A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1"

Átírás

1 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1 Moszkva, július 4. Szigorúan titkos A romániai helyzetrõl I óta a Román Népköztársaság gazdasága ötéves terv alapján fejlõdik, amely elõírja, hogy öt év alatt az ipari termelésnek 144%-kal és a mezõgazdaságinak 83%-kal kell növekednie. Az ipari termelés tervét az ötéves tervidõszak elsõ két évében teljesítették, az ipari termékek volumene 58,5%-kal növekedett. Az ipari termelésnek ez a gyors növekedése végletes erõfeszítést kíván az országtól, és megmutatkozik a dolgozók anyagi helyzetén. Ennek ellenére Gheorghiu-Dej november 28-i választási felszólalásában feladatul tûzte ki az ötéves terv 4 év alatti teljesítését. Valójában a termelés ütemének igen jelentõs növelése esetén is az ötéves terv négy év alatti teljesítésének elõfeltételei csak néhány területen a kõolajiparban és az elektrotechnikai iparban vannak meg. A többi vezetõ ipari ágazat esetében a jelölt feladat teljesítése ma nem reális. Ez vonatkozik többek között a feketefémkohászatra, a széniparra, az építõanyag-iparra, a villamos áram termelésre. A feketefémkohászatnak például Romániában 1955-ben 800 ezer tonna nyersvasat, 1250 ezer tonna acélt, 700 ezer tonna kokszot kellene adnia, miközben 1952-ben 380 ezer tonna nyersvasat, 700 ezer tonna acélt, 110 ezer tonna kokszot termeltek. Az ötéves terv utolsó évében a széniparnak 8530 ezer tonna szenet kellene adnia, míg 1952-ben 5225 ezer tonnát termelt. A szénkitermelés éves átlagos növekedési üteme ben 675 ezer tonna volt. A beruházásos építkezések tervei a végrehajtás reális lehetõségeinek figyelembe vétele nélkül lettek összeállítva, nincs biztosítva a szükséges tervdokumentáció, építõanyag és munkaerõ ben az ipari tõkebefekte- * Forrás: AP RF Fond 3, Opis 66, ügyszám lap. Hitelesített másolat. Közölve: [A szovjet tényezõ Kelet-Európában II kötet Dokumentumok.], oldal, 302. sz. dokumentum.

2 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 213 tés tervét csak 87 százalékra teljesítették, az építkezések befejezése, az ipari létesítmények átadása rendre csúszik. Az eszközökkel nem bánnak megfelelõen, a külföldön vásárolt ipari berendezéseket hosszú ideig hagyják parlagon heverni. Tavaly a Szovjetunióból 29 ipari objektum teljes berendezése érkezett meg Romániába, ebbõl azonban csak 8-at helyeztek üzembe. A villamos szigetelõ, elektrokerámiai, kokszvegyészeti, tejporgyártó, gyapottisztító, salakblokkot elõállító stb. üzemek berendezései két éve megérkeztek, beszerelésüket azonban az re tervezik. A követség adatai szerint az idei év végéig 231 millió rubel értékû összeszereletlen importberendezés marad. A román kormány jelentõs anyagi mûszaki erõket von el a Duna Fekete tengeri csatorna építésére. A köztársaság polgári építkezéseibe fektetett tõket 10 százaléka koncentrálódik itt. A csatorna építésénél mintegy 32 ezer dolgozót foglalkoztatnak. A Szovjetunió Villanyerõmû-ügyi Minisztériuma szakértõinek véleménye szerint a csatorna építését anélkül kezdték el, hogy mûszaki, gazdasági szempontból megalapozták volna annak célszerûségét Románia népgazdaságának fejlõdése szempontjából. A román kormány elismeri, hogy a Román Népköztársaságnak és gazdasága jövõjének nincs égetõ szüksége a Duna Fekete-tengeri csatornára. Ugyanakkor a párt vezetése szükségesnek tartja az építkezés folytatását a befejezés határidejének kitolásával. Ezenkívül 1952 szeptemberében Gheorghiu-Dej elvtárs az alkotmánytervezettel kapcsolatos beszámolójában Románia népgazdasága fejlõdésének távlataival kapcsolatban feladatul tûzte ki a második Bukarest Duna hajózási csatorna megépítését novemberében a Román Munkáspárt Központi Bizottsága és a Minisztertanács határozata a bukaresti metró megépítésével kapcsolatban célul tûzte a tervezés és a munkálatok elõkészítésének sürgõs megkezdését. Az utóbbi idõben a román elvtársak kezdik belátni, hogy szükség van a tõkebefektetése volumenének visszafogására és azok hatékonyabb kihasználására. A követség nem hivatalos adati szerint 1953-ban 2,5 milliárd lejjel csökkenteni kívánják a polgári és a speciális objektumokra fordítandó tõkebefektetéseket. Ám Románia párt és állami vezetése nem tanúsít kellõ határozottságot a beruházásos építkezések terveinek felülvizsgálatában annak érdekében, hogy az eszközöket a dolgozók anyagi lehetõségeinek javítására fordítsák. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartanánk javasolni román barátainknak, hogy vizsgálják felül a beruházásos építkezések volumenét, és összpontosítsák erejüket a fontosabb objektumokra, többek között vizsgálják felül azoknak az objektumoknak az építését, ahová import-berendezésekre van szükség.

3 214 ARCHÍVUM Az ország iparának tervezésében tapasztalható súlyos hiányosságok, valamint román elvtársaink kellõ tapasztalatának hiánya szükségessé tenné, hogy egy-két szakképzett tervelõkészítõt küldjünk ide, hogy a román kormány segítségére legyenek. Románia népgazdaságában nagy hányadot tesznek ki a szovjet román vegyes részvénytársaságok a SZOVROMok ben e részvénytársaságok vállalatainak termelése képezte az országos termelés 100 százalékát a kõolajiparban, 100 százalékát a hajógyártásban, 74 százalékát a széntermelésben, 43 százalékát az acéltermelésben, 40 százalékát a nyersvas-termelésben, 32 százalékát a fûrészáru-termelésben stb. A SZOVROMok termékei önköltségének szisztematikus csökkentése mellett azonban nem csökkennek a termékek árai. Ily módon megemelt jövedelmek keletkeznek, amit osztalékként fizetnek ki Romániának és a Szovjetuniónak. A Kõolajipari SZOVROM Társaság nyeresége 1951-ben 6,5 százalék, 1952-ben 8,3 százalék volt, 1953-ra 10,3 százalékot terveztek. A Gázipari SZOVROM 1952-re 20 százalékos, a Traktorgyártó SZOVROM 22 százalékot, a Szállítmányozási SZOVROM 56 százalékot tervezett. Rendezni kellene ezt a kérdést, megállapítani, hány százalék jövedelem fordítható osztalékra, ami lehetõvé tenné a SZOVROMok termékei eladási árának csökkentését, valamint ezzel egyidejûleg tartalékalapjaik megnövelését. Romániának igen nagy a külkereskedelmi hiánya, amit egy bizonyos százalékban az aranykivitel fedez. Az ország aranytartaléka az 1951-es 139 tonnáról 62 tonnára csökkent az május 1-jei állapot szerint. El kell mondani, hogy az évi 1910 millió rubeles exportterv további 160 millió rubel értékû arany értékesítését irányozza elõ, aminek következtében az ország aranytartalékai rövidesen kimerülnek. Ugyanez a terv elõirányozza 425 ezer tonna gabona kivitelét, ami aligha tekinthetõ reálisnak, mivel a kormány az tervezi, hogy az idén õsszel az országban megszünteti a jegyrendszert. Romániának módjában állna eladni külföldre tartorokat, villanymotorokat, kõolajipari berendezéseket, cementipari berendezéseket stb. Az Albániával, Bulgáriával és Magyarországgal 1953-ra kötendõ kereskedelmi egyezmények tárgyalása során a román fél a felsorolt termékekbõl felajánlott mintegy 40 millió rubel értékût. Ám ezt a javaslatot elvetették, a felsorolt termékek külföldi értékesítése mind a mai napig nehézségekbe ütközik. A Román Népköztársaság mezõgazdasága az ország gazdaságának túlzott feszítettsége miatt és a kellõ figyelem hiányában lassan fejlõdik ben az alapvetõ mezõgazdasági kultúrák bruttó termelése az országban a következõképpen alakult: búza és rozs 3186 ezer tonna (1938-ban 3961 ezer tonna, 1951-ben 3750 ezer tonna), kukorica 2972 ezer tonna (1938-ban 4092 ezer tonna, 1951-ben tonna). A mezõgazdasági kultúrák közül

4 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 215 a gabonafélék terméshozama alacsonyabb, mint a háború elõtti idõszakban ban a búza hozama hektáronként 13,3 mázsa volt, 1951-ben 12,5 mázsa, 1952-ben 10,7 mázsa. A kukorica hozama 1938-ban hektáronként 10,6 mázsa volt, 1951-ben 9,5 mázsa, 1952-ben 10 mázsa. A terméshozamra vonatkozó adatok a Román Statisztikai Hivataltól származnak, ugyanakkor a követségnek erõs kétségei vannak valóságtartalmukat illetõen, szovjet szakemberek véleménye szerint 1952-ben a terméshozam, különösen kukoricából, a jelzettõl jóval alacsonyabb volt. A román mezõgazdaság szövetkezeti szektora 177 ezer parasztgazdaságot ölel fel, azaz országosan mintegy 6 százalékot. Ezenkívül 102 ezer gazdaság korszerû földmûvelési egyesületbe tömörült ben a kolhozosítás során komoly hibákat vétettek, túlkapások történtek, ami az önkéntesség elvének megsértésében nyilvánult meg. Azokat a parasztokat, akik nem akartak belépni a kolhozba vagy a közös földmûvelést szolgáló egyesületbe, eltúlzott, a törvényest jelentõsen meghaladó adóval sújtották, megemelt mennyiségû kötelezõ beszolgáltatásra kényszerítették, összeírták és erõszakkal elvették a vagyonukat, letartóztatással és megtorlással fenyegették meg. Gyakori volt, hogy a középparasztokat kuláknak minõsítették. Tavaly õsszel komoly hibákat követtek el a készletezési és az adópolitikában, amikor sok járásban a parasztoktól elvették szinte az összes gabonát, a mezõgazdasági adót pedig két és félszeresére emelték ban az országban már igen nagy földterületek maradtak megmûveletlenül. Idén februárban a kormány határozatot hozott az elhanyagolt földek állami tulajdonba vételérõl. E határozat értelmében mintegy 400 ezer hektárnyi földterület került állami tulajdonba. A Román Népköztársaság kormánya intézkedéseket foganatosított adóés a készletezési politika terén elkövetett hibák kiküszöbölésére, valamint a természetbeni beszolgáltatások csökkentése érdekében. Idén májusban kongresszust tartottak a mezõgazdasági élmunkások, ahol megvitatták a mezõgazdaságban a szövetkezeti építkezések kérdését, és elfogadták a kollektív gazdaságok minta mûködési szabályzatát. Románia dolgozóinak életszínvonala továbbra is igen alacsony. A jobboldali magatartás és az ellenséges tevékenység következményeinek felszámolására tett intézkedések nyomán a Román Munkáspárt fokozta befolyását a dolgozó tömegekre. A párt befolyása azonban nem mélyült el, nem terjedt el szélesebb körben. Az ország dolgozói, elsõsorban a munkások a párttól és a kormánytól intézkedéseket vártak anyagi helyzetük javítására, mivel anyagi nehézségeiket joggal hozták összefüggésbe a jobboldal tevékenységével. Ám a párt és a kormány vezetése nem fordított figyelmet a dolgozók anyagi-jóléti helyzetére. A lakóházépítése tervet tavaly csak 45 százalékra teljesítették. A lakóházépítést, új ipari objektumok építésekor is, másodlagosnak tartották. Nem voltak tekintettek a dolgozók, különösen a

5 216 ARCHÍVUM vegyiparban, a széniparban foglalkoztatottak elemi munkafeltételeire. A munkásoktól és az alkalmazottaktól igen magas adókat vonnak. Egy középfokú szakképesítéssel rendelkezõ munkás 400 lejes fizetésébõl 6,6 százalék adót vonnak le, a mérnöki-mûszaki dolgozók 900 lejes fizetésébõl pedig 12,8 százalékot. A kormány nem gondoskodott kellõképpen a városlakók élelmiszerellátásának javításáról. Idén tavasszal lényegesen visszaesett a kenyér kereskedelmi áron való értékesítése. Az ország járásainak többségében az utóbbi hónapokban nem váltják be a hús-, a cukor- és a zsírjegyeket, a magánpiacokon pedig igen szegényes az ellátás élelmiszerekbõl; a piaci árak egyre emelkednek. Tavaly tavaszhoz viszonyítva a piacon árusított élelmiszerek ára százalékkal nõtt. A lakosság ellátásának romlása egészségtelen politikai hangulatot eredményez. Májusban a komjánfalvi állomás építkezésén 300 munkás tagadta meg a munkát, a szakszervezettõl a fizetésemelés kiharcolását követelték. Idén áprilisban Craiova megye egyik járásában az ellenséges elemek által felbújtatott parasztok elfoglalták az élelmiszerraktárt, és széthordták belõle a gabonát. Hasonló esetek az ország más mezõgazdasági járásaiban is történtek. A legutóbbi idõkig Romániában érvényben volt egy törvény, melynek értelmében az a paraszt, aki teljesítette a gabonabeszolgáltatást, a fölösleget nem értékesíthette a piacon, saját szükségletre sem õrölhetett, ha a faluban vagy a járásban bárki is tartozásban még volt az állam számára kötelezõ gabonabeszolgáltatást illetõen. Továbbra is komoly hiányosságok vannak a szakemberképzésben. Az idén úgy állapították meg a felsõoktatási intézmények keretszámát, hogy nem vették figyelembe a középiskolát befejezõk létszámát, így számos technikumot végzettet is fel akarnak venni a felsõoktatási intézményekbe. Számos felsõoktatási intézmény nem rendelkezik megfelelõ anyagi hátérrel helyiségekkel, laboratóriumokkal stb. Mãrgulescu felsõoktatási miniszter nem hallgatja meg a szovjet szakemberek tanácsait a felsõoktatás korszerûsítésével kapcsolatban. A román hadsereg állapotával kapcsolatban nem mehetünk el a tény mellett, hogy annak harckészségét igen különbözõen ítélik meg. A kormány mellett mûködõ legfelsõ katonai tanács nemrégiben hozott határozata kimondja, hogy a fegyverzet hiányosságai ellenére a román hadsereg kész harci feladatok ellátására. A követség rendelkezésére álló adatok, melyeket katonai tanácsosokkal folytatott beszélgetésekbõl erednek, azt mutatják, hogy a román hadsereg passzív védelemre képes, az élvonalban nem állna helyt. A követség nem hivatalos adati szerint az idei év elsõ öt hónapjában igen nagy a lemaradás a speciális termékgyártás terén.

6 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 217 Az állami szervek munkájában sok a bürokrácia, túltengnek az adminisztratív módszerek, különösen a mezõgazdaság irányításában októberében erõszakosan megadóztattak mintegy 80 ezer szegényparaszti és középparaszti gazdaságot, egy részüknek elkobozták és kiárulták a vagyonát. A Román Népköztársaságban ma is érvényben van a királyi Románia büntetõtörvénykönyve, amelyben csak bizonyos módosításokat eszközöltek a köztársaság megalakulása után. A múlt évig érvényben volt az az eljárás, hogy a Román Népköztársaság minisztériumai különbözõ instrukciókat bocsáthattak ki, melyek nem teljesítése esetén a dolgozókat megbírságolták vagy egyéb adminisztratív szankcióknak vetették alá. Az idén áprilisban foganatosított amnesztia 525 ezer embert érintett, közülük 15 ezret a börtönökbõl engedtek szabadlábra. A szabadon bocsátottak 21 százaléka munkás és 37 százaléka szegényparaszt és középparaszt volt. A központi államapparátus túl nagy, több mint 40 minisztérium és különbözõ hivatalok alkotják. A pártszervek és az állami intézmények vezetésében alapvetõen egy és ugyanazok az emberek ülnek. Gheorghiu-Dej elvtárs egyidejûleg a minisztertanács elnöke, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának fõtitkára; I. Chiºinevschi és G. Apostol a minisztertanács elnökhelyettesei és a párt Központi Bizottságának titkárai. M. Constantinescu, az Állami Tervhivatal elnöke, egyben a Központi Bizottság titkára is. Moghioroº az egyetlen ember, akinek azon kívül, hogy a Központi Bizottság titkára, semmilyen egyéb kötelezettsége nincs. Ez a helyzet az említett elvtársak fölösleges túlterhelését eredményezi, és megnehezíti új emberek vezetõ pozícióba kerülését. A vezetõk körében elterjedt a családon belüli helyosztogatás. Így például L. Chiºinevschaja és Borilje, a szakszervezetek központi tanácsának titkárai, M. Apostol, a rádióbizottság elnökhelyettese a Politikai Bizottság tagjainak feleségei. Bodnãraº, a testnevelési bizottság elnöke a Politikai bizottsági tag, hadügyminiszter fivére, A. Toma külkereskedelmi miniszterhelyettes az állambiztonsági miniszter felesége, M. Popescu, a másik külkereskedelmi miniszterhelyettes Gheorghiu-Dej veje. Rossz a helyzet az állami és pénzügyi fegyelem betartása, ellenõrzése tekintetében. A Román Munkáspárttal kapcsolatban el kell mondani, hogy gondok vannak a legkiválóbb dolgozók pártfelvételével.a munkáspártok egyesítése után 1948 és 1952 között a Román Munkáspártból 300 ezer személyt zártak ki. Ma a Román Munkáspártnak 620 ezer tagja van tól 1952 közepéig gyakorlatilag nem volt tagfelvétel a Román Munkáspártba. Azután, hogy a párt Központi Bizottsága engedélyezte a felvételt, mindössze 3500 párttagjelölt lett. Számos pártalapszervezet éveken keresztül egyetlen embert sem vett fel a soraiba.

7 218 ARCHÍVUM II. A tavalyi belpolitikai események, különösen a Román Munkáspártban tapasztalható jobboldali elhajlás leleplezése, a kapitalista országokban fokozta a figyelmet Románia iránt. Az USA és Franciaország kormányai kinevezték követeiket, noha korábban misszióikat ideiglenes megbízottak vezették. Különös figyelmet érdemel a Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya. A Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya az utóbbinak az imperialista táborhoz való nyílt csatlakozása után igencsak kiélezõdött ban a román jugoszláv határon számos határincidens történt. Jugoszláv adatok szerint 1949-ben 38, 1950-ben 278, 1951-ben 432, 1952-ben 384, 1953-ban öt hónap alatt 172 incidens történt. Román adatok szerint 1952-ben 284, 1953 öt hónapjában 268 különbözõ határ menti incidenst regisztráltak ben Jugoszlávia kormánya közös bizottság felállítását ajánlotta a román kormánynak a határ menti incidensek felderítésére. Ezt az ajánlatot a román kormány elvetette. Idén június 13-án a jugoszláv kormány újból hasonló ajánlattal fordult a Román Népköztársaság kormányához. Június 29-i válaszában a román kormány javasolta a jugoszláv kormányban, hogy idén júliusban egyeztessenek a határ menti vegyes bizottságok felállításáról és munkájáról. Az utóbbi idõben a román kormány intézkedéseket foganatosított a Jugoszláviával fennálló vitás kérdések rendezésére. A tárgyalások eredményeképpen, melyekre idén április május folyamán került sor, a felek egyezséget írtak alá a Vaskapu román jugoszláv adminisztrációjának felállításáról, és rendezték a jugoszláv vontatók használatát a csatornában. Ám ezzel nem merült ki a román jugoszláv viszony minden olyan vonatkozása, amelyet normalizálni kell, többek között meg kell erõsíteni a román követséget Belgrádban, melynek élén jelenleg egy másodtitkár áll. A. Lavrentyev Ju. Andropov Fordította Fedinec Csilla Jegyzet július 8-án V. Molotov utasítására a tájékoztatót megkapta G. Malenkov, K. Vorosilov, N. Hruscsov, N. Bulganyin, L. Kaganovics, A. Mikojan, M. Szaburov, M. Pervuhin.

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl*

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl* Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl* Részt vettek: Gh. Gheorghiu-Dej, I. Chiºinevschi, Gh. Apostol, Al. Moghioroº, M. Constantinescu,

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

FUX. Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker. A FUX Zrt története és kilátásai

FUX. Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker. A FUX Zrt története és kilátásai FUX Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker A FUX Zrt története és kilátásai Az indulás 1991 A FUX Kft. megalakulása a December 4 Drótművek egyik üzletágából 1992.02.25.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról IEE Projekt BiogasIN Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról Kérdőív a berendezéseket szolgáltatók, tervezők, beruházók és üzemeltetők számára Kidolgozva: Kérdõív

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5.

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5. Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári ban 2013. október 5. A címben szereplő idézettel kezdődik a Pancsoló kislány című népszerű, a forró nyári strandi hangulatot megzenésítő

Részletesebben

SZOVJETUNIÓ. Az ötéves terv teljesítése az iparban. A Szovjetunió népgazdasága helyreállításának. márciusában fogadott el, sikeresen teljesítették,

SZOVJETUNIÓ. Az ötéves terv teljesítése az iparban. A Szovjetunió népgazdasága helyreállításának. márciusában fogadott el, sikeresen teljesítették, NEMZETKÖZI STATISZTIKA SZOVJETUNIÓ A Szovjetunió Állami Tervbizottságának és Központi Statisztikai Hivatalának jelentése a Szovjetunió negyedik (háborúutáni első) 1946 1950. évi ötéves terve teljesítésének

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben