SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI"

Átírás

1 SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK SZERVEZŐJE A Milliónyi Soproni Élmény elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (Székhelye:9400 Sopron, Vándor Sándor út 1,). ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 18.), valamint a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 9.) ( Lebonyolítók ) látja el. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.12 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, Soproni Klasszikus 0,5 literes üveges sört vagy bármely vendéglátóhely egyikén 0,5 literes üveges Soproni sört ( Termék ); és az üveges sör kupakjának belső felületén egy ikont talál, az annak megfelelő 5.1. pontban leírt Azonnali nyereményt átveheti vagy az üveges sör kupakjának belső felületén egy 8 karakter hosszúságú promócióskódot ( Kód ) talál, akkor feltöltheti a weboldalra ( Weboldal ); és A kód megadását és ellenőrzését követően, nyertessége esetén azonnal, automatikusan megjelenő adatlapon elektronikusan regisztrál a Weboldalon, amely során megadja a következő valós adatait: Teljes név Születési dátum Mobil telefonszám Irányítószám Település A kód megadását és ellenőrzését követően, pályázik a fődíjra, a 4.5. pontban leírtaknak megfelelően.

2 2.1.6 a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: Pályázat ) 2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször küldik be, úgy Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, az ugyanezen Kódot tartalmazó további Pályázatokat kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 2.3 A Játékos nyertessége esetén köteles a pontban írt kupakot sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni és a Szervező kérésére azt bemutatni. Szervező kizárólag azokat a kupakokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Kód teljesen olvashatóan látszik. 2.4 Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a kupakban található kódot. Ha a kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. 2.5 A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, cím törlése, elérhetetlensége, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 2.6 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 2.7 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 2.8 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 2.9 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját adataik (pl.: címük, telefonszámuk) megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, postafiók, telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3 2.12 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolítók, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított kupakot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játékban Soproni Klasszikus 0,5 literes üveges kiszerelésű termékek kupakjában található kódok június 15. napján 00 óra 00 perctől augusztus 20. napján 23 óra 59 percig vesznek részt. 4. A JÁTÉK MENETE: NYERŐ IDŐPONTOK KÖZEPES NYEREMÉNYEK ESETÉN 4.1 Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően napján a Lebonyolító székhelyén (cím: 1126 Budapest, Istenhegyi út 18.) a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen (húszezer) darabnyerő időpontot sorsol ki a véletlenszerűség elvének megfelelően közjegyző jelenlétében. 4.2 A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontok utáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot a Weboldalra. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel a Weboldalra Kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 4.3 A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. 4.4 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes

4 Játékos az 5.6. és 5.7 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), a nyeremény a Szervező tulajdonában marad. FŐDÍJ 4.5 A kupakban található kód feltöltését követően a Játékosnak lehetősége van pályázni a Fődíjra, melyhez az alábbi adatainak megadása szükséges: Teljes név Születési dátum Mobil telefonszám Irányítószám Település 4.6 A fődíjra pályázók közül az alábbi időpontokban Elő nyertesek kerülnek kisorsolásra: július 1. 14:00-40 Elő nyertes a június hó 15. napjának órájától július hó 1. napjának 13:59:59 órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra július :00-40 Elő nyertes a július hó 1. napjának 14:00:00 órájától július hó 31. napjának 13:59:59 órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra augusztus :00-40 Elő nyertes a július hó.31. napjának 14:00:00 órájától augusztus hó 20. napjának órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra A 4.6-os pontban megadott időpontokban kisorsolt előnyerteseknek az általuk megadott címre értesítő t küldünk a sorsolást követő 5 napon belül. Ezen ben található link segítségével a promóciós weboldalon egy Bemutatkozó űrlapot kell kitölteniük, mely az alábbi kérdéseket tartalmazza: - Miért szeretnéd Te megnyerni a fődíjat, a saját sörfesztivált? - Hol szeretnéd tartani a saját, Soproni által szervezett sörfesztiválodat? - Mi a legviccesebb, legemlékezetesebb fesztivál élményed? - Számodra mi a három legfontosabb dolog egy jó sörfesztiválban? - Hány barátodat hívnád meg a saját sörfesztiválodra? - Írd meg a kedvenc helyi közösséged, akiket szívesen meghívnál a saját sörfesztiválodra, legyen az akár helyi sport csapat vagy zenekar. - Milyen típusú zenét kedvelsz? Pop, rock vagy hip-hop?

5 4.8. A beérkező Bemutatkozók közül egy zsűri választja ki a Nyertest az Elő nyertesek közül. A zsűri tagjai 1-10ig terjedő skálán szubjektíven pontozzák az egyes Bemutatkozásokat az alábbi szempontok alapján: A bemutatkozó mennyire igazodik a Soproni márka alapelveihez? A bemutatkozó mennyire igazodik a felelős alkoholfogyasztási szabályokhoz? A bemutatkozó válaszai mennyire egyediek, érdekesek. Az egyes zsűritagok által adott pontszám alapján kialakuló átlag pontszámok fogják a az előnyertesek sorrendjét meghatározni. A legmagasabb átlagpontszámot elérő előnyertes lesz a fődíj, a saját sörfesztivál nyertese. 5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A Játékban Azonnali nyereményként az alábbi nyeremények nyerhetők meg: a) db 0,33 literes csapolt sör b) db Soproni Klasszikus palack alakú, háromféle dizájnnal ellátott sörnyitó A Játékosok az Azonnali nyereményeket átvehetik a nyertes kupak bemutatásával az I. számú Mellékletben felsorolt beváltó helyek valamelyikén. 5.2 A Játékban közepes nyereményként kiosztásra kerül összesen 20,000 (húszezer) db 5 főre szóló Budapest Park koncertjegy voucher, koncertek helyszíne: 1095 Budapest, Soroksári út 60. ( Közepes Nyeremény ) A Játék végén Fődíjként egy saját sörfesztivált nyer az az előnyertes, aki a zsűri pontszámai alapján a bemutatkozására a legtöbb pontot gyűjti. A Fődíj, a saját sörfesztivál a Nyertessel egyeztetve kerül megvalósításra, például, de nem kizárólagosan: a Nyertesről nevezzük el a fesztivált, a Nyertes választhatja ki a fesztivál helyszínét, a fesztivál kreatívjainak elkészítésekor egyeztetünk a nyertessel is. A fesztivál időtartama alatt a nyertes és általa meghívott maximum 10 vendég az értesítés során előre egyeztetett számban az alábbi szolgáltatásokat veheti ingyenes igénybe: - Privát VIP sörcsap korlátlan fogyasztással - ALL ACCES belépő karszalaggal (érvényes a VIP-ba és a backstage-be - Személyzeti póló a győztes nevével ellátva 5.4 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 5.5 A Szervező a Közepes Nyeremény nyertes Játékosokat a nyerő Pályázat feltöltését követően, azonnal értesíti a Weboldalon keresztül, majd a Regisztrációt követően, legkésőbb egy munkanapon belül a Játékos által megadott címre küldött ben. A Szervező az Előnyertes Játékosokat a 4.6.-os pontban ismertetett sorsolási időpontokat követően en értesíti 5 napon belül. ( Értesítés ).

6 5.6 Az átvétel módjáról, és pontos részleteiről a Közepes Nyeremény nyerteseket a Szervező az 5.5 pontban leírtak alapján útján értesíti a játékos által a regisztráció során megadott címen. 5.7 A Közepes Nyeremény nyertes és a Fődíj nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 5.8 A Közepes Nyereményeket útján juttatjuk el a nyertes Játékosoknak a regisztráció során megadott címükre. Az csatolmányaként kapott, kinyomtatott voucherrel, jegyekkel a nyeremények átvételére személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetősége. Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma. 5.9 A Szervező a nyertesek értesítéséről a Játékosokat a Weboldalon és a regisztráció során megadott címen értesíti. A szervező a nyertesek listáját a nyertes kupakkód megjelölésével a oldalon és a https://www.facebook.com/soproni Facebook oldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenhet meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (például, de nem kizárólag: koncertre utazás, szállás, helyszínen történő fogyasztás, stb ) a Játékost terhelik. 7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 7.1. A Játékról részletes információk a érhetők el. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7 8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse); Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelését a szervező HEINEKEN HUNGÁRIA Sörgyárak Zrt., mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az ACG Reklámügynökség Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. A Játék adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-86505/2015 A Lebonyolító általános adatkezelési száma: NAIH A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. 8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átvételének Szervező, Lebonyolítók érdekkörén kívül eső elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.2 A Szervező és a Lebonyolítók a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8 9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 9.5 A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a soproni.hu/atefesztivalod domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi. 9.6 Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. 9.7 Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 9.8 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 9.9 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest, június 15. HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. Szervező

9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÁTVEVŐ HELYEK LISTÁJA Irányító Város Cím Vevő neve szám 1011 Budapest Corvin tér 6 Corvin Kávézó 1013 Budapest Krisztina krt. 37/a Déli Terasz Söröző 1015 Budapest Hattyú u. 18 Habos Mignon 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1 Káplár Söröző 1024 Budapest Lövőház u. 31 Shakesbeare Söröző 1026 Budapest Szilágyi E. Fasor Eszpresszó 1026 Budapest Pasaréti u. 129 Pikk Ász Söröző 1028 Budapest Kossuth L. u. 2 Póker Söröző 1028 Budapest Hidegkúti út 6 Kifli és Kocsma 1033 Budapest Búza u. 6 3 Haver Kisvendéglő 1033 Budapest Flórián Téri Aluljáró Drink Bár 1033 Budapest Flórián tér 3 Persze Presszó 1033 Budapest Szél u. 3 Pléh Kocsma 1036 Budapest Lajos u. 113 Piccoló Sörbár 1037 Budapest Fehéregyházi u. 1 Lugas Söröző Borozó 1039 Budapest Mátyás Király u. 80 Mátyás Söröző 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. hrsz. E-mese Büfé 1039 Budapest Mátyás Király u. 17 Kis Bíbic Szendvics Sarok és S 1042 Budapest Hajló u. 42. Aranytallér Söröző 1042 Budapest Árpád út 60 Hófehérke Söröző 1046 Budapest Tungsram u. 49 Fa-House Music-Pub 1046 Budapest Tungsram u. 53/B Diablo Pub 1046 Budapest Bőröndös u 14 Amstel Söröző (Gold Goal Kft) 1048 Budapest Kordován tér 5 Harmadik Félidő Cafe & Pub 1048 Budapest Lakkozó u. 33. Sörgödör Pizzéria 1050 Budapest Szetn István krt. 1 Ötker Snooker Club 1051 Budapest Sas u. 1 Fröccskocsma 1053 Budapest Veres Pálné u. 10 Grinzingi Hajós Vendéglő 1054 Budapest Nádor u. 34 Kicsi Ír Kávézó 1055 Budapest Falk Miksa u. 17 Tóth Kocsma 1056 Budapest Veres Pálné u. 7 California Pub 1061 Budapest Hegedű u. 3 Iskola Művelődési Ház 1065 Budapest Nagymező u. 64. Broadway Cefe 1066 Budapest Zichy J. u. 6 Napoleon Kávézó és Borozó

10 1071 Budapest Damjanich u. 44 Molnár Presszó 1072 Budapest Dob u.6. Monkeys Cafe 1072 Budapest Dob u. 2 Kupak 1072 Budapest Dob u. 32 Filo Bar 1072 Budapest István u. 18. Meana Söröző 1073 Budapest Thököly u. 25 P 25 Presszó 1074 Budapest Dohány u. 84 Filter Klub 1075 Budapest Király u. 11 Pop Bár 1077 Budapest Wesselényi u. 9. Kék Rózsa Vendéglő 1077 Budapest Baross tér 18 Mozaik Kávézó 1082 Budapest Üllői u. 42 Hordós Söröző 1082 Budapest Harminckettesek tere 2 Club Kávézó fszt/ Budapest Üllői út 2-4 Borvirág Pince 1087 Budapest Baross tér Keleti Pu. 11/A Csrnok Ix Büfé 1088 Budapest Múzeum Krt. 10 Museum Cukrászda 1088 Budapest Bródy S. u. 30/a Vidám Söröző 1088 Budapest Rákóczi út 49/A Zéro Bár 1089 Budapest Orczy tér 4/a Fortuna Söröző 1091 Budapest Pöttyös u. 1 Fruti Büfé-Falatozó 1092 Budapest Ferenc krt. 24 Sport 7 Pub 1093 Budapest Bakáts u. 1-3 Grafika Borozó 1094 Budapest Tompa u. 15/A Macskafogó Söröző 1094 Budapest Tompa u. 8 No Name Söröző 1097 Budapest Ecseri - 2 PAVILON Pálma-Drink 1101 Budapest Hungária krt. 5-7 Netovább Söröző 1102 Budapest Kőrösi Csoma Stny.1. Korzó Söröző 1106 Budapest Gépmadár park 2-8 Krisztina Ételbár 1111 Budapest Zenta u. 5 alags 1 Egyetem Kávézó 1111 Budapest Bercsényi u. 9 Mag Pub 1111 Budapest Budafoki út 33 Nano Drinkbár 1112 Budapest Érdi u. 16 L2 Bisztró 1113 Budapest Bocskay u Bocskai Sör 1113 Budapest Fehérvári út 13 Mini Söröző 1115 Budapest Etele tér 4 Bohém Söröző 1115 Budapest Kelenföldi u. 52 Simon Presszó 1116 Budapest Fehérvári u. 192 Nádas Söröző 1117 Budapest Körösi J. u. 9 Szendvics Bár 1117 Budapest Magyar Tudósok krt. 7 Pálya Bisztró 1117 Budapest Fehérvári Piac nincs hsz, 1 Félpénzes Söröző em 1131 Budapest Kámfor u.18. Bakterház Bisztró 1131 Budapest Dolmány u. 4. Soproni Vendéglő

11 1134 Budapest Dózsa György u. 59 Kaiser Söröző 1134 Budapest Vávi u Végállomás Büfé 1138 Budapest Gyöngyösi stny. 8 Sétány Söröző 1142 Budapest Szőnyi út 2. Zugló Pálya Étterem 1143 Budapest Hungária krt. 62/b Gusztáv Söröző 1144 Budapest Rákosfalvi park 1-3/G Borozó Csendes 1144 Budapest Kerepesi út 104 Trabant Presszó 1146 Budapest Állatkerti krt. 8 Fehér Elefánt Büfé 1146 Budapest Állatkert krt. 3 Kis Szuper Drink 1148 Budapest Örs Vezér tér 1 Zöld Kancsó Söröző 1151 Budapest Fő út 10 Piros Bár 1158 Budapest Szerencs u. 214 Söröző Szerencs 1162 Budapest Timúr u. 4 Netovább Italüzlet 1162 Budapest Szlovák út 126 Károly Söröző 1171 Budapest Péceli út 144. Pélya Vendéglő 1171 Budapest Berky Lili u. 56 Cafe Kert 1171 Budapest Péceli u. 79 Ivó A Kefekötőhöz 1173 Budapest Pesti u. Hrsz /8 Internet Infopont Kávézó 1182 Budapest Királyhágó u. 46 Kiskirály Söröző 1182 Budapest Madarász u. 14 A-Garázs Söröző 1184 Budapest Üllői u. 342 Exsarokk Söröző 1188 Budapest Rákóczi u. 31 Jóbarát Bisztró 1188 Budapest Felleg u.33. Pali Borozó 1191 Budapest Teleki u. 66 Vágóhíd Söröző 1191 Budapest Üllői u. 216/11 Viktória Söröző 1201 Budapest Zilah u. 7 Tücsök Étterem 1204 Budapest Rózsás u. 62 Rácsos Borozó 1204 Budapest Nagysándor József u. 59 Elisa Söröző 1204 Budapest Ady E. u. 150 Foci Söröző 1205 Budapest Alpár u 36 Matróz Söröző 1212 Budapest Bajcsy-Zs u. 61 Toto Büfé 1212 Budapest Lőcsei u. 1/a Král Söröző 1212 Budapest Szebeni u. 2 Kapufa Söröző 1213 Budapest Medve u. 21 Mackó Kuckó Borozó 1213 Budapest Szent István u. 157 Sörömtanya Drinkbár 1213 Budapest Hollandi u Kis-Duna Büfé 1214 Budapest II. Rákóczi F. út 207 Rózsa Söröző 1221 Budapest Kossuth u. 17 Habcsók Söröző 1222 Budapest Mező u. 43 Bérkocsi Söröző 1223 Budapest Jókai Mór u. 33 Erzsike Presszó 1223 Budapest Jókai Mór u. 2-4 Corner Söröző 1225 Budapest Angeli u. 64 Tétényi Sport Vendéglő 1225 Budapest Petőfi Sándor u. 58 Vica Borozó

12 1237 Budapest Mesgye u. 21 Kiskulacs Borozó 2000 Szentendre Sas u. 9 Koccintó Falatozó 2000 Szentendre Árpád u. 13 Csikó Borozó 2000 Szentendre Kucsera Ferenc u. 11 Bibione Cafe 2000 Szentendre Szentlászlói út 160 Fakukac Söröző 2014 Csobánka Híd u. 1 Sport Büfé 2015 Szigetmonostor Árpád út 15 Faluház Büfé 2016 Leányfalu Petőfi stny. Hrsz Gomba Büfé 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 142 Ladik Vendéglő 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 142 OSB Söröző 2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 101 Camping Büfé 2024 Kisoroszi Hősök tere Sziget Presszó Söröző 2025 Visegrád Fő u. 85 Gambrinus Söröző 2025 Visegrád Hrsz 125/1 Ételbárka 2025 Visegrád Széchenyi út 35 Coctail Bár 2027 Dömös Duna u 680/3 Patak Söröző 2028 Pilismarót Dunapart Party Menedék 2030 Érd Római u. 4 Lépcsős Söröző 2030 Érd Szent László téri Kedves Kávézó pavilonsor Érd Diósdi u. 21 Borgödör 2030 Érd Fuvaros u. 21 Fuvaros Söröző 2030 Érd Mecset u. 28 Mecset Csárda 2030 Érd Tárnoki út 14 Büfé - Söröző 2030 Érd Vörösmarty u. 7 Halenar Söröző 2030 Érd Velencei u. 38 Mandulás Söröző 2030 Érd Budai út 13 Stop Bisztró 2040 Budaörs Szabadság u. 110/2 Imi Kocsma 2040 Budaörs Mátra u. 30 Kajla Söröző 2045 Törökbálint Kerekdomb u. 11 Apró Borozó Söröző 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky u. 31 Lazitó Söröző 2049 Diósd Szt István tér 7 Red Rose Place 2049 Diósd Gyár u. 2 Robur Büfé 2049 Diósd Szabadság u. 63 Faluvégi Kurta Kocsma 2049 Diósd Jókai tér 4 Black Sheep 2060 Bicske Május 1 u. 29 Zöldfa Büfé 2060 Bicske Tatai u. 2/a Hello Drink 2060 Bicske Szt. László u. 39 Retro Grill 2060 Bicske Tánicsics Mihály u. 1 Bakterház 2060 Bicske Vasvári Pál u. 2 Kert Presszó 2060 Bicske Kossuth Lajos tér 3 Homály Sörbár 2060 Bicske Szent István u. 24 City Pub Csabdi Béke u. 2/b Patakparti Költőhely

13 2066 Szár Rákóczi F. u. 55 Royal Eszpresszó 2071 Páty Rákóczi u. 7 Mini Presszó 2072 Zsámbék Magyar u. 17 Faház Söröző 2081 Piliscsaba Kenderesi u. 27 Nyirfa Söröző 2081 Piliscsaba Batthány Lajos u. 1 Fényesliget Kávézó 2081 Piliscsaba Templom tér 9 E-Club 2084 Pilisszentiván Rét u. 41 Pilisgyöngye 2085 Pilisvörösvár Dobo I. u. 2 Söröző 2085 Pilisvörösvár Görgey utca 13 Sramli Presszó 2092 Budakeszi Fő tér 3 Betyár Söröző 2092 Budakeszi Fő u. 176 Polgári Söröző 2093 Budajenő Kossuth u. 7 Junior Kávéház 2094 Nagykovácsi Rákóczi u. 7 Bakterház 2095 Pilisszántó Nyárfa u. 37 Ck Eszpersszó 2096 Üröm Úttörő u. 6 III Félidő 2100 Gödöllő Lumniczer u. 9 Robinson Söröző 2100 Gödöllő Táncsics u. 16 Erzsébet Sörkert 2100 Gödöllő Palotakert Hév Állomás Trafo Club nincs h 2100 Gödöllő Szentgyörgyi Albert u. 1 8-As Előadó 2100 Gödöllő Bajcsy-Zs u B-Corner Borozó 2100 Gödöllő Gábor Áron u Obsitos Söröző 2100 Gödöllő Patak tér 7 Patak Söröző 2111 Szada Corvin u. Hrsz Sörgödör 2112 Veresegyház Fő út 128 Fővégi Italbolt 2112 Veresegyház Fő út Viktória Bisztró 2113 Erdőkertes Fő út 111 Bázis Söröző 2117 Isaszeg Vörösmarty u. 23 Breki Söröző 2117 Isaszeg Kossuth L. u Karna Pub 2119 Pécel Pesti u. 3 Gomba Söröző 2120 Dunakeszi Fő út 70. Center Söröző 2131 Göd Termálfürdő krt. 2 Füge Presszó 2131 Göd Pesti út 15. Várkert Borozó 2132 Göd Vasuti Fasor 14 Fenyöfalviné Bittmann Mariann 2132 Göd Duna u. 1/B Széchenyi Söröző Kávézó 2141 Csömör Széchenyi út 40/a Kemencés Pizzéria 2142 Nagytarcsa Petőfi u. 2 Varga Presszó 2143 Kistarcsa Rákóczi krt. 1 Zsófi Söröző 2146 Mogyoród Vasút u. 4 Bors-Söröző 2146 Mogyoród Dózsa György út 25. Hangya Terasz 2170 Aszód Kossuth u. 93 Megálló Söröző 2200 Monor Forrás u. 2-4 Kossuth Söröző

14 2209 Péteri Petőfi Sándor u. 66 Gold Lyon Söröző 2209 Péteri Petőfi S. u. 67 Korona Söröző 2209 Péteri Petőfi S. u. 48 Delta Presszó 2211 Vasad Szabadság u. 1/C Gomba Söröző 2215 Káva Pándi u. 1 Vadász Büfé 2217 Gomba Rákóczi u. 3 Sörbár 2220 Vecsés Bajcsy Zs. u. 21 Dülöngélő 2220 Vecsés István u. 4 Kátai Söröző 2220 Vecsés Arany J. u. 61. Csoda Csacsi Faloda 2220 Vecsés Deák F. u. 48 Faluvégi Falatozó 2220 Vecsés Lakótelepi üzletsor Hrsz. Kispilóta Söröző 2/ Vecsés Bokor u. 1 Kiskurjantó 2225 Üllő Ócsai u. 7 Arizona Bowling és Bár 2230 Gyömrő Szent Imre u. 62 Erzsébet Italbolt 2230 Gyömrő Károly u. 13 Sörház 2233 Ecser Attila u. 9 Arany Söröző 2233 Ecser Bercsényi u. 1 Ulti Borozó 2235 Mende Állomás u. 2/A Cserepes Bisztró 2235 Mende Hősök tere 13 Alsó Vendéglő 2241 Sülysáp Magdolna u. 42 Lila Akác Eszpresszó 2243 Kóka Beregkuti u. 2-2 El Torro Söröző 2243 Kóka Dózsa Gy. u. 42 Malom Bisztró Söröző 2243 Kóka Szőlősor u. 4 Aranykerék Söröző 2244 Úri Szent István u. 5/B Katica Kisvendéglő 2255 Szentlőrinckáta Dohány u. 36/A Sarki Söröző 2255 Szentlőrinckáta Hősök tere 2/A Hős-Kert Presszó 2300 Ráckeve Szent János tér 9 Kaptár Söröző 2310 Szigetszentmiklós Csaba u. 1 Gabi büfé 2314 Halásztelek Ady E. u. 1 Megálló Söröző 2315 Szigethalom Szabadkai u. 178 Söröző 2316 Tököl Piac tér 10 Sajtos Söröző 2318 Szigetszentmárton Templom u. 2 Tűzoltó Club Büfé 2318 Szigetszentmárton Dunapart alsó 1 Strand-Büfé 2319 Szigetújfalu Vasút u. 22/b Neudorfer Cukrászda 2321 Szigetbecse Makádi u. 69 Becsei Vendéglő 2330 Dunaharaszti Széchényi u. 57/A Liget Büfé 2330 Dunaharaszti Dózsa Gy. u. 34 Fradi Kocsma 2330 Dunaharaszti Zöldfa u. 30 Makk-Hetes Söröző 2330 Dunaharaszti Kossuth Lajos u. 1 Gyuri Borozó 2330 Dunaharaszti Fő út 202 Bázis-Söröző 2330 Dunaharaszti Földvári László u. 60 Snapszer Söröző 2330 Dunaharaszti Kinizsi Pál u. 18 Nádas Söröző

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Öröm a Sága konyhában elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár,

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Prímagáz Hungária

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 1.1. A DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben