Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 HELY VÁLAszTÁslelzorrsÁc Gyömrő, Fő térí. Tel.:29/ (x.í2.)számúhatározata A Gyömrői He yivá asztásibizottságszabó Lász ó Dezso, a Gyömrői Po gárikör EgyesÜlet,mint je ö ő szervezet képviseletében(továbbiakbanbeadványozó) kifogástárgyábanmeghoztaaz a ábbi benyújtott határozatot: A Gyömrői HelyiVá asztásibizottsága kifogásnakrészbenhelytad ésmegá apítja, hogy a gyömrői FlDEsZ szervezet á ta a www'ovomro.fidesz.hu hon apon közzétett,,,(gyömrőif DESZ)" aláírássalellátott,,megtévesztette a választókat a Gyömrői Po gárikör'' címűírása megsértette a vá asztásie járásrólszó ő 2013' évi XXXVI. törvény 2, s (1) bekezdésének a) pontjábanfog a t,a vá asztás tisztaságánakmegóvásáravonatkozó,valamintaz e) pontjábanfoglaltjóhiszemű joggyakor ására és rende tetésszerű irányulóa apelveket, és a 2013, évixxxvi. törvény218. s (2) bekezdésének b) pontjaa apjáne tiltjaa jogsértőta további jogszabá ysértésto ' A választási bizottságe sőfokúhatározataellen meghozatalátó számított3 napon be ü a központi névjegyzékben szerep ő választópo gár,je ö t,jelölő szervezet, továbbá az Ügybenérintett természetes és jogi személy,jogi szemé yiség né kü i szervezeta Pest MegyeiTerÜletiVálasztásiBizottsághoz(1052Budapest,Városház u. 7.) címzettfe ebbezést nyújthat be jogszabá ysértésre hivatkozássa úgy,hogy megérkezzen a határozatothozó vá asztásibizottsághoz(cím:2230 Gyömrő, Fő tér fax: ) egkésőbb 2014.október15-én (szerda16.00 óráig).a fe ebbezésnek tarta maznia ke a kére emve' 223' s (3) bekezdéseszerintia apját,a benyújtójának (székhe yét) nevét, akcímét és _ ha a (székhe yétől) akcímétő e tér postai értesítési címét,a kére embenyújtójának személyiazonosítóját,i etveha a kü fö dön é ő,magyarországi akcímmelnem rende kezővá asztipolgár nem rende kezikszemé yiazonosítóva,a magyar á ampo gárságát igazoló okiratánaktípusátés számát, vagy je ö ő szervezetvagy más szervezetesetébena bírósági nyi vántartásba.véte i számát. A fe ebbezés tartalmazhatjabenyújtójánaktelefaxszámátvagy elektronikus evé címét, i etve kézbesítési megbízottjának nevétés te efaxszámát vagy e ektronikus evélcímét. A fe ebbezésben újtényekésbizonyítékok is felhozhatók. lndokolás t. Beadványozószemé yesen 2014.októberí0-én13.24órakor kifogástnyújtottbe, melyben eírja: számú határozatában,jogoruoslati,,a TerületiVálasztási Bizottság 163/2014.(X.07,) eljárás keretébenegyestjletünk szirilapjával kapcsolatban megállapította,hogy,,sértia Ve 2.$(1)bekezdésa) pontját,a váiasztásieljárás tisztaságánakmegóvására t

2 irányuló alapelvet. Fenti határozat más megállapítást,illetve rendelkezéstnem tartalmaz'a FlDEsz-KDNP-Gyömrői társaskör jelöio szeruezet a F\DESZ Gyomrői Szeruezeténekinterneteshonlapjána fentitvb határozattartalmátugy kozolte,hogy abban olyan megállapításokszerepelnek,melyek nyilvánvalóan nem felelnekmeg a valoságnak.ldézeta Wv,lw.gyomro'fidesz' hu internetesoldalrói: 1.,A Teruleti Választási Bizottság szerínt a Gyomrői Polgári Kör EgyesüIet kiadványának tartalma szintén sértettea váiasztási töruényt, péidáut:a FIDEsz,,civil tagozatként,,definiáita magát, ami ugyancsakme'gtévesztethette a választókat',, 2.,,Mivel a választási alapelvekbe ütközik az, hogy a Gyömrői Polgári Kör megkíséreltea váiasztikat megtéveszteniés ezáital politikai vetélytársainak választási esélyétjogtalanul csokkenteni a szeruezetet azonnali hatállyal eltiltottaa továbbijogszabálysértéstői',, 3',,Tertjleti Választási Bizottság dontése hivatalosan is bizonyítja, hogy szeruezeteinkről"" A TerúletiVálasztási Bizottság határozatában _ melynek bírisági jogoruoslatát határidőben kezdeményeztük_ csupán abban a tekintetbentalálta helytáttinak a FIDESZ-KDNP jelolo szeruezet áitai benyújtottkifogást, hogy a,,a szórolapon hasznáitarculati elemek és a színvilág,illetve az ezekből adódó összhatás jelentős mértékű egyezőségetmutat a FIDESZ-KDNP jelöiő szeruezet áital használt arcutati elemekkel',,a TerüIeti Választási Bizottság határozatában nem szerepel annak megállapítása, hogy a weblapon olvashati 1.számban megjelöit idézetben a váiasztási töruény megsértését állapítottavolna meg. IJgyancsak nem szerepel a TVB határozatában a 2. sorszámmal jelöit idézetbenmegjelenő azonnali hatáttyal történő eltiltás sem. Ugyancsak valótlan a weboldal Teruleti VáIasztási Bizottság határozatával kapcsolatos azon áilításats, mely szerint ezen határozat bizonyítja, hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szeruezetrőlvalótlanságotterjesztettünkvolna, ugyanis a TVB határozatábannem foglalkozottkiadványunktartalmirészénekvizsgátatába' A FlDEsz hivatalos weboldalán megjelent írás véieménytlnk szerint alkalmas a váiasztópolgárok megtévesztésére, mivel a TVB határozatában nem szereplő állításokat a határozat elemeikénttünteti fel. Ezzel a választók előtt vatotlan állításokkal rossz színben tünteti fel szeruezetünket,illetve a választásíkampány során megjelenőkiadványainkkalkapcsolatbanis féirevezeti a váiasztókat,mivel azt állítja, hogy a TVB e tiltotta szeruezettjnket azonnali hatállyal a további jogszabálysértéstől.', Kértea Vá asztásibizottságot,hogy állapítsameg a jogsértés bekövetkeztét, ti tsae a je ö őszervezeteta jogszabá yel enes magatartástó. A Beadványhozcsato taa kifogáso t weblaponszerep őírást. il. A vá asztásieljárásró szó ó 2013' évixxxv. törvény(továbbiakban: Ve') 208. $-a szerintkifogásta vá asztásrairányadójogszabá y,i etve a választásésa vá asztási e járás aiapelveinekmegsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozássaia központi névjegyzékben szerep ő vá asztópolgár,jelö t, jelölo 2

3 jogi szemé yiség ésjogi szemé y, természetes érintett Ügyben az továbbá Szervezet, akifogással megvizsgá ta HVB) (a továbbiakban: B o.*.un e1ffi r;.!fir 7tJ}:lux1 megariaóitottalhogúa beadványozó rovetetményeket,. slemben támasztotttörvényi éj megfelela Ve. né..'.,-lrr.esett.,","pái,.á'ritogá. névjegyzékben a központi rendelkezéseinek. a Ve. alábbi rendelkezéseire iratokatés azeljárást áttekintve A HVB a benyújtott ki álláspontját: i"rini"tt"r atat<itotta a ka mazása a vá asztásieljárás szabályainak szerint bekezdése (1) 2' A Ve' s - a következő alapelveket: - többek.r<ázott kelljuttatn-i érvényre során "'' ryeoóvása, ö ; vátásztastisztaságána-k e. á jelö ószervezetekközött, rö.eöá-l"r"iúr c) esélyegv". ssze rű joggyakor á s. élteté ő Éh';.""í.u á.-'""no V e s ( 1 ) A v á a s z t á s i b i z o t t s áes ga-rendelkezéséreállibizonyítékokalapján kség tényállást. lisziázzaa dö nteshóiata thoz szü ( 2 ) A v á l a s z t á s i b i z o t t s á g e j á r á s á bmegkonnyítésére. anmindeno yan b i z o n y i tkülönösen: ékfe használható, Bizonyíték { ti"'áá,ásánar amelyalkalmas-á,te"v"iu ésa tárgyibizonyíték. a nyilatkozat, ali,j ; iánuvattomás (3)Avá asztásibizottságakére mezőrészére-kérésére-biztosítha\aaszóbe fél számára is. ha je envan e enérdekű rz nyilatkozattetel.rárretosegei"."iüá'.' "z - lehetové kelltenni szóbeli nyilatkozattételt. " (4)Avá asztásibizottságvagyaválasáásiirodaálta hivatalosanismertés.a nem kellbizonyítani' köztudomásútényeket (5)Avá asztásibizottságabizonyítékokat.egy.enkéntésösszességükbenértéke mega tényállást. á apítja ésaz"."n"t"iüffiagy7'iooe.",.'erint V e s ( 1 ) A k i f o g á s t ú g ' y k e b en",ln"-oik-hapon n y ú j t a n i, l 9.'9q91k"'zen g y = ^ ] " 9 "a^kifogás? basérelmez 'iá''i"ii jogszabály.",ie,."ixáü"t".et.ír bizottsághoz. ző vá asztási rendelke hatáskörrelésirrete[jjsáóóel e bírálására ( 2 ) F o l y a m a t o s a n f e n n á l l ó.. t e v é k e n y sné é glehet e s e tnyojtani. é b e n aak ijogorvoslati fogástasére me ioátáit"'" terie! f;;iia.án"x tevékenység "r"tt kezdő idópontja,hanemaz az.e,"r.,ié'jti.i"uér."nység ; x",jji".;;; határidő utolsóidopont,amikorasére mezettállapotmégfennáll. Ye.218.s(1)Avá asztásibizottságakifogásrólarendelkezéséreállóadato alapjándönt. helytad (2)Ha a vá asztásibizottsága kifogásnak tényét, a jogszabá ysértés a) megá apitja b) a jogsértótelti tjaa továbbijogszabálysértéstől, c)avá aséásieljárástvagyannakajogorvos attalérintettrészétmegsemmisíti megismételteti, 3

4 d) a vá asztási kampány szabályainak megsértése,i etvea 124' s e) bekezdésében ésa 155.$-banfogla tköte ezettség megszegése eseténbírságotis kiszabhat. Ve.220. $ Ha a vá asztásibizottsága kifogásnaknemad helyt,azt e utasítja' A Vá asztási Bizottság a kifogáshozbecsatoltweb aponszerep ő írás a apján megállapította, hogy kampányidőszakban kerü tfe a gyömrői F DESZ honlapjára, 2014,oktiber 8-án,ígya benyújtott kifogás- bár a jogsértés ész e ése időpontjának megje ö ése a kifogásbó kimaradt- határidőbenérkezett. Az írástarta mát megvizsgálvaa HVB az a ábbiakat á apította meg: Az írásban szerep ő,,a Pest Megyei TertjletiVálasztási Bizottság (TVB) 2014' október 7-i ulésénmegállapította,hogy a Gyomrői Polgári Kör megsértettea választási töruényt, emiatt az önkormányzati választáson induló civil szervezetet eltíltotta a továbbijogsértéstől,, szovegrészvalótlan ténytközöi, miután a TVB idézett határozatábanazt állapítottameg, hogy a Gyomrői Polgári Kör Egyesület szórolapja sérti a Ve' 2's 0) bekezdés a) pontját, a választási eljárás tisztaságának megivására irányuló alapelvet. A TVB határozatában nem tiltotta el a további jogséríéstől. Az írásban szereplő,,a TVB,,A Tertjleti VálasztásÍ Bizottság szerint a Gyömrői Polgárí Kör kiadványának tartalma szintén sértettea váiasztási törvényt, (pi': a FlDEsz,,civil tagozata,,-ként definiálta magát',, ami ugyancsak megtévesztettea johiszemű gyömrői váiasztok, ami a joggyakorlásba tjtközik.'' és rendeltetésszerű szövegrész szintén valotlan tényt közöl, ugyanis a TVB határozata az alábbi megállapításttartalmazza:,,ds kifogása szerint az első oldalon sm-t elnökként,és a jelöli meg a kiadvány, azonban SM,,FIDE9Z.KDNP önkormányzati képviselője,,.ként semmilyen tisztséget nem visel a FlDESZ.ben, sem a KDNP-ben' A TVB megállapíotta,hogy a kifogásolt kiadvány első oldalán az aláírás,,sm elnok a F DE9Z-KDNP önkormányzati képviselője". A TVB 72/2014. (Vlll.28.) sz. határozatával jelolő szeruezetkéntvette nyilvántartásba a Gyömrői Polgári Kor jogosult egyik Egyesületet,melynek bejelentéseszerint az Egyesület képviseletére szeméiy sm" A Gyömrő tnkormányzati PortáI tanúsága szerint SM jelenleg a Gyö mrői KépviseIő-testület F ideszes képviseiője. A kifogás azon megállapítását,hogy a,,szórólapon használt arculati elemek és színvilág,illetve az ezekbői adódó összhatás jelentős mértékúegyezőségetmutata F DE9Z.KDNP jelölő szeruezet által használ arculati elemekkel, ezért a váiaszti polgá rok megtévesztésére alkalmas,,a TVB helytálionak tarlja.', A HVB megállapította, hogy azírás a Ve' 2.s (1)bekezdésa) ése) pontjábanfog alt a ape veket sérti,ezérta kifogásnakrészbenadotthe yt. A vá asztási a apeivek,így a vá asztás tisztaságának,valamint a jóhiszemű joggyakor ása ape v séreimeakkor ál apíthatóffieg, ha a rendeltetésszerű jogaikat- ezek között a vá asztásbanérintett résztvevők a vá asztássalkapcso atos jogát kampánytevékenység fo ytatásának bizonyítottan, o y módon gyakoro ják, 4

5 é é á á í é é í é á ó á á é á é á í ó ö é ö ő ö ö é ő é é é é ő á ö é ő ó á í á ö é é é é ő éö é é é ü é é á é é é é á í á ö é á á í á é éé éé őé ö ö ö ő á á á á ö é á é á á é á é é é é é á á á á é é ő é ő ó ó á é á ö ő ó

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv.

SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv. SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv.hu Szam: 1/2015. (111.16.) szamu HVB hatarozat Tarqy: idokozi telepulesi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ. TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.EU VÉGŰ DOMAINEK HITELESÍTÉSE SORÁN I. A.eu végű domain nevek bejegyzésének jogi hátteréről

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben