SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI"

Átírás

1 SOPRONI - MILLIÓNYI SOPRONI ÉLMÉNY ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK SZERVEZŐJE A Milliónyi Soproni Élmény elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (Székhelye:9400 Sopron, Vándor Sándor út 1,). ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 18.), valamint a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 9.) ( Lebonyolítók ) látja el. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.12 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, Soproni Klasszikus 0,5 literes üveges sört vagy bármely vendéglátóhely egyikén 0,5 literes üveges Soproni sört ( Termék ); és az üveges sör kupakjának belső felületén egy ikont talál, az annak megfelelő 5.1. pontban leírt Azonnali nyereményt átveheti vagy az üveges sör kupakjának belső felületén egy 8 karakter hosszúságú promócióskódot ( Kód ) talál, akkor feltöltheti a weboldalra ( Weboldal ); és A kód megadását és ellenőrzését követően, nyertessége esetén azonnal, automatikusan megjelenő adatlapon elektronikusan regisztrál a Weboldalon, amely során megadja a következő valós adatait: Teljes név Születési dátum Mobil telefonszám Irányítószám Település A kód megadását és ellenőrzését követően, pályázik a fődíjra, a 4.5. pontban leírtaknak megfelelően.

2 2.1.6 a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: Pályázat ) 2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször küldik be, úgy Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, az ugyanezen Kódot tartalmazó további Pályázatokat kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 2.3 A Játékos nyertessége esetén köteles a pontban írt kupakot sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni és a Szervező kérésére azt bemutatni. Szervező kizárólag azokat a kupakokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Kód teljesen olvashatóan látszik. 2.4 Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a kupakban található kódot. Ha a kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. 2.5 A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, cím törlése, elérhetetlensége, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 2.6 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 2.7 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 2.8 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 2.9 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját adataik (pl.: címük, telefonszámuk) megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, postafiók, telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3 2.12 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolítók, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított kupakot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játékban Soproni Klasszikus 0,5 literes üveges kiszerelésű termékek kupakjában található kódok június 15. napján 00 óra 00 perctől augusztus 20. napján 23 óra 59 percig vesznek részt. 4. A JÁTÉK MENETE: NYERŐ IDŐPONTOK KÖZEPES NYEREMÉNYEK ESETÉN 4.1 Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően napján a Lebonyolító székhelyén (cím: 1126 Budapest, Istenhegyi út 18.) a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen (húszezer) darabnyerő időpontot sorsol ki a véletlenszerűség elvének megfelelően közjegyző jelenlétében. 4.2 A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontok utáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot a Weboldalra. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel a Weboldalra Kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 4.3 A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. 4.4 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes

4 Játékos az 5.6. és 5.7 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), a nyeremény a Szervező tulajdonában marad. FŐDÍJ 4.5 A kupakban található kód feltöltését követően a Játékosnak lehetősége van pályázni a Fődíjra, melyhez az alábbi adatainak megadása szükséges: Teljes név Születési dátum Mobil telefonszám Irányítószám Település 4.6 A fődíjra pályázók közül az alábbi időpontokban Elő nyertesek kerülnek kisorsolásra: július 1. 14:00-40 Elő nyertes a június hó 15. napjának órájától július hó 1. napjának 13:59:59 órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra július :00-40 Elő nyertes a július hó 1. napjának 14:00:00 órájától július hó 31. napjának 13:59:59 órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra augusztus :00-40 Elő nyertes a július hó.31. napjának 14:00:00 órájától augusztus hó 20. napjának órájáig beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül kisorsolásra A 4.6-os pontban megadott időpontokban kisorsolt előnyerteseknek az általuk megadott címre értesítő t küldünk a sorsolást követő 5 napon belül. Ezen ben található link segítségével a promóciós weboldalon egy Bemutatkozó űrlapot kell kitölteniük, mely az alábbi kérdéseket tartalmazza: - Miért szeretnéd Te megnyerni a fődíjat, a saját sörfesztivált? - Hol szeretnéd tartani a saját, Soproni által szervezett sörfesztiválodat? - Mi a legviccesebb, legemlékezetesebb fesztivál élményed? - Számodra mi a három legfontosabb dolog egy jó sörfesztiválban? - Hány barátodat hívnád meg a saját sörfesztiválodra? - Írd meg a kedvenc helyi közösséged, akiket szívesen meghívnál a saját sörfesztiválodra, legyen az akár helyi sport csapat vagy zenekar. - Milyen típusú zenét kedvelsz? Pop, rock vagy hip-hop?

5 4.8. A beérkező Bemutatkozók közül egy zsűri választja ki a Nyertest az Elő nyertesek közül. A zsűri tagjai 1-10ig terjedő skálán szubjektíven pontozzák az egyes Bemutatkozásokat az alábbi szempontok alapján: A bemutatkozó mennyire igazodik a Soproni márka alapelveihez? A bemutatkozó mennyire igazodik a felelős alkoholfogyasztási szabályokhoz? A bemutatkozó válaszai mennyire egyediek, érdekesek. Az egyes zsűritagok által adott pontszám alapján kialakuló átlag pontszámok fogják a az előnyertesek sorrendjét meghatározni. A legmagasabb átlagpontszámot elérő előnyertes lesz a fődíj, a saját sörfesztivál nyertese. 5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A Játékban Azonnali nyereményként az alábbi nyeremények nyerhetők meg: a) db 0,33 literes csapolt sör b) db Soproni Klasszikus palack alakú, háromféle dizájnnal ellátott sörnyitó A Játékosok az Azonnali nyereményeket átvehetik a nyertes kupak bemutatásával az I. számú Mellékletben felsorolt beváltó helyek valamelyikén. 5.2 A Játékban közepes nyereményként kiosztásra kerül összesen 20,000 (húszezer) db 5 főre szóló Budapest Park koncertjegy voucher, koncertek helyszíne: 1095 Budapest, Soroksári út 60. ( Közepes Nyeremény ) A Játék végén Fődíjként egy saját sörfesztivált nyer az az előnyertes, aki a zsűri pontszámai alapján a bemutatkozására a legtöbb pontot gyűjti. A Fődíj, a saját sörfesztivál a Nyertessel egyeztetve kerül megvalósításra, például, de nem kizárólagosan: a Nyertesről nevezzük el a fesztivált, a Nyertes választhatja ki a fesztivál helyszínét, a fesztivál kreatívjainak elkészítésekor egyeztetünk a nyertessel is. A fesztivál időtartama alatt a nyertes és általa meghívott maximum 10 vendég az értesítés során előre egyeztetett számban az alábbi szolgáltatásokat veheti ingyenes igénybe: - Privát VIP sörcsap korlátlan fogyasztással - ALL ACCES belépő karszalaggal (érvényes a VIP-ba és a backstage-be - Személyzeti póló a győztes nevével ellátva 5.4 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 5.5 A Szervező a Közepes Nyeremény nyertes Játékosokat a nyerő Pályázat feltöltését követően, azonnal értesíti a Weboldalon keresztül, majd a Regisztrációt követően, legkésőbb egy munkanapon belül a Játékos által megadott címre küldött ben. A Szervező az Előnyertes Játékosokat a 4.6.-os pontban ismertetett sorsolási időpontokat követően en értesíti 5 napon belül. ( Értesítés ).

6 5.6 Az átvétel módjáról, és pontos részleteiről a Közepes Nyeremény nyerteseket a Szervező az 5.5 pontban leírtak alapján útján értesíti a játékos által a regisztráció során megadott címen. 5.7 A Közepes Nyeremény nyertes és a Fődíj nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 5.8 A Közepes Nyereményeket útján juttatjuk el a nyertes Játékosoknak a regisztráció során megadott címükre. Az csatolmányaként kapott, kinyomtatott voucherrel, jegyekkel a nyeremények átvételére személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetősége. Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma. 5.9 A Szervező a nyertesek értesítéséről a Játékosokat a Weboldalon és a regisztráció során megadott címen értesíti. A szervező a nyertesek listáját a nyertes kupakkód megjelölésével a oldalon és a https://www.facebook.com/soproni Facebook oldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenhet meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (például, de nem kizárólag: koncertre utazás, szállás, helyszínen történő fogyasztás, stb ) a Játékost terhelik. 7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 7.1. A Játékról részletes információk a érhetők el. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7 8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse); Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelését a szervező HEINEKEN HUNGÁRIA Sörgyárak Zrt., mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az ACG Reklámügynökség Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. A Játék adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-86505/2015 A Lebonyolító általános adatkezelési száma: NAIH A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. 8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átvételének Szervező, Lebonyolítók érdekkörén kívül eső elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 9.2 A Szervező és a Lebonyolítók a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8 9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 9.5 A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a soproni.hu/atefesztivalod domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi. 9.6 Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. 9.7 Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 9.8 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 9.9 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest, június 15. HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. Szervező

9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÁTVEVŐ HELYEK LISTÁJA Irányító Város Cím Vevő neve szám 1011 Budapest Corvin tér 6 Corvin Kávézó 1013 Budapest Krisztina krt. 37/a Déli Terasz Söröző 1015 Budapest Hattyú u. 18 Habos Mignon 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1 Káplár Söröző 1024 Budapest Lövőház u. 31 Shakesbeare Söröző 1026 Budapest Szilágyi E. Fasor Eszpresszó 1026 Budapest Pasaréti u. 129 Pikk Ász Söröző 1028 Budapest Kossuth L. u. 2 Póker Söröző 1028 Budapest Hidegkúti út 6 Kifli és Kocsma 1033 Budapest Búza u. 6 3 Haver Kisvendéglő 1033 Budapest Flórián Téri Aluljáró Drink Bár 1033 Budapest Flórián tér 3 Persze Presszó 1033 Budapest Szél u. 3 Pléh Kocsma 1036 Budapest Lajos u. 113 Piccoló Sörbár 1037 Budapest Fehéregyházi u. 1 Lugas Söröző Borozó 1039 Budapest Mátyás Király u. 80 Mátyás Söröző 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. hrsz. E-mese Büfé 1039 Budapest Mátyás Király u. 17 Kis Bíbic Szendvics Sarok és S 1042 Budapest Hajló u. 42. Aranytallér Söröző 1042 Budapest Árpád út 60 Hófehérke Söröző 1046 Budapest Tungsram u. 49 Fa-House Music-Pub 1046 Budapest Tungsram u. 53/B Diablo Pub 1046 Budapest Bőröndös u 14 Amstel Söröző (Gold Goal Kft) 1048 Budapest Kordován tér 5 Harmadik Félidő Cafe & Pub 1048 Budapest Lakkozó u. 33. Sörgödör Pizzéria 1050 Budapest Szetn István krt. 1 Ötker Snooker Club 1051 Budapest Sas u. 1 Fröccskocsma 1053 Budapest Veres Pálné u. 10 Grinzingi Hajós Vendéglő 1054 Budapest Nádor u. 34 Kicsi Ír Kávézó 1055 Budapest Falk Miksa u. 17 Tóth Kocsma 1056 Budapest Veres Pálné u. 7 California Pub 1061 Budapest Hegedű u. 3 Iskola Művelődési Ház 1065 Budapest Nagymező u. 64. Broadway Cefe 1066 Budapest Zichy J. u. 6 Napoleon Kávézó és Borozó

10 1071 Budapest Damjanich u. 44 Molnár Presszó 1072 Budapest Dob u.6. Monkeys Cafe 1072 Budapest Dob u. 2 Kupak 1072 Budapest Dob u. 32 Filo Bar 1072 Budapest István u. 18. Meana Söröző 1073 Budapest Thököly u. 25 P 25 Presszó 1074 Budapest Dohány u. 84 Filter Klub 1075 Budapest Király u. 11 Pop Bár 1077 Budapest Wesselényi u. 9. Kék Rózsa Vendéglő 1077 Budapest Baross tér 18 Mozaik Kávézó 1082 Budapest Üllői u. 42 Hordós Söröző 1082 Budapest Harminckettesek tere 2 Club Kávézó fszt/ Budapest Üllői út 2-4 Borvirág Pince 1087 Budapest Baross tér Keleti Pu. 11/A Csrnok Ix Büfé 1088 Budapest Múzeum Krt. 10 Museum Cukrászda 1088 Budapest Bródy S. u. 30/a Vidám Söröző 1088 Budapest Rákóczi út 49/A Zéro Bár 1089 Budapest Orczy tér 4/a Fortuna Söröző 1091 Budapest Pöttyös u. 1 Fruti Büfé-Falatozó 1092 Budapest Ferenc krt. 24 Sport 7 Pub 1093 Budapest Bakáts u. 1-3 Grafika Borozó 1094 Budapest Tompa u. 15/A Macskafogó Söröző 1094 Budapest Tompa u. 8 No Name Söröző 1097 Budapest Ecseri - 2 PAVILON Pálma-Drink 1101 Budapest Hungária krt. 5-7 Netovább Söröző 1102 Budapest Kőrösi Csoma Stny.1. Korzó Söröző 1106 Budapest Gépmadár park 2-8 Krisztina Ételbár 1111 Budapest Zenta u. 5 alags 1 Egyetem Kávézó 1111 Budapest Bercsényi u. 9 Mag Pub 1111 Budapest Budafoki út 33 Nano Drinkbár 1112 Budapest Érdi u. 16 L2 Bisztró 1113 Budapest Bocskay u Bocskai Sör 1113 Budapest Fehérvári út 13 Mini Söröző 1115 Budapest Etele tér 4 Bohém Söröző 1115 Budapest Kelenföldi u. 52 Simon Presszó 1116 Budapest Fehérvári u. 192 Nádas Söröző 1117 Budapest Körösi J. u. 9 Szendvics Bár 1117 Budapest Magyar Tudósok krt. 7 Pálya Bisztró 1117 Budapest Fehérvári Piac nincs hsz, 1 Félpénzes Söröző em 1131 Budapest Kámfor u.18. Bakterház Bisztró 1131 Budapest Dolmány u. 4. Soproni Vendéglő

11 1134 Budapest Dózsa György u. 59 Kaiser Söröző 1134 Budapest Vávi u Végállomás Büfé 1138 Budapest Gyöngyösi stny. 8 Sétány Söröző 1142 Budapest Szőnyi út 2. Zugló Pálya Étterem 1143 Budapest Hungária krt. 62/b Gusztáv Söröző 1144 Budapest Rákosfalvi park 1-3/G Borozó Csendes 1144 Budapest Kerepesi út 104 Trabant Presszó 1146 Budapest Állatkerti krt. 8 Fehér Elefánt Büfé 1146 Budapest Állatkert krt. 3 Kis Szuper Drink 1148 Budapest Örs Vezér tér 1 Zöld Kancsó Söröző 1151 Budapest Fő út 10 Piros Bár 1158 Budapest Szerencs u. 214 Söröző Szerencs 1162 Budapest Timúr u. 4 Netovább Italüzlet 1162 Budapest Szlovák út 126 Károly Söröző 1171 Budapest Péceli út 144. Pélya Vendéglő 1171 Budapest Berky Lili u. 56 Cafe Kert 1171 Budapest Péceli u. 79 Ivó A Kefekötőhöz 1173 Budapest Pesti u. Hrsz /8 Internet Infopont Kávézó 1182 Budapest Királyhágó u. 46 Kiskirály Söröző 1182 Budapest Madarász u. 14 A-Garázs Söröző 1184 Budapest Üllői u. 342 Exsarokk Söröző 1188 Budapest Rákóczi u. 31 Jóbarát Bisztró 1188 Budapest Felleg u.33. Pali Borozó 1191 Budapest Teleki u. 66 Vágóhíd Söröző 1191 Budapest Üllői u. 216/11 Viktória Söröző 1201 Budapest Zilah u. 7 Tücsök Étterem 1204 Budapest Rózsás u. 62 Rácsos Borozó 1204 Budapest Nagysándor József u. 59 Elisa Söröző 1204 Budapest Ady E. u. 150 Foci Söröző 1205 Budapest Alpár u 36 Matróz Söröző 1212 Budapest Bajcsy-Zs u. 61 Toto Büfé 1212 Budapest Lőcsei u. 1/a Král Söröző 1212 Budapest Szebeni u. 2 Kapufa Söröző 1213 Budapest Medve u. 21 Mackó Kuckó Borozó 1213 Budapest Szent István u. 157 Sörömtanya Drinkbár 1213 Budapest Hollandi u Kis-Duna Büfé 1214 Budapest II. Rákóczi F. út 207 Rózsa Söröző 1221 Budapest Kossuth u. 17 Habcsók Söröző 1222 Budapest Mező u. 43 Bérkocsi Söröző 1223 Budapest Jókai Mór u. 33 Erzsike Presszó 1223 Budapest Jókai Mór u. 2-4 Corner Söröző 1225 Budapest Angeli u. 64 Tétényi Sport Vendéglő 1225 Budapest Petőfi Sándor u. 58 Vica Borozó

12 1237 Budapest Mesgye u. 21 Kiskulacs Borozó 2000 Szentendre Sas u. 9 Koccintó Falatozó 2000 Szentendre Árpád u. 13 Csikó Borozó 2000 Szentendre Kucsera Ferenc u. 11 Bibione Cafe 2000 Szentendre Szentlászlói út 160 Fakukac Söröző 2014 Csobánka Híd u. 1 Sport Büfé 2015 Szigetmonostor Árpád út 15 Faluház Büfé 2016 Leányfalu Petőfi stny. Hrsz Gomba Büfé 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 142 Ladik Vendéglő 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 142 OSB Söröző 2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 101 Camping Büfé 2024 Kisoroszi Hősök tere Sziget Presszó Söröző 2025 Visegrád Fő u. 85 Gambrinus Söröző 2025 Visegrád Hrsz 125/1 Ételbárka 2025 Visegrád Széchenyi út 35 Coctail Bár 2027 Dömös Duna u 680/3 Patak Söröző 2028 Pilismarót Dunapart Party Menedék 2030 Érd Római u. 4 Lépcsős Söröző 2030 Érd Szent László téri Kedves Kávézó pavilonsor Érd Diósdi u. 21 Borgödör 2030 Érd Fuvaros u. 21 Fuvaros Söröző 2030 Érd Mecset u. 28 Mecset Csárda 2030 Érd Tárnoki út 14 Büfé - Söröző 2030 Érd Vörösmarty u. 7 Halenar Söröző 2030 Érd Velencei u. 38 Mandulás Söröző 2030 Érd Budai út 13 Stop Bisztró 2040 Budaörs Szabadság u. 110/2 Imi Kocsma 2040 Budaörs Mátra u. 30 Kajla Söröző 2045 Törökbálint Kerekdomb u. 11 Apró Borozó Söröző 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky u. 31 Lazitó Söröző 2049 Diósd Szt István tér 7 Red Rose Place 2049 Diósd Gyár u. 2 Robur Büfé 2049 Diósd Szabadság u. 63 Faluvégi Kurta Kocsma 2049 Diósd Jókai tér 4 Black Sheep 2060 Bicske Május 1 u. 29 Zöldfa Büfé 2060 Bicske Tatai u. 2/a Hello Drink 2060 Bicske Szt. László u. 39 Retro Grill 2060 Bicske Tánicsics Mihály u. 1 Bakterház 2060 Bicske Vasvári Pál u. 2 Kert Presszó 2060 Bicske Kossuth Lajos tér 3 Homály Sörbár 2060 Bicske Szent István u. 24 City Pub Csabdi Béke u. 2/b Patakparti Költőhely

13 2066 Szár Rákóczi F. u. 55 Royal Eszpresszó 2071 Páty Rákóczi u. 7 Mini Presszó 2072 Zsámbék Magyar u. 17 Faház Söröző 2081 Piliscsaba Kenderesi u. 27 Nyirfa Söröző 2081 Piliscsaba Batthány Lajos u. 1 Fényesliget Kávézó 2081 Piliscsaba Templom tér 9 E-Club 2084 Pilisszentiván Rét u. 41 Pilisgyöngye 2085 Pilisvörösvár Dobo I. u. 2 Söröző 2085 Pilisvörösvár Görgey utca 13 Sramli Presszó 2092 Budakeszi Fő tér 3 Betyár Söröző 2092 Budakeszi Fő u. 176 Polgári Söröző 2093 Budajenő Kossuth u. 7 Junior Kávéház 2094 Nagykovácsi Rákóczi u. 7 Bakterház 2095 Pilisszántó Nyárfa u. 37 Ck Eszpersszó 2096 Üröm Úttörő u. 6 III Félidő 2100 Gödöllő Lumniczer u. 9 Robinson Söröző 2100 Gödöllő Táncsics u. 16 Erzsébet Sörkert 2100 Gödöllő Palotakert Hév Állomás Trafo Club nincs h 2100 Gödöllő Szentgyörgyi Albert u. 1 8-As Előadó 2100 Gödöllő Bajcsy-Zs u B-Corner Borozó 2100 Gödöllő Gábor Áron u Obsitos Söröző 2100 Gödöllő Patak tér 7 Patak Söröző 2111 Szada Corvin u. Hrsz Sörgödör 2112 Veresegyház Fő út 128 Fővégi Italbolt 2112 Veresegyház Fő út Viktória Bisztró 2113 Erdőkertes Fő út 111 Bázis Söröző 2117 Isaszeg Vörösmarty u. 23 Breki Söröző 2117 Isaszeg Kossuth L. u Karna Pub 2119 Pécel Pesti u. 3 Gomba Söröző 2120 Dunakeszi Fő út 70. Center Söröző 2131 Göd Termálfürdő krt. 2 Füge Presszó 2131 Göd Pesti út 15. Várkert Borozó 2132 Göd Vasuti Fasor 14 Fenyöfalviné Bittmann Mariann 2132 Göd Duna u. 1/B Széchenyi Söröző Kávézó 2141 Csömör Széchenyi út 40/a Kemencés Pizzéria 2142 Nagytarcsa Petőfi u. 2 Varga Presszó 2143 Kistarcsa Rákóczi krt. 1 Zsófi Söröző 2146 Mogyoród Vasút u. 4 Bors-Söröző 2146 Mogyoród Dózsa György út 25. Hangya Terasz 2170 Aszód Kossuth u. 93 Megálló Söröző 2200 Monor Forrás u. 2-4 Kossuth Söröző

14 2209 Péteri Petőfi Sándor u. 66 Gold Lyon Söröző 2209 Péteri Petőfi S. u. 67 Korona Söröző 2209 Péteri Petőfi S. u. 48 Delta Presszó 2211 Vasad Szabadság u. 1/C Gomba Söröző 2215 Káva Pándi u. 1 Vadász Büfé 2217 Gomba Rákóczi u. 3 Sörbár 2220 Vecsés Bajcsy Zs. u. 21 Dülöngélő 2220 Vecsés István u. 4 Kátai Söröző 2220 Vecsés Arany J. u. 61. Csoda Csacsi Faloda 2220 Vecsés Deák F. u. 48 Faluvégi Falatozó 2220 Vecsés Lakótelepi üzletsor Hrsz. Kispilóta Söröző 2/ Vecsés Bokor u. 1 Kiskurjantó 2225 Üllő Ócsai u. 7 Arizona Bowling és Bár 2230 Gyömrő Szent Imre u. 62 Erzsébet Italbolt 2230 Gyömrő Károly u. 13 Sörház 2233 Ecser Attila u. 9 Arany Söröző 2233 Ecser Bercsényi u. 1 Ulti Borozó 2235 Mende Állomás u. 2/A Cserepes Bisztró 2235 Mende Hősök tere 13 Alsó Vendéglő 2241 Sülysáp Magdolna u. 42 Lila Akác Eszpresszó 2243 Kóka Beregkuti u. 2-2 El Torro Söröző 2243 Kóka Dózsa Gy. u. 42 Malom Bisztró Söröző 2243 Kóka Szőlősor u. 4 Aranykerék Söröző 2244 Úri Szent István u. 5/B Katica Kisvendéglő 2255 Szentlőrinckáta Dohány u. 36/A Sarki Söröző 2255 Szentlőrinckáta Hősök tere 2/A Hős-Kert Presszó 2300 Ráckeve Szent János tér 9 Kaptár Söröző 2310 Szigetszentmiklós Csaba u. 1 Gabi büfé 2314 Halásztelek Ady E. u. 1 Megálló Söröző 2315 Szigethalom Szabadkai u. 178 Söröző 2316 Tököl Piac tér 10 Sajtos Söröző 2318 Szigetszentmárton Templom u. 2 Tűzoltó Club Büfé 2318 Szigetszentmárton Dunapart alsó 1 Strand-Büfé 2319 Szigetújfalu Vasút u. 22/b Neudorfer Cukrászda 2321 Szigetbecse Makádi u. 69 Becsei Vendéglő 2330 Dunaharaszti Széchényi u. 57/A Liget Büfé 2330 Dunaharaszti Dózsa Gy. u. 34 Fradi Kocsma 2330 Dunaharaszti Zöldfa u. 30 Makk-Hetes Söröző 2330 Dunaharaszti Kossuth Lajos u. 1 Gyuri Borozó 2330 Dunaharaszti Fő út 202 Bázis-Söröző 2330 Dunaharaszti Földvári László u. 60 Snapszer Söröző 2330 Dunaharaszti Kinizsi Pál u. 18 Nádas Söröző

15 2336 Dunavarsány Gyóni Géza u. 5 Pizza Palota 2336 Dunavarsány Bajcsy-Zsilinszy u. 5/7 Sörforrás 2337 Délegyháza Üdülő sétány 48 Erdei Vendéglő 2339 Majosháza Móra Ferenc u. 2 Sün Kávézó 2340 Kiskunlacháza Dobó I. u. 21 Határ Csárda 2344 Dömsöd Dunavecsei u. 13 Kanól Italbolt 2344 Dömsöd Kossuth u. 140 Dabi Söröző 2347 Bugyi Ócsai út Hrsz. 94/2 Flaskó Büfé 2351 Alsónémedi Fő u. 11 Gazdakör Borozó 2360 Gyál Karinty F. u. 2 Ökörkör Söröző 2363 Felsőpakony Kőrösi út 11. Jó Barátok Vendéglője 2364 Ócsa Felsőbabád 0474/15, Hrsz. Üvegtigris 2364 Ócsa Vadvirág u. 3 Família Büfé 2376 Hernád Fő u. 166/B Kanyar Söröző 2400 Dunaújváros Piac Tér 16 Csengődi Borozó 2400 Dunaújváros Vasmű u. 41 KisCsillag 2400 Dunaújváros Dózsa György út 31/a La Rocca Kávézó és Bár 2432 Szabadegyháza Ady Endre u. 8/a Sport Büfé 2439 Sárosd Fő út 3 Kis Presszó 2440 Százhalombatta Madách I. u. 48/A Park Vendéglő 2440 Százhalombatta Vörösmarty u. 12 Kero Söröző 2458 Kulcs Rákóczi u. 143 Sport Büfé 2458 Kulcs Rákóczi u. 140 R-Café 2459 Rácalmás Széchenyi u. 13 Pomóthy Étterem 2461 Tárnok Hazatérő u. 36 Pablo Music Pub 2463 Tordas Szabadság u. 55 Ring Kávézó 2464 Gyúró Rákóczi u. 51 Faház Söröző 2471 Baracska Kossuth u. 28 Presszó Büfé 2472 Kajászó Bocskay u. 24 Rubi Söröző 2472 Kajászó Rákóczi u. 120 Dolce Vita Söröző 2481 Velence Iskola u. 2/a Platán Söröző 2481 Velence Balatoni út 25 Gyöngy Söröző 2483 Gárdony Bóné Kálmán u. 77 Sárga Ox Söröző 2484 Agárd Bevásárló Központ 2 Hrsz. Blues Terasz Esztergom Rudnay tér 20 Pálma Presszó 2500 Esztergom Telegdy Csanád u. 18 Sada Presszó 2500 Esztergom Táti u. 10 Koccintó Büfé 2500 Esztergom Simon J. u. 88 Prosit Büfé 2500 Esztergom Ady E. u. 15/A Sörkert 2500 Esztergom Vörösmarty u. 3 Maláta Bár 2500 Esztergom Baross G. u. 10 Jäger Eszpresszó 2500 Esztergom Nagy Duna stny. I. 465 Rögbi Klub Hotel Pub

16 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky u. 35 All In Music Cafe 2500 Esztergom Honvéd u. 49 Kék Szilva 2500 Esztergom Szent György u. 1 Korencsi Kocsma 2500 Esztergom Simor János u. 64/a Sörivó 2500 Esztergom- Szalézi út 9 Szalézi Söröző Kertváros 2500 Esztergom Téglaház u 1 Cippolino Kávézó 2500 Esztergom Kis-Duna stny. 1 Strandkert 2510 Dorog Rákóczi u. 14 Time Gate Cafe 2510 Dorog Pala Strand nincs hsz Kacsa büfé 2510 Dorog Bécsi út 123 Faház Söröző 2510 Dorog Köztársaság út 3 Sport Söröző 2517 Kesztölc Klement u. 16 Faház söröző 2518 Leányvár Bécsi u. 54 Leányka söröző 2518 Leányvár Erzsébet út 162 Vadász Presszó 2519 Piliscsév Béke u. 59 Pince Borozó 2521 Csolnok Szénbányászok u. 38 Faház Söröző 2521 Csolnok Újvilág u 22/a Borozó 2523 Sárisáp Szabadság u. 2 Sramli Presszó 2524 Nagysáp Árpád u. 18 Soproni Söröző 2525 Bajna Petőfi tér Hrsz Ördögloval Presszó 2525 Bajna Hősök tere 14 Vadász Étterem 2528 Úny Kossuth u. 12 Soproni Söröző 2531 Tokod Határ u. 10 Határ Söröző 2532 Tokodaltáró Rajk L. u. 5 Gondűző Söröző 2534 Tát Felszabadulás u. 104 Gold Farm 2534 Tát Zóla Emil Fasor Hrsz. 338 Faház Eszpresszó 2534 Tát Bécsi u. 1/B Grill Büfé 2536 Nyergesújfalu Hrsz 1807/4 Tó Büfé 2536 Nyergesújfalu Felszabadulás tér 2 Villa Negra Söröző 2536 Nyergesújfalu Felszabadulás tér 60 Espi Söröző 2536 Nyergesújfalu Kálmán István tér 1 Léda Italbolt 2543 Süttő Rákóczi u. 36 Nagy Ivó 2544 Neszmély Fő út 58 Tramonto-Naplemente Pizzéria 2544 Neszmély Fő út 2 Pöttyös Büfé Falatozó 2545 Dunaalmás Kikötő Hrsz. 4545/2 Kikötő 2600 Vác Vám u. 13 Optofit Kft Vác Eperfa u.5. Kaiser Söröző 2600 Vác Szálső sor 2 Rodeó Söröző 2600 Vác Dózsa György út 33 Sutka Testvérek Kocsmája 2600 Vác Kőhíd u. 1. Lapos Söröző 2613 Rád Váci út 11 Presszó

17 2614 Penc Erzsébet tér 1 Bár, Borozó, Italbolt 2616 Keszeg Dózsa Gy. u. 38 Búfelejtő 2617 Alsópetény Petőfi S. u. 16 Retro Man Söröző 2626 Nagymaros Duna-Part Rév Átkelés Rév Büfé nincs hs 2628 Szob Ipolysági u. 2 Sarokház Söröző 2629 Márianosztra Kossuth L. u. 40 Hangulat Étterem és Presszó 2645 Nagyoroszi Felszabadulás út 5 Lipi Kertsöröző 2651 Rétság Nagyparkoló u. 6 Rodeo Caffe & Bar 2653 Bánk Petőfi u. 53 Harcsa Kocsma 2654 Romhány Kossuth u. 43 Aranykakas Borozó 2659 Érsekvadkert Petőfi u. 37 Bokréta Étterem 2660 Balassagyarmat Árpád u. 27 Amico Söröző 2660 Balassagyarmat Munkás u. 1 Söröző 2660 Balassagyarmat Thököly u. 11 Korona Söröző 2660 Balassagyarmat Rákóczi u. 84 Corleone Pizza és Étterem 2668 Patvarc Gyarmati u. 80 Söröző 2682 Püspökhatvan Szabadság u. 34 Italbolt 2683 Acsa Kossuth u. 46 Bikás Söröző 2683 Acsa Kossuth u. 53 Vadkan Söröző 2685 Nógrádsáp Fő u. 17 Hangulat Presszó 2688 Vanyarc Kossuth Lajos út 79 Faház Presszó 2694 Magyarnándor Fő u. 31 Kiss Kocsma 2699 Szügy Mikszáth u. 21 Barna Söröző 2700 Cegléd Kisfaludy u. 2 Fekete Macska Söröző 2721 Pilis Dózsa Gy. u. 28 Savoy Söröző 2740 Abony Újszászi u. 28 Sarok Büfé 2740 Abony Újszászi u. 90 Bagoly Söröző 2740 Abony Jókai u. 9 Strand Kisvendéglő 2740 Abony Nagykőrösi u. 52 Áldomás Kocsma 2760 Nagykáta Ady E. u. 35 Bb Söröző 2766 Tápiószele Rákóczi u. 54 Hóbortos Presszó 2768 Újszilvás Szt István u. 4 Club Presszó 2800 Tatabánya Madách Imre u. 1/B Gösser Söröző 2800 Tatabánya Aradi u. 20 Koccintó 2800 Tatabánya Jázmin u. Hrsz. 3852/6 Békepipa Söröző 2800 Tatabánya Ifjúmunkás u. Buszváró Zöld Szalon Söröző 19/A 2800 Tatabánya Hadsereg u. 133 Vadgesztenye Vendéglő 2800 Tatabánya Reguly A. tér 3/B Unikumház Söröző 2800 Tatabánya Károlyi Mihály u. 33 Pintyőke Presszó 2800 Tatabánya Bánhidai ltp. Hrsz. 8303/6 Kék Róka Italbolt 2800 Tatabánya Réti u. 17/A Laguna Söröző

18 2800 Tatabánya Óvárosi Vásárcsarnok Svejk Söröző nincs hsz 2800 Tatabánya Piac tér 11140/2A Bögre Borozó 2800 Tatabánya Dózsakert u. 50 Miller Pub 2800 Tatabánya Sárberki ltp. 513 Berek Presszó 2800 Tatabánya Köztársaság u. 5 Tonett Kávézó 2800 Tatabánya Külterület Hrsz /61 Fácánlert Söröző 2800 Tatabánya Rózsadomb út 15 Joker Vendéglő 2800 Tatabánya Károlyi M. út 15 Fehér Ökör Italbolt 2800 Tatabánya Bánhidai ltp. Hrsz. 8303/3 Country Söröző 2800 Tatabánya Fő tér 14/d Royal Söröző 2800 Tatabánya Erdőszéle út 1 Hafner Vendéglő 2800 Tatabánya Szőlőhegy Hrsz. 9101/a Hegyalja Söröző 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u. 61 József Attila Műv. Ház Büfé 2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 8303/7 Borostyán Presszó 2800 Tatabánya Gál IStván ltp. 300 Kis Casa Söröző 2821 Gyermely Szomori u. 1/A Malom Vendéglő 2823 Vértessomló Rákóczi 19 Krisztina Cuki 2824 Várgesztes Arany J. u. 62 Vadásztanya Söröző 2831 Tarján Petőfi u. 28 Italbolt 2831 Tarján Tatai u. 2 Sancho Söröző 2831 Tarján Jókai út 5 Feketekő Vendéglő 2832 Héreg Sportpálya Hrsz. 054/1 Sport Vendéglő 2833 Vértestolna Petőfi S. u. 34 Szieszta Vendéglő 2834 Tardos Temető u. 3 Maláta Söröző 2834 Tardos Kiskert u. 26 Sali Bár 2835 Tata Kossuth u. 33 Texas Salon 2836 Baj Petőfi u. 1 Jóbarátok Vendéglő 2840 Oroszlány Fürst S. u. 5-7 Városkapu Presszó 2840 Oroszlány Alkotmány u. 28 Abroncs 2840 Oroszlány Bénki Donát u. 16 Cuki Presszó 2851 Környe Rózsa Ferenc u. 27 Aranykorsó Söröző 2852 Kecskéd Hunyadi u. 2 Tomi Presszó 2855 Bokod Fő u. 71 Hörpintő 2856 Szákszend Fő u.18. Cimbora Söröző 2858 Császár Széchenyi u. 24 Kóborló Söröző 2861 Bakonysárkány Béke u.100. Mini Presszó 2870 Kisbér Deák Ferenc u.53. Kokas Söröző 2870 Kisbér Kozma u. 2 Párduc Söröző 2870 Kisbér Széchenyi u. 19 Marencsák Büfé 2870 Kisbér Magyar u. 1 Bagoly Söröző 2870 Kisbér Komáromi u. 7 Marilyn Kávézó 2881 Ászár Köztársaság u. 15 Hatszögletű Büfé

19 2884 Bakonyszombathely Árpád u. 28 Fűzfa Csárda 2887 Ácsteszér Kossuth Lajos u. 87 Éden Vendéglő 2888 Csatka Kossuth u. 3 Völgy Bisztró 2889 Súr Szabadsag Ter 2 Sógorka Söröző 2889 Súr Petőfi u.50. Művelődésház 2890 Tata Építők parkja Szörfi Bt Tata Bacsó B. u. 64/D Mocca Kávézó 2890 Tata Vasút u. 66 Hargita Söröző 2890 Tata Dadi u. 1/D Manna Kávézó 2890 Tata Építők parkja Kovács Józsefné 2890 Tata Bezerédi u. 1 Tulipán Söröző 2890 Tata Ady E. u. 21 Est Presszó 2890 Tata Fáklya u. 8 Gyros Büfé 2890 Tata Komáromi u. 75 Papp Pál Kocsma 2890 Tata Ady E. u. 17 The Salon Pub 2890 Tata Baji u. 52 Kisfüttyös 2890 Tata Tópart sétány 13 Multinet Bt 2890 Tata Szomódi út 20 La Bistró 2890 Tata Piac tér 1 Cameleon Café 2890 Tata Alkotmány u. 6 Multinet Bt 2890 Tata Stranszky u. 7 Incognito Café 2896 Szomód Fő u. 17 Platán Söröző 2896 Szomód Tatai u. 20 Gleichauf Vendéglő 2896 Szomód Fő u. 4 Yo-Zan-Ti 2897 Dunaszentmiklós Templom tér nincs hsz Zöld Akác 2898 Kocs Kossuth L. u. 9 Henzer Fogadó 2899 Naszály Béke u. 1 Club Presszó 2900 Komárom Igmándi u.42. Domino Söröző 2900 Komárom Igmándi u.28. Hargita Borozó 2900 Komárom Gyár u.90. Szultán Kocsmája 2903 Komárom Koppányvezér u. 88 Ági Presszó 2921 Komárom Nádor u.1/a Nádor Söröző 2921 Komárom Köztársaság u. 41 Zsuzsi Büfé 2931 Almásfüzitő Hrsz 206/97 Carrier Club 2941 Ács Petőfi u. 1 Mackó Büfé 2941 Ács Hunyadi u. 24 Simi Presszó 2944 Bana Jókai M. u. 7 Hádész Falatozó 2945 Tárkány Sport tér 2/B Sport Eszpressó 2946 Csép Kossuth L. u. 60/A Csorba Csárda 2947 Ete Kossuth u. 94/B Tibi Söröző 2948 Kisigmánd Fő u. 38 Gól Presszó 2949 Csém Béke u. 67 Bázis Presszó 3000 Hatvan Tabán út 11 Tabán Söröző

20 3011 Heréd Sport u. Hrsz. 783/1/A Sport Söröző 3014 Hort Szabadság tér 42 Presszó Söröző 3021 Lőrinci Szabadság tér 16 Anna Étterem 3021 Lőrinci Erőmű tér 21 Frézia Kávézó 3021 Lőrinci Cukorgyári út 14/2 Sasfészek 3024 Lőrinci Városmajori út 33 Paradicsom Snack Bár 3035 Gyöngyöspata Gárdonyi u. 43 Gárdonyi Terasz 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 2. Tölgyfa vendéglő 3041 Héhalom Szent István Király út 7 Vegas Burger 3047 Buják Onni-Talas tér 1 Móni Cukrászda 3051 Szarvasgede Kossuth L. u. 59 Betérö Kocsma 3060 Pásztó Csap u. 3 Mini Söröző 3060 Pásztó Vasút u. 26 Ágasvár 3060 Pásztó Fő út 39 Costa Cofe 3064 Szurdokpüspöki Petőfi u. 8 Hangulat Büfé 3069 Alsótold Nagymező u. Hrsz. 147/2 Told Gold Fogadó 3070 Bátonyterenye Ózdi út 189 Maci Büfé 3070 Bátonyterenye Petőfi u. 1/A Kicsi Italüzlet 3070 Bátonyterenye Honvéd út 32 Kiskocsma 3070 Bátonyterenye Rimay út 1 Rimay Pub 3078 Bátonyterenye Csentei út 4 Western Söröző 3078 Bátonyterenye Madách út 4 Eszkimó Söröző 3100 Salgótarján Fő tér 9. Tavaszi és Tsa Árkád Kft Salgótarján Zrínyi M. út 1 Jäger Söröző 3100 Salgótarján Somlyói u. 23 Veronika Presszó 3100 Salgótarján Salgó út 48 Kék Acél Eszpresszó 3100 Salgótarján December 8 tér- Vásártér 4 Egri Borozó 3100 Salgótarján Arany János u. 29 Kurta Kocsma 3100 Salgótarján Kassai sor 6 Iv.Ász Presszó 3100 Salgótarján Erzsébet tér 1 Svejk Söröző 3100 Salgótarján Rákóczi u. 42 Napsugár Söröző 3100 Salgótarján Petőfi u. 48 Amigó Eszpresszó 3100 Salgótarján Ady E. u. 2 Vásárcsarnok Bisztró 3100 Salgótarján Beszterce tér 1 Árpád Ételbár 3100 Salgótarján Salgó út 62 Pici Büfé 3100 Salgótarján Fő tér 5 Stécé Kávéház 3100 Salgótarján Kemping út 11 Tatárárok Teniszcentrum Büfé 3100 Salgótarján Kassai sor 4 Kálvária Kávézó 3100 Salgótarján Füleki út 201 Fácán Söröző 3100 Salgótarján Pécskő út 12/a Kolibri Kávézó 3100 Salgótarján Füleki út 35/a Sördöntő Söröző 3100 Salgótarján Szerpentin út 12 Gelka Presszó

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VALENTIN-NAPI KVÍZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a FERRERO MAGYARORSZÁG KFT: (székhely:1133

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Horváth Ilona Szakácskönyv Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék )

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI CHIO JUNIOR OCEAN FRIENDS MESEVARÁZSLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.internetesvasarlashete.hu weboldalon futó Internetes Vásárlás Hete nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VALENTIN NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

(a) a oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és

(a) a  oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA NYERJEN MOZIJEGYET A SZENTKIRÁLYIVAL! NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL,

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET II/1./A MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. július 31. napjáig hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Hungexpo Zrt. Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték elnevezéssel új nyereményjátékot

Részletesebben

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BELVITA JÓREGGELT!- BELVITA JÓREGGELT! LELEPLEZÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A belvita JóReggelt! belvita JóReggelt! Leleplezés elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője Az Utazz Legoland-be elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Pannoncolor Kft, székhely: 1107 Budapest, Barabás u.

Részletesebben

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Csak egy mosoly és nyer! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Csak egy mosoly és nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a LEDVANCE Kft. (székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.gazdaszeme.hu weboldalon futó Kérdőív nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BASF Hungária Kft. (székhely: 1132

Részletesebben

VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE VARÁZSSZÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VARÁZSSZÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Téli nyereményjáték! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT SMINKPALETTÁD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Állítsd össze saját sminkpalettád elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Primőr

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Tippeld meg a hét kérdését! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Fundamenta-

Részletesebben

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH EMLÉKEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT NESCAFÉ Dolce Gusto 2016. 10. 20. Feketén-fehéren üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. 10. 20. 08:00 2016. 10. 23. 24:00 A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. 10. 24.

Részletesebben

A Játék 2013. október 22. napján 16 óra 00 perctől 2013. november 6. napján 16 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. október 22. napján 16 óra 00 perctől 2013. november 6. napján 16 óra 59 percig tart. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A HOL JÁRUNK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A HOL JÁRUNK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1077 Budapest,

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KELTSD ÉLETRE A POLIPOT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A KELTSD ÉLETRE A POLIPOT elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyarvíz KFT. (székhely:

Részletesebben

BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE BORTIPP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BORTIPP elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A TINTA DIPLOMA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A TINTA DIPLOMA elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MySoft Bt. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT 2016.08.30-i Facebook üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. augusztus 30. 10:00-2016. augusztus 30. éjfél A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. augusztus 31. 14:00 HPS

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SZÍNRE SZÍN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SZÍNRE SZÍN elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Orbit - Burger King promóció elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az AZ ÁRZABÁLÓ ELINTÉZI SORSJEGY 4 elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország

Részletesebben

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Év végi nyereményeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával elnevezésű

Részletesebben

HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNY JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐ JE A HOGYAN LÁTTAM MEG A FÁBAN REJL LEHETŐSÉGET? elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. LEGYÉL TE IS XPERIA FESZTIVÁLHŐS! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Legyél Te is Xperia fesztiválhős! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A BOMBA! VEZÉRSZURKOLÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BOMBA! ENERGY DRINK Korlátolt

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FEHÉRMENTŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerő Füstli elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOGYI SUMÁK VAGY JÓSZÍVŰ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mogyi Kft. (6448 Csávoly,

Részletesebben

INGATLANBAZAR.HU NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INGATLANBAZAR.HU NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INGATLANBAZAR.HU NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője Az ingatlanbazar.hu nyereményjáték ( Játék ) szervezője a www.ingatlanbazar.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője,

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE AZ AKCIÓ VADÁSZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az AKCIÓ VADÁSZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT. UNALOMŰZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Kraft Foods Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép.

Részletesebben

Cukrom.hu Adventi nyereményjáték Verseny- és részvételi szabályzat

Cukrom.hu Adventi nyereményjáték Verseny- és részvételi szabályzat Cukrom.hu Adventi nyereményjáték Verseny- és részvételi szabályzat KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának

Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. és az Utazom.com Kft. Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016.07.21 2016.08.05. 1. A Játék szervezői Az Utazzon a legújabb ipad

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH TESZTELŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj családi wellness hétvégét! elnevezésű nyereményjáték szervezője a RAGONESE Kft.

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tejút elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Kraft Foods Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca

Részletesebben

A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz)

A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz) A Lívia Szépségszalon- kvíz játék (quiz) NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE VILÁGJÁRÓ ÍZEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VILÁGJÁRÓ ÍZEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben