Nevelési Alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési Alapismeretek"

Átírás

1 Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010

2 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6 A szó jelentése...6 A SZEMÉLYISÉG...8 A személyiség alkotótényezői...9 A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SZAKASZAI...13 A csecsemőkor...15 A születés előtt: a magzati élet...15 Az újszülött...15 Testi és mozgásfejlődés...16 A beszédtanulás...16 Az anya-gyermek kapcsolat...17 A kisgyermekkor...17 Életkori jellemzők...17 A mozgásfejlődés...18 A beszédtanulás...18 Értelmi fejlődés...19 Érzelmi fejlődés...19 Az óvodáskor...20 Értelmi fejlődés...20 Az érzelmek, az akarat és a társas magatartás fejlődése...21 Alaptevékenység: a játék...22 A mese bűvöletében...24 A kisiskoláskor...24 Az iskolaérettség...24 Testi fejlődés...26 Az idegrendszer fejlődése...26 Értelmi fejlődés...27 Érzelmi-akarati jellemzők...29 Iskoláskor a serdülés előtt: a prepubertás...30 Életkori sajátosságok...30 Értelmi fejlődés...31 Érzelmi sajátosságok...32 Társas kapcsolatok...32 Akarati fejlődés...33 A serdülő...33 Testi változások...33 Érzelmi élete...34 Milyen vagyok én?...34 Az ifjú...35 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS (A NEVELÉS) FELADATAI...37 AZ ÉRTELMI NEVELÉS...38 AZ OKTATÁS mint az értelmi nevelés eszköze...39 Az oktatás folyamata...42 Az oktatás tartalma: a tananyag...42 Az iskolai tanítás-tanulás filozófiai alapjai...43 Az iskolai ismeretszerzés sajátosságai...43 Az oktatási folyamat lélektani tényezői (MOTIVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN)...44 Az oktatási folyamat szerkezete...44 Az oktatás szervezeti keretei és munkaformái...47 Szervezeti keretek és szervezeti formák...47 Az óvodai foglalkozás...48 Az oktatás munkaformái...49 Az oktatás módszerei...51 Az oktatás eszközei...52 Az ellenőrzés és az értékelés...53 A Permanens Tanulás

3 AZ ÉRZELMEK FORMÁLÁSA...55 Az Érzelmi Nevelés Célja...55 az érzelmi kulturáltság fejlesztésének a pszichológiai alapjai és pedagógiai lehetőségei...56 Az érzelmi nevelés eszközei...57 A nevelő...57 Az élmény...58 A tevékenység...59 A magasabb rendű érzelmek kialakítása...59 Az intellektuális érzelmek...59 Az esztétikai érzelmek...60 Az erkölcsi érzelmek...60 A LELKIISMERET...61 A JELLEM A JELLEMFORMÁLÁS...62 AZ ERKÖLCSI TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK megszervezése és a tapasztalatszerzés biztosítása...63 AZ ERKÖLCSI TUDATOSSÁG...64 A gyermekek erkölcsi ismereteinek és ítéleteinek sajátosságai...64 Az erkölcsi tudatosság fejlesztése...65 A MEGGYŐZŐDÉS...65 A MOTÍVUMOK szerepe a meggyőződés formálásában...65 AZ AKARAT...67 Az akarat fejlesztése...68 NEVELÉS ÉS ÖNNEVELÉS...68 A játék...70 A JÁTÉK SAJÁTOSSÁGAI...70 A JÁTÉK FAJTÁI...71 A JÁTÉK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HATÁSA...72 A munka...73 A MUNKA A NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN...73 Tevékenység szabadidőben...74 A szabadidő fogalma...75 SZABADIDŐ TEVÉKENYSÉGEK...75 A TEVÉKENYSÉGRE NEVELÉS pszichológiai alapjai és pedagógiai lehetőségei...76 A MOTÍVUMOK...76 CSELEKVÉSI AUTOMATIZMUSOK...76 AZ ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG ÉS AZ ÖNTEVÉKENYSÉG...78 A KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERE...78 A NAPIREND, AZ ÉLETREND...79 A napirend összeállítása...79 Az életrend és a napirend hatékonyságának feltételei...79 AZ ESZTÉTIKUM FOGALMA, LÉNYEGE...81 AZ ESZTÉTIKUM, A MŰVÉSZI ALKOTÁSOK SZEREPE A NEVELÉSBEN...82 Az esztétikai nevelés folyamata és feladatai...83 PEDAGÓGIAI FELADATOK...84 Az esztétikai nevelés tartalma...85 A természet esztétikuma...85 A tárgyi környezet esztétikuma...85 A magatartás esztétikuma...86 A munka esztétikuma...86 A művészeti nevelés...86 ANYANYELVI és IRODALMI NEVELÉS...86 HALLÁSKULTÚRA és ZENEI NEVELÉS...86 VIZUÁLIS (látás) KULTÚRA és KÉPZŐMŰVÉSZETI NEVELÉS...87 MOZGÁSKULTÚRA...87 Az esztétikai nevelés alapelvei...88 A gyermekek aktivitásának biztosítása...88 Élményszerűség...88 Teljességre törekvés...88 Igényesség

4 Korszerűség...89 Az egyéni különbségek figyelembevétele...89 A család és a pedagógus felelőssége...89 Folytatáskeresés...90 A nevelési módszerek kiválasztásának szempontjai...91 A nevelés módszerei és eszközei...92 A KÖVETELÉS...93 A MEGGYŐZÉS...94 A GYAKOROLTATÁS SZOKTATÁS...95 A JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS...96 A Jutalmazással...97 A BÜNTETÉS...98 A PEDAGÓGUS: SZOCIÁLIS TECHNIKÁK

5 BEVEZETÉS Ez a tankönyv megkísérelte összefoglalni azokat az alapismereteket, amelyekre azoknak van szüksége, akik munkájuk során nem szakképzett pedagógusként valamilyen kapcsolatba kerülnek kisebb nagyobb gyerekekkel, illetve a nevelőoktató munkával az iskolában vagy azon kívül. A nevelési-oktatási folyamat törvényszerűségei érvényesek az iskolán, tanórán kívüli tevékenységekre is. Az iskolai és iskolán kívüli tanítás-tanulás összehangolása és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka irányításának szakszerűbbé tétele megkívánja, hogy ismerjék az iskolai munkát és legyenek didaktikai alapismeretei azoknak is, akik játékra vagy kézi ügyességekre tanítják az érdeklődőket. Ez azért is fontos, mert a Nemzeti alaptanterv alapján készülő Helyi tantervek és Pedagógiai programok egyre több ilyen jellegű szakembert is foglalkoztatnak majd az iskolákban. Az alapkérdéseket a pedagógia felől közelítettük meg és csak a feltétlenül szükséges (alapot és hátteret adó) pszichológiai szociológiai ismeretek kerültek a jegyzetbe. Kiegészítésként javasoljuk Csoma Gyula: Pszichológiai alapismeretek (OKKER Oktatási Iroda, 1995.) című munkáját és az alternatív pedagógiák megismerésére a Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben (IFA-BTF-MKM, Tanítók kiskönyvtára 7.) című munkát. Könyvünkben igyekeztünk feldolgozni az előírt képzési tematikát, de nem írtunk külön a nevelő személyiségéről és a közösségi nevelésről, mert az egyes nevelési feladatok kifejtése erre bőven lehetőséget adott. A jegyzetet kiegészítettük az évek során összegyűjtött, a tanulást, megértést segítő kérdésekkel, gyakorlatokkal. A hallgatóknak javasoljuk, hogy tanulás közben figyeljék meg saját tevékenységüket és mások munkáját, gyűjtsenek példákat a szakirodalomból, a szépirodalomból és saját tapasztalatukból. A szerző 5

6 A NEVELÉS "Egy gyerekből kihozni, ami benne van, nem könnyebb dolog, mint egy csatát megnyerni." (Németh László) "Élni, a saját rendjében boldognak lenni, a maga körében hasznossá válni ez az ember rendeltetése, a gyermekek nevelésének célja." (Pestalozzi) A SZÓ JELENTÉSE A növel, nevel ige jelentése: nagyobbít, gyarapít, fokoz, fejleszt. A különböző nyelvekben is hasonló tevékenységre utal a nevel ige: a görög paideüein = gyermeket jóvá tenni, a latin educare = kivezetni, a német erziehen = kihúzni, a francia élever = felemelni, az angol bring up = felvinni, az orosz voszpütáty = feltáplálni stb. Ezek a szavak mind azt sugallják, hogy a nevelés lényegében egy alacsonyabb fejlettségi állapotból való "kivezetést", "kihúzást", egy magasabbra való "felemelést", "feltáplálást", "ráállítást" jelent. A "nevelés" szót a mindennapi szóhasználatban szűkebb és tágabb értelemben egyaránt használjuk. mely az embereket éri minden személyiségalakító hatás mely a felnövekvőket éri NEVELÉS minden tervszerű és tudatos személyiségalakító hatás mely az embereket éri mely a felnövekvőket éri Értelmezésünkben nevelés minden tervszerű és tudatos személyiségalakító hatás mely az embereket (és nemcsak a felnövekvőket!) éri. 6

7 A nevelés csak az emberre jellemző tevékenység. Egyrészt társadalmi funkció, másrészt emberek hatása emberekre. A nevelés mint a társadalom funkciója: a régi és új nemzedék közötti kapcsolat biztosításának eszköze. Tapasztalatátadás: a régi nemzedék átadja a maga tapasztalatait az újnak, hogy az képes legyen a társadalomban és egyéni életében a reá háruló feladatok elvégzésére. A nevelés, mint társadalmi tevékenység örök, történeti és nemzeti jellegű és társadalmilag meghatározott. A társadalom fejlődésének még abban a viszonylag korai szakaszában jött létre, amikor az ösztönök és az utánzás már nem biztosították a gyermekek társadalmi beilleszkedését, az elődök halmozódó, egyre gazdagodó tapasztalatainak átvételét, megtanulását. Szükségessé vált, hogy a társadalom gondoskodjék az idősebbek tapasztalatainak átszármaztatásáról, a gyermekeknek a felnőtt életre történő felkészítéséről. Ezt igazolja, ha összehasonlítjuk az ember fejlesztését, nevelését azzal a móddal, ahogyan az élővilág más fajainál a kicsinyek, a faj egyedeinek "viselkedésszabályozása" végbemegy: Az állatvilágra jellemző A környezeti feltételekhez s azok változásaihoz való alkalmazkodás; a fajra sajátlagosan jellemző tevékenységek, képességek kialakulása, melyet pusztán az ösztönök kielégítésszükséglete vezérel, ezért az egész életfolyamat öntudatlanul zajlik le, s az ehhez szükséges információkat az utódoknak genetikusan, illetve ösztönös tanítással adják át. Az emberre jellemző A környezet gyakorlati és szellemi elsajátítása; elvileg egyetemes kiképezhetőség, melyet sajátos az elsajátítás folyamatában létrejött és fejlődő emberi szükségletek is vezérelnek, s ezek kielégítése feltételezi a tudatosságot, valamint azt, hogy az új nemzedéket kiképezzék a kulturális öröklésre. A nevelés, mint emberek hatása emberekre: konkrét tevékenység, amelyben a nevelők és az általunk megszervezett és mozgásba hozott tényezők alakítólag hatnak a fiatalabb nemzedékre. Ebben az értelemben a nevelés céltudatos személyiségformáló tevékenység, tervszerű és szervezett, fejlesztő hatású, egyetemes és folyamatos (permanens), ellentmondásos, bipoláris és eredménye tendencia jellegű (sztohasztikus). Minden egyéb személyiségalakító (viselkedésváltozást eredményező) hatás a szocializáció jelenségkörébe tartozik, amely a neveléshez hasonlóan egész életen át tartó fejlődési, átalakulási folyamat. A szocializáció legfontosabb hatótényezői azok az emberek, akikkel az egyén közvetlen kapcsolatban van, akik valamilyen okból fontosak számára. A gyermek számára ilyenek a szülők, testvérek, tanítók, játszó- és iskolatársak, barátok, a mikrokörnyezetben előforduló felnőttek. A felnőtt számára a házastárs, barát, munkatárs stb. Az emberekkel való kölcsönhatásban sajátítja el az egyén mindazt, ami a társadalmi élethez szükséges. Ez az elsajátítás tehát nem más, mint a legszélesebb értelemben vett tanulás. Nemcsak a tanórán tanulunk. Az iskolában és azon kívül is tanulunk magatartás- és viselkedésmódokat, érzelmi állásfoglalásokat, véleményeket. Megtanuljuk, hogyan szemléljük a világot, hogyan gondolkodjunk az emberekről, az emberi viszonyokról, a világról. Megtanuljuk az emberi kapcsolatok különféle normáit. Megtanulunk beszélni, úszni, táncolni, közlekedni gyalogosan és járművekkel, tanulunk "viselkedni", szeretni és gyűlölni, segíteni, együttműködni és akadályozni másokat. Ebben az értelemben tanulás minden külső hatásra bekövetkező változás. 7

8 A szocializáció tehát a személyek közötti kölcsönhatáson alapuló magatartásváltozás, tanulási folyamat, amelynek során az egyén társadalmi jellege kibontakozik. A nevelés és a szocializáció viszonyát a következőképpen ábrázolhatjuk: SZ N A SZEMÉLYISÉG "...Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka,... s ahogy csengett fülünkbe hangja, s ahogy azt mondta nemrég: "Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék", vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált: homlokán feltündöklött a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy." (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd) A költői megfogalmazásból is nyilvánvaló, hogy a személyiség sokféle összetevő (cselekvések, tulajdonságok, szokások, viselkedésminták, szociális szerepek, hajtóerők valamint öröklött hajlamok, tanult viselkedésminták, intelligencia, attitűd, értékrendszer, eszmények, múltbéli tapasztalatok stb.) állandó mozgásban, kölcsönhatásban lévő rendszere (dinamikus organizációja). 8

9 A SZEMÉLYISÉG ALKOTÓTÉNYEZŐI Pszichikus folyamatok (működés) Megismerés érzékelés észlelés figyelem emlékezet Pszichikus tulajdonságok (szerkezet) beállítódás érdeklődés képesség jellemvonás Érzelem intellektuális esztétikai erkölcsi (indulat, hangulat szenvedély) adottság rátermettség vérmérséklet hajlam Akarat Tevékenység készség jártasság szokás JELLEM biológiai feltételekhez kötött sajátosságok: temperamentum, ösztönök, hajlamok az egyes pszichés folyamatok egyéni sajátosságai: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, akarat társadalmi feltételekhez kötődő sajátosságok: irányultság, moralitás, viszonyulások egyéni tapasztalatok alapján kialakult sajátosságok: ismeretek, jártasságok, készségek, szokások 9

10 A pszichológiában a személyiség egyik legelső kutatója William Stern (l87l-l938) német származású amerikai pszichológus volt. Stern óta a személyiség alapvető kritériumának az "én" felismerését, vagyis azt a képességet tekintjük, amelynek segítségével az organizmus el tudja határolni magát környezetétől. Ebből a megállapításból következik, hogy személyisége csak az embernek van, állatokra ez a fogalom nem alkalmazható. Stern szerint a külvilágtól önmagát elhatárolni képes személyiség sokoldalú egység. Gyakran használjuk azonos értelemben a következő szavakat: egyén, egyéniség, személyiség. A hétköznapi beszédben ezeknek nagyjából ugyanolyan tartalom felel meg, de valójában különböző a jelentésük: egyén szóval az embert, mint valamely egész (a társadalom) egyedi képviselőjét jelöljük; az egyéniség szó azt a sajátosat, különöset jelöli, ami megkülönbözteti az egyik egyént a másiktól; a személyiség összetett, nehezen meghatározható fogalom. A tudomány fejlődése még nem tart ott, hogy a személyiségre teljes értékű, végérvényes, minden igényt kielégítő, jól használható, pontos és általánosan elfogadott meghatározást adhatna. Az érdekesség kedvéért nézzünk meg néhány, a pedagógiai munka számára hasznosítható személyiségdefiníciót: A személyiség biológiailag örökletes nyersanyagból a tapasztalás (tanulás) során és hatására szerveződik. (Pálhegyi) A személyiség pszichofizikai (pszichés és szomatikus) rendszerek dinamikus organizációja. (Allport) A személyiség helyzetről-helyzetre aktualizálódó, folyamatosan újrakeletkező, állandó átalakulásban lévő rendszer. (Pedagógiai Lexikon, 1979.) A fenti meghatározásokból számunkra a következő összetevők fontosak: a személyiség tulajdonságok, személyiségvonások egysége; ezek a tulajdonságok, személyiségvonások jórészt örökletes "nyersanyag"-ból szerveződnek; öröklött adottságaink, hajlamaink külső hatásokra (tapasztalás, tevékenység, tanulás) alakulnak, állandóan változnak. Napjainkban is gyakorta tesszük fel a kérdést: az öröklött vagy a külső hatásokra szerzett tulajdonságok a meghatározóbbak-e a személyiség alakulásában, fejlődésében? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban többféle elmélet alakult ki. A filozófia, a pszichológia és a pedagógia történetének legtöbbet vitatott kérdése a nevelés lehetősége. Az egyik nézet szerint minden alapvető személyiségvonás, tulajdonság öröklődik. A személyiség biológiailag meghatározott, génjeinkben hordozzuk jellemző vonásaink alapját. Már a fogantatáskor eldől, hogy ki milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik, meddig fejleszthető, mit képes megtanulni, elsajátítani; végső soron felnőttként milyen helyet foglalhat el a társadalmi munkamegosztásban. Ez a "pesszimista" nézet alapvetően nem hisz az ember fejlődésében, alakulásában, így alkalmas elméleti alapja a meglévő társadalmi viszonyokat öröknek hirdető konzervativizmusnak is. Ilyen meggondolások alapján tartották természetesnek az ókorban, hogy a rabszolga gyermekéből csak rabszolga lehetett, a feudalizmusban a jobbágyéból csak jobbágy. Az alacsonyabb társadalmi rétegekből származókat (és sokáig a nőket sem!) nem tartották alkalmasnak a művelődésre, erre csak a születésüknél fogva kiváltságosak (arisztokraták) alkalmasak. 10

11 Ezek a nézetek új életre keltek a XIX. és XX. században is a természettudományok, elsősorban a génelmélet félremagyarázása alapján. Pedig a vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy egy gén több tulajdonság kialakulásában is részt vehet, ugyanakkor egy-egy tulajdonságban több gén is szerepet játszhat. Ugyanaz a gén más-más személyiségvonásokat alakíthat ki az egyes egyedekben, a környezeti feltételektől függően. Tehát a gének nem határozzák meg eleve a személyiséget. Más gondolkodók, tudósok a környezet szerepét hangsúlyozták. Eszerint az ember olyan lesz, amilyen feltételeket (elsősorban nevelést) környezete biztosít személyiségfejlődése számára. Ezek az "optimista" nézetek igenlő választ adtak az ember nevelhetőségére, az ember és a társadalom alakíthatóságára, fejlődésére. A reneszánsz képviselői, a feltörekvő polgárság gondolkodói, a francia forradalmat előkészítő materialisták a nevelés lehetőségét hirdették, a társadalmi helyzettől függetlenül. Egyesek közülük a nevelés mindenhatóságában is hittek. Ezek az "utópista" nézetek a nevelésben nemcsak az ember formálásának, de a társadalom átalakításának is legfőbb eszközét látták. Az öröklődés jelentőségét azonban nem becsülhetjük le. Tudjuk például, hogy a Bach-családban generációkon át híres muzsikusokat találunk. Ez nyilvánvalóan az öröklődésre utal. De az említett híres muzsikusok mindegyike férfi volt. Azt jelentené ez, hogy a nők nem örökölhették azokat az adottságokat, amelyeket a férfiak? Nyilvánvalóan a történelmi-társadalmi környezet, amelyben éltek csak a férfiaknak adta meg a lehetőséget, hogy öröklött adottságaikat kifejlesszék. Mindenkinek, aki pedagógiai tevékenységet folytat, feltételeznie kell a nevelés lehetőségét. A nevelhetőség tagadása lehetetlenné tenné mindenféle pedagógiai elmélet kialakulását, és eleve kilátástalannak minősítene minden pedagógiai gyakorlatot. A kérdés tehát tulajdonképpen a személyiség alakíthatóságának mértékére irányul, a nevelhetőség határaira vonatkozik. Az öröklődés és a környezet szerepének vizsgálatát szolgálják az ikerkutatások. A múlt század végén Galton (l822- l911) foglalkozott először az egy- és kétpetéjű ikrekkel. Megfigyelte, hogy míg a kétpetéjű ikrek csak annyira hasonlítanak egymáshoz, mint két bármilyen testvér, az egypetéjűek között sokkal nagyobb volt a hasonlóság. Egypetéjűek esetében a megtermékenyített petesejtben azonos génállomány, azonos anyai és apai öröklött adottságok rejlenek. Felfedezése nyomán a kutatók figyelme az egypetéjű ikrek felé fordult. Erre vonatkozó kísérlet sokáig lehetetlennek tűnt. (Embereket nem lehet kísérleti célból megfosztani környezetüktől, családjuktól.) A második világháború előtt Gottschald német tudós folyamatosan figyelte 9o egypetéjű ikerpár fejlődését. A háborús események feldúlták a családokat, szétszórták a testvéreket. A háború után felkutatta a más-más környezetbe került testvéreket és azt tapasztalta, hogy az eltérő körülmények között nevelkedő egypetéjűek között kisebb volt a hasonlóság, mint az együtt élő kétpetéjűeknél. Tehát az azonos adottságokkal születő gyerekek esetében az eltérő környezeti hatásokra különböző lesz az egyéni fejlődés. Újabban Zazzo (francia) és Kanajev (orosz) pszichológusok foglalkoztak ikervizsgálatokkal. Zazzo l5 éven keresztül 4oo-nál több egypetéjű ikerpárt figyelt meg. Megfigyelései szerint az örökletes adottságok azonossága ellenére már a születéskor egy kis eltérés tapasztalható. Az ikrek egyike valamivel hamarabb jön a világra, gyakran jelentős súlykülönbség mutatkozik közöttük, a nagyobb, súlyosabb újszülött általában jobban fejlődik, erősebb lesz. A minimális születési különbséget a szülők sokszor a kisebb, gyengébb gyermekkel szembeni fokozott törődéssel, nagyobb figyelemmel próbálják kiegyenlíteni. Az eltérő bánásmód következtében eltérő lesz az egyéni fejlődés is. Kanajev megfigyelései szerint a teljesen azonos környezetben nevelkedő egypetéjű ikrek egymás társas környezetét is alkotják, így ez a nem teljesen azonos "mikrokörnyezet" már eltérő személyiségvonások kialakulását eredményezheti. Magyarországon Czeizel Endre folytatott ilyen jellegű kutatásokat. Mi a viszony tehát a fejlődés egyes tényezői: az öröklődés, a környezet és a nevelés között? 1. Biológiai szempontból az ember az öröklődés ugyanazon törvényeinek van alávetve, mint minden más élő szervezet. Tehát az öröklődés ténye kétségtelen. Az öröklődés azonban nem végzetesen meghatározó, mert az ember biológiai adottságai (hajlamai, diszpoziciói) 11

12 nem öröklődnek kész és befejezett formában. Az ember tulajdonképpen egyetlen képességgel: a "képességek kialakíthatóságának képességével" születik. 2. Ahhoz, hogy hajlamaink, adottságaink képességekké, tehetséggé alakuljanak, fejlődjenek, meghatározott feltételekre van szükség: olyan környezetre, amely az adottságok, a rátermettség, a hajlam megnyilvánulását és kibontakozását lehetővé teszi; olyan nevelésre és oktatásra, amely a környezeti feltételek lehetőségeit valóra váltja. 3. Az adottságok minősége határt szab a fejlesztésnek. 4. Az adottságok, a rátermettség ritkán nyilatkoznak meg önmaguktól, ezért a sokoldalú nevelés az egyéniség szabad és gazdag kibontakozásának feltétele. 5. A külső hatások (környezet, nevelés) és a belső feltételek kölcsönös viszonyban állnak. Az ember nem a környezeti hatások passzív tárgya, hanem minden őt érintő jelenség aktív alanya. A külső hatások csak a belső feltételeken keresztül érvényesülnek - és válnak a személyiség részévé, azaz maguk is belső feltétellé. A további fejlődés során az így változó belső feltételek újra és újra megszűrik azoknak a külső hatásoknak a körét, amelyek alakítólag hathatnak. 12

13 A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SZAKASZAI "A születéstől a serdülésig tartó fejlődésmenetnek minden hónapja, minden hete, kezdetben szinte minden napja változást hoz. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz. De a szemlélet egyre inkább megkívánja azt is, hogy lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt: a gyermekit." (Mérei Ferenc) Az ember személyisége a születéstől a halálig szakadatlanul változik. A fejlődés a fokozatos mennyiségi gyarapodás és a gyors minőségi átalakulás: ugrás egységében történik. Bizonyos ideig az egyenletes mennyiségi növekedés a jellemző: például a gyermek egyre több szót mond, majd egyszerre minőségi átalakulás történik: áttér a többszavas mondatok használatára. Ez az átalakulás a rendkívül sokféle tulajdonsággal rendelkező személyiség fejlődésében nem egyszerre következik be valamennyi területen, hanem egyenetlenül. Gyakori, hogy valamely területen viharos üteműek a változások, míg a másik területen alig észrevehetőek. A nevelésben komoly konfliktusok forrása ennek az egyenetlenségnek a figyelmen kívül hagyása például a kamaszok nevelésében, elfogadásában. A fejlődés egyenetlensége ellenére a normálisan fejlődő, nagyjából azonos korú gyerekek "hasonlítanak" egymásra. A hasonlóságot okozó jellegzetességeket életkori sajátosságoknak nevezzük. A hasonlóságok főleg a lényeges területeken: az alaptevékenység jellegében, a valóság megismerésének szintjében, az érzelmi-akarati viszonyulások jellegében, a társas magatartás fejlettségében stb. mutatkoznak meg. Így például a 3-4 hónapos csecsemők gőgicsélnek, az óvodások sokat kérdeznek ("miért-korszak"), a kisiskolások még feltétel nélkül elfogadják a felnőttek tanácsait, utasításait, a felsősök "bandáznak" stb. Az elnevezés kissé megtévesztő, mert nem az életkor, hanem a fejlődés törvényszerű logikája határozza meg a sajátosságokat. Az életkori jellemzők csupán statisztikai átlagot jelentenek, mert vannak például "később érő" gyerekek, vagy lassabban öregedő felnőttek is. Az átlagtól való eltérés bizonyos határok között teljesen normális. A fejlődés üteme ugyanis egyazon gyermeknél is egyenetlen. Több hónapos különbségeket mutathat a beszédfejlődés, a felállás, a járás kezdete, de még az írásra-olvasásra való alkalmasság is. Az ilyen "lemaradók" aztán egy idő múlva utolérik vagy le is hagyhatják kortársaikat. Az ember fejlődése egymást követő, szorosan összefüggő, de minőségileg különböző szakaszokra tagolódik. 13

14 Már az ókori filozófusok munkáiban felvetődött a fejlődési szakaszok megkülönböztetésének szükségessége, de éppen a rendkívül sokféle összetevő egyenetlen fejlődése miatt az életkori periodizáció nem tekinthető végleg megoldott problémának. A felosztás alapja lehet a biológiai érés, a társadalomba való beilleszkedés, az értelmi fejlettség és a különböző pszichikus funkciók fejlettsége, a fő tevékenységi formák, az oktatási-nevelési formák stb. A sokféle összetevő egyenetlen fejlődése ellenére vannak a személyiségnek olyan gyökeres átalakulásai, amelynek nyomán fejlődési szakaszokat különböztethetünk meg. Ezek a szakaszváltások azonban bármily gyökeres átalakulást is hoznak, már az előző periódus idején érlelődnek és az előző szakaszok fejlődési eredményei az újjászerveződő személyiségbe beépülnek. Az életkori problémák figyelembevételével, a leginkább elfogadható, vegyes szempontú periodizáció szakaszai a következők: A csecsemőkor 0-1. év újszülöttkor: 1-4. hét A kisgyermekkor (korai gyermekkor) 1-3. év Az óvodáskor 3-6. év A kisiskoláskor 6-l0. év A serdülés előtti iskoláskor l0-l4. év prepubertás: l0-l3. év A serdülőkor (pubertás) év Az ifjúkor kb. a 25. évig A felnőttkor év A változás kora év Az öregkor kb. 60. évtől Az aggkor 80 év felett A fejlődés üteme egyénenként különböző. A periodizációval az egyes szakaszok nem különíthetők el egymástól mereven. Az egyéni eltérések a normál határokon belül korábbi vagy későbbi átmenetet mutathatnak egyik korból a másikba. A fejlődés egyes szakaszainak sorrendje kötött, tehát a személyiség fejlődése nem hagyhat ki szakaszokat, s nem fordulhat vissza. 14

15 A CSECSEMŐKOR A SZÜLETÉS ELŐTT: A MAGZATI ÉLET A megtermékenyített petesejt kromoszómái a két szülő tulajdonságait örökítő gének tömegét tartalmazzák. Ezzel kezdődik az emberi fejlődés. A méhen belüli fejlődésben óramű pontossággal követik egymást a változások. Hat hét alatt a csírasejtből (zigótából) az emberhez hasonlító parányi embrió lesz: a fej, a végtagok, a szemek már felismerhetők. A második hónaptól már magzatnak nevezzük a fejlődő emberkét. A három hónapos magzat mindössze 200 gramm és 7-8 cm hosszú. A hatodik héttől ver a szíve. Általában a terhesség félideje táján vehető észre a magzat mozgása. A külső ingerhatásokkal (hang, nyomás) kiváltható magzatmozgások az érzékelés képességének meglétét bizonyítják. A terhesség 6-7. hónapjára lényegében kifejlődnek az alapvető testi-lelki adottságok. Ezzel magyarázható, hogy a koraszülött gyermekek is lehetnek életképesek. AZ ÚJSZÜLÖTT Magyarországon a születési súly átlagosan 3300 gramm. A lányoké valamivel kisebb a fiúké nagyobb. A normális súly 2500 gramm felett van. A testhossz kb. 50 cm, de az újszülött életképességét 5-10 cm-es eltérés számottevően nem befolyásolja. Születéskor a gyermek a fejlődés minden lényeges feltételével rendelkezik. A megszületés, az önálló lénnyé válás ugrásszerű minőségi változás, rendkívüli, de elviselhető terhelés. A normális, egészséges újszülött rendelkezik testi struktúrával: testrészekkel, szervekkel, szervrendszerekkel, valamennyi idegsejttel, működő érzékszervekkel, számos vele született, feltétlen reflexszel: légzés, szopás, tüsszentés, sírás, fogóreflex stb., igen sok szunnyadó adottsággal, amelyek a megfelelő időben gyakorlással képességek, tulajdonságok lesznek. A megszületett gyermek jó ideig ellentétben a legtöbb állat ivadékával nagyon tehetetlen, ezért sokáig a felnőttek körültekintő gondoskodására szorul. A külvilághoz a vele született ösztöncselekvéssel alkalmazkodik. A legtöbb megnyilvánulásában az egész teste részt vesz: megfeszül, kivörösödik, sír, keze-lába és törzse egyszerre mozog stb. Tagolatlan reagálásai csak lassan, fokozatosan finomodnak és alakulnak át konkrét cselekvésekké. Már megjelennek a tanult viselkedésformák: az első feltételes reflexek. A táplálkozás, a fürdés és egyéb gondozási helyzetek rendszeres ismétlődése rögzít viselkedéssorokat, amelyekre idővel 15

16 jellegzetesen reagál az újszülött. Például ha az éhes gyermeket a karunkra vesszük, abbahagyja a sírást, türelmesen hallgat a pelenkázás alatt is, mert már "megtanulta", hogy ezt a táplálkozás követi. Az újszülöttkor a feltételes reflexek megjelenésével zárul a 6-8. héten. A tanulni képes babát már csecsemőnek hívjuk. TESTI ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS Az első év végére a testmagasság 25 cm-rel növekszik, a testsúly pedig háromszorosára. Ilyen nagyarányú testi fejlődés később nem lesz. Jellegzetes a csecsemők testformája: feje nagy, az egész testmagasság egynegyedét teszi ki, törzse rövid és még rövidebbek a végtagok. Ez a kisgyermekforma jellemző 5-6 éves korig. A csecsemőkorban de később is a cselekvések szakadatlan gyakorlása és az ezzel kapcsolatos erőfeszítés alapja az optimális testi fejlődésnek. A mozgás tartós korlátozása esetén nem fejlődnek rendesen az izmai és a csontozata, ügyetlen marad a gyermek. Csecsemőkorban a mozgások négy típusát különböztetjük meg: a feltétlen reflexmozgásokat, az önkéntelen vagy kifejező mozgásokat: rugdalózás, karok nyújtogatása, kiáltozás stb. a tanult, feltételes reflexmozgásokat: cumizás, fürdési szokások stb., akaratlagos mozgások: nyúlás, mászás, dobás stb. A megismerő tevékenység: érzékelés, észlelés, emlékezés szorosan együtt fejlődik a mozgással. A csecsemők jellegzetes tevékenysége és mindennapos "elfoglaltsága" a mozgás és a megismerés együttes gyakorlása a szenzomotoros (érzékelő-mozgásos) próbálkozás. Három hónapos kor után az érzékelő-mozgásos próbálkozások elsősorban a kézre irányulnak. A csecsemő felfedezi, sokáig nézegeti a saját kezét, kezének mozgását, majd a kezében vagy a keze közelében lévő tárgyakat is. Ezt követően kb. 5 hónapos kortól a látással irányított tárgymegragadással addig kísérletezik, amíg rövidesen ügyesen meg is tudja tenni. Ezzel egyidőben megtanul a hasára fordulni majd vissza. Megtanulta a helyzetváltoztatás első lehetőségét. Általában a 7. hónaptól már tud a tárgyakkal tevékenykedni, ehhez járul, hogy ebben az időben már tud támaszkodás nélkül ülni, majd 9-10 hónapos korában tanulja meg a helyváltoztatást (csúszással, gördüléssel, mászással) és a 10. hónaptól próbál meg kapaszkodás nélkül állni, végül járni. A BESZÉDTANULÁS A társadalmi lénnyé válás egyik legfontosabb tényezője a beszéd, aminek elsajátítása hosszú évekig, talán életünk végéig tart. A beszédtanulásban a csecsemő három jellegzetes szakaszon jut túl: 16

17 a spontán, kifejező hangadás: a sírás, sikítás a csecsemő tagolatlan viselkedésének egyik ösztönös eleme; a beszéd jellegű hangképzés: hangok próbálgatása, gőgicsélés, gagyogás, a beszéd "mímelése" a 3. hónaptól figyelhető meg, az első értelmes szavak megtanulását hónapokig tartó tanulás előzi meg; beszéd megértésének kezdete kb. a 6. hónapban figyelhető meg. A csecsemő beszédértése még nem kötődik a helyzet egészéhez, de a különböző helyzetekben hallott azonos szavak (keze-lába, mama, tej, gyere, kérem stb.) ismétlődése a szavak megértéséhez vezet. Ez már a beszéd kezdete, de csak a kezdete, az egyéves gyermekek többsége bár már sok szót megért mindössze 5-6 szót tud mondani. AZ ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT A gyermeknek hosszú ideig az anya az egyetlen, illetve a legfőbb kapcsolata. Ez a kapcsolat életre szóló jelentőségű, mert ez az alapja, mintája minden későbbi kötődésnek. A csecsemő léte anyjától függ: táplálékát nemhogy megszerezni nem tudja, de még a szopás helyes módját is meg kell tanulnia. Védekezni, a veszélyeket elhárítani sem képes. Ez a ráutaltság határozza meg az anyjához (gondozójához) való viszonyát, ami egy idő után érzelmekben is kifejeződik. A kapcsolat legkisebb zavara nyugtalanságot idéz elő a gyermekben és anyjában egyaránt: a gyermek riasztó jelzéseket ad, az anya pedig tevékenységével igyekszik a zavart elhárítani. Az újszülöttnek a testi közelség: az anyához bújás, a benne való megkapaszkodás, a bensőséges kapcsolat biztonsága, védettsége az alapja a zavartalan testi-lelki fejlődésnek. A KISGYERMEKKOR ÉLETKORI JELLEMZŐK A kisgyermekkor az alapvető emberi tulajdonságok és viszonyok, a környezetbe való szándékos beilleszkedés megalapozásának korszaka. A gyermek megszerzi első benyomásait, ezek később nagyon nehezen alakíthatók át, nehezen törölhetők ki a személyiségből, még akkor is, ha ezeket az első élményeket el is felejtjük általában. Legfontosabb fejlődési eredmény a járás és a beszéd biztonságos elsajátítása. Ezekhez kapcsolódva erőteljes az értelmi fejlődés: megnövekszik az emlékezés időtávolsága, képzeleti működésre is képes már, és egyszerű gondolati cselekvéseket is el tud végezni. Fejlődésének 17

18 alapja továbbra is a mozgás, a cselekvés, ebben magas fokot ér el utánozó képessége. Játékai elsősorban a mozgás és a beszéd változatos gyakorlásából állnak. Az anyához való ösztönös kötődés bővül a felnőtteknek való engedelmességgel, szófogadással, ragaszkodással. A gyermek így biztosít védettséget, szeretetet, sikert, örömöt magának. A MOZGÁSFEJLŐDÉS A járás megtanulása a csecsemőkorban kezdődik. Az előzmények: fej- és mellkasemelés, átfordulás fekvő testhelyzetben, kúszás, mászás, felülés, felállás, lépegetés kapaszkodással. Ha a gyermek ezek valamelyikét megcsinálja, többet nem felejti el, sűrűn gyakorolgatja. Az első önálló lépéseket általában 14 hónapos kora körül teszi meg a kisgyermek, de ettől az átlagtól mindkét irányban lehetséges 3-4 hónapos eltérés is. Sokáig csak a mozgás kivitelezésére tud koncentrálni, majd fokozatosan készséggé alakul a járás: sokféle módon (lassan vagy futva) és más-más körülmények között (mezítláb és cipőben, egyenesen, lejtőn, lépcsőn) is el tudja végezni. Ezzel a járás másféle tevékenységeknek, főleg a tapasztalatszerzésnek az eszköze lesz. Kisgyermekkorban a tárgyi cselekvés is minőségi átalakuláson megy keresztül. A kézmozgás finomabbá válik: egészen apró tárgyakat képes megfogni, tud egymásba helyezni, szétszedni. A látás és a kézmozgás összehangolt (koordinált) lesz. Kialakul a szerszámhasználat képessége is. Kezdenek elkülönülni a meghatározott célra alkalmas "szerszámok": az ütő-, vágó-, kanalazó-, lapító-, kaparó- stb. eszközök. Két tárgy közül az egyiket "szerszámnak", a másikat "munkadarabnak" tekinti. Mindig van valami a kezében, s "munkába vesz" vele minden létező dolgot. Kitapasztalja, hogy mi mire való, mit lehet vele csinálni. Így válik egyre ügyesebbé, megismeri a dolgok különféle tulajdonságait, a valóság alapvető törvényszerűségeit. A cselekvések tanulásában az utánzásnak van a legnagyobb szerepe: a szerszámhasználatot, az alakítást vagy konstruálást másoktól lesi el. A BESZÉDTANULÁS Az átlagosan fejlődő kisgyermek szókincse a következőképpen növekszik: 1 éves korában kb szó, 1 és féléves korában kb. 200 szó, 2 éves korában kb. 400 szó, 3 éves korában kb szó. 18

19 A jellegzetes gyermeki beszédet kisbeszédnek nevezzük. Szavai különösen kezdetben nagyon mások, mint a felnőttek szavai. Jellegzetessége, hogy ezek a szavak sokszor torzítottak (panka: pelenka, aboda: add oda, anniké: inni kérek, étapu: édesapa), töredékesek (taa: óra, vií: víz kéé: kérem), néha sajátos szóalkotások (bugyaja, csicsis, laa!: vegyél fel!, aja: a simogatás szava, aniké: cumisüveg). A 2. évtől gyakoriak a sajátos szóösszetételek (szembajusz). Az elsajátított szavakat a gyermek kezdetben többféle jelentésben használja, túláltalánosítja: pl. cica kezdetben minden, ami puha szőrős. A beszéd szerkezete eleinte nagyon egyszerű. Egy és másfél éves kor között egyszavas mondatokkal beszél, az egyes szavakkal egész kívánságokat, ítéleteket fejez ki. A kisgyermek másfél éves kortól tér át a kétszavas mondatok használatára. Nagy lépés ez, mert rájön, hogy két szó egymás mellé tételével viszonyokat, cselekvéseket, egész kívánságokat fejezhet ki. Főleg pedig azért nagy lépés, mert ettől kezdve már kérdezni is tud! A 2. életév tájékán megszaporodik a gyermek többszavas mondatainak száma, egyúttal megjelennek az összetett mondatok is. Beszéddel kíséri rendszerint cselekvéseit is (egocentrikus beszéd): magának beszél, nem érdekli hallja-e más. ÉRTELMI FEJLŐDÉS Az észlelés a játék és a különféle eszközökkel való fáradhatatlan és sokoldalú tevékenykedés, következtében sokat fejlődik. A sokszori és sokféle észlelés eredményeként határozottan felismeri környezetének tárgyait, egyre jobban megismeri a tárgyak tulajdonságait. Egyre nő az emlékezés időtávolsága: a kezdeti néhány napról 2-3 hétre. Előfordul viszont, hogy hosszú távollét után nehezen ismeri fel még legközelebbi rokonait (testvérét, szüleit) is. Gondolkodása konkrét, cselekvéses: a gyakorlati feladatmegoldásban már jól megfigyelhető. Az elgurult tárgy után már nem bújik az asztal alá, hanem azt megkerülve keresi meg, eszközt keres, hogy valamit elérjen, a szétszedett dolgokat igyekszik összerakni. Már egyszerű gondolati cselekvéseket is el tud végezni. Beszédfejlődése lehetővé teszi, hogy el tudja mondani, éppen mit csinál, mit akar csinálni, illetve megérti az egyszerű magyarázatokat is. Képzelete is működik. Szívesen hallgatja az egyszerűbb, mozgással kísért mondókákat, verseket, meséket. ÉRZELMI FEJLŐDÉS Érzelmeire, mint cselekvéseire is, a nagyfokú változékonyság és az azonnali, nyílt kifejezés jellemző. 19

20 Az örökösen aktív, tevékenykedő kisgyermek nagyon változatos viszonyokba kerül a tárgyakkal: az eszköz engedelmeskedik vagy ellenáll, megüti, megszúrja, elgurul, szerszámként szolgál, a gyermek megbotlik benne stb. Az állandóan változó viszonyokat élményként éli át. A csecsemőkorra jellemző biztonságérzet és a védettség élménye mellett a kisgyermek uralkodó érzelme a siker öröme. A siker kielégülést, megnyugvást jelent számára, egyben sarkall a további tevékenységek végzésére, a siker ismételgetésére. A kisgyermek érzelmei még feltűnően befolyásolhatóak. Megérzi a környezetében lévő feszültséget, a szülő rosszkedvűségét, mérges arcát látva sírva fakad, még ha nincs is semmi oka rá. Ugyanígy a jókedv, a nevetés is átragad rá. AZ ÓVODÁSKOR A 3. életév táján jelentős minőségi változás történik a pszichikus fejlődésben. A gyermek elég jól megtanult beszélni, járása és kézmozgása biztonságossá vált ennek következtében újjáalakul a gyermek és a világ viszonya. ÉRTELMI FEJLŐDÉS Az ingerekben gazdag környezet, a sok játék és mese, és az idősebbek tanító-okosító hatására is, óvodáskorban valósággal kinyílik a gyermek értelme: a körülötte lévő dolgokat és folyamatokat felismeri, sokat és okosan kérdez, általában már jól lehet vele beszélgetni. A beszéd, a nyelvhasználat módja, tartalmi és szerkezeti szempontból is minőségi átalakuláson megy át, a beszédfejlődés rendkívül fontos időszaka az óvodáskor. A 3 éves gyermek szókincse mintegy 1000 szóra tehető, 6 éves korra átlagosan 2500 szó lesz, tehát igen jelentősen gyarapszik. Az új szavakat és kifejezéseket rendkívül könnyen megtanulja: rendszerint egyszeri hallásra is szókincsének aktív része lesz egy-egy szó. Szocializálódik nyelvhasználata. A kisgyermekkorra jellemző egocentrikus beszéd a valódi kommunikáció, a másokkal való érintkezés eszköze lesz. Természetesen időnként még önmagával is társalog, mint azelőtt, de egyre inkább megtanulja a magának szóló hangtalan beszélést, megindul a belső beszéd kialakulása. Ezzel a beszéd egyre inkább a gondolkodás eszközévé is válik. Óvodáskorban a valóság megismerésének alapja az észlelés. Sok-sok tapasztalat és gyakorlás eredményeképpen az érzékszervek működése finomabbá válik: jelentősen fejlődik a látásélesség, a hallás érzékenysége stb., az észlelés egyre jobbá válik. Annak ellenére, hogy az óvodás gyermek általában jó megfigyelő, olyasmit is észrevesz, amit a felnőttek meg sem látnak, észlelése mégis tökéletlen, mert a látvány analízisét és szintézisét: a részeket és az egészet nagyon bizonytalanul egyesíti. Egyszer a részleteket hangsúlyozza (pontszerű látás), de az egész homályos marad, máskor az összjelleg (globális észlelés) elnyomja a fontos részleteket. 20

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

I. rész. Az ajánlás célja

I. rész. Az ajánlás célja A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben