A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1"

Átírás

1 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1 Moszkva, július 4. Szigorúan titkos A romániai helyzetrõl I óta a Román Népköztársaság gazdasága ötéves terv alapján fejlõdik, amely elõírja, hogy öt év alatt az ipari termelésnek 144%-kal és a mezõgazdaságinak 83%-kal kell növekednie. Az ipari termelés tervét az ötéves tervidõszak elsõ két évében teljesítették, az ipari termékek volumene 58,5%-kal növekedett. Az ipari termelésnek ez a gyors növekedése végletes erõfeszítést kíván az országtól, és megmutatkozik a dolgozók anyagi helyzetén. Ennek ellenére Gheorghiu-Dej november 28-i választási felszólalásában feladatul tûzte ki az ötéves terv 4 év alatti teljesítését. Valójában a termelés ütemének igen jelentõs növelése esetén is az ötéves terv négy év alatti teljesítésének elõfeltételei csak néhány területen a kõolajiparban és az elektrotechnikai iparban vannak meg. A többi vezetõ ipari ágazat esetében a jelölt feladat teljesítése ma nem reális. Ez vonatkozik többek között a feketefémkohászatra, a széniparra, az építõanyag-iparra, a villamos áram termelésre. A feketefémkohászatnak például Romániában 1955-ben 800 ezer tonna nyersvasat, 1250 ezer tonna acélt, 700 ezer tonna kokszot kellene adnia, miközben 1952-ben 380 ezer tonna nyersvasat, 700 ezer tonna acélt, 110 ezer tonna kokszot termeltek. Az ötéves terv utolsó évében a széniparnak 8530 ezer tonna szenet kellene adnia, míg 1952-ben 5225 ezer tonnát termelt. A szénkitermelés éves átlagos növekedési üteme ben 675 ezer tonna volt. A beruházásos építkezések tervei a végrehajtás reális lehetõségeinek figyelembe vétele nélkül lettek összeállítva, nincs biztosítva a szükséges tervdokumentáció, építõanyag és munkaerõ ben az ipari tõkebefekte- * Forrás: AP RF Fond 3, Opis 66, ügyszám lap. Hitelesített másolat. Közölve: [A szovjet tényezõ Kelet-Európában II kötet Dokumentumok.], oldal, 302. sz. dokumentum.

2 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 213 tés tervét csak 87 százalékra teljesítették, az építkezések befejezése, az ipari létesítmények átadása rendre csúszik. Az eszközökkel nem bánnak megfelelõen, a külföldön vásárolt ipari berendezéseket hosszú ideig hagyják parlagon heverni. Tavaly a Szovjetunióból 29 ipari objektum teljes berendezése érkezett meg Romániába, ebbõl azonban csak 8-at helyeztek üzembe. A villamos szigetelõ, elektrokerámiai, kokszvegyészeti, tejporgyártó, gyapottisztító, salakblokkot elõállító stb. üzemek berendezései két éve megérkeztek, beszerelésüket azonban az re tervezik. A követség adatai szerint az idei év végéig 231 millió rubel értékû összeszereletlen importberendezés marad. A román kormány jelentõs anyagi mûszaki erõket von el a Duna Fekete tengeri csatorna építésére. A köztársaság polgári építkezéseibe fektetett tõket 10 százaléka koncentrálódik itt. A csatorna építésénél mintegy 32 ezer dolgozót foglalkoztatnak. A Szovjetunió Villanyerõmû-ügyi Minisztériuma szakértõinek véleménye szerint a csatorna építését anélkül kezdték el, hogy mûszaki, gazdasági szempontból megalapozták volna annak célszerûségét Románia népgazdaságának fejlõdése szempontjából. A román kormány elismeri, hogy a Román Népköztársaságnak és gazdasága jövõjének nincs égetõ szüksége a Duna Fekete-tengeri csatornára. Ugyanakkor a párt vezetése szükségesnek tartja az építkezés folytatását a befejezés határidejének kitolásával. Ezenkívül 1952 szeptemberében Gheorghiu-Dej elvtárs az alkotmánytervezettel kapcsolatos beszámolójában Románia népgazdasága fejlõdésének távlataival kapcsolatban feladatul tûzte ki a második Bukarest Duna hajózási csatorna megépítését novemberében a Román Munkáspárt Központi Bizottsága és a Minisztertanács határozata a bukaresti metró megépítésével kapcsolatban célul tûzte a tervezés és a munkálatok elõkészítésének sürgõs megkezdését. Az utóbbi idõben a román elvtársak kezdik belátni, hogy szükség van a tõkebefektetése volumenének visszafogására és azok hatékonyabb kihasználására. A követség nem hivatalos adati szerint 1953-ban 2,5 milliárd lejjel csökkenteni kívánják a polgári és a speciális objektumokra fordítandó tõkebefektetéseket. Ám Románia párt és állami vezetése nem tanúsít kellõ határozottságot a beruházásos építkezések terveinek felülvizsgálatában annak érdekében, hogy az eszközöket a dolgozók anyagi lehetõségeinek javítására fordítsák. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartanánk javasolni román barátainknak, hogy vizsgálják felül a beruházásos építkezések volumenét, és összpontosítsák erejüket a fontosabb objektumokra, többek között vizsgálják felül azoknak az objektumoknak az építését, ahová import-berendezésekre van szükség.

3 214 ARCHÍVUM Az ország iparának tervezésében tapasztalható súlyos hiányosságok, valamint román elvtársaink kellõ tapasztalatának hiánya szükségessé tenné, hogy egy-két szakképzett tervelõkészítõt küldjünk ide, hogy a román kormány segítségére legyenek. Románia népgazdaságában nagy hányadot tesznek ki a szovjet román vegyes részvénytársaságok a SZOVROMok ben e részvénytársaságok vállalatainak termelése képezte az országos termelés 100 százalékát a kõolajiparban, 100 százalékát a hajógyártásban, 74 százalékát a széntermelésben, 43 százalékát az acéltermelésben, 40 százalékát a nyersvas-termelésben, 32 százalékát a fûrészáru-termelésben stb. A SZOVROMok termékei önköltségének szisztematikus csökkentése mellett azonban nem csökkennek a termékek árai. Ily módon megemelt jövedelmek keletkeznek, amit osztalékként fizetnek ki Romániának és a Szovjetuniónak. A Kõolajipari SZOVROM Társaság nyeresége 1951-ben 6,5 százalék, 1952-ben 8,3 százalék volt, 1953-ra 10,3 százalékot terveztek. A Gázipari SZOVROM 1952-re 20 százalékos, a Traktorgyártó SZOVROM 22 százalékot, a Szállítmányozási SZOVROM 56 százalékot tervezett. Rendezni kellene ezt a kérdést, megállapítani, hány százalék jövedelem fordítható osztalékra, ami lehetõvé tenné a SZOVROMok termékei eladási árának csökkentését, valamint ezzel egyidejûleg tartalékalapjaik megnövelését. Romániának igen nagy a külkereskedelmi hiánya, amit egy bizonyos százalékban az aranykivitel fedez. Az ország aranytartaléka az 1951-es 139 tonnáról 62 tonnára csökkent az május 1-jei állapot szerint. El kell mondani, hogy az évi 1910 millió rubeles exportterv további 160 millió rubel értékû arany értékesítését irányozza elõ, aminek következtében az ország aranytartalékai rövidesen kimerülnek. Ugyanez a terv elõirányozza 425 ezer tonna gabona kivitelét, ami aligha tekinthetõ reálisnak, mivel a kormány az tervezi, hogy az idén õsszel az országban megszünteti a jegyrendszert. Romániának módjában állna eladni külföldre tartorokat, villanymotorokat, kõolajipari berendezéseket, cementipari berendezéseket stb. Az Albániával, Bulgáriával és Magyarországgal 1953-ra kötendõ kereskedelmi egyezmények tárgyalása során a román fél a felsorolt termékekbõl felajánlott mintegy 40 millió rubel értékût. Ám ezt a javaslatot elvetették, a felsorolt termékek külföldi értékesítése mind a mai napig nehézségekbe ütközik. A Román Népköztársaság mezõgazdasága az ország gazdaságának túlzott feszítettsége miatt és a kellõ figyelem hiányában lassan fejlõdik ben az alapvetõ mezõgazdasági kultúrák bruttó termelése az országban a következõképpen alakult: búza és rozs 3186 ezer tonna (1938-ban 3961 ezer tonna, 1951-ben 3750 ezer tonna), kukorica 2972 ezer tonna (1938-ban 4092 ezer tonna, 1951-ben tonna). A mezõgazdasági kultúrák közül

4 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 215 a gabonafélék terméshozama alacsonyabb, mint a háború elõtti idõszakban ban a búza hozama hektáronként 13,3 mázsa volt, 1951-ben 12,5 mázsa, 1952-ben 10,7 mázsa. A kukorica hozama 1938-ban hektáronként 10,6 mázsa volt, 1951-ben 9,5 mázsa, 1952-ben 10 mázsa. A terméshozamra vonatkozó adatok a Román Statisztikai Hivataltól származnak, ugyanakkor a követségnek erõs kétségei vannak valóságtartalmukat illetõen, szovjet szakemberek véleménye szerint 1952-ben a terméshozam, különösen kukoricából, a jelzettõl jóval alacsonyabb volt. A román mezõgazdaság szövetkezeti szektora 177 ezer parasztgazdaságot ölel fel, azaz országosan mintegy 6 százalékot. Ezenkívül 102 ezer gazdaság korszerû földmûvelési egyesületbe tömörült ben a kolhozosítás során komoly hibákat vétettek, túlkapások történtek, ami az önkéntesség elvének megsértésében nyilvánult meg. Azokat a parasztokat, akik nem akartak belépni a kolhozba vagy a közös földmûvelést szolgáló egyesületbe, eltúlzott, a törvényest jelentõsen meghaladó adóval sújtották, megemelt mennyiségû kötelezõ beszolgáltatásra kényszerítették, összeírták és erõszakkal elvették a vagyonukat, letartóztatással és megtorlással fenyegették meg. Gyakori volt, hogy a középparasztokat kuláknak minõsítették. Tavaly õsszel komoly hibákat követtek el a készletezési és az adópolitikában, amikor sok járásban a parasztoktól elvették szinte az összes gabonát, a mezõgazdasági adót pedig két és félszeresére emelték ban az országban már igen nagy földterületek maradtak megmûveletlenül. Idén februárban a kormány határozatot hozott az elhanyagolt földek állami tulajdonba vételérõl. E határozat értelmében mintegy 400 ezer hektárnyi földterület került állami tulajdonba. A Román Népköztársaság kormánya intézkedéseket foganatosított adóés a készletezési politika terén elkövetett hibák kiküszöbölésére, valamint a természetbeni beszolgáltatások csökkentése érdekében. Idén májusban kongresszust tartottak a mezõgazdasági élmunkások, ahol megvitatták a mezõgazdaságban a szövetkezeti építkezések kérdését, és elfogadták a kollektív gazdaságok minta mûködési szabályzatát. Románia dolgozóinak életszínvonala továbbra is igen alacsony. A jobboldali magatartás és az ellenséges tevékenység következményeinek felszámolására tett intézkedések nyomán a Román Munkáspárt fokozta befolyását a dolgozó tömegekre. A párt befolyása azonban nem mélyült el, nem terjedt el szélesebb körben. Az ország dolgozói, elsõsorban a munkások a párttól és a kormánytól intézkedéseket vártak anyagi helyzetük javítására, mivel anyagi nehézségeiket joggal hozták összefüggésbe a jobboldal tevékenységével. Ám a párt és a kormány vezetése nem fordított figyelmet a dolgozók anyagi-jóléti helyzetére. A lakóházépítése tervet tavaly csak 45 százalékra teljesítették. A lakóházépítést, új ipari objektumok építésekor is, másodlagosnak tartották. Nem voltak tekintettek a dolgozók, különösen a

5 216 ARCHÍVUM vegyiparban, a széniparban foglalkoztatottak elemi munkafeltételeire. A munkásoktól és az alkalmazottaktól igen magas adókat vonnak. Egy középfokú szakképesítéssel rendelkezõ munkás 400 lejes fizetésébõl 6,6 százalék adót vonnak le, a mérnöki-mûszaki dolgozók 900 lejes fizetésébõl pedig 12,8 százalékot. A kormány nem gondoskodott kellõképpen a városlakók élelmiszerellátásának javításáról. Idén tavasszal lényegesen visszaesett a kenyér kereskedelmi áron való értékesítése. Az ország járásainak többségében az utóbbi hónapokban nem váltják be a hús-, a cukor- és a zsírjegyeket, a magánpiacokon pedig igen szegényes az ellátás élelmiszerekbõl; a piaci árak egyre emelkednek. Tavaly tavaszhoz viszonyítva a piacon árusított élelmiszerek ára százalékkal nõtt. A lakosság ellátásának romlása egészségtelen politikai hangulatot eredményez. Májusban a komjánfalvi állomás építkezésén 300 munkás tagadta meg a munkát, a szakszervezettõl a fizetésemelés kiharcolását követelték. Idén áprilisban Craiova megye egyik járásában az ellenséges elemek által felbújtatott parasztok elfoglalták az élelmiszerraktárt, és széthordták belõle a gabonát. Hasonló esetek az ország más mezõgazdasági járásaiban is történtek. A legutóbbi idõkig Romániában érvényben volt egy törvény, melynek értelmében az a paraszt, aki teljesítette a gabonabeszolgáltatást, a fölösleget nem értékesíthette a piacon, saját szükségletre sem õrölhetett, ha a faluban vagy a járásban bárki is tartozásban még volt az állam számára kötelezõ gabonabeszolgáltatást illetõen. Továbbra is komoly hiányosságok vannak a szakemberképzésben. Az idén úgy állapították meg a felsõoktatási intézmények keretszámát, hogy nem vették figyelembe a középiskolát befejezõk létszámát, így számos technikumot végzettet is fel akarnak venni a felsõoktatási intézményekbe. Számos felsõoktatási intézmény nem rendelkezik megfelelõ anyagi hátérrel helyiségekkel, laboratóriumokkal stb. Mãrgulescu felsõoktatási miniszter nem hallgatja meg a szovjet szakemberek tanácsait a felsõoktatás korszerûsítésével kapcsolatban. A román hadsereg állapotával kapcsolatban nem mehetünk el a tény mellett, hogy annak harckészségét igen különbözõen ítélik meg. A kormány mellett mûködõ legfelsõ katonai tanács nemrégiben hozott határozata kimondja, hogy a fegyverzet hiányosságai ellenére a román hadsereg kész harci feladatok ellátására. A követség rendelkezésére álló adatok, melyeket katonai tanácsosokkal folytatott beszélgetésekbõl erednek, azt mutatják, hogy a román hadsereg passzív védelemre képes, az élvonalban nem állna helyt. A követség nem hivatalos adati szerint az idei év elsõ öt hónapjában igen nagy a lemaradás a speciális termékgyártás terén.

6 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 217 Az állami szervek munkájában sok a bürokrácia, túltengnek az adminisztratív módszerek, különösen a mezõgazdaság irányításában októberében erõszakosan megadóztattak mintegy 80 ezer szegényparaszti és középparaszti gazdaságot, egy részüknek elkobozták és kiárulták a vagyonát. A Román Népköztársaságban ma is érvényben van a királyi Románia büntetõtörvénykönyve, amelyben csak bizonyos módosításokat eszközöltek a köztársaság megalakulása után. A múlt évig érvényben volt az az eljárás, hogy a Román Népköztársaság minisztériumai különbözõ instrukciókat bocsáthattak ki, melyek nem teljesítése esetén a dolgozókat megbírságolták vagy egyéb adminisztratív szankcióknak vetették alá. Az idén áprilisban foganatosított amnesztia 525 ezer embert érintett, közülük 15 ezret a börtönökbõl engedtek szabadlábra. A szabadon bocsátottak 21 százaléka munkás és 37 százaléka szegényparaszt és középparaszt volt. A központi államapparátus túl nagy, több mint 40 minisztérium és különbözõ hivatalok alkotják. A pártszervek és az állami intézmények vezetésében alapvetõen egy és ugyanazok az emberek ülnek. Gheorghiu-Dej elvtárs egyidejûleg a minisztertanács elnöke, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának fõtitkára; I. Chiºinevschi és G. Apostol a minisztertanács elnökhelyettesei és a párt Központi Bizottságának titkárai. M. Constantinescu, az Állami Tervhivatal elnöke, egyben a Központi Bizottság titkára is. Moghioroº az egyetlen ember, akinek azon kívül, hogy a Központi Bizottság titkára, semmilyen egyéb kötelezettsége nincs. Ez a helyzet az említett elvtársak fölösleges túlterhelését eredményezi, és megnehezíti új emberek vezetõ pozícióba kerülését. A vezetõk körében elterjedt a családon belüli helyosztogatás. Így például L. Chiºinevschaja és Borilje, a szakszervezetek központi tanácsának titkárai, M. Apostol, a rádióbizottság elnökhelyettese a Politikai Bizottság tagjainak feleségei. Bodnãraº, a testnevelési bizottság elnöke a Politikai bizottsági tag, hadügyminiszter fivére, A. Toma külkereskedelmi miniszterhelyettes az állambiztonsági miniszter felesége, M. Popescu, a másik külkereskedelmi miniszterhelyettes Gheorghiu-Dej veje. Rossz a helyzet az állami és pénzügyi fegyelem betartása, ellenõrzése tekintetében. A Román Munkáspárttal kapcsolatban el kell mondani, hogy gondok vannak a legkiválóbb dolgozók pártfelvételével.a munkáspártok egyesítése után 1948 és 1952 között a Román Munkáspártból 300 ezer személyt zártak ki. Ma a Román Munkáspártnak 620 ezer tagja van tól 1952 közepéig gyakorlatilag nem volt tagfelvétel a Román Munkáspártba. Azután, hogy a párt Központi Bizottsága engedélyezte a felvételt, mindössze 3500 párttagjelölt lett. Számos pártalapszervezet éveken keresztül egyetlen embert sem vett fel a soraiba.

7 218 ARCHÍVUM II. A tavalyi belpolitikai események, különösen a Román Munkáspártban tapasztalható jobboldali elhajlás leleplezése, a kapitalista országokban fokozta a figyelmet Románia iránt. Az USA és Franciaország kormányai kinevezték követeiket, noha korábban misszióikat ideiglenes megbízottak vezették. Különös figyelmet érdemel a Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya. A Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya az utóbbinak az imperialista táborhoz való nyílt csatlakozása után igencsak kiélezõdött ban a román jugoszláv határon számos határincidens történt. Jugoszláv adatok szerint 1949-ben 38, 1950-ben 278, 1951-ben 432, 1952-ben 384, 1953-ban öt hónap alatt 172 incidens történt. Román adatok szerint 1952-ben 284, 1953 öt hónapjában 268 különbözõ határ menti incidenst regisztráltak ben Jugoszlávia kormánya közös bizottság felállítását ajánlotta a román kormánynak a határ menti incidensek felderítésére. Ezt az ajánlatot a román kormány elvetette. Idén június 13-án a jugoszláv kormány újból hasonló ajánlattal fordult a Román Népköztársaság kormányához. Június 29-i válaszában a román kormány javasolta a jugoszláv kormányban, hogy idén júliusban egyeztessenek a határ menti vegyes bizottságok felállításáról és munkájáról. Az utóbbi idõben a román kormány intézkedéseket foganatosított a Jugoszláviával fennálló vitás kérdések rendezésére. A tárgyalások eredményeképpen, melyekre idén április május folyamán került sor, a felek egyezséget írtak alá a Vaskapu román jugoszláv adminisztrációjának felállításáról, és rendezték a jugoszláv vontatók használatát a csatornában. Ám ezzel nem merült ki a román jugoszláv viszony minden olyan vonatkozása, amelyet normalizálni kell, többek között meg kell erõsíteni a román követséget Belgrádban, melynek élén jelenleg egy másodtitkár áll. A. Lavrentyev Ju. Andropov Fordította Fedinec Csilla Jegyzet július 8-án V. Molotov utasítására a tájékoztatót megkapta G. Malenkov, K. Vorosilov, N. Hruscsov, N. Bulganyin, L. Kaganovics, A. Mikojan, M. Szaburov, M. Pervuhin.

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

BEREND T. IVÁN: Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es években História, 1981/3. szám

BEREND T. IVÁN: Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es években História, 1981/3. szám BEREND T. IVÁN: Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es években História, 1981/3. szám Egy határozat 1956 decemberében Súlyos történelmi helyzetben, a fegyveres harcok elülte után,

Részletesebben

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 A tanácsadói rendszer kiépítése Magyarországon hasonlóan a szovjet blokk többi országához elsősorban katonai-politikai vonalon kezdődött

Részletesebben

PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP-

PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP- MALTSIK BALÁZS PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP- ZELÉSEI 1953-1956 Vonzások és taszítások, egész életet meghatározó elvtársi, bajtársi és baráti kapcsolatok, naiv idealizmus és átgondolt kamarilla-politika,

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK. Az Európai Közösség hírei. I. rész. Az Európai Bizottság

MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK. Az Európai Közösség hírei. I. rész. Az Európai Bizottság MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az Európai Közösség hírei. I. rész Az alábbi összeállításban szeretnénk néhány villanás erejéig bepillantást adni az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

SZAKÁLY SÁNDOR. Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

SZAKÁLY SÁNDOR. Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról SZAKÁLY SÁNDOR Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc a XX. századi magyar történelem legkiemelkedőbb, világtörténelmi

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954)

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) Baranyi Béla Debrecen iparának első nagy, mélyreható átalakulása a szocialista iparosítás, az első ötéves terv időszakára

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6

MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6 ICEG EC - Corvinus Balkán Monitor, 2005/1. 2 TARTALOM MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6 KILÁTÁSOK 2005-RE

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, 2002. január 30. ügyvezető igazgató

munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, 2002. január 30. ügyvezető igazgató AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA Készült: az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozását célzó PHARE Projekt megbízásából Budapest, 2002. január 30. összeálította: Nagy János

Részletesebben

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

A roszatom kockázatai AZ OROSZ ÁLLAMI ATOMENERGETIKAI VÁLLALAT ZAVAROS ÜGYEINEK ÉS TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSA. 2014. október

A roszatom kockázatai AZ OROSZ ÁLLAMI ATOMENERGETIKAI VÁLLALAT ZAVAROS ÜGYEINEK ÉS TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSA. 2014. október Rosatom - The worrying history of Russia s nuclear programme A roszatom kockázatai AZ OROSZ ÁLLAMI ATOMENERGETIKAI VÁLLALAT ZAVAROS ÜGYEINEK ÉS TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSA 2014. október Rosatom - The worrying

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: adam.marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

OTDK dolgozat. Greff Szilvia Erika BA

OTDK dolgozat. Greff Szilvia Erika BA OTDK dolgozat Greff Szilvia Erika BA 2013 Adóterhelés és adózási morál összefüggései The correspondence between the tax burden and tax compliance Kézirat lezárása: 2012. november 8. TARTALOMJEGYZÉK Ábrajegyzék...

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Eötvös Lorán Tudományegyetem Bölcsészettudmányi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Hegedüs Gyula Doktori disszertáció tézisei Budapest, 2011. I. Az értekezés célja

Részletesebben

Partnerség a világ mezôgazdaságában

Partnerség a világ mezôgazdaságában Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Az átmeneti korszak fiaskói (1956 1989) TENNER GYÖRGY

Az átmeneti korszak fiaskói (1956 1989) TENNER GYÖRGY Az átmeneti korszak fiaskói (1956 1989) TENNER GYÖRGY Ebben a rövid tanulmányban kísérletet teszek arra, hogy összefoglaljam személyes tapasztalataimat és közvetlen információimat a Kádár korszak politikai

Részletesebben

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51 Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Gábor Péter Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Részletesebben