Külföldi választottbírósági ítélet kikényszeríthetősége a magyarországi felszámolási eljárásokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külföldi választottbírósági ítélet kikényszeríthetősége a magyarországi felszámolási eljárásokban"

Átírás

1 Harka Ödön G LOSSA IURIDICA NEMZETKÖZI JOG ÉS EURÓPAJOG Külföldi választottbírósági ítélet kikényszeríthetősége a magyarországi felszámolási eljárásokban I. A külföldi ítéletek belföldi kikényszeríthetősége Tényként állapítható meg, hogy az egyes területi államok a szuverenitásukból adódó jogaikat kizárólag a saját fennhatóságuk alá tartozó területeken gyakorolhatják, e körbe tartoznak egyebek mellett a bírósági határozatok kikényszerítésének, érvényre juttatásának kérdései is. Az állami szuverenitás, illetve ennek önkéntes korlátozása kapcsán megállapítható, hogy egyre gyarapodik azon két, illetve többoldalú nemzetközi szerződések száma, amelyekben a szerződő államok szuverenitásukat önkéntesen korlátozva egyszerűsítik a külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának szabályait. 1 A nemzetközi kereskedelmi jellegű jogvitákban szerencsés módon igen nagy arányban fordulnak elő olyan esetek, 2 amelyek nem igényelnek állami segítséget azok érvényre juttatása során, azaz nincsen szükség végrehajtási cselekményekre, mert a pervesztes fél önként eleget tesz a marasztaló ítéletben foglaltaknak. Mindemellett azonban természetesen a határokon átívelő jogvitákban is komoly szerepe van a végrehajthatóság/kikényszeríthetőség kérdésének, amikor is az egyik állam fóruma által hozott döntést egy másik állam területén kell végrehajtani. Általánosságban kijelenthető, hogy ahhoz, hogy egy ítélet egy külföldi állam területén is alkalmas legyen joghatás kiváltására, szükséges a) annak ítéletként való elismerése azon állam vonatkozásában, ahol az ítéletet végre kívánják hajtani; b) az a) feltétel teljesülése esetén ténylegesen is végre kell azt hajtani, mivel elismerés hiányában nem beszélhetünk végrehajthatóságról. 3 A magyar bírósági végrehajtási szabályokra szűkítve a vizsgálódás tárgyát megtehető az a megállapítás, hogy azok lehetővé teszik a belföldön meghozott ítéletek mellett a külföldi bírósági határozatok végrehajtását is, mind a rendes, mind pedig a választottbíróságok tekintetében. Garanciális jellegű szabály e körben az, hogy törvény kifejezett rendelkezése hiányában nem kerülhet sor a végrehajtásra, kivéve amennyiben azt Magyarország és egy másik állam által kötött nemzetközi szerződés, ennek hiányában pedig a viszonosság lehetővé teszi. 4 A külföldi választottbírósági ítélet magyarországi végrehajtására a fent említett feltételeken túlmenően akkor van lehetőség, amennyiben a vonatkozó ítélet esetében a bírósági végrehajtásról szóló jogszabály előírja a végrehajtási lap kibocsátását. 5 A belföldi végrehajthatóság tárgyában hozott döntés nem egyenértékű a végrehajtás elrendelésére vonatkozó döntéssel. A végrehajtás elrendeléséhez nem elégséges annak elméleti lehetősége, hogy a belföldi végrehajtásnak helye van, ahhoz szükséges az is, hogy a külföldi (választott)bírósági határozat megfeleljen a bírósági végrehajtásról szóló jogszabály 13. -ában foglalt általános feltételeknek is. 6 Ami a külföldön meghozott határozatok elismerésének, illetve végrehajtásának belföldi jogszabályi hátterét illeti, elengedhetetlen utalni arra, hogy az Nmjt. tvr. 7 külföldi határozatok elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályai kizárólag az Európai Unión kívüli harmadik államok irányában alkalmazhatóak olyan mértékben, amennyiben Magyarország és az érintett állam között nem áll fenn kétoldalú nemzetközi megállapodás. Így amennyiben a végrehajtást kérő fél nemzetközi szerződés alapján kéri az ítélet elismerését, illetve végrehajtását, akkor a bíróság közvetlenül e szerződés rendelkezéseit vizsgálja és ez alapján dönt a kérdésben. II. Történeti tényállás Gyakorló jogászként felmerült a munkám során, hogy a hatályos csődtörvény biztosította lehetőséget kihasználva, hogyan és milyen lehetőség mutatkozik egy külföldön meghozott választottbírósági ítélet alapján egy 1 A polgári nemperes eljárások joga (szerk. Varga István), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p L. erre pl. Mádl Ferenc Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p L. erre Burián László Kecskés László Vörös Imre: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog, KRIM Bt., Budapest, p Balogh Olga B. Korek Ilona Császti Ferenc Juhász Edit: A bírósági végrehajtás, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, p L. erre vonatkozóan a a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 15. -át 6 Im. Balogh O. B. Korek I. Császti F. Juhász E. p évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról 104 Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám

2 Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság fizetésképtelenségének megállapíttatására. Miután a hatályos csődtörvényünk a fizetésképtelenné válás egyik okaként határozza meg a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belüli teljesítés elmaradását, a felvetésem elől elhárulni látszottak az elsődleges jogszabályi akadályok, ennek okán pedig érdemesnek látszott mélységeiben áttekinteni és értelmezni a vonatkozó hazai és európai uniós joganyagot az alábbiakban felvázolt jogesetre is figyelemmel. A konkrét ügyben első jogi aktusként a pénzszolgáltatásra kötelezett vevő és az ingó dolgokat a partner részére értékesítő és azokat a vevő birtokába bocsátó eladó között szállítási szerződés jött létre, amely jogviszony alapján, a magyarországi honosságú adós kereskedelmi termékeket vásárolt halasztott fizetési mód mellett a Szlovákiában nyilvántartásba vett hitelezőtől. Hitelező a termékeket a szerződésnek megfelelően leszállította az adós részére, adós pedig vállalta, hogy a leszállított áru ellenértékét szerződésszerűen megfizeti a hitelező részére. Az adós nem teljesítette szerződésszerűen, illetve teljeskörűen a vételár fizetési kötelezettségét, ennek okán közte és az adós között újabb megállapodás 8 jött létre, amely szlovák és magyar nyelvű okirat a felek által aláírásra került. Az okirat V. 5 pontja értelmében a felek jogvitáik rendezése érdekében alávetették magukat a Szlovák Választottbírósági Kamara mellett működő Választottbíróság (a továbbiakban: Választottbíróság ) illetékességének, az okirat V. 4 pontja értelmében pedig a felek jogviszonyára a szlovák jog az irányadó. Adós a szerződésben jogalapjában és összegszerűségében elismerte a hitelezővel szemben fennálló teljes tartozását, továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy a meghatározott feltételek szerint a teljes tartozást kiegyenlíti hitelező részére. Adós a szerződésben elismert tartozását illetően csak részben teljesítette a fizetési kötelezettségét. Tekintettel arra, hogy adós az elismert tartozását nem egyenlítette ki a szerződés rendelkezésinek megfelelően, hitelező keresetet nyújtott be a Szlovák Döntőbírói Kamara mellett szervezett Állandó Választottbírósághoz. A Választottbíróság a hitelező felperes keresetét az alperes adós részére megküldte, aki azt átvette, arra azonban, a számára nyitva álló 15 napos határidőn belül, nyilatkozatot nem tett. A Választottbíróság a vonatkozó jogszabályok és eljárási szabályokkal összhangban, az alperesi vitatás, illetve nyilatkozattétel elmaradására tekintettel ítéletében 9 kötelezte az adóst a fennmaradó tőkeösszeg, valamint ezen tőkeösszeg után esedékes járulékok és a perköltség megfizetésére. II. Alkalmazandó jogszabályok A probléma megoldásaként első körben nyilvánvalóan a Brüsszel I. 10 rendeletként is ismert EK Rendelet alkalmazása merül fel. A rendelet hatályával és alkalmazási körével foglalkozó 1. cikk első bekezdésének első mondata alapján ez még lehetségesnek is tűnik, azonban a második bekezdés b) és d) pontjai a rendelet alkalmazását a fizetésképtelenségi eljárások, illetve a választottbíráskodással kapcsolatos kérdések körében kizárja. Érdekességként jegyzem meg, hogy a Brüsszel I. Rendelet 69. cikke értelmében Szlovákia, mint utódállam és Magyarország relációjában továbbra is alkalmazandóak az 1989-ben a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között létrejött, a Brüsszel I. rendelet 69. cikke által hivatkozott, kétoldalú jogsegélyegyezmény rendelkezései. a Brüsszel I. rendelet 1. cikk (1) bekezdésének első mondata és (2) bekezdésének b) és d) pontjai, valamint figyelemmel az ügyben eljárt bíróság végzésében foglaltakra a 69. cikke. Az (1) bekezdés első mondata értelmében E rendeletet polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni a bíróság jellegére való tekintet nélkül. A (2) bekezdés b) és d) pontjai értelmében pedig a rendelet nem vonatkozik a csődeljárásra, fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárásokra, csődegyezségre, kényszeregyezségre és hasonló eljárásokra, valamint a választott bíráskodásra. A 69. cikk szerint ugyanakkor a Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról, kelt Bratislavában1989. évi március hó 28-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország között. A Brüsszel I. rendelet alkalmazhatóságának kizártsága okán szükséges megvizsgálni fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet 11 alkalmazásának lehetőségét. Ezen rendelet hatályával foglalkozó rendelkezések értelmében a rendelet alkalmazandó a Magyarországon lefolytatott fizetésképtelenségi eljárásokra, a joghatósági szabályok értelmében a rendeletben rögzített székhely elv alapján a magyar bíróságok jogosultak eljárni, figyelemmel az adós székhelyének földrajzi elhelyezkedésére. Ami az alkalmazandó jog kérdését illeti, e körben is 8 Kötelezettség rendezésének módjáról szóló szerződés és szállítási szerződés 9 Szlovák Döntőbírói Kamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság VK 410/2010 számú döntése 10 A TANÁCS december 22-i 44/2001/EK Rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 11 A TANÁCS május 29-i 1346/2000/EK Rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám 105

3 egyértelmű iránymutatást tartalmaz a norma, hiszen fő szabályként a lex loci concursus kapcsolóelvet alkalmazza, így ezen kapcsolóelv értelmében a hatályos magyar csődtörvény szabályai az irányadóak, az eljáró illetékes bíróságok fizetésképtelenség tárgyában hozott döntését pedig az Unió tagállamaiban külön eljárás nélkül is el kell ismerni. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló rendelet 1. cikk (1) bekezdése, 2. cikk a) pontja, 3. cikk (1) bekezdése, valamint a 4. cikk (1) bekezdése. Az 1. cikk (1) bekezdése szerint a rendeletet a valamennyi hitelezőre kiterjedő (kollektív) fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni, amelyek az adós vagyon feletti rendelkezési jogának részleges vagy teljes elvonását és felszámoló kijelölését foglalják magukban, a 2. cikk a) pontja szerint hivatkozott A melléklet Magyarország vonatkozásában a csőd-, és a felszámolási eljárást nevesíti a fizetésképtelenségi eljárások körében. A 3. cikk (1) bekezdése értelmében a fizetésképtelenségi eljárás megindítására azon tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amelynek területén az adós fő érdekeltségei találhatók. Társaság vagy jogi személy esetén az ellenkező bizonyításáig a létesítő okirat szerinti székhelyet kell a fő érdekeltségek központjának tekinteni, a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt fő szabály szerint pedig amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a fizetésképtelenségi eljárásra és joghatásaira annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén az ilyen eljárást megindítják (a továbbiakban: az eljárás megindításának helye szerinti állam). Végül a fizetésképtelenség tárgyában hozott döntés kapcsán a 16. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a 3. cikk alapján joghatósággal rendelkező tagállam bírósága által hozott, fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatot az összes többi tagállamban attól kezdve el kell ismerni, amikor az hatályossá válik az eljárás megindításának helye szerinti államban. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló rendelet alkalmazhatóságát, így a magyar jog (csődtörvény) irányadó jellegét és a magyar bíróságok joghatóságát nem megkérdőjelezve, és leszögezve azt is, hogy a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet 12 szabályai Magyarország és egy másik EU tagállam vonatkozásában nem alkalmazhatóak, álláspontom szerint szükséges megvizsgálni a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendeletnek a jogi személyek jogképességére, perbeli jog- és cselekvőképességére vonatkozó kapcsolószabályait is. A kiterjesztett vizsgálódás oka az, hogy a jelenleg hatályos és a 1346/2000/EK Rendelet alapján irányadó magyar csődjogi előírások szerint a csődtörvényben nem szabályozott kérdések, így a perképesség tekintetében is, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai az eljárás nem peres jellegére is figyelemmel megfelelően irányadóak, a felek perképességi státuszát pedig a bíróság az eljárás bármely szakaszában hivatalból vizsgálhatja. 13 A nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet a fenti jogintézményeket illetően a személyes jog alkalmazását írja elő azzal, hogy szemben a 1346/2000/EK rendelet által meghatározott kapcsolószabállyal elsődleges kapcsoló elvként a székhely elvének alkalmazása helyett a bejegyzés helye szerinti ország jogát tekinti a jogi személyek személyes jogának a perbeli jog-és cselekvőképesség tekintetében is. Álláspontom szerint egy határon átívelő jogvitában, illetve a nemzetközi jellegű követelés érvényesítési eljárásban nem kerülhető meg a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról szóló törvényerejű rendelet ban foglalt deklaráció, amely generálisan rögzíti azt a szabályt, miszerint a különböző államokban honos jogi személyek közötti kereskedelmi kapcsolatok körében a magyar állam elismeri a külföldi jog szerint megalakult társaságok jogi személyiségét, ennek ténye pedig az adott eljárásban a hiteles cégkivonattal és annak hiteles fordításával igazolható. Annak ellenére, hogy a Brüsszel I. rendelet szabályainak választottbírósági ügyekben történő alkalmazása a korábban már leírtak alapján nem lehetséges, kutatásaim során eljutottam a Brüsszel I. rendelet 69. cikkéhez, amelynek értelmében a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között ben létrejött kétoldalú jogsegélyegyezmény 15 szabályai továbbra is irányadóak a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország viszonylatában. A jelenleg is hatályos kétoldalú jogsegélyegyezmény 58. cikke pedig egyértelmű utalást tartalmaz az egyezmény hatálybalépését követően meghozott választottbírósági döntések kölcsönös elismerése és végrehajtása tárgyában azzal a feltétellel, miszerint a választottbírósági alávetésnek mindkét állam joga szerint érvényesnek kell minősülnie, a 60. cikk pedig rögzíti a kérelmező iratcsatolási kötelezettségének terjedelmét. A dolgozat témájaként meghatározott, külföldön meghozott választottbírósági döntések elismerésével és azok végrehajtásával kapcsolatban a New York-i Egyezmény 16 tartalmaz konkrét rendelkezéseket. Az Egyezményt a évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról évi III. törvény a polgári perrendtartásról 50. (1) bekezdése évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról évi LXI. törvény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az évi március hó 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről 16 Egyezmény a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, New York június Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám

4 Magyar Népköztársaság 1962-ben tette a belső jogának 17 részévé törvényerejű rendelet formájában, amely törvényerejű rendelet kihirdetése napján lépett hatályba, rendelkezéseit azonban csak évi június 3. napjától kezdődően kell alkalmazni. Szlovákia vonatkozásában Csehszlovákia szétválása okán május 28. napján került sor a jogutódlás tényének bejelentésére, azzal, hogy az Egyezmény a hatályba lépésének időpontja a jogutódlás bejelentéséhez képest korábbi, annak időpontja január 1. napja volt. 18 Szlovákia az Egyezményt csak azon választottbírósági ítéletek elismerése és végrehajtása kapcsán alkalmazza, amelyet egy másik szerződő állam területén hoztak meg, illetve nem szerződő államok területén meghozott választottbírósági ítéletek kapcsán Szlovákia csak olyan mértékig alkalmazza az Egyezményt, amilyen mértékben az illető állammal kapcsolatban a viszonossága fennáll. 19 Megállapítható, hogy az Egyezmény mindkét érintett állam belső jogának részévé vált, így a felek közötti jogviszony tartalmát és alakiságait (írásbeliség) tekintve eleget tesz az Egyezmény előírásainak, emiatt álláspontom szerint az Egyezmény IV. cikk 1. és 2. pontjaiban meghatározott okiratok hiteles fordításának bíróságra történő csatolása esetén a választottbírósági ítélet magyarországi elismerése nem ütközhet akadályba. Az Egyezmény VII. cikke pedig feloldja a kettős szabályozás látszólagos problémáját, azaz azt, hogy mind az Egyezmény, mind pedig az 1989-es kétoldalú jogsegélyegyezmény ugyanazon jogterületre nézve tartalmaz szabályokat, mintegy párhuzamosan létezve. A New York-i Egyezményt kihirdető törvényerejű rendelet szabályai mellett említeni szükséges az annak végrehajtásáról szóló 1962-es IM rendelet 20 egyes rendelkezéseit is, mivel a végrehajtási rendelet határozza meg egzakt módon azt, hogy mely választottbírósági ítéletek tekintetében irányadó az Egyezmény, illetve azon okiratok körét is egyértelműsíti, amelyekre az Egyezmény IV. cikke tartalmaz hivatkozásokat. Mivel a New York-i Egyezmény IV. cikk 2. pontja szerint a határozat elismerését és végrehajtását kérő fél köteles az iratokhoz az elismerés, illetve végrehajtás területi államának a nyelvén készült fordítást csatolni, a fordítási tevékenység teljesítését illetően pedig előírja a hatósági vagy hiteles fordító közreműködését, ennek okán találtam rá arra az 1986-ban hatályba lépett minisztertanácsi rendeletre, 21 amely főszabályként kötelezővé teszi, így monopolhelyzetet biztosít a hiteles fordítási tevékenység elvégzését illetően az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda számára. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK Rendelet korábban már ismertetett rendelkezései értelmében a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság vonatkozásában a fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására a magyar bíróságok bírnak joghatósággal, a lex loci concursus kapcsolóelv szerint pedig az eljárásra a magyar anyagi jogi szabályok az irányadóak. Ezen két lépcsős jogalkalmazásra figyelemmel eljutottunk a hatályos magyar csődtörvény (2) bekezdés b) pontjának rendelkezéseihez, amely jogszabály fizetésképtelenségi okként határozza meg azt, amennyiben a fizetésre kötelezett fél a jogerős bírósági határozatban előírt határidőben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének. A peren kívüli eljárásokkal (végrehajtási eljárás, illetve felszámolási eljárás) kapcsolatos illetékszabályok 23 összevetésével megállapítható, hogy a felszámolási eljárás megindítása esetén fizetendő illeték szemben a végrehajtási eljárásokkal nem függ az ügyértéktől. A felszámolási eljárás megindítása esetén a kérelmező az előzőekben hivatkozott illetékszabályok betartása mellett köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg az esetleges későbbi felszámolási közlemény forintot kitevő közzétételi költségeit megelőlegezni a közzétételi költség mértékét meghatározó jogszabály 24 alapján. Konklúzió A hivatkozott jogszabályok és a történeti tényállás összevetésével az alábbi megállapítások tehetőek meg a dolgozat címében meghatározott témát illetően: Amennyiben a választottbírósági ítéletben foglalt követelés jogosultja és kötelezettje között létrejött szerződés a kétoldalú jogsegélyegyezményben előírt szempontnak eleget tesz, azaz a választottbírósági szerződés, illetve záradék feltételei mindkét szerződő fél jogának megfelelnek, továbbá a jogosult teljesíti a New York-i Egyezményben évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről Uo /1962. (X. 31.) IM rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban június 10- én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról 21 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XCIII. törvény az illetékekről 42. (1) bekezdés e) pontja és 44. (1) bekezdése 24 22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 6. Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám 107

5 meghatározott feltételeket, valamint az Egyezmény és az annak magyarországi végrehajtását szabályozó minisztertanácsi rendelet által hivatkozott hiteles okiratok és azok hiteles fordítása a jogosult rendelkezésére állnak, úgy véleményem szerint a felszámolási ügyben eljáró bíróságnak az eljárása során rendelkezésére fognak állni azon bizonyítékok, amelyek megalapozhatják a pénzkövetelés megfizetésére kötelezett fél fizetésképtelenségét. Nem vonható kétségbe, hogy a vonatkozó nemzetközi szerződések (az 1989-ben létrejött kétoldalú jogsegélyegyezmény, a New York-i Egyezmény) a felek belső jogának részévé váltak, az európai uniós joganyag (1346/2000/ EK Rendelet) pedig az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke értelmében általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, így annak alkalmazása a jogviszonyban részes mindkét félre nézve kötelező. Az uniós jogforrás azonban alapvetően kollíziósjogi jellegű, a jogalkalmazás így két lépcsőben valósulhat meg, aminek eredményeképpen eljutunk a magyar csődjog anyagi jogi szabályaihoz, nem elfelejtve a kapcsolódó eljárási és egyéb normákat (illetékszabályok, a hiteles fordítási tevékenységgel kapcsolatos szabályok, stb.) sem. Az ítéletben foglalt követelés jogosultjának a leírtak alapján, valamint a költségek kímélése, és a követelés érvényesítésére vonatkozó eljárás hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb lefolytatása érdekében, lehetőségében áll a magyarországi bírósági végrehajtási eljárás megindítása helyett peren kívüli, de folyamatos bírói kontroll alatt álló eljárás keretében érvényt szerezni a követelésének. 108 Glossa Iuridica III. évfolyam 1. szám

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó bírósági titkár 2015. Törvényszék székhelyén működő járásbíróság titkáraként gyakran szembesültem

Részletesebben

A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS *

A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS * A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS * Fizetésképtelenségi eljárás Az 1346/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének időbeli hatálya A szóban forgó dologi jog tárgyának fekvése szerinti tagállamban olyan

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL

EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL Ezen egyezmény Részes Felei, Azzal az óhajjal, hogy megerősített igazságszolgáltatási együttműködés révén elősegítsék a nemzetközi kereskedelmet és a beruházásokat,

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt. ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. november 11. 2015. 129. i t 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu hk A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből dr. Homolya Szilvia

Részletesebben

Dr. Folmeg Mónika. Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a

Dr. Folmeg Mónika. Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a Dr. Folmeg Mónika Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a fizetésképtelensége megállapítását, felszámolásának elrendelését vagy a jogutód nélküli megszüntetését a felszámolási eljárás

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02.

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. 1. Mikor jogosult a Biztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) kifizetéseket

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések 3. sz. melléklet Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések I. A Ptké-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek: 1) A Ptké. 53. -hoz: 1.1. Javaslat: A Ptké. 53. -a az alábbiak szerint módosul: 53. A Ptk. hatálybalépése

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára I. Díjjegyzék Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára 2 II. Képviselet Tanácsadás szóbeli előadás alapján

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Követelésmenedzsment. Torsten Braner, LL.M. 2010. június 7.

Követelésmenedzsment. Torsten Braner, LL.M. 2010. június 7. www.enwc.com Követelésmenedzsment és szerződésk skészítés 2010. június 7. Torsten Braner, LL.M. e n w c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH Wien Budapest Prag Brünn Warschau Kiew www.enwc.com

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Dr. Hegedűs Annamária A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv A Magyar Közlöny 57. számában hirdették ki az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,

Részletesebben

Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai. Milyen az ítélkezési gyakorlat?

Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai. Milyen az ítélkezési gyakorlat? Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai Milyen az ítélkezési gyakorlat? A csődtörvény módosításai Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) megalkotásának körülményei (három eljárás, kötelező csőd.)

Részletesebben

AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA. avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA

AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA. avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA Az arany ára : az okozott KÁR 1. felmerült kár (damnum emergens) és nem vagyoni kár Tisza élővilágának elpusztulása: károsult a Magyar Állam a Tisza és a Tisza

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

5.38. számú előterjesztés

5.38. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.38. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék

Részletesebben