Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T - A módosításokkal egységes szerkezetben - Az PSZÁF engedélyezési határozatának száma: III/ /2003. A jóváhagyás dátuma: augusztus 14.

2 A. BEVEZETÉS I. AZ E.I.S. EAST BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA 1. Az (a továbbiakban: Társaság) (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9.) a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) III/ /2003 számú határozata alapján az alábbi befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeket végzi üzletszerűen: a) bizományosi tevékenység; b) kereskedelmi tevékenység; c) egyéni portfóliók egyedi kezelése a befektető által adott megbízás alapján (portfóliókezelés); d) ügynöki tevékenység; e) az értékpapír forgalomba hozatalának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; f) értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése; g) értékpapír letétkezelés; h) tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében; i) nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás; j) befektetési tanácsadás; k) ügyfélszámla-vezetés; l) értékpapírszámlavezetés; 2. A Társaság az 1. pontban meghatározott tevékenységeket befektetési eszközök körében végzi, melyek az alábbiak: a) átruházható értékpapírok; b) pénzpiaci eszközök; c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénzelszámolású eszközöket; d) határidős kamatlábügyletek; e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek; f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénzelszámolású eszközöket. 3. A Társaság és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek tartalmát az ügylethez kapcsolódó szerződés, és az üzletszabályzatban foglalt szabályok határozzák meg. Amennyiben az 2

3 adott ügyletre vonatkozó szerződés a jelen üzletszabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a szerződésben meghatározottakat kell alkalmazni. Azokban a kérdésekben, amelyekre a szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandóak. 4. Az üzletszabályzat az 1. pontban felsorolt befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek során a Társaság és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek mindkét félre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, hacsak a jogügylet kapcsán létrejövő szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 5. A jogügyletek kapcsán létrejövő szerződésekben és a jelen üzletszabályzatban nem részletezett kérdésekben a tőzsdei szabályok és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Rt.) szabályzatai, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók. 6. Az üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségekben megtekinthető, illetve a Társaság az Ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésére bocsátja. 7. Az üzletszabályzat a Felügyelet által történt elfogadásától érvényes, és határozatlan időre szól azzal, hogy a Társaság a Felügyelet jóváhagyása mellett bármikor jogosult módosítani. 8. Ezen üzletszabályzatot a Felügyelet III/ /2003 számú, 2003 augusztus 14-én kelt határozatával hagyta jóvá. B. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. A Társaság az Ügyfeleivel keretszerződést köt. Keretszerződés megkötését követően az egyedi ügyletkötések egyszerűsített formában történnek. 2. A Társaság a jelen üzletszabályzatban szabályozott befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt meggyőződik az Ügyfél és az Ügyfél képviseletében eljáró személy személyazonosságáról és az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról (a továbbiakban: ügyfélazonosítás). Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, az Ügyfél képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi. Nem kell az azonosítást elvégezni, ha a Társaság a jogi személyt, illetőleg más szervezetet egyéb ügylet kapcsán már azonosította. A jogi személy, illetőleg más szervezet képviseletében eljáró természetes személy személyazonosítását minden esetben el kell végezni. A Társaság jogosult minden esetben az Ügyfél - jogi személy esetén annak képviselője - személyazonosságának ellenőrzésére. 3. A Társaság az ügyfélazonosítás során az alábbi iratokat vizsgálja: a) természetes személyek esetén személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, útlevél, tartózkodási engedély, bevándorlási engedély, 3

4 Magyar igazolvány, illetőleg Magyar hozzátartozói igazolvány vagy a személyazonosság megállapítására alkalmas egyéb okirat; valamint adóazonosító szám, b) gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, hatályos társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, bejegyzés alatt álló gazdasági társaság esetében tanúsítvány, illetve a cég létrejöttének igazolására alkalmas egyéb okirat, valamint adószám és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, c) egyéb jogi személyiségű vállalkozás (ügyvédi kamara, oktatói munkaközösség) esetén kamarai bejegyzés, cégbírósági bejegyzés, illetve kamarai vagy cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, d) vízgazdálkodási társulat esetén cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, e) víziközmű társulat esetén cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, f) erdőbirtokossági társulat esetén cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társulati szerződés, valamint adószám, g) társasház esetén ingatlan-nyilvántartási bejegyzés igazolása, valamint adószám, h) egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány, valamint adószám, i) egyéb, adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás esetén személyi igazolvány, valamint adószám, tevékenységről tett nyilatkozat bemutatása, j) helyi önkormányzat esetén megfelelő önkormányzati rendelet(ek), határozat(ok), amelyek igazolják, hogy az Ügyfél jogosult az ügylet megkötésére, teljesítésére, és az eljáró személyek fel vannak hatalmazva az Ügyfél képviseletére, k) önkormányzati intézmények esetén PM-bejegyzés, valamint adószám, l) egyesületek esetén bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, m) érdekképviseletek esetén bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, n) egyház, egyházi intézmények, alapítványok és közalapítványok, MRP-szervezetek esetén bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, o) közhasznú társaságok esetén cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társasági szerződés, valamint adószám, valamint az Ügyfél legutóbbi pénzügyi beszámolója, egyéb üzleti jelentései, amelyekből a valóságnak megfelelően megállapítható az Ügyfél vagyoni és pénzügyi helyzete p) A devizakülföldi vállalkozás, szervezet esetén cégkivonat, ennek hiányában olyan egyéb okmány, amellyel hitelt érdemlően igazolja, hogy a székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették, valamint a vállalkozást képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya, q) devizakülföldi szervezetek esetén alapító okmány, valamint a szervezetet képviselő személyek aláírási címpéldánya. 4. A bemutatott cégokmánynak, illetve alapító cégokmánynak tartalmaznia kell a vállalkozást/szervezetet képviselő személyt azonosító adatokat. 5. Az Ügyfél a jogállásának igazolására benyújtott okmányokat eredeti példányban köteles bemutatni. 6. A Társaság a nem magyar nyelven készült okiratok esetében jogosult hiteles vagy hitelesített magyar nyelvű fordítást is bekérni, ha annak tartalmát nem tudja biztonsággal megállapítani. 4

5 7. A devizakülföldi Ügyfélnek azokat az okmányokat, amely alapján a vállalkozás/szervezet és az azt képviselő személyek egyértelműen azonosíthatók, közokirati, illetve külföldi közjegyző által hitelesített magánokirati formában kell benyújtani. 8. A Társaság jogszabályi vagy egyéb előírások szerint jogosult kérni a benyújtott okmányok felülhitelesítését. 9. A Társaság az ügyfélazonosítás során egyebekben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint a személyi jövedelemadóról szóló mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 10. A Társaság az Ügyfeleivel általában írásban köt szerződést. Az Ügyféllel írásban kötött keretszerződés alapján, az abban foglalt feltételek szerint a Társaság telekommunikációs csatornákon is köt szerződést. 11. A Társaság az általa megkötött szerződést a jelen üzletszabályzata szerint írásban vagy - írásban megkötött keretszerződés alapján - elektronikus úton rögzíti. 12. A Társaság az ügyletkötésre irányuló telefoni beszélgetéseket hangfelvétel útján rögzíti és a szerződés írásban, illetve elektronikus úton történő rögzítéséig, de - eltérő egyedi megállapodás hiányában - legkésőbb a telefoni ügyletkötést követő 30. nap végéig tárolja. Az ügylet tartalmával kapcsolatos vita esetén az ellenkező bizonyításáig a Társaság által hangfelvétel útján, írásban, illetve elektronikus úton rögzített tartalom az irányadó. 13. A Társaság a hangfelvételeket is az értékpapír-titok szabályai szerint kezeli, és azokhoz hozzáférést kizárólag az értékpapír-titok szabályainak megtartásával biztosít. Az Ügyfél kérésére a Társaság biztosítja a hangfelvételek Ügyfél általi visszahallgatásának lehetőségét, a Társaság képviselője jelenlétében. 14. A Társaság a teljesített megbízást saját számítástechnikai rendszerében rögzíti, és a tárolt adatot 8 évig megőrzi. A rögzített adatok - írásban megkötött keretszerződés esetén - vitás kérdésekben bizonyítékként szolgálnak. A Társaság a tárolt adatot tartalmazó adathordozót az értékpapír-titok szabályai szerint kezeli. 15. A Társaság és Ügyfelei között létrejött szerződésekről a Társaság nyilvántartást vezet. 16. A Társaság a szerződés megkötését megelőzően köteles tájékoztatni az Ügyfelet a befektetési eszköz, illetőleg a tőzsdei termék árfolyamáról, az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, piaci helyzetéről, a nyilvános információkról, az ügylet kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektető-védelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. 17. A Társaság felhívja a figyelmét minden befektetőnek, akivel üzleti kapcsolatba kerül, hogy a befektetési eszközök kereskedelmének üzletága magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a befektetési eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a befektetési eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik. 5

6 18. A határidős vagy opciós ügylet esetén a Társaság köteles, egyéb ügyletek esetében pedig jogosult a szerződés megkötése előtt vizsgálni azt, hogy az ajánlott befektetési eszköz, tőzsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelelő-e az Ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából, továbbá köteles kockázatfeltáró nyilatkozatot tenni, melyben felhívja az Ügyfél figyelmét a kérdéses ügyletek kockázataira. A kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja az adott ügyletfajtában rejlő kockázatokat és az azokból származó esetleges veszteségeket. 19. A Társaságot a pontokban meghatározott kötelezettség nem terheli, ha a) az Ügyfél intézményi befektető, vagy b) a szerződés korábban megkötött szerződés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a tájékoztatást már megkapta, vagy c) a tájékoztatásról az Ügyfél írásban, vagy más hitelt érdemlő módon lemond. Az Ügyfél akkor mondhat le a tájékoztatásról, ha a Társasággal a lemondást megelőző egy évben legalább öt ügyletet bonyolított és ezek összes értéke meghaladta a kettőszázmillió forintot. 20. Amennyiben az írásba foglalt szerződésen szereplő aláírás nem ismerhető fel, vagy az aláírás hitelessége bármely okból kétségbe vonható, a Társaság a szerződést visszautasítja és erről a tényről az Ügyfelet tájékoztatja. A Társaság nem felel az olyan szerződés teljesítéséért, amely esetén az aláírás hamis vagy hamisított volta nem volt felismerhető. 21. A Társaság saját hatáskörben dönti el, hogy a jelen üzletszabályzatban meghatározott ügyleteket a jelen üzletszabályzat szerinti feltételekkel mely Ügyféllel köti meg. A Társaság jogosult a jelen üzletszabályzatban meghatározott ügyletek esetében - a tőzsdei ügyletek kivételével, amelyek esetében a tőzsdei kötésegységet kell alapul venni, - minimális illetve maximális ügyletértéket meghatározni. 22. A Társaság a szerződés megkötését megtagadja, ha az a) bennfentes kereskedésre szól, vagy manipulációs célzatú, b) jogszabályba, a tőzsde, illetve az elszámolóház szabályzatának rendelkezésébe ütközik, c) az Ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, illetve az nem hitelt érdemlő, vagy d) az Ügyfél kockázatviselő képességét nem ítéli megfelelő mértékűnek. 23. A Társaság a szerződés megkötésének megtagadását a Felügyeletnek két napon belül bejelenti. 24. A Társaság nem köteles szerződést kötni a jelen üzletszabályzatban szabályozott szolgáltatások nyújtására, ha az Ügyfél korábban megkötött értékpapír/értékpapír letéti számla szerződését a Társaság díj nemfizetés miatt felmondta, és az Ügyfél a tartozását még nem rendezte. 6

7 25. A Társaság üzleti tevékenységét a székhelyén folytatja: Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u Pénztári órák: Hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától és órától 16 óráig óráig Pénteken: 9.00 órától II. A MEGBÍZÁSOK FELTÉTELEI 1. A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. 2. A megbízásokat az Ügyfél olyan időpontban tartozik a Társaságnak átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Társaság rendelkezésére álljon. 3. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan vagy késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért a Társaság nem felel. 4. A megbízást a teljesítés megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. 5. A Társaság a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt. III. ÉRTESÍTÉSEK, TÁJÉKOZTATÁSOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS 1. Az ügyletkötések és az azonnali továbbítást igénylő sürgős üzenetek kivételével a Felek közötti kommunikáció írásban történik. Írásbeli formának minősül az eredeti okirat és a telefax. 2. A Társaság az értékpapír-titok kiadásáról az Ügyfelet írásban, az Ügyfél által megadott címre postázással értesíti. 3. Az írásbeli nyilatkozatok személyes kézbesítés, telefax, vagy postai küldemény útján tehetők. 4. Az értesítések a következő időpontokban tekintendők megérkezettnek: személyes kézbesítés és telefax esetén az elküldés napján, posta esetén a kézbesítési bizonyítványon (tértivevényen) a kézbesítés napjaként feltüntetett napon, ennek hiányában az elküldés postai feladókönyvben rögzített napját követő második munkanapon. 7

8 5. A Társaság által az Ügyfélnek szóló értesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, az Ügyfél kézjegyével ellátott vagy a telefax által visszaigazolt példánya a Társaság rendelkezésére áll, vagy az elküldést a Társaság postakönyve, feladójegyzéke vagy a Társaság rendelkezésére álló feladóvevény igazolja. 6. Az írásos küldemények érkezésére a Társaság nyilvántartása az irányadó. 7. Az Ügyfél köteles a Társasággal közölt adataiban bekövetkezett változásokat a Társaságnak haladéktalanul bejelenti. Az Ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak, ha saját maga ellen felszámolási vagy csődeljárást kezdeményezett, továbbá, ha tudomást szerez arról, hogy vele szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek. Az Ügyfél köteles 3 napon belül értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg valamely, az Társaságtól várt értesítés, bizonylat, elszámolás vagy egyéb irat. Az érdeklődés elmulasztásából származó minden esetleges kedvezőtlen következmény, kár az Ügyfelet terheli. 8. A Társaság és az Ügyfél a szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így az ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. IV. AZ ÜGYLETEK TELJESÍTÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSA 1. Az Társaság javára történő bármely fizetés (pl. postai befizetés, törlesztés stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Társaság számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 2. Az Ügyfél az egyedi szerződésben rögzített díjat az egyedi szerződésben rögzített időpontban, az egyéb szolgáltatások díjait a Díjtételekben meghatározott mértékben és időpontban köteles a Társaság részére megfizetni. 3. A Társaság az Ügyfél részére nyilvántartott pénzösszegből az ügyfélszámla megterhelésével jogosult levonni az Ügyféllel szembeni esedékes díj- és költségigényét valamint ezek járulékait, továbbá az Ügyfélnek felróható esetleges kárának, vagy bármely más követelésének összegét. A Társaság jogosult, de nem köteles az Ügyféllel szembeni követelését az ügyfélszámla megterhelésével érvényesíteni. 4. A szállításos határidős, opciós ügyletek teljesítésére az azonnali adásvételi ügyletek szabályai az irányadóak. A tényleges könyvelést igénylő ügyletek teljesítése az Ügyfélnek a Társaság által vezetett számláin való könyveléssel történik. Az Ügyfél nem jogosult az általa fizetendő összegeket beszámítás, visszatartás vagy bármilyen egyéb jogcímen csökkenteni. A teljesítés napja az egyedi szerződésben meghatározott értéknap, feltéve, hogy az Ügyfél azt megelőzően teljesítette az őt terhelő fizetési, illetve szállítási kötelezettségét. 5. Az elszámolásos határidős ügylet esetén sem szállításra, sem pedig a vételár megfizetésére nem kerül sor, hanem pénzügyi elszámolás történik, amelynek keretében megállapításra 8

9 kerül az ügylet eredménye, és annak a félnek, amelyik számára ez az eredmény pozitív, a másik fél megfizeti a nyereség összegét. 6. Az Társaság a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésével a szerződő partnere járandóságát - ellenkező kikötés hiányában - a szerződő partner nála vezetett számláján írja jóvá. 7. Az egyes befektetési eszközök ellenértékének kiegyenlítése abban a devizában történik, amely devizában a befektetési eszköz denominálva van, illetve amely devizában a befektetési eszközre a megbízás teljesítésének a helyén a kereskedés történik. 8. Amennyiben a Felek írásban megkötött keretszerződésben ellentétesen nem állapodnak meg, a Társaság az Ügyfelet a tárgyhavi teljesítésekről minden tárgyhónap végét követő 5 (Öt) banki napon belül a Bizományosi szerződés befektetési eszközök adás-vételére elnevezésű teljesítési igazolás megküldésével írásban tájékoztatja. 9. A Bizományosi szerződés befektetési eszközök adás-vételére elnevezésű teljesítési igazolások a a Társaság számítógépes nyilvántartása alapján készülnek. Az Ügyfél az ügyleteiről a fentiektől eltérően is kérhet tájékoztatást, melynek költségét az Ügyfél köteles megtéríteni. 10.Az Ügyfél a Bizományosi szerződés befektetési eszközök adás-vételére elnevezésű teljesítési igazolás egy példányát köteles az elküldésétől számított tizenöt napon eredeti aláírásával ellátva a Társaság számára visszaküldeni, illetve azt ezen határidőn belül írásban kifogásolhatja. Ha az Ügyfél a teljesítési igazolásban feltüntetett ügyleteket nem kifogásolta, illetőleg a Felek a kifogásolt tételekben megegyeztek, vagy a kifogás tárgyában a bíróság határozatot hozott, az egyes követelések megszűnnek, és helyükbe a számla-egyenleg lép. V. A SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSA ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 1. A jelen üzletszabályzatban szabályozott tevékenységekre vonatkozó szerződések a jelen üzletszabályzat illetve az egyedi szerződés eltérő rendelkezései hiányában az Ügyfél részéről azonnali hatállyal, a Társaság részéről 30 napos felmondási határidővel mondhatók fel (rendes felmondás). 2. Amennyiben a Társaság valamely szolgáltatását megszünteti, az ezen szolgáltatásra az Ügyféllel kötött szerződést a szerződés eltérő rendelkezése hiányában 30 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni. 3. Az Társaság azonnali és indokolt esetben a folyamatban lévő ügyletekre is kiterjedő hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha az Ügyfél súlyos szerződésszegést követett el vagy egyébként a körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek hátrányosan érinthetik azt a képességét, hogy eleget tudjon tenni a szerződésből illetve az annak alapján kötött ügyletekből fakadó kötelezettségeinek (rendkívüli felmondás). 4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 9

10 a) az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti az őt a szerződés vagy az annak alapján létrejött ügylet alapján terhelő fizetési illetve szolgáltatási kötelezettséget; b) az Ügyfél által a Társaság részére átadott információk illetve tett nyilatkozatok valamelyike alkalmas arra, hogy az ügyletek megkötésekor valamely lényeges körülmény, így különösen az Ügyfél vagyoni és pénzügyi helyzete tekintetében a Társaságot megtévessze. 5. A felmondás megszünteti az Ügyfélnek azt a jogát és a Társaságnak azt a kötelezettségét, hogy keretszerződés alapján ügyletet kössön. A keretszerződés rendes felmondás útján való megszüntetése általában nem érinti a folyamatban lévő egyes ügyletek hatályát. 6. Rendkívüli felmondás esetén, ha a felmondás kiterjed a folyamatban lévő egyedi ügyletekre, akkor a felmondás következtében a) minden, a folyamatban lévő ügyletekből fakadó kötelezettség azonnal esedékessé válik, b) a szembenálló egynemű kötelezettségek beszámításra kerülnek, és c) az a fél, amelynek a beszámítás után tartozása áll fenn, köteles azt haladéktalanul, a másik fél bankszámlájára való átutalással illetve jóváírással teljesíteni. 7. Szerződésszegés esetén a másik fél jogosult a Ptk. által biztosított valamennyi jogot és jogorvoslatot gyakorolni, így különösen jogosult a szerződésszegő féltől követelni mindazon a) elmaradt hasznának, költségének és egyéb kárának a megtérítését, amely valamely megkötött ügylet meghiúsulásából fakad, b) szükséges és igazolt kiadások és költségek (beleértve többek között az igazolt ügyvédi költségeket) megtérítését, amelyek a szerződés alapján kötött ügyletek rendkívüli felmondás miatti megszüntetésével és lezárásával kapcsolatban merültek fel, c) szükséges és igazolt költségek (beleértve többek között az igazolt ügyvédi költségeket) megtérítését, amelyek a másik félnek a szerződésből fakadó valamely joga biztosításának vagy kikényszerítésének következtében, vagy azzal kapcsolatban merültek fel. 8. Ha valamelyik fél esedékességkor nem teljesíti az általa a szerződés szerint teljesítendő bármely fizetési kötelezettségét, köteles minden egyéb jogkövetkezménytől függetlenül a késedelemben lévő forintösszeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot megfizetni. Más devizanemben keletkezett esetleges tartozásokat a keletkezés napján a Társaság jogosult az aznapi banki eladási árfolyamon forintra átváltani. Ha valamelyik fél esedékességkor nem teljesíti az általa a szerződés szerint teljesítendő bármely értékpapír szállítási kötelezettségét, köteles minden egyéb jogkövetkezménytől függetlenül a késedelmesen teljesített értékpapírok piaci értéke után a a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni. 9. A keretszerződés és valamennyi annak alapján kötött ügylet külön értesítés nélkül azonnal megszűnik abban az esetben, ha valamelyik fél fizetésképtelenné válik. E rendelkezés tekintetében a fizetésképtelenné válás akkor következik be, ha a fél ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást, önkormányzat esetén adósságrendezési eljárást kezdeményeznek. 10

11 VI. FELELŐSSÉG 1. Amennyiben a Társaság az ügylet teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A Társaság az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult a KELER Rt.-t és a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaságot közreműködőként igénybe venni. A közreműködő igénybevétele az ügylet teljesítésének határidejét, és az ügyletkötés költségeit nem módosítja. 2. A Társaság nem felel az erőhatalomból (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésekből, vagy a Társaság működésének akadályoztatásából származó károkért, továbbá az értékpapírok kibocsátóinak hitel- és fizetőképességéért. A Társaság kizárja a felelősségét a vis majornak nem minősülő, de az ügyfélforgalmat akadályozó eseményekért (például: áramszünet, csőtörés, bombariadó, a tőzsdei kereskedési rendszer, a tőzsdei vonalak, számítástechnikai rendszerek működésének hibái és más hasonló hatású események). A Társaság nem felelős a telefonvonalak, a telefonközpontok, valamint az Ügyfél által igénybe vett telefonkészülék és számítógép használatából eredő károkért, és nem vállal felelősséget a telefonkészülék illetve a telefonvonalak illetéktelen személyek általi lehallgatása, áthallása, téves vagy hibás adatátvitele során megszerzett információk felhasználásával okozott károkért sem. 3. A Társaság a jogszabályban meghatározott esetek és az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével a szerződések teljesítéséért való felelősségét nem korlátozhatja és nem zárhatja ki. 4. A Társaság a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltának gondos vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget. 5. A külföldön készült okiratokat a Társaság a hatályos jogszabályok és nemzetközi egyezmények által meghatározott formai követelmények teljesítése esetén fogadja el közokiratként vagy teljes bizonyító erejű magánokiratként. VII. ÜGYLETI BIZTOSÍTÉKOK 1. Az Ügyféllel szemben fennálló bármely követelés biztosítékaként a Társaság javára óvadékul szolgál az Ügyfél Társaságnál nyilvántartott mindenkori teljes, szabad rendelkezésű - harmadik személy javára szóló jogtól nem terhelt - pénz- és értékpapírállománya. 2. A Társaság az őt illető óvadéki jog alapján az őrizetében lévő és az Ügyfél javára nyilvántartott pénzeszközök illetve értékpapírok kiadását illetve a számlaterhelés végrehajtását az Ügyféllel szemben esedékessé vált díjai, költségigénye és járulékaik megfizetéséig, továbbá esetleges kárának megtérítéséig jogosult visszatartani, illetve az óvadékul szolgáló eszközöket a Társaság kedvezményezettségének megjelölésével jogosult zárolni. 11

12 3. A Társaság az Ügyfél javára nyilvántartott értékpapírokból az értékpapírok piaci áron való értékesítése vagy az értékpapírok tulajdonba vétele útján, az Ügyféllel történő utólagos elszámolás mellett jogosult az Ügyféllel szembeni esedékessé vált bármely követelését közvetlenül kielégíteni. 4. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Társaság jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a Társaság követelése kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehetőség szerint az Ügyféllel történő előzetes egyeztetést követően, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. 5. A Társaság a követelései érvényesítése során jogosult, de nem köteles a jelen fejezetben meghatározott ügyleti biztosítékokra vonatkozó jogát gyakorolni. Az ügyleti biztosítékra vonatkozó jog nem érinti a Társaságnak azt a jogát, hogy az Ügyfél szerződésszegése esetén a Ptk. által biztosított egyéb jogokat gyakorolja. VIII. AZ ÜGYFELEK KÖVETELÉSEINEK VÉDELME 1. A Társaság a jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletek során nyilvántartásába kerülő, de az Ügyfél tulajdonát képező értékeket (értékpapír, befektetési eszköz, pénzkövetelés) a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. A nyilvántartás alkalmas az egyes Ügyfelekkel szemben fennálló mindennemű tartozás, követelés és azok változásai kimutatására bármely időszak tekintetében. 2. A Társaság az Ügyfél követelését (pénz, befektetési eszköz) az Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül a Társaságnak az Ügyféllel szemben fennálló díjkövetelése kivételével nem terhelheti meg, nem kölcsönözheti, saját maga vagy másik ügyfele érdekében átmenetileg sem használhatja. 3. A Társaság köteles biztosítani, hogy az Ügyfél az értékpapírjáról, illetve pénzeszközéről bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság a jelen üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult az Ügyfél rendelkezési jogosultságát korlátozni. IX. A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY FELFÜGGESZTÉSE, ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS, A GAZDÁLKODÁSI ADATOK NYILVÁNOSSÁGA 1. A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenységét vagy annak egy részét a Felügyelet engedélyével felfüggesztheti, vagy megszűntetheti. A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységi engedélyének részleges vagy teljes visszavonásáról, felfüggesztéséről, egyes tevékenységeinek részleges vagy teljes felfüggesztéséről vagy korlátozásáról haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Társaság az értesítésben a) tájékoztatja az Ügyfelet a számlaegyenlegéről, b) az Ügyfél tájékoztatását kéri arra nézve, hogy mely más befektetési szolgáltató szolgáltatásait kívánja a jövőben igénybe venni, c) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy amennyiben az Ügyfél az értesítés közlésétől számított 15 napon belül nem tájékoztatja a Társaságot az általa választott más befektetési szolgáltató személyéről, a Társaság az általa az értesítésben megnevezett 12

13 ajánlott befektetési szolgáltatót fogja az Ügyfél választott befektetési szolgáltatójának tekinteni. 2. A Társaság a Felügyelet engedélyével az ügyfél-állományát átruházhatja. Az állományátruházás során, ha az állomány-átruházás indoka a Társaság végelszámolásának vagy felszámolásának kezdeményezése a Ptk. tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az állomány-átruházáshoz az Ügyfél hozzájárulása nem szükséges. Ha az állomány-átruházásra nem a Társaság végelszámolása vagy felszámolása miatt kerül sor, a Társaság köteles az átruházásról rendelkező szerződés hatályosulása előtt az Ügyfelet az átruházás szándékáról az 1. pontban meghatározottak szerint értesíteni. Az Ügyfél jogosult az átvevő személyétől eltérően meghatározni azt a befektetési szolgáltatót, amelynek szolgáltatásait a későbbiekben igénybe kívánja venni. 3. Az állomány-átruházás költségei, díjai az Ügyfélre nem háríthatók át. 4. A Társaság jelen üzletszabályzatban szabályozott befektetési szolgáltatási tevékenységének a Tőzsde vagy a Felügyelet részéről történő korlátozása, felfüggesztése, illetőleg a KELER Rt.-nek az Ügyfél ügyletét érintő intézkedése az ügylet teljesítését akadályozó vis major-nak minősül, amiért a Társaságot nem terheli felelősség. 5. Az Társaság a gazdálkodására vonatkozó adatainak nyilvánosságra hozatala érdekében egy országos napilapban és a tőzsde hivatalos lapjában legkésőbb az éves beszámoló elfogadását követő tizenöt napon belül közzéteszi a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatását), és kiegészítő mellékletét. X. DÍJAK 1. Általános szabályok 1. Az Ügyfél a jelen üzletszabályzatban foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatos mindenkori díjakat és költségeket a Társaságnak köteles megfizetni. 2. A hatályos díjtételeket a Társaság a Díjtételek útján teszi közzé. 3. A díjtételeket a Társaság saját döntése alapján jogosult bármikor változtatni. A változásról a Társaság legkésőbb a bevezetést megelőző 15. naptári napon a székhelyén kihelyezett új Díjtételek formájában tájékoztatja Ügyfeleit. 4. A díjak esedékessége a Díjtételekben meghatározott nap/időszak. 5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak a felmerüléskor folyamatosan kerülnek felszámításra és nyilvántartásra az Ügyfél ügyfélszámláján. A díjak Ügyfél felé történő elszámolása a Díjtételekben, illetve a számlaszerződésben rögzített formában (készpénz, átutalás) és időben (felmerüléskor, félévente, stb.) történik. 6. Azon szolgáltatások után, amelyekre a Díjtételek illetve a jelen üzletszabályzat nem tartalmaz díjat, a Társaság részére az adott egyedi szerződésben meghatározott egyedi díjazás jár. 13

14 XI. ADÓZÁS 1. Általános szabályok 1. Amennyiben valamely, a jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügylet eredményeként az Ügyfélnek adóköteles jövedelme keletkezik, a Társaság eleget tesz az adójogszabályokban meghatározott, kifizetőre vonatkozó kötelezettségeinek, ellátja az előírt pénzügyi elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat. A legfontosabb és legáltalánosabb előírásokat a személyi jövedelemadóról (1995. évi CXVII., SZJA) és az adózás rendjéről (1990. évi XCI.) szóló törvény tartalmazza. 2. A Társaság mint kifizető az Ügyfél adóköteles jövedelmét terhelő adót, illetve adóelőleget adólevonással állapítja meg, és a levont adót, illetve adóelőleget az adóhatóság részére - a törvényben meghatározott módon és időben - megfizeti. 3. A Társaság olyan bizonylatot köteles kiállítani, és az Ügyfél részére kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege és jogcíme, az adó alapjául szolgáló összeg, és a levont adóelőleg, illetve adó összege. 4. Az olyan igazolást, amelynek alapján a magánszemély a bevételét vagy a jövedelemadóját csökkentheti, a Társaság a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év január 31-éig az Ügyfél kérésére adja ki. 5. A Társaság a magánszemélynek kifizetett összegekről, a levont, illetve megállapított adóról a könyvvezetésre vonatkozó szabályok szerint nyilvántartást köteles vezetni. 6. A Társaság, mint kifizető az általa vezetett nyilvántartás alapján az állami adóhatósághoz adózónként adatot szolgáltat az általa fizetett vagyoni érték összegéről, valamint az általa kiállított, a magánszemélyt adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolásokról. 2. Az adótőkeszámla vezetésre vonatkozó szabályok 1. A Társaság a mindenkor hatályos SZJA törvényben meghatározott szabályok szerint az Ügyfél kérésére tőkeszámlát (5. számú melléklet) vezet. A Társaság minden esetben vizsgálja, hogy az adott értékpapír a törvény értelmében tőkeszámlára helyezhető-e. Amennyiben a tőkeszámlán történő nyilvántartást a törvény kizárja, az értékpapír tőkeszámlára helyezésére irányuló kérést a Társaság megtagadja. 2. A hatályos SZJA törvényben foglaltak szerint a tőkeszámla az a nyilvántartás - az SZJA törvényben meghatározott korlátozásokat figyelembe véve - amelyet a magánszemély kérésére - az adóhatóság betekintési jogához való hozzájárulás mellett - tőkeszámla vezetésre jogosult társaság vezet a magánszemély befektetéséről azonosításra alkalmas módon, az egyes befektetések időtartamának és értékének feltüntetésével. 3. Igazolt befektetés az az összeg, amelyet a magánszemély tőkeszámla vezetésére jogosult, értékpapír-forgalmazási tevékenységet folytató társaság közreműködésével történő vásárlással, a Felügyelet által engedélyezett nyilvános forgalomba hozatal (jegyzés), vagy tőzsdei ügylet során a belföldön bejegyzett 14

15 a) részvénytársaság részvénye, b) befektetési alap befektetési jegye, c) a jelzálog-hitelintézet jelzáloglevele, d) a kockázati tőkealap-jegy (együtt: a befektetés tárgya) vételáraként december 31-ét követően pénzben fizetett ki, és erről a tőkeszámla vezetője a magánszemély kérésére igazolást ad ki. 4. A tőkeszámla vezetője az általa kiállított kiadott igazolásban feltünteti a magánszemély adóazonosító számát, a befektetés tárgyának azonosító adatait oly módon, hogy abból megállapítható a befektetés időtartama, és a befektetés tárgyának egységére fordított összeg. 5. Nem kerülhet tőkeszámlára a befektetés tárgya, illetve törölni kell a nyilvántartásból a befektetés tárgyát, ha a) annak vételéhez illetve eladásához közvetlenül vagy közvetve betét-, folyószámla-, bankkártyaszámla- vagy bármilyen egyéb követelés egyenlegnövekménye- illetve egyenlegcsökkenése kapcsolódik, b) ahhoz a magánszemély közvetlenül vagy közvetve kárpótlási jegy beszámításával jutott hozzá, c) ahhoz a magánszemély a jegyzéssel, illetőleg vétellel bármilyen formában összefüggő hitel (kölcsön, részletfizetés) igénybevételével jutott hozzá mindaddig, ameddig a hitelt (kölcsönt) vissza nem fizette, a vételárat ki nem egyenlítette, d) annak későbbi időpontban történő értékesítéséről a magánszemély (elő)szerződést köt vagy azzal egyenértékű jognyilatkozatot tesz, és ezzel összefüggésben az értékesítés időpontját megelőzően jövedelemhez jut, e) azt a magánszemély biztosítékul (óvadékul) leköti, vagy annak számlára helyezését, ott tartását hitelhez jutás feltételeként vállalja, mindaddig, ameddig a lekötés tart, f) a befektetési jegy, és a tőkeszámla vezetője az igazolt befektetés-állományt nem a törvényben meghatározott módon állapítja meg. 6. A befektetés időtartama azon napok számával egyezik meg, amelyek a nyilvántartásba vétel kezdő napjának beszámításával a nyilvántartás záró napjának figyelembe vétele nélkül az adóévben elteltek. 7. A nyilvántartásba vétel kezdete a) az a nap, amikor a magánszemély a befektetés tárgyát a megszerzésre fordított összegnek a 3. pontban előírt módon történő igazolása mellett a tőkeszámla vezetőjénél számlára helyezi és a tőkeszámla nyilvántartásba felveteti, vagy b) december 31-ét követően az előző adóévben már nyilvántartott befektetés esetén az adóév első napja. Amennyiben az értékpapír megvásárlásában közreműködő és a tőkeszámla vezetője azonos, a) jegyzés esetében az allokáció napjával szerzi meg a tulajdonjogot a magánszemély, vagyis ekkortól vehető nyilvántartásba a befektetés, b) tőzsdei vásárlás esetén a kötés napja számít a nyilvántartásba vétel kezdő napjának. Ha a vásárlásban (jegyzésben) közreműködő és a tőkeszámla vezetője különböző, akkor az első nyilvántartásba vétel az a nap, amely napra a magánszemély - a 3. pontban leírt tartalommal kiállított igazolással - a tőkeszámla vezetőjétől kéri a nyilvántartásba vételt. Az értékpapír tényleges megszerzése és a tőkeszámlára helyezése közötti idő nem vehető figyelembe. 15

16 A befektetés tőkeszámlák közötti átirányítása esetén a befektetést átvevő tőkeszámlavezetőnél a nyilvántartás kezdő napja azt a napot követő nap, amelyre a magánszemély az átirányítást kérte. 8. A nyilvántartás vége az a nap, a) amikor a befektetés tárgya a tőkeszámla nyilvántartásból bármely ok miatt kikerül, vagy b) az adóévet követően is a nyilvántartásban hagyott befektetés esetén az adóévet követő év első napja. A befektetés tőkeszámlák közötti átirányítása esetén a nyilvántartás utolsó napja a befektetést átadó tőkeszámla-vezetőnél az a nap, amelyre a magánszemély az átirányítást kéri. (A befektetést átvevő tőkeszámla-vezetőnél a kezdő nap az ezt követő nap). Ilyen esetben a 6. pontban írt befektetési időtartamot folyamatosnak kell tekinteni. A tőkeszámla-vezetés átadásának esetében - az adóhitel meghatározása szempontjából - az ügyintézés időigényét figyelmen kívül kell hagyni. Ha a magánszemély a befektetés tárgyára a tőkeszámla-vezetőjénél a) kikérési megbízást ad, a nyilvántartás vége az a nap, amikor a kiadás ténylegesen megtörténik, b) eladási megbízást ad, a nyilvántartás vége az a nap, amikor az eladás ténylegesen megtörténik. Ha a befektetés tárgyának kibocsátója jogutód nélkül megszűnik, a nyilvántartás vége az a nap, amikor a megszűnés ténye hivatalosan közzétételre kerül. 9. A befektetés tárgyának vételáraként a nyilvántartásba vételkor és az onnan történő kivezetéskor egyaránt kizárólag annak jegyzési vagy tőzsdei árának megfelelő ellenérték vehető figyelembe, a vásárlással összefüggő járulékos költségek (pl. megbízási díj, kezelési költség) nélkül. 10. Ha a befektetés tárgya befektetési alap által kibocsátott, december 31-ét követően vásárolt befektetési jegy, akkor az igazolt befektetésnek az adóév egy napjára jutó összegét a tőkeszámla vezetőjének a következő eltéréssel kell figyelembe vennie: Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértékében az állampapírok részaránya valamely napon a befektetési alapokról szóló törvényben az azonnali fizetőképesség biztosításához kötelezően előírt részarányt több mint 20 százalékponttal meghaladja, vagy - ilyen előírás hiányában - több mint 20 százalék, akkor a többlet százalékpontoknak megfelelő százalékos mértékkel az igazolt befektetés adott napi összegét csökkenteni kell. XII. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK 1. A Társaság az Ügyfél adatainak, azonosító számainak és a jelszavak kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. 2. Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, és az elszámolóházi tevékenységet végző 16

17 szervezet rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési szolgáltatóval, árutőzsdei szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) befektetési szolgáltatótól, árutőzsdei szolgáltatótól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől szolgáltatást vesz igénybe. 3. Értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; b) a Tpt. az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad; c) a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 4. Az Tpt.-ben foglaltak alapján az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a tőzsdével és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, valamint a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c) csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval, d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a feladatkörében eljáró ügyészséggel, e) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal szemben, e szerveknek a befektetési szolgáltatóhoz, az árutőzsdei szolgáltatóhoz, a befektetési alapkezelőhöz, a tőzsdéhez, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezethez intézett írásbeli megkeresése esetén. 17

18 5. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha az állami adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság és tőkepiaci felügyeleti tevékenységet ellátó szervezet írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési szolgáltatótól, az árutőzsdei szolgáltatótól, a befektetési alapkezelőtől, a tőzsdétől, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. Az adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, melyet az adatkéréskor megjelölt. 6. A befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a Tpt.-ben meghatározott esetekben az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségre hivatkozva - nem tagadhatja meg. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési szolgáltatótól, az árutőzsdei szolgáltatótól, a befektetési alapkezelőtől, a tőzsdétől, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot. 7. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, jegybanki rendelkezésben a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult értékpapírtitokhoz jutni. 8. A Felügyelet a Tpt (2) bekezdésének d) pontja szerint értékpapírtitokhoz való hozzájutásra feljogosított nyomozóhatóságnak értékpapírtitkot tartalmazó dokumentumot adhat át. 9. Aki üzleti vagy értékpapír-titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg az értékpapírtitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Tpt.-ben meghatározott körön kívül - az ügyfél felhatalmazása nélkül - nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel. 10. Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a befektetési szolgáltatónak, árutőzsdei szolgáltatónak, befektetési alapkezelőnek, tőzsdének, és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek vagy azok ügyfeleinek hátrányt okozzon. 11. Befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, tőzsde és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt szervezet által kezelt üzleti, illetőleg értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. 12. A befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági 18

19 szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul köteles kiszolgáltatni a kért adatot az általa lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, d) pénzmosással, e) szervezett bűnözéssel áll összefüggésben. 13. A Tpt (2) bekezdésének d), f) és g) pontja, valamint a Tpt alapján történő adatátadásról az érintett ügyfél nem tájékoztatható. Egyéb esetben az ügyfelet az értékpapírtitok kiadásáról tájékoztatni kell. 14. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét a) az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg; b) az értékpapírszámla-tulajdonos nevére, értékpapírszámlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás; c) a befektetési szolgáltató részéről a központi hitelintézeti hitelinformációs rendszernek, illetve e rendszerből a befektetési szolgáltatónak a rendszer szabályainak megfelelő adatszolgáltatás; d) a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosító intézetnek a biztosítási szerződés tejesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás; e) a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet egymás közötti adatátadása; f) a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő által a külföldi befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha az ügyfél (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve biztosítottak a külföldi félnél, valamint az annak székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal; g) a külföldi befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza a külföldi felügyeleti hatóság által aláírt titoktartási záradék szükségességét; h) a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési szolgáltatóban, az árutőzsdei szolgáltatóban, a befektetési alapkezelőben, a tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), az 19

20 üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás; i) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása; j) a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a befektetési szolgáltatókról, az árutőzsdei szolgáltatókról, a befektetési alapkezelőkről, a tőzsdéről, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal; 2. a pénz- és tőkepiaci folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium részére; k) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző gazdasági társaság részére; l) a bankcsoporton, pénzügyi holdingon, vegyes tevékenységű csoporton belül az összevont alapú felügyeletre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében történő adatátadás. XII. BEFEKTETŐVÉDELMI SZABÁLYOK 1. A befektetők védelmének egyes szabályai 1. Az ügyész a Tpt.-ben 55. (1) bekezdésében és a 203. (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben pert indíthat a kibocsátó és a befektetési szolgáltató, illetőleg a bennfentes személy ellen a félrevezető tájékoztatással forgalomba hozott értékpapírra vonatkozó vagy a bennfentes kereskedelemmel létrejött szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Az érvénytelenség megállapítása esetén a bíróság ítéletének hatálya a félrevezető tájékoztatással vagy a bennfentes kereskedelemmel érintett valamennyi szerződésre kiterjed. A per a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. 2. A befektetési szolgáltató köteles üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszteni, illetve azt az ügyfélnek kérésre átadni, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén azt az ügyfél számára folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is elérhetővé tenni. 3. Az ügynök igénybevételéből eredő, az ügyfelet érintő esetleges következményekről, így különösen a hosszabb átfutási időről, magasabb díjtételekről az ügynök az értékpapírügylet, illetőleg az áruügylet megkötése előtt köteles tájékoztatást adni. Az ügynök az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló irodájában jól látható módon köteles kifüggeszteni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén pedig folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is köteles elérhetővé tenni a vele ügynöki szerződéses kapcsolatban álló befektetési szolgáltató, illetőleg árutőzsdei szolgáltató nevét, valamint biztosítani, hogy az ügyfelek a befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatát megtekinthessék. 2. A Tpt. Befektető-védelmi Alapra vonatkozó szabályai 20

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli.

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. 1. Üzleti titok a gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Az InFinAd Independent Financial Advisors Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: III/45.028/2004 dátuma: 2005. február 15. T A R T A L O M I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ AKTUALIZÁLVA: 2014. JÚLIUS 14. BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP - általános tájékoztató (forrás: www.bva.hu) A jelen összeállítás tájékoztató jellegű,

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ÜZLETÁGI FELTÉTELEI

BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ÜZLETÁGI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ÜZLETÁGI FELTÉTELEI PSZÁF jóváhagyás száma: 41.078/2000 számú határozat III/41.078-1/2000.számú határozat III./41 078-3/2002 E-III/1167/2007 Határozat dátuma: 2000.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben