Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja"

Átírás

1 A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma: KE-III-181/2011., dátuma: március 31. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. felhívja a Befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja befektetési politikája egy speciális modellre épül, így az Alap kockázata a szokásostól eltér. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Rt. felhívja a befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja a Batv. rendelkezései szerint - származtatott ügyletek figyelembevételével - számított teljes nettósított kockázati kitettsége elérheti az Alap Nettó eszközértékének 150%-át. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. felhívja a befektetık figyelmét, hogy a Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja a Raiffeisen Bank Zrt.-nél elhelyezett betétekbıl és a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött OTC származtatott ügyletekbıl eredı összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát. A jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat hatályba lépésének napja: január 02. kivéve a Kezelési Szabályzat és 2. pontjai, amelyek hatályba lépésének napja február 01.

2 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen magyar nyelvő tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) a magyar jog és különösen a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény és a 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nyújt információkat a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. (továbbiakban: Alapkezelı) által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja alapról (továbbiakban: Alap) a befektetıknek. Jelen Tájékoztató egymástól elválaszthatatlan szerkezetben tartalmazza az Alapkezelı által kezelt nyilvános, nyílt végő Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Az Alapkezelı az Alap nevében eljárva a jelen Tájékoztatóban foglaltakért felelısséget vállal, amelyet a Tájékoztató végén aláírásával erısít meg. Mivel a Befektetési jegyek vásárlása kockázatokat is magában rejt, rendkívül fontos, hogy a Befektetık döntésük meghozatala elıtt alaposan tekintsék át a jelen Tájékoztatót, különös tekintettel a " Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok " címő fejezetben foglaltakra. A Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem tekinthetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsnak. Háttérszabályok Minden, a Tájékoztató vagy az Alapkezelési Szabályzat alapján létrejövı jogviszony, így különösen a Befektetési jegyek jegyzése, folyamatos forgalmazása tekintetében és az azokhoz kapcsolódó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, az Alapkezelési Szabályzat, a Tpt., a Batv., a Bszt, továbbá a Ptk. és más, értékpapírral kapcsolatos jogszabályok rendelkezései valamint az Alapkezelı Üzletszabályzata az irányadóak. Joghatóság Az Alapkezelı és a Befektetı, illetve az Alap és a Befektetı közötti vitás ügyeket a felek elıször megkísérlik békés úton, közvetlen egyeztetés útján rendezni. Az Alapkezelı a Befektetı által szóban vagy írásban benyújtott panaszt, amennyiben azt már a közléskor megalapozottnak találja, azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy arra a közléstıl számított harminc napon belül írásban válaszol az Alapkezelı. Ha a jogviták békés úton való rendezésére nem tud megvalósulni, úgy a felek jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Polgári Perrendtartás hatásköri szabályainak megfelelı figyelembevételével a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 2

3 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Fogalmak Al-Alapkezelı Alap Alapkezelési (vagy Kezelési) Szabályzat Alapkezelı Alap saját tıkéje ÁÉKBV ÁÉKBV-alapkezelı: ÁÉKBV-irányelv: ÁKK Államkötvény Állampapír Banki Munkanap (vagy Banki Nap) Befektetési alap Befektetési alapkezelı Befektetési alapba befektetı alap Befektetési jegy Bszt. Batv. Befektetı BÉT Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbh (1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3. Austria) Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezı Kezelési Szabályzat. Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködésük során a saját tıke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. A nyíltvégő befektetési alapok esetében a forgalomban lévı befektetési jegyek száma és ezzel a befektetési alap saját tıkéje a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása következtében folyamatosan változhat. Az Alap forgalomban lévı Befektetési jegyei mennyiségének felsı korlátja nincs. a) olyan nyilvános nyílt végő befektetési alap, amely megfelel a Batv. felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó elıírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végő kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történı átvétele alapján jött létre. ÁÉKBV kezelésére engedéllyel rendelkezı befektetési alapkezelı. Az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. Államadósság Kezelı Központ Egy évnél hosszabb, eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 6. pont) Minden nap, amelyen a Letétkezelı üzleti tevékenység végzésére nyitva tart (ide nem értve a Felügyelet által engedélyezett zárvatartás idıtartamát). A Batv.-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık érdekében kezel. A befektetési alap jogi személy, amely a Felügyelet által a nyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre, és a nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A befektetési alap törvényes képviselıje a befektetési alapkezelı, aki a befektetési alap nevében eljár. Befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezı vállalkozás. A befektetési alap törvényes képviselıje, aki a befektetési alap nevében eljár. A befektetési alapkezelı a befektetési alap nyilvántartásba történı bejegyzéséig is eljárhat a befektetési alap javára. A Batv. értelmében annak minısülı befektetési alap. A Batv. -ben meghatározott módon és alakszerőséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A jelen Tájékoztató alapján az Alap által kibocsátott befektetési jegyek összessége. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény. A Befektetési Alapkezelıkrıl, és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény. A Befektetési Jegy tulajdonosa. Budapesti Értéktızsde 3

4 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Contract for difference (CFD) ügylet Különbözeti szerzıdés. Az FSA által felhatalmazott és szabályozott kereskedıvel kötött megállapodás valamely kereskedési eszköz nyitó és záró értéke közötti különbözetnek a CFD-k számával szorzott értéke beváltására. A CFD-k köthetık részvényre, tızsdeindexre, kötvényre, kamatlábra, árucikkre CPPI Dematerializált értékpapír Devizabelföldi Devizakülföldi Duration (hátralévı átlagos futamidı) EGT-állam ESMA Értékelési nap Értékpapír-sorozat Értékpapírszámla Felügyelet vagy PSZÁF Folyamatos forgalmazás Forgalmazáselszámolási nap Forgalmazás-teljesítési nap: Forgalmazó Forgalmazó Üzletszabályzata Forgalomba hozatal Futamidı Lejárta Harmadik ország Határidıs ügylet Hitelviszonyt megtestesítı vagy devizára mint mögöttes piacra. Constant Proportion Portfolio Insurance portfólió biztosítási modell A Tpt--ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül. Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévı futamidı a következı kamatmegállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı. Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam. European Securities and Markets Authority (korábban CESR): Európai Értékpapír-piaci Hatóság Az Alap futamideje alatt minden Banki Munkanap, az Alap nyilvántartásba vételét követı munkanappal kezdıdıen, mely napokra vonatkozóan a Befektetési jegyek forgalmazásának alapjául szolgáló árfolyam meghatározásra kerül. A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény eltérı rendelkezése hiányában az azonos elıállítású, azonos jogokat megtestesítı értékpapír egy meghatározott idıpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérı idıpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely késıbbi idıpontban azonos jogokat megtestesítı teljes mennyisége. Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékő és azonos jogokat megtestesítı befektetési jegyek bocsáthatók ki. A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve jogelıdei. A nyílt végő kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt. Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított Nettó eszközérték alapján a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetıknek járó ellenértéket. Az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetık felé teljesítésre ill. jóváírásra kerül. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásában részt vevı Forgalmazók listáját a Kezelési Szabályzat pontja tartalmazza. A forgalmazó tevékenységét szabályozó, szerzıdési feltételeit rögzítı szabályzat. A kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az elsı tulajdonosnak történı átadása. Az Alap futamidejének lejárta: május 25. szerda Az az ország, amely nem minısül EGT-tagállamnak. Értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet. Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén 4

5 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató értékpapír Hosszú pozíció Hozamfizetési nap Hpt. Járulékos (kiegészítı) likvid eszköz KELER Zrt. KELER Szabályok Kibocsátó Kibocsátási pénznem Kiemelt befektetıi információ (KIID) Kincstárjegy Kockázatmentes eszköz Kollektív befektetési értékpapír Kollektív befektetési forma Kötvény Közzétételi hely Közzétételi nap Lejáratkori kifizetés Letétkezelési szerzıdés Letétkezelı annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetıleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt idıben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg május 25., péntek A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. Az ÁÉKBV-irányelv rendelkezései szerint, az alapszabályával vagy a létesítı okiratával összhangban elsısorban nem bankbetétekbe befektetı ÁÉKBV is rendelkezhet kiegészítı likvid eszközökkel, például látra szóló bankbetétekkel. Az ilyen kiegészítı likvid eszközök tartása indokolható többek között folyó vagy kivételes fizetések fedezeteként; eladások esetében, átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe vagy ebben az irányelvben említett egyéb pénzügyi eszközökbe történı újrabefektetésekhez szükséges idıre; vagy arra a feltétlenül szükséges olyan idıszakra, amikor a kedvezıtlen piaci feltételek miatt felfüggesztik az átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és egyéb pénzügyi eszközökbe történı befektetéseket. A rendelkezés a Batv utalószabálya szerint alkalmazandó az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Befektetési alapokra is Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján mőködı elszámolóház. A KELER Zrt. Szabályzatai, Kondíciós Listái, Elszámolóházi leiratai és Eljárási rendjei. Az Alap. Az Alap Befektetési jegyeinek pénzneme. Az Alap esetében forint. Az ÁÉKBV-rıl és az egyéb nyilvános nyílt végő befektetési alapról készített, a befektetıknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum. Egy éves vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. Az Alapkezelı kockázatmentes eszköznek tekint egy olyan bankbetétekbıl és állampapírokból álló portfoliót, amelynek átlagos hátralévı futamideje nem haladja meg a fél évet. A kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanusító egyéb okirat. A befektetési alap, az ÁÉKBV és minden olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely több befektetıtıl győjt tıkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelıen befektesse a befektetık javára. Minden a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minısülı, hitelviszonyt megtestesítı, kamatozó vagy diszkont értékpapír. Az Alap közzézételi helyei: Az Alapkezelı honlapja: alapok.raiffeisen.hu és a PSZÁF által üzemeltetett honlap. Az Alapkezelı közzétételi helyei: Az Alapkezelı honlapja: alapok.raiffeisen.hu, valamint a PSZÁF által mőködtetett honlap. Az Alap futamideje alatt legkésıbb minden Értékelési napot követı második munkanap. Az az összeg, amely az Alap lejárata miatti megszőnésekor a Befektetési Jegy tulajdonosát a Befektetési Jegy névértékének az összes forgalomban levı Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított aránya alapján a felosztható vagyonból megilleti. Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alappal kapcsolatban aláírt megállapodás. A Tpt (1) bekezdése alapján a befektetési alapkezelı által az általa kezelt alap letétkezelésével (a Tpt (4) bekezdésében meghatározott feladatok végzésével) megbízott, a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkezı magyarországi székhelyő befektetési vállalkozás és hitelintézet, amely a Raiffeisen Bank Zrt. 5

6 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Likvid eszköz A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkezı állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkezı, legfeljebb egyéves hátralévı futamidejő, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír. Megfeleltetési nap május 18., péntek Nettó eszközérték Az Alap tulajdonában álló eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke csökkentve az Alapot terhelı kötelezettségekkel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is, amely mind az egész Alapra, mind a Befektetési jegyre kiszámításra kerül minden Értékelési napon. Opció Egy opció vételi vagy eladási jogot testesít meg az alapul szolgáló eszközre, egy elıre rögzített áron, egy elıre meghatározott idıpontban (európai opció), vagy idıpontig (amerikai opció). Az opció alapjául szolgáló eszköz a jelen Tájékoztató értelmében értékpapír, index, deviza árfolyam vagy kamatpiaci jegyzés lehet, a teljesítés pedig kizárólag pénzbeli elszámolással történhet. Pénzpiaci alap Olyan befektetési alap, melynek Portfólió duration-ja az alap befektetési politikája szerint tartósan nem haladja meg az 1-t. Pénzpiaci eszköz A fizetıeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minısülı, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek. Pénzügyi eszköz a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthetı vagy pénzben kiegyenlíthetı, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve a teljesítési határidı lejártát vagy más megszőnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzıivel rendelkezı, áruhoz kapcsolódó opció, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, idıjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyezı anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve azt az esetet, ha a megszőnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzıivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 6

7 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Portfólió duration Portfóliójelentés Ptk. Repo megállapodás Részvény Rövid pozíció Szabályozott piac Származtatott (derivatív) ügylet SZJA törvény Tájékoztató T napos alap T+n napos alap Tıkevédelem Tıkevédelem szintje Tızsdei határidıs ügylet Tpt. Ügyfél Üzleti év Vételi Opció 345/2011 Kormány rendelet 344/2011 Kormány rendelet A portfóliót alkotó kötvények duration-jának súlyozott számtani átlaga, ahol a súlyokat az egyes kötvények portfólión belüli súlyai adják. Az Alapkezelı által havi rendszerességgel a Batv. -ben meghatározott tartalommal készített jelentés. A polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minısülı ügylet. Tagsági jogokat megtestesítı értékpapír. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Az Európai Unió tagállamának tızsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti a Tpt.ben meghatározott feltételeket. Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény A Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalát szolgáló, a Felügyelet által jóváhagyott dokumentum, melynek a Kezelési Szabályzat is mellékletét (részét) képezi. A Befektetési jegyekre felvett megbízás teljesítése a Befektetı által megjelölt T napon, a Közzétételi napon (T) megjelentetett T napi forgalmazási árfolyamon történik. A Befektetési jegyekre T-n napon felvett megbízás teljesítése a Közzétételi napon (T) közzétételre kerülı T napi forgalmazási árfolyamon történik (n=1 vagy 2 forgalmazási nap). Az Alap a Befektetıknek befektetett tıkéjük védelmét ígéri, mégpedig az Alap Kezelési Szabályzatának 1.6 és pontjaiban meghatározott módon és feltételek mellett. A Tıkevédelem szintje az Alap vonatkozásában az egy Befektetési jegyre vonatkozóan a Kezelési Szabályzat 1.6 és pontjaiban meghatározott módon értelmezendı, Forintban értelmezett mérıszám. Az Alap indulásának pillanatában értéke a Befektetési jegyek névértéke. A Tıkevédelem szintje az Alap befektetési politikájában meghatározott módon a futamidı alatt emelkedhet. A Tıkevédelem aktuális szintjét az Alapkezelı a közzétételi helyeken teszi közzé. A BÉT szabályzataiban ekként meghatározott ügylet. A tıkepiacról szóló évi CXX. tv. Az a személy, aki a Batv. alapján az Alapkezelıtıl szolgáltatást vesz igénybe, ide nem értve a Befektetıt. Az Alap üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A vételi opció vásárlója az általa fizetett opciós díj ellenében jogot szerez arra, hogy egy elıre meghatározott idıpontban (európai vételi opció), vagy egy elıre meghatározott idıtartamon belül (amerikai vételi opció) elıre meghatározott áron elıre meghatározott értékben vásároljon az alapul szolgáló eszközbıl. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól rendelkezı kormányrendelet. A befektetési alapkezelıkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelmeényekrıl szóló kormányrendelet. Egyéb, a fentiekben nem definiált fogalmak használata esetén az elnevezések alatt a Befektetési Alapkezelıkrıl, és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény valamint az ÁÉKBV-irányelv fogalomhasználatát értjük. 7

8 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Tartalom jegyzék Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alap neve, típusa, az értékpapír sorozatok eltérése Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje A közzétételi helyek Az adózási szabályok Az elszámolási és hozamfizetési napok Az Alap könyvvizsgálója Az Alap Befektetési jegyeinek jellemzıi, az Alap megszőnése A Befektetık lehetséges köre A Befektetési jegyek által megtestesített jogok Befektetési jegyek elıállítása, nyilvántartása A Befektetési jegyek jellemzıi Az Alap megszőnésével kapcsolatos rendelkezések A megszőnési eljárás kötelezı elindításának esetei A megszőnés egyéb esetei A megszőnési eljárás A Befektetési jegyek forgalmazása A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése A hozam megállapítása, kifizetése Az Alap célja, befektetési politikája, hitelfelvétele Az Alap eszközeinek értékelési szabályai Az Alap befektetési eszközei értékelésének elvei a következık: A Befektetési jegy árfolyama és a forgalmazása során felszámított költségek Az Alap által fizetendı díjak AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA Cégjegyzés, jogi forma, székhely Alapítás dátuma, a mőködés idıtartama Az Alapkezelı által kezelt egyéb alapok, az egyéb kezelt vagyon Vezetı tisztségviselık A jegyzett tıke és egyéb információk A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA Cégjegyzés, jogi forma, székhely Fı tevékenység A TANÁCSADÓ BEMUTATÁSA AZ AL-ALAPKEZELİ AZ AL-ALAPKEZELİ SZÉKHELYE AZ AL-ALAPKEZELİ IGÉNYBEVÉTELÉNEK CÉLJA AZ AL-ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK

9 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató 6.1. Az Alap múltbeli teljesítménye A Befektetı profilja Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek Az Alap által fizetendı díjak Felelısség válalló nyilatkozat AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az Alap neve, típusa, az értékpapírsorozatok eltérése Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Elszámolási és hozamfizetési napok A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének módja, feltételei A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének szabályai A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése A Befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei A Befektetési jegyek visszaváltásának szabályai Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére, folyamatos forgalmazásának és a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztésére vonatkozó szabályok Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetése A Befektetési Jegyek forgalmazása vagy visszaváltása Alapkezelı általi felfüggesztésének esetei A Befektetési Jegyek forgalmazása vagy visszaváltása Felügyelet általi felfüggesztésének esetei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai, a tıke- és hozamvédelem A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A tıke és hozamígéret/hozamgarancia feltételei A Befektetési jegyek forgalmazási árfolyamának meghatározása, közzététele, a forgalmazás során felszámított költségek A befektetési jegyek eladási, illetve visszaváltási árának meghatározása, annak gyakorisága A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek A befektetési jegyek eladási, illetve visszaváltási ára közzétételének módja, helye és gyakorisága AZ ALAP KEZELÉSÉNEK ALAPVETİ SZABÁLYAI Az Alap célja, befektetési korlátai Az Alap célja Befektetési politika (földrajzi és iparági specializáció) A befektetési korlátok A megengedett eszközök köre Befektetési korlátok a befektetési alap eszközeihez viszonyítva Befektetési korlátok a megengedett eszközök oldaláról Egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályok Az Alap befektetési politikája

10 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató A befektetési stratégia A portfolió lehetséges elemei, azok Kezelési Szabályzat szerinti limitei, tervezett arányai Az egyes értékpapírfajták maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya A származtatott termékek, illetve ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei A tıke-, illetve hozamígéret alapjául szolgáló tervezett tranzakciók Az Alapba történı befektetéssel járó jelentısebb kockázatok A befektetési stratégia lehetséges piacainak bemutatása Hitelfelvételi szabályok Az Alap tulajdonában lévı pénzügyi eszközök kölcsönzése, az eszközök terhelhetısége Az Alap által fizetendı díjak A Nettó eszközérték A Nettó eszközérték megállapításának módja, gyakorisága, idıpontja és közzététele Eljárási szabály hibás Nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség esetén Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA A Közzétételi helyek... Error! Bookmark not defined A rendszeres tájékoztatási kötelezettség A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA, MÓDOSÍTÁSA Az Alap befektetési politikájának módosítási szabályai Felügyeleti határozatok Alapkezelıi határozatok KÖZREMİKÖDİ SZERVEZETEK Az Alapkezelı bemutatása A Letétkezelı bemutatása A Forgalmazók bemutatása A Könyvvizsgáló bemutatása A Tanácsadó bemutatása AZ AL-ALAPKEZELİ AZ AL-ALAPKEZELİ SZÉKHELYE AZ AL-ALAPKEZELİ IGÉNYBEVÉTELÉNEK CÉLJA AZ AL-ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ADÓZÁSI SZABÁLYOK Az Alap adózása Devizabelföldi magánszemélyek adózása - a Befektetési Jegybıl származó jövedelem után fizetendı adó Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása Deviza-külföldiek adózása

11 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Tájékoztató 1. AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1.1. Az Alap neve, típusa, az értékpapír sorozatok eltérése Elnevezése: Mőködési formája: Fajtája: Futamideje: Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja nyilvános nyílt végő az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételét követı banki munkanaptól május 25-ig tart Elsıdleges eszközkategória típusa: Harmonizációs típusa BAMOSZ besorolása értékpapír ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált tıkevédett 1.2. Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Az Alap nyilvántartásba vételének dátumára, futamidejére vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.2 pontjában találhatók A közzétételi helyek Az Alap közzétételi helyeire vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 3.2 pontjában találhatók Az adózási szabályok Az adózással kapcsolatos vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 6. pontjában találhatók Az elszámolási és hozamfizetési napok Az elszámolásra és hozamfizetésre vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.3 pontjában találhatók Az Alap könyvvizsgálója A könyvvizsgálóra vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 5.4 pontjában találhatók Az Alap Befektetési jegyeinek jellemzıi, az Alap megszőnése A Befektetık lehetséges köre 11

12 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató A Befektetési jegyek vásárlói az Alap esetében - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok is lehetnek A Befektetési jegyek által megtestesített jogok A Befektetési Jegy tulajdonosa jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Befektetési jegyeket vagy azok egy részét a Forgalmazó pénztári óráiban visszaváltsa a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken; az Alap megszőnése esetén az Alap végelszámolását vagy felszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen; ha az Alap lejáratakor rendelkezik a Befektetési jeggyel, akkor az Alapkezelı Fizetési Ígéretének teljesítéseként az Alap megszőnésekor részesedjen az Alap felosztható vagyonából, mégpedig a pontban meghatározottak szerint; ha a Megfeleltetési Napon rendelkezik a Befektetési jeggyel, akkor az Alap hozamfizetési ígéretének teljesítéseként részesedjen az Alap vagyonából, mégpedig a Kezelési Szabályzat 1.6 pontjában meghatározottak szerint; kérésre a Tájékoztató és a rendszeres tájékoztatások (éves jelentés, féléves jelentés, havi portfolió jelentés) nyomtatott példánya számára díjmentesen átadásra, eljuttatásra kerüljön; az Alap múltbeli ha az Alap legaláb 5 éve mőködik 5 éves, ennek hiányában a teljes mőködési idıszakra vonatkozó egy jegyre jutó Nettó eszközérték adatait elérje; a Batv. -ben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzatát megtekintse; az Alap megszőnése után a megszőnési jelentést megtekintse; továbbá gyakorolja a Batv. -ben meghatározott egyéb jogokat A Befektetı rendelkezik mindazon további jogokkal, amelyek a jelen Tájékoztatóban és annak elválaszthatatlan részét képezı Kezelési szabályzatban foglaltak Befektetési jegyek elıállítása, nyilvántartása Az Alap Befektetési Jegyei névre szóló, dematerializált értékpapírként kerülnek elıállításra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházása kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának az ellenkezı bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történı elıállítására és fizikai kiadására nincs lehetıség. A dematerializált Befektetési jegyeket a központi értéktár az Alapkezelı kezdeményezésére, az Alapkezelı által megállapított értéknappal keletkezteti, illetve törli. Nyílt végő befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegy esetében a központi értéktár a forgalmazás-elszámolási napoknak megfelelı gyakorisággal állítja elı, illetve törli a befektetési jegyeket a befektetési alapkezelı, illetve megbízottja utasítása alapján. A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a befektetı értékpapír-számlával rendelkezzen. Értékpapírszámlát a forgalmazó vezet. A forgalmazó tulajdonában álló értékpapírról értékpapír-számlát az elszámolóház vezet (a továbbiakban együtt: számlavezetı). Az értékpapír-számla értékpapír-számlaszerzıdéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerzıdéssel a számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetınél megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerő rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonost értesíti. A számlavezetı ügyfelének értékpapír fajtánként egy értékpapír-számlát vezethet. A dematerializált formában kibocsátott befektetési jegyek a folyamatos forgalmazás során fizikailag nem kérhetıek ki. 12

13 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató A Befektetési jegyek jellemzıi Az Alapkezelı az Alap nevében a Befektetık számára visszaváltható, dematerializált, névre szóló Befektetési jegyeket bocsát ki. Az Alap Befektetési Jegyeinek névértéke Ft Az Alap megszőnésével kapcsolatos rendelkezések Az Alappal szembeni megszőnési eljárás megindításáról az Alapkezelı vagy a Felügyelet határoz. Az Alapkezelı megszőnésrıl hozott határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, rendkívüli közzététel útján a Befektetıket és az Alap hitelezıit A megszőnési eljárás kötelezı elindításának esetei Kötelezı megindítani a megszőnési eljárást, amennyiben: az Alap Saját tıkéje 3 hónapon keresztül nem éri el átlagosan a 20 millió forintot, az Alap Nettó eszközértéke negatívvá válik, az Alapkezelı befektetési alapkezelési tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, az Alapkezelıt a Felügyelet kötelezte az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen más befektetési alapkezelı sem veszi át, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a Befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszőnését követıen a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak, A Letétkezelı folytatja le a megszőnési eljárást, amennyiben az Alapkezelı befektetési alapkezelési tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, vagy az Alapkezelıt a Felügyelet kötelezte az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelı sem veszi át A megszőnés egyéb esetei Külön határozat nélkül elindul a megszőnési eljárás az Alap futamidejének lejártakor, vagy amennyiben az Alap összes Befektetési jegyére a Befektetık visszaváltási megbízást adtak. Az Alap megszőnik másik befektetési alapba történı beolvadása esetén, a beolvadás napjával A megszőnési eljárás Az Alap a megszőnési eljárás alatt a jelen Tájékoztató és Kezelési szabályzat szerint mőködik az alábbi eltérésekkel: a Nettó eszközérték havonta egyszer kerül megállapításra és közzétételre, feltüntetve, hogy az Alap megszőnés alatt áll, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül, az Alap eszközeinek értékesítésébıl származó ellenérték a megszőnési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethetı. A megszőnési jelentésre, valamint az Alap futamidejének lejárta miatti megszőnésére vonatkozó eljárási szabályokat a Batv ai tartalmazzák. E szabályok szerint az Alap portfóliójában lévı Pénzügyi eszközöket a megszőnési eljárás megindításának napjától számított egy hónapon belül értékesíteni kell, ez a határidı a Befektetık érdekében a Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható. Az Alapkezelı az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítésébıl származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követı 5 munkanapon belül megszőnési jelentést készít, amelyet a Felügyelethez benyújt és a Befektetık felé közzétesz. Ezt követıen a Letétkezelı megkezdi a rendelkezésre álló összeg kifizetését a Befektetık részére, az esetleges részkifizetés keretében korábban már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetérıl rendkívüli közleményt kell közzétenni. A Befektetık részére kifizetendı összeget a letétkezelı elkülönített letéti számlán köteles tartani a Befektetık részére történı kifizetésig. 13

14 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató A megszőnési eljárás idıtartama alatt az Alap eszközeinek értékesítésébıl származó ellenértékbıl, bankszámlájának pozitív egyenlege terhére a Befektetık számára elıleg formájában részkifizetés teljesíthetı. Az Alapkezelı a részkifizetéssel kapcsolatos döntésrıl rendkívüli közleményt jelentet meg. A részkifizetésre azonos arányban, az egyes Befektetési jegyek Nettó eszközértékére vetítve kerülhet sor. Az Alapot terhelı kötelezettségek fedezetét jelentı eszközök terhére részkifizetés nem történhet. A pozitív Saját tıkével rendelkezı Alap esetén az Alap eszközeinek értékesítésébıl befolyt ellenértékbıl az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követıen rendelkezésre álló pozitív összegő tıke a Befektetıket Befektetési jegyeik arányában illeti meg. Az Alap a Felügyelet nyilvántartásából való törléssel megszőnik, amelyre a megszőnési jelentés benyújtását követı nappal kerül sor. A fenti szabályok alapján az Alap Futamidejének Lejárata miatti megszőnésének tervezett menetrendjét az Alapkezelı az alábbiak szerint határozza meg. Az Alapkezelı azon célt tartja szem elıtt, hogy a Befektetık az Alap Futamidejének Lejáratát követıen minél hamarabb hozzájussanak az ıket a Lejárat napján tulajdonolt Befektetési Jegyeik alapján az Alap megszőnés miatti felosztható vagyona alapján megilletı összeghez. Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételét követı Banki Naptól május 25.-ig tart Lépések A Futamidı vége Az Alap tulajdonában lévı vagyon Alapkezelı által történı értékesítése, az ellenérték befolyása Megszőnési Jelentés készítése és a felügyelethez való Benyújtása Közlemény közzététele a Befektetési Jegy tulajdonosoknak a felosztható vagyon alapján kifizethetı összeg kifizetése megkezdésének és befejezésének idıpontjáról és az egy Befektetési Jegyre jutó összegrıl Az Alap Felügyelet általi törlése a nyilvántartásból A kifizetésre szolgáló idıtartam zárónapja Idıpont, határidık május 25. ( L nap) L napot követı 10. Banki Nap L napot követı 12. Banki Nap L napot követı 13. Banki Nap L napot követı 12. Banki Napot követı nap L napot követı 18. Banki Nap Az Alapkezelı az Alap megszőnésére tekintettel a Befektetıknek járó összeget az Alap nyilvántartásból való törlését követıen a kifizetésig, valamint az elévülési idı elteltéig a Letétkezelı által elkülönített letéti számlán tartja. A Letétkezelı egyben gondoskodik arról, hogy a kifizetésre szolgáló idıtartam kezdetén a Befektetıt megilletı összeget a Befektetı értékpapír számlájára helyezze. A kifizetési összeg jogosultjának az ellenkezı bizonyításáig az a Befektetı minısül, akinek az értékpapírszámláján a Befektetési Jegyet egy arra jogosult értékpapírszámla-vezetı az Alap Futamidejének Lejárata napján nyilvántartotta A Befektetési jegyek forgalmazása A nyílt végő befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek befektetık részére történı folyamatos forgalmazására a Batv. rendelkezései szerint a befektetési alapkezelı, illetve az általa megbízott egy vagy több forgalmazó jogosult. A folyamatos forgalmazás során leadott vételi és visszaváltási megbízások teljesítéséért a befektetık felé a forgalmazást végzı felel. Az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásában részt vevı Forgalmazók listáját a Kezelési Szabályzat pontja tartalmazza. Az Alap esetében a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, továbbá az érintett Forgalmazó vonatkozásában a forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését kivéve az Alap futamideje alatt a Forgalmazó, minden Banki munkanapon köteles elfogadni a Befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat. 14

15 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Az Alap Befektetési jegyeinek tızsdei vagy egyéb szervezett piacra történı bevezetésére nem kerül sor A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése Az Alap Befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára és értékesítésére vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.4 pontjában találhatók A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése Az Alap Befektetési jegyeinek visszaváltására és a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.5 pontjában találhatók A hozam megállapítása, kifizetése Az Alap hozamának megállapítására, kifizetésére vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.6 pontjában találhatók Az Alap célja, befektetési politikája, hitelfelvétele Az Alap befektetési céljaira, befektetési politikájára, hitelfelvételére vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat pontjaiban találhatók. A Kezelési Szabályzat pontja alatt található azon befektetési alapok és egyéb kollektív befektetési formák befektetési politikájának és mőködési költségeinek bemutatása, amelybe az Alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben fektethet Az Alap eszközeinek értékelési szabályai A Letétkezelı az Alap nettó eszközértékét az Alap tulajdonában lévı eszközök piaci értéke alapján határozza meg, az alapot terhelı költségek levonása után, az eszközökre vonatkozó legfrissebb információk alapján. Az Alap Nettó eszközértékét T napra vonatkozóan T napon a Kibocsátási Pénznemben (forint) kifejezve határozza meg az Alap Letétkezelıje. A Nettó eszközérték számításakor az Alap T-1 napi záró állapot szerint meglévı eszközeinek piaci értékét T napra vonatkozóan, azok T-1 napi záró árfolyamának és T-1 napi hozamadatainak figyelembevételével a következıkben részletezendı számítási módok szerint kell meghatározni. Az eszközök T napra megállapított piaci értékébıl a Nettó eszközérték meghatározásához le kell vonni az Alapot T napig terhelı kötelezettségeket. A futamidı utolsó napjára érvényes Nettó eszközértékét legkésıbb hét forgalmazási napon belül állapítja meg a Letétkezelı. Azon befektetési eszközök esetében, amelyekre per folyik, illetve amelyekre harmadik fél számára jogot biztosító jogot jegyeztek be, az értékelés módszerét dokumentálni kell. A Kibocsátási Pénznemtıl eltérı pénznemben kifejezett árfolyammal rendelkezı eszközök értékét a Magyar Nemzeti Bank T-1 napi hivatalos devizaárfolyamai alapján képzett (kereszt)árfolyamon kell átszámítani a Kibocsátási Pénznemre. Ha vannak olyan devizák, melyekre MNB nem tesz közzé árjegyzést, az MNB által közzé tett legutolsó USD/HUF és az adott deviza kibocsátó országának nemzeti bankja által közzétett USD/ deviza keresztértéken kerülnek értékelésre. Ha egy befektetési eszköz értékelése tızsdei árfolyam alapján történik és a befektetési eszközt több tızsdén jegyzik, a Letétkezelı jogosult eldönteni, hogy melyik tızsdén kialakult árat kell figyelembe venni. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékeléséhez a BLOOMBERG, illetve REUTERS képernyıkön vagy más megbízható adatszolgáltató (Telerate, Datastream, Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, stb.) által közzétett árfolyamokat kell felhasználni. Az olyan hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében, amelyeknek folyamatos (idıben megszakítás nélküli) a kereskedése és emiatt záróáruk egyértelmően nem határozható meg, a Letétkezelı döntése alapján valamely nagy nemzetközi 15

16 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató hírügynökség (Bloomberg, Reuters, stb.) adatbázisába bekerülı nettó záróárak T napig felhalmozott kamattal korrigált értékei alkalmazandók. A Letétkezelı T értékelési napra vonatkozóan az Alap egy Befektetési jegyére jutó Nettó eszközértéket úgy állapítja meg legalább 6 tizedes jegy pontosságig, hogy az Alap T napi nettó eszközértékét elosztja a T-1 napon forgalomban lévı Befektetési jegyek számával. A Letétkezelı a Nettó eszközértéket a Közzétételi helyeken legkésıbb a megállapítást követı 2. napon teszi közzé. Ha valamilyen ok miatt a Nettó eszközértéket nem lehet megállapítani, úgy a Nettó eszközérték számítás felfüggesztésének idıtartama alatt az addig legutoljára megállapított Nettó eszközérték kerül közzé tételre, az annak kiszámítását megakadályozó okok közlésével együtt. Az Alap Nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás Nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi Nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja az Alap Nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének idıpontjában érvényes mértékének megfelelıen kell módosítani a Nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a késıbbiek során érintett. A javított Nettó eszközértéket közzé kell tenni. Ha valamely Befektetési jegy forgalmazására hibás Nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel 30 napon belül el kell számolni, kivéve a Kezelési Szabályzat pontjában felsorolt eseteket. Az Alap befektetési eszközei értékelésének elvei a következık: Látra szóló betét (Folyószámla) Lekötött betét A nettó eszközértéket a látra szóló betétek kapcsán oly módon kell T napra megállapítani, mintha azokat az Alapkezelı T napon likvidálná. A lekötött betétek összegét a T napig felhalmozott kamatok összegével meg kell növelni. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Elsıdleges forgalmazói rendszerben szereplı Magyar Állam által kibocsátott állampapírok Az elsıdleges forgalmazói rendszerben szereplı, az elsıdleges forgalmazók kötelezı árjegyzésébe bevont Magyar Állam által kibocsátott állampapírok értékét az ÁKK által nyilvánosságra hozott legjobb vételi és legjobb eladási árfolyam számtani átlagaként meghatározott közép árfolyam alapján, az idıarányos felhalmozott kamattal növelve kell értékelni. A számításhoz az értékelés napján vagy annak hiányában az értékelést megelızı, az értékelés napjához legközelebbi napon az ÁKK által közzétett adatokat kell alkalmazni. Amennyiben az adott értékpapírra T-1 napon az elsıdleges forgalmazók nem jegyeznek árfolyamot, akkor ezen értékpapírok a legutolsó elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében az ÁKK által megjelentetett legjobb vételi és eladási hozam középértéke alapján T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben az elsıdleges forgalmazók még nem jegyeztek árat az adott állampapírra, a T napra vonatkozó árfolyamot a bekerülési nettó árfolyamon, kötvények esetében az idıarányos T napig felhalmozott kamattal növelve kell értékelni. Az elsıdleges forgalmazói rendszerben szereplı Magyar Állam által kibocsátott 92 nap vagy annál rövidebb hátralévı futamidejő állampapírok értékét az ÁKK 3 hónapos referencia hozama alapján, kötvények esetében az idıarányos T napig felhalmozott kamattal növelve kell meghatározni. Az elsıdleges forgalmazói rendszerben szereplı, az elsıdleges forgalmazók kötelezı árjegyzésébe nem bevont Magyar Állam által kibocsátott 92 napnál hosszabb hátralévı futamidejő állampapírok az elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási nettó ár középértéke és a T napig megszolgált idıarányos kamat összegeként kerülnek értékelésre. Amennyiben az adott értékpapírra T-1 napon az elsıdleges forgalmazók árat nem jegyeznek, akkor ezen értékpapírok a legutolsó elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási nettó ár és a T napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerülnek értékelésre. Amennyiben elsıdleges árjegyzık még nem jegyeztek árat az adott állampapírra, akkor 16

17 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató az a T napig megszolgált kamattal növelt nettó beszerzési áron kerül értékelésre. Elsıdleges forgalmazói rendszerben nem szereplı Magyar Állam vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott forintban denominált állampapírok Elsıdleges forgalmazói rendszerben nem szereplı, a Magyar Állam vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott nem forintban denominált állampapírok, illetve a külföldi állampapírok Egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Az elsıdleges forgalmazói rendszerben nem szereplı és 92 nap vagy annál rövidebb hátralévı futamidejő állampapírok T napra vonatkozó árfolyamát az ÁKK 3 hónapos referencia hozama alapján, kötvények esetében az idıarányos T napig felhalmozott kamattal növelve kell meghatározni. Az elsıdleges forgalmazói rendszerben nem szereplı és 92 napnál hosszabb hátralévı futamidejő állampapírok T napra vonatkozó árfolyamát az alábbi pontban leírtak szerint kell meghatározni. Nyilvános értékpapír-forgalomban szereplı állampapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı OTC piacon - a Bloomberg, illetve a Reuters képernyıin vagy más megbízható adatszolgáltató által - közzétett T-1 napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T-1 napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı OTC piacokról árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az értékelés a beszerzéskori hozammal T napra számított bruttó értéken történik. Amennyiben az adott értékpapírokra nettó árfolyamot közölnek, és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott fix vagy változó kamatozású kötvények, illetve a jelzáloglevelek piaci értékének meghatározása a Bloomberg, illetve a Reuters képernyıin vagy más megbízható adatszolgáltató által közzétett T-1 napi záró árfolyamon történik.. Amennyiben a T-1 napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı OTC piacokról árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az értékelés a beszerzéskori nettó érték plusz a T napig megszolgált felhalmozott kamat összegén történik. Amennyiben az adott értékpapírokra nettó árfolyamot közölnek, és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. Zártkörő forgalombahozatal során értékesített fix kamatozású kötvények és jelzáloglevelek három árjegyzı által jegyzett legjobb vételi és eladási hozam középértékei átlaga alapján T napra számított bruttó árfolyamon, ennek hiányában a beszerzéskori hozammal T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben az adott kötvény vagy jelzáloglevél beszerzéskori hozammal számított bruttó értéke a hozzá legközelebbi lejáratú likvid állampapír piaci hozama és az adott típusú (névleges kamatban, futamidıben hozzá leginkább hasonló) kötvény legfrissebb azaz a legutolsó elsıdleges kibocsátáson kialakult - hozamfelára (spread) alapján T napra számított bruttó értéktıl 0,5%-kal felfelé eltér, akkor kötelezı az adott eszköz piaci átértékelése a hozzá legközelebbi lejáratú likvid állampapír piaci hozama és az adott típusú kötvény legfrissebb hozamfelára (spread) alapján. 17

18 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Zártkörő forgalombahozatal során értékesített változó kamatozású kötvények és jelzáloglevelek három árjegyzı által jegyzett legjobb vételi és eladási ár és a T napig megszolgált felhalmozott kamat összegén, ennek hiányában a beszerzéskori nettó ár és a T napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerülnek értékelésre. Tulajdonosi viszonyt megtestesítı értékpapírok A Budapest Értéktızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a Budapesti Értéktızsdén kialakult, T-1 tızsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Ha a T-1 napon az adott értékpapírnak nem volt forgalma és így a T-1 napi záróárfolyam nem állapítható meg, úgy az utolsó forgalmi nap záróárfolyamát kell figyelembe venni. A BÉT-re be nem vezetett, de valamely külföldi tızsdére bevezetett részvényeket és ETF-eket a Letétkezelı által meghatározott professzionális adatszolgáltató REUTERS vagy BLOOMBERG által közölt T-1 záró árfolyamon kell értékelni. Amennyiben az adott értékpapír több tızsdére is be van vezetve, az értékelés alapjául elsıdlegesen azon tızsde hivatalos árfolyama szolgál, ahol az adott értékpapír megvásárlásra került. Ha valamely tızsdére bevezetett értékpapír vonatkozásában T-30 napnál korábbi tızsdei adat nem áll rendelkezésre tızsdei kötés nem volt - úgy az értékelés során a tızsdére nem bevezetett, nyilvános értékpapír-forgalomban szereplı értékpapírok értékelésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír-forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı OTC piacon avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján, illetve a közzétételi helyeken közzétett T-1 napi záróárfolyam, ennek hiányában átlagárfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T-1 napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı szabályozott piacokról, Magyarországon forgalomban lévı értékpapírok esetén az OTC piacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti, illetve a közzétételi helyeken megjelentetett árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. Kollektív befektetési értékpapírok Magyarországon nyilvántartásba vett nyilvános nyílt végő befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek T napra vonatkozó értékét az adott befektetési alap alapkezelıje/forgalmazója által közzétett utolsó napi, legfrissebb egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell meghatározni. Magyarországon be nem vezetett kolletktív befektetési értékpapírok esetében az értékelési árfolyamot a Letétkezelı által meghatározott professzionális adatszolgáltató REUTERS vagy BLOOMBERG által közölt legfrissebb egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell meghatározni. Zárt végő befektetési alapok esetében: amennyiben az adott zártvégő befektetési alap jegyeire van árjegyzés, a befektetési jegyek T napra vonatkozó értéke a legfrissebb vételi és eladási árjegyzés középértékén kerül meghatározásra; amennyiben az adott zártvégő befektetés alap jegyeire nincs árjegyzés, a legutolsó rendelkezésre álló egy jegyre jutó eszközértéket kell alkalmazni. 18

19 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Származtatott ügyletek Tızsdén kívüli származtatott ügyletek 1. Határidıs vételi megállapodások A határidıs vételi megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének és a határidıs megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. Három hónapnál hosszabb hátralévı futamidejő, devizára szóló határidıs vételi megállapodások esetében a nagy nemzetközi hírügynökségek által közzétett kamat swap jegyzéseket kell felhasználni (a standard 6 hónap, 9 hónap, 1 év stb. idıperiódusokra történı jegyzések közül a legközelebbieket idıarányosan figyelembe véve), vagy az azokból számolható implikált kamatokkal kell elvégezni a diszkontálást. 2. Határidıs eladási megállapodások A határidıs eladási megállapodások T napi eszközértéke a határidıs megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. Három hónapnál hosszabb hátralévı futamidejő, devizára szóló határidıs eladási megállapodások esetében a nagy nemzetközi hírügynökségek által közzétett kamat swap jegyzéseket kell felhasználni (a standard 6 hónap, 9 hónap, 1 év stb. idıperiódusokra történı jegyzések közül a legközelebbieket idıarányosan figyelembe véve), vagy az azokból számolható implikált kamatokkal kell elvégezni a diszkontálást. 3. Opciós ügyletek A vásárolt opciók értékelése az adott opcióra árjegyzést nyújtó befektetési szolgáltatók által jegyzett és a Letétkezelı által meghatározott professzionális adatszolgáltató REUTERS vagy BLOOMBERG által közölt vételi és eladási árakból számított, számtani átlagként meghatározott közép árfolyam alapján történik. Amennyiben az árjegyzés T-1 napnál régebbi vagy nem elérhetı, akkor vagy a BLOOMBERG-en található opció árazási modellek közül a Letétkezelı által kiválasztott módszerrel vagy az alábbi módon kell az opciók értékét meghatározni: Európai opció esetén: a legutolsó elérhetı árjegyzés alapján számított implikált volatilitás (implied volatility) felhasználásával a Black-Scholes modell alapján számított érték; Amerikai opció esetén: vételi opció: az alaptermék T-1 napi prompt árfolyama mínusz a kötési ár, amennyiben az eredmény pozitív, különben nulla; eladási opció: a kötési ár mínusz az alaptermék T-1 napi prompt árfolyama, ha az eredmény pozitív, egyébként nulla. 4. Csereügyletek Amennyiben több ár is elérhetı egy tızsdén nem kereskedett (OTC) csereügyletre, akkor az alábbi sorrend szerint kell figyelembe venni az árakat: T-2 napi üzletkötés árfolyama bank, vagy befektetési vállalkozás által jegyzett kétoldali árfolyamból számított középárfolyam az adott származtatott eszköz elismert értékelési módszerével számított elméleti árfolyam az alaptermékek árfolyamának figyelembe vételével, valamint a számítás módszerének dokumentálásával 5. CFD (contract for difference) ügylet Tızsdei származtatott ügyletek A CFD ügyleteket a nyitóár és az alaptermék T napi a szerzıdésben rögzített módon számított elszámoló árának különbözeteként kell értékelni. A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T-1 napi nyitott tızsdei származékos pozíciókat az adott instrumentumra közzétett T-1 napi hivatalos elszámoló ár alapján kell értékelni. 19

20 Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja - Tájékoztató Repo megállapodások Az óvadéki repó ügyletek értékelésekor a prompt és a határidıs oldalt egyidejőleg kell figyelembe venni az alábbiak szerint: prompt vétel - határidıs eladás: a megvásárolt értékpapírt nem szabad beállítani a készletbe; ehelyett a megvásárolt értékpapír vételi árát és az eladási és a vételi ár közötti különbözet T napi idıarányos részét kell követelésként beállítani. prompt eladás - határidıs vétel: az eladott értékpapírt piaci értéken továbbra is szerepeltetni kell a nettó eszközértékben, továbbá kötelezettségként be kell állítani az eladási árat, valamint a vételi és az eladási ár különbözetének T napi idıarányos részét. A szállításos repó ügyletek értékelésekor a prompt és a határidıs oldalt egyidejőleg kell figyelembe venni az alábbiak szerint: prompt vétel - határidıs eladás: a megvásárolt értékpapírt piaci értéken továbbra is szerepeltetni kell a nettó eszközértékben és követelésként be kell állítani a vételi ár plusz az eladási és a vételi ár közötti különbözet T napi idıarányos része mínusz a megvásárolt értékpapír T napi piaci értéke eredményét. prompt eladás - határidıs vétel: a készletbıl ki kell venni az eladott értékpapírt; és kötelezettségként be kell állítani az eladási ár plusz a vételi és az eladási ár különbözetének T napi idıarányos része mínusz az eladott értékpapír T napi piaci értéke eredményét. Kötelezettségek Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségek amennyiben azokat nem teljes egészében az Alapkezelı viseli az Alap elsı üzleti évében egyenletesen elosztva kerülnek az Alapra terhelésre. Az Alapot terhelı és folyamatosan felmerülı költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre. Az elıre nem tervezhetı költségek az esedékességük idıpontjában kerülnek az Alapra terhelésre A Befektetési jegy árfolyama és a forgalmazása során felszámított költségek A Befektetési jegyek árfolyamára és a forgalmazásuk során felszámított költségekre vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 1.7 pontjában találhatók Az Alap által fizetendı díjak Az Alap által fizetendı díjakra vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 2.4 pontjában találhatók. 20

Raiffeisen Likviditási Alap

Raiffeisen Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Részvény Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen TOP8 Tıkevédett Származtatott Alap

Raiffeisen TOP8 Tıkevédett Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen TOP8 Tıkevédett Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata A 2013. április 02. napjáig zárt végő és nyilvános, 2013. április 02. napi átalakulástól kezdıdıen nyílt végő és nyilvános Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM3 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP** egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezéső nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2008. június 30. Budapest, 2008. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2008. június 30. Budapest, 2008. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben