A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a"

Átírás

1 A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló rendelete alapján 1

2 A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról a, valamint az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló rendeletben, valamint Nyilvánosságra hozatali szabályzatában meghatározott szabályok alapján a nyilvánosságra hozatali követelményeknek az alábbiak szerint tesz eleget. A Bank legalább félévente, rendszeresen a Bank működésében azonosított 1-2. pillérbe tartozó kockázatairól szóló nyilvánosságra hozatali dokumentumot készít, amelyben közzé teszi a jogi, vállalatirányítási és szervezeti struktúráját, valamint javadalmazási politikáját és az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg hányadosaként kifejezett eszközarányos jövedelmezőségi mutatóját, az éves számviteli beszámolója mellett. A honlapján (www.szechenyibank.hu) történő közzététellel egy időben a Nyilvánosságra hozatali dokumentumot megküldi a Magyar Nemzeti Banknak. 1. Vezető Testület Nyilatkozata Jelen Nyilvánosságra hozatali dokumentumot a Bank Vezető testülete, az Igazgatóság megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta, a dokumentum közzétételével nyilatkozik arról, hogy az intézmény kockázatkezelési rendszerét, az alkalmazott kockázatkezelési módszertant az intézmény méretét, piaci részesedését, profilját és stratégiáját tekintve megfelelőnek találja, mindazonáltal a folyamatos üzleti, szabályozási környezet által megkívánt tárgyi és személyi feltételek fejlesztése érdekében elkötelezett, minden szükséges lépést megtesz munkatársai, informatikai rendszerei, a működési folyamatok szabályozásának folyamatos fejlesztése érdekében. A Nyilvánosságra hozatali dokumentumban röviden bemutatja az intézmény által évben alkalmazott üzleti stratégiához kapcsolódó általános kockázati profilt, főbb arányszámokat és mutatókat, ismertetve milyen kölcsönhatásban van az intézmény kockázati profilja a kockázatvállalási hajlandósággal. 2. Nyilvánosságra hozatal célja - alapelvei A nyilvánosságra hozatali dokumentum célja, hogy megfelelve a jogszabályi követelményeknek és felügyeleti elvárásoknak, elősegítse pénzügyi szektor átláthatóságát, biztosítsa a piaci szereplők számára a Bank kockázati megítélését, hozzájáruljon a Bank arculatának kialakításához, piaci pozícióinak erősödéséhez. A Bank nem hoz nyilvánosságra védett vagy bizalmas és nem lényeges információt. Nem minősül lényegesnek az az információ, amelynek elhagyása számottevően nem befolyásolja a nyilvánosságra hozott adatok tartalmát, továbbá nem tartozik a Számviteli törvényben és a Bank számviteli politikájában meghatározott lényeges események, folyamatok közé, valamint az összege sem éri el a lényegességi küszöböt. Védett információnak tekintendő az olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a Bank versenypozícióját ronthatja, vagy amelynek a versenytársak tudomására jutása a Bank termékei vagy rendszerei fejlesztésére fordított befektetéseinek az értékét érinti. Bizalmas információnak minősül az olyan információ, amelynek tekintetében a Bankot titoktartási kötelezettség terheli ügyfele vagy harmadik személy felé. Lényegesség elve A Bank minden olyan információt nyilvánosságra hoz, amelyet jogszabály, vagy a Bank vezetése lényegesnek ítél, támogatja az Ügyfelek és Partnerek gazdasági döntéseit vagy értékítéletét. Védett információk nyilvánosságra hozatali tilalmának elve A Bank kizárólag olyan információt tesz közzé, amely versenyképességét, termékei vagy rendszerei fejlesztéseinek jövőbeli értékét nem érinti. Bizalmas információk nyilvánosságra hozatali tilalmának elve 2

3 A Bank kizárólag olyan információt tesz közzé, amelynek tekintetében titoktartási kötelezettség nem terheli ügyfele, vagy harmadik személy felé. Valódiság elve A Bank által nyilvánosságra hozott információk a valós gazdasági eseményeken alapulnak. Az információk tartalma, az értékelések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Világosság elve Az információkat jól strukturált, áttekinthető, érthető formában hozza nyilvánosságra a Bank. Összehasonlíthatóság elve A Bank a nyilvánosságra hozott információkat olyan szerkezetben mutatja be, hogy az információkat felhasználók számára biztosított legyen az adatok, információk előző évi adatokkal, információkkal, valamint más piaci szereplők adataival, információival való összehasonlítása. Rendszeresség elve A Bank évente kétszer nyilvánosságra hozza a Bankra vonatkozó lényeges információkat. Helytállóság elve A Bank csak olyan információt hoz nyilvánosságra, amelynek helytállóságáról megbizonyosodott, és azt megfelelően ellenőrizte. 3. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok A Bank működésében jelentkező kockázatok azonosítására, mérésére, mérséklésére, fedezésére és azok hatékonyságának monitorozására vonatkozó szabályait az alábbi alapelvek szerint alakítja ki. Megbízhatóság elve A Bank mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az támogassa a Bank üzletpolitikai célkitűzéseit és biztosítsa a Bank biztonságos, jogszabályok betartásán alapuló működését. A Bank által meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a szabályozói tőkén felül. Összeférhetetlenség elve A Bank úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy az 1. pillér keretében a hitel, piaci és működési kockázatait azonosítsa, mérje és megfelelő limitekkel korlátozott szinten tartsa, a 2. pillér keretében azonosítsa, mérje és a belső tőke megfelelési folyamatok révén rendszeresen értékelje a vállalt kockázatokat. Az 1-2. pillér kockázatainak kezeléséért felelős módszertanok kidolgozásáért, a kockázatok azonosításáért, méréséért, kezeléséért és a jelentések elkészítéséért felelős szakterület nem végez olyan tevékenységet, amely az üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységgel összefügg. Együttműködés elve A Bank a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézmény- és fogyasztóvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésére bocsátott szabályzatokat, együttműködik az intézmény- és fogyasztóvédelmi rendszerrel, részt vesz a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának nyomon követésében és a szabályozói tőkekövetelmény mértékének, valamint a belső tőkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, a belső tőkeszükséglet megfelelőségének ellenőrzésében, az új üzleti folyamatok és termékek fejlesztésekor a kockázatok azonosításában és javaslatot tesz a vállalható kockázatok mértékére. A Bank kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. Lényeges kockázatok mérséklésének elve A Bank minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, monitorozza és jelentést készít róluk. A számszerűsíthető kockázatokat limitekkel és a szükséges belső folyamatba épített kontrollokkal kezeli, és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. A kockázatok behatárolása érdekében a Bank által meghatározott limitek betartása minden érintett számára kötelező. 3

4 Költség-haszon elve A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. A Bank a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. A Bank az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés módszereit. A Bank minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő funkciók ellátásáról: Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését Kockázatok alakulásának monitoringja Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések A Bank nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Bank számára veszteséget okoz. A Bank nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőke megfelelési mutató a meghatározott minimális szint alá csökken. A Bank a vonatkozási időszakban 2013.december 31-ig nem kötelezett számviteli konszolidációra, így nem számol konszolidált alapvető tőkét és nem tartozik az Unió más tagállamában alapított leány vagy anyavállalat révén összevont alapú felügyelet alá. 4. Kockázati típusonként a kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok 4.1. Hitel kockázat Hitel kockázatkezelési elvek és módszereket alakító üzleti események évben A Széchenyi Kereskedelmi Bank évi hitelezési tevékenységében az év során jelentős változások következtek be, amelyek részben a bank saját törekvéseivel, részben kormányzati célokkal összhangban alakultak ki az alábbi okokból: A bank tevékenységének fókuszában a működés kezdete óta meghatározó szerepe volt a hitelnyújtásnak, mely tevékenység évi alakulását jelentős mértékben befolyásolta az a kormányzati törekvés, mely szerint a Növekedési Hitel Program évi bevezetésével a magyar kisés középvállalkozások hitelfelvételi lehetősége meghatározó kormányzati támogatást kapott a kereskedelmi bankoknak nyújtott kedvezményes refinanszírozással. A Széchenyi Bank számára az MNB refinanszírozás megnyílása a bank hitelportfóliójának jelentős bővülését eredményezte, ez arányaiban azt jelentette, hogy a I. félév végi hitelportfólió (22,1 Mrd HUF) év végére több mint 50 %-kal növekedett (34,6 Mrd Ft-ra). Az ennek kapcsán vállalt kockázatot csökkenti az MV ZRt. által kibocsátott garanciavállalás. A másik említést érdemlő esemény, hogy a bank és egy vállalkozás együttműködése nyomán került jóváhagyásra a bank többségi tulajdonosi részesedése mellett - új pénzügyi vállalkozásként- a Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. alapítása a H-EN-I-626/2013. sz. PSZÁF határozat alapján, mely szerint kölcsön nyújtás és pénzügyi lízing végzésére nyílt lehetőség a Széchenyi Lízingben. A bank tevékenységi köre a hitelnyújtás mellett korábban is kiterjedt a lízing tevékenység végzésére. A Széchenyi Lízing Zrt. megalapítása előtt a banki részvétellel alakított konzorcium pályázta nyerte meg az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett támogatást a rokkantsági alapon jogosult új és használt autó vásárlások lízing keretében történő finanszírozására. A Széchenyi Lízing Zrt. működési 4

5 engedélyének jogerőre emelkedéséig így lízing üzletági tevékenységet is végzett a bank, amit év végétől a portfólió Széchenyi Lízing Zrt. felé történt értékesítésével a lízing cég már önállóan végez. Ezek az események jelentősen alakították 2013-ban a hitelezési tevékenységet, növelték a hitelportfólió méretét és ehhez kapcsolódva a kockázatkezelési elvek és gyakorlat áttekintése is központba került. Hitelezési Stratégiák és folyamatok és döntési szintek A Széchenyi Lízing működésének megkezdéséig a hitel kockázatkezelési folyamatok és szabályzatok kezelése kizárólag a bank folyamatait jelentette, viszont a Széchenyi Lízing Zrt. létrejöttét követően a következő évtől már az összevont alapú bankcsoport szabályozás válik a működés alapjává, melynek lényege, hogy a kötelezettségvállalások kockázatait bankcsoport szintjén, konszolidált kockázatkezelési elvek alapján kell kezelni. A bank rendelkezik Kockázatvállalási Politika Szabályzattal, mely alapelvnek tekinti, hogy a bank a hitelnyújtásra vonatkozó döntéseit a kérelem összegétől és összetettségétől függőenkülönféle döntési szinteken hozza meg, 2013-ban három döntési szint működött, beleértve az Igazgatóságot is, a bank törekszik betartani a nagyhitel nyújtásra vonatkozó előírásokat, a hitelt kérő ügyfelek hitelképességének felmérése és ügyfél minősítése egyedi minősítés alapján történik, a hitelnyújtások megfelelő biztosítékok mellett történhetnek. A bank rendelkezik a hitelezési folyamat egészét átfogó részletes belső szabályzatokkal, melyek jóváhagyása az Igazgatóság által történik. A szabályzatok módosítására a törvényi változások követésével összhangban kerül sor. A Hitel kockázatkezelés szervezeti felépítése, hatásköre, felhatalmazása, A hitelezési kockázatokért felelős Kockázatkezelési és Portfolióminősítési Terület vezetője a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll. A Kockázatkezelési és Portfolióminősítési Terület feladat- és felelősségi köre az alábbiakra terjed ki: meghatározza a Bank ügyfélkörét érintő kockázatkezelési politikáját és stratégiáját; kidolgozza, az Igazgatóság jóváhagyására előterjeszti, valamint a jóváhagyás szerint alkalmazza a Bank vállalati ügyfél kockázatkezelési szabályokat; koordinálja a Bank és leányvállalata kockázatkezelési politikáját és stratégiáját annak érdekében, hogy elősegítse a Banknak és a leányvállalatainak következetes kockázatkezelését és a limitek összevont alapon történő meghatározását; figyelemmel kíséri a nagykockázat-vállalás limitek kihasználtságát és a Bank prudenciális, tőkemegfelelési mutatóit, részt vesz a kétes hitelekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatos stratégiák, irányelvek és eljárások kialakításában, átvizsgálja a hitelekkel kapcsolatos dokumentumokat, és feltételeket a hitel folyósításokat megelőzően, elvégzi az ügyfél-, eszköz- és fedezetminősítést és javaslatot tesz az eszközök minősítésére, az elszámolandó értékvesztésre és a megképzendő céltartalékokra; ellenőrzi, hogy a hitelekkel kapcsolatos dokumentumok megfelelnek-e a Hitel és Portfoliókockázati Bizottság (HIPO) jóváhagyásának, valamint az összes kötelező szabálynak és irányelvnek; összegzi és elkészíti a bank jelentéseihez kapcsolódó hitelkockázati adatbázist. A hitel kockázat jelentési és mérési rendszerek érvényességi köre A bank folyamatosan eleget tesz a törvényi alapon előírt valamennyi jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének és felkészült a 2014-től hatályba lépő 575/2013/EU rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, a hitel kockázatvállalással kapcsolatos belső szabályzatait annak megfelelően a Nyilvánosságra hozatal időpontjára aktualizálta. 5

6 A hitelportfólió kockázatmérési rendszerének meghatározó eleme a negyedévente végzendő portfólió minősítés. A Bank követelés minősítési gyakorlata konzervatívabbá vált, 2013-ban már figyelembe vételre kerültek azok az előre látható kockázatok és valószínűsíthető veszteségek, amelyek a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. Az értékvesztés mértékének meghatározásánál a hitelfelvevő cash flow termelő képessége mellett számításba vételre kerültek a követelés fedezettségét erősítő biztosítékok is. A bank azonos minősítési kategóriába sorolja az egyes követeléseket, függetlenül attól, hogy azok az ügyféllel szemben mérlegben vagy mérlegen kívüli kötelezettségként állnak fenn. Minősítési, értékvesztés és céltartalék képzési szabályok, módszerek A Bank, a követeléseinek minősítésére az alábbi 5 eszközminősítési kategóriát illetve hozzájuk tartozóan az alábbi értékvesztés, illetve céltartalék képzési mértékeket (sávokat, értékeket) alkalmazza: Egyedi minősítés esetén Egyszerűsített minősítés esetén Minősítés Értékvesztés, ill. céltartalék (%) Fizetési késedelem (napokban) Értékvesztés, ill. céltartalék (%) Problémamentes 0% <30 nap 0% Külön figyelendő 1-10% nap 1% Átlag alatti 11-30% nap 11% Kétes 31-70% nap 31% Rossz % >180 nap 71% Az ügyfelekkel szembeni követelések minősítését és az egyes kategóriáknál elszámolt értékvesztések mértékét az alábbi táblázat szemlélteti (függő kötelezettségek nélkül). Adatok e Ft-ban december 31. Bruttó hitel Értékvesztés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Ügyfelekkel szembeni követelések: A minősítés körébe tartozó eszközök (hitelkövetelések, vevőkövetelések, befektetések) kategóriája és a kapcsolódó értékvesztés / céltartalék összege a hitelkockázat-kezelési terület előterjesztése alapján a hitelezési bizottsági döntése keretében kerül megállapításra, negyedéves gyakorisággal. Az átstruktúrált hitelek függetlenül a biztosítéki háttér minőségétől külön figyelendő minősítési kategóriába kerülnek, jellemzően 1-10 % értékvesztés képzés mellett, addig, amíg be nem következnek a törvény által meghatározott feltételek, amivel a minősítés probléma mentesre változtatható. A Bank átstrukturált hitelállománya tárgyév végén 1,1 milliárd HUF-ot tett ki, amely a teljes bruttó állománynak a 3,2 %-át tette ki. Az átstrukturálás a Bank adósainak fizetőképességében bekövetkező jelentős mértékű romlás miatt vált szükségessé. 6

7 A hitelkockázat mérséklése a szabályozásban Döntési gyakorlat A hitel kockázatokból adódó veszteségek megelőzését szolgálja az a döntési gyakorlat, miszerint a kockázatvállalások összegéhez kötött döntési szinteken történik a döntéshozás. A bank hitelkockázat vállalásra vonatkozó döntései csak bizottsági döntési körben kerülhetnek jóváhagyásra. Két döntési hatáskörrel működő Hitel és Portfoliókockázati Bizottság működik, illetve igazgatósági hatáskörbe tartozó ügyekben az Igazgatóság dönt. A hitel bizottságok működésének célja: hogy a hatáskörébe utalt döntések meghozatalán keresztül segíti a Bank stratégiájának megvalósítását, felügyeli a Bank ügyfélportfoliójának kockázatát, és döntéseket hoz az Igazgatóság vagy más szervezeti egység kifejezett hatáskörét nem érintve az ügyletek tárgyában azok teljes életciklusa alatt. A hitel bizottságok feladata és felelőssége: figyelemmel kíséri a Bank hitelportfoliójának és biztosítéki védettségének a minőségét, és döntést hoz az eszközök minősítésről (beleértve a szükséges változtatásokat is); értékeli a Bank számára fontos összes kockázati tényezőt, beleértve a jogszabályi változásokat is; figyelemmel kíséri a Bank lejárt tartozással bíró ügyleteit és dönt a szükséges lépésekről; folyamatosan értékeli a Bank eszközeivel, forrásaival és üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatokat, és szakmai tanácsot ad ezzel kapcsolatban az Igazgatóságnak, a Működési Kockázatkezelési és Compliance Bizottságnak vagy bármely más szervezeti egységnek, továbbá ellenőrzi az ilyen kockázatok elkerülését és csökkentését célzó ajánlott intézkedések megvalósítását; figyelemmel kíséri a Bank hitelportfoliójának, óvadéki betéteinek minőségét; döntést hoz az eszközök minősítéséről (beleértve a szükséges változásokat is). Működési rend tekintetében a magasabb döntési hatáskörrel rendelkező Hitel és Portfoliókockázati Bizottság elnöke a vezérigazgató. A vezérigazgató távollétében vagy amennyiben nem tud részt venni az ülésen, az adott ülésen az Üzleti vezérigazgató-helyettes tölti be az elnök pozícióját. Hitelkockázat mérséklési funkciók követése a szervezeti felépítésben A hitelkockázat mérséklés érdekében elkülönült vezetői irányítású szervezeti egységek végzik a hitelnyújtáshoz kapcsolódó feladatokat: a hitel döntést előkészítő feladatokat az üzleti terület végzi, külön kockázatkezelői véleménnyel kiegészítve kerülhet sor döntésre, amit bizottság hoz meg követelés minősítésre és értékvesztés képzésre a hitelkockázat-kezelési terület tesz javaslatot, döntést a hitelezési bizottság hoz, melynek résztvevői többségében egyúttal a bank Vezetői Bizottságát is alkotják. probléma esetén az ügylet kezelése átkerül a problémás követelések kezelését végző szervezeti egységhez. Az üzleti területtől független irányítás alá tartozó kockázatkezelés részt vesz a hitelek jóváhagyására irányuló bizottságként működő döntési fórumok döntéshozói folyamataiban. Hitelkockázat mérséklés fedezetek bevonásával A bank kockázatkezelési elvei szerint a hitelfelvevő által végzett tevékenysége nyomán realizálódó természetes forrást, cash-flow-t tekinti elsődleges hitel visszafizetési forrásnak és döntéseit erre alapozva hozza meg, mindezek mellett azonban nyomatékosan törekszik egyéb biztosítékok - másodlagos forrást teremtő - egyéb biztosítékok a fedezeti körbe történő bevonására is. A Bank által elfogadott biztosítékok köre: 7

8 az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül az óvadéki betét ingatlanon alapított jelzálog ingó vagyontárgyra alapított jelzálog zálog követeléseken az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül a garancia, készfizető kezesség. Hitel kockázati kitettségek megoszlása, portfólió elemzés A hitelkockázat mérséklésének eszköze még a portfólió ágazati elemzése, ország limitek, valamint ügyfelekkel és partnerekkel szembeni limitek meghatározása. Az egyes ügyfelek közötti tulajdonosi/érdekeltségi, üzleti jellegű vagy biztosítéki kapcsolatokból adódó kockázatok korlátozása érdekében a Bank meghatározza és folyamatosan aktualizálja az egy ügyfélcsoportnak minősülő ügyfelek körét. Kockázatelemzési szempontjai között a bank értékeli a portfólió ágazati megoszlását, egy-egy ágazat túlsúlyának megelőzése érdekében év. végén a hitelportfólió az alábbi ágazati bontás szerint oszlott meg (ügyfelekkel szembeni bruttó hitelállomány + függő kötelezettségek együttesen: Összes bruttó hitelállomány + függő kötelezettség (MHUF) Ágazati megoszlás (%) Nemzetgazdasági ágak, ágazatok 2013 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás 641 1,8 Bányászat, bányászati szolgáltatás 0 0 Feldolgozó ipar ,8 ebből: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása ,0 Villamos energia -, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,6 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0 0 Építőipar ,7 Kereskedelem, gépjárműjavítás ,5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,2 Információ, kommunikáció ,4 Szállítás, raktározás 0 0 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,7 Ingatlanügyek ,9 8

9 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ,4 Egyéb tevékenységek 0 0 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZESEN Az ügyfelekkel szembeni kitettségek futamidő szerinti megoszlása: A rövid lejáratú, valamint éven túli nettó követelések (értékvesztéssel csökkentett) lejárati struktúráját az alábbi táblázatok szemléltetik. Adatok e Ft-ban december hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes Ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú követelések: évben elszámolt értékvesztés (eft): Adatok e Ft-ban december és 5 év között esedékes 5 és 10 év között esedékes 10 éven túl esedékes Ügyfelekkel szembeni hosszú lejáratú követelések: évben elszámolt értékvesztés (eft): Piaci kockázat Piaci kockázatkezelési elvek és módszerek, jelentési és mérési rendszerek köre és jellege - A kockázat mérséklésére vonatkozó szabályok, folyamatok A Bank a piaci kockázatkezelésről szóló fejezetben hozza nyilvánosságra a likviditási és a partner kockázatkezelési vonatkozású információkat, mivel azonos szervezeti egységben, a Piaci kockázatkezelés felelősségi körébe tartozik, azzal azonos a döntéshozási rendje. A évben a Bank az üzleti folyamataiban, eszköz-forrás gazdálkodásában banki és kereskedési könyvi - kamat, devizaárfolyam kockázatot azonosított. Piaci kockázati kitettség értéke 274 MFt, tőkekövetelménye 21 MFt, a SREP felügyeleti előírással együtt számított értéke 30 MFt volt i mérleg alapján. Kereskedési könyvi pozíció kizárólag a devizanyitott pozícióból adódóan keletkezett, mértéke elhanyagolható. A Bank a deviza árfolyam kockázat mérésére a VAR módszert alkalmazza, a deviza árfolyam sokk jövedelmezőségre gyakorolt hatását az árfolyam ingadozás mértékétől függően legalább évente egyszer stressz teszttel méri. A kereskedési könyvi pozíciók tőkekövetelményének számítására 2013-ban a Ramasoft, 9

10 2013.március 2013.június 2013.szeptember 2013.december 2014.január 2014.február 2014.március 2014.április fejlesztővel aláírt szerződés alapján a nyilvánosságra hozatal időpontjában a Varitron rendszert működteti. A VAR értéke évtől a Nyilvánosságra hozatal időpontjáig az alábbiak szerint alakult: 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - A VAR alakulása évben VaR (MHUF) Maximum VAR (MHUF) Tőkekövetelmény (MHUF) Maximum tőkekövetelmény (MHUF) Banki könyvi kamat kockázatkezelése az eszköz-forrás gazdálkodáshoz kapcsolódott, illetve a Növekedési Hitel Program keretében folyósított hitelek fedezetéül lejáratig megtartás céljával vásárolt állampapír portfolió kezeléséhez kapcsolódott. Kereskedési könyvben nyilvántartott kamatkockázati pozíciója nem volt. Az analitikus nyilvántartás alapján a Piaci kockázatkezelés havonta vizsgálja az eszközök, források és mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek alapján a Bank deviza árfolyam és kamat kockázati kitettségét. A kamatkockázati kitettséget deviza nemenkénti bontásban azok összetételét, lejárati struktúráját, azok hátralévő átlagos futamidejét, mérleg szerinti állománnyal súlyozott átlagkamatát, a külső források forrásköltségét, kamatérzékenységét és az átárazódási periódusát, a lejáratig tartott és a kereskedési célból vásárolt eszközök kamatbevételét és kamatkiadását, a kamatlábkockázat fedezeti ügyletekről tranzakció szintű napi ellenőrzéséről nyilvántartást vezet, a kereskedési könyvi pozíciók tőkekövetelményét naponta értékeli. A Bank jelentős deviza kamatkockázati kitettségnek azt az állományt tekinti, amelynek nettó kamatkockázati pozíciója meghaladja a mérlegfőösszeg 5%-át, ezen kitettségekre devizanemenként, az ennél kisebb mértékű állományokról aggregáltan készít elemzést. Az értékelés eredményéről a Piaci kockázatkezelés az Eszköz-Forrás Bizottság felé havonta, az Igazgatóság felé félévente jelentést készít. A Piaci kockázatkezelés a deviza nyitott pozíciót és az árfolyamkockázat VAR értékét, az állampapír portfolió kamatérzékenységét naponta az ÁKK által közzétett referencia hozamgörbe alapján értékeli (duration, kamatérzékenység). A pénzpiaci várakozások alapján javaslatot tesz a portfolió hátralévő átlagos futamidejére vonatkozóan. A pénzpiaci kamatok kedvezőtlen alakulása esetén a Treasury Igazgatóval történt egyeztetés alapján az Eszköz-Forrás Bizottság felé javaslatot tesz az állampapír portfolió napi piaci értéken számított maximális megengedett árfolyam veszteségére, stop loss limit mértékére vonatkozóan. Hozamemelkedési környezetben az állampapír portfolió hátralévő átlagos futamideje nem haladhatja meg az 1 évet. A piaci kockázatkezelés a felügyeleti jelentés, az analitikus nyilvántartás és az ÁKK által közzétett referencia hozamok alapján negyedévente méri a nem várt pénzpiaci sokk hatását. Az értékelés GAP elemzéssel készül, amely vizsgálja a maximum 400 bázispontos egyszeri kamatemelés hatását a portfolió jelenértékére. A 100 bázispontos egyszeri kamatemelés nettó jelenértékre gyakorolt maximális negatív hatása két egymást követő negyedév végén nem haladhatja meg a szavatoló tőke 5 %-át. A 100 bázispontos kamatemelés nettó kamatmarzsra gyakorolt negatív hatása nem haladhatja meg az éves nettó kamatbevétel 15 %-át. Amennyiben az elemzés alapján a nem várt kamatemelés hatása eléri a fenti limiteket, a Piaci kockázatkezelés a Treasury Igazgatóval közösen kialakítja és jóváhagyásra az Eszköz-Forrás Bizottság elé terjeszti a kamat politikai döntésre vonatkozó javaslatát az eszközök és források lejárati szerkezetének átalakítására, az egyes termékek portfolióban képviselt arányának megváltoztatására, az eszköz-forrás termékek átárazására. 10

11 A Bank az Igazgatósága által elfogadott Ügyfél és Partnerminősítési szabályzatában meghatározott feltételek szerint a Partner kockázati kitettség mérésekor a bankközi deviza, pénz és tőkepiaci bankok minősítésekor alkalmazza a elismert külső hitelminősítő intézet által közzétett besorolást. A Likviditási kockázatkezelési alapelvek a Bank Likviditási politikájában kerülnek megfogalmazásra. Annak végrehajtásáért a Treasury Igazgatóság felel, a kontroll funkciót a piaci kockázatkezelés látja el. A likviditás alakulásáról és a tevékenységéről a két szakterület az Eszköz-Forrás Bizottságnak számol be havi rendszerességgel. Piaci kockázatkezelés és folyamatok és döntési szintek A piaci kockázatkezelés módszertanát a Bank Igazgatósága hagyja jóvá és elrendeli annak legalább évente történő felülvizsgálatát és negyedévente az Eszköz-Forrás Bizottság által jóváhagyott Piaci kockázatkezelési beszámoló készítését a Bank piaci kockázati kitettségeiről. Az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Bank és a bankcsoport tagjai összehangolt, átfogó, megbízható, hatékony kockázatkezelési stratégiával, felmerülő kockázatainak fedezetéhez szükséges nagyságú és összetételű szavatoló tőkével rendelkezzen. A Vezetői Bizottság gondoskodik a döntések végrehajtásáról, a megvalósítás tárgyi személyi feltételeinek biztosításáról, olyan irányítási, működési és ellenőrzési rendet alakít ki, amely összhangban van a Bank működése során vállalt kockázatok mértékével. Az Eszköz-Forrás Bizottság dönt a piaci kockázatkezelés limiteiről, a szabályzat alapján havonta áttekinti a Bank piaci kockázatkezelési jelentése alapján az eszközök és források lejárati struktúráját, a deviza árfolyamok, pénzpiaci hozamgörbe várható alakulása alapján dönt az eszközök és források kívánatos hátralévő átlagos futamidejéről, a termékek bevezetésekor és árazásakor dönt a referencia termékekről, azonosítja a z új termékek bevezetésével vállalt piaci kockázatot. A Treasury Igazgatót az Eszköz-Forrás Bizottság felhatalmazza, hogy a limitrendszer keretein belül saját hatáskörében döntést hozzon az eszköz-forrás gazdálkodás, likviditás kezelés és a kereskedési tevékenység végzése során felmerülő piaci, partner és likviditási kockázatok kezeléséről, állampapírok futamidejére és a betétek és hitelek árazására vonatkozóan. A Treasury feladata a likviditás kezelés, az eszköz-forrás gazdálkodás lejárati struktúra folyamatos nyomon követése és a lejárati megfeleltetés elősegítése a Bank üzletpolitikai érdekei, jövedelmezősége és a pénzpiaci várakozások figyelembevételével. Piaci kockázatkezelés feladata a piaci, partner és likviditási kockázatok azonosítása, mérése, javaslattétel a kockázati limitek mértékére az Eszköz-Forrás Bizottság és az Igazgatóság felé jóváhagyásra, a belső szabályzatba foglalt limitek betartásának ellenőrzése, a piaci kockázatkezelés módszertanának kidolgozása és fejlesztése, a nem várt pénzpiaci helyzetek tőkére és jövedelmezőségre gyakorolt hatásának elemzése stressz tesztek formájában, szcenárió elemzések módszertanának kidolgozása, a belső szabályozás folyamatos megfeleltetése a jogszabályi környezetnek, a felmerülő kamatkockázat fedezetéhez szükséges nagyságú és összetételű szavatoló tőke igény meghatározása és folyamatos mérése, legalább évente egyszer értékeli és felülvizsgálja a Bank kamat kockázatkezelési eljárásait annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a Bank tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével, a hitelkockázat és a piaci kockázatok egyéb típusaival. Tevékenységét a Treasury, az üzleti és támogató területektől függetlenül végzi, arról rendszeresen beszámol, javaslatait jóváhagyásra az Eszköz-Forrás Bizottságnak és az Igazgatóságnak terjeszti elő. Az ICAAP- SREP review keretében évente beszámol az Igazgatóságnak a Bank kockázatairól és azok tőkekövetelményének alakulásáról a tőkemegfelelés belső értékelési eljárásairól. A Termékfejlesztő feladata, hogy a Bank termékeiről, kondícióiról, a szerződésben foglalt feltételeiről naprakész nyilvántartással rendelkezzen, rendszeresen végezzen piaci összehasonlítást a hasonló pénzpiaci termékekkel. A pénzpiaci feltételek megváltozása esetén a Treasury Igazgatóval és a Piaci kockázatkezeléssel történt egyeztetés alapján az Eszköz-Forrás Bizottság felé javaslatot tegyen a kondíciók megváltoztatására. A kereskedési könyvi kamatkockázat azonosítására, mérésére, kezelésre vonatkozó eljárásrendet és hatásköröket a Bank a Kereskedési könyv vezetéséről szóló szabályzatában határozza meg. A Bank án megszerezte a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére szóló PSZÁF engedélyt, amely a évi induláskor a bizományosi ügyletek, majd a portfolió és letétkezelés tevékenységét foglalja magában. A befektetési szolgáltatás kereskedési könyvi kockázata a nyitva szállítás kockázatára korlátozódik, melynek mérése és tőkekövetelmény számítása a Bank a Clavis back-office és értékpapír, pénzszámla vezető és 11

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/A Telefon: (69) 569-990 Fax: (69) 569-991 E-mail:

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. Év SZENDRŐ, 2014. MÁJUS 28. Bevezetés A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2013.

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2013. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2013. A PILLÉR Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL Szatymaz, 2015. március 31. Csúri Péterné Elnök-Ügyvezető Sebők Istvánné Ügyvezető-Kirendeltségvezető

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A MagNet Bank Zrt. összevont alapú nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján, valamint a HPT. alapján 2013. december

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A KINIZSI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2008. DECEMBER 31. A Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen dokumentummal a Hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI. 4. ) Kormányrendelet alapján év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben