A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1"

Átírás

1 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója A romániai helyzetrõl * 1 Moszkva, július 4. Szigorúan titkos A romániai helyzetrõl I óta a Román Népköztársaság gazdasága ötéves terv alapján fejlõdik, amely elõírja, hogy öt év alatt az ipari termelésnek 144%-kal és a mezõgazdaságinak 83%-kal kell növekednie. Az ipari termelés tervét az ötéves tervidõszak elsõ két évében teljesítették, az ipari termékek volumene 58,5%-kal növekedett. Az ipari termelésnek ez a gyors növekedése végletes erõfeszítést kíván az országtól, és megmutatkozik a dolgozók anyagi helyzetén. Ennek ellenére Gheorghiu-Dej november 28-i választási felszólalásában feladatul tûzte ki az ötéves terv 4 év alatti teljesítését. Valójában a termelés ütemének igen jelentõs növelése esetén is az ötéves terv négy év alatti teljesítésének elõfeltételei csak néhány területen a kõolajiparban és az elektrotechnikai iparban vannak meg. A többi vezetõ ipari ágazat esetében a jelölt feladat teljesítése ma nem reális. Ez vonatkozik többek között a feketefémkohászatra, a széniparra, az építõanyag-iparra, a villamos áram termelésre. A feketefémkohászatnak például Romániában 1955-ben 800 ezer tonna nyersvasat, 1250 ezer tonna acélt, 700 ezer tonna kokszot kellene adnia, miközben 1952-ben 380 ezer tonna nyersvasat, 700 ezer tonna acélt, 110 ezer tonna kokszot termeltek. Az ötéves terv utolsó évében a széniparnak 8530 ezer tonna szenet kellene adnia, míg 1952-ben 5225 ezer tonnát termelt. A szénkitermelés éves átlagos növekedési üteme ben 675 ezer tonna volt. A beruházásos építkezések tervei a végrehajtás reális lehetõségeinek figyelembe vétele nélkül lettek összeállítva, nincs biztosítva a szükséges tervdokumentáció, építõanyag és munkaerõ ben az ipari tõkebefekte- * Forrás: AP RF Fond 3, Opis 66, ügyszám lap. Hitelesített másolat. Közölve: [A szovjet tényezõ Kelet-Európában II kötet Dokumentumok.], oldal, 302. sz. dokumentum.

2 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 213 tés tervét csak 87 százalékra teljesítették, az építkezések befejezése, az ipari létesítmények átadása rendre csúszik. Az eszközökkel nem bánnak megfelelõen, a külföldön vásárolt ipari berendezéseket hosszú ideig hagyják parlagon heverni. Tavaly a Szovjetunióból 29 ipari objektum teljes berendezése érkezett meg Romániába, ebbõl azonban csak 8-at helyeztek üzembe. A villamos szigetelõ, elektrokerámiai, kokszvegyészeti, tejporgyártó, gyapottisztító, salakblokkot elõállító stb. üzemek berendezései két éve megérkeztek, beszerelésüket azonban az re tervezik. A követség adatai szerint az idei év végéig 231 millió rubel értékû összeszereletlen importberendezés marad. A román kormány jelentõs anyagi mûszaki erõket von el a Duna Fekete tengeri csatorna építésére. A köztársaság polgári építkezéseibe fektetett tõket 10 százaléka koncentrálódik itt. A csatorna építésénél mintegy 32 ezer dolgozót foglalkoztatnak. A Szovjetunió Villanyerõmû-ügyi Minisztériuma szakértõinek véleménye szerint a csatorna építését anélkül kezdték el, hogy mûszaki, gazdasági szempontból megalapozták volna annak célszerûségét Románia népgazdaságának fejlõdése szempontjából. A román kormány elismeri, hogy a Román Népköztársaságnak és gazdasága jövõjének nincs égetõ szüksége a Duna Fekete-tengeri csatornára. Ugyanakkor a párt vezetése szükségesnek tartja az építkezés folytatását a befejezés határidejének kitolásával. Ezenkívül 1952 szeptemberében Gheorghiu-Dej elvtárs az alkotmánytervezettel kapcsolatos beszámolójában Románia népgazdasága fejlõdésének távlataival kapcsolatban feladatul tûzte ki a második Bukarest Duna hajózási csatorna megépítését novemberében a Román Munkáspárt Központi Bizottsága és a Minisztertanács határozata a bukaresti metró megépítésével kapcsolatban célul tûzte a tervezés és a munkálatok elõkészítésének sürgõs megkezdését. Az utóbbi idõben a román elvtársak kezdik belátni, hogy szükség van a tõkebefektetése volumenének visszafogására és azok hatékonyabb kihasználására. A követség nem hivatalos adati szerint 1953-ban 2,5 milliárd lejjel csökkenteni kívánják a polgári és a speciális objektumokra fordítandó tõkebefektetéseket. Ám Románia párt és állami vezetése nem tanúsít kellõ határozottságot a beruházásos építkezések terveinek felülvizsgálatában annak érdekében, hogy az eszközöket a dolgozók anyagi lehetõségeinek javítására fordítsák. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartanánk javasolni román barátainknak, hogy vizsgálják felül a beruházásos építkezések volumenét, és összpontosítsák erejüket a fontosabb objektumokra, többek között vizsgálják felül azoknak az objektumoknak az építését, ahová import-berendezésekre van szükség.

3 214 ARCHÍVUM Az ország iparának tervezésében tapasztalható súlyos hiányosságok, valamint román elvtársaink kellõ tapasztalatának hiánya szükségessé tenné, hogy egy-két szakképzett tervelõkészítõt küldjünk ide, hogy a román kormány segítségére legyenek. Románia népgazdaságában nagy hányadot tesznek ki a szovjet román vegyes részvénytársaságok a SZOVROMok ben e részvénytársaságok vállalatainak termelése képezte az országos termelés 100 százalékát a kõolajiparban, 100 százalékát a hajógyártásban, 74 százalékát a széntermelésben, 43 százalékát az acéltermelésben, 40 százalékát a nyersvas-termelésben, 32 százalékát a fûrészáru-termelésben stb. A SZOVROMok termékei önköltségének szisztematikus csökkentése mellett azonban nem csökkennek a termékek árai. Ily módon megemelt jövedelmek keletkeznek, amit osztalékként fizetnek ki Romániának és a Szovjetuniónak. A Kõolajipari SZOVROM Társaság nyeresége 1951-ben 6,5 százalék, 1952-ben 8,3 százalék volt, 1953-ra 10,3 százalékot terveztek. A Gázipari SZOVROM 1952-re 20 százalékos, a Traktorgyártó SZOVROM 22 százalékot, a Szállítmányozási SZOVROM 56 százalékot tervezett. Rendezni kellene ezt a kérdést, megállapítani, hány százalék jövedelem fordítható osztalékra, ami lehetõvé tenné a SZOVROMok termékei eladási árának csökkentését, valamint ezzel egyidejûleg tartalékalapjaik megnövelését. Romániának igen nagy a külkereskedelmi hiánya, amit egy bizonyos százalékban az aranykivitel fedez. Az ország aranytartaléka az 1951-es 139 tonnáról 62 tonnára csökkent az május 1-jei állapot szerint. El kell mondani, hogy az évi 1910 millió rubeles exportterv további 160 millió rubel értékû arany értékesítését irányozza elõ, aminek következtében az ország aranytartalékai rövidesen kimerülnek. Ugyanez a terv elõirányozza 425 ezer tonna gabona kivitelét, ami aligha tekinthetõ reálisnak, mivel a kormány az tervezi, hogy az idén õsszel az országban megszünteti a jegyrendszert. Romániának módjában állna eladni külföldre tartorokat, villanymotorokat, kõolajipari berendezéseket, cementipari berendezéseket stb. Az Albániával, Bulgáriával és Magyarországgal 1953-ra kötendõ kereskedelmi egyezmények tárgyalása során a román fél a felsorolt termékekbõl felajánlott mintegy 40 millió rubel értékût. Ám ezt a javaslatot elvetették, a felsorolt termékek külföldi értékesítése mind a mai napig nehézségekbe ütközik. A Román Népköztársaság mezõgazdasága az ország gazdaságának túlzott feszítettsége miatt és a kellõ figyelem hiányában lassan fejlõdik ben az alapvetõ mezõgazdasági kultúrák bruttó termelése az országban a következõképpen alakult: búza és rozs 3186 ezer tonna (1938-ban 3961 ezer tonna, 1951-ben 3750 ezer tonna), kukorica 2972 ezer tonna (1938-ban 4092 ezer tonna, 1951-ben tonna). A mezõgazdasági kultúrák közül

4 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 215 a gabonafélék terméshozama alacsonyabb, mint a háború elõtti idõszakban ban a búza hozama hektáronként 13,3 mázsa volt, 1951-ben 12,5 mázsa, 1952-ben 10,7 mázsa. A kukorica hozama 1938-ban hektáronként 10,6 mázsa volt, 1951-ben 9,5 mázsa, 1952-ben 10 mázsa. A terméshozamra vonatkozó adatok a Román Statisztikai Hivataltól származnak, ugyanakkor a követségnek erõs kétségei vannak valóságtartalmukat illetõen, szovjet szakemberek véleménye szerint 1952-ben a terméshozam, különösen kukoricából, a jelzettõl jóval alacsonyabb volt. A román mezõgazdaság szövetkezeti szektora 177 ezer parasztgazdaságot ölel fel, azaz országosan mintegy 6 százalékot. Ezenkívül 102 ezer gazdaság korszerû földmûvelési egyesületbe tömörült ben a kolhozosítás során komoly hibákat vétettek, túlkapások történtek, ami az önkéntesség elvének megsértésében nyilvánult meg. Azokat a parasztokat, akik nem akartak belépni a kolhozba vagy a közös földmûvelést szolgáló egyesületbe, eltúlzott, a törvényest jelentõsen meghaladó adóval sújtották, megemelt mennyiségû kötelezõ beszolgáltatásra kényszerítették, összeírták és erõszakkal elvették a vagyonukat, letartóztatással és megtorlással fenyegették meg. Gyakori volt, hogy a középparasztokat kuláknak minõsítették. Tavaly õsszel komoly hibákat követtek el a készletezési és az adópolitikában, amikor sok járásban a parasztoktól elvették szinte az összes gabonát, a mezõgazdasági adót pedig két és félszeresére emelték ban az országban már igen nagy földterületek maradtak megmûveletlenül. Idén februárban a kormány határozatot hozott az elhanyagolt földek állami tulajdonba vételérõl. E határozat értelmében mintegy 400 ezer hektárnyi földterület került állami tulajdonba. A Román Népköztársaság kormánya intézkedéseket foganatosított adóés a készletezési politika terén elkövetett hibák kiküszöbölésére, valamint a természetbeni beszolgáltatások csökkentése érdekében. Idén májusban kongresszust tartottak a mezõgazdasági élmunkások, ahol megvitatták a mezõgazdaságban a szövetkezeti építkezések kérdését, és elfogadták a kollektív gazdaságok minta mûködési szabályzatát. Románia dolgozóinak életszínvonala továbbra is igen alacsony. A jobboldali magatartás és az ellenséges tevékenység következményeinek felszámolására tett intézkedések nyomán a Román Munkáspárt fokozta befolyását a dolgozó tömegekre. A párt befolyása azonban nem mélyült el, nem terjedt el szélesebb körben. Az ország dolgozói, elsõsorban a munkások a párttól és a kormánytól intézkedéseket vártak anyagi helyzetük javítására, mivel anyagi nehézségeiket joggal hozták összefüggésbe a jobboldal tevékenységével. Ám a párt és a kormány vezetése nem fordított figyelmet a dolgozók anyagi-jóléti helyzetére. A lakóházépítése tervet tavaly csak 45 százalékra teljesítették. A lakóházépítést, új ipari objektumok építésekor is, másodlagosnak tartották. Nem voltak tekintettek a dolgozók, különösen a

5 216 ARCHÍVUM vegyiparban, a széniparban foglalkoztatottak elemi munkafeltételeire. A munkásoktól és az alkalmazottaktól igen magas adókat vonnak. Egy középfokú szakképesítéssel rendelkezõ munkás 400 lejes fizetésébõl 6,6 százalék adót vonnak le, a mérnöki-mûszaki dolgozók 900 lejes fizetésébõl pedig 12,8 százalékot. A kormány nem gondoskodott kellõképpen a városlakók élelmiszerellátásának javításáról. Idén tavasszal lényegesen visszaesett a kenyér kereskedelmi áron való értékesítése. Az ország járásainak többségében az utóbbi hónapokban nem váltják be a hús-, a cukor- és a zsírjegyeket, a magánpiacokon pedig igen szegényes az ellátás élelmiszerekbõl; a piaci árak egyre emelkednek. Tavaly tavaszhoz viszonyítva a piacon árusított élelmiszerek ára százalékkal nõtt. A lakosság ellátásának romlása egészségtelen politikai hangulatot eredményez. Májusban a komjánfalvi állomás építkezésén 300 munkás tagadta meg a munkát, a szakszervezettõl a fizetésemelés kiharcolását követelték. Idén áprilisban Craiova megye egyik járásában az ellenséges elemek által felbújtatott parasztok elfoglalták az élelmiszerraktárt, és széthordták belõle a gabonát. Hasonló esetek az ország más mezõgazdasági járásaiban is történtek. A legutóbbi idõkig Romániában érvényben volt egy törvény, melynek értelmében az a paraszt, aki teljesítette a gabonabeszolgáltatást, a fölösleget nem értékesíthette a piacon, saját szükségletre sem õrölhetett, ha a faluban vagy a járásban bárki is tartozásban még volt az állam számára kötelezõ gabonabeszolgáltatást illetõen. Továbbra is komoly hiányosságok vannak a szakemberképzésben. Az idén úgy állapították meg a felsõoktatási intézmények keretszámát, hogy nem vették figyelembe a középiskolát befejezõk létszámát, így számos technikumot végzettet is fel akarnak venni a felsõoktatási intézményekbe. Számos felsõoktatási intézmény nem rendelkezik megfelelõ anyagi hátérrel helyiségekkel, laboratóriumokkal stb. Mãrgulescu felsõoktatási miniszter nem hallgatja meg a szovjet szakemberek tanácsait a felsõoktatás korszerûsítésével kapcsolatban. A román hadsereg állapotával kapcsolatban nem mehetünk el a tény mellett, hogy annak harckészségét igen különbözõen ítélik meg. A kormány mellett mûködõ legfelsõ katonai tanács nemrégiben hozott határozata kimondja, hogy a fegyverzet hiányosságai ellenére a román hadsereg kész harci feladatok ellátására. A követség rendelkezésére álló adatok, melyeket katonai tanácsosokkal folytatott beszélgetésekbõl erednek, azt mutatják, hogy a román hadsereg passzív védelemre képes, az élvonalban nem állna helyt. A követség nem hivatalos adati szerint az idei év elsõ öt hónapjában igen nagy a lemaradás a speciális termékgyártás terén.

6 A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója 217 Az állami szervek munkájában sok a bürokrácia, túltengnek az adminisztratív módszerek, különösen a mezõgazdaság irányításában októberében erõszakosan megadóztattak mintegy 80 ezer szegényparaszti és középparaszti gazdaságot, egy részüknek elkobozták és kiárulták a vagyonát. A Román Népköztársaságban ma is érvényben van a királyi Románia büntetõtörvénykönyve, amelyben csak bizonyos módosításokat eszközöltek a köztársaság megalakulása után. A múlt évig érvényben volt az az eljárás, hogy a Román Népköztársaság minisztériumai különbözõ instrukciókat bocsáthattak ki, melyek nem teljesítése esetén a dolgozókat megbírságolták vagy egyéb adminisztratív szankcióknak vetették alá. Az idén áprilisban foganatosított amnesztia 525 ezer embert érintett, közülük 15 ezret a börtönökbõl engedtek szabadlábra. A szabadon bocsátottak 21 százaléka munkás és 37 százaléka szegényparaszt és középparaszt volt. A központi államapparátus túl nagy, több mint 40 minisztérium és különbözõ hivatalok alkotják. A pártszervek és az állami intézmények vezetésében alapvetõen egy és ugyanazok az emberek ülnek. Gheorghiu-Dej elvtárs egyidejûleg a minisztertanács elnöke, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának fõtitkára; I. Chiºinevschi és G. Apostol a minisztertanács elnökhelyettesei és a párt Központi Bizottságának titkárai. M. Constantinescu, az Állami Tervhivatal elnöke, egyben a Központi Bizottság titkára is. Moghioroº az egyetlen ember, akinek azon kívül, hogy a Központi Bizottság titkára, semmilyen egyéb kötelezettsége nincs. Ez a helyzet az említett elvtársak fölösleges túlterhelését eredményezi, és megnehezíti új emberek vezetõ pozícióba kerülését. A vezetõk körében elterjedt a családon belüli helyosztogatás. Így például L. Chiºinevschaja és Borilje, a szakszervezetek központi tanácsának titkárai, M. Apostol, a rádióbizottság elnökhelyettese a Politikai Bizottság tagjainak feleségei. Bodnãraº, a testnevelési bizottság elnöke a Politikai bizottsági tag, hadügyminiszter fivére, A. Toma külkereskedelmi miniszterhelyettes az állambiztonsági miniszter felesége, M. Popescu, a másik külkereskedelmi miniszterhelyettes Gheorghiu-Dej veje. Rossz a helyzet az állami és pénzügyi fegyelem betartása, ellenõrzése tekintetében. A Román Munkáspárttal kapcsolatban el kell mondani, hogy gondok vannak a legkiválóbb dolgozók pártfelvételével.a munkáspártok egyesítése után 1948 és 1952 között a Román Munkáspártból 300 ezer személyt zártak ki. Ma a Román Munkáspártnak 620 ezer tagja van tól 1952 közepéig gyakorlatilag nem volt tagfelvétel a Román Munkáspártba. Azután, hogy a párt Központi Bizottsága engedélyezte a felvételt, mindössze 3500 párttagjelölt lett. Számos pártalapszervezet éveken keresztül egyetlen embert sem vett fel a soraiba.

7 218 ARCHÍVUM II. A tavalyi belpolitikai események, különösen a Román Munkáspártban tapasztalható jobboldali elhajlás leleplezése, a kapitalista országokban fokozta a figyelmet Románia iránt. Az USA és Franciaország kormányai kinevezték követeiket, noha korábban misszióikat ideiglenes megbízottak vezették. Különös figyelmet érdemel a Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya. A Román Népköztársaság és Jugoszlávia viszonya az utóbbinak az imperialista táborhoz való nyílt csatlakozása után igencsak kiélezõdött ban a román jugoszláv határon számos határincidens történt. Jugoszláv adatok szerint 1949-ben 38, 1950-ben 278, 1951-ben 432, 1952-ben 384, 1953-ban öt hónap alatt 172 incidens történt. Román adatok szerint 1952-ben 284, 1953 öt hónapjában 268 különbözõ határ menti incidenst regisztráltak ben Jugoszlávia kormánya közös bizottság felállítását ajánlotta a román kormánynak a határ menti incidensek felderítésére. Ezt az ajánlatot a román kormány elvetette. Idén június 13-án a jugoszláv kormány újból hasonló ajánlattal fordult a Román Népköztársaság kormányához. Június 29-i válaszában a román kormány javasolta a jugoszláv kormányban, hogy idén júliusban egyeztessenek a határ menti vegyes bizottságok felállításáról és munkájáról. Az utóbbi idõben a román kormány intézkedéseket foganatosított a Jugoszláviával fennálló vitás kérdések rendezésére. A tárgyalások eredményeképpen, melyekre idén április május folyamán került sor, a felek egyezséget írtak alá a Vaskapu román jugoszláv adminisztrációjának felállításáról, és rendezték a jugoszláv vontatók használatát a csatornában. Ám ezzel nem merült ki a román jugoszláv viszony minden olyan vonatkozása, amelyet normalizálni kell, többek között meg kell erõsíteni a román követséget Belgrádban, melynek élén jelenleg egy másodtitkár áll. A. Lavrentyev Ju. Andropov Fordította Fedinec Csilla Jegyzet július 8-án V. Molotov utasítására a tájékoztatót megkapta G. Malenkov, K. Vorosilov, N. Hruscsov, N. Bulganyin, L. Kaganovics, A. Mikojan, M. Szaburov, M. Pervuhin.

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl*

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl* Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i ülésérõl* Részt vettek: Gh. Gheorghiu-Dej, I. Chiºinevschi, Gh. Apostol, Al. Moghioroº, M. Constantinescu,

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 Közzététel: 2008. január 11. Sorszám: 7. Következik: 2008. január 14. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Bardócz Tamás Halászati osztály

Bardócz Tamás Halászati osztály A Közös Halászati Politika reformja és ennek tükrében a Vidékfejlesztési Minisztérium hazai halászati ágazat fejlesztésével kapcsolatos stratégiája és koncepciója Bardócz Tamás Halászati osztály Az előadás

Részletesebben

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium 1. Feladat Egy vállalat néhány éve alapanyagot vásárolt, amelynek beszerzési értéke 100 000 forint volt. Az alapanyag felhasználásával gyártott termékre nincs kereslet, egy vevő kivételével, aki az általa

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 4. rész Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal Építés leállítása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Székelyföldi statisztikák

Székelyföldi statisztikák HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 30140, Csíkszereda, Szabadság Tér. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Székelyföldi statisztikák

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A TERMELÉKENYSÉG EMELKEDÉSE MINT A TERMELÉS NÖVEKEDÉSÉNEK

A TERMELÉKENYSÉG EMELKEDÉSE MINT A TERMELÉS NÖVEKEDÉSÉNEK HOZZÁSZÓLÁS * A TERMELÉKENYSÉG EMELKEDÉSE MINT A TERMELÉS NÖVEKEDÉSÉNEK A termelés fokozásának két legfontosabb eszköze: 1. a termelékenység emelése, 2. a munkaerő létszámának növelése L TÉNYEZŐJE A szocialista

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Gazdasági informatikus Informatikus

Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

SZOVJETUNIÓ. Az ötéves terv teljesítése az iparban. A Szovjetunió népgazdasága helyreállításának. márciusában fogadott el, sikeresen teljesítették,

SZOVJETUNIÓ. Az ötéves terv teljesítése az iparban. A Szovjetunió népgazdasága helyreállításának. márciusában fogadott el, sikeresen teljesítették, NEMZETKÖZI STATISZTIKA SZOVJETUNIÓ A Szovjetunió Állami Tervbizottságának és Központi Statisztikai Hivatalának jelentése a Szovjetunió negyedik (háborúutáni első) 1946 1950. évi ötéves terve teljesítésének

Részletesebben