Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja"

Átírás

1 A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma: KE-III-181/2011., dátuma: március 31. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. felhívja a Befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja befektetési politikája egy speciális modellre épül, így az Alap kockázata a szokásostól eltér. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Rt. felhívja a befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja a Batv. rendelkezései szerint - származtatott ügyletek figyelembevételével - számított teljes nettósított kockázati kitettsége elérheti az Alap Nettó eszközértékének 150%-át. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. felhívja a befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja a Raiffeisen Bank Zrt.-nél elhelyezett betétekbıl és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött OTC származtatott ügyletekbıl eredı összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát. A jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat hatályba lépésének napja: január 02. kivéve a Kezelési Szabályzat és 2. pontjai, amelyek hatályba lépésének napja február 01.

2 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen magyar nyelvő tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) a magyar jog és különösen a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény és a 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nyújt információkat a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. (továbbiakban: Alapkezelı) által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja alapról (továbbiakban: Alap) a befektetıknek. Jelen Tájékoztató egymástól elválaszthatatlan szerkezetben tartalmazza az Alapkezelı által kezelt nyilvános, nyílt végő Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Az Alapkezelı az Alap nevében eljárva a jelen Tájékoztatóban foglaltakért felelısséget vállal, amelyet a Tájékoztató végén aláírásával erısít meg. Mivel a Befektetési jegyek vásárlása kockázatokat is magában rejt, rendkívül fontos, hogy a Befektetık döntésük meghozatala elıtt alaposan tekintsék át a jelen Tájékoztatót, különös tekintettel a " Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok " címő fejezetben foglaltakra. A Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem tekinthetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsnak. Háttérszabályok Minden, a Tájékoztató vagy az Alapkezelési Szabályzat alapján létrejövı jogviszony, így különösen a Befektetési jegyek jegyzése, folyamatos forgalmazása tekintetében és az azokhoz kapcsolódó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, az Alapkezelési Szabályzat, a Tpt., a Batv., a Bszt, továbbá a Ptk. és más, értékpapírral kapcsolatos jogszabályok rendelkezései valamint az Alapkezelı Üzletszabályzata az irányadóak. Joghatóság Az Alapkezelı és a Befektetı, illetve az Alap és a Befektetı közötti vitás ügyeket a felek elıször megkísérlik békés úton, közvetlen egyeztetés útján rendezni. Az Alapkezelı a Befektetı által szóban vagy írásban benyújtott panaszt, amennyiben azt már a közléskor megalapozottnak találja, azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy arra a közléstıl számított harminc napon belül írásban válaszol az Alapkezelı. Ha a jogviták békés úton való rendezésére nem tud megvalósulni, úgy a felek jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Polgári Perrendtartás hatásköri szabályainak megfelelı figyelembevételével a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 2

3 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Fogalmak Al-Alapkezelı Alap Alapkezelési (vagy Kezelési) Szabályzat Alapkezelı Alap saját tıkéje ÁÉKBV ÁÉKBV-alapkezelı: ÁÉKBV-irányelv: ÁKK Államkötvény Állampapír Banki Munkanap (vagy Banki Nap) Befektetési alap Befektetési alapkezelı Befektetési alapba befektetı alap Befektetési jegy Bszt. Batv. Befektetı BÉT Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbh (1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3. Austria) Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezı Kezelési Szabályzat. Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködésük során a saját tıke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. A nyíltvégő befektetési alapok esetében a forgalomban lévı befektetési jegyek száma és ezzel a befektetési alap saját tıkéje a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása következtében folyamatosan változhat. Az Alap forgalomban lévı Befektetési jegyei mennyiségének felsı korlátja nincs. a) olyan nyilvános nyílt végő befektetési alap, amely megfelel a Batv. felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó elıírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végő kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történı átvétele alapján jött létre. ÁÉKBV kezelésére engedéllyel rendelkezı befektetési alapkezelı. Az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. Államadósság Kezelı Központ Egy évnél hosszabb, eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 6. pont) Minden nap, amelyen a Letétkezelı üzleti tevékenység végzésére nyitva tart (ide nem értve a Felügyelet által engedélyezett zárvatartás idıtartamát). A Batv.-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık érdekében kezel. A befektetési alap jogi személy, amely a Felügyelet által a nyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre, és a nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A befektetési alap törvényes képviselıje a befektetési alapkezelı, aki a befektetési alap nevében eljár. Befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezı vállalkozás. A befektetési alap törvényes képviselıje, aki a befektetési alap nevében eljár. A befektetési alapkezelı a befektetési alap nyilvántartásba történı bejegyzéséig is eljárhat a befektetési alap javára. A Batv. értelmében annak minısülı befektetési alap. A Batv. -ben meghatározott módon és alakszerőséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A jelen Tájékoztató alapján az Alap által kibocsátott befektetési jegyek összessége. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény. A Befektetési Alapkezelıkrıl, és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény. A Befektetési Jegy tulajdonosa. Budapesti Értéktızsde 3

4 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Contract for difference (CFD) ügylet Különbözeti szerzıdés. Az FSA által felhatalmazott és szabályozott kereskedıvel kötött megállapodás valamely kereskedési eszköz nyitó és záró értéke közötti különbözetnek a CFD-k számával szorzott értéke beváltására. A CFD-k köthetık részvényre, tızsdeindexre, kötvényre, kamatlábra, árucikkre CPPI Dematerializált értékpapír Devizabelföldi Devizakülföldi Duration (hátralévı átlagos futamidı) EGT-állam ESMA Értékelési nap Értékpapír-sorozat Értékpapírszámla Felügyelet vagy PSZÁF Folyamatos forgalmazás Forgalmazáselszámolási nap Forgalmazás-teljesítési nap: Forgalmazó Forgalmazó Üzletszabályzata Forgalomba hozatal Futamidı Lejárta Harmadik ország Határidıs ügylet Hitelviszonyt megtestesítı vagy devizára mint mögöttes piacra. Constant Proportion Portfolio Insurance portfólió biztosítási modell A Tpt--ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül. Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévı futamidı a következı kamatmegállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı. Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam. European Securities and Markets Authority (korábban CESR): Európai Értékpapír-piaci Hatóság Az Alap futamideje alatt minden Banki Munkanap, az Alap nyilvántartásba vételét követı munkanappal kezdıdıen, mely napokra vonatkozóan a Befektetési jegyek forgalmazásának alapjául szolgáló árfolyam meghatározásra kerül. A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény eltérı rendelkezése hiányában az azonos elıállítású, azonos jogokat megtestesítı értékpapír egy meghatározott idıpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérı idıpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely késıbbi idıpontban azonos jogokat megtestesítı teljes mennyisége. Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékő és azonos jogokat megtestesítı befektetési jegyek bocsáthatók ki. A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve jogelıdei. A nyílt végő kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt. Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított Nettó eszközérték alapján a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetıknek járó ellenértéket. Az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetık felé teljesítésre ill. jóváírásra kerül. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásában részt vevı Forgalmazók listáját a Kezelési Szabályzat pontja tartalmazza. A forgalmazó tevékenységét szabályozó, szerzıdési feltételeit rögzítı szabályzat. A kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az elsı tulajdonosnak történı átadása. Az Alap futamidejének lejárta: május 25. szerda Az az ország, amely nem minısül EGT-tagállamnak. Értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet. Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén 4

5 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató értékpapír Hosszú pozíció Hozamfizetési nap Hpt. Járulékos (kiegészítı) likvid eszköz KELER Zrt. KELER Szabályok Kibocsátó Kibocsátási pénznem Kiemelt befektetıi információ (KIID) Kincstárjegy Kockázatmentes eszköz Kollektív befektetési értékpapír Kollektív befektetési forma Kötvény Közzétételi hely Közzétételi nap Lejáratkori kifizetés Letétkezelési szerzıdés Letétkezelı annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetıleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt idıben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg május 25., péntek A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. Az ÁÉKBV-irányelv rendelkezései szerint, az alapszabályával vagy a létesítı okiratával összhangban elsısorban nem bankbetétekbe befektetı ÁÉKBV is rendelkezhet kiegészítı likvid eszközökkel, például látra szóló bankbetétekkel. Az ilyen kiegészítı likvid eszközök tartása indokolható többek között folyó vagy kivételes fizetések fedezeteként; eladások esetében, átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe vagy ebben az irányelvben említett egyéb pénzügyi eszközökbe történı újrabefektetésekhez szükséges idıre; vagy arra a feltétlenül szükséges olyan idıszakra, amikor a kedvezıtlen piaci feltételek miatt felfüggesztik az átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és egyéb pénzügyi eszközökbe történı befektetéseket. A rendelkezés a Batv utalószabálya szerint alkalmazandó az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Befektetési alapokra is Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján mőködı elszámolóház. A KELER Zrt. Szabályzatai, Kondíciós Listái, Elszámolóházi leiratai és Eljárási rendjei. Az Alap. Az Alap Befektetési jegyeinek pénzneme. Az Alap esetében forint. Az ÁÉKBV-rıl és az egyéb nyilvános nyílt végő befektetési alapról készített, a befektetıknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum. Egy éves vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. Az Alapkezelı kockázatmentes eszköznek tekint egy olyan bankbetétekbıl és állampapírokból álló portfoliót, amelynek átlagos hátralévı futamideje nem haladja meg a fél évet. A kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanusító egyéb okirat. A befektetési alap, az ÁÉKBV és minden olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely több befektetıtıl győjt tıkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelıen befektesse a befektetık javára. Minden a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minısülı, hitelviszonyt megtestesítı, kamatozó vagy diszkont értékpapír. Az Alap közzézételi helyei: Az Alapkezelı honlapja: alapok.raiffeisen.hu és a PSZÁF által üzemeltetett honlap. Az Alapkezelı közzétételi helyei: Az Alapkezelı honlapja: alapok.raiffeisen.hu, valamint a PSZÁF által mőködtetett honlap. Az Alap futamideje alatt legkésıbb minden Értékelési napot követı második munkanap. Az az összeg, amely az Alap lejárata miatti megszőnésekor a Befektetési Jegy tulajdonosát a Befektetési Jegy névértékének az összes forgalomban levı Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított aránya alapján a felosztható vagyonból megilleti. Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alappal kapcsolatban aláírt megállapodás. A Tpt (1) bekezdése alapján a befektetési alapkezelı által az általa kezelt alap letétkezelésével (a Tpt (4) bekezdésében meghatározott feladatok végzésével) megbízott, a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkezı magyarországi székhelyő befektetési vállalkozás és hitelintézet, amely a Raiffeisen Bank Zrt. 5

6 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Likvid eszköz A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkezı állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkezı, legfeljebb egyéves hátralévı futamidejő, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír. Megfeleltetési nap május 18., péntek Nettó eszközérték Az Alap tulajdonában álló eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke csökkentve az Alapot terhelı kötelezettségekkel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is, amely mind az egész Alapra, mind a Befektetési jegyre kiszámításra kerül minden Értékelési napon. Opció Egy opció vételi vagy eladási jogot testesít meg az alapul szolgáló eszközre, egy elıre rögzített áron, egy elıre meghatározott idıpontban (európai opció), vagy idıpontig (amerikai opció). Az opció alapjául szolgáló eszköz a jelen Tájékoztató értelmében értékpapír, index, deviza árfolyam vagy kamatpiaci jegyzés lehet, a teljesítés pedig kizárólag pénzbeli elszámolással történhet. Pénzpiaci alap Olyan befektetési alap, melynek Portfólió duration-ja az alap befektetési politikája szerint tartósan nem haladja meg az 1-t. Pénzpiaci eszköz A fizetıeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minısülı, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. Pénzügyi eszköz a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthetı vagy pénzben kiegyenlíthetı, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve a teljesítési határidı lejártát vagy más megszőnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzıivel rendelkezı, áruhoz kapcsolódó opció, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, idıjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyezı anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve azt az esetet, ha a megszőnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzıivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 6

7 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Portfólió duration Portfóliójelentés Ptk. Repo megállapodás Részvény Rövid pozíció Szabályozott piac Származtatott (derivatív) ügylet SZJA törvény Tájékoztató T napos alap T+n napos alap Tıkevédelem Tıkevédelem szintje Tızsdei határidıs ügylet Tpt. Ügyfél Üzleti év Vételi Opció 345/2011 Kormány rendelet 344/2011 Kormány rendelet A portfóliót alkotó kötvények duration-jának súlyozott számtani átlaga, ahol a súlyokat az egyes kötvények portfólión belüli súlyai adják. Az Alapkezelı által havi rendszerességgel a Batv. -ben meghatározott tartalommal készített jelentés. A polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minısülı ügylet. Tagsági jogokat megtestesítı értékpapír. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Az Európai Unió tagállamának tızsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti a Tpt.ben meghatározott feltételeket. Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény A Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalát szolgáló, a Felügyelet által jóváhagyott dokumentum, melynek a Kezelési Szabályzat is mellékletét (részét) képezi. A Befektetési jegyekre felvett megbízás teljesítése a Befektetı által megjelölt T napon, a Közzétételi napon (T) megjelentetett T napi forgalmazási árfolyamon történik. A Befektetési jegyekre T-n napon felvett megbízás teljesítése a Közzétételi napon (T) közzétételre kerülı T napi forgalmazási árfolyamon történik (n=1 vagy 2 forgalmazási nap). Az Alap a Befektetıknek befektetett tıkéjük védelmét ígéri, mégpedig az Alap Kezelési Szabályzatának 1.6 és pontjaiban meghatározott módon és feltételek mellett. A Tıkevédelem szintje az Alap vonatkozásában az egy Befektetési jegyre vonatkozóan a Kezelési Szabályzat 1.6 és pontjaiban meghatározott módon értelmezendı, Forintban értelmezett mérıszám. Az Alap indulásának pillanatában értéke a Befektetési jegyek névértéke. A Tıkevédelem szintje az Alap befektetési politikájában meghatározott módon a futamidı alatt emelkedhet. A Tıkevédelem aktuális szintjét az Alapkezelı a közzétételi helyeken teszi közzé. A BÉT szabályzataiban ekként meghatározott ügylet. A tıkepiacról szóló évi CXX. tv. Az a személy, aki a Batv. alapján az Alapkezelıtıl szolgáltatást vesz igénybe, ide nem értve a Befektetıt. Az Alap üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A vételi opció vásárlója az általa fizetett opciós díj ellenében jogot szerez arra, hogy egy elıre meghatározott idıpontban (európai vételi opció), vagy egy elıre meghatározott idıtartamon belül (amerikai vételi opció) elıre meghatározott áron elıre meghatározott értékben vásároljon az alapul szolgáló eszközbıl. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól rendelkezı kormányrendelet. A befektetési alapkezelıkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelmeényekrıl szóló kormányrendelet. Egyéb, a fentiekben nem definiált fogalmak használata esetén az elnevezések alatt a Befektetési Alapkezelıkrıl, és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény valamint az ÁÉKBV-irányelv fogalomhasználatát értjük. 7

8 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Tartalom jegyzék Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alap neve, típusa, az értékpapír sorozatok eltérése Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje A közzétételi helyek Az adózási szabályok Az elszámolási és hozamfizetési napok Az Alap könyvvizsgálója Az Alap Befektetési jegyeinek jellemzıi, az Alap megszőnése A Befektetık lehetséges köre A Befektetési jegyek által megtestesített jogok Befektetési jegyek elıállítása, nyilvántartása A Befektetési jegyek jellemzıi Az Alap megszőnésével kapcsolatos rendelkezések A megszőnési eljárás kötelezı elindításának esetei A megszőnés egyéb esetei A megszőnési eljárás A Befektetési jegyek forgalmazása A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése A hozam megállapítása, kifizetése Az Alap célja, befektetési politikája, hitelfelvétele Az Alap eszközeinek értékelési szabályai Az Alap befektetési eszközei értékelésének elvei a következık: A Befektetési jegy árfolyama és a forgalmazása során felszámított költségek Az Alap által fizetendı díjak AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA Cégjegyzés, jogi forma, székhely Alapítás dátuma, a mőködés idıtartama Az Alapkezelı által kezelt egyéb alapok, az egyéb kezelt vagyon Vezetı tisztségviselık A jegyzett tıke és egyéb információk A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA Cégjegyzés, jogi forma, székhely Fı tevékenység A TANÁCSADÓ BEMUTATÁSA AZ AL-ALAPKEZELİ AZ AL-ALAPKEZELİ SZÉKHELYE AZ AL-ALAPKEZELİ IGÉNYBEVÉTELÉNEK CÉLJA AZ AL-ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK

9 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató 6.1. Az Alap múltbeli teljesítménye A Befektetı profilja Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek Az Alap által fizetendı díjak Felelısség válalló nyilatkozat AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alap neve, típusa, az értékpapírsorozatok eltérése Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Elszámolási és hozamfizetési napok A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének módja, feltételei A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének szabályai A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése A Befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei A Befektetési jegyek visszaváltásának szabályai Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére, folyamatos forgalmazásának és a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztésére vonatkozó szabályok Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetése A Befektetési Jegyek forgalmazása vagy visszaváltása Alapkezelı általi felfüggesztésének esetei A Befektetési Jegyek forgalmazása vagy visszaváltása Felügyelet általi felfüggesztésének esetei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai, a tıke- és hozamvédelem A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A tıke és hozamígéret/hozamgarancia feltételei A Befektetési jegyek forgalmazási árfolyamának meghatározása, közzététele, a forgalmazás során felszámított költségek A befektetési jegyek eladási, illetve visszaváltási árának meghatározása, annak gyakorisága A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek A befektetési jegyek eladási, illetve visszaváltási ára közzétételének módja, helye és gyakorisága AZ ALAP KEZELÉSÉNEK ALAPVETİ SZABÁLYAI Az Alap célja, befektetési korlátai Az Alap célja Befektetési politika (földrajzi és iparági specializáció) A befektetési korlátok A megengedett eszközök köre Befektetési korlátok a befektetési alap eszközeihez viszonyítva Befektetési korlátok a megengedett eszközök oldaláról Egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályok Az Alap befektetési politikája

10 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató A befektetési stratégia A portfolió lehetséges elemei, azok Kezelési Szabályzat szerinti limitei, tervezett arányai Az egyes értékpapírfajták maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya A származtatott termékek, illetve ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei A tıke-, illetve hozamígéret alapjául szolgáló tervezett tranzakciók Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok A befektetési stratégia lehetséges piacainak bemutatása Hitelfelvételi szabályok Az Alap tulajdonában lévı pénzügyi eszközök kölcsönzése, az eszközök terhelhetısége Az Alap által fizetendı díjak A Nettó eszközérték A Nettó eszközérték megállapításának módja, gyakorisága, idıpontja és közzététele Eljárási szabály hibás Nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség esetén Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA A Közzétételi helyek... Error! Bookmark not defined A rendszeres tájékoztatási kötelezettség A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA, MÓDOSÍTÁSA Az Alap befektetési politikájának módosítási szabályai Felügyeleti határozatok Alapkezelıi határozatok KÖZREMİKÖDİ SZERVEZETEK Az Alapkezelı bemutatása A Letétkezelı bemutatása A Forgalmazók bemutatása A Könyvvizsgáló bemutatása A Tanácsadó bemutatása AZ AL-ALAPKEZELİ AZ AL-ALAPKEZELİ SZÉKHELYE AZ AL-ALAPKEZELİ IGÉNYBEVÉTELÉNEK CÉLJA AZ AL-ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ADÓZÁSI SZABÁLYOK Az Alap adózása Devizabelföldi magánszemélyek adózása - a Befektetési Jegybıl származó jövedelem után fizetendı adó Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása Deviza-külföldiek adózása

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. december TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA által kezelt CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. március 25. Tartalom DEFINÍCIÓK... 6 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-III-571/2012. Dátuma: 2012. november 06. Hatályba

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. március 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.05.14 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Az ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Hatálybalépés:

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-157 Hatálybalépés:

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben