Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö"

Átírás

1 XXV éyfolym CSEnDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI M O H Á C S T L A J O S SZÁZADOS 'Ull1hq es IJI4Ol"J BUDAPEST I ker BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjelenik mlndehhó 1-en ös 15-én Et6t1zetesi r: I::g6n évre 12 peng6 ''évre 6 pengö Hi8Z8k egy lstetiben hwek egy hwbnj Hinek egy i!tefli {jrök ;gugbott Amen Hi3zek MgyTorndg jeltámdásábn A gyermek krácsony Mikor egész évi kemény küzdelem után mi meg lett férfik krácsony közelségét érezzük s belop kodik lelkünkbe ennek csodáltosn szép ünnep nek vrázs mikor zon kpjuk mgtmkt hogy betlehemesek primitlv énekén elérzékenyedünk s z egyszerű hmisk gyermekbngok mélyebb húro kt rezdítenek meg bennünk mjnt világ leghíre sebb operájánk legművészibb muzsikáj mikor deresed6 - és deres - hjjl fenyöágk együgyű dfszeivel bibelödünk szinte gyermeki örömmel ebben l mi felbuzdult hitünkben és örömünkben gyer mekkor krácsonyi emlékei kelnek évról-évre újbb életre Mert milyen hittel és örömmel várj gyer mek kis Jézus születését olyn hittel és örömmel várj mjd egész életén át felnövekedett ember Krisztus születését H gyermekkor krácsonyi bn hitet tisztességet emberségességet láttuk és tnultuk megtláljuk mgunkbn ezeket kincse ket későbbi krácsonyokon is Az egész életen át mert gyermekkor érzésvilág kimeríthetetlen for rás z ember számár Krácsony Gyermek ünnepe s hogy késöbb sem vonhtjuk ki mgunkt régi érzések és örö mök színes világából zt nnk köszönhetjük hogy gyermekkor benyomásitól emlékeitől és tnítá sitól soh elszkdni nem tudunk M még ngyon sokn élünk kiknek gyermekkori krácsonyib sem ágyúi< dörgése sem társdlmi és gzdsági tüjekedések ridój nem hsított bele de már sokn vnnk kiknek gyermeki krácsonyvárását ezek dörgések és morjlások megrisztotlák es ngyon sokn elszomoritón sokn vnnk gyermekek mostni krácsonyon kiknek Jézusk-váró hite és öröme ngyok tengernyi nyomorúság de sokszor zullöttsége és elesettsége mitt nem vlik vlór Ezek z örömtelen gyermekek föld legszánn dóbb teremtményei Emberi törvénnyé vlósággá kellene érlelni hogy minden gyermeknek minden év ben leglább egyetlenegyszer: krácsony finnepén öröme legyen bogy ebből z örömből ztán kisrjd jon benne jószándék hite és krás H egész éven át gyötrelmes és örömtelen sorsú is földi jvkbn vgy lelki erőkben szegény szülök gyermeke ezen z egyeuen estén: Jézusk jöttén öröme legyen mert ('un gyermeki örömön épill fej z egész krisztusi szándékú vijágrend Sivár örömtelen gyermeki krá csonyok nyomán z ember kilkulásától jót nem I TeleIon : Pott8krekpen:dítr' csekkszm': várblunk H nincs z ember tlp ltt gyermek kori hit szines álomvilágánk pillére gyermek kori örömök vissrcsilingelö kcgás üres és ke seru lélekkel indul neki z életnek s ezt z ürességet már késöbbi sikerek és örömök teljesen betölteni nem tudják H pedig még késóobi örömök sem virligznk ki z életből z ilyen sorstí embernek nincs mibe kpszkodni megkövesiti mindennpi lét szürke gondtömege s mert nincs mi érzésekben z emberi közösséghez fűzné tgdój és rombolój lesz ennek közösségnek minek z lpjit pedig Krisztus születésénél keu keresnünk Forduljunk hát most krácsony ünnepén min den meleg érzésünkkel és gondoskodásunkkl gyer mek felé A mgunkénk djunk meg minden örö möt mit csk dhtunk Nem nnyir z jándé kok mértékén és mennyiségén múlik ez mint hitet teremtő békességen és nyuglmon mivel gyennek Jézusk-várását körülvesszük Szülők h z éjet bji és furcssági szembe is állítj Öket egymás sl ezen z egy ünnepen álljnk kár lemondássl is egységessé kovácsolt érzésekkel gyennek mellé Teremtsék meg számár leglább ezt z egyetlen z vrtln tiszt gyermeki örömöl Ne zvrják meg hitében és csodvárásábn örömében mert 82t veszik el tőle mit soh többé z életben sem pénz zel sem verejtékkel sem semmivel p6tolni számár nem tudnk s h fehet h tehetjük lássuk meg ezen z ünnepen mások gyermekét is Azt kinek nélkü lünk nem lehetne Jézusk-várás Aki mi támo gtásunk nélkul bidegbe ébséghe és eldurvull örömtelenségébe veszí lelkű szülők közönyébe tené krácsonyi csodvárását Nincs igzibb és teljesebb emberi jóérzes mint gyermeknek szer zett öröm látás Minden simogtás minden szem cukork legpróbb színes fény mivel gyermek szeretetre áhltozó kis lelkében örömöt fksztu'1k ezerszeres jutlmt kp mikor könny helyett k ("gas tükrözi be gyermek szemét Aki cgys7e r ezt rgyogó tlikröt odvrázsolt egy gyennek sze mébe soh nem fogj elfelejteni csillogását Tudjuk hogy bjtársjnk nem mennek el kö zömbösen z emberi gondok muett s hol lehet segí tenek Adtokkl tudnánk igzolni hogy nem egy örs emberséges szivét példánk vehetdé társd lom kármelyik rétege és intéménye s hogy most mégis msok-segltéséről szólunk z kiemelten gyermekért történik Legyen csendőrök mások segítése krcsony ünnepén elsősorbn gyermeké ki árttlnságábn hitében és szeretetre áhitozásá bn ember-létére is nnyir hsonltos gyer rnk Jézushoz

2 746 A közszükségleti cikkekkel kpcsoltbll elkövetett bülltetelldö cselekméllyek Irl: ZSOLDOS BENő nr A 1935 CSENDORSGI LAPOK kir itél6tábli biró csondörségi Lpok" olvsóink z tulnyomó ré& mely n kulönbózö nyomozási cselekmények tel jesitésevel gykorltilg fogllkozik sok esetben jöhet olyn helyzetbe hogy egyes visszélések nyomotás f o lymán már cleve tisztábn kell lennie ul hogy z úgynevezett közszükségleti clkkek s 8% átlgos wehj stonyok szempontjából közönséges szükségletek mér tékét túlhldó ú Q fénygzési cikkek között hogyn kell htárt megvonni s minö ténykedések folytán lé tesiilnek közszükségleti cikkekkel kpcsoltbn olyn büntelendö cselekmények melyeknek elbírálás tényállás keuö kinyomozás után - büntetóbíróságok feldtáv válik Hogy mindermspi életben áltlánosságbn mino cikkeket nevezzük kö?5zukségleueknek zt ft vló élet tel jól imeros olvsóink előlt szükségtelen bővebben reszleteznünk Az 1923 elo'i november hó 6-án T 367/ 171 sz kidotl igzságügymlniszteri utsítás szerint közs2ukségleti cikk ltt törvény nyuvám'lón olyn közöm!ég es közszükeegleti tárgykt kiván erteni melyekre z átlgos életviszonyok közt élö ember min dennpi életében és fogllkozásábn közönséges szük ségleteinek kielégílése végett áltlábn rászorul A min den emberre kiterjedö els5rendü életfenntrtsj szükség letek mindenesetre rendes élelmezéi ruházkodási lkitsberendezési tárgyk fütöoygok munkeszközök december 22 sáboz sz;ukséges vlmint minden ilyen cikk elöállitá De már például z nyersnygok és félgyártmányok ék ruház élelmezési cikkek közül különböző csemeg kodsi cikkek közül drág nygból például vlódi t csipkéböl lyemböl bársonyból készwt vlmin pi z pedig sorából tárgyk si rendezé lkásbe ek perecikk tárgyk fényűzés i cikkek foglm iprművészeti lá esnek úgyszintén routárgynk ritkságok éksze rek s zok 8 trgyk is melyeknek rendeltetése tisztán fényü%6 szórkozttás Olvsóink tájékozttásár szuk ségesnek trtom ehelyütt felemliteni hogy irllnydó birói joggykorltunk z idok folymán közszükségleti cikkeknek minösitette felmerült vitás esetekben p o hizi mérleget szeszt z rnyt (mert ez z állm nk bitt'lp és teljesítőképessége szempontjáb61 nélkülöz hetetlen) továbbá z ezüsténnéket távirdák és táv beszélök felszereléséhez szükséges porcelián hrngszige telőkel tejszínhbos csokoldét nöi csipkegllérl szivrt stb és A fentebb hivtkozott miniszteri utsitás kul ön ki emeli hogy nyilvános étkezési üzemekben kiszolgált tott olyn étel- és itlnemüeket melyeknek fogysztás z átlgos élelviszonyoknk megfelelő háztrtásokbn 15 áltlnosn szokásos (igy killönösen leves főzelék feltétlel és közönséges tészlneműek) még kkor i s közszükségleti cikkelrnek kell tekinteni h uokt pénzügyi htóság áltl fényűzési vállltnk nyilvání tott üzem szolgálttj ki s en-e vló tekintettel fény ütési forglmi dó lá esnek A közszükségleti cikkekkel elkövetett büntetendö cselekmények között leglenyegesebbek z ú n árdrágitó visszélések melyekről z évi xv l-c rendel ke- Ezeréves szép htárunk Mit sóvárn uwzuá-runk JfutMUk meg (l vilá!pujk Millió -Z'Ít! izzó lénye VéS!l(l: égesse z égre Mgyror8::ág drág képét Mementókétlt hdd láths;ák S jusson 6s;:ükbc guág Mikor testét 3zéj;el tépték Szívek útján lélek szárnyátl 'sz entkróc8 011 Y éjskájálll mgyr jöjjön tjt1letl/ Ahndeu 2szkru fel Ontln délnek S=el1tkrácsony éjszká/án Szi:ook rl-tjáu3 lélek szárnyán &umtkrác8ony éjnkájól1 Npnyugtról NlJpk-eletre Ahol rlmágb tcmett' 6 ' Vw-ö mgyr /enyók é inek Mil1den -mgyr jöjjön 11elenJ Át rónán völgyön hgyffn Fel úzknk 01'UIO" délnek Npllyugtr61 Npk-e18tre AhoZ rub8ágb temotve V6ri!6 mgyr feny6k éhlok OSANYI KAROL Y g =izdo Ili' Templombll voltunk JŐ;!ŐII tlelem mien mjjgyr AIn csodát lenni ""r Seiuek útjáf1 lélek szárnyon 9ó szívünk rá11j01l tooo ArcO tui óujon nem "6m rsoh<t C84k rcgí 8Zip htáron Aki mg yr Lót t gl ;öjj6n mind el égő 8ZiuBinkkel Dí: d8'ük vérző lák4t Irt: lleöth\' liauian százlos N em szemtql-szemben "ló hrcbn jutott unk z ellenseg kezébe hnem hitvány S?ó!zegés fqlytán A ngy hrcnk kkor már vege volt és ml od vártuk mepvrodott élet tisztul ását Tele s0n hrcok emlékeivel és ggodlornml Vjudott Vl"g csk zok llitták előre születést kik évek o bábskodtk Amzok hát biztos kézzel dolgoztk ldl kábujtbn néztük z eseményeket Mikor ztán : l s

3 1935 december 22 CSENDőRSGI LAPOK zik Ennek törvénynek htály z hó IS án elteltével történt életbelépóst61 megszünt XXXII L-c 21 ugyn 1920 évi július számított három év 1923 zonbn zt z évi Q törvényhozás további lntézkedé séig- meghosszbbított A hivtkozott lptörvény meghtározás szerint ártúllepést követ el z ki közszükségleti cikkért tör vény értelmében erre jogosult htóság részéről megsz bott vgy megengedett legmgsbb árnál mgsbb árt követel köt ld vgy fogd el vgy ki közszük ségleti cikket nyereséget célzó továbbeldb végett legmgsbb árnál Dlgsbb áron vásárol deu árt vgy egyéb euens201gálttást követeljen Leg felsőbb bir6ságunk idevontkozó álláspontj szerint "követel" szó z 1920 évi XV L-c lklmzás szem pontjilból nem zt jelenti minth z árnk lku eredmé nyének kellene lennie melyböl z illetó engedni nem hjlndó hnem ejég már z olyn puszt kijelentés is mely szerint vlki közszükségleti cikk árát meg engedettnél mgsbb árr mondj Az árknk ki rktb történt kifüggesztése pedig z Ilyen puszt ki jelentésnek htályávl bir Ami ztán törvény áltl megkivánt s méltá nyos hsznot meghldó nyereséget illeti ezt Uletóen Ennél pontnál legfelsőbb bíróságunk mr kimon dott hogy mosl megjelölt bg:ncselekményt tettes fentebb nem tájékozttó lírtúllepése hnem méltányos hsz not meghldó nyereség elérése áltl követi el Büntető gáltánál legelsóorhn zt kell z eljáró htóságnk szemügyre vennie hogy z árut mekkor tennelési el6- jogi következmények nélktn követelheoo tájékozttó árnál mgsbb ár b ez többlet nem nyereség vgy nyereség ugyn de méltányos bszontöbblet Aruuzsoránk minősíti z 1920 évi xv törveny cikk (1 2 p) btinvádl eljárá'i lá vonl egyénnek zt cselekményét bogy olyn közszükségleti cikkért melynek legmgsbb árt htóság nem szbt meg olyn árt vgy egyéb ellenszolgálttást követel köt k i vgy fogd el mely - tekintettel z elóállitási vgy már hivtkozott igzságilgymjnizteri utsitás zt mgyráztot dj hogy z ilyen nyereség viz;s álulási vgy beszerzési ugyszlntén minő és milyen ösz szegü egyéb költség terheli különösen forglomb hozó áltlános üzleti vgy üzemi köjtségeiból z Hletó árur mennyi esik (úgynevezett regie-tétel) és mindezeknek lesziunitás után forglomb hozó jvár milyen h Szon muttkozik és ez H hszon tekintetbejövö gzd sági körűlmények (kockázt mértéke z árur tot'ditott munk értéke z esetleges üzemi veszteségek fedezée stb ) együttes figyelembedtelévet megbbldj-e mél termelési metöleg beszerzési és egyéb költségekre vlmint z összes egyéb körülményekre kmönösen tállyosság szerint roegengedbetö gzdsági becslése más áru árávl vgy tájékozttó árrl vló felületes összehsonlítás A méltányos hszon megáll elet viszonyir is - méttányos meghldó nyereséget fogll mgábn hsznot mértéket Egyáltlán nem elegendő tehát z iliet5 cikk áránk áltlános meg Fontos tényálldéki elem tehát bűncselekmény fennforgásánk megáltpítbtásánál z hogy tettes kérdéses közszükségleti cikkért vlóbn meg nem enge- pitásábn z elöáuítási vgy tennelési beszerzési (elszbditók" "bevonultk" területeinkre nekunk kodv nézte elhelyezkedéstinket és bizonyár nem értett biztonságbn ezentúl b igzolásunk végett z on;lzág másik végében székelö hdteslprncsnokságukon meg jelenünk hol megfelelő igzolványt fogunk kpni ngy elfordult csioportunk városk tisztjeinek ezt mondták: csk kkor járhtunk Semmi okunk nem volt z jánlt tisztszándékusá gábn kételkedni és egy esös májusi hjnlod vont egyik kocsij velunk telt meg Amikor elindultunk lépcsőkön elöl is hétul is hosszú szuronyú ktonák ug ráltk fel Szoktln és bántó volt A legközelebbi n gyobb városnál hsonló csoport cstlkozott hozzánk és mive ft bdlcslprncsnokság székhelyéig jutottunk ki lenc kocsi volt lele tisztekkel s kkorár már tudtuk zt is hogy z igzolványért 'ló utzttás csk ürügy volt Egyszerűen foglyoknk nyilvánították fl csoportqt Kél tvsz sc telt el mikor e városból véresen szétszór tn és kétségbeesve menekültek hegyek közé zok kik most idehoztk bennunket Amit kkor és &zelótt is soh megtenni nem tudtk most így érték el A vrosbn z én csoportomnk már nem jutott hely ldshol csk törvényszéki fogházbn Soh kese rbb érzés mint mikor 8- htlms vslt kpun kopál' köves udvrr betereltek és fogbz blkiból mosdt ln kócos sötétrcú -rbok üdvözöltek- vigyorogv - Ezentúl etek lesznek "bjh-társk! - mondt z egyik Gr Tegnp még egy rgyogó bdsereg vezetöi vol tunk me!lunkön bátor helytállások medálifuzére és félórávl rkezésunk után m vsrcsos blkok mö götti lkók lettünk Más hely nem jutott mondták A't ör z jtóbn bmeszkodolt fegy\'erére támsz- és egyéb költségeket olyn összegben kell z utsítás sze rint számitásb venni mennyibe forglombhozónk semmit szótlnságunkból Azt meg egyenesen multsá gosnk tlált mert nevetett mikor Ngy János fő hdngy úr sárg prolis ezred vskoronás löhd mére cspv ökleit gyűrűjéböl ágy felé sze Ez éjjel senki Se ludt közülünk Másnp reggel idegen szó kergetett z udvrr számbvételbez és hogy könnyebben értsilk z idegen nyelvet korbács kígyózott z őr kezében Ngy János főhdngy úr véres szemekkel ugrott voln neki gy láztr h nem fogjuk le Reszketett és mint részeg állott sorbn z udvron Ott egy tisztnek kezében ugynz volt A legidősebb közüjunk hozzálépett ki gyulldt rccl és figyelmezlette bogy ez bánásmód megszégyenítése ktonnk z úri felfogásnk és A tiszt hrsogv nevetett szvib ElliS! kezdve négy hónpon át mrdosták bennünk lelkel Kegyelem-szlmán tértilnk z éjszkánkr nem Jutott tkrltásr más mint mgunk Ktonzenek rok járták várost hrogott trombit és búgott ngydob hogy jól hlljuk Hir csk tö1l1k jött Idegen kpun be nem léphetett A zlló mdár e1kerüjt felet tünk szél Szólni nem tudott csk hrngszó jött kulvllágb61 Százn&l többen voltunk M udvrbn melyne k csu psz ötméteres fli csk tenyérnyit engedtek z égbó1 számunkr A hzmenö fellegeket is csk pulntr láttuk de nnál tovább fogbáz másik épületé nek ft l kóít kiknek ugynkkor kellett sétálni mikor cso port unknk s kiktől csk egy dr6tkerités -á}sztlt el

4 1935 CSENDöRSeGl LAPOl{ HS (u!ánpót (Ol'glombhozQs idöpontjbn kerűlnene"( hisi költség) A most uírgy'llt áruusorn vd)811k eseebcl mcgllpltás joykorltunk stel"int - bgnög 1 rt tulmgus r kö\lelélée mr mgábn f;:zemponlojb6 hogy l elegtndö es etekioletben teljesen közombö 8r n illető tettes később 8% eredetileg követelt r helyett nál keve:;ebbel is beérte Az ügyneve:l;etl munkbéruz90r foglmat z idézett lön'ény 1 *-ilnk 3 pontj kként hb me bogy tettes közszilkseglet trgyul c buncselekménvnél kt' él dés szolgáló munkieljesitésre vontkozó sze mint munkd6 kát mint munk8\'lljo mslk fel szorult helyletének kibumálásá\ll olyn ellenszolgált tást követel köt ki vgy fogd d mely - tekintettel EU összes körulményekre különösen gzdsági élet vi szonyir is -- sját szolgálttánk ertékét szembt> tűnöen ránytlnul meghldj Fontos tényálldéki elem tehát munk béruzorá nt ls z úgynevezett szorult helyzet (ennforgás mi kor tebát JU iiielö Iéi közs1iukmglet t:irgyliul swlgaló munkteljesítésre \'ontkozó szertödés feltételeit nyo msztó nygi körülményei kölött r nbve súlyos es esetleg nygi romlását is elöidézhető kikötések mellett is kénytelen elfogsdni ldevontkow bitói joggykorl tunk szetinl z idé2ett tőr\'eny helyesen említett storult helyzet llt nemcsk z nygi hnem minden más kéyszerhelzetböl előállott oly szorult helyzet ls ér tendó mely csk m90k szkszerű munknjánk igénybe \!étclével mntethetis meg A m kir Kúri munkber uzsorát á\lpit meg bbn 8Z esetben ls mikor mujlks d6 m unkvállló lprs Usztességében bízv előre Ezért teremtek sokkl ngyobb hősök ilt és ekkor közlunk mint z ol:r szlkhik között Négy hónpon át egy keményebb sz6 nem esett egymás ártlmár pedig Ngy föbdngy úr ijeszt6en :soványodott és mindhosz8ulbb ideig nézegetetl vlmi fényképet Vrg Bél ziiszlós ur esti imáj meg nnyi volt hogyvégigrázo gu V8S'ráesos blkokt keresve helyet hoj ki lthto8 viltigb és Ptkí önkéntes csk írt egyre Irt 8 leveleket mikre sohse kpott válszt mert el sem kllldhelte zokt" Jgymult lu élet fekete úton ngy h6npig Egyik este kihirdették hogy másnp ki kr templomb mehel El: ejjel se ludt senki * reggel z ör széttárt 8 kput s zon át bemlött!lzéles khékben np besurrnt vele z el orzott subdságunk egy UUllele is különben mért gy űll voln szemembe torr6ság? Beömlött np szbdon és csoportunk beleindult Kissé bátortlnul kissé hiieuenui de ment é'l fényben menetelö tlsztek felé z utc tulsó oldláról egy blkból pr6 gyerekek iniet tek köszonést Az utcszélen ték ltl\ott k vig zöldben 8 ámyékukbn emberek levett klppl Néztek néztek meleg szemeikkel nem bllottk z oreink káromkodá slt és nem láttak ti feléjük lökdösött puskákt és egy szerre hirtelen mint zivtr kiszkdt szájukon: - tljen' Ment ment csptunk cs Ngy főhdngy úr meg Ptki önkéntes z oszlop eid sorib61 viuomosolyog tk rám Mk:1Y kpitány úr meg spkáját Igdtott Amikor décember 22 lttá-sbn mert telté neol állpodik meg Qt ellenspllgá e elég ipros tilulességes hszo nnl m z hogy teli ' tuhwtl után itése teljes munk n 1'pros 87C1llb "k SZlQZ e yzet e\'e olyn hl dói munk és fel lép l elésse követ per vgy lllsl követe t állítj bogy vgy kifizeti s túlot ' E'selyeinek teszi ki mgát elé e vet TovAbbi fontos lfj z árdrllglto vlssz sglell Cikkei ft " ek z rdlávi <06en 0-ló ittérkedős közszuk -n kmeny ' l A törvény meghtáro:r-ás S?ermt ezl bu lc l lk tsr rdrágl eikkel el ki közszükségleti 8% követi ms módon ü2érkl'dik különösen ilyen célból ségleti cikk árát z árunsk fogyszt6hoz vló végett nem közönséges kőzbcusö kereskedésqe! los 'kereskedés) dnígllj vgy közszukségletl közszuk )u totás ( (01' Cikk rl s dijz'\ l-nytlnn s oél közvetitw glombho18llánk Jár el E cselekményt illetőcn br6i gykorllunk mr meg lehetösen ki!ejlett Hgyt e részben iráoydó"ó vált kúrii döntések közül csk néböny leg(ontqsbbllt emllt sek fel fentebb mondottkkl kpcsoltbn: árdriigitó üzérkedést és áruhlmozást követ el z is ki sertés ngyvágótól es serté'shizll6lelepról ngybn?sírt vásá rol es zsírt berktározássl forglomt61 el v onj z z l celuttl hogy zsirt z árk emelkedésének be következése u Lán zsirnk kicsinyben v l6 k1roérésével fogllkozó benicseknek djll el Továbbá ki mint ipr igzolvánnyl bir6 ékszerész továbbeldás céljóból ék sz-erésdársilól és ezek soribnn ilyen iprlgzolvánnyl biró testvéreitől ezusttönneléket vasarolt A Kúri Sterint e cselekménye lklms voll tr hogy árdráguláfll von mg után mert 'dloti vis1onteldásí árból jon kívánt sju üzleti hsmát (edezni Az árdrágitó Ut:ér- kissé legén)'csre és én ettől fo elvétettem 8 lépést Lehet hogy fényböl sokt engedtem 8 szive mre és jóból is megllrl 8 sok ' tlnn megrészegedtem Bízony tlnkodotl lábm úgy emlékszem mert úgy tombolt bennem négy hónpj gyúló keserű8ég min vihr flombbn és én nem is iprkodt m ekkor kton lenni ngyon mert láttm hogy z öregebb ktonák is úgy mennek és tudtm hogy ludk járni feszef! srok téglá; jként én IS de most nem lehetett Mert vártlnul emberek szájáb61 és szkdt fel z pljen z elöbb z kiáltás t;zerétetről is be fl7élt rról mit négy hónpig nem láttm és :z kiáltás zt is elmondt bogymibetöltink vlók v gytok és tudjuk z rculverésteket és 8támontnrtjuk Ez vnrtln éljen felkpott elszállott velem tegnpb és ott meg z Apám állott egy szke Jenny menet! kj pedig rbgót várt reám Hát nem lehetett z * A templomlépcsön felrobntunk mint npr ki árm16 méhek Az örök bukdác801tk II lépcsőkön és 11 sunt jt6khoz szitkowdv közeledtek Annál jobbn éreztem z llhitt vágyát II tömjént minl pohár vizet mert gyermekéveim csodáltos tisztságú miflphllg tás i f6nylellek II tárt kbpuk előtl Az énekek pp Virágos oltár Megfeszitcltel ki most vigszr vár ' bennünket A pp M(ehér b rny rub6bn kkor fordu lt ki lángbn-vij-ágbn á1l6 ollilr nill miko r beléptünk é ölelésre tárt krokkl fogdott : - Dominu!! vobiecum! 11

5 1935 deet>mber 22 CSEND6RSGl LAPOK kedb kirivó példlijn 61 bogy nek egész évi tejtermelését II tettesek cgy szövetkezet - és pedlg nupi 800 liter ljet - árverés utján tehát árfelhjtasl célxó m ódon árub bocsátották ; ez esetben z Árverési vevis is ü"ér kedést követ ej A törvény 8!erlnt ánlelvonásbn nyilvánuló árdra gitó vétséget követ cl oz ki tol'glombn hoztl dljúro rendelt khzszukségleli cikk készletét cikk árllnk drá gitás vgy mg áránnk fenntj'tás végett nyer ész kedési célzttl elrejti eltitkolj megsemmjsfu hsznl httlnná tesi fl forglombho1tnltól vissztrtj termelését (ejöál1itását) vgy II vele vló ke-reskcdésl korlátozzd \fgy II készletet közcl1áu\stól IÍrdrigitt\sr lklms bármely más módon jogosultlnul elvonj Ami ztán II továbbikbn II Ú n rucsémpészetet illeti -- mit törvény megh tflrozl\s szerint z kö\'et el ki olyn közszükségleti cikket melynek forglllmát minisztérium rendel kezései kqrlitouak e korl6to6sok megszegésévcl vgy kijátswsávl nyerészkedés véget t beszer('! - legföbb biróságunk e bünc-selekmény kisér letet állpitott meg kk or midőn 8 vadlott ti btar állomósr szóló vs ú ti jegyet megváltott és 3 kiviteli tillom lft helyezett CJlJl)' és zii8t birtokábn o vo ntr felszállt 1l7onbn tehen éretvén n kiutzásbn megkdályozták Úgyintén bbn z eselben is mikor vádlottk megállpodtk bbn hogy (ennalió t il lom ellenére álltokt kulrödre fognnk kihjtni bene redék flz ál1tok bcvás8rlámr szóló htósági engedélyt és z álltokt kihjtás végett meg ls vásarolt6k VegUI Íll'drágitó visszélés vétsége z is h tettf'8 forglombho1tj céljár rendelt közs:zukségleti cikk c-i Tudtm hogy Ptki önkóntes: más hiten volt }S Pt ki n1égis melleltem térdel t R stéltárt krú f6pnp áldó szvir Hogy felnéztem egy pillntrk Meg feszhetlre II pdsorok folyosóján ott láttm térdelve vlmennyi tllrsml mélyen lehjtolt tejjel A pp nem fordult vissz hogyn kellelt voln hnem felemelte jobbjl\t mgsr és htlms keresztet suntott vele felénk el'c%tem keze mozdultál és át vettem meliemre Az ol'gonáb61 elindul l megltu:ko db himnusz: - Im rcunkr borulunk A zsúfolt templom htjm M zengö hltettev6 me leg egyhng lett és z szállott é vissz&verődött bolto ztr61 park ányokról és (vek öleléséből z blkok meg I\rnnyozták stllrnyl\t és Mcgfc-szitett rcim mosoly kéjt Ruháj cslpkeredlhbe élel duzudt Jánduás S2Jvét trtó melle emelkedett l kját bcrgyogt ft l'óny miul májusi njlkelés fi fehér liliomot testv6rét Szemei ből szeudség bizttott mikor szí\iére muttó ujj lull sn elfordult és ránk muttott Mozdult szótnyitotto llkl és rr beözönlött Llszt levegő és el t Unt fogbáz pistkos stlmujá kok II korbnc8 eltüntek cur egyenl'uhák 8 még olfrább emberek el gilg n uronyok elolvndtk ll kortyolt kesel'u8ég ize emlék lelt jelenléktelen pon tocsk-emlék A boldogság láthttln leple boritotr be világot és z ég kéklett és feléje vitte hit z éneket didlms énekel A% "te népe betódult megnyilt z jk és (orró kialtasbn trtott velunk mint vnlmlkor vértnuság Arnyllknbn II ktkombák Inkói Szem volt e délel ött sz61'obir6 és vezdyl 6 krmester nem járt köztunk csk bennunk : Krisztus ll dúst vlkivel szcmbi"n mcgtgdj bból nz okból mert t VAgy boul H 'lttoz6j őt vngy móst 3 jlen tör vnybc Utkö:c6 cselc-kmény mitt holósftgnál (('Ije-hm ltrte (1 7 p) A (elorolt büurselckroények mincl(\níktof 1\ Wn'ény 1 hig terjedhető Cogbázzl penrbüntcté8sl vnlml"1 hivtlve8z1ésel S 8 politiki jogok I)'Rkorlténl\k fel fugge!!%lésével és ft cselekmény elköve-té!!th'el knpcpi6 Lo cikkeknek tu I!Jkobzásávl bunteti A mrtl$u!tl6 itélet mg utan vonj u elhélt ipnri:;:-t1lolv6ny;'tnuk IpnrCl\gedélyének vgy ezt pótló htóspg! enrl!"dtiylnt-k z elvsztését C'z('ofclUl ll tettest rnegjclölendó 'vgy itltnhíbn eltiltj R2 k6zukl!égieti ítéletben rtkkf'kkel vl6 koreskcdéstöl egy évt61 öt I!vig t"rjedheló Id6re mgyr honos tett('st ábból fl közsgb61 I\mely nem Ille tőssn helye öt evlg terjedhető időrt' kitilt jn t'lrendeli llz ítéletnek vgy l'endcjke:&ó l' Wl1ek tu: e1fllt kő lllgim fnl rgsv vgy hírlp útján vló kbz-zélhejét il czeu(rlul H:L Rt eu teltet kin(>lk nyilt ütlete vn rm kötc'lc>zl hogy UzINhet)'légébn Ull eténok njtlljujl vng)' klrokll lábn fclt ünő helyt'u fél évf>n ál <ly it élet réndelkezti rl!szét feltü ntető táblát tnrton kifuggn1jh 'é Enyhl>bb f'setekben ti biróság e mcllékbuntt>lések bánnt'lyikl-t múl Jötheti de mór példécul t elkobms egynllnlán nem mc'l lozhetö Súlyosbbn rninöslt és börtnbun teté l \'00 mgn után z U'Zletsz('rüRcg melynek korltunk szerint nem drj ki VRdlottkfll kiknek 8znndék lés6re Irán yult 1\ bírósóg megállnpit(lát joggyn (ll R il körulml-ny hogy b űncselc-kmén y c!:upfln eff)' (1 iinnt celcklnl\nyb('n mondott li bill1ösöknck Egy ienyögly története Irt: OULYAS SÁl\r:oOR törfs(irilhtt'r (Lep'")')' 1934 krácsony sromomrn 6!tészt'Q elulö völ t 8 mcgzokolt kro('-sonyoktól Nemcsk ru:ért mert 8!lEO ktlnul enyh(' tél mitt bhinywlt II ktu'ácsonyt Onnpi dlszbc burkoló szúzi hópl ést s z ilyenkor l'cndszcrint csonttá fgyott utk helyetl térdigér'ö Burbiul kellett r-ónunk i ú ttln utkt Vlml egszen mlí ('(1mny történt velem mi czt 8 kráconyt ckkugyn RJ:7iÓ emelte el óttem minek vlójábn ir kellene lenni nlinden 8 sz:cretot Unnepévé Nem 19 01)'1111 lh\y eserucny (LZ mit lelrnl krok CcndöréletU nkben kd több k11lönb ecménydúl:lbb is Még{ unnk fl krú esonynk z (lml éke olylln mély nyomokt hgyot t 1('1lkAlom mlll ' kcmb<>li hogy hosszú Ideig nem fogom clfelejl('nl ö1'8prnncsnokom z ünnepeket mcgelözii n pon s'zolghlnlb vezényelt egy bjtnrsmm81 egyutt Ellndu h\s chill kulön felhívt cttyelmunket z Hycnkor szokfl808 reuyélflopások 5 rongll18$úk 0)('gkdályozt\93Ml Megérkezve z E"gyik ki:szségbo lu egyik fh l dbirto kti eml1lést tell hogy ti lk6h{u:ál kömlye-zó Cc-uy6fák egyik t\gúl vlnk i elvitte NcU) z ág t sjnl\jjll dll mgle %eretn tudni kl lehel II totto! BizonyÁr ILpró gyer mekei vllnnk s hn C!Jnk ugy vit te is el <Ly ügt\t ez ul mutntj hogy fl mi elvrdult lelkű vlj nbnn 18 megörizt stiv6ben rcgi b oldo g krácsonynk hivő molegl-i mit íb'y kr tol'ábblol'di 8 gyetmekc i ljzjvébl' Blzonyo"'"n vnlmelyik cfleli>dje S hát Ht szel'etné hogy [l (('ny; gly lí\ juttsson ls vlomit ('Izmukrn Megél'lottem!öldbirtokos1 BUntetni krj e tqt-

6 értem hogy \"jt de szeretet büntetését méri rá Megíg tetles estig meglesz ' eledve A község szegényebb sorsú negyed:n meg rcson "k ok csendor bogy hmrosn bíre futott szeg fát" keresnek Többek között betértünk z egyik tengen nyes udvrr is Szlmtetós ház z dvron egye sztti fedett ólk Néhány keve tengeriszr mmt sír dűli tüzelonyg Az egész telekrol szegénység szemünkbe Az udvron egy sszony fogdott bennun ket Anélkül hogy kérdeztük voln már eleve ti1tk r ZOll hogy z ö lkásábz bárki is hozott voln ;sonyíát Az udvron körültekinlettünk s eszrevettuk konyhjtó elött fenyöfáról lehullott p tűleveleke Megkérdeztük z sszonyt miként keruitek fenyo le\'elek z udvorukb E kérdésre szemmelláthtólg meglepődött de zért mkcsul Ullkozott gynusltás ellen Közben kijött lkásból gydusitott 10 év körüli leoygyermeke és öt kérdeztük fenyöfákr vontko zón A kislány minden ízében reszketve sírv tiltkozott vd ellen Houájárult megfélemlítéshez még z is bogy édesnyj elkezdte pirongtni korholni Mjd megveréseel fenyegette h z ö házáb hozott voln fenyöfát Vég is neklink kellett z nyát tiirelemre inteni és kisleányt megvigszt1ni Különös zürz3vros érzések fogtk el ebben hely zen Az ny krácsony örömét mindenáron meg szerezte gyermekeinek de védekezési módj már semmiben sem volt enyhébb és emberibb mint milyen közönséges bűnösöké szokott lennl A mult és jelen fur cs tlálkozás volt ez: multból hozott emberi hit és m nyomorúságánk romlottságánk Erény es bűn szomorú tlálkozás bántó jutottunk csk néztük ezt csipetnyi emberkét Az megállt tölünk néhány lépé3nyire félelem legcsekélyebb nyom nélkui - jóllehet kkor látott elöször közelről csendöröket - s megszóllt: - Csendöj bácsi téjem netem hozott lis Jézus tjáconyíál Tessék mednézni szobábn Szótlnul néztünk z árttln gyermekre mjd egy másr mi e&endörök Az nyj kit pedig mégis csk legszebb érzés vitt rá bűn útjflr most már ijedtében képes volt <I legrútbb átkoz6dásr is Ngyobbik gyer meke z nyi f!zigortól vló félelmében sirv tgdott S ilt vn ez z Ug beszél6 gyermek ki nem tudj ml jó mi ror- mit szbd és mit nem - meg krj muttni krácsonyfát r igzság nyomár kr ve letni Azt tát krj megmuttni melyet nővérc lopotl S rru:lyt61 neki minden bi7onnyl zt hxudt :1 tf!1stv"rkje él édeflnyj "Zul ámltották hogy ll kl" j{7uk hq7t &nél:lünk félig nyilott jtón IJZClbáb OLt lát 'Illi fllf)n d irnyöál(1jt rjt n;'hhny dmfl olthqn (bltt gt-nye 1 1':13r(: mr)ndt t\lil('ml:ny tifm'-g'cu pől: rnn nyi cmlx"tke í 6rijmropcvi" I;gy lj4r;ll)nyf4t hly//ju Jf'1u"tll tesllt Máj mcntlm hrg-y 1J1Jp " kán;rtrml kf'niistm ; t4ohtmr!i :j'kl m" gl rtőf>n tr'kln ('! rtifil Mjd 7 M!mnyh(r fordulttim IlY'fI Z2 yen Ez f onnn vló! szóltm rá kemén Igen - felelte töredelmesen ' "buntetes No gzdájuk mjd gondoskolk 8 tobbe Iyet ne te röl" mondottm - de ztán soh kövelik el gyen A bűn z bűn kármilyen célból is eg Erre z sszony keservesen elsírt mgát i r:? elköszöntünk csládt61 beszámoltunk z eredmenyl'ol földbirtokosnk ki nyombn intézkedett hogy bőséges krácsonyestje legyen Jézuskát vár6 próságnk meg ngyoknk is mi pedig hb2felé indultunk Közben lkonyodott A sötétedő időben hüvös eső kezdett esni Az egyébként is ngy sál' mitt gyloglá még nehezebbé lett Mégis úgy érezte minth önnycb ben mentem voln mint egyébkor Mmth vlnu meleg ség ömlött voln végig rjtm minth vlmi súlyos le hertöl szbdultm voln már bjtársink meg Mikor hzérkeztünk feldíszítették menyezetig érő kl:lrá csonyfát ltn gyönyörködve néztem S úgy véltem minlh zon z estén zöldebb lett voln fáj szebben világltol tk voln gyertyk: jobbn csillogtk voln diszitések mint többi elmúlt csendörkrácson yunkon Lupuj Krácsony konyhán Irt: SZENTJOBBI JANOS lhdngy (Kemecse) Hllottm egy mesét vlhol hogy TisMhn úszott egy tök lefelé s mikor egy-egy knyrodólloz ért mindig ptncsolgtott: - Most jobbr megyüllk! Most blr! keveréke Közben minth CS8k földből hujt voln elő meg jelent z udvron z ny másik kb 2-3 éves gyermeke Kócos szöszke hjjl msztos rccl egy szál vékony ruhácskábn és mezítláb Nem töroove z udvron levő bokáig éró sárrl jött felénk Hmrjábn szóhoz sem december lts bbn hiszemben úszott z árrl lefelé hogy ö konnátyozz folyót tgy vn z em'ber is z élettel : h vlmi történik úgy tesz minth ő is zt krl vol'n Merl például ki z ördög krt hogy Lupuj!{rá csony csendőr legyen közgzdálkodás vezetője? Senki! S lám csk mégis z lett még pedig messzeföldön hires közgzdájkodás vezelő kinek II tetteit ime fel jegyzem mint császárok és híres hdvezérek tetteit szokták fidőn Kemény járásőrmcster úr új beosztási helyén szemlére indult zt sem tudt hogy LupU{i I<rácsony csendőr világon vn A járásőrmester úr sz6p egyenes s Bodó csendőr gzdálkodásvczctö ki buszke volt rr hogy székely igy gondolkodott : szál ember volt - Ilyen szép szál Ugyes klonfís ember nem lehet más mint swkely Ezért székelyhez méltó ebédet főzete tt: puliekát jó cslpös juhtúróvl A járt'lböttmeslcr zonbn pznlonli ember volt ki rgszkodott hjdúk hltvllus6hoz hogy tudniillik II pullszkát egye meg n "diszt6" zután pu Iiflzkn Ióttnr roll ontő "disztót" cszl m eg ő A gnndolt vll1nnt z gyáb: li Im (iz ember engem oláhnk nézctl! ck igy érthető hogy klfog6 tárgyát képclc" hogy Bod6 csendcsr már régen gllzd(tlkodlíl:lvczcus thnt ha80n odn IlZ örrpnrncsnok hogy [I gnzd{l lkod{hj VC7C lkljébcn más l tcvl:konykcdjék tgy INI LUPllj T{nrll cli()ny chondis gn1dlílkodlivc7(tő JupuJ r"endth méltó nknrt lenni II bnlllhl'lly czcl! bizlomr { s mrg IR mutntl hogy lurl vnln m lt Az Hr (61))nő már egy hotc kusrködőtl kót kot16vnl nmolyrk nf>m BkfLrLf k 'e:urni éijft7"c1 hogy II Kfl7dfl1kod(18lJnk jol()n Ir nlncmn nuk!!ége koll6rll KI nkn'lll nol6luk verni /I k()lllthi I" r{lkfrlyftwril{lni bkel hogy loljflnlll' I rl'lru

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben