Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Et6t1zetesi.r.: I::g6n évre 12 peng6, '.'évre 6 pengö"

Átírás

1 XXV éyfolym CSEnDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI M O H Á C S T L A J O S SZÁZADOS 'Ull1hq es IJI4Ol"J BUDAPEST I ker BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjelenik mlndehhó 1-en ös 15-én Et6t1zetesi r: I::g6n évre 12 peng6 ''évre 6 pengö Hi8Z8k egy lstetiben hwek egy hwbnj Hinek egy i!tefli {jrök ;gugbott Amen Hi3zek MgyTorndg jeltámdásábn A gyermek krácsony Mikor egész évi kemény küzdelem után mi meg lett férfik krácsony közelségét érezzük s belop kodik lelkünkbe ennek csodáltosn szép ünnep nek vrázs mikor zon kpjuk mgtmkt hogy betlehemesek primitlv énekén elérzékenyedünk s z egyszerű hmisk gyermekbngok mélyebb húro kt rezdítenek meg bennünk mjnt világ leghíre sebb operájánk legművészibb muzsikáj mikor deresed6 - és deres - hjjl fenyöágk együgyű dfszeivel bibelödünk szinte gyermeki örömmel ebben l mi felbuzdult hitünkben és örömünkben gyer mekkor krácsonyi emlékei kelnek évról-évre újbb életre Mert milyen hittel és örömmel várj gyer mek kis Jézus születését olyn hittel és örömmel várj mjd egész életén át felnövekedett ember Krisztus születését H gyermekkor krácsonyi bn hitet tisztességet emberségességet láttuk és tnultuk megtláljuk mgunkbn ezeket kincse ket későbbi krácsonyokon is Az egész életen át mert gyermekkor érzésvilág kimeríthetetlen for rás z ember számár Krácsony Gyermek ünnepe s hogy késöbb sem vonhtjuk ki mgunkt régi érzések és örö mök színes világából zt nnk köszönhetjük hogy gyermekkor benyomásitól emlékeitől és tnítá sitól soh elszkdni nem tudunk M még ngyon sokn élünk kiknek gyermekkori krácsonyib sem ágyúi< dörgése sem társdlmi és gzdsági tüjekedések ridój nem hsított bele de már sokn vnnk kiknek gyermeki krácsonyvárását ezek dörgések és morjlások megrisztotlák es ngyon sokn elszomoritón sokn vnnk gyermekek mostni krácsonyon kiknek Jézusk-váró hite és öröme ngyok tengernyi nyomorúság de sokszor zullöttsége és elesettsége mitt nem vlik vlór Ezek z örömtelen gyermekek föld legszánn dóbb teremtményei Emberi törvénnyé vlósággá kellene érlelni hogy minden gyermeknek minden év ben leglább egyetlenegyszer: krácsony finnepén öröme legyen bogy ebből z örömből ztán kisrjd jon benne jószándék hite és krás H egész éven át gyötrelmes és örömtelen sorsú is földi jvkbn vgy lelki erőkben szegény szülök gyermeke ezen z egyeuen estén: Jézusk jöttén öröme legyen mert ('un gyermeki örömön épill fej z egész krisztusi szándékú vijágrend Sivár örömtelen gyermeki krá csonyok nyomán z ember kilkulásától jót nem I TeleIon : Pott8krekpen:dítr' csekkszm': várblunk H nincs z ember tlp ltt gyermek kori hit szines álomvilágánk pillére gyermek kori örömök vissrcsilingelö kcgás üres és ke seru lélekkel indul neki z életnek s ezt z ürességet már késöbbi sikerek és örömök teljesen betölteni nem tudják H pedig még késóobi örömök sem virligznk ki z életből z ilyen sorstí embernek nincs mibe kpszkodni megkövesiti mindennpi lét szürke gondtömege s mert nincs mi érzésekben z emberi közösséghez fűzné tgdój és rombolój lesz ennek közösségnek minek z lpjit pedig Krisztus születésénél keu keresnünk Forduljunk hát most krácsony ünnepén min den meleg érzésünkkel és gondoskodásunkkl gyer mek felé A mgunkénk djunk meg minden örö möt mit csk dhtunk Nem nnyir z jándé kok mértékén és mennyiségén múlik ez mint hitet teremtő békességen és nyuglmon mivel gyennek Jézusk-várását körülvesszük Szülők h z éjet bji és furcssági szembe is állítj Öket egymás sl ezen z egy ünnepen álljnk kár lemondássl is egységessé kovácsolt érzésekkel gyennek mellé Teremtsék meg számár leglább ezt z egyetlen z vrtln tiszt gyermeki örömöl Ne zvrják meg hitében és csodvárásábn örömében mert 82t veszik el tőle mit soh többé z életben sem pénz zel sem verejtékkel sem semmivel p6tolni számár nem tudnk s h fehet h tehetjük lássuk meg ezen z ünnepen mások gyermekét is Azt kinek nélkü lünk nem lehetne Jézusk-várás Aki mi támo gtásunk nélkul bidegbe ébséghe és eldurvull örömtelenségébe veszí lelkű szülők közönyébe tené krácsonyi csodvárását Nincs igzibb és teljesebb emberi jóérzes mint gyermeknek szer zett öröm látás Minden simogtás minden szem cukork legpróbb színes fény mivel gyermek szeretetre áhltozó kis lelkében örömöt fksztu'1k ezerszeres jutlmt kp mikor könny helyett k ("gas tükrözi be gyermek szemét Aki cgys7e r ezt rgyogó tlikröt odvrázsolt egy gyennek sze mébe soh nem fogj elfelejteni csillogását Tudjuk hogy bjtársjnk nem mennek el kö zömbösen z emberi gondok muett s hol lehet segí tenek Adtokkl tudnánk igzolni hogy nem egy örs emberséges szivét példánk vehetdé társd lom kármelyik rétege és intéménye s hogy most mégis msok-segltéséről szólunk z kiemelten gyermekért történik Legyen csendőrök mások segítése krcsony ünnepén elsősorbn gyermeké ki árttlnságábn hitében és szeretetre áhitozásá bn ember-létére is nnyir hsonltos gyer rnk Jézushoz

2 746 A közszükségleti cikkekkel kpcsoltbll elkövetett bülltetelldö cselekméllyek Irl: ZSOLDOS BENő nr A 1935 CSENDORSGI LAPOK kir itél6tábli biró csondörségi Lpok" olvsóink z tulnyomó ré& mely n kulönbózö nyomozási cselekmények tel jesitésevel gykorltilg fogllkozik sok esetben jöhet olyn helyzetbe hogy egyes visszélések nyomotás f o lymán már cleve tisztábn kell lennie ul hogy z úgynevezett közszükségleti clkkek s 8% átlgos wehj stonyok szempontjából közönséges szükségletek mér tékét túlhldó ú Q fénygzési cikkek között hogyn kell htárt megvonni s minö ténykedések folytán lé tesiilnek közszükségleti cikkekkel kpcsoltbn olyn büntelendö cselekmények melyeknek elbírálás tényállás keuö kinyomozás után - büntetóbíróságok feldtáv válik Hogy mindermspi életben áltlánosságbn mino cikkeket nevezzük kö?5zukségleueknek zt ft vló élet tel jól imeros olvsóink előlt szükségtelen bővebben reszleteznünk Az 1923 elo'i november hó 6-án T 367/ 171 sz kidotl igzságügymlniszteri utsítás szerint közs2ukségleti cikk ltt törvény nyuvám'lón olyn közöm!ég es közszükeegleti tárgykt kiván erteni melyekre z átlgos életviszonyok közt élö ember min dennpi életében és fogllkozásábn közönséges szük ségleteinek kielégílése végett áltlábn rászorul A min den emberre kiterjedö els5rendü életfenntrtsj szükség letek mindenesetre rendes élelmezéi ruházkodási lkitsberendezési tárgyk fütöoygok munkeszközök december 22 sáboz sz;ukséges vlmint minden ilyen cikk elöállitá De már például z nyersnygok és félgyártmányok ék ruház élelmezési cikkek közül különböző csemeg kodsi cikkek közül drág nygból például vlódi t csipkéböl lyemböl bársonyból készwt vlmin pi z pedig sorából tárgyk si rendezé lkásbe ek perecikk tárgyk fényűzés i cikkek foglm iprművészeti lá esnek úgyszintén routárgynk ritkságok éksze rek s zok 8 trgyk is melyeknek rendeltetése tisztán fényü%6 szórkozttás Olvsóink tájékozttásár szuk ségesnek trtom ehelyütt felemliteni hogy irllnydó birói joggykorltunk z idok folymán közszükségleti cikkeknek minösitette felmerült vitás esetekben p o hizi mérleget szeszt z rnyt (mert ez z állm nk bitt'lp és teljesítőképessége szempontjáb61 nélkülöz hetetlen) továbbá z ezüsténnéket távirdák és táv beszélök felszereléséhez szükséges porcelián hrngszige telőkel tejszínhbos csokoldét nöi csipkegllérl szivrt stb és A fentebb hivtkozott miniszteri utsitás kul ön ki emeli hogy nyilvános étkezési üzemekben kiszolgált tott olyn étel- és itlnemüeket melyeknek fogysztás z átlgos élelviszonyoknk megfelelő háztrtásokbn 15 áltlnosn szokásos (igy killönösen leves főzelék feltétlel és közönséges tészlneműek) még kkor i s közszükségleti cikkelrnek kell tekinteni h uokt pénzügyi htóság áltl fényűzési vállltnk nyilvání tott üzem szolgálttj ki s en-e vló tekintettel fény ütési forglmi dó lá esnek A közszükségleti cikkekkel elkövetett büntetendö cselekmények között leglenyegesebbek z ú n árdrágitó visszélések melyekről z évi xv l-c rendel ke- Ezeréves szép htárunk Mit sóvárn uwzuá-runk JfutMUk meg (l vilá!pujk Millió -Z'Ít! izzó lénye VéS!l(l: égesse z égre Mgyror8::ág drág képét Mementókétlt hdd láths;ák S jusson 6s;:ükbc guág Mikor testét 3zéj;el tépték Szívek útján lélek szárnyátl 'sz entkróc8 011 Y éjskájálll mgyr jöjjön tjt1letl/ Ahndeu 2szkru fel Ontln délnek S=el1tkrácsony éjszká/án Szi:ook rl-tjáu3 lélek szárnyán &umtkrác8ony éjnkájól1 Npnyugtról NlJpk-eletre Ahol rlmágb tcmett' 6 ' Vw-ö mgyr /enyók é inek Mil1den -mgyr jöjjön 11elenJ Át rónán völgyön hgyffn Fel úzknk 01'UIO" délnek Npllyugtr61 Npk-e18tre AhoZ rub8ágb temotve V6ri!6 mgyr feny6k éhlok OSANYI KAROL Y g =izdo Ili' Templombll voltunk JŐ;!ŐII tlelem mien mjjgyr AIn csodát lenni ""r Seiuek útjáf1 lélek szárnyon 9ó szívünk rá11j01l tooo ArcO tui óujon nem "6m rsoh<t C84k rcgí 8Zip htáron Aki mg yr Lót t gl ;öjj6n mind el égő 8ZiuBinkkel Dí: d8'ük vérző lák4t Irt: lleöth\' liauian százlos N em szemtql-szemben "ló hrcbn jutott unk z ellenseg kezébe hnem hitvány S?ó!zegés fqlytán A ngy hrcnk kkor már vege volt és ml od vártuk mepvrodott élet tisztul ását Tele s0n hrcok emlékeivel és ggodlornml Vjudott Vl"g csk zok llitták előre születést kik évek o bábskodtk Amzok hát biztos kézzel dolgoztk ldl kábujtbn néztük z eseményeket Mikor ztán : l s

3 1935 december 22 CSENDőRSGI LAPOK zik Ennek törvénynek htály z hó IS án elteltével történt életbelépóst61 megszünt XXXII L-c 21 ugyn 1920 évi július számított három év 1923 zonbn zt z évi Q törvényhozás további lntézkedé séig- meghosszbbított A hivtkozott lptörvény meghtározás szerint ártúllepést követ el z ki közszükségleti cikkért tör vény értelmében erre jogosult htóság részéről megsz bott vgy megengedett legmgsbb árnál mgsbb árt követel köt ld vgy fogd el vgy ki közszük ségleti cikket nyereséget célzó továbbeldb végett legmgsbb árnál Dlgsbb áron vásárol deu árt vgy egyéb euens201gálttást követeljen Leg felsőbb bir6ságunk idevontkozó álláspontj szerint "követel" szó z 1920 évi XV L-c lklmzás szem pontjilból nem zt jelenti minth z árnk lku eredmé nyének kellene lennie melyböl z illetó engedni nem hjlndó hnem ejég már z olyn puszt kijelentés is mely szerint vlki közszükségleti cikk árát meg engedettnél mgsbb árr mondj Az árknk ki rktb történt kifüggesztése pedig z Ilyen puszt ki jelentésnek htályávl bir Ami ztán törvény áltl megkivánt s méltá nyos hsznot meghldó nyereséget illeti ezt Uletóen Ennél pontnál legfelsőbb bíróságunk mr kimon dott hogy mosl megjelölt bg:ncselekményt tettes fentebb nem tájékozttó lírtúllepése hnem méltányos hsz not meghldó nyereség elérése áltl követi el Büntető gáltánál legelsóorhn zt kell z eljáró htóságnk szemügyre vennie hogy z árut mekkor tennelési el6- jogi következmények nélktn követelheoo tájékozttó árnál mgsbb ár b ez többlet nem nyereség vgy nyereség ugyn de méltányos bszontöbblet Aruuzsoránk minősíti z 1920 évi xv törveny cikk (1 2 p) btinvádl eljárá'i lá vonl egyénnek zt cselekményét bogy olyn közszükségleti cikkért melynek legmgsbb árt htóság nem szbt meg olyn árt vgy egyéb ellenszolgálttást követel köt k i vgy fogd el mely - tekintettel z elóállitási vgy már hivtkozott igzságilgymjnizteri utsitás zt mgyráztot dj hogy z ilyen nyereség viz;s álulási vgy beszerzési ugyszlntén minő és milyen ösz szegü egyéb költség terheli különösen forglomb hozó áltlános üzleti vgy üzemi köjtségeiból z Hletó árur mennyi esik (úgynevezett regie-tétel) és mindezeknek lesziunitás után forglomb hozó jvár milyen h Szon muttkozik és ez H hszon tekintetbejövö gzd sági körűlmények (kockázt mértéke z árur tot'ditott munk értéke z esetleges üzemi veszteségek fedezée stb ) együttes figyelembedtelévet megbbldj-e mél termelési metöleg beszerzési és egyéb költségekre vlmint z összes egyéb körülményekre kmönösen tállyosság szerint roegengedbetö gzdsági becslése más áru árávl vgy tájékozttó árrl vló felületes összehsonlítás A méltányos hszon megáll elet viszonyir is - méttányos meghldó nyereséget fogll mgábn hsznot mértéket Egyáltlán nem elegendő tehát z iliet5 cikk áránk áltlános meg Fontos tényálldéki elem tehát bűncselekmény fennforgásánk megáltpítbtásánál z hogy tettes kérdéses közszükségleti cikkért vlóbn meg nem enge- pitásábn z elöáuítási vgy tennelési beszerzési (elszbditók" "bevonultk" területeinkre nekunk kodv nézte elhelyezkedéstinket és bizonyár nem értett biztonságbn ezentúl b igzolásunk végett z on;lzág másik végében székelö hdteslprncsnokságukon meg jelenünk hol megfelelő igzolványt fogunk kpni ngy elfordult csioportunk városk tisztjeinek ezt mondták: csk kkor járhtunk Semmi okunk nem volt z jánlt tisztszándékusá gábn kételkedni és egy esös májusi hjnlod vont egyik kocsij velunk telt meg Amikor elindultunk lépcsőkön elöl is hétul is hosszú szuronyú ktonák ug ráltk fel Szoktln és bántó volt A legközelebbi n gyobb városnál hsonló csoport cstlkozott hozzánk és mive ft bdlcslprncsnokság székhelyéig jutottunk ki lenc kocsi volt lele tisztekkel s kkorár már tudtuk zt is hogy z igzolványért 'ló utzttás csk ürügy volt Egyszerűen foglyoknk nyilvánították fl csoportqt Kél tvsz sc telt el mikor e városból véresen szétszór tn és kétségbeesve menekültek hegyek közé zok kik most idehoztk bennunket Amit kkor és &zelótt is soh megtenni nem tudtk most így érték el A vrosbn z én csoportomnk már nem jutott hely ldshol csk törvényszéki fogházbn Soh kese rbb érzés mint mikor 8- htlms vslt kpun kopál' köves udvrr betereltek és fogbz blkiból mosdt ln kócos sötétrcú -rbok üdvözöltek- vigyorogv - Ezentúl etek lesznek "bjh-társk! - mondt z egyik Gr Tegnp még egy rgyogó bdsereg vezetöi vol tunk me!lunkön bátor helytállások medálifuzére és félórávl rkezésunk után m vsrcsos blkok mö götti lkók lettünk Más hely nem jutott mondták A't ör z jtóbn bmeszkodolt fegy\'erére támsz- és egyéb költségeket olyn összegben kell z utsítás sze rint számitásb venni mennyibe forglombhozónk semmit szótlnságunkból Azt meg egyenesen multsá gosnk tlált mert nevetett mikor Ngy János fő hdngy úr sárg prolis ezred vskoronás löhd mére cspv ökleit gyűrűjéböl ágy felé sze Ez éjjel senki Se ludt közülünk Másnp reggel idegen szó kergetett z udvrr számbvételbez és hogy könnyebben értsilk z idegen nyelvet korbács kígyózott z őr kezében Ngy János főhdngy úr véres szemekkel ugrott voln neki gy láztr h nem fogjuk le Reszketett és mint részeg állott sorbn z udvron Ott egy tisztnek kezében ugynz volt A legidősebb közüjunk hozzálépett ki gyulldt rccl és figyelmezlette bogy ez bánásmód megszégyenítése ktonnk z úri felfogásnk és A tiszt hrsogv nevetett szvib ElliS! kezdve négy hónpon át mrdosták bennünk lelkel Kegyelem-szlmán tértilnk z éjszkánkr nem Jutott tkrltásr más mint mgunk Ktonzenek rok járták várost hrogott trombit és búgott ngydob hogy jól hlljuk Hir csk tö1l1k jött Idegen kpun be nem léphetett A zlló mdár e1kerüjt felet tünk szél Szólni nem tudott csk hrngszó jött kulvllágb61 Százn&l többen voltunk M udvrbn melyne k csu psz ötméteres fli csk tenyérnyit engedtek z égbó1 számunkr A hzmenö fellegeket is csk pulntr láttuk de nnál tovább fogbáz másik épületé nek ft l kóít kiknek ugynkkor kellett sétálni mikor cso port unknk s kiktől csk egy dr6tkerités -á}sztlt el

4 1935 CSENDöRSeGl LAPOl{ HS (u!ánpót (Ol'glombhozQs idöpontjbn kerűlnene"( hisi költség) A most uírgy'llt áruusorn vd)811k eseebcl mcgllpltás joykorltunk stel"int - bgnög 1 rt tulmgus r kö\lelélée mr mgábn f;:zemponlojb6 hogy l elegtndö es etekioletben teljesen közombö 8r n illető tettes később 8% eredetileg követelt r helyett nál keve:;ebbel is beérte Az ügyneve:l;etl munkbéruz90r foglmat z idézett lön'ény 1 *-ilnk 3 pontj kként hb me bogy tettes közszilkseglet trgyul c buncselekménvnél kt' él dés szolgáló munkieljesitésre vontkozó sze mint munkd6 kát mint munk8\'lljo mslk fel szorult helyletének kibumálásá\ll olyn ellenszolgált tást követel köt ki vgy fogd d mely - tekintettel EU összes körulményekre különösen gzdsági élet vi szonyir is -- sját szolgálttánk ertékét szembt> tűnöen ránytlnul meghldj Fontos tényálldéki elem tehát munk béruzorá nt ls z úgynevezett szorult helyzet (ennforgás mi kor tebát JU iiielö Iéi közs1iukmglet t:irgyliul swlgaló munkteljesítésre \'ontkozó szertödés feltételeit nyo msztó nygi körülményei kölött r nbve súlyos es esetleg nygi romlását is elöidézhető kikötések mellett is kénytelen elfogsdni ldevontkow bitói joggykorl tunk szetinl z idé2ett tőr\'eny helyesen említett storult helyzet llt nemcsk z nygi hnem minden más kéyszerhelzetböl előállott oly szorult helyzet ls ér tendó mely csk m90k szkszerű munknjánk igénybe \!étclével mntethetis meg A m kir Kúri munkber uzsorát á\lpit meg bbn 8Z esetben ls mikor mujlks d6 m unkvállló lprs Usztességében bízv előre Ezért teremtek sokkl ngyobb hősök ilt és ekkor közlunk mint z ol:r szlkhik között Négy hónpon át egy keményebb sz6 nem esett egymás ártlmár pedig Ngy föbdngy úr ijeszt6en :soványodott és mindhosz8ulbb ideig nézegetetl vlmi fényképet Vrg Bél ziiszlós ur esti imáj meg nnyi volt hogyvégigrázo gu V8S'ráesos blkokt keresve helyet hoj ki lthto8 viltigb és Ptkí önkéntes csk írt egyre Irt 8 leveleket mikre sohse kpott válszt mert el sem kllldhelte zokt" Jgymult lu élet fekete úton ngy h6npig Egyik este kihirdették hogy másnp ki kr templomb mehel El: ejjel se ludt senki * reggel z ör széttárt 8 kput s zon át bemlött!lzéles khékben np besurrnt vele z el orzott subdságunk egy UUllele is különben mért gy űll voln szemembe torr6ság? Beömlött np szbdon és csoportunk beleindult Kissé bátortlnul kissé hiieuenui de ment é'l fényben menetelö tlsztek felé z utc tulsó oldláról egy blkból pr6 gyerekek iniet tek köszonést Az utcszélen ték ltl\ott k vig zöldben 8 ámyékukbn emberek levett klppl Néztek néztek meleg szemeikkel nem bllottk z oreink káromkodá slt és nem láttak ti feléjük lökdösött puskákt és egy szerre hirtelen mint zivtr kiszkdt szájukon: - tljen' Ment ment csptunk cs Ngy főhdngy úr meg Ptki önkéntes z oszlop eid sorib61 viuomosolyog tk rám Mk:1Y kpitány úr meg spkáját Igdtott Amikor décember 22 lttá-sbn mert telté neol állpodik meg Qt ellenspllgá e elég ipros tilulességes hszo nnl m z hogy teli ' tuhwtl után itése teljes munk n 1'pros 87C1llb "k SZlQZ e yzet e\'e olyn hl dói munk és fel lép l elésse követ per vgy lllsl követe t állítj bogy vgy kifizeti s túlot ' E'selyeinek teszi ki mgát elé e vet TovAbbi fontos lfj z árdrllglto vlssz sglell Cikkei ft " ek z rdlávi <06en 0-ló ittérkedős közszuk -n kmeny ' l A törvény meghtáro:r-ás S?ermt ezl bu lc l lk tsr rdrágl eikkel el ki közszükségleti 8% követi ms módon ü2érkl'dik különösen ilyen célból ségleti cikk árát z árunsk fogyszt6hoz vló végett nem közönséges kőzbcusö kereskedésqe! los 'kereskedés) dnígllj vgy közszukségletl közszuk )u totás ( (01' Cikk rl s dijz'\ l-nytlnn s oél közvetitw glombho18llánk Jár el E cselekményt illetőcn br6i gykorllunk mr meg lehetösen ki!ejlett Hgyt e részben iráoydó"ó vált kúrii döntések közül csk néböny leg(ontqsbbllt emllt sek fel fentebb mondottkkl kpcsoltbn: árdriigitó üzérkedést és áruhlmozást követ el z is ki sertés ngyvágótól es serté'shizll6lelepról ngybn?sírt vásá rol es zsírt berktározássl forglomt61 el v onj z z l celuttl hogy zsirt z árk emelkedésének be következése u Lán zsirnk kicsinyben v l6 k1roérésével fogllkozó benicseknek djll el Továbbá ki mint ipr igzolvánnyl bir6 ékszerész továbbeldás céljóból ék sz-erésdársilól és ezek soribnn ilyen iprlgzolvánnyl biró testvéreitől ezusttönneléket vasarolt A Kúri Sterint e cselekménye lklms voll tr hogy árdráguláfll von mg után mert 'dloti vis1onteldásí árból jon kívánt sju üzleti hsmát (edezni Az árdrágitó Ut:ér- kissé legén)'csre és én ettől fo elvétettem 8 lépést Lehet hogy fényböl sokt engedtem 8 szive mre és jóból is megllrl 8 sok ' tlnn megrészegedtem Bízony tlnkodotl lábm úgy emlékszem mert úgy tombolt bennem négy hónpj gyúló keserű8ég min vihr flombbn és én nem is iprkodt m ekkor kton lenni ngyon mert láttm hogy z öregebb ktonák is úgy mennek és tudtm hogy ludk járni feszef! srok téglá; jként én IS de most nem lehetett Mert vártlnul emberek szájáb61 és szkdt fel z pljen z elöbb z kiáltás t;zerétetről is be fl7élt rról mit négy hónpig nem láttm és :z kiáltás zt is elmondt bogymibetöltink vlók v gytok és tudjuk z rculverésteket és 8támontnrtjuk Ez vnrtln éljen felkpott elszállott velem tegnpb és ott meg z Apám állott egy szke Jenny menet! kj pedig rbgót várt reám Hát nem lehetett z * A templomlépcsön felrobntunk mint npr ki árm16 méhek Az örök bukdác801tk II lépcsőkön és 11 sunt jt6khoz szitkowdv közeledtek Annál jobbn éreztem z llhitt vágyát II tömjént minl pohár vizet mert gyermekéveim csodáltos tisztságú miflphllg tás i f6nylellek II tárt kbpuk előtl Az énekek pp Virágos oltár Megfeszitcltel ki most vigszr vár ' bennünket A pp M(ehér b rny rub6bn kkor fordu lt ki lángbn-vij-ágbn á1l6 ollilr nill miko r beléptünk é ölelésre tárt krokkl fogdott : - Dominu!! vobiecum! 11

5 1935 deet>mber 22 CSEND6RSGl LAPOK kedb kirivó példlijn 61 bogy nek egész évi tejtermelését II tettesek cgy szövetkezet - és pedlg nupi 800 liter ljet - árverés utján tehát árfelhjtasl célxó m ódon árub bocsátották ; ez esetben z Árverési vevis is ü"ér kedést követ ej A törvény 8!erlnt ánlelvonásbn nyilvánuló árdra gitó vétséget követ cl oz ki tol'glombn hoztl dljúro rendelt khzszukségleli cikk készletét cikk árllnk drá gitás vgy mg áránnk fenntj'tás végett nyer ész kedési célzttl elrejti eltitkolj megsemmjsfu hsznl httlnná tesi fl forglombho1tnltól vissztrtj termelését (ejöál1itását) vgy II vele vló ke-reskcdésl korlátozzd \fgy II készletet közcl1áu\stól IÍrdrigitt\sr lklms bármely más módon jogosultlnul elvonj Ami ztán II továbbikbn II Ú n rucsémpészetet illeti -- mit törvény megh tflrozl\s szerint z kö\'et el ki olyn közszükségleti cikket melynek forglllmát minisztérium rendel kezései kqrlitouak e korl6to6sok megszegésévcl vgy kijátswsávl nyerészkedés véget t beszer('! - legföbb biróságunk e bünc-selekmény kisér letet állpitott meg kk or midőn 8 vadlott ti btar állomósr szóló vs ú ti jegyet megváltott és 3 kiviteli tillom lft helyezett CJlJl)' és zii8t birtokábn o vo ntr felszállt 1l7onbn tehen éretvén n kiutzásbn megkdályozták Úgyintén bbn z eselben is mikor vádlottk megállpodtk bbn hogy (ennalió t il lom ellenére álltokt kulrödre fognnk kihjtni bene redék flz ál1tok bcvás8rlámr szóló htósági engedélyt és z álltokt kihjtás végett meg ls vásarolt6k VegUI Íll'drágitó visszélés vétsége z is h tettf'8 forglombho1tj céljár rendelt közs:zukségleti cikk c-i Tudtm hogy Ptki önkóntes: más hiten volt }S Pt ki n1égis melleltem térdel t R stéltárt krú f6pnp áldó szvir Hogy felnéztem egy pillntrk Meg feszhetlre II pdsorok folyosóján ott láttm térdelve vlmennyi tllrsml mélyen lehjtolt tejjel A pp nem fordult vissz hogyn kellelt voln hnem felemelte jobbjl\t mgsr és htlms keresztet suntott vele felénk el'c%tem keze mozdultál és át vettem meliemre Az ol'gonáb61 elindul l megltu:ko db himnusz: - Im rcunkr borulunk A zsúfolt templom htjm M zengö hltettev6 me leg egyhng lett és z szállott é vissz&verődött bolto ztr61 park ányokról és (vek öleléséből z blkok meg I\rnnyozták stllrnyl\t és Mcgfc-szitett rcim mosoly kéjt Ruháj cslpkeredlhbe élel duzudt Jánduás S2Jvét trtó melle emelkedett l kját bcrgyogt ft l'óny miul májusi njlkelés fi fehér liliomot testv6rét Szemei ből szeudség bizttott mikor szí\iére muttó ujj lull sn elfordult és ránk muttott Mozdult szótnyitotto llkl és rr beözönlött Llszt levegő és el t Unt fogbáz pistkos stlmujá kok II korbnc8 eltüntek cur egyenl'uhák 8 még olfrább emberek el gilg n uronyok elolvndtk ll kortyolt kesel'u8ég ize emlék lelt jelenléktelen pon tocsk-emlék A boldogság láthttln leple boritotr be világot és z ég kéklett és feléje vitte hit z éneket didlms énekel A% "te népe betódult megnyilt z jk és (orró kialtasbn trtott velunk mint vnlmlkor vértnuság Arnyllknbn II ktkombák Inkói Szem volt e délel ött sz61'obir6 és vezdyl 6 krmester nem járt köztunk csk bennunk : Krisztus ll dúst vlkivel szcmbi"n mcgtgdj bból nz okból mert t VAgy boul H 'lttoz6j őt vngy móst 3 jlen tör vnybc Utkö:c6 cselc-kmény mitt holósftgnál (('Ije-hm ltrte (1 7 p) A (elorolt büurselckroények mincl(\níktof 1\ Wn'ény 1 hig terjedhető Cogbázzl penrbüntcté8sl vnlml"1 hivtlve8z1ésel S 8 politiki jogok I)'Rkorlténl\k fel fugge!!%lésével és ft cselekmény elköve-té!!th'el knpcpi6 Lo cikkeknek tu I!Jkobzásávl bunteti A mrtl$u!tl6 itélet mg utan vonj u elhélt ipnri:;:-t1lolv6ny;'tnuk IpnrCl\gedélyének vgy ezt pótló htóspg! enrl!"dtiylnt-k z elvsztését C'z('ofclUl ll tettest rnegjclölendó 'vgy itltnhíbn eltiltj R2 k6zukl!égieti ítéletben rtkkf'kkel vl6 koreskcdéstöl egy évt61 öt I!vig t"rjedheló Id6re mgyr honos tett('st ábból fl közsgb61 I\mely nem Ille tőssn helye öt evlg terjedhető időrt' kitilt jn t'lrendeli llz ítéletnek vgy l'endcjke:&ó l' Wl1ek tu: e1fllt kő lllgim fnl rgsv vgy hírlp útján vló kbz-zélhejét il czeu(rlul H:L Rt eu teltet kin(>lk nyilt ütlete vn rm kötc'lc>zl hogy UzINhet)'légébn Ull eténok njtlljujl vng)' klrokll lábn fclt ünő helyt'u fél évf>n ál <ly it élet réndelkezti rl!szét feltü ntető táblát tnrton kifuggn1jh 'é Enyhl>bb f'setekben ti biróság e mcllékbuntt>lések bánnt'lyikl-t múl Jötheti de mór példécul t elkobms egynllnlán nem mc'l lozhetö Súlyosbbn rninöslt és börtnbun teté l \'00 mgn után z U'Zletsz('rüRcg melynek korltunk szerint nem drj ki VRdlottkfll kiknek 8znndék lés6re Irán yult 1\ bírósóg megállnpit(lát joggyn (ll R il körulml-ny hogy b űncselc-kmén y c!:upfln eff)' (1 iinnt celcklnl\nyb('n mondott li bill1ösöknck Egy ienyögly története Irt: OULYAS SÁl\r:oOR törfs(irilhtt'r (Lep'")')' 1934 krácsony sromomrn 6!tészt'Q elulö völ t 8 mcgzokolt kro('-sonyoktól Nemcsk ru:ért mert 8!lEO ktlnul enyh(' tél mitt bhinywlt II ktu'ácsonyt Onnpi dlszbc burkoló szúzi hópl ést s z ilyenkor l'cndszcrint csonttá fgyott utk helyetl térdigér'ö Burbiul kellett r-ónunk i ú ttln utkt Vlml egszen mlí ('(1mny történt velem mi czt 8 kráconyt ckkugyn RJ:7iÓ emelte el óttem minek vlójábn ir kellene lenni nlinden 8 sz:cretot Unnepévé Nem 19 01)'1111 lh\y eserucny (LZ mit lelrnl krok CcndöréletU nkben kd több k11lönb ecménydúl:lbb is Még{ unnk fl krú esonynk z (lml éke olylln mély nyomokt hgyot t 1('1lkAlom mlll ' kcmb<>li hogy hosszú Ideig nem fogom clfelejl('nl ö1'8prnncsnokom z ünnepeket mcgelözii n pon s'zolghlnlb vezényelt egy bjtnrsmm81 egyutt Ellndu h\s chill kulön felhívt cttyelmunket z Hycnkor szokfl808 reuyélflopások 5 rongll18$úk 0)('gkdályozt\93Ml Megérkezve z E"gyik ki:szségbo lu egyik fh l dbirto kti eml1lést tell hogy ti lk6h{u:ál kömlye-zó Cc-uy6fák egyik t\gúl vlnk i elvitte NcU) z ág t sjnl\jjll dll mgle %eretn tudni kl lehel II totto! BizonyÁr ILpró gyer mekei vllnnk s hn C!Jnk ugy vit te is el <Ly ügt\t ez ul mutntj hogy fl mi elvrdult lelkű vlj nbnn 18 megörizt stiv6ben rcgi b oldo g krácsonynk hivő molegl-i mit íb'y kr tol'ábblol'di 8 gyetmekc i ljzjvébl' Blzonyo"'"n vnlmelyik cfleli>dje S hát Ht szel'etné hogy [l (('ny; gly lí\ juttsson ls vlomit ('Izmukrn Megél'lottem!öldbirtokos1 BUntetni krj e tqt-

6 értem hogy \"jt de szeretet büntetését méri rá Megíg tetles estig meglesz ' eledve A község szegényebb sorsú negyed:n meg rcson "k ok csendor bogy hmrosn bíre futott szeg fát" keresnek Többek között betértünk z egyik tengen nyes udvrr is Szlmtetós ház z dvron egye sztti fedett ólk Néhány keve tengeriszr mmt sír dűli tüzelonyg Az egész telekrol szegénység szemünkbe Az udvron egy sszony fogdott bennun ket Anélkül hogy kérdeztük voln már eleve ti1tk r ZOll hogy z ö lkásábz bárki is hozott voln ;sonyíát Az udvron körültekinlettünk s eszrevettuk konyhjtó elött fenyöfáról lehullott p tűleveleke Megkérdeztük z sszonyt miként keruitek fenyo le\'elek z udvorukb E kérdésre szemmelláthtólg meglepődött de zért mkcsul Ullkozott gynusltás ellen Közben kijött lkásból gydusitott 10 év körüli leoygyermeke és öt kérdeztük fenyöfákr vontko zón A kislány minden ízében reszketve sírv tiltkozott vd ellen Houájárult megfélemlítéshez még z is bogy édesnyj elkezdte pirongtni korholni Mjd megveréseel fenyegette h z ö házáb hozott voln fenyöfát Vég is neklink kellett z nyát tiirelemre inteni és kisleányt megvigszt1ni Különös zürz3vros érzések fogtk el ebben hely zen Az ny krácsony örömét mindenáron meg szerezte gyermekeinek de védekezési módj már semmiben sem volt enyhébb és emberibb mint milyen közönséges bűnösöké szokott lennl A mult és jelen fur cs tlálkozás volt ez: multból hozott emberi hit és m nyomorúságánk romlottságánk Erény es bűn szomorú tlálkozás bántó jutottunk csk néztük ezt csipetnyi emberkét Az megállt tölünk néhány lépé3nyire félelem legcsekélyebb nyom nélkui - jóllehet kkor látott elöször közelről csendöröket - s megszóllt: - Csendöj bácsi téjem netem hozott lis Jézus tjáconyíál Tessék mednézni szobábn Szótlnul néztünk z árttln gyermekre mjd egy másr mi e&endörök Az nyj kit pedig mégis csk legszebb érzés vitt rá bűn útjflr most már ijedtében képes volt <I legrútbb átkoz6dásr is Ngyobbik gyer meke z nyi f!zigortól vló félelmében sirv tgdott S ilt vn ez z Ug beszél6 gyermek ki nem tudj ml jó mi ror- mit szbd és mit nem - meg krj muttni krácsonyfát r igzság nyomár kr ve letni Azt tát krj megmuttni melyet nővérc lopotl S rru:lyt61 neki minden bi7onnyl zt hxudt :1 tf!1stv"rkje él édeflnyj "Zul ámltották hogy ll kl" j{7uk hq7t &nél:lünk félig nyilott jtón IJZClbáb OLt lát 'Illi fllf)n d irnyöál(1jt rjt n;'hhny dmfl olthqn (bltt gt-nye 1 1':13r(: mr)ndt t\lil('ml:ny tifm'-g'cu pől: rnn nyi cmlx"tke í 6rijmropcvi" I;gy lj4r;ll)nyf4t hly//ju Jf'1u"tll tesllt Máj mcntlm hrg-y 1J1Jp " kán;rtrml kf'niistm ; t4ohtmr!i :j'kl m" gl rtőf>n tr'kln ('! rtifil Mjd 7 M!mnyh(r fordulttim IlY'fI Z2 yen Ez f onnn vló! szóltm rá kemén Igen - felelte töredelmesen ' "buntetes No gzdájuk mjd gondoskolk 8 tobbe Iyet ne te röl" mondottm - de ztán soh kövelik el gyen A bűn z bűn kármilyen célból is eg Erre z sszony keservesen elsírt mgát i r:? elköszöntünk csládt61 beszámoltunk z eredmenyl'ol földbirtokosnk ki nyombn intézkedett hogy bőséges krácsonyestje legyen Jézuskát vár6 próságnk meg ngyoknk is mi pedig hb2felé indultunk Közben lkonyodott A sötétedő időben hüvös eső kezdett esni Az egyébként is ngy sál' mitt gyloglá még nehezebbé lett Mégis úgy érezte minth önnycb ben mentem voln mint egyébkor Mmth vlnu meleg ség ömlött voln végig rjtm minth vlmi súlyos le hertöl szbdultm voln már bjtársink meg Mikor hzérkeztünk feldíszítették menyezetig érő kl:lrá csonyfát ltn gyönyörködve néztem S úgy véltem minlh zon z estén zöldebb lett voln fáj szebben világltol tk voln gyertyk: jobbn csillogtk voln diszitések mint többi elmúlt csendörkrácson yunkon Lupuj Krácsony konyhán Irt: SZENTJOBBI JANOS lhdngy (Kemecse) Hllottm egy mesét vlhol hogy TisMhn úszott egy tök lefelé s mikor egy-egy knyrodólloz ért mindig ptncsolgtott: - Most jobbr megyüllk! Most blr! keveréke Közben minth CS8k földből hujt voln elő meg jelent z udvron z ny másik kb 2-3 éves gyermeke Kócos szöszke hjjl msztos rccl egy szál vékony ruhácskábn és mezítláb Nem töroove z udvron levő bokáig éró sárrl jött felénk Hmrjábn szóhoz sem december lts bbn hiszemben úszott z árrl lefelé hogy ö konnátyozz folyót tgy vn z em'ber is z élettel : h vlmi történik úgy tesz minth ő is zt krl vol'n Merl például ki z ördög krt hogy Lupuj!{rá csony csendőr legyen közgzdálkodás vezetője? Senki! S lám csk mégis z lett még pedig messzeföldön hires közgzdájkodás vezelő kinek II tetteit ime fel jegyzem mint császárok és híres hdvezérek tetteit szokták fidőn Kemény járásőrmcster úr új beosztási helyén szemlére indult zt sem tudt hogy LupU{i I<rácsony csendőr világon vn A járásőrmester úr sz6p egyenes s Bodó csendőr gzdálkodásvczctö ki buszke volt rr hogy székely igy gondolkodott : szál ember volt - Ilyen szép szál Ugyes klonfís ember nem lehet más mint swkely Ezért székelyhez méltó ebédet főzete tt: puliekát jó cslpös juhtúróvl A járt'lböttmeslcr zonbn pznlonli ember volt ki rgszkodott hjdúk hltvllus6hoz hogy tudniillik II pullszkát egye meg n "diszt6" zután pu Iiflzkn Ióttnr roll ontő "disztót" cszl m eg ő A gnndolt vll1nnt z gyáb: li Im (iz ember engem oláhnk nézctl! ck igy érthető hogy klfog6 tárgyát képclc" hogy Bod6 csendcsr már régen gllzd(tlkodlíl:lvczcus thnt ha80n odn IlZ örrpnrncsnok hogy [I gnzd{l lkod{hj VC7C lkljébcn más l tcvl:konykcdjék tgy INI LUPllj T{nrll cli()ny chondis gn1dlílkodlivc7(tő JupuJ r"endth méltó nknrt lenni II bnlllhl'lly czcl! bizlomr { s mrg IR mutntl hogy lurl vnln m lt Az Hr (61))nő már egy hotc kusrködőtl kót kot16vnl nmolyrk nf>m BkfLrLf k 'e:urni éijft7"c1 hogy II Kfl7dfl1kod(18lJnk jol()n Ir nlncmn nuk!!ége koll6rll KI nkn'lll nol6luk verni /I k()lllthi I" r{lkfrlyftwril{lni bkel hogy loljflnlll' I rl'lru

7 135 dece'lllber 22 CSENDöRSl1:GI LAPOK 751

8 1935 CSENDöRSIi:GI LAPOK zott is több cslhttln módszert ismert és lklm fs úgymint 1 Felkötötte két kotl6t lábúnl fogv okel gette csu ott kig félnpo es színben egy oszlopr vlzben Eredmén y; liemmi 2 Megfürősztötte et deg Ered EredJni:ny : eemmi 3 Ke\'erte két leirt eljsrást mény : semmi Meglátszik hogy nem ért bromfi!th0z mondt Lupuj cc:endőr - ezt z én szegény jo :nym mskent CSJnált es megmuttt hogyn esmlt z nyj A kotlók libir téghít kötött zután beállttott öket egyms'\81 sumbe egy dé%sáb és nnyi vizet öntött mcr ti dézilb bogy kotjóknk beláig ért igy nem tek leulni mert vizbe ültek \'olne os hogy zok flit prócsk mdárkak se nyugllnitsttk ökel: melyeket )!j)k fészkenüjés ltt m gukr szedtek louzutuknt (uj káh'8 ro\'rporl szórt beléjük A dolog sikerült mert mikor másnp reggel Krácsony kivette őket viiböl egyik se ment feléje sem fészeknek se nem \'rtygolt hnem bőszen tünletöem rugták El szemetdombot mmth soh nem kottttk voln Lupuj csendőr meg gyönyör ködött bennük mint ki jól végezte dolgt s z örs fózönő pedig megsemmisiuve dobogott (1 konyhábn K rcsony eldicsekedett vele z örsprncsnoknk is kt megkérdezte : - es Iti voll z II lelketlen kuty ki ezt kitlált" - Az órstózőnő - felelte Krácsony árttlnul Lupuj Kráesony okulv BDdő csendör bukásán túrós pulíszkát szároüde z étlpról E helyett úri étele ket vezetett be mint petdul n:t'úlhúsl Binder szász földesúr megemlltetle neki hogy vdászidény ltt nál illlendón kaphtttó friss nyúl Krácsony megvw rolt két btlms péjdnyt és bü$zkén nyujtott át z Örsfözönőnek - EJbböl ngyobblkból fózzön egy kis jó sárg csillgo húslevest evvel másikkl pedig káposztát fog tölteni mert mr torkig vgyok ezzel sok prsztos étellel - Mjd hetvenkedve folyttt: - Higyje el ö!"'s C8lÖnó lmindig betrtott ezt 1\ hivtlos hngot) miót szegény jó nyám házától elkerűltem nem lktm jol kedvemre ti1!ztességes Helle! Az örsfózönó ugy tett minth n em hllott voln jöl bj kezét II csipéijérc tette jobbl pedig tölcsért csmilt p íuléhez é úgy kérdezte : - Meg tetszett boldndulhi vg)' én nem hllottm jól? Ogy tetszett mondni hogy z egyik nywból hús levest föuek másikkl pedig töltsek káposztát : - H nem süket hllott! - tis zt ls telqetl mondni hogy szegény jó mmáj is ntindég ilyen fene el6kelöen főzölt otthon? - Hlllt - Hál kkor tisztelem szegény jó mmáját szólt gynús elismeréssel szkácsné Hnem most bug5s011 id" z örsvezetö ur dőlt szó örsfőző oöböt - már voltm S%kácmé (itt gtó(okt bát'ókt htudotl o zej de vdnyúlból fó7öu levest és vdnyúl hússl töltotl káposztát nem láttm de legyen rá elké S üive z örsvezetö ú r ' nem f&zött ilyet mg szegény jo nyj sem! - A or mg jó 8-E!ltOny még ngyon keveset Iá tt De en n vgyok r kiváncsi mi t látott mg es m it nem; csloljn zl mit mondtm! Azonkivül pedig ne nyelveljeo r Az örsfőz8nö nem hgyt mgá ét: - en mcgfözöm csk legyen ki megegye' Délben vlmi zvros forró fözet került z sz tlr Mikor z órsfózö1jö letelte tált feltünö illedel mesen kívádt jó étvágyl Bodó csend ör egy nyúlfejet n decentber 22 lé-bó1 Szem-befordltott mgávl es '--s (LI" Jnez t kl ft z:u ej klm eredt stemme l vele A n) tt frksszemet néze nunth zt mondt rból 'ett ki rá tilnyé o 'I g ne O! r l4io S voln =- MeggyllWtok! felmenö ágbeh rokoni Aznp délután Lupuj csendor löbbször "-zóbkerüllek j nytllbus-levest ebe Viszon t z örs hlízörzó kutyá töltött:káposztat vcso dett egé fött nyúlll este pedig któl mert ft gzoktl etl ráf:izet De sig dá pukk rilt t öl VIszon mlb ntott guny npig meg-tbalt vgy két hogy meg kr t eztette követk zt ny Krácso Lupuj A stegény veszni és ennek megfelelően intézkedett egy ötét? gy ho észre: mgál vette?-jlmil kuty Mon oláh htlms doronggl Lrtoztosn véglgny\lj'tott lj bogy t meggyó hirtelen lpookáján mitól olyn gyul már nem várt be hnem elmenekült rémes vo nítássl hogy zót sem látták z őrson msikt " Lupuj m:"ik gs!dálkodásvczelöi nevezetes ténykcdése követkew volt Pántye Demelcl' csendör elövezetésen járt od vl bl Debrecenben hol óriási görőgdinnyéket árultk Ki is hsznált z lklmt sok dinnyél megevet t leg ngyobbikt pedig megvásárolt zzl csk dicsérete zándékkl hogy el fogj küldeni m nek mondhtó miljilnk A mm vlhol fogrsi hvsok között lkott eldugott kis flubn hol dinnyél legfeljebb h Pntye z o?kolás köny\'b6 vgy hirböt ismerték J csendör éjjel érkezett hz és fl htlms dinnyét z éléskmráb tette Lupuj esendől reggel ngy dinnyét meglátv Kukuj Tódor csendörlöl tudkolódzott; - Tódonkitm kérlek szépen nem tudn vlm it er ről dinnyéről hogy ketilll ez ide? - De kérlek szépen KTácsonykám tudok - felelte Kukuj csimdör - Pántye hozt Debrecenböl ( A z oláh tiúk szerelték rámi rongyot igyekeztek minél elő kelóbben beszélni) Mjd folyttt : - úgy emlékszem minth emjit-ést ís tett voln hogy közgzdlukods részére vásároltt bár ezt tper fekt" nem merem áuítnl TIsztílószerekkel megrkodv kimentek z udvrr és nekiláttk "subickolsnk" LUllujnk fúrt z ol dlát dinnye: - Kérlek szépen T6dorkám nem "nyiltkozott" et Pntyt; mit óhjt ebből dinnyéböl Cözeln i : - Nem - felelte Kukuj csendbr ncm nyiltko zott! - De megszállott tudkoss:ig ördöge és foly tttn: - Bár megeshetik hogy olysmit emlitett mint h dinnyés tésztát" óhjtn enni! - N hitod IMod! Persze hogy zt főzunk belőle! Jó mgm ls sudle megkivántm már mert miót h zulról elkerihtem nem ettem egy kis jó din nyés tésztát Szegény j6 nyám gykrn fözött igflz módjábn ls vol l mert negy dinnycf volt z udvrunkon - 'Te kó"ilojjuk meg zl dinnyét; há lb nem is JO l eglább nem 'őzetjük hiáb téztál Beentek z éléskomráb Bemeheltek mert Pán tye Jogos twjdonos községben járt Hi dik6t sze remi melyben dinn yét elküldi z nyjánk Lupuj csendőr konyhkést vett el6 és lövig hele nyomt dinnyébe leszell belőle negyedrésfjlyil és II H lehno legelókelöbb formábn kínájgtt Kukuj csendőrt : - PrnCSOlj Tódorkám kérlek szépen! Mjd ou

9 1935 decembe!' 22 ké>sse-l rfunultott z örsfözőnöne k : fl megcson kitot t dinnyére és A százesztendös mlom kiszólt - Ezt vjgye kl és ebből z ebédhez egy ki jó diny Irt: DU;NES ANDOR nyés lésztat csinál! Az örsfözőnönek tátv mrdt swj: - HUj! Mgn it t Rvyl vdltott engem hogy gró foknái báróknál meg tudomisén hol nem szolgált és most kisül hogy nem tudj megföznj ft dinnyés tésztát! Attól félek ner soká IeszUnk mi egyutt -- en i s! - feleselt z örsfózőnö és fképnél hgyt két tudákost E pillntbn lépett be Pá ntye csendőr 8 hón ltt EL dinnye részére készült kis ládik6vtjl Mikor tönkre tett dinnyét meglátt ládát elejtette vér fejébe szldt nyk megvstgodott lu: rc elvör'ösödött szeme vérbefordult és hörögve kérdezte: - KJ vágt fel ditloyét? Lupuj csendör csil1pítnni próbált - De kérlek szépen brátom Demeter felemelte levegőbe mgn"lr ugy hogy zok z ksz tófárvló frizeusok trtják II köveket hitlnkönyvek ben rjzolt képeken kik vlm i szent embert megkö vemek ott Lupuj megrettent IelooszlUt embertől és Kukujr muttv még egyszer megpróbál t kimgyráz kodni : - De bnrátom Demeter dinnyés tésztát csinélok" Nem tudt befejezni mel't Pntye csendőr lesujtott hogyh Kukuj fejét érte voln - hov szánv voll - les7kitott voln he lyéből De mert Kulmj csendőr idejében leguggolt z örsfözönöt tlált telibe kit éppen kkor vitt o d főhndnlljo londos szelek futotlk ki ft nyiresbö!; fi felhök fehél'ek lettek bodrosk lengök kbnnyíiek mgqsbu trtók l-s n t öltésoldlon egy ee reggelre vinígbszkdt három resznyef Szép tnvf\sz volt Q folyó mentén éjsz kán kint ngy csenddel sok csillggl és ft vizeknek t itok utos csobbnásilyl TJún március lehetett A foly6 mesgye volt kel orszg között; bntdr rolyó és terképeken vstg piros vonlt {esleltek Q medre mellé s fi gátk mentén ItlsULt-rcú grnicsúr-k tonák álltk öló fegyverekkel hogy senki Idegen lámt ne tegye prtokr De mindezt folyó nem vette tudo másul : csk jött szelesen ngy knyrokbn könnyelmű rohoássl II hideg hegyek közui és Ilt gzdg álmo:'! Alföld6n nyújtózott egyet S hlkn ringv szuldt tovnbb tvszb o csendben csillgok csobbnások köz:öl t o szigorú fekete szílntások tömui templomtornyok szel től borzolt mezők sros dü1öutk kerlljk tnyák 6;:1 II - Te vngtd ft"l II dinnyét? - De kedves brriltom Demeter - TAcs! Tc vágtd fel ezt dinnyét?! Pántye máris ke!!:ében trtott fl dinnyel htrtelen erővel ; Egyszerre t"8s% lelt fl folyó mentén Fitl np járl l\kkc1: % égen és lkonytkor bo - Hát még mi fészkes fenét nem! - tört ki belöle megbotránkozás Lupuj rász6lt: dinnyével olyn 753 CSENDőRS GI LAPOK fl kíváncshág Innmár látni krván mit csinálnk z "urk" El is n yúl t pdlón 'Slkoltozv tkrosn Az örsprncsnoknk kellett rendet csinálni ki elölt Lupuj cgyé-bként megint csk zt hngoz ttt hogy tuljdonképpen kedveskedni krt ;:\ gu::lálkodás tgji nk dilluyes tésztávl Bmlvel kellemes jólzű ele<lel t muttott vc In be melynél meg cukroztíst is meg lehet pórolni lévén ft dinnyernltoknk z z áldott szokás hogy édes levet bocsátnl ki mgukból h tüzre kerui nek Drág mmáj is igy csinált - Sját ve5zélyere megcsinájhtj - mondt z ör& prncsnok de erre sjnos ncm kerüjhetett SOl' mert kkoribn kcvés volt z elővezetés minélfobrv dinnyét szereni nem lehetett de nzél't is merl egy hel mulv prncs jött hogy Lupuj és tílt's egy egy rendb('h fe bérnemúvcl úlbinditsndók II s1árny székhelyére - Még jó hogy nem két vgy három rendet kell vinni - szólt vissz ft kpu lól Lupu) felenk kik bú csut intett Unk után Tiz npr Az egykoru :;-slllrák budvc'zctésre jellemző hog-y ti X\rtJ százd végn mldbn Uirtlköknt'k Mgyror"u\ból vló "Ike klüzé9c ngyllurllen megindult sz Itt moködö vezért BdcnJ Ljos orgr6tot klrgudtak mf'gkudett munk4bőt é8 frnci hdsmntérre ktlldték Hl'lyébe- nem Ufr lkn) mu tábornol(ot ttte'k hnem mlndennek inkabb csk hdvezérnek nem vl6 Croy l{ároly her cegl't kuldték on cgyszeru -)tn61!og\' mert rngbn ö következett Croy mit clodje JÓl hercl!g tc rmés7ete!lcn elronlott mindzt megkeuietl De z " oci('nnhos" rnlndl\n tehetségtt'll'osés ni'k ('me vmölstpnnöjp meg volt ó\ uérnn földek mentén tgy futott folyó De tvsz volt és eljbu megint z ámdás Félelmetes lett folyó felpuifodt stírg testé'ol és ismeretlen: zöld flombok bukdllcsoltk t\ vizben cs törött get e ndák úsztk Láncoh- sziilk!\s hcgyukkel ; egy reggelen szétcibált 7-supptetö jött mélyen megsüllyedve piszkos hbokb ztrul csürjtó nedvescn csillogó vslásávuj letépett srkkkl dlben utmuttófn fol' gott részegen z örvényekben s mikor megbukknt J<itni lehetett hogy kinyujtott ujju kéz vn 3 táblár (etvc ltt meg Idegen irüs : \tlmi (ulu neve mint E'f;r Izenet tulsó országból hol II viz járt " S <>stefel é megint csk játszott n fol}'ó ; furcs es fjdlm5 dol gokt hurcolt ll bátán : kutyólt hossril léckerltést d gszlóteknöt mehkptárt frss'0lt gllllbducot S esy sirkeresztet Npszitlltkol' minth messzi hrngszó jött voln má dk prt felöl b egyhngc'n szólt foly ton rekedt kong6ssnl hogy mfir ft vész elé verik h rngokt minden keresztény országokbn A \'iz k koi' már elérte töltéoldlblln fi három csercznycfát hlllószok megoldctták s prtr huztuk Il ldikokl fi molnár meg viztörörtit feszitett II mlom orr elé s mi vel fi vsmcsk kötele feszült mint II húr: IC\'CJ t ft gát oldlbn még bt cöveket & h\ncbfiizött kötéllel dupl!nrkshurokkl kötötte prtnk mlmol Sötét volt mr kkor sl is kelt fel ti hllni Iehe tett megint tulsó prt hrngjl hogy khmpúlt szggtvn vlmi ismerellen tonnybnn Ngy mor gássru indult meg viz s (}ppen mikor htodik szitrt füzte lncb moln(u' vlmi pttunt mcgreccscnl 1\ cspttó II vízlörőf oldll swlycdvc bukott hjóml;t lom lá és l': elltél eövek Csk ln kifordult II prt ból - No - No molldt 1\ molnár dr lticsit már ijedt<'n mert tudt hogy most szkndt be horgony F'elknpt 8 sulykot s vágott két er&ct cövehe bogy oz újrn megsullyedt torkig földbe Dc kkor megrimdult n hrmdik kötél molnár odvágott sulyokkl : meg huzolt lánc csk egyet pendült nekivitg6dott csőrögv< 118jóoldlnk és egyszerre három cövek ug rott ki földböl A molnúr ledobt sulykot lihegve kpt cl n utols6 kötelet ; 1:38rkát nekivetette fi u 87 prtnrk ráfekudt

10 5 76! szárr fl ügy birkózott folyóvl A m birkózás De o foly6 dgdt ngy viz B lomért ment C5(lk!eLzógoU egyel rántott keszeg kis öreg mobui töltésél srkáb s "10 hogy z ket térdre bukot t egést tesltel már el is vette tőle kötelet A mlom orrávl for dult el prttól meglencetl erösen hogy oldlb vette vlz után egyhelybe forgott vgy kettőt s hngtl nul gyorsn hogy ngy hjók futnk kl kikötök öble böl ügy üsrotl-uszotl be fl folyó közepenek - kiáltott ll molnár ott töltés lete Segitseg! emberek segitség I VIszi viz ti m lmol! Emberek! Dc csend \folt és éjulk voll Az emberek kiket II molnár hivott ngy gát mögött ludtk messze 8 flu bn tl'k dunyhák és j6 s%uszogilsok között Aludtk h8jzok is mert bizk6 prton voltk Jdlkok A g-átörháznál lobogv égett egy lámp de Judt gátöl' jén 1935 december CSENDöRSI!:GI LAPOK il' mert csk hjnli háromr állitott be vekkcrt szólt hogybát kkor járj le 'onll A hrng egyedül furcs bongásávl másik országból és mive]!öts szél sepert vf%en mlom csk forgott beljebb beljebb Aztn eltünt vlhcj sötétségben * Ht így vitte el 3 viz mlmot De nem vitte messzire csk á tulsö prtr Hjnlbn jött gát6r és m ondt bgy szóvltl hogy lfttt melmot ; ott lirobál prtr kdv de nem ilt hnem másik oldlon szembe nyiressel Futott molnár II nyireshez s ott fltbámult viz másik felére Bizony hogy ott vou mlom Ott volt knyr szögiben hol élesen vág át e víz tulsó oldlr Otl ült mlom 'Sekely vizben kissé oldlr bijlenve ngy momultlnságbn es mohos oldán ctfekudt reggeli np A molnár nézte szökev ény mlmot s ne velett szél esen z igz emberek örömével : - Lám hogy megvngy Várj csk te Aztán loholt vissz töltésen egészen hlszok házáig hol hlászok álltk prton hánnn és rovott ve<\srovel mérték z árdást - Megvn-é - kérdezték - Áltl nyiresnek Ott vn - mondt molnár és járt melle sebes járástól - meglilt könyokbe n Ldlk kéne most mert z enyim elment mlomml - Ldik - kpt fel fejet báló8gzd ki ppszem mel n!zte földbeszúrl méro 'Ootot és olyn g?ndterbelt rccl mint z orvosok lázmérőt - L dik 1 Mongy mán: tán át kr menni rnlomér t? - Hát 1 A hál6sgzd még két esttedeje tpfik08 volt flubn de há16t örökölt tú1dott trfikon s kijött vtzhez Szeplős ngyképű emberke volt de tudó8 et-tett törvénybez perhcz politikáhez mindenhez Úgy eug zodtt hivtlos i:rá'!o! kbn idézökben d6könyvben menetrendben hogy bámult voll Uni és mindig mgá nál h()rdott egy zötdfödelü kis könyvet vlmi Hlá szti Zsehnptárt és zt mondták bból tnulj hogy kell hlkt fogni ' Vsárnp nem jrt se templom b kocsmáb hnem nykkendöt kötött szemüveg gel ujságot olvsott és gitórnek vgy npren dszert mgyrázt vgy világháború indítóokit vgy zt hogy fogják meg skndináv-emberek szjgoyl cet: hlt ' Mert tudott z mlndent Most csk olyn j6indultu srigorrl nézett le motnirrtl 'Ö:eg 22 Néue CS8k öreg - mondt - ft mloméll nem lehet most úgy mimix-dirníx átmenni - M:\' mért nem? nem? Nevetséges Azért mert mlom Mért odát \fn másik országbn : rti e? rtem bát hiiért nem érteném : tulsó országb hogy zért kell áthozni Nemcsk ft mlom h n e :tpll nem ott még z új ldik meg kmr A komor ft házm nekem ett suuiásom meg ruhám meg más Mgm mrdtm ez ódib meg fl mcsk ki ben Meg nem hjtottm én á t kdt z éjjel 8 vizbe mlmot urm : viz vitte el; meg h érte mék lopni se mék: enyim mlom Jól dj Nevetséges - Mondt blászgzd de nem nevetett bnem cigrettát sodort és pislogott közbe okosn - hogy mgáé Ez j6 hogy n gré ' Hát mg zt hjlci hogy ez jogcim hogy mg most elkövessen egy izét egy jogsérelmet? Csk úgy uk:lnukkfukk! Mer ez jogi kérdés öregem értl-é? Fenét érti! Hát vn mgáb hogy1shivják jog érzék? Fene vn t llt közjogrul vn szó pám meg mgánjogrilt mcg vizjogrúl is MindenrliI Meg jog folytonosságrúl ArruL F6leg Azt 'hiszi ez is úgy megy hogy csk hmrupp vállr " zsákct be grt szájon oszt mán gyun is dr Ssz kell ide jó ember! Nevetséges A másik két hlisz nevetett de II trfikos dühösen vágt szipk/ib cigrettát hosszn!ujt füstöl és borostás éjlát vkrt Gondolkozott - A (lub menjen - mondt ztán - közseg házár Od Kérjen htárátiépést ztán jelentse he személyesen hogy igényl follmál mlomhoz Jogigényt Igy m ongy csk :QrU-é? Jo gi-gényt - Egen - mondt molnár gyámoltlnul értem én - NháL Csk állt olt molnár leejtett krrl de hlá SZQk tovább semmit sem szóltk ck rovást olvsták n plcán s mondták egymésnk : - Apd A moirmi' pedig elment flub jegywhőz A jegyw szelid szomorú álmt1nnszcmú köhögös ember volt ünnepdélutánokon is ott ült zöldfüggönyös irodblk mögött é s vonlkt huziglt mindenféle s vnyuszgú ngy könyvekbe Sok gyereke volt és fején kevés hj - Nézze brálcm - mondt jegyző z álmos hngján - nézze brátom : mg nem kpht htárát lépést mert nem htárbirtokos Világos ugyebár Mindjárt megnézzük zért mit tehetünk Hogy mit lehetilnk ugyebár A jegyző öreg könyvekbe temetkezett hogy csk kopsz feje látszott z sztl mögül és néh hümmö gött Kint sütött ft déli np és ngy sáj'g kockákbn rjzolt pdlór z blko t " A molnár I1lt ft szék szélén két tenyerét szepen térdére fektette mint fényképésznél és nézte celzmáj orrát Mele volt ft szomszéd Irodábn egy ír6gep kocogott rozogan B vlki diktált fá1'8dtn - Hát kérem - mondt jegyző s kiemelte szem pl ljlt ngy öreg könyvek közu1 hát kéremszópen - nem lesz dolog olyn egyszeru Hm Els6sor bn nnk z ismeretére voln szükségem hog y kt t lált meg tulsó oldlon mlm ot; mg nyos vgy htoság? ' Mert ez lényeges körii lmény kére1'nst;épen :- Nyilván hogy ht6ság tekintetes jegyzö lir ' be zeit molnér - mert láttm jövet úgy kilenc Or;\ tájbn hogy nines mr ott mlom szemközt nyíre á

11 1935 december sel A gáoor meg mondt hogy látt 8Illikor ktonak lulb6 prti grnlcsár ktonák rjtütöttek mlmonj oszt csk szárb vették felvonttták sziget srkahoz : kis öbölbe ott meg ptthó kötötték jó erosen Oszt Igy ott li1 most mlom Az én mlmon szemközibe régi helyinek - No látj kéremszépen Szóvl dolog igy lkul : figyeljen idc : mg ppen most bed egy kérvényt kulugyminlsztériumb - Eén? - kérdezte molnár ridtn - én? fl - Mg kérems7épen mg CBk ne féljen ke- rcmsúpen mjd 755 CSEND6RS GI LAPOK 22 mi elintézzük Szóvl bed egy kérvenyt külugybe melyben közli tényállast es kéri hogy köteleztessék mjmot megtláló htárőr zt itt lkult mlom visszdásár f:ru? - Egen - mondt molnár felvidultn - köszö nöm is szépen - Nononono várjon csk kéremszépen v4r Jon ugynis külugy kérvényt átteszi másik or szág föés székvárosáb kkredi tált lkövetünknek A követségunk meg nnk trtlmát közli z ottni koi üggyel Az ottni külügy bm z ottni kut Ugy átteszi z ottni belügynek mivel z eljárás lefoly ttásár ez bir htágkörrel Világos ugyebár? No már most kéremszépen hol is trtunk? J Igen Tehát z ottni belügy ledj z egész ldát illetékes osztályánk ki viszont megkeresi mi konzulátuswt kt :Erti eddig ugyebúr kérernsz:épen? - : :rtem - mondt molnár és iudt - Tehát z ottni illetékes tényezők konzulálusuukknl kröltve kéremzépen bizottbágot ildl nk és mi történik most? No mi történik most kérem szépen? - A bizoccság visszküldi mlmot - dutlesztette ki mellét molnár hogybt vn itt jogérzék - No nem kéremszépen Nem egészen A b1- zotts6g kiszáb helyszinre és felveszi jegyz6kön-y vet Aztán ugynezen úton visszküldi - A mlmot? - Nem A jegyzökönyvet A molnár ztán nem i s kérdezett tovább semmit A jegyző meg frni kezdte kérvényt A np sütött szépen 8 mindig sárgábbn A molnár Wt szék szélén és mlomr gondolt mi ott vn kisöbölben Délutánr meglett kérvény jegyző felszerelte molnár meg láírt olyn ngy görbe és kemény be: tfikkel minth rová9t vágn z örlökőbe Aztán hz ment A prtr Az emberek zért jók s molnár kpott srállast gátörbázbn szerszámoskmribn Felást gátijr veteményesét megcsinált kerítést : ebédet is 'kpott A viz megpdt elment z árdás Elment egy hó np és llem jött semmi Elment másik hónp nem jött semmi Elment hrmdik hónp és jött kisbiró hogy gyujjön be molnárgzd hívtj jegyzö úr - Hát kéremszépen - mondt jegyző z irodé meg bn és kibújt könyvei közill - kéremszépen : z kdtunk Az kt már tulsó országbn vn ottni kulugyben de félek hogy gyors intézkedést nem remélhetunk Ugynis tvly pontoon ugynezen h társzkszon 6túszott három kcs erre A tulsó prti káros z diplomácii úton mgános oldlr enen! pert tett folymtb mely zonbn eredményre nem ve zetett Most ztán nincs!kizárv hogy odát retorzlo képen mcgtgdják ezt visszszojgálttást vgyts mlmot - De tekintetes jegyző úr megesküszöm é n m1n denre hogy még Csk nem is láttm zokt csakot ft bárom k - Ejnye kéremszépen nem is errül vn szó retorzió - Retorzió - mondt ft Ez molnár s nem tudt szó értelmét de megérzett benne vlmi kemény ütést retorzió - Igen De szeretnék segítségére lenni zért hi vttm Tegnp beszéltem városbn egy régi is- 1coltársmml Az illetó gzdg emberi függeuen em ber és kétszer nnyi szíve vn mint másnk: mert mg vész Hires művész z egész világon vnnk bráti Könnyes lett szeme kéremszépen mikor elmeséltem neki mg esetét és zt mondt segíteni fog Itt vn ezen ppiron ft címe: Villsor huszonegy Ez ft szm meg itt mg kérvényének szám csk men jen be hozzá és mondj meg hogy én küldtem No menjen Ment is II molnár még znp be városb Meg is állt már délután egy furcs ház e16tt minek lpos volt teteje előtte rövidrenyírt kert meg vsracsos kerí tés A ház végéböl minth muzsikszó hlltszott voln Villsor huszonegy A csöngetésre elöle begett finomn egy ember kinek császárszkáu volt és csíkos mellénye - Mit óhjt? - kérdezle 8 csíkos de persze belul vsráson -- Kérem lásson ft ngyságos úrrl - A ngyságos úrnál társság vn - Tessen mán beengedni - könyörgött molnár tudnk má rólm A csikos nézett rá egypercet ztán megnyitott ft kput A megborotvált 'kerten át bevezette házb és egy szobábn megállt néb csk frustököt A hlászgzdlmk megkötötte ft szkdt hálót s foltozl ldikfeneket meg néb ki ment volük fi vizre : kpott ztán ott vcsorát OsztAst zt nem dtk neki hálóból de z prjából vihetett Az emberek zért jók és molnár elélt prton szem ben bppen mlmávj mi ott ringott tulsó oldlon jól kikötözve kisöbölben Eténkint csk megál1l molnár gátélen ott hol még mindig fel volt tépve II föld cövekektöl 8 z éjszki csnlától és átnézett mlomr A hlász gzd ilyenkor meg mögéje került és orozv rdcpott vállár : - Noo pám hát igzm vót-e? Mer jogt!rzk z vn itt! Igz? A molnár bólintotti hogy igz és elfordult m lomtó! Krácsonyfák között (LuddllJlI BMlö örol llt tfjl6)

12 mondt hlkn Olyn türelmet lehetett tudni melyik se zt hogy nesztelenül Hint el jtón ment ki Meleg homály volt szobáb n kevés bútor n függönyök és vlmi csudáltos egyszerűség rrunde zott hllts t gin e m Most brn volt brn és rny szobllból muzsik de egéswn közelről szomszéd egyszerre ztán pontok Zongom volt: hlk petyeg6 és ngyon tn d v l o mellőle fel ömlött /nó begcd(í csk ott z rny: O gyónyörü volt begcdüs Egy perc: BYOS mél}tc51 ("8 Jssu brn szobábn : szép béke volt hegedüsz6bn ztírny!llás sim volt hegedűsro és édes és megömlő CBorg npon mint g puhsá és lás csluám csup sürü toll méz - mondt egy könnyű hng csukott Chopin jt6 mt)gött Atis;zonyi hng volt hzug és láthttln Chopin költs volt brátom Beethoven pedig f!lozó fus Mi sszonyok nem szeretjük 8 fiio1-ófiát nyen különös dolgokt mondott z sszonyi bng odát s minden olyn súp volt itt olyn vl6színíit len és olyn idegen hogy ft molnár ki állt-állt szob közepén tlán megérezte milyen tvol vn innen sárg folyó gránic sáros prti élet és ft töltésoldl hol vereksrik z emberrel ft V{Z Mikor nyilt z jtó és bejött egy úriember kinek ezústszjnú hj volt és koromfekete szemöldöke Ach\ - mondt szép úriember ngyon kedve gen és ngyon gyorsn - áeh ön z én pártfogoltm? örülök örülk Gylog jött kérem gylog '? De feleletet nem is várt csk beszélt tovább Az ezü1itfejú úrierobernek minden második szv kérdés volt és z egész ember csup mozgás szemöldőkr6ng t3s es nyugtlnság: - Mi vn ft mlmunkkl mi vn? Vi!gte lenü1 meghtott dolog hogy z én kedves Henrik b1'1itom dmesélte végtelel1ül Hogy vn 82 én Henrik brá tom hogy vn ft flujávl '? Jól lám-lám Szeme l):esen sjnos nem interveuiálbtok ebben z ügyben mert jogi vgy éppen nygi ügyekben egyszergen b6 lnultos 9 jártloságom Egy bejelentő-lpot nem tudok egyedül kitölteni és tegnp jöttem rá hogy már összedni sem tudok Hm bizony igen: zene ki csit elszkitott minket földtől El Nem bj kérem semmit sem jelent ön mint izéhogyisbí\'ják prtbirtokos ugyvn: ÖD mint prtbirtokos tgj ugye bár Nemzetkörl Árvi1:mentesító Társságnk'? Per sze Nekem Társság elnőke Ptricziusz szcnátor régi jó brátom Ptricziuz brátom jelentős vlki tulsó országbn hol most z ön mlm vn : szená tor komoly min\szterje1ölt odát stöbbi Egy sz vb ke rw Tegnp különben beszéltem Társság titkárávj is de ezenkivill fogj ezt levelet menjen fel Nenuetkőzi ÁrVÍZDlentesítöböz ott dj át tidvöz letemmel együtt szenátor úrnk Ne k6szönje ké rem ne köszönje lsten önnel örülnék b mielőbb foroghtn mr 8 vitorláj H9gy nem szélmolná r? J! Nem jelent semmit : kkor grt A molnár már csk vsrácsos kpunl jött z vrb mert olt vette észre hogy klpját végig ején felejtette De kor már csk felsóhjtott mert orult hogy ivül \ln furcs házon honnn ugy szállt után ujr muullk mint vlmi érthetetlen vi : 1935 december 22 CSENDORSGt LAPOK 'T56 k lágból vlmi idegen csillgból jövö beszéd A s:tenálor urt megtlált z Ál"vÍzmentesitönél Az nkétnk vége volt s z urk wvro%v ültek börslékekben Az előszobábn egy pró ember próbált lábáról levenni moltuirt és zt mondt hogy most z nkét folyik nem lebet bemenni bácsikám mert idegeneknek tilos és utzik l gyorss esti z úr or szenát - mondt z csénk szeren belépés - Legyen máskor vgdlt ollóvl g6 ppíná ngy egy és elöszobi ember hegyesre 'körmét - z ido pénz Dc mikor megtudt bogy levelet hototl Villsor le huszonegyből brátságos lett és megígérte hogy úrnk tor á n sze veiet mjd 6 átdj Nem lehet - kpott vérszemet molnál' nem lehet: személesen lehet kéremlássd Igy ztán bekerü1t molnár fl börszékekh lengő szivrfustbe és átdt levelet srenátor urnk Személyesen A szenátor úr n gy kövér ember volt: hj ké kesfeketére 'olt festvc finom mellényéböl vlmi cuk ros illt árdt ruháj elegms és körme htározottn piszkos Igen - mondt szenátor úr miután pró sze mével végigszánkázott sorokon és összehjtogtt levelet - mjd ig en Hm Öhm Önnek ft mlmá rol vn szó n emde? Vlnú régi m l om vízimlom nemde? Igenis kéremláss{ld száusztendös mlom - mondt molnár - ft ngypám verte fel hjót mán én ceeréltem de dúcb még be vn pörzsölve dátum ki megmuttj hogy swesztendös Több is még vl mivel öregebb nem is vót prton - erdekes Ngyon érdekelnek ezek rom n tikus fogllkozási ágk - mélázott szenátor úr legutóbb bes2é1tem egy öreggel ki még postknsts volt vlmikor: ott illt mgs kocsibkon vdászkürtöt Véleményem szerint htárszéli ingtln ez és fíljt mlom mint - Prdón! - emelte fel z ujját egy monoklis öregúr z egyik székböl - párdóón kérleklássn Engedelmeddel egy kis mgánjog: vitimlom ingt ln vgy ingó dolog? Jogászok fedélzetre! Hehehe A szentor-elnök új szivrt dugott gondolkozv lengelte gyufát : fejébe és el - Hát 'kérlek ezekkel ft foglmi meghtározások kl úgy vgyunk - mondt de kkor látt hogy ft tdolnár ott áll még elötte kemény ktonállásbn s ezért odswlt: - Menjen csk hz kérem és egy pár hét mulv nn be Fogllkozni fogun'k dologgl öhm Fogllkozni fogunk A molnár elment Abogy kilépett z jtón szivr füst és BZÓfoszlányok ú sztk után : A definició urim mcly z ingtln foglmát áuguk változhtunségáboz köti A molnár két hét mulv megint bejött Nemzet közl Arvizmentesitöhöz de z pr;ó ember z előszob ból kisz6lt hogy jövő héten bácsikám fl jövő béten; nem lehet dolgot felfujni mit gondol A másik béten meg csk nnyit mondott zordonn hogy érdem leges válsz ez ügyben még nincs Mjd írásbn Mi kor molnár leült törten folyosón egy pd1'8 szi g?u p 6 ember kikurjntott z elöszobúb61 hogy fel ások elnyerése után társulti helyiségek: z Igoit Igen tlsztelt felek áltl clbgyndók S bevágtn z jtót A molnárnk otthon gáton zt mondt trfi1to8-hlnszgzd: -' Micsod? Kidobták Nemzetközitő l? No mg se tuggy bov kell menni! Ide figyeljen pám : vn városb egy ügyvéd ki igzg tósági tg Nem zetközloél Az olyn ügyvéd ki csk szegényt pár -

13 1935 december 22 CSENDőRSÉGI LAPOK tolj érti? Olyn száj vn de olyn száj bogy hjjj! Ahbo menjen z mj sretvág Nemzetközi nél csk úgy porzik Igy mondt blászg2d molnár pedig beti ptt z ügyvédhez ki pártfogój kisemberek nek Az ügyvédnek vörös hj volt borotváltln áll és n ren detlen irodájábn három borzs gépirón6je kik szünte lenül pttogttták z ír6gépeket mert sok munkát d nk fl kisemberek - Hogyn? - kérdezte z ügyvéd - mi ls z z objektum? - Nem 6bjektum : mlom Ahá há mlom - éledt z ügyvéd - gőz? henger? - Viz - mondt molnár félénken - vízim lom Csk on dráló -- Ahá vizimlom Kend hát vízimolnár - sz61t z ügyvéd és rögtön átcspott népies irányb mi rosz s:rul lillt fl tölt6lollához és z meriki ír6'!ztlához urmbátyám - No mj csinájunk egy kis seprést Először z Arvizmentc:sit6nél Nem állunk meg nem AUunk meg! - De jegy?:ö úr mondt hogy rétorzló Retorzió? - süvöltött z ügyvéd és kkorát 757 ci! Igy Hábáá kee nem ismer engem urm bátym! Mjd én megmuttom! Gyerünk z Arviz mentesítöböz z Kpt kbátját z ügyvéd és úgy lobogott végtg utcán vörös hjávl nyitott felöttöjével mint egy forrdlmi zászló: Mjd én befűtök itl - kibált és négyesevel ugrált z Árvízmentesít6 plotájábn lépcsöfokokt háháá kend nem ismer engem J61 mongy - örült molnár és rohnt utan - jól mongy Az igzgtósági szob elött lecsendesedett szegé nyek páruogój: hlkn beszélt z pr6 titkárrl le törölte lábát megigzitott nykkend6jét meg köszörülte 1\ torkát és kopogv lépett he z igzgtói szobáb A molmir ájlt kint z: jtó elölt és hllott bentrg) monoklis igzgotó hngját mint beszélt vörös ügy védhez: Ngyon csodálkozom doktor úr hogy exponálj mgát ebben z ügyben Mint igzgtósági tgot (el vil;igosithtom hogy először is : nemu-tközi társul- cspott tenyérrel z iróosztlr hogy sootrepultek z kták - relmó? Mj megyunk kár népszövct!\égig Dönt6biróság! Genf! Fnberi Jogok Li gáj! Itt áll elöttünk z ember mélyen tisztelt szövet s6gl tnács itt áll z ember kit kenyerétöl és hjlé kát61 fosztott meg egy elemi ktosztrbf s bürokrn- A csendőr levelezó1pok szépek müvésziek iltgulllmt becsiiljük meg mgunk népszerűségót és tekintélyét eroeljlik h ízléstelen cifrságok helyett l\ mgtm]{ levelezöln}>jnin Ud"Ö7Öljilk roko ninkt és ffimeröseinket

14 nem vízenjlu'ó nicslírok kötötték prthoz 3 mlmol szél elsö z viszi ztán emberek most vezényelt 8 molnár s már ugrottk ie Elébe! orrb ldikb mjnd ketten: kormányoldlr gátör már elvágott 8 l tt pá l húztk sem t Hárm molnit tunknk neid f!rdeke htarmenö jogi vi1longúokbn másodszor : társultunkmu kompromlltálnl mght még kevésbé i:rdeke bogy nnk fl bizonyos folym résznek kimé elhnygolt állpotár8- felhh'juk tigye! A 'knyrbn átvágásr voln Ukség vgy z mel egyik oldlon mélykotréer tehát jelent8s ilzemi ter természetesen mguk utan bek válllásár melyek vonnák II személyi kidáslnk csökkedsél és z oszt elöttuk vlllfungycrsn mlom Viszi már \-"ÍZ! -- orditolt molnár - mo után! Tuls6 zél volt erre nyomt mlmot s egyszerre beérték A JUDlnár kihjolt z orrból s úgy vágt be csáklym o mlomoldlb hogy reccsent deszk Megvn! - mondt roolnár Fetkezelto csák lyatj lclikláneot átfl1zte n korláton és beroá8zott z oldl!lon A hj6frbn elnyomt n ruds kormányt 8 lék "duláliulát Többet nem hllott motnár de érteni ezt Ire no gyon értette Kés6bb kijött vlltös és belekrolt ft moj nárb ézze urmbátyám --' mondl nép brátj mig mentek lefelé fl lépe6n - fl dolog jó 1rezekben vn Hld Lssn ugyebár de hld hldni fog Az kt mar kuiuip'bed kbrem hld Hm Erről meg MAr! Ngy &6 kérem ngy z6! vn ejözteg nem ls volt tudomsom Csk bizlom Biz lsten megáldj gzdurm tizenegy lom és tűrelem! kor tárgylasom vn H vn vlmi cslt jöjjön be N n mlom BÚpen ment prt felé A holtágb vitték mlmot nhol áll fi víz és ptt nk Ultették A mlom zökkent egyet és megállt A mo1nár meglörölte kbátujjávl homlokát és zt mondl csendesen: - Köstön6m swmszéd hozzám vgy irjon: ill címem Kuébe nyomott egy névjegyet megbiljentelte ke mbnyklpját és elsúguldott Tárgyl" von A moln&r megindult ngy keseggel és meg scm prllg!lit { Ez délben volt Itjfélkor znllp molnár megkpt mlmot Szép éjszk volt ugusztusi sok hulló cslllggl A szenátor ör vlhol tulsó országbn ezen z éjsz kán készült II másnp elmondndó ngy bes2édére ; z ezütiejii művész kultöldl turnéján ezen rt éjszkán rtt élete legngyobb sikerét ; monoku8 igzgtónk JogÍL!lzok Törzssttlánát slkerltlt ezen z éjszkán egy bámultobsn egybzerünek látmó kérdést jogfilo zófi segitségével olyn bonyolulltá nl881:kírozni hogy hilrom 6ri vit utan mg sem ismert rá ; vörös ügy véd ezen z éjszkán nem ludt fehér porokt szedett be oslyáb és elhtározt hogy legközelebbi községi válsztáson feluenuj kuzdötérre lép kisemberek vé- delmében Az kt ludt vlhol másik országbn ludt kwugyben irttárbn hátán sok stempl1vel bélyegz6vel 6Zéljcgyzettcl Aúrt molnár cum z éjsukan mégis megkpt mlmot: csáklyávl kpt ezen z éjszkán g oldlfll!llál Nem nem jött leirl tlt'l sem jtt megkeresés es érdemleges válsz Bem jött Csk szél jött: Bertln-npl vihr O ngyon egyszeru ll5rt4net Augusztus huszonhrmdlk volt Bertln est:óje A gátör lá t l: hogy npszálltkor sárg z ég este!ok dlg hud es tudt is már hogy éjszkar megjön c s Szent Bertln szele jlél t'elé lmpát fogott gátor hogy megnézze ldikok lncát de rövidesen törtetett is már vissz 8 rugt be II szerezámos kmr jtját ' hol molnár ludt egy öreg hárságyon : - Kejjen fől swmszéd - rikoltott gálőr' kejjen föl : tépi zéi mlmot! Felugrott mojnh mert úgy ludt mindig mint nyuj Ledobogtk II prtr Tijrte tiport o zéi f kl töltés tetejn túgtk surgönykr6k csörgö tt ft ldikok l&nc: vibr táncolt S z égen sehol egy felhő csk sorti sok cillg Ez Bertln 8:Ulle t's lát81ot lényében csillgoknk hogy im Igzt sz6jt g'tör : olt bukdácsolt mlom sötét teste túloldnlon de egmen megoldv ldlengve néh vnk5zépig mert tlan mar ck egy rossz köthl foghtt Gr odát : 1935 december 22 CmNDöRSI LAPOK 758 { csk ennyit ilyen egyszerűen ms 8eIJImit Nem ráztk kezel - férfisn csk álltk egymb mellett egyformán és be&éd nélkül mint fl ktonák Csk áu tk z üres prton Szent Bertln szelében feleltilk égtek gyengén cslugok csillgokon t8 túl elterillt sötéten kéken z ég Az égben Isten lkik : Isten ki rny trónuson ül igzt oszt s prncol tengerek nek és szeleknek nkl prncsol Szent Bertln S!elének Székely kri\csony 'rt; TARJA]'' JUTKA Az észki szél sziszegve vijjogv nyrglt végig z ll hlmokon A kopár fák mint irglomért esdek lő [olnyúló kezek vál tk el fekete ágikkl ngy fehér ségtől ils 8zélterülö ujjik csttogv öeszeverö'dtek A bokrok nes2ezö koppnásokkl engedelmesen hjbó- konk de 'édeimül tövlik köré gyúrták púposodó F?l tonos reccsenések között sivitv söpört mint düh ös furl kibomlott szárnyláfisl jnuári vihr neklbevütéssel önnön erejétől egyre dúzzdtbbn fes zült neki hossznu v6lgyeléseknek bft minth min en kiáll6 szöglelet éles knyrt mgsod6 k upcol es bukknó hjlást el krt voln tüntetnl kvrt simított turemlésekbe hordt legyezve hvl Simult lpodotl terpeszkedett lepel és ngy egyedgtés e ugy elfckudt minth végkép be krt Jt Az 6riáe szemfedö ell epte z ult oln!öd 18 és oppeno pelyhek úgy cspódtk szerte széjjel minth ontudt tl krták voln befejezni li ngy mg vet mellyel gy t veteltek il minden élöt el'íektel ő pihenésnek '\'t N8g sz6rt : Már erősen :lkonyodott é csend8rjárőr egyre terölct8 bb lé tekkel iprkodott csonttá fgyott kerék p nyomokhoz Igzodv előre A legfinombb szttyánbr scm ropog úgy t lpbélés ltt mint hogyn hó r ell ránehezedő csizmtlpnk 'Mlnthft csk kiblt l 'lj prncsolt voln rájuk sz6tlnul tnpodt'k A hideg ben Ú sz!llt ki szajukb6l pár kár pip bodro sod6 fustje de jkuknal már keményre feszült fgyott br és mlclmpájuk teteje bizsergett ' minth kulön életet élne RuszoéL kilométer volt lábuk bn és még jó [el6r z örs A ezél ti tunö nphoz hsonulv lább-

15 1935 hgyott és putfdt pihékkel élénkül ve hvzott Keringő táncukt ddig nézte Molnár Imre csend6r míg gondolt egyet és kissé lihegve fújv megsz6llt - Lám őrmester úr mikor ezek pelyhek kisz kdnk bból szürke felh6clháb6l z olyn minth megszületnének Aztán szállongv ringnk néháoy és kkor élnek mikor; hlni indulnk Olyn ez mint z életunk Csk bjlongunk egyet-kettőt mán ott boká zunk II 759 CSENDöRSOOI LAPOK december 22 hlál pitvrábn Nyils 6nnester eltörülte bjstáról jéggé dermedt lehelletet - N ezen töprengté l? Hát roi meg elég mgnso BElLEHEW CSILLAG BetielJemi CJ//ts: A'lpkelel csodájd/ /Jo/dos ki mdr kresle Bo/do" dkl vdrl 1 fletlchemi cstlls: J6sjel - 61skc z'!'=/" Borl{/lon /lk Iomályon lebegünk báj z I$tennek 1ti egy-egy ilyen pehely ben is rr tnulságr oktt bennünket hogy mindennek Fény[ónjlsusár=ó I A sötétség puhán szétteriut és ngy messziről túl glédicsfák sövényén pislogni kezdtek integető fényük Betlleml esi/ls! OrJk ési Mkly' S=ent 6rdmól/ fm:s vdltijst ho;: Jftnden lu'vő áldj I értelme vn még z ilyen semmi csöppnek is mert rá borul z öszi vetésre és melegen trtj kel z pro blkok '" A Cordulónál 8 Zl hfdj elh előtünt bádog Krjsztus A hóról visszver8dö hideg kék fény meg világitott fk6n hányódó színeket repedező keresz ten didergő vékony sárg mellű fárdt megkinzott te-st Megváltó lkját Apr6 kis fények imbolyoglk kereszt tövében mint félénken rjzó szentjánosbogrk: és sárg lángjuk minth sugárzó rnnykoszorúvl Ul tette voln körtil Szenvedő tövises homlokú l1l'cát :Molnár csendor fojtotln súgt: - Ott vn vlki! lehj tett fedetlen fővel ösz vándol' térdepelt kereszt tövé ben és hlkn elmerillten énekelt Zümmögve szállt hng nyújtv dllm és 87 áhitt szárllyáu meg fkó énekszó Erőtle lig méternyire kis fenyón rózszin ű meg febér pmutfoszjlmyok imbolyogtk ezustözött suloncukrok Ures ppirji ltbegtek hegycben ilvegcsulg viuodz:ott és leglul egy rnyozott dió him bajódzotl AT ág cskák szélein pedig egy tuctnyi tövig égett trjrsz[nü pr6 gyerty ercegctt A gyengül5 zéi belebele kpott pirinyó lángocskáib s z olvdó visz mint nehéz könnycsepp Ie-lepergett hogy lyukt égessen hób A keresztrefeszitett Krisztus átvert Iábi és vérző szíve ltt egy árv lélek szárnylt Zsongott z őszi krácsonyi ének 8 gyertyllcskák csöppnyi fénye öijsze <SIelkezett és bngujthordozó látvány elött ellágyult ltzivvcl ólit két csendőr Megvárták csendes imát ztán mikor z öreg föltápászkodott es febér bposzlós ndrllgjáról leverte t odfgyott hvt és krimájnvl kbútujjáboz vcrt klpot fejére tettc Nyils örmester rlíszólt: - Hát mg mit művelt itt? A vándor z ütött kopott triszny málldozó fol dozott szíjját hlk sóhjjl xnegtgzítvn tisztességtudón klegyenesedett fénylő meleg blu'n szemé t rlívet('tte nz órmesterrc és elórelépett egyet - Kprncsony estet trtok - Hl!tzen z rég elmúlott ntál' m Vizkereszt vn - Elmúlott nnk kinek volt nekem most vn Ezt e kis fát T útszélen tláltm úgy hogy vn olt n széls6 udvrháznál Elhoztm ide meggyujtottm s fohwkodtm egyet Székely krácsony ez /Jedcheml esillds: fbi vilososs" Sd Dds király és kós:c) pdsztor Es>rrmál1 esod\/j I Btlc/lCmi esills: Ulje!:J IlIzcs6l'!fuSd!';"t - nem pd/otiird Kis jiszolrd sz6rjd! - Látom! Mjd megnéuuk Aprór összekuporodv roggynt derákkl szépujt - '0f1 már nem ljelle/e"" csdl: 1'1 torrds: IÚs 1 t/ás lesz - s S ItindélkM Ki nem dlsz' llnsjol! L /JetlImi esi/is: J/il/Mk rcmctl)c V&ti"k/ n<i=llnk s Inl<is /kk! Mondjuk: békei béke! V/r)'f 1\JGy GÉZA zu{os mehetek Sredáb8 templomb szép bibliávl zsol táros könyvvel engem nem vár terített sztl Bkttok poroszkálok mint nyájtól tévedt brom mely közös legelöt keresi Nem érdemlek én kemény beszédet Nem is koldulok ertek én mindenhez brkllcsolok mi csk kell Ismernek engem csendőr urk SZOD'U!zéd járás bn Jó szívvel vnnk erre hozzám - Hová vló? - Erdélyországb Szivemben Világosságot viszek mert éltet remény Hej b Ulgukt látom kks toll} mindjárt emberebb erober vgyok Eszembe jut mikor felergeltem Hrgltárn és kujkomml meg fenyegettem z András-keresztet El kellett menjek hzulról hogy 8uvdjnk meg ott Regátbn Nálunk z erdőszélen élö fenyőre rkunk gyertyákt házk nál nincs künt énekeiunk z éló fák körlll Sok sirbnt járt most z eszembed meg z hogy miért őrizték m-

16 Egy guk olyn ngyon blázsflvi szemináriumol npon mjd mind egymásr jsmerii nk Hov kr menni? 1935 december 22 CSENDORS GI LAPOK 760 Vissz flub Vlmelyik isbillób A két csendőr egymr& nézelt szemlik minth fényesebben csillogott voln minth hirtelen egy god4 doltbn tlálkodk "01n A esiunzárbn már nem érezték IMksorditó hideget szh'ükben megbull6m wlt vl8llli és minth erezték voln feny6glly i1itill - Jöjjön velünk z órsrc mjd olt e1bes7élgetiink egy kicsit jut tán hrpnivló is Az öreg székely köszönettel állt be közéjük és be szélni kezdett csvros tempós ízes édes székely nyel vén Elmondt hogy n meggyszinű prolis 82-es székely udvrhelyi bkák közölt volt mikor 1914 Bzén Drohovitznál G8liciábn elfogták Slilbériáb keruit álectt flekktiiuszon AuUkor hzvergödött szomorú vilgot tlált Pdlásiln gondosn becsvrt nemzeti többi> szlnü ÚlS2116t leltek m egbotozták és nem volt mrdás Az6t csk ilt szeret élni Göcsejben - Csk úgy beszélnek mint mi 'éb behliny om szememet és úgy hllgtom öket S kezem térdemhez suvs:r:tom zt hiszem otthon vgyok A legfelségesebb templom hvs-mező A mdrk éneke szép boltivet húz fölém StitUongb bogrk fák virágok k6rusbn é-nekelnek Ngy fenyő z oltár szebó zizeg"c orgonál és olyn 8 Jevegö Íze mint kemence szdjáról kikerult hmvs pog8 Ott lehet imádkomi Mert szé kely nem fél z id6ktöl Látom sáros utkt condrás bocskoros embereket mint n;y hss zöld üvegek böj fodormentás szgú nehéz ienyöpá:linkilt isszák és durváskodnk véreimlllel Dyenkor elfog dühös SUl morúság ntint mikor először hllottm menetelő oláh ktonák énekét de mi székelyek AUil ót meg tudtunk állni székekben Az ozmán z világbirodlom vott mi mégis mgunk életét éltük A német kő ltt sem bcrvdtunk el Keményen dcosn várunk mj tudjuk mire Akik körülöttünk vnnk mind másfjt mind utánunk jött tenger olh számitó örmény hideg szász Mindenki minket kr megenni Tudo leboroh'álják hegyeinkct de mi hjvtottk vgyunk rr bogy urlkodjunk uon i01dön Beértek z örsre és Etédi Bedő Blázs megmuttt elrongyolódott igzolvány!os'llányil Az örsbetiek hllgtták kereszti ájttosság meséjét és meggyűlt 5zetc ttel 'ell k kőru! z öreg székelyt Krácsony ké so erzéshuum elborított öket és z rnyeső BZlvükbe hullt Mrdt még diós és mákos Juli sz y főzöé behozt kdt sültlm ' cserépfruék tejjel meg sjt mort Blázs húst elutsított Engedeimet kért és újból l:nekelni kezdett és végér vényesen második krácsonyt ünnepelt z örs Megszü letett rájuk árdt hngult Vlmennyiükön áthuj lámzottnk keserű mgyr érzések és f6loldódv zeng ték z ünnepi éneket Blázs megint beúlni kezdett hngj erőre k pott mint szószéken 8 ppé - Vj cskugyn hisik hogy Erdély elvesze tt? Hngos zúzók llt z rnykincses ptk sodr mlis lehet? A mi bántunk örökös pusztitjábn nem kél föl n nsp? Erdély én mint szikl Ml lebullhtu ról mint mobo kődrb dc ő mg össze nem omlik soh! A szkkely fluk mjd Íóltámsztják z eltemetett Er délyt Intenek felém hlmozódó pirosíkos dudy ák cifr kpuk kötöz fészek melege üzennek fejfés sirhntok n emlékszem egy öreg sszonyr ványdt szárz k eze bbrált és sustorgó mérges fehér párák szálltk föl z ólomról Arcán rontások boswrkányos titokztosság bujkált öntés elött hozzám fordult : Miröl jósolj k? Erdélyröl! ft szeme ÜStjét kidobt bób és ]'mri\'llt dubödten mint kit megszégyerutettek: Erdély örök! - visított é& elrohnt Igen I Büszke őserdők ltt és hegyek mélyén zü ás ott szunnyd só rny vs szén opaj furcsi székely csk más értheti nem zt forrás ek \'Ílnyvlz Hirtelen megcsuklott hngj ráborult Nyils ör mester feg-yverére és csókolni kezdte Kön nyei ráfolytk hideg vsr Aztán elszégyelte mgát Ne m krok mást mint székely krácsonyt tr tni és kiment z udvrr Fö!bámult felbós égre é örömmel kilütotl föl ; Látok egy csillgot tejútból M is üzen Csb muttj merre vn Székelyország M Vízkereszt vn három kirilyok ünnepe z Úr megjelenésének ünnep npjn Dlert Krisztus ekkor jelentette ki mgát pogá nyoknk Csúnyán köhögni kezdett Juli sszony forró teát ittott vele borogtást dott rá és z örs lssn elcsen Szikrázot t desedett f:jstk vol t A városokbn e npt61 k e7d6dött Frsng Különbéke dolínábn trt: KOMOJJY DEZSő tiszthelyettes (Budpest) BesorMásom után - UzennyoJceves fejjel világ bljború második évében - büszkén hordtm nemzeti szinü 51lgot mely n ktoni szolgáltr vló lklms ságom t jelképezte Bár hrctereket járt ktonáktól sok cstár61 hllottm mégsem tudtm háborút olyn bor nt6nk elkéjyzelni Elhtroztro hog-y körülöttem k-ujtó hrctéri és ezzel szoros kpcsoltbn levő élmé nyeket feljcgy"lcill Mintegy hét hónpig szorglmsn gyijjtögettem jegye:!gettem nplómb senki czért nem hántolt engem csk éppen egy Novotni nevű csch őrmes ter Mikor kckbe került np16m " huárui6t" és "ké met" kiáltott és tűzbevágt nplómt Uyenek voltk ök: kifelé hűséges klltonák ngy hnggl befelé egé zen m 4!'1ok! Igy is lohet országot szerezni de mi tudjuk hogy mi ebül jött z eblll megy De hgyjuk mert én most krácsonyról krok me sélni kitörlöm hát ernléke2etemböl kis időre Novotni képét Az emlékezetes slentestél és ezt megelőzö Időt 1916-bn Kostnyevic ltt elhúzódó dolinítbnn be mélyedésben - töltötte százdunk Olyn volt ez taj mint vlmi ngy temető sirklsvejvel A távolbó blról l fel-felcsillnt z Adrii-tenger kéken-szurké csillog n ó tlikre leáldzó np sugribn Lent völgyekben z utl( mindenütt mgs páznákr húzolt d rótokr Cű2Ött

17 19M lzlykkl Jcácv A géppuskák kltogás nem szüne telt A gránátok pokoli üvöltéssel zállingóztk felénk Este hét ór tfljbn kptm prncsot hogy 15 em berrel z elöretolt áuásbn levő tábori ÖTSÖt \'ájtsm fel Közölte velem II szolgájtve:z:etö örmesterem hogy v csorát ne várjuk mert zt z értesliiést szerezte hogy z olsz gránátok z élelmet sznllító lklmtossgot telibe tlálták Emitt persze némi lehngoltság vett erőt kis cspton Rendes viszonyok között is csk npjábn egyszer - este vgy éjjel - jutottunk z élelemhez mit rendszerint szétosztás után nyombn el is fogysz tottunk s igy másnp nem kdt vele gondunk Nppl lehetetlejl!jéggel htáros volt ide élelemmel bejutni Bi zonyos volt teht hogy újbb huszonnégy óri esetleg t;nnél is hosszbb kopllás vár reánk A szenvedélyes do bányzók ezenklvm füstö!niv)ó után keseregtek leg jobbn Megérthető volt lehngoltság nnál ls inkább mert z estebéddel - szentestére vló tekintetlel - fi hzi csomgot is erösen vártuk Mindezek ellenére meg bizhttm étlen-szomjn ls derék bjtársimbn kik elött csüggedés ismeretlen foglom volt Edzett hrco sok - mgyrok "oltk A tábori orsig vezetö út nem volt álcázv de nnál Inkább gránátok áltl sűrűn felsltántv A szép holdviiá gos idő is megnehezítette z előrejutást Nppli közleke dés ezen terepen egyenlő volt kit roegpillntottk zt zonnl bújv-itúszv IgyekeztUnk z biztos hlálll mert célbvették Ezért örhelyunkre A tábori örs egy doullábnn z olsz állástól lépésnyire volt A bllroqlszöglkú dolin széleit homok zsákok 761 CSEND6RS GI LAPOK december 22 diszitették" gyengén védett bely volt lig pr méter mélységű horpdássl s tetejét csillngos ég dt Bármikor könnyű szerrel betévedhetett voln ide néhány gránát vgy kn mejyektöl csk z állások közelsége mitt debbre mentesultünk mert pár méterrel rövi irányilott lövedék z euenfelet is érte voln Ugynez volt o szerencséje oz ellenséges tábori örsnek i velunk szemben Leváltott bnjtársm szerint z ellenség szokottnál nyugodtbbnn viselkedik nem lövöldöz és o gykori kézi gránát dobálását is beszuntette Az gymúj hogy 00- séges ellátást és hozzi iwt is kptk mert hngosbb beszélgetésük AlIghnem tenné? sőt időközönként dudolásuk beboroztk hllhtó kicsit vgy csk krácsony Az örszemck elhelyezése után kis csptomml dolin egyik srkábn békebeli boldog korcsonyi idők ról álmodoztunk meséttünk Szerelteinkre gondolv lé lekben velilk voltunk Egyszer ulán z egyik őrszem z összekötó járőr útján jelentette bogy z olszok Drn {:sot csokoládét és krácsonyi képes levelczö1pokt do bálnk át hozzá Az egyik Ilyen képt'slapon villnylám pám fényénél körülbelül z lábbi mgyr szöveg volt olvshtó ; Ked't'cs Mgyr Bjtár811k/ M szeretet és béke mg3t:t{)8 i4nnepén rr kériillk bftliletcket cyyiitt 8Ztmtestét hogy A ne lőjjetek legngyobb Trtsuk meg öröntmel látll'k mi tld'f1yájtoktj m tlem 1)ogy""k ellenségek Estleg ti s::ív8'i engedélyetekkel mi megyllnk át Bjtár8l 1ld:vozlottel: egy mgyror8zági olsz k-ereskedó Kelt 1916 krúcsonvá:

18 1035 decembe)' 22 CSEND(jRGI LAPOK 76:! Csend z egés'3 vonlon : puskák ropogás szünetel csk irojtt 3mott röppen fel egy-egy rkét A tenger irá nyából fényszórók sugri huuállwlnk olykor Békes ség vn TJán jó Isten is megsokllt z emberiség tenvedéseit és föld nyögését? Ezért elöbblnf':k békét órömet és szeretetet sugllt utóbbink pedig pihenést engedett hogy közösen hirdessék c szentestén z Isten fiánk : vihig MegvltIlójánBk s%ületését A levél htás ltt ilyen gondoltim éledtek de gyorsn fe10csudlm ebböl békeáiomból csk kton szv uólt bennem s (gy elhtároztm hogy z olsz k ton sorlt válosz nélkül hgyom Ki tudj ktl16nbed ml volt célj zzl bogy nekünk ezt lpot megírt? Há ború \ln Dyenkor minden eszközt fel kell hszná ini T lán lépre kr cslni behnunket - még hozz minket sopronvtdéki mgyl'okt! - bogy zután hösi mivoltát Citogtss No ho zt krt kkor másutt kellett VOln kfsérleleznie nem nálunk A még mindig h:zi krácsonyokról beszélgető bj társkkl k61ö1tem hogy oz őrszemek ellen6rzésére indu lok A bnndik szlunú örszemnél - ki legkózelebb volt z olsrokhoz - két álló Jkr lettem figyelmes beszél gettek KözelOkbe lopódzkodtm s jelentette z örszem bogy egy olsz fehér kendőt lengetve átjött boldog kni esonyi Unnepeket Idvánnt s z z óhj hogy 82 örs p rncsnokávl ls beszélhessen Az ols'z kton tizt mgyr szóvl engedelmet kért ezért vkmerört mjd Udvöz]ő lpj iránt ét'deklódötl Erre megjegyeztem hogy 8 mgyr ktoni erények lpon kivánlkt nem engedik meg Tekintse tehát úgy minth e%t váls:zojtm voln sorir Ekkor rr kért hogy leglább hnllgssm meg történetót ' mí igy hng20tt : - A vijágháború elott számos évet töltöttem M gyrország egyik kedves városábn mint déligyümölcs kereskedő 'Annyir megszerettem úgy én mint felesé gem és S gyermekem lovgis mgyr nen12etct bogy Mgyrországot masodik hzánknk tekintettük!:5 csk tes nyelvüket hmr elsnjátítottuk tisztán cscngö zengze zokt jo is MegélhetésUnk biztositv volt és ugyn tom Mondh rok rngy tt Sliilele gokt élveztilk mint felé ország Mgyr js most emlékei b gb o bold leg életem cstá szállnk mely ország fiivl pedig legvéresebb kjlt vívjuk - Itt elérzékenyult Kls stünet után folyttt: májusábn - sjdomnk Mgyrországon mellett - bevóár};isi ügyek ben vjó visszhgyás Olszországb utztm Idöközben mói' flrgszok és ujságok hirdették bogy kitört háború Olsz:ország AusztrifJ Mgy81'ot'$Zág között Minden el'őmmel igyekez tem hogy MgyrorS2ágb csiádomhoz jussk de nem sikerult s 41 éves létemre bvonultttk - :tletem legbor3&t6bb npji követk eztek Meg hlni csládomt61 vló búcsúszó nélkul és még hozzá t lán éppen mgyr fegyvert61 - Búesút vettem hát levélben csiádomt61 és rr kértem 6ket hogy továbbr ts bízznk II dicső mgyr nemzet Jovgisságábn - Bi%onyos ideig z ország belsejében kulönböző beosztmokbn teljesitettem ktoni szolgál to t Eközben pál' bónp múlott cl midí5n Vöröskereszt útján kp tm csládomt6j életjelt Megnyugtttk hogy semmi bántódóeuk nem történt csupán Uzletl zempontból sú lyosbb betnek II helyzetük mert déli áruk kl neuii keresked öszén hrctéjire vezén)feltek egyik menet százddl Igy kerliltem ide De mikor lehljgt6 ké szülék útján megtudtm hogy mgyrokkl ánok szem ben ellenállhttln vonzlom szállt meg lelkemet irá r dott erőt és bátorsllgot rr hogy mi nyukbn szentestén kitárjm 8 szívemet önök ellt mint z Mt Im ngyrbecsült mgyr nemzet fii ei6tt Szótlnul hllgttm z olsz kton történetét és mint ember átércztm ennek kéthzájú ktonánk szenvedését Dehát háború vn ez pedig tiírést szenve dést áldoztot követel hzáért A ktonánk legszen tebb kötelessége - h vére mindene árán is hzáját védeni Elzért z olszt csk nem tudtm én egé!izen meg érteni de jólesett nemzetem iránt nyilvánitott elisme rse mit nem is hgytm köszönet nélklll 8 egyúttl ér te sére dtm hogy szcntestére es különösen fegyverte len voltáro tekintettel nem nyilvánhom!ogolynk mert mgyr kton nem él vissz jószándékú védtelen ember helyzetével H zonbn kedvet érez bhoz hogy esetleg mszántából igy Mgyrországb eljuths son egyzerűen ml'djon itt - iogol)"nk Hzulról!lill Iilolfuf BerllGn «Irm 1t:l'OlJtJ Jól ltivehettem n holdvilágnúl hogy 40 év köruii olsz kton rc eltorzult ekkol' Indultosn k áltott: i -- Hát hát ennek ilyen hitványnk gondol cn gem? A:!t hiszi bogy szentestével tkrózv íjyen hit ványul krom innen bőröjnet k m i enteni? Nem én ne1jl ezt krtm hnem csk krácsonyest én néhány bé es8éges órát elbeszélgetni zokkl kik nekem éppen eim ugy testve mint z olsz nemzet fii S núnth zokogás ':!t voln bcltilr81 n zöm ö k brn idegen egyenruhs embert Soh el nem f6]ejte rn AZokt n pill ntokt ott dolin szélén Embe reim visszfojtott lé leguttl néztek bennünket s ugy nigy z olm tábori ÖI'5 emb erel odtról H nem 'éltem voln nt nem hinném ei hogy ez Igz lebetett le A lhiu D tokig még néztü nk egymsr és l{ezüd ket el n tun ero vont e"" "'JJÚlB felt:" o'> ' A kézfogás zonbn rl u rb o bentett mindkettőnket vlóságr II z olsz t

19 1935 december CSENDC5RSGI LAPOK indult mg dolináj!ell de elböb meg rr kért CIl gedjük meg hogy vcsorát és bort juttthsson el szá munkr A ngy ünnepre vló tekintettel mindenből dupl dogo t kp tk B szívesen megosztják velünk Ezt bjtárs! is legngyobb örömmel teszik runinek tol mácsolásár öt kérték fel mert bjtárái közill csk 6 birj nyelvünket de vn még közöttük két németui be szélő is Természetesen nem fogdtm el semmit Az ol8% kton erre szótlnul lehorgsztott r6vel i ndult mg állás felé én pedig embereim közé siettem A legidősebb bjtárs zt mondt beszámo16m végén : - Szegény tlján! Fenerossz l ehet neki Mégiscsk jobb igy nekunk h kopllunk is mjd eszunk egyszer Aznp este egyetlen pusklövés sem hngzott el z olsz tábori örsön li':s mienken sem Hsznos tlálkozás trt: KOVACS GABOR tiszthelyettes (Budpest) Az örpnrnucsnokom bejött legénységi Bzobb Kezét hálrn lette kályh meué állt hol vígn ptto got t tűz SzcmUvegét homlokár toltn és bozontos szemöldöke ltt szeme pi szerelettel nyugodott m()c egy-egy plllntr pirosképü fitl lárendeltjein Mély bsszusbngjót megköszörülte díl8 bjuszim egyet sodrott miközben szemüvegét levette 6vtosn megtörölte és eltette - Mil szent krncsonyeste vn - mondt M és holnp elöreláthtólg nem lesz szolgált Elme hetnek z éjféli mjsére holnp is mindnnyin temp lomb megyunk - Mjd leült közébunk hosszú pdr és rág! csend6rkrácsooyok:ról rnesélt tn nem figyeltem od - nem volt szép tőlem - z eszem máshol klndozott Ugynis egy csondörtiz telő borbrút ez estére meginvltált egy pár pohár borr és melle egy kis kártyjátékr l1yesmi ZOIl fi vidéken krácsony esléjyén szo volt Némelyek diórn borr játszottk de voltnk olynok is kik pénzért forgtták Sátán e förtelmes bibliáját Gondoltbn már ott is jártm srunte éreztem ho Bj ugyn nem yolt csk z ál10másfönök telefonált oz éjfel elöt ti két vontnlll sok utsr vn kilátás és ehhez egy vmútugyeleu járlsrt kért - N - mondt tiszthelyettes úr - melyiköjük hogy legöregebb csendőr? tu csk néztilnk egymásr mert egyikőnk sem érezte mgrt öregnek Hg voltunk 2 hónnpolj vóglegesí tett csend6rök De most meg éppen egyikünk sem krt Iegöregebb" lenni örsprncsnokom se rjtm kdt mtg : - Ön Jári csendőrrel hl:\l órától éjfélig kimegy z állomásr vqsútugyeleti ját'örszolgájtb! Vigyázzon hogy bj ne legyen! * A tollsklpot mé lyen u szememre h úztm és lssú lépésekkel mértem hs\'s sinpár hosszát Koromsötét volt Az állomás elött ugyn vi lilgi to tt egy gy6rvuágú petróleumlámp de ez csk rr voll jó hogy z ember kjjátotot megláss A fgyos hvt olyn k emé n yen vágt rcomb rój lenyúwf szél minth bőrt jgyckezett voln Bántott bogy szent estéu éppen nekem kellett szolgáltb lépni Hogy nem mchetlem el pohrrni Csupán z vigsztlt hogy e!óször voltm járőrve zetö vsútugycjetben erre kicsit büszke voltm Nem $ i bújtm voln el z Idő elő l még kkor scm h még egyszer olyn hideg lett voln Azt zonbn sjnilitm hogy ezt 82; t5náuó szcreplésemel nem látj senki csu pán z öreg bkter de z meg észre S('IO vett gyn folydogál z istenj nedü 1\1 lorkomon lefelé Képze letemben felvonult k z egy es kártybguj'ák A stussi vdász még minth integetett voln is hogy gyere már Alig vártrlll hogy z "öreg" elmenjen hogy ztán persze én is mohessek Wnt már sötétedett A hó pró pelyhekben hullt és csontig htó szél fujt o SzUcsi puszt [elói néh-neh megrázt n rozog bhktablákt és süvítve szántott végig csendes flusi utcllkt No ez szép krácsony 1t'SZ - gondoltm A tiszthelyettes úr fclkel t pdról kbpenyét be gombolt boldog Unuepeket kivánt s óppen távozni krt mikor telefon csengtyüje megsz6lblt Felvette hllgtót és jelentkezés után feszülten figyelt Mi is de nem hllottunk semmit Közb en ngy bozo(ltos szemöldökét hol felhúzt bomjokár hol pedig leercsz tette szeme gödrélg Úgy nézett ki minth hrgudnélc :mu mindjárt gondoltm hogy szolgált lesz Igy hat lőt tek jó it6kánk dc me\! kárt"ánk ls Hej csk ne én lennék z áldozt! Menjen inkább m ru id6 ;:----'" is igen rossz szent este ls vnn Milyen elve temujt gz émber lehet z ki Ilyenkor ls rosszt tesz! Lodónyi csendöt nimnezclt Biu'g fogit mutogtt felém úgy tett minth el leste vo ln gondoltomt A!lUlgótrJéJlj gy tnlol'12tájy kpujébn jreti I Cf/rv Z/"n«:ol1d td Jdh;J't"I )

20 december CSENDöRS);:GI JAPOK )fár lent jrbmk viut6kmil mikor sinck mellett lerkott snlkdomb tövében Jkl)n tömeget pillntot tul meg - 'Ab ez bull?! - N ezt megfogtllm! pen most hát mit ts csináljk vele? Még od sem értem 9z utssitits pontji csk úgy rjroltk kobkombn Egyszer Szbó törzsőrmester úrrl tláltunk így egy hullát Ö már öreg csendör és mégis mennyi gondot okozott neki Houá 3 liszlbelyet tes úr mégis kifogásolt egyes tcnykedéseit Mi lesz bát ve-iem? - Mindegy - gondojtm - ezt nem hgyhtoro tétlenül Odmegyek hom és lehjolok Nyöszörgött Jlt ide'; - Ki mg ml történt vele bogy keri lem kérdés kérdésre Qrnlbtl belö - Nem történt semmi kérem szépen csk meleg Uem - mondt olyn fogvcogv hogy 8 szvát lig lenetett mecirteui - TetS2ik tudni ez slk jó me leg trlán J6I még tü(!s is és itt szoktrun ludni h n gyon hideg vn - HAt lkás nincsen"? - dom fel z újbb kér dést - Nines<:n kérem szépen H j6 id6 vn kkor szöl6csősz kunyh6jábn szoktm tnyázni de most ott mcgíoék Láttm l}ogy Ug tud mozdulni hidegtől Felemel trn és be\'ezcttem e vá1tmrs2obáb Ott kályh mellé i\lel ttem A meef8lnott lehelelet kbátj elnvgtt ujjáv] le törölte csmotl b ius?ár61 kezét kályh (>-Ie trtott és hl'tmllrosn felmelentette dermedt tiil S7ltn81m lilll\ootbn volt E vékony és rone-vos njhl\ volt ntit" hplven-hplven R<Iott teste is kilatrotl E1n\'ütt cioö;1 féli'! kikndikált szennyes vörös láb AJ'CA BÚn hrmujatól olyn volt mint n sárszemfi bó ember oh'dáskor N8e1'OD mel!snínáltm t z lillnti sorsú embert Mikor már j61 felmejeedett pnirt ceruz4t kéntet tem e16 hoto'!ólzeméhf/lttnt:lit relirjnm Kérrlé-seimet nem f várt hnem diktált: - Mérő Blázs 54 éves stb sth - Ez meglepett - U'e 1'IOkszor ieurták már rsendól'ök? kérdeztem PVJ\nodv - hol!'{ ilven jól tut:1;l\ sorrende t - Nem kérmn vlmikor én is cl!lend6r voltm hál ludom Me2' jobbn meglep5dtem - "fl-!? - Igen kérem! Ezelőtt 30 esztendővel vonultm Lovsjiték (S':(IOOdi 11<'l"tiI Irl) cw!elvét"ir" 22 be kolozsvári kerületh Azt mondják kkor szép szál ember voltm Elóljárrum sok reményt fűztek hozzám Büszke ís voltm rá De belémbujt z ördög kérem Akkol' olyn fitl csendőr lehettem mint csendőr {1r Ennek éppen mostnábn 28 esztendeje Akkor is szent esle volt Szotg:Htb senkit sem killdött z örspllrncs nok örültünk eppen így esett ft hó csk ott ft szél gonoszbb volt mint itt Vékonybb és hidegebb Már mros felől jött úgy hjvják rr hogy Nemere Itt megnt kicsit elgondolkodott mjd folyttt: - 28 ev és én itt rongyosn fázv hjlék nél kul A kárty meg bor urm! Csk ezt ne soh ne! Mert lá t engem? Engem z &lő bizonyit& kot t N! A hideg borzongotl bennem - 28 évvel eze)ótt szentestén - kezdte újr egyik bjtrsmml kimentünk 8 városb Bjtársm egyik nöismeröse csládjához ment kiket z éjféli mi sére kisért el pedig botértm II Kkuk korcsmáb Jó bort mérlek ott tetszik tudnj A jó vcsorár szom szóvl betértcm ht Hej rsk i js is voltm mu' vlki kuókött voln kkor most máskép lenne lültem z egyik üres 86Z1:Ihoz rendeltem egy liter érmellékit után hnmrosn másikt mert hát igen jól esett Köz ben többen is jöttek Civilek ztl1lőtt lkok mjdnem olynok mint én most Az egyik társság meghfvott z sztlukhoz Akkor én már j6kedvü voltm KlLrtyázni kezdtünk - Ez jó - gondoltm - Nyerni fogok Igz hogy vn párszáz koronám de oem bj h több is lesz Vesz tettem Itt megint UMkzeU ngyot toprongyos embel' s most már komorn láz emlékezéssel folyttt Mikor z utolsó tiz"1coronw3omt felváltott'm vlki hat mögött fülembe sugt: - A rgyás hmjn játszik - Engem elfutott mé reg bor is igen tüzelt S%emeim előtt tárgyk össze folytk s föld eszeveszetten forogni kezdett velem Most lec$uklott fejé z elbeszélőnek és ezt már suttogv mondt : - Nem tudom DÚ történt zután Másnp z Ugyész ur mondt meg hogy rgyást másvi1 Lgr küldtem tgy ltuisiknk meg egyik szemét kiütöttem Négy éve kptm érte és elvették tőlem II csendőr egyenruhát l 5P tolls klpot pedig de szerettem Azután z után kérem nem volt lejton megállás tovább is ittm kártyáztm gondoltm most már úgyis mindegy Hányt " etett sors Most már nem iszom és nem káttyb om Kés6! H4rom jóbrát fteme$t'dri Jáno" c6 tert'u'"" l

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben