VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, október 15. Egybeszerkesztett változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat"

Átírás

1 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Budapest, október 15. Egybeszerkesztett változat

2 2 /9 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség neve: VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség 1.1. Rövidítése: GYSZ. 2. Székhelye: 1068 Bp. VI., Benczúr u A Szövetség működési területe: kiterjed a Magyar Köztársaság egészére, valamint a külföldön, magyar munkáltatónál a gyógyszeriparban és társult szakmákban munkát vállaló, vagy tanulmányokat folytató, illetve ott tartózkodó magyar állampolgárságú szakszervezeti tagokra. A működési terület kiterjed továbbá a Magyarországon letelepedési és/vagy munkavállalói engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú munkavállaló, vagy tanulmányokat folytató szakszervezeti tagokra is. 4. A Szövetség a benne tagként résztvevő társadalmi szervezetek szövetsége önálló jogi személy, önálló költségvetése van, tartozásaiért - a tevékenységi körén belül - saját vagyonával felel. 5. A Szövetség vezető szervei: Gyógyszeripari Küldöttértekezlet, Gyógyszeripari Titkári Tanács, (továbbiakban: Titkári Tanács) 6. A Szövetség képviselői: titkár: Posztós Endre 1182 Bp. Bánfa u. 14. titkárhelyettes: Lajosházi István 2120 Dunakeszi, Barátság u. 25. I/9. A szövetség képviseletére a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetségének a titkára jogosult, akadályoztatása esetén a képviseleti jog a helyettest illeti meg.

3 7. A Szövetség célja: A Szövetséget alkotó tagszervezetek szakszervezeti tagjainak szakágazati szintű érdekképviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése, különös tekintettel a bérés jövedelem-politika, a foglalkoztatáspolitika, a szociálpolitika, a munkabiztonság, a foglalkoztatás-egészségügy, környezetvédelem, stb. területeire. E tevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása, a munkavállalókkal történő egyeztetése. 8. A Szövetség működésének jellege: A Szövetség politikai pártoktól és csoportoktól független, célkitűzéseit önállóan, a tagság igényei szerint alakítja. Együttműködésre kész mindazon szervezetekkel, amelyek céljai a Szövetség céljaival egybeesnek. 9. A Szövetség működésének alapelvei: 9.1. Az Alkotmány és hatályos törvények, jogszabályok keretei között saját alapszabálya alapján végzi tevékenységét A demokratikus működési rendszerben a közmegegyezés, a szolidaritás és a tolerancia érvényesül Döntési rendszerében a többségi elv képviselete mellett a kisebbségi vélemény is szerepet kap. A Szövetség nem hozhat a tagszervezetre nézve kötelező döntést, ha azt az érintett alapszervezet kifogásolja Tájékoztatási rendszerében a nyilvánosság, nyíltság és nyitottság érvényesül. 3 /9 II. 10. A Szövetséghez csatlakozás feltételei : A Szövetség tagjai lehetnek mindazok a szakszervezeti alapszervezetek amelyek nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, valamint jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezeti egységei a VDSZ-nek és amelyek a gyógyszeripar működési területén alakultak, működnek és elhatározták, hogy közösséget és szolidaritást vállalnak a Szövetség többi tagjával, elfogadják a Szövetség Alapszabályát és vállalják a szövetségi tagdíj fizetésének kötelezettségeit. - Éves tagdíj összege a munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámára számítva (Tárgyév január 1-i állapotnak megfelelően) : 100 fő alatt Ft/év fő között Ft/év fő között Ft/év 1001 fő felett Ft/év

4 4 /9 A tagdíjat tárgyév január 31-ig kell a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség számlájára átutalni A szövetségi tagsági viszony az önkéntesség elve alapján keletkezhet: - alapító tagsággal, - utólagos csatlakozással /felvétellel/ A felvételt a csatlakozni szándékozó alapszervezetnek írásban kell kérnie a Titkári Tanácstól Abban az esetben, ha a csatlakozni szándékozó kérelme ellen a tagszervezetek egyike sem emel kifogást, úgy a Titkári Tanács a felvételi kérelmet elfogadja Elutasítás esetén az elutasított alapszervezet felvételi kérelmét újra leghamarabb hat hónap múlva nyújthatja be A szövetségi tagsági viszony megszűnik: - a tagszervezet megszűnésével, - kilépéssel, - kizárással A kilépési szándékot írásban, a kilépés előtt legalább három hónappal kell bejelenteni a Titkári Tanácsnak. Ha a kilépési szándékot a tagszervezet írásban nem vonja vissza, a három hónap elteltével - a megjelölt időpontban - a tagsági viszony megszűnik. A három hónap alatt a kilépni szándékozó tagszervezet jogai és kötelezettségei fennállnak Kizárható az a tagszervezet, amely a jelen alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárás feltétele, hogy a tagszervezet tevékenysége bizonyíthatóan ellentétes legyen az Alapszabályban foglaltakkal. A kizárást bármelyik tagszervezet írásban kezdeményezheti a Titkári Tanácsnál A kizárásról a Titkári Tanács - kivéve az érintettek (javaslattevő/k, kizárandó/k) - dönt a pontban meghatározott határozathozatali képesség szerint. 11. A Szövetség tagjainak jogai: Képviselni tagságát a / törölve egy plusz a betű / Szövetség testületeiben - A tagszervezet alapszabálya szerint a Gyógyszeripari Küldöttértekezletre, valamint a VDSZ Kongresszusra küldötteit delegálni és visszahívni. - Részt venni a Szövetség munkájában, a döntéshozatalban. - A Titkári Tanács ülésére, napirendjére javaslatot tenni.

5 5 /9 - Álláspontját, véleményét a Szövetség fórumain szabadon kifejteni, esetleges kisebbségi álláspontját a döntés után is képviselni és nyilvánosságra hozni. - Más szakszervezetekkel eseti vagy állandó érdekszövetséget kötni. - Igényelni, hogy ügyében, érdekeinek védelmében, képviseletében a Szövetség testületei és tisztségviselői vele közösen, vagy megbízásából eljárjanak. - Igénybe venni a Szövetség által biztosított szakszervezeti juttatásokat, intézményeinek tevékenységét és térítés ellenében szolgáltatásait. - Ellenőrizni a Szövetség működését és tisztségviselőinek tevékenységét. - Kezdeményezni tagszervezet kizárását, - Kezdeményezni a Szövetség tisztségviselőinek visszahívását a VDSZ Elnökségéből. 12. A Szövetség tagjainak kötelessége: - Betartani a Szövetség Alapszabályában foglaltakat. - Részt venni a Szövetség tevékenységében, valamint testületeinek munkájában. - A Szövetség fenntartásához, működéséhez anyagilag hozzájárulni /fizetni a szövetségi tagdíjat. lásd: 10.1 pont/ III. 13. A Szövetség szervezete, testületei és munkaszervezetei: Gyógyszeripari Küldöttértekezlet Titkári Tanács Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkára Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gyógyszeripari Küldöttértekezlet A Szövetség legfelsőbb képviselő és döntéshozó szerve a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet. Ennek megfelelően az alábbiak a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet kizárólagos hatáskörébe tartoznak: - az alapszabály elfogadása vagy módosítása - a Szövetség más szakszervezettel történő egyesülésének, hazai szakszervezeti szövetségekhez, konföderációkhoz való csatlakozásának, esetleges kilépésének eldöntése, - döntés a Szövetség megszűnéséről, ezekben a kérdésekben a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet regisztrált delegátusai kétharmadának egyhangú szavazata szükséges.

6 6 / A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet feladata: Szövetség Alapszabályának elfogadása illetve módosítása A Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség álláspontjának kialakítása a VDSZ programjának, stratégiájának, főirányainak, céljainak tekintetében. VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának (és helyettesének) megválasztása - aki egyben vezetője a Titkári Tanácsnak nyílt jelöléssel titkos választással, egyszerű többséggel /50 %+1 fő/ A VDSZ Kongresszusi küldöttek mandátumának megerősítése /50 %+1 fő/ A VDSZ elnökségében lévő gyógyszeripari képviselők megválasztása nyílt jelöléssel, egyszerű szótöbbséggel /50 %+1 fő/ történik A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet működése: A Gyógyszeripari Küldöttértekezlet delegáltjainak, a PEB tagoknak, valamint a titkárnak és helyettesének mandátuma a következő küldött értekezletig tart. A küldöttértekezletet a VDSZ kongresszusát megelőzően kell összehívni. A küldöttértekezlet teljes jogú résztvevői: a szövetséget alkotó tagszervezetek küldöttei. A küldöttértekezlet határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van. A Küldöttértekezlet minden kérdésben egyszerű többségi szavazással dönt, /50 % +1 fő/ kivéve, ahol az alapszabály minősített szavazást ír elő. A küldöttértekezlet összehívásával, előterjesztésével kapcsolatos kérdésekben a Titkári Tanács dönt, de a tagszervezetek legalább 20 %-a is kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével. A Titkári Tanács döntése értelmében - rendkívüli esetben - a küldöttértekezlet állásfoglalása írásban /levél útján/ is kérhető. Titkári Tanács és a PEB beszámolójának elfogadása Titkári Tanács Küldöttértekezletek között a szövetség legmagasabb szintű képviselete - amely a Szövetséget alkotó tagszervezetek vezető tisztségviselőiből (titkáraiból) áll Működése: A Titkári Tanácsot szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. Összehívását a tagszervezetek legalább 20 %-a is kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkáránál. - dönt valamely tagszervezet esetleges kizárásáról A döntésekhez 2/3-os jelenlét és a jelenlévők létszámának 50 % + 1 szavazataránya szükséges.

7 Hatásköre: - Megállapítja eljárási szabályait, - Meghatározza a Szövetség főbb céljait és programját, - Meghatározza a Szövetség pénzügyeivel, vagyonkezelésével, a szövetségi tagsági díjjal kapcsolatos teendőket, elfogadja az éves költségvetést - Megbízza a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság /1-3 fő/ tagjait. - delegálja a Gyógyszeripar képviselőit a VDSZ rétegtagozataiba - Határoz a Titkári Tanács elé kerülő indítványokról, javaslatokról, - Dönt a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet összehívásáról, a Küldött Értekezlet dokumentumainak, napirendi pontjainak előterjesztésével kapcsolatos kérdésekben, -Dönt a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet tagszervezeti delegáltjainak létszámáról - Dönt - rendkívüli esetben - a VDSZ kongresszusi küldöttek, vagy a Gyógyszeripari küldöttértekezlet résztvevőinek az állásfoglalásairól, szavazataiknak írásban történő megkéréséről. - Meghatározza a magyar és nemzetközi szakszervezeti mozgalommal való kapcsolattartás főbb elveit, irányait. -Alágazati szintű megállapodásokat, kollektív szerződést köt a munkáltatói érdekképviselettel. - Delegáltja(i) útján részt vesz a Vegyipari ÁPB és a Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság munkájában Feladata: - Kialakítja a Szövetség éves programját, állást foglal a napirendben lévő érdekvédelmi, érdekképviseleti, valamint az iparágat érintő egyéb kérdésekben. - Dönt a szakágazati szintű sztrájk meghirdetéséről. E döntés nem sértheti a tagszervezetek önkéntességét, a sztrájkban való részvételre nem kötelezhetők. - Dönt új tagszervezetek felvételéről, valamint az előterjesztett kizárásokról - Bizottságot hozhat létre a tagszervezetek között esetlegesen felmerülő vitás kérdések megoldására. 7 / A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának feladata: - Dönt a Titkári Tanács összehívásáról, meghatározza helyét, időpontját, napirendjét, a benyújtott indítványokat a Titkári Tanács elé terjeszti. - Jogosult a Szövetség képviseletére, akadályoztatása esetén a képviseleti joga a helyettest illeti meg Díjazás: A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkára és helyettese, illetve a Titkári Tanács díjazás nélkül látja el feladatát.

8 8 / Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Feladata: - A pénzügyi gazdálkodás rendszeres felülvizsgálata, ideértve a takarékos eszközfelhasználást is. - A szakszervezeti tulajdon védelmének ellenőrzése. - Beszámoló jelentések számszaki felülvizsgálata. - Beszámolás az ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatairól. - Éves költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Pénzgazdálkodás szabályozása A Szövetség bevétele a tagszervezetek által fizetett 10/1. pontban meghatározott tagdíjakból és egyéb forrásból /hozzájárulások, felajánlások/ áll. A Szövetséghez tartozó tagszervezetek által fizetett tagdíj felhasználását az éves költségvetés elfogadásával kell meghatározni. A Szövetség céljainak megvalósításához a szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében a jogszabályi keretek között gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A Szövetség pénzügyi-gazdasági munkáját éves költség alapján végzi, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság folyamatosan ellenőriz.

9 IV. 9 /9 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapszabály a Gyógyszeripari Küldöttértekezlet elfogadását követően lép hatályba A módosítások bíróság felé történő bejelentése a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség titkárának a feladata. V. 15. ZÁRADÉK A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség egyhangúlag csatlakozott a Vegyipari, Energiaipari, és Rokon szakmákban dolgozók Szakszervezeti Szövetségéhez és egyben elfogadta annak Alapszabályát Tartalmazza: Az október 1-én elfogadott eredeti szöveget, az december 7-én, az szeptember 30.-án elfogadott módosításokat, illetve a október 18.-i Küldöttértekezlet által elfogadott módosításokat és kiegészítéseket A jelen - módosításokkal kiegészített -alapszabályt a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség küldöttértekezlete október 6.-án egyhangúlag elfogadta A küldöttértekezlet titkos szavazással a szövetség titkárának: Posztós Endrét titkárhelyettesének: Lajosházi Istvánt választotta A Küldöttértekezlet jegyzőkönyvét az 1. sz. melléklet tartalmazza A végleges változat elfogadva: október 15. Budapest, október 15.

10 VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség tagszervezetei Alapító tagszervezetek: 1. Név: VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4726 szám alatt. 2. Név: Vegyipari Dolgozók Biogal Szakszervezete Nyilvántartásba vette: Hajdú-Bihar megyei Bíróság 926 szám alatt. 3. Név: EGIS. Vegyész Szakszervezet Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4574 szám alatt. 4. Név: Chinoin VDSZ Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 4718 szám alatt. Csatlakozott tagszervezetek: 1. Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. VDSZ Szakszervezete 2. Gyógyszerkutató Intézet VDSZ Szakszervezete 3. VDSZ Ceva-Phylaxia Zrt. Szervezete 4. Lizingyári Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Nyilvántartásba vette Hajdú-Bihar Megyei Bíróság: 870 szám alatt. 5. Oltóanyag-termelő és Gyógyszergyártó Dolgozók Vegyész Szakszervezete 6. EGIS Nyrt. Lacta Vegyész Szakszervezet Nyilvántartásba vette Vas Megyei Bíróság: 9012 szám alatt. 7. AXELLIA Budapesti Dolgozóinak Szakszervezete Nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság 39/1992 szám alatt. 8. VDSZ Dorogi Égetőmű Szakszervezete Budapest, október 15.

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom I. A Szakszervezet működési körének meghatározása és célja... 2 1. A Szakszervezet neve:... 2 2. A Szakszervezet székhelye:... 2 3.

Részletesebben

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A TESZ rendes 2009. október 1-én megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások:

Részletesebben

HOGYAN ALAKÍTSUNK SZAKSZERVEZETET?

HOGYAN ALAKÍTSUNK SZAKSZERVEZETET? HOGYAN ALAKÍTSUNK SZAKSZERVEZETET? 2003. szeptember. 1 Szerző: Lektor: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége országos titkára

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások:

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások: Szakszervezeti tömörülés neve: Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /rövidített nevén: TESZ/ Székhelye: 1239. Budapest, Nagykőrösi út 351. A TESZ, a Hungarocamion

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabálya A Magyarországi Horvátok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet Általános rész

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E Egyesület S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y 2015. 1 Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA. 2013. június 26.

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA. 2013. június 26. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA 2013. június 26. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete [az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Fürdőszövetség), németül: Ungarischer

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Preambulum

MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Preambulum MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Preambulum Alapító tagok, úgyis, mint az alábbi szervezetek vezető tisztségviselői: Drámaíró

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐRZŐ EGYESÜLET

KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐRZŐ EGYESÜLET KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A 2012. MÁJUS 16-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Alapítva 2007-ben - 1/24 - TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET AZ EGYESÜLET ADATAI ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGE...

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya Preambulum Az 1989. évi alapítás óta eltelt időszak tapasztalatai, a XXI. század kihívásainak és a vállalati elvárásoknak való sikeres megfelelés

Részletesebben

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /a jelen módosítás változásai dőlt betűvel jelölve a korábbiakkal egységes szerkezetű alapszabályban/. Alapítva 1983. évben, módosítva: 2012. évben

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. A SZERVEZET NEVE: Magyar Színháztechnikai Szövetség

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE "IFELORE" EGYESÜLET. Budapest, 2001. április 04.

Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE IFELORE EGYESÜLET. Budapest, 2001. április 04. Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE "IFELORE" EGYESÜLET Budapest, 2001. április 04. Az 1995. szeptember 30-án, Budapesten tartott alakulógyűlésről készült jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben