szél megcirógatott, a nap megcsókolt, s jövő vasárnapra új kis virágot ígért nekem, egy új kis virágot! 7

8 A kisfiú egy szobába lépett, ahol a falakat disznóbőr tapéta fedte, melyre aranyvirágokat festettek. Aranyminta kopik, hervad, De a disznóbőr örök darab. mondták a falak. A szobában támlás, faragott székek álltak. Ülj csak le! mondták. Ó, istenem, hogy recsegek! Most már biztos, hogy engem is utolért a köszvény, mint az öreg szekrényt. Köszvényes a hátam, jaj! A kisfiú a következő szobába lépett, ahol az öregúr várt rá. Köszönöm az ólomkatonát, kis barátom! mondta az öregúr, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük! Köszönjük! Nyikorogták a vén bútorok, amelyek olyan sokan voltak, hogy szinte egymás sarkára tapostak, hogy jobban lássák a fiúcskát. Középen, a falon egy festmény függött, amely egy szépséges fiatal hölgyet ábrázolt, ám igen régies ruhában: a haja rizsportól fehérlett, a szoknyája pedig mereven elállt a derekától. Ő nem mondott köszönetet, még csak nem is nyikorgott, csak kedvesen nézett a kisfiúra. Ő honnan van? kérdezte a kisfiú, s a portréra mutatott. A szemközti kereskedőtől válaszolta az öregúr. Jó sok kép van nála, de az emberek ügyet sem vetnek rájuk, mert már egyikük sem él. Sok-sok éve ismertem ezt a hölgyet, de most már vagy fél évszázada halott. A kép alatt, a falon egy elszáradt bokrétát pillantott meg a kisfiú, és arra gondolt, hogy az is már legalább ötven éves lehet. A nagy óra ingája lassan járt előre-hátra, a mutatók megmozdultak, s a szobában minden egy kicsivel öregebb lett, bár ezt senki se vette észre. Otthon azt hallottam szólalt meg a kisfiú, hogy borzasztóan magányosnak tetszik lenni. Ó válaszolta az öregúr, régi gondolatok látogatnak meg, magukkal hozzák ajándékaikat, s látod, te is eljöttél hozzám. Mindenem megvan hát, ami kell. Azzal egy szekrényhez lépett, és egy könyvet vett elő, telis-tele képekkel: szebbnél szebb hintók álltak hosszú sorokban a képeken, olyanok, amilyeneket manapság már sehol nem látni, köröttük díszes öltözetű katonák és zászlót lobogtató emberek. A szabók zászlaján egy oroszlán volt, amely mancsai közt ollót tartott, a cipészekén pedig csizma helyett egy kétfejű sas, mert a cipészek szeretik, ha mindenből párosan van. Micsoda képeskönyv volt az! Az öregúr átment a másik szobába, hogy édes befőttet, almát és mogyorót hozzon a kisfiúnak. Csuda jó volt az öreg házban. Nem bírom elviselni! kiáltotta az ólomkatona, aki egy polcon álldogált. Nagyon unalmas itt, és én olyan magányosnak érzem magam! Ha valaki hozzászokott, hogy családban éljen, azután már képtelen itt maradni. Nem bírom ki! A napok is hosszúra nyúlnak, de az éjszakák egyenesen végtelenek. Itt egyáltalán nem olyan, mint nálatok, a szemközti házban, ahol édesanyád és édesapád sokat beszélgetnek, és ti, gyerekek, olyan remek zajt csaptok. Milyen csendes minden az öregúr házában! Nincs senki, aki megcsókolja. Senki, aki barátságosan nézzen rá, s még karácsonyfája sincs. Neki már csak a sír maradt. Nem bírom elviselni! Ne láss mindent olyan sötéten! mondta a kisfiú. Szerintem itt minden nagyon szép, s a régi gondolatok is eljönnek látogatóba, és magukkal hozzák ajándékaikat. Meglehet, de én bizony még nem láttam, s nem is ismerem őket jelentette ki a katona. Nem bírom elviselni! Pedig muszáj válaszolta a kisfiú. Ekkor az öregúr mosolyogva jött vissza a szobába, kezében tányéron édes befőttet, almát és mogyorót tartott, s a kisfiú nem gondolt többet az ólomkatonára. Elégedetten tért haza, napok, majd hetek teltek el, az öregúr és a kisfiú gyakran bólogatott egymás felé az ablakból, s a gyermek hamarosan ismét átment látogatóba. 8

9 A faragott trombitások azt fújták: Tra-ra-ra! Itt a kisfiú! Tra-ra-ra! A régi képeken csörömpöltek a kardok és a páncélok, suhogtak a selyemruhák, a disznóbőr tapéta mesét mondott, az öreg székek pedig köszvényre panaszkodtak. Épp olyan jó volt minden, mint első alkalommal, mert odaát egyik nap olyan, mint a másik. Nem bírom ki! Nem bírom ki! mondta az ólomkatona. Ólomkönnyeket sírtam! Itt minden alszik, minden álmodik! Inkább vonulnék hadba, és veszíteném el karomat, lábamat, akkor legalább történne valami! Nem bírom ki! Most már tudom, mit jelent az, hogy a régi gondolatok eljönnek látogatóba, és magukkal hozzák ajándékaikat. Hozzám is eljöttek, s nekem elhiheted, nem sok örömem volt bennük. Már ott tartottam, hogy levetem magamat a polcról. Magam előtt láttalak titeket mind, a szemközti házból, mintha csak valóságosak lettetek volna. Vasárnap reggel volt, s ti, gyerekek körülálltátok az asztalt, és zsoltárokat énekeltetek, ahogy minden reggel. Áhitatosan összekulcsoltátok a kezeteket, és a szüleitek épp ilyen jámborul álltak mellettetek. Kinyílt az ajtó, és a kishúgodat, Mariát hozták be rajta, aki még nincs kétéves, s aki amikor csak zenét hall, azon nyomban táncra perdül. Amikor meghallotta, hogy énekeltek, rögtön táncolni kezdett, de nem találta el az ütemet, mert a zsoltárok ehhez túl lassúak, így fél lábon álldogálva, lehajtott fejjel várt egy picit, de nem eleget. Ti megpróbáltatok nem nevetni, ami igen nehéz volt, de én úgy nevettem, hogy leestem az asztalról, és megütöttem magam, amit meg is érdemeltem, hiszen akkor nem illett nevetni. Most minden, amit valaha láttam, újra lejátszódik előttem, s tudom, ezek lehetnek a régi gondolatok, akik látogatóba jönnek az ajándékaikkal. Mondd csak! Még mindig énekeltek vasárnaponként? Mesélj a kis Mariáról! És hogy van bajtársam, a másik ólomkatona? Biztosan nagyon boldog. Nem bírom elviselni. Elajándékoztalak mondta a kisfiú. Itt kell hát maradnod, nem érted? Ekkor belépett az öregúr egy dobozzal a kezében, ami csurig volt szebbnél szebb kacatokkal: volt benne arcpirosítós szelence, parfümös üvegcse, díszes, aranyozott kártyák, amilyeneket manapság már sehol sem kapni, és számtalan apró doboz, amiket egytől-egyig kinyitogattak. Végül az öregúr odaült a zongorához, s ahogy felhajtotta a fedelét, a kisfiú látta, hogy annak belsejére színes tájképet festettek, ám a zongora sajnos igen hamisan szólt. A kisfiú ezután a festményen látható hölgyről kérdezgette az öregurat, és annak szemei fényesen felragyogtak. Háborúba megyek! Háborúba! kiáltotta az ólomkatona teli torokból, és levetette magát a polcról. Hová tűnhetett? Hiába kereste az öregúr, hiába kutatott utána a kisfiú, sehol sem találták. Meglesz, meglátod! vigasztalta az öregúr. De bizony soha nem került elő, mert a padló tele volt lyukakkal, repedésekkel, s a kis katonát úgy nyelte el az egyik, mint a sírgödör. Véget ért a nap, s a kisfiú hazament. Napok, hetek múltak el. Olyan hideg volt, hogy az ablakokat belepte a jégvirág, és a kisfiúnak, ha ki akart látni az utcára, rá kellett lehelnie, s a kicsiny résen nézegethette csak az öreg házat. A hó vastagon belepte a díszes faragásokat és feliratokat, s úgy beterítette a lépcsőt, mintha senki se lakott volna az öreg házban. Így is volt, valóban senki sem lakott odaát, mert az öregúr meghalt! Egy este kocsi érkezett a ház elé, abba tették a koporsóját, és elvitték vidékre, a családi sírboltba. Senki nem kísérte utolsó útjára, mert már egyetlen barátja sem volt életben, csak a kisfiú dobott csókot utána búcsúzóul, ahogy a kocsi kigördült a kapun. Néhány nappal később árverést tartottak az öreg házban, és a kisfiú látta, miként viszik el idegenek a festményeket, amelyeken a lovagok és hölgyeik mosolyogtak, a szamárfüles virágtartókat, a székeket és szekrényeket. A titokzatos hölgy portréját előbb ide-oda tették, majd az árus, aki annak idején eladta az öregúrnak, visszavitte, és felakasztotta a boltjában, mert a régi kép senkinek sem kellett. Eljött a tavasz, és lebontották az öreg házat, hiszen mindenki csak értéktelen romhalmaznak tartotta. A kisfiú beláthatott a nyitott szobákba, ahol leszaggatták a falról a disznóbőr tapétát, 9

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN ELSŐ MESE egy tükörről és cserepeiről Hallgassátok csak! Már kezdjük is a mesét. Mire a végére érünk, többet tudunk majd, mint most, az elején. Volt egyszer egy gonosz manó.

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Az olvasni tanuló manó

Az olvasni tanuló manó I. kategória Czettisch Kinga Az olvasni tanuló manó Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény család. Általában három szem almát, néhány répát és egy kevés babot árultak a piacon. Abból

Részletesebben

David Walliams GENGSZTER NAGYI Tony Ross illusztrációival

David Walliams GENGSZTER NAGYI Tony Ross illusztrációival David Walliams GENGSZTER NAGYI Tony Ross illusztrációival David Walliams: Gangsta Granny Text David Walliams 2011 Fordította: Tooth Benedek Illustrations Tony Ross 2011 Philip Onyangónak......a legbátrabb

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza A váza A zöld váza az asztal közepén állt. Épp úgy, mint hét évvel, hét hónappal, vagy hét órával azelőtt friss vízzel töltve, de virág nélkül. A nő egy sarokban ült, onnan figyelte a vázát. Méregette,

Részletesebben

ERKAM PUBLICATIONS. Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17

ERKAM PUBLICATIONS. Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17 ISTANBUL 2009 1 ERKAM PUBLICATIONS Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17 www.erkampublishing.com 2 40 HADÍSZ GYEREKEKNEK MESÉKKEL

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

A szegény ember zongorája

A szegény ember zongorája SZABÓ BOGLÁRKA (10 ÉVES) A szegény ember zongorája Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, még azon is túl, a kidőlt kemence bedőlt oldalán élt egyszer

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

L. M. Montgomery. Anne karácsonya KÖNYVMOLYKÉPZÕ KIADÓ

L. M. Montgomery. Anne karácsonya KÖNYVMOLYKÉPZÕ KIADÓ L. M. Montgomery Anne karácsonya KÖNYVMOLYKÉPZÕ KIADÓ Lucy Maud Montgomery Anne karácsonya válogatott novellák harmadik, változatlan kiadás Könyvmolyképzõ Kiadó Szeged, 2008 Elõszó Amikor 1972-ben L. M.

Részletesebben

Fordította: Borbás Mária. Szerkesztette: Áprili Zsuzsa

Fordította: Borbás Mária. Szerkesztette: Áprili Zsuzsa Mary Hooper 1 A fordítás alapjául szolgáló mű: Mary Hooper: At the Sign of the Sugared Plum Bloomsbury Publishing Plc, London, 2003 Copyright Mary Hooper, 2003 All rights reserved. Fordította: Borbás Mária

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA Tudjátok-e, hogy a Mikulás csakugyan élt, sok száz esztendővel ezelőtt? Myra városában lakott, amely ma Törökországban található. Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve, Szent

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Pomáz, 2003 A kötet az 1940-es Révay Kiadó által megjelentetett kiadás alapján készült Szász Lóránt és örökösei,

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben