Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata"

Átírás

1 Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Mőködési szabályzata Hatályos: Elfogadva az EQUILOR Alapkezelı Zrt. igazgatóságának 1/06.06/2012 IG határozatával.

2 Equilor Alapkezelı Zrt. Mőködési Szabályzat Tartalom I. Általános rendelkezések 3 II. Mőködési szabályok 5 1. A szervezet mőködési rendje, felépítése, a szervezeten belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai A folyamatba épített belsı ellenırzési mechanizmusok Szabályozása Az érdekellentétek megelızésére és kezelésére vonatkozó szabályok A társaság saját vagyonának pénzügyi eszközökbe történı befektetésére és kezelésére vonatkozó szabályok, valamint a vezetı tisztségviselık és az alkalmazottak befektetéseire vonatkozó szabályok A portfoliókra kötött összevont ügyletek során alkalmazandó allokációs szabályok A nyilvántartások vezetésének és az adatok megırzésének szabályai A kockázat kezelésének elveire vonatkozó szabályok A tevékenység átadásának, delegálásának elveire vonatkozó szabályok A befektetık tájékoztatásának módjára és gyakoriságára vonatkozó szabályok Az ügyfélfogadás rendjére, a panaszok kezelésére vonatkozó szabályok A teljesítménymérés elvei, szabályai Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok Az alkalmazottakra vonatkozó szakmai képzési követelmények A titoktartás szabályai 60 III. Záró rendelkezések sz. melléklet Szervezeti ábra 63 2

3 I. Általános rendelkezések Az Equilor Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság, Alapkezelı) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének év július hó 20. napján kelt, H-EN-III-1052/2012 számú engedélye alapján a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII törvény (Batv.) szerinti feltételekkel és szervezeti formában mőködı befektetési alapkezelı, mely a Batv. szerinti kollektív portfoliókezelési tevékenységet, valamint a Batv. által meghatározott, a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) által szabályozott alábbi tevékenységek végzésére jogosult a Batv. 4. -a alapján. 1. befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása); 2. a kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történı ellátása: a. könyvviteli és jogi feladatok ellátása, b. információszolgáltatás befektetık részére, c. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése, d. jogszerő magatartás ellenırzése, e. a befektetıkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, f. hozamfizetés, g. kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggı adminisztrációs feladatok, h. a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését), i. nyilvántartások vezetése; k. a befektetési alapkezelı által az értékesítést végzı személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása az értékesítéshez szükséges, illetve indokolt módon és mértékben, továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzése (értékesítés támogatása). 3. A Társaság az 1. pontban meghatározott a kollektív portfoliókezelési tevékenység mellett kizárólag az alábbi tevékenységeket végzi rendszeres gazdasági tevékenysége keretében: a. portfoliókezelés (Bszt. 5. (1) d)), b. befektetési tanácsadás (Bszt. 5. (1) e)), 4. Az 1. pontban meghatározott kollektív portfoliókezelési tevékenység nyújtása kiszervezés útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretén belül belföldi és külföldi befektetési alapkezelı részére, határon átnyúló szolgáltatás esetén a Felügyeletnek történı bejelentést követıen. Pénzügyi eszközök köre: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás, valamint 3

4 bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthetı vagy pénzben kiegyenlíthetı, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve a teljesítési határidı lejártát vagy más megszőnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzıivel rendelkezı, áruhoz kapcsolódó opció, tızsdei és tızsdén kívüli határidıs ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthetı, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, idıjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyezı anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidıs ügylet, csereügylet, határidıs kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevı felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthetı, ide nem értve azt az esetet, ha a megszőnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzıivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. Jelen Mőködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elkészítésérıl és jóváhagyásáról a befektetési alapkezelıkrıl és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII törvény (Batv. 16. (1) a) bekezdés és a Batv. 2. számú melléklete rendelkezik. Szabályzat hatálya A Szabályzatot a Társaság Igazgatósága hagyja jóvá, és határozza meg a hatálybalépésének napját. A jelen Szabályzat visszavonásig, ill. módosításig érvényes. 4

5 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által elıkészített, létrehozott, kezelt, megszüntetett befektetési alapokkal kapcsolatos, valamint egyéb tevékenységei kapcsolatban létrehozott szerzıdésekre és valamennyi jogviszonyára. A Társaság Bszt ) d) szerinti portfoliókezelési és Bszt ) e) szerinti befektetési tanácsadási tevékenységekre vonatkozó részletszabályok tekintetében az Üzletszabályzat és a kapcsolódó szerzıdések rendelkezései az irányadók. A szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre, amennyiben ezek a Társaság által végzett Batv., ill. Bszt. és Tpt. szerinti tevékenységek igénybevételére irányuló szerzıdés jogviszonyt létesítenek a Társasággal, vagy az általa kezelt befektetési alapokkal. A Társaság és az Ügyfél közötti, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységekkel összefüggésben létrejövı jogviszonyok tartalmát a vonatkozó szerzıdések állapítják meg, azzal, hogy amely kérdésekben a szerzıdés nem tartalmaz rendelkezéseket ott jelen szabályzat, valamint az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A jelen Mőködési Szabályzat nyilvános, azt a Társaság székhelyén, valamint honlapján /www.eqa.hu/ bárki megtekintheti és abból kivonatot készíthet. A Társaság a Mőködési Szabályzatot úgy helyezi el, hogy valamennyi ügyfele részére rendelkezésre álljon. II. Mőködési szabályok II.1. A szervezet mőködési rendje, felépítése, a szervezeten belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai. A Társaság szervezetében a befektetési alapkezelési, a portfoliókezelési illetve a befektetési tanácsadási tevékenységek végzése során mindenkor biztosítja az egyes alapokban és portfoliókban lévı értékpapírok, egyéb pénzpiaci eszközök, pénzeszközök, tızsdei termékek egymástól, illetıleg a befektetési alapkezelı tulajdonában lévı értékpapíroktól, egyéb pénzpiaci eszközöktıl, pénzeszközöktıl, tızsdei termékektıl történı elkülönített kezelését, valamint a lebonyolított ügyletek adatainak (tárgy, idıpont, szerzıdı partner) visszakeresését. Mőködési alapelvek Függetlenség 5

6 Az egyes tevékenységek (alapkezelés, portfoliókezelés, befektetési tanácsadás) folytatása során biztosítani kell a döntések meghozatalának függetlenségét, hogy a többi profit és költségcentrum tevékenységét, illetve annak eredményességét ne befolyásolhassa. A Társaság az alábbi befektetési döntéshozatali mechanizmust alkalmazza, mely biztosítja a befektetési döntések meghozatalának függetlenségét: 1. Stratégiai döntések, referencia index definiálás 2. Befektetési Bizottság (taktikai, eszközallokációs döntéshozatal, második szintő ellenırzés) 3. Portfólió menedzserek (tranzakciós szint, napi szintő ellenırzés) A befektetési döntések meghozatalakor a Társaság a Befektetési Bizottság és a portfólió menedzserek szintjén egyéni döntések módszerével dolgozik, ahol a portfólió menedzserek alá vannak rendelve a stratégiai és a taktikai szint döntéseinek. A befektetési folyamat alapjául a befektetési alapok és portfóliók befektetési irányelvei, befektetési szabályai és referencia indexei szolgálnak. A Társaság Igazgatósága, valamint a Befektetési Bizottság által meghatározott általános stratégiai és taktikai elvek minden egyes ügyfél esetében az egyedi igények alapján kerülnek hozzáigazításra az ügyfél kockázati profiljához. A portfoliómenedzser dönt a Befektetési Bizottság által elfogadott stratégiai elvek napi szinten történı megvalósításáról, az ügyletek tartalmát képezı értékpapírok súlyozásáról és az ügyletek idızítésérıl. Dönt továbbá az értékpapírok kiválasztásáról, az árról és a partnerrıl, akivel az ügyletet lebonyolítja. Stratégiai döntések A stratégiai döntések és az ezeket leképezı referencia indexek meghatározása kétféleképpen történik. A Társaság portfóliókezelési tevékenysége során a portfóliókezelést igénybevevı megbízó a portfóliókezelési szerzıdésben rögzíti a referencia indexet, ami két célt szolgál együttesen. Orientálja a Társaságot abban, hogy milyen befektetési stratégiát alakítson ki, amihez képest a taktikai eszközallokációs lépések segítségével eltérhet, illetve egyúttal a portfóliókezelési teljesítmény értékmérıjeként is szolgál. Mivel a megbízók a szerzıdések megkötése illetve módosítása során jellemzıen igénybeveszik a Társaság szakértelmét konzultációs célból, ezért a Társaságnak ezáltal valamilyen mértékő ráhatása van az egyes portfóliók stratégiai célkitőzéseire, a referencia indexre, illetve a hozzájuk kapcsolódó egyéb limitek mértékére. Az idınkénti szerzıdés felülvizsgálatok során a Társaság törekszik arra, hogy az ügyfele helyzetében és/vagy a pénzügyi piacokon beállt változások a megfelelı módon leképezıdjenek a stratégiai irányvonalak meghatározásakor. A Társaság befektetési alapkezelési tevékenységét illetıen a Társaság vezérigazgatója határozza meg a befektetési alapok befektetési irányelveit, referencia indexeit. Amennyiben olyan portfóliókezelési szerzıdéssel bír a Társaság, ahol a megbízó nem kívánt a szerzıdésben valamelyik portfólióhoz referencia indexet meghatározni, a Társaság vezérigazgatója a portfóliókezelési szerzıdés alapján meghatároz egy referencia indexet, ami egyrészt a Társaság teljesítményméréséhez szükséges 6

7 referencia indexként, másfelıl a taktikai eszközallokációs döntések során a feltételezett semleges állapotként, harmadsorban az ügyfél részérıl felmerülı esetleges késıbbi referencia index meghatározási igény esetén az ügyfél részére javasolt referencia indexként szolgál. Befektetési Bizottság A Befektetési Bizottság feladata: o dönt a portfoliókezelési stratégiáról, annak a piaci viszonyokhoz igazodó szükséges folyamatos módosításáról, o dönt az adott instrumentumokra vonatkozó allokációs súlyok kialakításáról, o dönt a devizapozíciók meghatározásáról. o dönt továbbá a portfóliók és a kezelt befektetési alapok esetleges kiigazításáról (rebalancing), o ellenırzi a korábban hozott döntések megvalósulását, o a tagok megvitatják a megelızı ülés óta eltelt idıszak adott eszközcsoportot érintı eseményeit, illetve a piaci várakozásokat, o áttekinti a piaci folyamatokat, o részletes teljesítményelemzést folytat. A Befektetési Bizottság meghallgatja a portfólió menedzserek beszámolóit az egyes eszközosztályokról és piacokról. A Befektetési Bizottság üléseirıl és döntéseirıl írásos emlékeztetı készül. A rövid- és középtávú, taktikai eszközallokációs döntéseket a Befektetési Bizottság ülésein a befektetési igazgató hozza meg. A Befektetési Bizottság a szükséges gyakorisággal, de legalább havonta ülésezik. A Bizottság a piaci helyzet függvényében szükség esetén rendkívüli ülést tart. Az ülések szokásos napirendje: o a piac értékelése, elemzése, o makrogazdasági és ágazati szektorértékelés, o a kamat és hozam elırejelzések figyelemmel kísérése, o a befektetési stratégiák meghatározása és döntések meghozatala, o a befektetett eszközök és futamidık súlyozásának meghatározása, o az értékpapírok kiválasztása, o devizapozíciók meghatározása A Befektetési Bizottság tagjai: o Vezérigazgató o Befektetési igazgató o Portfóliómenedzserek Portfóliómenedzserek A befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, részét képezı egyedi pénzügyi eszköz adásvételi ügyleteket a portfolió menedzserek készítik elı és hajtják végre. A Társaság több alapra és egyéb portfolióra együttesen is jogosult összevont megbízásokat leadni pénzügyi eszközök adásvételére. 7

8 A portfóliómenedzserek a stratégiai és taktikai befektetési döntések operatív végrehajtói (tranzakciós döntési szint). Az egyes eszközcsoportok portfólió menedzserekhez rendeltek. Az portfóliómenedzserek feladata a stratégiai és taktikai befektetési döntések minél hatékonyabb módon való végrehajtása, tekintettel a piaci viszonyokra. A portfóliómenedzserek gondoskodnak a stratégiai és taktikai befektetési döntéseknek megfelelı konkrét befektetések megvalósításáról, a döntéseknek megfelelı értékpapírok kiválasztásáról és az értékpapírok portfólión belüli súlyozásáról. A portfólió menedzser értékpapír adásvételre vonatkozó megbízás adása, illetve adásvételi ügylet megkötése kizárólag hangrögzítéssel ellátott telefonon vagy más elektronikus kereskedési rendszeren keresztül történhet a partnercéggel. A portfóliómenedzserek megkötik az egyedi értékpapír adásvételi ügyleteket, a szétosztási szabályoknak megfelelıen elvégzik az allokációt és a megkötött üzletekrıl kötjegyet állítanak ki. A portfóliómenedzserek gondoskodnak a Befektetési Bizottság rendszeres tájékoztatásáról, a bizottságok számára elkészítik a döntésekhez szükséges anyagokat, és rendkívüli esetben kezdeményezik a bizottságok ülésének összehívását. Az Ügyfél az alábbi kérdések tekintetében dönt, amely döntések az egyedi szerzıdésben, valamint az ügyfél portfolióinak befektetési politikájában kerülnek meghatározásra: o az általa felvállalható kockázati szintek (referenciaindexek), valamint o az adott instrumentumokra vonatkozó kockázati limitek (maximális eltérési limitek a referenciaindextıl) vonatkozásában. Az alapkezelési és portfoliókezelési, valamint a befektetési tanácsadási tevékenység körében a Társaságot megbízó ügyfelek érdekében a portfoliómenedzser jogosult a befektetési szolgáltatók üzletkötıit versenyeztetni, és a legjobb ajánlat alapján dönteni. A Társaság által kezelt portfolióban lévı eszközök nem képezik az Alapkezelı tulajdonát. A Társaság az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és Ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Átláthatóság Az alapkezeléshez illetve portfoliókezeléshez, valamint a befektetési tanácsadáshoz tartozó tevékenységek menete átlátható, nyomon követhetı. Ez a részletesen dokumentált befektetési folyamatot, átlátható árazást és költség továbbterhelést jelenti az ügyfelek felé. Az ügyfelek számára készülı kimutatásoknak és jelentéseknek követniük kell az átláthatóság elvét és minden érdemleges információt tartalmazniuk kell. Egyenlı elbánás elve A Társaság az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetık tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különbözı befektetési jegy 8

9 sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözısége és a Társaságnak ennek megfelelı, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. A Társaság tisztességesen jár el a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosokkal, a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosok egyik csoportját nem részesíti elınyben a kollektív befektetési értékpapír-tulajdonosok másik csoportjával szemben. A kollektív befektetési formák és a befektetık legfontosabb érdekeit szem elıtt tartó eljárásra vonatkozó kötelezettség A Társaság a kollektív befektetési forma kezelése során tisztességes, pontos és átlátható árazási modelleket és értékelési rendszereket használ, és a portfóliók pontos értékelését igazolni is tudja. A Társaság tevékenysége során a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosok számára indokolatlan költségeket nem számít fel. A kellı körültekintés követelménye A Társaság a kezelt kollektív befektetési formák érdekeit és a piaci integritást szem elıtt tartva kellı körültekintéssel jár el a befektetések kiválasztása és folyamatos ellenırzése terén, és az ilyen feladattal megbízott személyek az adott befektetésekrıl megfelelı ismeretekkel és tudással rendelkeznek. A Társaság a fenti bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében megalkotta Végrehajtási politikáját, (mely az Üzletszabályzatának mellékletét képezi), illetve Kockázatkezelési politikáját. A fenti politikák célja, hogy az Alapkezelı biztosítsa a kollektív befektetési forma nevében hozott befektetési döntéseknek a kollektív befektetési forma céljaival, befektetési politikájával és kockázati korlátaival való összhangját. A Társaság kockázatkezelési politikájának végrehajtása során, és amennyiben ez a tervezett befektetés jellegét tekintve szükséges, a befektetés végrehajtása elıtt elırejelzéseket készít és elemzéseket végez arra vonatkozóan, hogy a befektetés hogyan járul hozzá az adott kollektív befektetési forma portfóliójának összetételéhez, likviditásához, valamint kockázat és nyereség profiljához. Az elemzéseket megbízható és naprakész információk alapján kell elvégezni. A Társaság megfelelı szakértelemmel, gondossággal és körültekintéssel jár el, amikor harmadik személlyel a kockázatkezelési tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos megállapodást köt vagy megszüntet. Az ilyen megállapodás megkötése elıtt a Társaság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a harmadik személy képes a kockázatkezelési tevékenységek megbízható, szakmai elvárásoknak megfelelı és hatékony ellátására. A Társaság a harmadik személy teljesítményét folyamatosan értékeli. 9

10 Hatékony legjobb teljesítés A Társaság az Ügyfelek megbízása tekintetében hatékony legjobb teljesítési kötelezettséggel rendelkezik, vagyis megtesz minden ésszerő lépést annak érdekében, hogy az Ügyfelek számára a lehetı legjobb eredményt érje el, tekintettel az árra, a költségekre, gyorsaságra, a végrehajtás és a teljesítés valószínőségére, az ügylet nagyságrendjére, jellegére. Az elıbbi faktorok megfelelı (relatív) súlyozásával, az Ügyfél professzionalitásának, a pénzügyi eszköz, illetve a kereskedési helyek jellemzıinek figyelembe vételével a Társaság meghatározza azt a teljesítési csatornát, melyen keresztül a megbízás legkedvezıbben teljesíthetı. A Társaság rendelkezik Végrehajtási politikával, mely az eszközök valamennyi osztálya tekintetében információkat tartalmaz azon különféle kereskedési helyszínekrıl, ahol a Társaság végrehajtja az Ügyfél megbízásokat, valamint azon tényezıkrıl, melyek befolyásolják a végrehajtási helyszínek megválasztását. A Végrehajtási politikát a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza. Megbízások kezelése A Társaság által alkalmazott eljárásoknak és megoldásoknak biztosítaniuk kell a kollektív befektetési forma nevében végzett portfólióügyletek azonnali, tisztességes és gyors végrehajtását. A Társaság a portfólióügyletek végrehajtása során: a) haladéktalanul és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást; b) az egyébként összehasonlítható kollektív befektetési forma megbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és haladéktalanul végrehajtja, kivéve, ha a megbízás jellemzıi vagy a fennálló piaci feltételek ezt kivitelezhetetlenné teszik, illetve ha a kollektív befektetési forma érdekei mást kívánnak. A Társaság nem élhet vissza a függı kollektív befektetési forma megbízásokra vonatkozó információkkal, és meg kell tennie minden ésszerő lépést annak megakadályozása érdekében, hogy bármely érintett személy visszaéljen az ilyen információkkal. Üzleti kockázatok Az üzleti kockázatok kiszőrése érdekében tartózkodni kell a tıke megóvására, illetve a tıkére és hozamra vonatkozó ígéret megtételétıl. Hozamra ígéret csak a tıke megóvására vonatkozó ígérettel lehetséges. A tıkére, illetve hozamra vonatkozó ígéret akkor alkalmazható, ha az ígéret a befektetési alap megfelelı portfolió-összetételő portfoliójával és befektetési politikájával alátámasztott. A befektetési alap tıke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciára való utalást (tıke-, illetve hozamgarancia) akkor tartalmazhat, ha a garancia a kötelezettségvállalás természetére tekintettel megfelelı határidıben érvényesíthetı és megfelelı összegő bankgaranciával vagy kezesi biztosítással biztosított. A hozamra vonatkozó garancia külön utalás nélkül is magában foglalja a tıke megóvására vonatkozó garanciát is. A portfoliókezelési díj lehet fix vagy a teljesítmény függvényében sikerdíj, valamint ezek kombinációja. Az ügyféllel a portfoliókezelési díj mellett meg lehet állapodni -kizárólag- a 10

11 portfoliója kezelésének során felmerülı, elszámolható tranzakciós költségek megosztásáról is. A költségek folyamatos felmerülése következtében a díjak elszámolásának legalább negyedéves gyakorisággal kell megtörténnie. Az alapkezelési díj a befektetési alap nettó eszközértékére vetített, százalékban meghatározott alapdíj, illetve teljesítménytıl függı sikerdíj lehet. A befektetési tanácsadás díja az Ügyfélnek az az Equilor Alapkezelı Zrt. által tanácsadásba bevont állományának napi átlagos egyenlegének (díjalap) százalékban meghatározott része, de minimum egy havi fix összeg Mőködési kockázat A mőködési kockázat hagyományos értékpapír elszámolási kockázatokat, valamint befektetési korlátozásokat (jogszabályi és egyedi szerzıdésbeli befektetési korlátok) jelent. Ezen kockázatok kiszőrése érdekében a feladatok szigorú elkülönítését (portfoliómenedzser, elszámolás, stb.) valamint a 4 szem elvét kell alkalmazni. Befektetési alapkezelési tevékenység Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelı által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelı befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévı egyes eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelı döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének szabályait - a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelı és a befektetık közötti általános szerzıdési feltételeket tartalmazza. A befektetık a befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkoznak arról, hogy megismerték a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetıvé teszi a befektetési alap mőködésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. A Társaság az alapok mőködtetése során a befektetı érdekében a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. A Társaság az alapkezelési tevékenység végzése során az alapok nevében jár el. A portfoliókezelési tevékenység A portfoliókezelés az a tevékenység, amelynek során az Ügyfél eszközei elıre meghatározott feltételek mellett, az Ügyfél által adott megbízás alapján, az Ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az Ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközbıl eredı kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét közvetlenül viseli. 11

12 A Társaság tevékenységét mindenkor a megbízó érdekében, a jogszabályoknak, jelen Mőködési Szabályzatnak valamint az Üzletszabályzatnak, és a portfoliókezelésre vonatkozó szerzıdésnek megfelelıen köteles végezni. A Társaság több, egymástól elkülönített portfoliót is kezelhet. A Társaság az általa egyes ügyfelek számára kezelt portfoliókat ügyfelenként és - ha egy Ügyfél számára több portfoliót is kezel portfoliónként tarja nyilván és kezeli. A Társaság által kezelt portfoliókban lévı eszközök nem képezik a Társaság tulajdonát. A Társaság az általa kezelt portfoliók részét képezı pénzügyi eszközök tekintetében minden esetben bizományosként, azaz a saját nevében, de a megbízók javára és terhére jár el. A Társaság a portfoliókezelési tevékenysége keretében harmadik személytıl igénybevett szolgáltatás esetében az Ügyfél, mint megbízója felé a szolgáltatásért sajátjaként felel. A Társaság pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten vagy külön-külön is eljárhat. A befektetési tanácsadási tevékenység A Társaság befektetési tanácsadási tevékenysége során pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a Társaság által az Ügyfél részére adott, a Bszt. szerinti elızetes és utólagos tájékoztatást. A Társaság nem vállal felelısséget az általa nyújtott befektetési tanács eredményességéért, a befektetés hozamáért vagy értékéért. Az Ügyfél a Társaság befektetési tanácsa alapján önállóan hozza meg esetleges befektetési döntését. A Társaság az Ügyféllel kötött szerzıdés alapján vállalja általános befektetési tanácsadási szolgáltatások és más, a Társaság által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások nyújtását. A Társaság a tevékenységével járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelı, elvárható gondossággal és szakértelemmel jár el a befektetési tanácsadás során. A befektetési tanácsadási tevékenység során a Társaság a megvalósulás eredményességéért felelısséget nem vállal. A Társaság tanácsadása alapján kötött ügyletek haszna az Ügyfelet illeti, de Ügyfél egyben viseli ezek terheit és kockázatait is. Általános szabályok A Társaság a portfoliókezelési és befektetési alapkezelési tevékenységek szétválasztása körében biztosítja az egyes ügyfelek, illetve befektetési alapok vagyonának elkülönítését, mind a többi portfoliótól, mind a Társaság saját vagyonától. A Társaság mind fizikailag, mind információs rendszerében az egyes tevékenységi körök szerint elkülönítve tartja nyilván a vonatkozó megbízásokat, szerzıdéseket és egyéb dokumentumokat. A Társaság portfoliónként folyamatosan figyelemmel kíséri és biztosítja az adott portfolióra vonatkozó befektetési elıírások betartását. 12

13 A front office és back office tevékenységek szétválasztásának szabályai Általános szabályok A Társaság szervezetén belül biztosítja a front office és back office tevékenységek szétválasztását. Ennek következtében a Társaságnál fizikailag és személyileg elkülönült részleg végzi az ügyletkötéseket és az ügyletek rögzítését és elszámolását. A Társaság által alkalmazott eljárások, rendszerek és megoldások biztosítják az egyes alapok és portfoliók tulajdonában lévı értékpapírok, pénzeszközök, tızsdei termékek egymástól, illetve a Társaság tulajdonában lévı értékpapíroktól, pénzeszközöktıl, tızsdei termékektıl, elkülönített kezelését. A Társaságnál a front office ( a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tızsdei termékek kereskedését végzı szervezeti egység) és a back office ( az adminisztratív tevékenységet végzı szervezeti egység) tevékenységek végzése az irányítás és a végrehajtás szintjén is egymástól elválasztva történik. Az elválasztás megvalósul o a szervezeti elkülönítés, o az aláírási jogosultságok szabályozása, o a nyilvántartási rendszerekre vonatkozó jogosultság szabályozása, valamint az o az ellenırzés által. A Társaság szervezetén belül a front office és back office tevékenység önálló, egymástól elkülönült szervezeti egységben történik. A Társaság szervezeti ábráját a 1. számú melléklet mutatja be. A front office és back office szervezetek nem rendelkezhetnek egyszemélyi irányítóval, vezetıvel. A Társaság a jelen szabályzat szerinti mőködési elveknek megfelelıen a front-office és a back-office tevékenységet az alábbiak szerint választja el. A két terület egymástól szervezetileg elkülönítetten mőködik. A front-office által végzett feladatok: o portfoliókezelés, valamint az egyéb tevékenységek és ehhez kapcsolódó döntések a tevékenységek elválasztására vonatkozó mindenkor hatályos szabályozásnak megfelelıen. o ügyfelekkel való kapcsolattartás o közremőködés ügyfeleknek szolgáltatandó jelentések elkészítésében o portfoliók teljesítménymérései o befektetési tanácsadás A back-office által végzett feladatok: o befektetési ügyletek adminisztrációja o ügyfélszerzıdések adminisztrációja o értékpapír- és pénzszámla-szerzıdések adminisztrációja o portfolió eszközértékelései 13

14 o kapcsolattartás a letétkezelıkkel o ügyfél-adminisztráció támogatása o ügyféljelentések készítése A front office befektetési ügyleteket köt, ezeket a Társaság nyilvántartó rendszerében rögzíti, valamint a megkötött ügyletekkel összefüggésben kötjegyeket állít ki. A befektetési ügyletek szabályszerő megkötésének ellenırzését, a front office által kötött ügyletek ellenırzését, a Partnerektıl érkezı szerzıdésekkel történı egyeztetését a back office végzi. A front office és back office munkatársak elektronikus nyilvántartási rendszerekben való hozzáférési jogosultságainak beállítását front office-tól és back office-tól független rendszeradminisztrátor végzi. Ezen feladatok ellátását jelenleg a Társaság vezérigazgatója látja el. Az egyes munkaterületek feladatait, a helyettesítés rendjét a jelen szabályzat, a Társaság szervezeti és mőködési szabályzata, és a munkaköri leírások tartalmazzák. Portfoliókezelés folyamata A befektetési döntések meghozatala A társaság Igazgatósága, valamint a Befektetési Bizottság által meghatározott általános stratégiai elvek minden egyes ügyfél esetében az egyedi igények alapján kerülnek hozzáigazításra az ügyfél kockázati profiljához. A portfoliómenedzser dönt a Befektetési Bizottság által elfogadott stratégiai elvek napi szinten történı megvalósításáról, az ügyletek tartalmát képezı értékpapírok súlyozásáról és az ügyletek idızítésérıl. Dönt továbbá az értékpapírok kiválasztásáról, az árról és a partnerrıl, akivel az ügyletet lebonyolítja. A Befektetési Bizottság Legalább havonta tart ülést, amelyet a Bizottság vezetıje hív össze, és a társaság befektetési igazgatója vezeti le. Tagjai: vezérigazgató, befektetési igazgató, portfoliómenedzserek Az ülések szokásos napirendje: - a piac értékelése, elemzése, - makrogazdasági és ágazati szektorértékelés, - a kamat és hozam elırejelzések figyelemmel kísérése, - a befektetési stratégiák meghatározása és döntések meghozatala, - a befektetett eszközök és futamidık súlyozásának meghatározása, - az értékpapírok kiválasztása, devizapozíciók meghatározása Üzletkötés A befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, részét képezı egyedi pénzügyi eszköz adásvételi ügyleteket a portfolió menedzserek készítik elı és hajtják végre. A Társaság 14

15 több alapra és egyéb portfolióra együttesen is jogosult összevont megbízásokat leadni pénzügyi eszközök adásvételére. Szétosztási szabályok (allokáció) A Társaság az ügyfelei részére történı értékpapír-ügyletek során az ügyleteket összevonhatja. Az allokációs szabályokról lásd még az 5. pontban foglaltakat. Az allokáció részletes szabályait a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza. Ajánlatgyőjtés Az egyedi értékpapír ügyletek elıkészítése során a portfoliómenedzsernek törekednie kell arra, hogy az adásvételt az aktuálisan adott piaci körülmények között a legkedvezıbb feltételekkel kösse meg. A lehetı legjobb végrehajtás érdekében figyelembe vett körülményeket és végrehajtandó eljárást a Társaság Üzletszabályzata (azon belül a Végrehajtási politika) tartalmazza. Ügyletkötés A portfoliómenedzser az adásvételi ügyletet rögzített telefonon vagy más elektronikus kereskedési rendszeren keresztül is megkötheti a partnercéggel. A szóbeli (telefonon) történı üzletkötés csak a Társaság által alkalmazott hangrögzítı berendezésre kapcsolt telefonkészülékeken (vezetékes vagy mobil) történhet. A rögzített beszélgetések és az elektronikus ügyletkötésekkel kapcsolatos levelezés tárolási idejét és a rögzített beszélgetések visszahallgatására vonatkozó elıírásokat a Társaság belsı szabályzatai tartalmazzák. Elszámolás Az adásvételi üzlet megkötése során ki kell térni o az értékpapír fajtájára, o az értékpapír mennyiségére, o az adásvételi árfolyamra, hozamra, o az elszámolás módjára és idıpontjára. A Partnerekkel az elszámolás lebonyolítása a letétkezelı által történik a Társaság belsı szabályainak megfelelıen. Az Ügyfelek felé történı elszámolás az egyedi letétkezelıi és portfoliókezelési szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen történik. Ellenırzés A front office által felrögzített ügyletekrıl kötjegy készül, amelyek kinyomtatása közvetlenül a back office szervezeti egységhez kerül. A kötjegyek aláírására az alábbi személyek jogosultak: o a Társaság igazgatóságának két tagja együttesen, vagy o egy igazgatósági tag egy, a Társaság back office csoportjának arra kijelölt munkavállalójával együttesen, vagy 15

16 o két, a Társaság back office csoportjának arra kijelölt munkavállalója együttesen. A kötjegyet a back office csoport juttatja el a letétkezelınek (home banking rendszeren vagy faxon ). A letétkezelık visszaigazolásai alapján a back office ellenırzi az ügyletek teljesülését, késedelem esetén haladéktalan egyeztetést kezd a letétkezelıkkel, illetve a Partnerekkel. 16

17 A társaságon belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai Döntési hatáskörök a Társaság tevékenysége során: A Társaság legfıbb döntéshozó szerve a Közgyőlés o A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: o a) döntés - ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról; o b) döntés a társaság mőködési formájának megváltoztatásáról; o c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; o d) az igazgatóság, az ügyvezetık, a felügyelıbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; o e) az éves üzleti jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; o f) döntés - ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - osztalékelıleg fizetésérıl; o g) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; o h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; o i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptıke felemelésérıl; o j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptıke leszállításáról; o k) döntés a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; o l) az éves üzleti terv elfogadása, o m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Társaság Igazgatósága Az Equilor Alapkezelı Zrt. ügyvezetı szerve és képviselıje az Igazgatóság. Az Equilor Alapkezelı Zrt. alapításakor megválasztott Igazgatósági tagok határozatlan idıtartamra kerültek megválasztásra. Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Igazgatóság tagjainak saját felelısségük terhére úgy kell a társaság üzletmenetét - a társaság és alkalmazottai érdekeinek figyelembevételével - közösen irányítaniuk, hogy az megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak, valamint az Alapszabály rendelkezéseinek Az igazgatóság tagjainak megválasztásához a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása szükséges. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. 17

18 . Amennyiben a Gt. vagy az Equilor Alapkezelı Zrt. Alapszabálya ( Alapszabály ) másként nem rendelkezik, az Igazgatóság hatáskörébe tartozik: o a társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok elıtti képviselete, a társaság munkaszervezetének kialakítása, a munkáltatói jogok gyakorlása a közgyőlés hatáskörébe tartozó kivételével, o amennyiben a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatala. A Gt-ben és az Alapszabályban meghatározott esetekben közgyőlés tartását kezdeményezi, o a felügyelı bizottság és a könyvvizsgáló által megvizsgált számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának elkészítése illetve elkészíttetése, és az évi rendes közgyőlés elé terjesztése o a társaság üzletpolitikájának jóváhagyása, o az évi rendes közgyőlésnek az ügyvezetésrıl, a társaság vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról szóló jelentés elkészítése, o három havonta a felügyelı bizottság részére jelentés készítése az ügyvezetésrıl, a társaság vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról, o évente jelentés készítése a közgyőlésnek az ügyvezetésrıl, a társaság vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról o az éves gazdálkodási terv elkészítése és jóváhagyásra a közgyőlés elé terjesztése és ennek keretében az éves költségvetés, valamint középtávú gazdálkodási terv elkészítése, o a szükséges intézkedések megtétele, amennyiben azokat a külsı vagy a Társaság belsı ellenırzését végzı szervek megállapításai megkövetelik, o a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetése, illetve az arról történı gondoskodás o a közgyőlés szabályszerő összehívása, valamint a jogszabályban elıírt bejelentések cégbírósághoz történı megtétele, illetve arról gondoskodás o a Társaság szervezeti és mőködési szabályzatának megállapítása, a saját ügyrendjének elkészítése, o a társaság munkaszervezetének kialakítása, o döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy a Gt. a hatáskörébe utal, és amely nem tartozik a közgyőlés vagy a felügyelı bizottság kizárólagos hatáskörébe Az Igazgatósági ülések összehívásának módjára, lebonyolítására, határozatképességére, a határozathozatalra és mőködésére az Alapszabály, továbbá az Igazgatóság ügyrendjének rendelkezései az irányadók A Társaság Batv. 8. (1) szerinti ügyvezetése A Batv. 8. (1) szerinti ügyvezetését a vezérigazgató és a befektetési igazgató látják el. A befektetési igazgató ellátja az általános ügyvezetı helyettesi feladatokat. A Felügyelı Bizottság 18

19 Az Equilor Alapkezelı Zrt. ügyvezetésének és üzletvitelének ellenırzı szerve a Felügyelı Bizottság. A Felügyelı Bizottság az ügyvezetés és üzletvitel ellenırzése keretében: o elfogadja a belsı ellenırzési szervezeti egység éves ellenırzési tervét, o legalább félévente megtárgyalja a belsı ellenırzés által készített jelentéseket, és ellenırzi a szükséges intézkedések végrehajtását, o szükség esetén külsı szakértı felkérésével segíti a belsı ellenırzés munkáját, o javaslatot tesz a belsı ellenırzési szervezeti egység létszámának változtatására. o A felügyelıbizottság félévente ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belsı ellenırzés által végzett vizsgálatok megállapítása alapján. o A felügyelıbizottság megtárgyalja a kockázatelemzési és megfelelıségi funkciók, mint belsı védelmi vonalak tekintetében készített éves jelentéseket, és szükség esetén javaslatokat tesz ezekkel kapcsolatban az igazgatóság és ügyvezetés számára. o A Felügyelı Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.. A felügyelıbizottság tagjai közül elnököt választ, melyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elızetes jóváhagyása szükséges. A Felügyelı Bizottság ülései összehívására, lebonyolítására, a határozatképességre, a határozathozatalra és mőködésére az Alapszabály, továbbá a Felügyelı Bizottság ügyrendjének rendelkezései az irányadók. Az ügyvezetı és az ügyvezetı-helyettes A társaság köteles a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény alapján legalább egy fı ügyvezetıt, és egy fı ügyvezetıhelyettest, munkaviszony keretében alkalmazni. Az ügyvezetı kizárólag az igazgatósági tagok közül jelölhetı ki. Az ügyvezetı és helyettese befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény szerinti vezetı állású személynek minısül. A közgyőlés által kijelölt igazgatósági tag, mint ügyvezetı, a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény szerinti elsı számú vezetınek minısül. Az elsı számú vezetı jogosult a vezérigazgató cím használatára. A társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogkört a vezérigazgató, mint elsı számú vezetı és ügyvezetı gyakorolja. Az ügyvezetıt távollétében az ügyvezetı-helyettes helyettesíti. Amennyiben a közgyőlés másként nem dönt, úgy az ügyvezetı-helyettesnek a mindenkori befektetési igazgató tekintendı. A Vezérigazgató 19

20 A vezérigazgató felelıs, hogy munkáját a jogszabályok szerint, a közgyőlés és az igazgatóság szándékainak megfelelıen legjobb tudása alapján végezze. A vezérigazgató az ilyen tisztséget betöltı személytıl általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai (ha egyben igazgatósági tag is), ill. munkajogi szabályok szerint felelıs. Feladata, felelıssége és hatásköre A vezérigazgató a Batv. 8. (1) bekezdése szerinti, a Társaság ügyvezetését ellátó, vezetı állású személy. Feladata, felelıssége és hatásköre A Vezérigazgató felelıs a felügyeletével mőködı szakterületeket érintı törvényi és más jogszabályi elıírások, a kereskedéséi partnerek által kiadott szabályzat, az Üzletszabályzat és a területét érintı belsı társasági szabályzatok, a Társaság által vállalt szerzıdéses kötelezettségek betartatásáért, a területéhez kapcsolódó vezetıi ellenırzési feladatok elvégzéséért, ezen feladatok megszervezésért és számonkéréséért. Feladata, felelıssége a Társaság szabályszerő tevékenységvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítása. A Vezérigazgató felügyeli a saját számlás ügyletekkel kapcsolatos ellenırzési eljárásokat. A Vezérigazgató felelıs a bennfentes kereskedelem, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése, megelızése, kiküszöbölése érdekében szükséges feltételek tárgyi, technikai, személyi, szabályozási biztosításáért és az eljárások mőködtetéséért felügyeletéért. A vezérigazgató az ilyen tisztséget betöltı személytıl általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai (ha egyben igazgatósági tag is), ill. munkajogi szabályok szerint felelıs. Az EQUILOR Alapkezelı Zrt. feladatainak ellátására legcélszerőbb szervezet kialakítása és mőködtetése: 20

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Működési szabályzata

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Működési szabályzata Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Működési szabályzata Hatályos: 2012.06.06. Elfogadva az EQUILOR Alapkezelő Zrt. igazgatóságának 1/06.06/2012 IG határozatával. Equilor Alapkezelő

Részletesebben

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Működési szabályzata

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Működési szabályzata Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Működési szabályzata Hatályos: 2014.07.18. Elfogadva az EQUILOR Alapkezelő Zrt. igazgatóságának../07.18/2014 IG határozatával. Jóváhagyta: Pillár

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája I. Bevezetés Jelen dokumentum célja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2006. december A B E F E K T E Tİ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben