VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, október 15. Egybeszerkesztett változat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat"

Átírás

1 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, október 15. Egybeszerkesztett változat

2 2 /9 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség neve: VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség 1.1. Rövidítése: GYSZ. 2. Székhelye: 1068 Bp. VI., Benczúr u A Szövetség működési területe: kiterjed a Magyar Köztársaság egészére, valamint a külföldön, magyar munkáltatónál a gyógyszeriparban és társult szakmákban munkát vállaló, vagy tanulmányokat folytató, illetve ott tartózkodó magyar állampolgárságú szakszervezeti tagokra. A működési terület kiterjed továbbá a Magyarországon letelepedési és/vagy munkavállalói engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú munkavállaló, vagy tanulmányokat folytató szakszervezeti tagokra is. 4. A Szövetség a benne tagként résztvevő társadalmi szervezetek szövetsége önálló jogi személy, önálló költségvetése van, tartozásaiért - a tevékenységi körén belül - saját vagyonával felel. 5. A Szövetség vezető szervei: Gyógyszeripari Küldöttértekezlet, Gyógyszeripari Titkári Tanács, (továbbiakban: Titkári Tanács) 6. A Szövetség képviselői: titkár: Posztós Endre 1182 Bp. Bánfa u. 14. titkárhelyettes: Lajosházi István 2120 Dunakeszi, Barátság u. 25. I/9. A szövetség képviseletére a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetségének a titkára jogosult, akadályoztatása esetén a képviseleti jog a helyettest illeti meg.

3 7. A Szövetség célja: A Szövetséget alkotó tagszervezetek szakszervezeti tagjainak szakágazati szintű érdekképviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése, különös tekintettel a bérés jövedelem-politika, a foglalkoztatáspolitika, a szociálpolitika, a munkabiztonság, a foglalkoztatás-egészségügy, környezetvédelem, stb. területeire. E tevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása, a munkavállalókkal történő egyeztetése. 8. A Szövetség működésének jellege: A Szövetség politikai pártoktól és csoportoktól független, célkitűzéseit önállóan, a tagság igényei szerint alakítja. Együttműködésre kész mindazon szervezetekkel, amelyek céljai a Szövetség céljaival egybeesnek. 9. A Szövetség működésének alapelvei: 9.1. Az Alkotmány és hatályos törvények, jogszabályok keretei között saját alapszabálya alapján végzi tevékenységét A demokratikus működési rendszerben a közmegegyezés, a szolidaritás és a tolerancia érvényesül Döntési rendszerében a többségi elv képviselete mellett a kisebbségi vélemény is szerepet kap. A Szövetség nem hozhat a tagszervezetre nézve kötelező döntést, ha azt az érintett alapszervezet kifogásolja Tájékoztatási rendszerében a nyilvánosság, nyíltság és nyitottság érvényesül. 3 /9 II. 10. A Szövetséghez csatlakozás feltételei : A Szövetség tagjai lehetnek mindazok a szakszervezeti alapszervezetek amelyek nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, valamint jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezeti egységei a VDSZ-nek és amelyek a gyógyszeripar működési területén alakultak, működnek és elhatározták, hogy közösséget és szolidaritást vállalnak a Szövetség többi tagjával, elfogadják a Szövetség Alapszabályát és vállalják a szövetségi tagdíj fizetésének kötelezettségeit. - Éves tagdíj összege a munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámára számítva (Tárgyév január 1-i állapotnak megfelelően) : 100 fő alatt Ft/év fő között Ft/év fő között Ft/év 1001 fő felett Ft/év

4 4 /9 A tagdíjat tárgyév január 31-ig kell a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség számlájára átutalni A szövetségi tagsági viszony az önkéntesség elve alapján keletkezhet: - alapító tagsággal, - utólagos csatlakozással /felvétellel/ A felvételt a csatlakozni szándékozó alapszervezetnek írásban kell kérnie a Titkári Tanácstól Abban az esetben, ha a csatlakozni szándékozó kérelme ellen a tagszervezetek egyike sem emel kifogást, úgy a Titkári Tanács a felvételi kérelmet elfogadja Elutasítás esetén az elutasított alapszervezet felvételi kérelmét újra leghamarabb hat hónap múlva nyújthatja be A szövetségi tagsági viszony megszűnik: - a tagszervezet megszűnésével, - kilépéssel, - kizárással A kilépési szándékot írásban, a kilépés előtt legalább három hónappal kell bejelenteni a Titkári Tanácsnak. Ha a kilépési szándékot a tagszervezet írásban nem vonja vissza, a három hónap elteltével - a megjelölt időpontban - a tagsági viszony megszűnik. A három hónap alatt a kilépni szándékozó tagszervezet jogai és kötelezettségei fennállnak Kizárható az a tagszervezet, amely a jelen alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárás feltétele, hogy a tagszervezet tevékenysége bizonyíthatóan ellentétes legyen az Alapszabályban foglaltakkal. A kizárást bármelyik tagszervezet írásban kezdeményezheti a Titkári Tanácsnál A kizárásról a Titkári Tanács - kivéve az érintettek (javaslattevő/k, kizárandó/k) - dönt a pontban meghatározott határozathozatali képesség szerint. 11. A Szövetség tagjainak jogai: Képviselni tagságát a / törölve egy plusz a betű / Szövetség testületeiben - A tagszervezet alapszabálya szerint a Gyógyszeripari Küldöttértekezletre, valamint a VDSZ Kongresszusra küldötteit delegálni és visszahívni. - Részt venni a Szövetség munkájában, a döntéshozatalban. - A Titkári Tanács ülésére, napirendjére javaslatot tenni.

5 5 /9 - Álláspontját, véleményét a Szövetség fórumain szabadon kifejteni, esetleges kisebbségi álláspontját a döntés után is képviselni és nyilvánosságra hozni. - Más szakszervezetekkel eseti vagy állandó érdekszövetséget kötni. - Igényelni, hogy ügyében, érdekeinek védelmében, képviseletében a Szövetség testületei és tisztségviselői vele közösen, vagy megbízásából eljárjanak. - Igénybe venni a Szövetség által biztosított szakszervezeti juttatásokat, intézményeinek tevékenységét és térítés ellenében szolgáltatásait. - Ellenőrizni a Szövetség működését és tisztségviselőinek tevékenységét. - Kezdeményezni tagszervezet kizárását, - Kezdeményezni a Szövetség tisztségviselőinek visszahívását a VDSZ Elnökségéből. 12. A Szövetség tagjainak kötelessége: - Betartani a Szövetség Alapszabályában foglaltakat. - Részt venni a Szövetség tevékenységében, valamint testületeinek munkájában. - A Szövetség fenntartásához, működéséhez anyagilag hozzájárulni /fizetni a szövetségi tagdíjat. lásd: 10.1 pont/ III. 13. A Szövetség szervezete, testületei és munkaszervezetei: Gyógyszeripari Küldöttértekezlet Titkári Tanács Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkára Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gyógyszeripari Küldöttértekezlet A Szövetség legfelsőbb képviselő és döntéshozó szerve a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet. Ennek megfelelően az alábbiak a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet kizárólagos hatáskörébe tartoznak: - az alapszabály elfogadása vagy módosítása - a Szövetség más szakszervezettel történő egyesülésének, hazai szakszervezeti szövetségekhez, konföderációkhoz való csatlakozásának, esetleges kilépésének eldöntése, - döntés a Szövetség megszűnéséről, ezekben a kérdésekben a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet regisztrált delegátusai kétharmadának egyhangú szavazata szükséges.

6 6 / A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet feladata: Szövetség Alapszabályának elfogadása illetve módosítása A Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség álláspontjának kialakítása a VDSZ programjának, stratégiájának, főirányainak, céljainak tekintetében. VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának (és helyettesének) megválasztása - aki egyben vezetője a Titkári Tanácsnak nyílt jelöléssel titkos választással, egyszerű többséggel /50 %+1 fő/ A VDSZ Kongresszusi küldöttek mandátumának megerősítése /50 %+1 fő/ A VDSZ elnökségében lévő gyógyszeripari képviselők megválasztása nyílt jelöléssel, egyszerű szótöbbséggel /50 %+1 fő/ történik A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet működése: A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet delegáltjainak, a PEB tagoknak, valamint a titkárnak és helyettesének mandátuma a következő küldött értekezletig tart. A küldöttértekezletet a VDSZ kongresszusát megelőzően kell összehívni. A küldöttértekezlet teljes jogú résztvevői: a szövetséget alkotó tagszervezetek küldöttei. A küldöttértekezlet határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van. A Küldöttértekezlet minden kérdésben egyszerű többségi szavazással dönt, /50 % +1 fő/ kivéve, ahol az alapszabály minősített szavazást ír elő. A küldöttértekezlet összehívásával, előterjesztésével kapcsolatos kérdésekben a Titkári Tanács dönt, de a tagszervezetek legalább 20 %-a is kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével. A Titkári Tanács döntése értelmében - rendkívüli esetben - a küldöttértekezlet állásfoglalása írásban /levél útján/ is kérhető. Titkári Tanács és a PEB beszámolójának elfogadása Titkári Tanács Küldöttértekezletek között a szövetség legmagasabb szintű képviselete - amely a Szövetséget alkotó tagszervezetek vezető tisztségviselőiből (titkáraiból) áll Működése: A Titkári Tanácsot szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. Összehívását a tagszervezetek legalább 20 %-a is kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkáránál. - dönt valamely tagszervezet esetleges kizárásáról A döntésekhez 2/3-os jelenlét és a jelenlévők létszámának 50 % + 1 szavazataránya szükséges.

7 Hatásköre: - Megállapítja eljárási szabályait, - Meghatározza a Szövetség főbb céljait és programját, - Meghatározza a Szövetség pénzügyeivel, vagyonkezelésével, a szövetségi tagsági díjjal kapcsolatos teendőket, elfogadja az éves költségvetést - Megbízza a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság /1-3 fő/ tagjait. - delegálja a Gyógyszeripar képviselőit a VDSZ rétegtagozataiba - Határoz a Titkári Tanács elé kerülő indítványokról, javaslatokról, - Dönt a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet összehívásáról, a Küldött Értekezlet dokumentumainak, napirendi pontjainak előterjesztésével kapcsolatos kérdésekben, -Dönt a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet tagszervezeti delegáltjainak létszámáról - Dönt - rendkívüli esetben - a VDSZ kongresszusi küldöttek, vagy a Gyógyszeripari küldöttértekezlet résztvevőinek az állásfoglalásairól, szavazataiknak írásban történő megkéréséről. - Meghatározza a magyar és nemzetközi szakszervezeti mozgalommal való kapcsolattartás főbb elveit, irányait. -Alágazati szintű megállapodásokat, kollektív szerződést köt a munkáltatói érdekképviselettel. - Delegáltja(i) útján részt vesz a Vegyipari ÁPB és a Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság munkájában Feladata: - Kialakítja a Szövetség éves programját, állást foglal a napirendben lévő érdekvédelmi, érdekképviseleti, valamint az iparágat érintő egyéb kérdésekben. - Dönt a szakágazati szintű sztrájk meghirdetéséről. E döntés nem sértheti a tagszervezetek önkéntességét, a sztrájkban való részvételre nem kötelezhetők. - Dönt új tagszervezetek felvételéről, valamint az előterjesztett kizárásokról - Bizottságot hozhat létre a tagszervezetek között esetlegesen felmerülő vitás kérdések megoldására. 7 / A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának feladata: - Dönt a Titkári Tanács összehívásáról, meghatározza helyét, időpontját, napirendjét, a benyújtott indítványokat a Titkári Tanács elé terjeszti. - Jogosult a Szövetség képviseletére, akadályoztatása esetén a képviseleti joga a helyettest illeti meg Díjazás: A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkára és helyettese, illetve a Titkári Tanács díjazás nélkül látja el feladatát.

8 8 / Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Feladata: - A pénzügyi gazdálkodás rendszeres felülvizsgálata, ideértve a takarékos eszközfelhasználást is. - A szakszervezeti tulajdon védelmének ellenőrzése. - Beszámoló jelentések számszaki felülvizsgálata. - Beszámolás az ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatairól. - Éves költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Pénzgazdálkodás szabályozása A Szövetség bevétele a tagszervezetek által fizetett 10/1. pontban meghatározott tagdíjakból és egyéb forrásból /hozzájárulások, felajánlások/ áll. A Szövetséghez tartozó tagszervezetek által fizetett tagdíj felhasználását az éves költségvetés elfogadásával kell meghatározni. A Szövetség céljainak megvalósításához a szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében a jogszabályi keretek között gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A Szövetség pénzügyi-gazdasági munkáját éves költség alapján végzi, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság folyamatosan ellenőriz.

9 IV. 9 /9 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapszabály a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet elfogadását követően lép hatályba A módosítások bíróság felé történő bejelentése a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának a feladata. V. 15. ZÁRADÉK A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség egyhangúlag csatlakozott a Vegyipari, Energiaipari, és Rokon szakmákban dolgozók Szakszervezeti Szövetségéhez és egyben elfogadta annak Alapszabályát Tartalmazza: Az október 1-én elfogadott eredeti szöveget, az december 7-én, az szeptember 30.-án elfogadott módosításokat, illetve a október 18.-i Küldöttértekezlet által elfogadott módosításokat és kiegészítéseket A jelen - módosításokkal kiegészített -alapszabályt a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség küldöttértekezlete október 6.-án egyhangúlag elfogadta A küldöttértekezlet titkos szavazással a szövetség titkárának: Posztós Endrét titkárhelyettesének: Lajosházi Istvánt választotta A Küldöttértekezlet jegyzőkönyvét az 1. sz. melléklet tartalmazza A végleges változat elfogadva: október 15. Budapest, október 15.

10 VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség tagszervezetei Alapító tagszervezetek: 1. Név: VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4726 szám alatt. 2. Név: Vegyipari Dolgozók Biogal Szakszervezete Nyilvántartásba vette: Hajdú-Bihar megyei Bíróság 926 szám alatt. 3. Név: EGIS. Vegyész Szakszervezet Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4574 szám alatt. 4. Név: Chinoin VDSZ Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4718 szám alatt. Csatlakozott tagszervezetek: 1. Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. VDSZ Szakszervezete 2. Gyógyszerkutató Intézet VDSZ Szakszervezete 3. VDSZ Ceva-Phylaxia Zrt. Szervezete 4. Lizingyári Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Nyilvántartásba vette Hajdú-Bihar Megyei Bíróság: 870 szám alatt. 5. Oltóanyag-termelő és Gyógyszergyártó Dolgozók Vegyész Szakszervezete 6. EGIS Nyrt. Lacta Vegyész Szakszervezet Nyilvántartásba vette Vas Megyei Bíróság: 9012 szám alatt. 7. AXELLIA Budapesti Dolgozóinak Szakszervezete Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 39/1992 szám alatt. 8. VDSZ Dorogi Égetőmű Szakszervezete Budapest, október 15.

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, március 17. Egységes szerkezetben

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, március 17. Egységes szerkezetben VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2016. Budapest, 2016. március 17. Egységes szerkezetben 2/13 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírottak, mint a VDSZ

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

GÁZIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG Budapest, Benczúr u.45. ALAPSZABÁLYA szeptember 22. (módosításokkal egységes szerkezetben)

GÁZIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG Budapest, Benczúr u.45. ALAPSZABÁLYA szeptember 22. (módosításokkal egységes szerkezetben) GÁZIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 1068 Budapest, Benczúr u.45. GÁZIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009. szeptember 22. (módosításokkal egységes szerkezetben) GÁZIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA. 2009. november 19-20. (egységes szerkezetben)

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA. 2009. november 19-20. (egységes szerkezetben) Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA 2009. november 19-20. (egységes szerkezetben) Módosítási javaslat: 2009. 09. 01. A szövegben dőlt betűkkel

Részletesebben

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ALAPSZABÁLYA 2013. március 1. (egységes szerkezetben) 1. A szakszervezeti szövetség neve, székhelye és hatóköre 1.1

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége továbbiakban: a szövetség a közszolgálati dolgozók és nyugdíjasok önálló, egyenjogú szakszervezeteinek

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A u t o n ó m ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt elfogadta a VKDSZ VIII. kongresszusa 2009. március 26-án. 2 1. A szakszervezet neve, célja és feladata

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Alapszabálya

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Alapszabálya Az Audi Hungária Független Szakszervezet Alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az egyesület neve: AUDI Hungária Független Szakszervezet (2) Rövidített neve: AHFSZ (3) Az egyesület címere: téglalapban

Részletesebben

MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A

MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A MVM DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE (MVM DSZ) A L A P S Z A B Á L Y A 2012. március 23. 1 I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete (MVM DSZ) 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A VDSZ Munkavállalói Alapszervezet ALAPSZABÁLYA 2006. módosítva: 2014. október 16-ai hatállyal. egységes szerkezetben

A VDSZ Munkavállalói Alapszervezet ALAPSZABÁLYA 2006. módosítva: 2014. október 16-ai hatállyal. egységes szerkezetben A VDSZ Munkavállalói Alapszervezet ALAPSZABÁLYA 2006. módosítva: 2014. október 16-ai hatállyal egységes szerkezetben 1 A szakszervezete neve: VDSZ Munkavállalói Alapszervezet Rövidítése: VDSZ Alapszervezet

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A TESZ rendes 2009. október 1-én megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások:

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1999. május 27. Módosítva: 2004. november 19. Módosítva: 2009. november 30. 2 I. Az Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezetének

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben.

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1. A szakszervezet neve: Helyiipari és Városgazdasági

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

MENTŐDOLGOZÓK ÖNÁLLÓ SZAKSZERVEZETE

MENTŐDOLGOZÓK ÖNÁLLÓ SZAKSZERVEZETE MENTŐDOLGOZÓK ÖNÁLLÓ SZAKSZERVEZETE A L A P S Z A B Á LYA 1 I. Általános meghatározások 1. A szakszervezet neve : Mentődolgozók Önálló Szakszervezete 1.1. Rövidített neve : MÖSZ 1.2. Logója: : 2. Székhelye:

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg 2 A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA a 2012. december 13-i Munkakongresszusra elkészített szöveg 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE IFJÚSÁGI TAGOZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete Ifjúsági Tagozata (továbbiakban VSZ IT) demokratikus felépítésű, önkéntes tagsági viszonyon alapuló,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások:

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások: Szakszervezeti tömörülés neve: Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /rövidített nevén: TESZ/ Székhelye: 1239. Budapest, Nagykőrösi út 351. A TESZ, a Hungarocamion

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA. (A november 27-i módosításokkal elfogadott egységes szerkezetben)

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA. (A november 27-i módosításokkal elfogadott egységes szerkezetben) A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA (A 2004. november 27-i módosításokkal elfogadott egységes szerkezetben) I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1. A szakszervezet neve: Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete Szentes. ALAPSZABÁLY I. Rész. Általános rendelkezések

Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete Szentes. ALAPSZABÁLY I. Rész. Általános rendelkezések Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete Szentes ALAPSZABÁLY I. Rész Általános rendelkezések 1. A szakszervezet neve, székhelye, működési területe 1. A szakszervezet neve: Egészségügyi Dolgozók Szabad

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére,

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE FEBRUÁR 24. ALUMÍNIUMIPAR. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb

VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE FEBRUÁR 24. ALUMÍNIUMIPAR. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE 2016. FEBRUÁR 24. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb ALUMÍNIUMIPAR Alumíniumipari k Szövetsége Ajkai Aluminiumipari Szakszervezet 2016.02.16

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben