A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L"

Átírás

1 A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVII. évfolyam 8. szám augusztus Gyászomat örömre fordítottad, feloldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Zsoltárok 30:12

2 É v i J e l i g e Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidókhoz írt levél E g y h á z u n k É v i J e l i g é j e : Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be Isten törvényét. Galáciabeliekhez írt levél 6,2. Te r v e z e t t a u g u s z t u s i p r o g r a m j a i n k : Augusztus 1-4.-ig Bevetés lesz Kistokajban Augusztus ig Hitmélyítő tábor lesz Györkönyben Augusztus 29.-től szeptember 1.-ig Férfi-csendesnapok lesznek Györkönyben Augusztus 20-án Dombóváron lesz a dunántúli hagyományos csendesnap. 9 órakor áhítattal, 10 órakor istentisztelettel kezdődik Augusztus 24.-én, szombaton Támasz alapítvány hajléktalan szállóján szolgálunk R e n d s z e r e s p r o g r a m j a i n k : Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason Szerdán, Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz Csütörtökön 17 órakor házicsoport lesz (változó helyszínnel) Vasárnap 9 30 imaóra, és órakor istentisztelet van Pécsett, órakor Hidason. Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. Minden harmadik vasárnap Siklóson órakor istentiszteletünk van Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni. M é d i a p r o g r a m o k Augusztus 9-én, pénteken Metodista rádiós félórára kerül sor a megszokott időben: kor a Kossuth Rádióban. 2

3 V a s á r n a p o k t e x t u s a i : Augusztus 4.-én: I. Mózes 15:1-6 Augusztus 11.-én: Máté 7:1-5 Augusztus 18.-án: Lukács 16:13-17 Augusztus 25.-én: Márk 12:41-44 S z ü l e t é s n a p j u k a t e b b e n a h ó n a p b a n ü n n e p l i k : Korma Gergő án Szuhánszki János án Gyurkó Józsefné án A u g u s z t u s Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. (Zsoltár 30,12.) Az életünk törvényszerűségek között halad a születéstől a halálig. Egyik bölcs mondás így hangzik: Születtünk, és meg kell halnunk! Mégis amikor a születés a boldogság forrása, a halál az elválás a szomorúság, sírás, elszakadás, keservek órák időszakát adja. Az Ige világosan adja hírül: És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik Zsidókhoz írt levél. 9,27 Születünk ebbe az Isten által teremtett szép világunkba, amely a bűn miatt nyomorúsággal fűszerezett. Az életutunkat szegélyezik szúrós tövisek, veszélyes szakadékok, rózsák, amelyek nem mentesek a tövisektől, csalóka délibábok, amelyről az Írás azt mondja: Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Zsolt. 90,10. Az utunk végén letehetjük ezt a földi sátorházat, a lelkünk ideiglenes otthonát, akkor ezt az eseményt meggyászoljuk. Elgondolkodtató a következő elmélkedés: igaza van a kisbabának, amikor megszületik, hogy ordítva sír, mert egy csodálatos biztonságot kell otthagynia, mi meg boldogok vagyunk. Mi megvigasztaljuk és elhitetjük vele, nincs semmi baj, itt minden jó és minden szép. Ahogy növekszik mennyi csalódás, mennyi szenvedés, a teljességhez hozzátartozik, hogy kap egy kicsiny morzsát a boldogság és öröm asztaláról. Amikor eljön számára a vég, hogy visszamen- 3

4 jen oda, ahonnan jött a lelke, az örök hazába akkor meg sírunk, és ostromoljuk az eget, miért engedte meg az Isten, hogy a halál győzzön. Mi egy fordított világban élünk a bűn miatt. Sírunk, amikor örülnünk kellene, és örülünk, amikor sírnunk kellene. Nincs ebben valami igazságtalanság? Vagy ez a bűn által feje tetejére állított megromlott gondolkozásunk? Isten nem ezt akarta, nem ez volt az Isten terve, de ez a bűn következménye! Dávid, a zsoltáros, ezt az éneket hálaadásból írta és énekelte. Szabadulásért ad hálát, azért, mert megtapasztalta a szabadító Isten hatalmát. Tapasztalta, hogyan tudja a könnyeket letörölni a szeretet Istene. Szíve tele van hálával, hogy megtapasztalta, egyedül Isten tudja leoldani róla, amit magáról, ill. magától nem tudott levetni, leoldozta róla. Ő nem hagyta magára a mezítelenségében, hanem felöltöztette abba a ruhába, amit soha nem kell többé levetnie örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj. Ézs. 35,10/51,11/Zsolt.126. Köszönjük Urunk, hogy nem veszel ki bennünket az élet törvényszerűségei közül, de már most itt a földi életünkben a gyászunkat örömre fordítod, és megajándékozol bennünket a benned nyert öröm fehér ruhájával, amelyet soha nem kell levetni. Ámen. G y u r k ó J ó z s e f A z á l d o t t o t t h o n, á l d á s l e s z m á s o k n a k i s Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át. Zsoltár 128,5. Ez az ígéret az istenfélő embernek szól, aki buzgó igyekezettel jár a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr: felesége és gyermekei nagy boldogság forrása. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert éppúgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük. Áldás lesz életeden, ha felmégy a gyülekezetbe, a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvigasztal az Úr, ott száll fel az imádság, és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a Nagy Áldozatról. Megáld téged az Úr a Sionról. De ez nem csak neked válik hasznodra; maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak 4

5 olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben. Uram, légy hozzám irgalmas, hogy ilyen áldott ember lehessek. A z Ú r f a n t á z i á j a C. H. S p u r g e o n. Amikor megismertem, már fáradt öregember volt. Hívei, a kis német ajkú baranyai falucska lakói amolyan magának való, szent remetének tartották, de zárkózott, hallgatag természete ellenére is nagyon szerették. Engem - máig sem értem, hogy miért - hamar a bizalmába fogadott, és azokba a titkaiba is beavatott, amelyekről csak keveseknek beszélt. Ezek egyikét, így név nélkül, talán közreadhatom. Az ötvenes évek első felében - mesélte egyszer csendesen, mosolyogva - arra ébredtem, hogy zörgetnek az ablakon. Gondoltam, haldoklóhoz hívnak, ezért gyorsan magamra kapkodtam valamit, és szaladtam ajtót nyitni. A kapu előtt két fegyveres ávós állt. Köszönés, vagy bármiféle bevezetés helyett a nevemet mondták, és amikor rábólintottam, hogy én vagyok, egyszerűen megindultak befelé. Az irodában kínálás nélkül leültek, és az egyik, egy ragyás képű, zömök termetű őrmester elkezdett neveket olvasni valami gyűrött papírlapról. Először falubeliek nevét olvasta, a tanítóét, az orvosét, néhány nagygazdáét, aztán a szomszéd falvak plébánosai következtek. Minden név után rám nézett, és jelentőségteljesen megkérdezte, hogy ismerem-e az illetőt. Természetesen ismertem, faluhelyen mindenki ismer mindenkit. Amikor a névsor végére ért, felállt, és olyan közel lépett hozzám, hogy bűzös lehelete az orromba csapott. A szemembe nézett, és fenyegető hangon ezt mondta: Ezeket az embereket maga szemmel tartja, és mindent, amit mondanak, vagy csinálnak, azt nekünk jelenti! De erről soha senkinek, még annak a jó szülőanyjának se mondhat soha egy 5

6 árva szót sem! Világos? Ha eljár a szája, vagy valamit elhallgat előttünk, akkor... akkor tudja, hogy mi lesz? Érti? Mit bámul? Nagyon is értettem, hogy miről van szó. Tudtam, hogy pokoli helyzetbe kerültem. Besúgó soha nem leszek, de ha azzá alacsonyodnék is, ezek a végén akkor is kikészítenek. A félelemtől valóságosan megbénultam, és ebben a bénaságban csak egyet tudtam, az Úrhoz fohászkodni: Uram, segíts, mert végem! Ami ezután történt, arra úgy gondolok viszsza, mint ha álmodtam volna. Bambán vigyorogni kezdtem, majd kedélyesen megveregettem az őrmester vállát, és rihegve-röhögve ilyeneket mondtam neki: Hogy ne beszéljek róla? Na ne, hát ezt nem ígérhetem. Mindent, de ezt nem! A faluban mindenki tudja, hogy én egy olyan alak vagyok, aki azonnal kipletykálom, amit hallok. Mondják is a híveim: A mi papunk olyan, mint egy fecsegő végasszony... A két ávós elképedten összenézett. Aztán a hórihorgas, aki eddig hallgatott, durván rám förmedt: Hát most az egyszer fogja be a pofáját! És főleg arról hallgasson, hogy ma éjjel itt jártunk! Pimaszul rákacsintottam, és nevetve, mintha baráti társaságban viccet mesélnék, ezt kérdeztem: De hát drága jó uraim (így uraim!), mit mondjak azoknak, akik látták magukat idejönni? Nem mondhatom, hogy keresztelést, vagy esküvőt akartak intézni - éjjel kettőkor!? A ragyás képű elkáromkodta magát, és dühödten mondta a másiknak: Ezt hagyjuk a fenébe...! - és megindultak kifelé. Még hallottam, amint a kapuban egymás közt dohogtak: A főhadnagy elvtársnak is elment az esze, hogy pont ezt a bolond papot nézte ki nekünk... Csak akkor eszméltem, amikor a jeep elhúzott a ház elől, és egyedül maradtam. Megmenekültem hát, de milyen áron! Óriásit sajdult a lelkiismeretem: Hazudtam, össze-vissza hazudtam ennek a két pribéknek! És akkor - ma is pontosan emlékszem rá - egy határozott belső hangot hallottam: Nem hazudtál! Ezt az egész színjátékot én találtam ki, és én is voltam a rendezője, mert így akartalak megmenteni! Leborultam az imazsámolyomra, és hajnalig sírtam. Nem az átélt izgalom tört ki rajtam, könnyeim a hála és az öröm könnyei voltak. És tele voltam csodálattal. Hogy milyen fantáziája van az Úrnak! Mit nem képes kitalálni, csakhogy segítsen rajtunk. D o b o s L á s z l ó L ó a t e m p l o m b a n c í m ű k ö n y v é b ő l 6 A hívő embernek nincs hétköznapja, ünnepe, hanem van Krisztussal, vagy nélküle eltöltött ideje (Vetés és aratás 1996/4)

7 H á l a m i n d e n é r t Adjatok hálát ne csak a boldogságért, azért is, ami rejtélyes és nehéz életedben: betegségért és szenvedésért, Krisztusért viselt üldöztetésért! Mindenben hálát adjatok! Ma azért, amit máig kaptatok! Egymásért! S hogy Isten igéje, akarata mindvégig tietek! Hálásak legyetek! Hogy egykor, ha utatok véget ért, elmondhassátok boldogan: Igen, hála Istennek mindenért! D i e t r i c h B o n h o e f f e r A m o h a m e d á n c s a l á d Egy napon levelet kaptam a városból, Becker misszionárius írta. Azt kérdezte, hajlandó lennék-e egy mohamedán menekült családot valamennyi időre házamhoz fogadni, míg továbbköltözhetnek? Előkelő úrról lenne szó, két feleséggel, három felnőtt gyermekkel, s még néhány közeli rokon. Férőhelyben nem volt hiány, az viszont aggasztott, hogy a mohamedánok magatartása nem jelent-e majd valamilyen módon akadályt a szolgálatomban. Mert mindenkinek, aki hozzám jött, el kellett haladni az imaház előtt, s ez a beszállásolt mohamedán családot illetően kissé kényes dolognak tűnt. Tudtam, hogy a mohamedánok igen elutasítóak és radikálisak tudnak lenni. Nem tehettem egyebet, az egész üggyel az Úr elé járultam, és tanácsot kértem Tőle. Világos vezetést várva így szóltam: - Drága Uram, kérlek, mondd meg, mit tegyek? Ha nekem adod ezeket a mohamedánokat, hogy Hozzád vezessem őket, akkor kész vagyok a befogadásukra! 7

8 Az Úr világos igen-nel válaszolt. Akkor megnyugodtam, és azonnal írtam Becker testvérnek, hogy küldje őket, vállalom. A család hamarosan meg is érkezett. Nagyon hálásak voltak, hogy helyet kaptak valahol. Az előkelő, kissé idősebb úr nagyon udvarias volt, de első felesége meggyőződéses mohamedánnak tűnt. Borzasztó fanatikus volt. Mikor néhány nap múlva észrevette, hogy a fiatalok szívesen jönnének az összejövetelre, ideges lett, és kijelentette: - Képtelen vagyok itt maradni! Induljunk innen azonnal! Ez nagyon veszélyes hely! A második feleség meglepetésemre ugyancsak szívesen jött az összejövetelre, és a rokonok közül kettő meggyőződéses keresztyén volt. Mivel Jézus ígéretet tett a családra vonatkozóan, meghívtam őket a szobámba kivéve persze az első feleséget -, ahol minden nap bibliaórát tartottam. A fanatikus asszony azonnal tudomást szerzett ezekről az alkalmakról, és rettentően félt, hogy valamelyik családtagja Krisztus-hívő lesz. Egyre gyúrta a férjét, és szüntelen panaszkodott: Mennünk kell, innen el kell mennünk! Én pedig könyörögtem: - Úr Jézus, látod, mit csinál ez az asszony! Te nekem adtad ezeket a mohamedánokat. Viszont ha most tovább mennek, lelkileg még nem olyan érettek, hogy vállalnának téged. Kérlek, tégy valamit, hogy az asszony ne tudjon elmenni! Röviddel ezután hallottam, hogy az első feleség súlyosan megbetegedett. Orvost kellett hívatni, hogy megvizsgálja. A doktor lebeszélte arról, hogy a közeljövőben továbbmenjen. Az utazásra egyenlőre gondolni sem lehetett, mivel állapota nagyon komoly volt. Bár sajnáltam az aszszonyt, az Úrnak mégis megköszöntem, hogy olyan gyorsan felelt. Mikor gyógyulófélben volt, ismét alkalom adódott, hogy beszéljek vele. Sajnos, azt kellett tapasztalnom, hogy hitéhez görcsösen ragaszkodik, sőt azt állította, hogy ha Mohamed visszatérne a földre, Jézusnak szolgálnia kellene őt. Semmivel nem lehetett megközelíteni. Mihelyt kissé jobban lett, kezdte megint a régit: - Mennünk kell, veszélyes ez a hely! Mennünk kell! Nem bírom itt tovább! - Uram, kérlek könyörögtem újra szánd már meg ezt a szegény aszszonyt. Ugye, nem engeded, hogy az egész család elmenjen miatta éppen 8

9 most, amikor többen közülük egyre jobban megszeretnek Téged, és úgy látszik, hogy döntés előtt állnak! Az Úr azonnal meghallgatta imámat. Az asszony magas lázzal ismét ágynak esett, s a kihívott orvos ismét csak ismételni tudta, amit első alkalommal már elmondott. Várniuk kell, míg az anya teljesen felépül. A két felnőtt leány, valamint a második asszony és ennek fia, és természetesen a két hívő családtag nagyon örült, hogy továbbra is maradhattak. Szorgalmasan, minden nap látogatták szobámban a bibliaórát, és az imaházban tartott összejöveteleket. A második feleség egy napon közölte velem, hogy hisz az Úr Jézusban, és átadta magát Neki. Mekkora öröm! A többiek semmit sem tudtak erről a titokról. Nem sokkal később a fia keresett fel: - Misszionáriusnő! Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hiszek Benne, és követni akarom Őt! Ó, de boldog voltam! Most azonban felvetődött a nehéz kérdés: Mit szól az apa, ha megtudja? A fiú eltökélte, hogy mindenképpen odamegy hozzá, és megvallja, hogy keresztyén lett. Egy kicsit szorongtam, mert nem tudtam, vajon hogy reagál az öregúr fia és második felesége hitbeli nézeteinek megváltoztatására. Ő maga sem a bibliaórákat, sem az összejöveteleket nem látogatta eddig. Békét akart a családban, ezért mindentől elhatárolta magát, hogy vitába ne keveredjen első feleségével. Mikor elérkezett az esti összejövetel ideje, úgy döntöttem, hogy mivel az Igét amúgy is a prédikátor testvér hirdette egy kis látogatást teszek a családfőnél, előkészítem fia vallomására, és megpróbálom kipuhatolni az érzelmeit. Előtte az egész ügyet Jézus kezébe tettem, majd elindultam, hogy felkeressem a ház fejét. Előzékeny udvariassággal fogadott és szobájába vezetett. - Nagyon örülök kezdte -, hogy itt lehetünk Önnél. Gyermekeim mind nagyon boldogok. Még soha ilyen boldogoknak nem láttam őket! - Igen feleltem én is észrevettem, hogy gyermekei vidámak és örvendezők; és Ön bizonyára nem akarja útját állni gyermekei boldogságának. próbáltam egy kicsit továbblépni. - Ó, egyáltalán nem! válaszolta ez a finom ember élénken. Soha nem akarok akadály lenni gyermekeim boldogságában! - Tudja, miért olyan boldogok a gyermekei? próbáltam még mélyebbre menni. 9

10 - Nem felelte ez számomra is rejtély. De annyit tudok, hogy ilyen boldognak egyáltalán nem láttam még őket, mint itt az Ön házában. - Kedves uram haladtam óvatosan tovább én megmondhatom Önnek, mi az oka gyermekei boldogságának. Csodálkozva közelebb húzódott, hogy semmit el ne szalasszon abból, amit a rejtély megoldásáról mondok. - Nézze magyaráztam -, gyermekei Jézus Krisztusról, az élő Isten Fiáról, a menny és föld Teremtőjéről hallottak, és mióta megnyíltak Előtte és hisznek Benne, azóta ilyen örvendezők. El akarná vágni ennek a boldog meggyőződésnek az útját? - Soha nem tenném! hangzott a határozott válasz. Ha gyermekeim ebben a hitben ilyen boldogok lettek, maradjanak meg ebben! Kimondhatatlanul örültem a beszélgetés kimenetelének, és udvariasan elbúcsúztam, csodálva az öregúr finom jellemét és Isten csodáját! Még jó, hogy az első asszony nem hallotta a beszélgetést! gondoltam magamban, mikor megelégedetten visszatértem a szobámba. Összejövetel után a fiú felkereste apját, és közölte vele a döntését, hogy mostantól kezdve, mint keresztyén, Jézus követésében akar élni. - Örülök, hogy olyan boldog lettél! mondta az apa. Maradj meg abban, amit hiszel! A fiú örömmel újságolta nekem apja válaszát, én pedig elárultam neki a nagy titkot, hogy anyja is hisz Jézusban, és szívébe fogadta Őt! Ez mindenesetre csodálatos hír volt a fiú számára! A két leány ugyancsak hamarosan döntött Jézus mellett, és Jézus boldog, meggyőződéses követői lettek. Eljött az idő, mikor a családnak tovább kellett utaznia. Hogy a kapcsolat meg ne szakadjon, megadtuk egy külső állomásunk címét azon a vidéken, ahová készültek. Még egy búcsúlátogatást tettem az öregúrnál, vittem magammal egy Bibliát, és azt mondtam: - Kedves N. úr! Nagyon szeretnék egy emléket adni Önnek, hogy itteni tartózkodásáról túl hamar el ne feledkezzék! Ezzel átnyújtottam a Bibliát, amit tisztelettel elfogadott. Nagyon meghatotta, hogy szent könyvet kapott ajándékba, és kérésemre megígérte, hogy minden nap olvasni fogja. Legjobban annak örülnék tettem még hozzá -, ha hamarosan egy levélke jönne Öntől, amiben azt írná, hogy egész házával az Urat kívánja szolgálni! 10

11 Hűségesen imádkoztam az egész családért, s azon a külső állomáson keresztül megtudtam, hogy az első feleség az odaérkezés után rövidesen meghalt. A gyermekek most már szabadok voltak, hogy nyilvánosan keresztyéneknek vallják magukat, és megkeresztelkedjenek. Az apának semmi kifogása nem volt ellene. Hosszú-hosszú idő múlva levélke jött az öregúrtól, amit izgalomtól reszkető kézzel bontottam fel. Vajon mit ír? - Kedves Misszionáriusnő! Még egyszer nagyon köszönjük, hogy Önnél lakhattunk, s hogy szabad volt Önnél Isten Igéjét is hallanunk. És most közölhetem Önnel azt az örömet, amire várt, és amiért imádkozott: Én és az én házam az Úrnak szolgálunk! Mély hálával térdre borultam, dicsértem és áldottam csodálatos Uramat, Aki hatalmasan kijelentette magát. Az Ige ismét valóra vált, amit második kiutazásom előtt kaptam az Úrtól: Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismer, hozzád siet az Úrért, Istenedért! (Ésaiás 55:5) Hódolat és dicsőség a mi Urunknak! E l i s a b e t h S e i l e r ( ) - K í n a i m i s s z i o n á - r i u s n ő N e m a k a r j k e r e s z t e d e n k ö n n y í t e n i! Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már! sóhajtod csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged. Vándor roskad le az útszél kövére. Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne! De nem megy tovább. Hogyan érje el, ha ilyen nehéz terheket cipel? Amikor indult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Magára maradt. Szép napoknak vége. Keserves, árva lesz az öregsége. 11

12 12 Szívében ott a kérdés szüntelen: Miért lett ilyen az út, én Istenem?! Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke? Magasba emeli tekintetét, ott majd megérti, amit itt nem ért. Fogja botját, és indul vánszorogva. Mintha a domb oldalon kunyhó volna! Oda ér. Bemegy. Fáradtan lefekszik. Elég volt már a vándorlásból estig. Soká eltöpreng még bajon, hiányon, míg végre lassan elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, útban a távol, mennyei hazába. A menyei város ragyog feléje. Oda igyekszik, siet, hogy elérje. Kezében vándorbot, vállán keresztje, vállára azt maga Isten helyezte. Siet örömmel. Föl! Előre! Föl! A messzi cél, mint csillag tündököl. Hőség tikkasztja, keresztje teher. Útközben néha pihennie kell. Kedves ház kínál pihenést neki, súlyos keresztjét oda leteheti. S ahogy tovább indulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre. Olyan súlyos keresztet cipelek, jobb, ha belőle lefűrészelek. - mondja magában.

13 De jó, hogy megtettem! Sokkal könnyebb! sóhajt elégetten. Siet tovább. Mindjárt elfogy az út, s eléri a ragyogó gyöngykaput. Ó, már csak egy patak választja el! Jön-megy a partján, hídra mégse lel. S hirtelen eszébe jut keresztje: a túlsó partra az most híd lehetne. Jaj! Nem ér át! Hiába próbálgatja. Hiányzik a lefűrészelt darabja. Mit tettem! - kiált kétségbeesetten. Most a cél közelében kell elvesznem mert keresztemet nehéznek találtam! S ott áll a parton keserű önvádban. Azután új vándort lát közeledni. S mert keresztjéből nem hiányzik semmi, mint hídon, boldogan indulhat rajta, hogy átjusson békén a túlsó partra. Rálépek én is! reménykedni kezd: Az ismeretlen, idegen kereszt hátha átsegíti. Rálép, de reccsen Lába alatt. Jaj, Istenem! Elvesztem! Uram, segíts! így sikolt, s felébred. Még a földön van. Előtte az élet. Csak álom volt a kín, a döbbenet. Megváltó Uram, köszönöm neked! Keresztem Te adtad, ó, ne engedd, hogy egy darabot is lefűrészeljek! Amilyennek adtad, olyan legyen. Te vezetsz át a szenvedéseken. A te kereszted szerzett üdvösséget. 13

14 De mivel az enyémet is kimérted, Te adj erőt és kegyelmet nekem hordozni, mindhalálig csendesen. I s m e r e t l e n s z e r z ő K á r p ó t o l a z e l v e s z e t t é v e k é r t Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska... (Jóel 2,25) A lányunk, Alexandra, két hónapos volt, amikor édesapám az Úrhoz költözött. Előtte apukámnak dialízisre kellett járnia, így majdnem minden nap elvittem a kórházba, majd mentem érte. Nagyon sűrű volt ez az időszak. Azután, amikor édesapám meghalt az egész életünk megváltozott. Át kellett vennem tőle a pozícióját, ami a gyülekezet pásztorolását jelentette. A lehető legtöbbet próbáltam magamból kihozni, de így is alig tudtam a fejem a víz felett tartani. Annyi mindennel kellett foglalkoznom, hogy Alexandra életének első évei számomra a ködbe vesztek. Erre akkor jöttem rá, amikor a babafotóit nézegettem. Istenhez sóhajtottam: Istenem, kérlek, kárpótold azokat az éveket, amikor annyira lefoglaltak más dolgok. Akkortájt Alexandra hat éves volt, és úgy tűnt nem akar mást, mint velem, az apukájával lenni. Inkább azt akarta, hogy nézzem, amint a kertben cigánykerekezik, mint hogy áthívta volna a barátait játszani. Néha már szükségem lett volna egy kis pihenőre, és ilyenkor megkérdeztem a lányom: Alexandra, biztos, hogy nem akarsz átmenni az unokatesóidhoz? Esetleg, nem lenne kedved úszni? Biztos, hogy nem akarod áthívni a barátaidat? Ő mindig ezt válaszolta: Nem, apa, én csak itt akarok lenni veled. Most is, hogy ő már tizennégy éves, még mindig nagyon jó barátságban vagyunk. Sokszor odajön hozzám napközben és átkarol. Sokat nevetünk, és jól érezzük magunkat együtt. Tudjátok mi ez? Isten kárpótol az évekért. Isten visszafordítja az éveket. Vannak olyan évek valamilyen kapcsolatodban, amelyek elvesztek? Kérd Istent, hogy kárpótoljon azokért az évekért. Vagy netán elmulasztottál lehetőségeket? Isten azokért is kárpótolni tud. Kérd Őt, hogy állítsa helyre a kapcsolatokat, amik nem úgy működnek, ahogy kellene. Amikor Isten helyreállít valamit, az jobb lesz, mint új korában. Ilyen az 14

15 Ő szíve Ő a kapcsolatok Helyreállítója. Azért küldte el a Fiát, Jézust a földre, hogy helyreállítsa a kapcsolatot az emberiséggel. Azt mondja az Írás, hogy ha a Fiát értünk odaadta, akkor hogy ne adna nekünk Vele együtt mindent? Ő a Helyreállító. Kérd Őt, és higgy Benne, hogy Ő kárpótolja az elveszett éveket! J o e l O s t e e n A m e g s z e g e t t k e n y é r Meghal a búzaszem. Aranykalász Sarjad szívéből. Kaszasuhanás Halál, melyet megint halál követ: a cséplőgép kemény malomkövek az erjedés a tűz a fájdalom És most fehér kenyér az asztalon. A szenvedések útján ím, felér a Koponyák hegyének asztalára és vár reánk a megszegett kenyér. Mi, akik epedünk és éhezünk, kinyújtjuk érte elaszott kezünk égi erőt, új életet nyerünk és üdvösség az, amit érezünk. T ú r m e z e i E r z s é b e t I s t e n t e r v é n e k m e g v a l ó s u l á s a Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. (Ézsaiás 46:11) Ha Isten valamit eldönt, akkor az pontosan akaratának megfelelően fog megtörténni. Ez egyaránt érvényes arra nézve, hogyan vezette Izráelt, és hogy mi a szándéka mennyei népével, a gyülekezettel (egyházzal). Ugyanígy, terve elkerülhetetlenül meg fog valósulni az egész teremtett világra nézve. Az Ő elhatározása változhatatlan (Zsidók 6:17). Ez azt jelenti, hogy Isten nem másítja, vagy változtatja meg egyszer eldöntött tervét. Amikor mi emberek terveket szövünk, sokszor ki kell igazítanunk őket, vagy be 15

16 kell látnunk, hogy nem voltak jók. Istennél ez nem így van. Ő pontosan, változhatatlanul véghez fogja vinni azt, amit elhatározott. De az Úr terve örökké megmarad (Zsolt 33:11). Isten soha nem vonja vissza, vagy másítja meg döntését. Terve nem csak korlátozott ideig érvényes, hanem az örökkévalóságra is hatással van. Milyen kicsinyes ehhez képest az emberiség összes terve. Sokszor néhány rövid hét, vagy hónap próbáját sem állja ki. Isten terve meg fog valósulni. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. (Példabeszédek 19:21). Velünk, emberekkel ellentétben, Istennek megvan a hatalma és eszköze ahhoz, hogy minden tervét megvalósítsa. Isten minden szándéka abban a tervben csúcsosodik ki, amit az Úr Jézusban döntött el, nagy megváltási tervében. Az Úr akarata célhoz jut vele (Jézussal) (Ézsaiás 53:10). Micsoda bizonyosság ez nekünk! D e r H e r r i s t n a h e ( e v. n a p t á r ) F o r d í t o t t a F ö l d e s i K a t a l i n A b e t e g s é g a z t j e l e n t i : I s t e n s z e r e t M a m a, n e h a l j m e g, m é g k i c s i k v a g y u n k! Hívő házaspár vall küzdelmekről, súlyos betegségről és gyógyulásról. És arról, hogyan lehet áldássá a baj. Mit jelentett önök számára Márta daganatos betegsége és látásvesztése? Márta: Azt, hogy Isten szeret. Nem szeretném azt hazudni, hogy mikor megtudtam, hogy beteg vagyok, arra gondoltam, hogy, jaj de jó, mehetek a mennybe. Igenis kétségbeestem, harcoltam Istennel, de abban biztos vagyok, hogy soha nem voltam olyan közel hozzá, mint akkor. Lajos: A halál árnyékának völgye félelmetes volt, de nagyon szorosra vonta közöttünk és Isten között a szálakat. Délelőtt az on- 16

17 kológiai terápiás bizottság műtétről, kemoterápiáról és hasonlókról döntött, délután a sebek nyalogatása helyett mehettünk ifjúsági hétre Istenről tanúskodni. M: Júliusban diagnosztizálták a betegségemet, és augusztusban már operáltak. A kettő között két hetet vezényeltünk le. Az egyik a Bibliai Házassággondozó Szolgálat országos családos hete, a másik a pároskör hete volt. A műtét előtti napon jöttünk haza. Én szerveztem az egészet, a férjem az előadásokat tartotta. Jobb volt ott, Krisztus kegyelmére támaszkodva szolgálni, mint itthon sajnálni magam. L: Isten még azt is megengedte, hogy olyanokat, akikre hasonló nehézség várt egy másfajta daganatos betegség miatt, bátoríthattunk és megérthettünk, illetve együtt imádkozhattunk velük a nehézségek türelmes hordozásáért. Tudták akkor a résztvevők, hogy mi történt? M: Nem, akkor még nem tudták. Nem akartuk őket terhelni. L: A gyermekeinknek is csak annyit mondtunk, ami az ő szintjükön elegendő volt. Mégis olyan érzelmi kitöréseket tapasztaltunk, amiből kiderült, hogy nagyon is tisztában vannak a helyzettel. Megrázó, mikor egy nyolcéves gyerek szájából elhangzik: Mama, még ne halj meg, mert még kicsik vagyunk! Amikor megtudták a gyülekezetben, hogyan reagáltak? L: Voltak nehéz helyzetek. Például valaki, aki szinte minden információt tovább szokott adni bizalmasan, óriási erőfeszítés árán megőrizte a titkot. Egy másik kedves testvérünk nagy nyilvánosság előtt meghúzogatta Márti parókáját, hogy ugye, ez igazi, és nem is paróka...? M: Rengeteg támogatást is kaptunk. Legközelebbi barátaink, egy házaspár, különös figyelemmel és szeretettel vettek körbe. A kemoterápiás napokon mindig volt, aki meghívta a gyerekeket, vagy elvitte őket. Sokan talán nem is tudják elképzelni, hogy a keresztyén világban micsoda imasátorban van az ember. Egészen fantasztikus érzés! Mintha tapintani lehetne a védőburkot? M: Igen. Amikor a sugárterápia volt, jelentősen romlott a szemem, mindig volt a gyülekezetből valaki, aki elkísért. L: Isten mindenhová helyezett egy-egy embert, aki az adott helyzetben hasznos segítséget, vagy tanácsot adott. Az egyik megmondta, hová menjünk segédeszközt vásárolni, a másik útbaigazított, hogyan védhetjük ki a kezelés mellékhatását, ismét mások meghívtak az asztalukhoz, ami- 17

18 kor Márti nem volt olyan állapotban, hogy főzni tudott volna. Mi ez, ha nem Isten szeretetburka? A kapcsolatukra, családjukra hogyan hatott Márta betegsége? M: A házasságunk megújult. Perfekcionista nő vagyok, mindent meg akartam adni a gyerekeimnek. De egyet nem adtam nekik, a lazítást. Amikor beteg lettem, arra gondoltam, ha meghalok, akkor ezzel szegényebbek lesznek a gyerekeim. Azóta próbálok a mindennapoknak örülni. Olyan ez, mint egy új élet. Néha nehéz a kötelességtudattól szabadulni, de megtanultam vasárnap délután ledőlni a férjem mellé és szundítani egyet. Hogyan tudnak másokat Istenhez segíteni a gyülekezetükben? M: Végső soron nem én vagyok, aki segíteni tud ebben. Ez olyan, mint amikor a strandon a medencében vagyok, és a gyerekem a medence szélén áll. Szólok, hogy ugorjon be. Amikor már bent van, akkor ölbe veszem és tudok neki segíteni, de amíg csak áll a szélén, addig nem tudok mit csinálni. Az a jó, ha elszánja magát, de aki nem szánja el magát, az keserűen elmegy. Az nagyon nagy fájdalom. Hívő körökben is előfordul válás. Ez hogyan lehetséges? M: Van, amikor a hit fölé nő a sértettség. Azt mondja Pál apostol: A keserűség gyökerét ne engedjétek fölnövekedni. Itthon voltam négy gyerekkel, és a fiatal orvos férjem nemritkán elment csütörtökön és hazajött hétfőn. Tudom, milyen, amikor kimerül az ember. Az egyik gyerek leesik az emeletes ágyról, a másik gyöngyöt dug az orrába, és akkor megjön a fáradt férj, aki arra vár, hogy végre valaki törődjön vele. A fáradt feleség pedig arra, hogy őt mentesítsék. Ez a táptalaja a keserűségnek, ami aztán úgy nő föl, mint az ecetfa. L: Nem mindenki veszi komolyan Isten igéjét. Nem merik kipróbálni, hogy az ma is korszerű, időszerű, megbízható. Nem tűnik kényelmesnek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amikről a közvélekedés azt tartja, hogy korszerűtlen. A pároskörben nem azt tanítjuk, hogy a házasság a mennyország, hanem azt, hogy életút, amiben együtt haladunk. Nemcsak akkor kell a kapcsolattal törődni, amikor már baj van, hanem kezdettől fogva gondozni kell, mint egy növényt. Öntözünk, metszünk, leszedjük a száraz leveleket. Hármas kötelékben: Jézus, és mi ketten. Így mindig lehet megbocsátani, újrakezdeni. Tolnayné Csattos Márta elemi rehabilitációval foglalkozik. Jelenleg egy szakmai csoport vezetője, ahol módszertani munkára koncentrálnak. Céljuk 18

19 megtanítani az önálló életvitelre azokat, akik sérüléssel élnek. Márta távlati célja, hogy a betegek családjának rehabilitálásában is részt vegyen. Tolnay Lajos szülész, nőgyógyász. Saját református gyülekezetük gyermekei közül is sokat világra segített. M. A. A z Ú r J é z u s v i s s z a j ö n És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket... (János 14:3) Ha este ezzel a gondolattal fekszem le: Talán visszajön az Úr Jézus, mielőtt eljön a reggel; ha reggel felkelek és ezt mondom magamnak: Talán meglátom Őt, még mielőtt beesteledik; milyen hatással van ez a várakozás a gondolataimra és kívánságaimra, az akaratomra és viselkedésemre! Akkor nem fogok szorgoskodni mindabban, ami az Ő tetszését szolgálja, és nem fogom megpróbálni követni az apostol felszólítását: igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben (2. Péter 3:14)? Milyen sok mindent ártatlan és megengedett dolognak tekintenek manapság a keresztyének, ami azonban az Eljövendő dicsőségének fényében másként tűnik fel. A Szentírás az Úr eljövetelét újra és újra nemcsak mint tanítást mutatja be, mint egy olyan eseményt, ami a jövőben fog bekövetkezni, hanem mint élő reménységet, ami megtisztít, ami elválaszt minket a bennünket körülvevő gonosztól és megóv minket attól, hogy hasonuljunk a világhoz. Ezen kívül lelkünk támasza, amely megtart és életünk minden pillanatában megerősít, ami szilárddá és rendíthetetlenné tesz és arra indít minket, hogy az Úr munkájában buzgólkodjunk (1Kor 15:58). Krisztus eljövetelének várása ugyanakkor gyógyír minden sebre és fájdalomra is. Nincs olyan lelki nehézség, amelyet ez az áldott reménység ne könnyítene meg, és olyan nehéz csapás, amely ne enyhülne az Úrra való várakozás által. Az Úr visszajövetelének várása tehát a keresztyén ember mozgatórugója és szívének vigasza. O t t o K u n z e ( ) D e r H e r r i s t n a h e ( e v. n a p t á r ) F o r d í t o t t a F ö l d e s i K a t a l i n 19

20 H o r v á t h C s i l l á n a k é s S z u h á n s z k i J á n o s n a k j ú l i u s á n v o l t a z e s k ü v ő j e H á z a s t á r s a k i m á j a Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk, és megszerettük egymást. Segíts mindig meglátni a jót a társamban, és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól. Uram, kezedbe adjuk házasságunkat... Ámen H o n l a p Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvashatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a címre lehet eljuttatni. Tá m o g a t á s Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben