Tisztelt Kollégák! II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Kollégák! II."

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumvezetője Debrecen 2011.EL.II.C.4/17. Tisztelt Kollégák! I. Az utóbbi időben egyre több peres ügyben merült fel a külföldi államban szükséges bizonyítás felvétel, ezért készítettem egy összefoglalót e tárgykörben. A Pp (1) bekezdése alapján, ha a bizonyítást olyan külföldi államban kell lefolytatni, amellyel a megkeresések teljesítésére a magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás, vagy viszonossági gyakorlat áll fenn, a bizonyítás iránt ennek megfelelően kell intézkedni. A nemzetközi magánjogról rendelkező évi 13. tvr. (Mntvr.) 68. (1) bekezdése szerint magyar bíróság, vagy más hatóság külföldi bíróság, vagy más hatóság megkeresésére nemzetközi szerződés alapján vagy viszonosság esetén nyújt jogsegélyt. Az Európai Unió tagállamai esetén kivéve: Dánia - a bizonyítás-felvételre irányuló jogsegélyre a polgári és kereskedelmi ügyekben a Tanács május 28-i 1206/2001/EK. rendeletének a szabályait kell alkalmazni (a továbbiakban: R). II. Abban az esetben, ha a bírósági megkeresés nem az Európai Unió tagállamba irányul, a bírósági megkeresések teljesítésére a többoldalú nemzetközi egyezményeket kell alkalmazni. Magyarország például részese a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyítás felvételéről szóló, Hágában március 17. napján kelt Egyezménynek (kihirdette évi CXVI. törvény). E jogszabály alapján a bírósági megkeresést közvetlenül nem a megkeresett bíróság részére kell megküldeni, hanem a központi hatóságon keresztül történik a jogsegély.

2 - 2 - III. A bírósági megkeresések teljesítésére kétoldalú jogsegély egyezmények is lehetőséget nyújtanak (például az évi 12. törvénycikkel kihirdetett magyar-britt Jogsegély Egyezmény 7. cikke). IV. Az Európai Unió tagállamai tekintetében a külföldön történő bizonyítás-felvételére az R. szabályait kötelezően kell alkalmazni az EUMSZ 288. cikke (EKSZ korábbi 249. cikke) alapján. Azon országokba irányuló jogsegély esetén, amelyek nem tagjai az EU-nak, azt, hogy a többoldalú, vagy a kétoldalú nemzetközi szerződés, vagy a viszonosság szabályai szerint kell-e eljárni, a KIM honlapján található országlista alapján tájékozódhatunk. Például, ha svájci bíróságot akar valaki bizonyítás felvétel végett megkeresni, akkor Svájcnál a többoldalú nemzetközi szerződések között megtalálja a évi CXVI. törvénnyel kihirdetett Hágai Egyezményt, amely a központi hatóságon keresztül ad lehetőséget a svájci bíróság előtti bizonyításfelvételre. V. Az R. fontosabb rendelkezései: 1.) Tárgyi hatály: Az R. szabályait a polgári és kereskedelmi ügyekben történő megkeresésekre kell alkalmazni. A polgári és kereskedelmi ügyek fogalma az R. tárgyi hatálya szempontjából szélesebb körű, mint a Tanács joghatóságról rendelkező 44/2001/EK rendeletének hatálya. Az R. nem sorolja fel azt a negatív taxációt, amelyet a joghatóságról rendelkező rendelet 1. cikk (2) bekezdése tartalmaz. A fentiekből következik, hogy az R. rendelkezéseit ezekben az ügyekben is alkalmazni

3 - 3 - lehet (például fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás, családi jog, szociális jog stb.). A polgári és kereskedelmi ügyek fogalmát az Európai Bíróság szerint elsődlegesen az R. céljaira és rendszerére, másrészről a nemzeti jogrendszerekből eredő általános elvekre tekintettel kell értelmezni. E fogalom értelmezésénél egyik érintett tagállam joga sem alkalmazható. A felek közötti jogviszony, illetve a kereset tárgya dönti el az ügy jellegét: ha a közhatalmi szervek közhatalmukat gyakorolva kerülnek jogviszonyba magánszemélyekkel, akkor az R. nem alkalmazható; ha viszont a közhatalmi szerv és a magánszemély jogviszonyára magánjogi szabályokat kell alkalmazni (vagyis a felek egyenrangúak, mellérendeltek),akkor az R. irányadó (C-29/76. számú ügy C-133/78. számú ügy). A fentiek alapján megállapítható, hogy az Európai Bíróság a polgári és kereskedelmi ügyek fogalmának meghatározásánál tulajdonképpen az általunk is használt közjog magánjog elhatárolását veszi alapul. Fontos kiemelni, hogy mindig a felperes keresetének tárgya az irányadó a polgári és kereskedelmi ügy fogalmának meghatározásánál. Ha az alperes védekezése érdekében esetleg közjogi kifogásokat is felhoz, illetve a bíróságnak a polgári jogvita eldöntéséhez előbb közjogi kérdésekben kell állást foglalnia, ez a tárgyi hatályt nem befolyásolja (C 266/01. számú ügy). A magyar jogban a kereskedelmi ügyek fogalmát nem használjuk; az R-ben azért szerepel önálló kategóriaként, mert vannak olyan tagállamok (például Franciaország), ahol a kereskedelmi jog önállóságát hangsúlyozzák. A tárgyi hatály meghatározásánál a megkereső bíróság kifejezés értelmezése is szükséges, mivel az R. a bíróság fogalmát nem határozza meg. A joggyakorlat szerint bíróságnak az olyan hatóságok tekinthetők, amelyek egy konkrét jogvitát a felekre nézve kötelező jelleggel döntenek el. E fogalom meghatározásból következik, hogy sem a választottbíróság, sem pedig valamely közigazgatási hatóság eljárásával kapcsolatos bizonyítás-felvétel sem tartozik a rendelet tárgyi hatálya alá. A magyar választottbíróságoknak amennyiben külföldi bizonyítást kell foganatosítaniuk valamely másik tagállamban a választottbíráskodásról rendelkező évi LXXI. törvény 37. (3) bekezdése alapján a helyi bíróságot kell megkeresniük a bizonyítási eljárás lefolytatása végett, ezt követően kizárólag a magyar állami bíróság fordulhat az R. szabályai szerint más tagállam bíróságához bizonyítás-felvétel teljesítése végett.

4 - 4 - Az R. 1. cikke 2. bekezdéséből következik, hogy a bizonyítás felvételre előzetes bizonyítás kezdeményezésekor is sor kerülhet, az olyan bizonyítás lefolytatása kizárt, amely nem bírósági eljárásban való felhasználásra irányul. Területi hatály: A tagállamok viszonylatában kell az R. szabályait alkalmazni Dánia kivételével. Dánia a rendelet elfogadásában nem vett részt, a rendelet nem kötelezi, alkalmazása rá nem vonatkozik. Megkeresés útján történő bizonyítás-felvétel (aktív jogsegély) Fontos szabály, hogy az R. lehetőséget teremt a bíróságok közötti közvetlen kapcsolatfelvételre, amely azt jelenti, hogy a megkereső bíróság közvetlenül küldi meg valamely más tagállam illetékes bíróságának (megkeresett bíróság) a kérelmet a bizonyítás felvétel céljából. Az R. 22. cikke alapján a Bizottság elkészítette azt a kézikönyvet, amely tagállamokra lebontva tartalmazza azon bíróságok listáját (az illetékességi területük megjelölésével), amelyek a bizonyítás foganatosítását végzik. Ez a polgári ügyek Európai Igazságügyi Atlasza nevű honlapon (www.europa.eu.int/comm/justicehome/judicialatlascivil/html) elérhető. Magyarországon az évi 13. tvr. 68. (6) bekezdése alapján az Európai Unió tagállamai viszonylatában a megkeresés teljesítése annak a megyei bíróságnak a székhelyén működő helyi bíróságnak (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróságnak) a hatáskörébe és illetékességébe tartozik, amelynek területén a meghallgatandó személy belföldi lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye található, vagy a lefolytatandó szemle tárgya található, vagy egyéb esetekben a bizonyítás legcélszerűbben eszközölhető. A bíróságok közötti kérelmek közvetlen továbbításában a tagállamok által az R. 3. cikke szerinti feladatokra kijelölt központi szervek főszabály szerint nem vesznek részt, csak kivételes esetekben továbbítják a megkereső bíróság kérésére az illetékes bírósághoz a kérelmeket. Kivételes esetnek tekinthető például, ha a megkereső bíróság számára valamely

5 - 5 - technikai hiba következtében lehetetlen az illetékes bíróság meghatározása a kézikönyvből, vagy, ha a megkeresett bíróság tekintetében hatásköri, vagy illetékességi összeütközés áll fenn, nem történt meg a kézikönyv megfelelő frissítése stb. A központi hatóság segítségét kértük például abban az esetben is, amikor a szlovák bíróság a megkeresést többszöri sürgetésre sem teljesítette, holott már több mint fél év eltelt a megkeresés átvétele óta. A kérelem formája és tartalma: A bizonyítás-felvétel hatékonyabbá tétele, egyszerűsítése és gyorsítása miatt az R. melléklete egységes formanyomtatványokat vezetett be a bíróságok közötti közvetlen kommunikáció gyorsítása érdekében. Az R. függelékében 10 különböző formanyomtatvány található, ezek a jogsegély keretein belül zajló kommunikációt egyszerűsítik. Az A formanyomtatvány kitöltésével lehet kérelmezni valamely más tagállamban bizonyítási cselekmények lefolytatását, illetve foganatosítását. Valamennyi nyomtatvány az összes tagállami nyelven letölthető az internetről, ezért nincs szükség a fordíttatásukra. Az A formanyomtatvány 11. pontjában szerepel az ügy jellege, tárgya, valamint a tényállás rövid ismertetése, illetve a végrehajtandó bizonyításra vonatkozó adatok. Amennyiben ezen adatok részletes megadása szükséges, mellékletként is lehet ezt csatolni és célszerű csak ezt a részt fordíttatni a megkeresett bíróság által használt nyelvre. Az R. 5. cikke szerint a bizonyítással kapcsolatos kommunikáció során főszabály szerint a megkeresett tagállam hivatalos nyelvét kell használni mind a formanyomtatványok kitöltése, mind a hozzá csatolt iratok fordítása tekintetében. Amennyiben az érintett tagállamnak több hivatalos nyelve van, a bizonyítás-felvétel foganatosításának helyén használt hivatalos nyelvet, illetve nyelvek egyikét lehet alkalmazni. Valamennyi tagállam köteles legalább egy olyan nyelvet kijelölni, amely az Európai Unió hivatalos nyelvei közé sorolható, és amelyet a bizonyítással kapcsolatos kommunikáció során hajlandó elfogadni. Magyarország a magyar nyelv mellett az angol nyelvet jelölte meg. Elsősorban az osztrák és német bíróságok élnek is ezzel a lehetőséggel, tapasztalataim szerint a megkereséseik nagy részét angol nyelven küldik meg.

6 - 6 - Az iratok fordításáról minden esetben a megkereső bíróság köteles gondoskodni, amennyiben helytelen fordítást alkalmaz (nem a megfelelő nyelvet választja), az R. 7. cikk (1) bekezdése alapján ezt a megkeresett bíróság a kérelem átvételéről szóló visszaigazolásban ( B formanyomtatvány 6.2. pont) jelzi. A kérelmek továbbítása és átvétele A kézikönyvben megtalálható, hogy az egyes tagállamok milyen továbbítási módot (posta, telefax, stb.) jelöltek meg, mivel az R. 6. cikkének rendelkezése lehetővé teszi minden olyan eszköz igénybevételét, amely az átvett és küldött dokumentum tartalmának megegyezését biztosítja. A megkeresett bíróságnak a kérelem érkeztetésétől számított 7 napon belül a B formanyomtatványon kell visszaigazolást küldeni a megkereső bíróságnak. Ha probléma adódik, ezt a B formanyomtatvány 6. pontjában tüntetik fel. Ha a kérelmet nem az illetékes bírósághoz küldték meg, az átvevő bíróság továbbítja az iratokat saját tagállamán belül az illetékes bírósághoz és erről az A formanyomtatványon (14. pont) tájékoztatja a megkereső bíróságot. Például, ha egy német bíróság a Berettyóújfalui Városi Bíróságnak küldi meg a bizonyítás felvétel iránti kérelmet, a Berettyóújfalui Városi Bíróságnak az A formanyomtatvány 14. pontján szereplő tájékoztatással egyidejűleg kell a kérelmet a Debreceni Városi Bíróságnak, mint a megyei székhely szerinti városi bíróságnak továbbküldenie. Az iratokat átvevő bíróság továbbítási kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az illetékes bíróság ugyanabban a tagállamban található. Amennyiben a dokumentumokat más tagállamba kellene továbbítani, az iratokat az átvevő bíróság a megkereső bíróságnak visszaküldi. A C formanyomtatványt akkor kell alkalmazni, ha a kérelem azért nem teljesíthető, mert nem tartalmaz minden, a 4. cikk értelmében szükséges adatot. A C formanyomtatványon legkésőbb a kérelem átvételét követő 30 napon belül kell a megkereső bíróságot tájékoztatni és felkérni a hiányzó adatok pótlására. Az R. nem tartalmaz arra vonatkozóan szabályokat, hogy mi a teendő akkor, ha a megkeresett bíróság a kérelem átvételéről a visszaigazolást nem küldi meg. A bizonyítás felvételre vonatkozó ügyek tanulmányozása során észleltem például, hogy a Franciaországba irányuló megkeresésnél a májusban átvett kérelemre semmilyen

7 - 7 - visszaigazolást nem küldött a francia bíróság, azonban októberben teljesítette a megkeresést. Egy másik esetben a szlovák bíróság a megkeresést a magyar bíróság ismételt megkeresésére sem teljesítette, ezért az R. 3. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a központi szervhez (KIM) fordult a magyar bíróság. A kérelem teljesítésére vonatkozó általános rendelkezések Az R. 10. cikk (1) bekezdése alapján a megkeresett bíróság a bizonyítás-felvételére irányuló kérelmet haladéktalanul köteles teljesíteni azzal, hogy az R. egy konkrét határidőt is meghatároz: 90 nap. A határidő kezdete az a nap, amikor a megkereséssel kapcsolatos kérelmet az illetékes bíróságon érkeztetik. Az R. nem tartalmaz szankciót a kitűzött határidő túllépésére, azonban a megkeresett bíróságnak a B formanyomtatványon a késedelem okának, illetve az elintézés felételezett időtartamának feltüntetéséről tájékoztatnia kell a megkereső bíróságot. Amennyiben néhány hónapon belül semmilyen visszajelzés nem érkezik a megkeresett bíróságtól, célszerű tájékoztatást kérni, ha ez is eredménytelen, a központi szerv segítéségét kérni. A 11. cikk szabályozza az eljárásban résztvevő felek, illetve képviselők jogát arra, hogy a bizonyítási eljárásnál jelen legyenek, a bizonyítási eljárásban részt vehessenek. A megkereső bíróságot képviselő személy esetében ugyanezt a jogot a 12. cikk rendezi. A megkereső bíróságnak az A formanyomtatványon kell tájékoztatnia a megkeresett bíróságot arról, hogy a felek, illetve esetleges képviselőik jelen lesznek-e, illetve kérik-e részvételüket a megkeresett bíróság előtti eljárásban. Amennyiben igen, a megkeresett bíróság az F formanyomtatványon értesíti a feleket és esetleg képviselőiket a bizonyítás-felvétel időpontjáról, helyszínéről, valamint adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett részt vehetnek az eljárásban. A megkeresett bíróság az aktív jogsegély során a saját joga alapján, a lex fori elv szerint jár el. Az E formanyomtatványt különös eljárásra és/vagy kommunikációs technika használatára irányuló kérelem esetén kell kitölteni. Az A formanyomtatvány 11. pontjánál az ügy jellege, tárgya meghatározásának azért van jelentősége, mert a megkeresett bíróság megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha az nem esik az R. tárgyi hatálya alá.

8 - 8 - E pont kitöltésekor az információs szolgáltatásnak olyan részletességgel kell bírnia, hogy a megkeresett bíróság döntést tudjon hozni a kérelem teljesíthetősége tárgyában. Egyértelműen meg kell azt is határozni, ha egy személyt peres félként, vagy tanúként szükséges meghallgatni. A román bíróságtól is érkezett olyan megkeresés, amelyből nem volt egyértelmű, hogy a gyámhatóság útján környezettanulmány készítését, vagy helyszíni meghallgatását kérik-e az alperesnek a lakóhelyén a konkrét körülményeire is. A magyar bíróság a C formanyomtatványon kér további kiegészítő információkat a kérelem teljesítésére. Fordított esetben előfordult, hogy a magyar bíróság a német bíróságot környezettanulmány elkészítése céljából kereste meg. A német bíróság a C formanyomtatványon tájékoztatta a magyar bíróságot, hogy a német jog alapján a bíróság a kért környezettanulmányt nem tudja elvégezni, csupán az alperest tudja felszólítani, hogy a megfelelő adatokat adja meg. A tájékoztatás kiterjedt arra is, hogy ennek megtagadása esetén kérhet a bíróság a német adóhivataltól adatokat és amennyiben ismert, a munkaadótól felvilágosítást, további nyomozást azonban a családügyi bíróság polgári bíróságként nem végezhet. Tapasztalataim szerint a legkészségesebben a német bíróságok járnak el, volt olyan, hogy az alperes lakcímét is felkutatták, vagy ha többszöri idézésre sem jelent meg, a német bíróság az új időpontra a meghallgatni kért személy elővezetését is elrendelte. Az A formanyomtatvány a végrehajtandó bizonyítás pontjában csak a tanú meghallgatásáról szól a végrehajtandó bizonyítás körében, a tanú fogalmát azonban ebben az értelemben autonóm módon kell meghatározni, és e körbe sorolható valamennyi olyan személy (felek szemletárgy birtokosa), akiknek meghallgatását kérelmezik a szakértő meghallgatásának kivételével. Amennyiben a bizonyítás felvétel tárgya a szakértő meghallgatása, célszerű ha azt az A formanyomtatvány pontja alatt adják meg, ezáltal egyértelművé válik, hogy nem tanú, hanem szakértői minőségben kell foganatosítani a meghallgatást. A meghallgatandó személy nevének és lakcímének az adatait pontosan kell

9 - 9 - feltüntetni. Amennyiben a megadott lakcímről ismeretlen, vagy ismeretlen helyre költözött jelzéssel érkezik vissza a megkeresett bírósághoz az idézés, a tagállami bíróságok többsége hivatalból megkeresi a központi nyilvántartó szervet az idézhető cím közlése iránt, ez azonban nem kötelességük. A bizonyítás tárgya: A megkereső bíróságnak pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen kérdéseket kell feltenni a meghallgatandó személynek, illetve a tényállást, amelyre vonatkozóan az adott személy meghallgatása szükséges. Az R-ben a felsorolás vagylagos: ha a kérelem konkrétan tartalmazza a kérdéseket, nem szükséges a tényállás pontos ismertetése, mert a megkeresett bíróság kellőképpen informálva van az üggyel kapcsolatos tényállásról. A konkrét kérdéseket célszerű úgy feltenni, hogy ne kelljen a teljesítés után ismételt kérelmet előterjeszteni. A kérelemben a magyar bíróságoknak fel kell tüntetniük a saját nemzeti jogukon alapuló vallomásmegtagadási okokat (Pp ), az osztrák bíróságok például azt a gyakorlatot követik, hogy a tanú esetében a vallomástétel megtagadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is megküldik a megkeresés teljesítéséhez. Az R. 11. cikk (1) bekezdése alapján a vallomástétel megtagadására a kihallgatandó személynek mind a megkeresett bíróság, mind a megkereső bíróság tagállamának nemzeti joga alapján is lehetősége van. A megkereső bíróság azonban nem kell, hogy előre vizsgálja azt, hogy a megkeresett bíróság nemzeti joga érdekében az érintett személyre vonatkozóan fennáll-e valamilyen vallomástétel megtagadási ok. A megkeresett bíróság a kérelmet saját nemzeti joga alapján teljesíti. Egyéb bizonyítások (szemle, okirati bizonyítás) A külföldön található szemletárgyak beszerzése, megtekintetése legcélszerűbb módjának kiválasztása során számos körülményre figyelemmel kell lennie a megkereső bíróságnak. A technikai eszközök alkalmazása széles körben igénybe vehető. A megkereső bíróság előtti bizonyítás-felvétel során sincs akadálya például webkamera alkalmazásának, amely a megkereső bíróság számára közvetlenebb benyomásszerzést tesz lehetővé. Önkéntesség hiányában nincs mód a közvetlen bizonyítás felvételre, a szemletárgy megtekintetésének megakadályozása egyéb eljárásjogi következményeket vonhat maga után.

10 Az okiratok vonatkozásában megjelenthet külföldi elemként a külföldön fellelhetőség, valamint a külföldi hatóság általi, vagy külföldön történő kiállítás. Okirati bizonyításra irányuló megkeresés esetén meg kell nevezni azokat az okiratokat, amelyek megvizsgálását kérik. A kérelem teljesítésének elutasítása Az R. 14. cikk (2) bekezdése pontosan felsorolja azokat az okokat, amelyek esetén a személyek meghallgatására, vagy egyéb bizonyítási eszközök végrehajtására irányuló kérelmet nem kell végrehajtani. Amennyiben a megkeresett bíróság az itt felsorolt okok valamelyikére hivatkozással tagadja meg a kérelem teljesítését, erről a H formanyomtatványon a kérelem átvételét követő 60 napon belül kell tájékoztatnia a megkereső bíróságot. Az R. nem tér ki a megtagadással kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat kérdésére. Ezekben az esetekben fordulhat a bíróság a központi szervhez, illetve igénybe veheti a belső jogorvoslati lehetőségeket, amennyiben a megkeresett bíróság államában mód van erre. A kérelem teljesítését követő eljárás A megkeresett bíróság a kérelem végrehajtását követően haladéktalanul megküldi azokat az iratokat, amelyből a kérelem teljesítése kitűnik, illetve az iratokkal együtt megküldi a H formanyomtatványt, melyen igazolja a kérelem végrehajtását (R. 16. cikk). Költségek Az R. 18. cikk (1) bekezdése alapján a bizonyítási-felvételre irányuló kérelem teljesítéséért illetéket, vagy költségtérítést követelni nem lehet. A megkereső bíróság költségmegtérítési kötelezettsége azokban az esetben áll fenn, ha az R. 18. cikk (2) bekezdésében említett kivételek valamelyike alkalmazandó. E rendelkezés a szakértők és a tolmácsok díjának, valamint az R. 10. cikk (3) és (4) bekezdésének alkalmazásából eredő költségek megtérítéséről rendelkezik. Az R. 10. cikkének (3) bekezdése arra az esetre vonatkozik, amikor a megkereső bíróság azt kéri, hogy a kérelmet speciális formában teljesítsék, a 10. cikk (4) bekezdése pedig a korszerű távközlési technológiák alkalmazását szabályozza a bizonyítás felvételnél. A

11 tanúknak járó díjakat e rendelkezések nem említik. Az Európai Bíróság a C-238/09. számú ügyben február 17-én kihirdetett ítéletében megállapította, hogy az R. 14. és 18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a megkereső bíróság nem köteles a megkeresett bíróság részére a kihallgatott tanúnak járó tanúdíjra előleget átutalni, vagy a tanúdíjat megtéríteni (a tényállás szerint a lengyel bíróság egy ír bíróságot keresett meg tanú meghallgatása tárgyában. Az ír jog értelmében a tanú csak akkor köteles megjelenni a bíróság előtt, ha előzőleg megfizetik részére az utazási költségeit. Az ír bíróság csak azt követően volt hajlandó teljesíteni a tanú meghallgatását, ha a megkeresett lengyel bíróság a tanú meghallgatásával kapcsolatos 40 eurós összeget átutalta). Debrecen, december 01. napján Dr. Dzsula Marianna európai jogi szaktanácsadó

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁHOZ

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSÁHOZ (A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő,

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó bírósági titkár 2015. Törvényszék székhelyén működő járásbíróság titkáraként gyakran szembesültem

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A Tanúmeghallgatás iránti megkeresés és a Tanúmeghallgatás közvetlen foganatosítása a megkereső

A Tanúmeghallgatás iránti megkeresés és a Tanúmeghallgatás közvetlen foganatosítása a megkereső A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK RENDELETE alkalmazása során felmerülő gyakorlati kérdésekről A Tanúmeghallgatás iránti megkeresés és a Tanúmeghallgatás közvetlen foganatosítása a megkereső bíróság

Részletesebben

Egyesült Királyság. 3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Egyesült Királyság. 3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Egyesült Királyság Anglia és Wales 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által?

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

Külföldi elemet tartalmazó polgári peres eljárások elhúzódásának okai és megoldási javaslatok

Külföldi elemet tartalmazó polgári peres eljárások elhúzódásának okai és megoldási javaslatok Külföldi elemet tartalmazó polgári peres eljárások elhúzódásának okai és megoldási javaslatok I. A perek elhúzódása miatti kártérítés a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon Az Európa Tanács 1950. november

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések Tartalom Joghatóság Hatáskör (hatósági jogkör) Hatáskör-elvonás és átruházás Illetékeség Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálat áttétel Ideiglenes intézkedés

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Online alternatív vitarendezés

Online alternatív vitarendezés Online alternatív vitarendezés Szőke Gergely László XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások 2010. április 16. Az online vitarendezésről Fogalma Alternatív vitarendezési megoldások részben

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

T/2593. számú törvényjavaslat. a szabálysértési jogsegélyről

T/2593. számú törvényjavaslat. a szabálysértési jogsegélyről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2593. számú törvényjavaslat a szabálysértési jogsegélyről Előadó: Dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. március 1 2007. évi... törvény a

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL

EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL EGYEZMÉNY A JOGHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL Ezen egyezmény Részes Felei, Azzal az óhajjal, hogy megerősített igazságszolgáltatási együttműködés révén elősegítsék a nemzetközi kereskedelmet és a beruházásokat,

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

Európai egyezmény a külföldi jogról való tájékoztatásról. és kiegészítõ jegyzõkönyve

Európai egyezmény a külföldi jogról való tájékoztatásról. és kiegészítõ jegyzõkönyve Európai egyezmény a külföldi jogról való tájékoztatásról és kiegészítõ jegyzõkönyve 1 Official version: European Convention on Information on Foreign Law / Convention européenne dans le domaine de l information

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

Tisztelt Bíróság! keresetet

Tisztelt Bíróság! keresetet 1 városi Törvényszék Budapest Tisztelt Bíróság! Kívüljegyzett dr. Sepsi Tibor Lajos egyéni ügyvéd ( ) az F/1. szám alatt csatolt meghatalmazás alapján Kovács Ildikó felperes ( ) képviseletében eljárva

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben