PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név/ cégnév: Lakcím / székhely: Ügyfélszámla száma: mint portfoliótulajdonos (továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/a Cégjegyzék szám: mint Portfoliókezelő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Értelmező rendelkezések állampapír: a magyar állam,vagy az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, árfolyam-különbözet: a pozíció nyitása és az adott piaci ár közötti különbözet befektetési eszközök: a) átruházható értékpapírok; b) pénzpiaci eszközök; c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek, ideértve ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket; d) határidős kamatügyletek; e) kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek; f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket; g) árutőzsdei termékek. Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvény Értékelési nap: az a nap, amelyen a Portfoliókezelő a portfolió aktuális értékét tájékoztató jelleggel megállapítja dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, 1

2 értékpapír: a kibocsátás helyének joga szerint átruházható értékpapírnak minősülő befektetési eszköz, értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás, értékpapír-ügylet: értékpapír adásvételére vagy cseréjére vonatkozó szerződés fedezeti ügylet: a jelen szerződés értelmében olyan fix hozamú részvényügylet, amely során az azonnali ügylettel megvásárolt részvénymennyiségre egyidejűleg határidős eladási ügylet is megkötésre kerül, biztosítva ezáltal hozamként az azonnali ügylet és a határidős ügylet vételárkülönbségéből származó nyereséget, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír,amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti, értékpapír-letétkezelés: értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, értékpapír-letéti őrzés: értékpapír befektetési szolgáltató által megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása, portfoliókezelés: az a tevékenység, amelynek során a befektető meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfoliókezelési tevékenységet végző szervezet rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a befektető által adott általános meg bízás alapján befektetési eszközökbe fektesse és kezelje a befektető javára azzal, hogy a befektető a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli, portfolió érték: a portfolióban szereplő befektetési eszközök értéke mindenkori napi záró áron számítva csökkentve a portfoliót terhelő kötelezettségekkel, amely az Ügyfél portfoliójára kiszámításra kerül nyitó eszközérték: a megállapodás 3.2. pontjában szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz záró eszközérték: a portfoliókezelés megszűnése napján megállapított eszközérték Portfoliókezelési időszak: az Ügyfél által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak. hozam: a portfolió záró eszközértékének és nyitó eszközértékének pozitív különbözete, referenciahozam: az ÁKK által közzétett referenciahozam, 2

3 Technikai alapon történő kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló hatékony kereskedési stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő elemzésével segíti a befektetési döntéseket. Fundamentális alapon történő kereskedés: a vizsgált termék közgazdasági elemzése, mely során megpróbálja a piacot befolyásoló összes tényezőt összegyűjteni. Legfőbb célja, hogy megállapítsa egy termék valós értékét és azt összehasonlítsa az aktuális piaci árfolyamával. A fundamentális elemzés inkább hosszabb távú döntések megalapozására alkalmas, a piac rövid távú, hangulati változásait kevésbé képes figyelembe venni. részvények: jelen szerződés szempontjából részvény a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvény, Tpt: A Tőkepiacról szóló évi CXX törvény ügyfélszámla: az ügyfélnek vezetett olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál. veszteséglimit: A portfolió értékének az Induló Értékhez viszonyított csökkenése %-ban, vagy Ft-ban kifejezve. 2. A szerződés tárgya Az Ügyfél megbízza a Portfoliókezelőt, hogy részére a jelen szerződés időtartama alatt portfoliókezelési tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél az Ügyfél nevében és helyett eljárjon a szerződés 6. pontjában meghatározott díjak és költségek megtérítése ellenében. Ennek megfelelően az Ügyfél értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközökből álló portfoliójának egyes elemei vonatkozásában deviza és értékpapír-ügyleteket hajtson végre beleértve határidős és opciós ügyletek megkötését is -, illetve értékpapír-letétkezelési (továbbiakban: letétkezelési) tevékenységet végezzen. A portfoliókezelő a megbízást elfogadja. A portfoliókezelési tevékenység során a Portfoliókezelő a részére az Ügyfél által portfoliókezelésre átadott összegből befektetési állományt (portfoliót) alakít ki, a portfolió egyes elemeit eladja, illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszköz értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli, az Ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Felek a portfoliókezelési szerződés megkötésekor kötelesek meghatározni a portfolió veszteséglimitjét. A Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés keretében kizárólag a pontban felsorolt ügyletek és kizárólag azon pontban felsorolt befektetési eszközökre hajtható végre. A portfolió összetevőinek változtatása a Portfoliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. 3

4 3. Befektetési irányelvek, a portfolió induló összege, összetétele, eszközértéke 3.1. Befektetési irányelvek, a portfólió összetétele A portfoliókezelés során a Portfoliókezelő az Ügyfél részére biztosítja az általa választott befektetési elvek szerint történő portfoliókezelést A portfoliókezelés során a Portfoliókezelő az Ügyfél részére biztosítja a Portfoliókezelőnél hozzáférhető befektetési eszközök teljes körét. Az Ügyfél és a Portfoliókezelő szerződéskötéskor megállapodik a lehetséges befektetési eszközökről, illetve azon befektetési eszközök köréről, melyeket az Ügyfél nem kíván igénybe venni A portfolióban szereplő és nem szerepeltethető befektetési eszközök köre: Ügyletek és befektetési eszközök Portfolióban Szerepel Minimum Maximum értéke (%) értéke (%) Nem szerepeltethető Befektetési irányelv: A Portfoliókezelő az alábbi befektetési irányelveket alkalmazza: fundamentális alapon történő kereskedés / technikai alapon történő kereskedés, veszteség minimalizálása mellett stop loss orderek használata A Felek megállapodnak abban, hogy a pontban megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett pénzállományból a Portfoliókezelő állampapír állomány képezhet. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Portfoliótulajdonos által befektetésre átadott pénzeszközből haladéktalanul állampapírt vásárol, mely a portfolió részét képezi és hozama része a portfolió hozamának, ugyanakkor ezen hozam a portfolió esetleges veszteségeinek fedezésére felhasználható. A Portfoliókezelő a portfoliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak állampapírt vásárol, amely a portfolió részét képezi, és amelyet a Portfoliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. a Portfoliókezelő ugyancsak 4

5 fedezetként használja fel a portfoliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is A Felek megállapodnak, hogy a portfolió veszteséglimitje a portfolió induló értékének a.. %-a A portfolió induló összege A portfolió induló összege.. Ft, azaz. forint. A portfolió induló összegét jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátani. A portfoliókezelési időszak a portfolió teljes induló összegének a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátásával veszi kezdetét A portfolió eszközértéke A pontban szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz a portfolió nyitó eszközértékének minősül Az eszközérték megállapítása az Ügyfél tulajdonában, de a Portfoliókezelő kezelésében lévő, jelen szerződés hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik: Állampapírok: egyedileg, az ÁKK által az adott napra közzétett bruttó vételi áron (A) Tőzsdei részvények: egyedileg, a részvények mindenkori utolsó napi tőzsdei záróáron (A) kerülnek értékelésre. Tőzsdén kívüli részvények: utolsó tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni (A) Vállalati kötvények: utolsó tőzsdén kívüli nettó árfolyam, illetve a nettó beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni hozza kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat (A) A portfolió eszközértéke (EÉ): n n EÉ = Ai*Qi± Kp(DEV)i*FIX(DEV)i i=1 i=1 ahol: Ai: az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama Qi: az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége Kp(DEV)i: az adott (i-edik) deviza, beleértve a forintot is készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolásra szolgáló számla adott napi egyenlege) FIX(DEV)i: az adott (i-edik) deviza adott napi MNB fixingje, forint esetén A Portfoliókezelő rendszeresen, tőzsdei kereskedési naponta elvégzi az eszközértékelést. 5

6 4. A portfoliókezelő jogai és kötelezettségei 4.1. Számlavezetés, letétkezelés, portfoliókezelés A Portfoliókezelő vállalja, hogy az Ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapír letéti számlát nyit. A Portfoliókezelő az ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet megillető bevételt, a jelen szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból az Ügyfelet megillető befektetési elemek forintértékét, és az ügyfélszámláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetéseket. A Portfoliókezelő az értékpapír-számlán tartja nyilván és kezeli az ügyfél tulajdonában álló, a portfolió részét képező dematerializált értékpapírokat A Portfoliókezelő a jelen szerzőség időtartama alatt a letétkezelési tevékenysége körében gondoskodik a portfolió részét képező értékpapírok kamatának, hozamának, osztalékának vagy törlesztésének esedékességkor való beszedéséről. A Portfoliókezelő a letétkezelésért külön díjat nem számít fel, de jogosult portfoliókezelési díjakat számlázni. Az értékpapírokat a Portfoliókezelő kizárólag a saját Központi Értéktár és Elszámolóház Zrt-nél (KELER Zrt), valamint hazai kereskedési bankoknál vezetett számláin tarthatja. A Portfoliókezelő szavatol az általa beszerzett értékpapírok tulajdonszerzésének tisztaságáért, valamint az Ügyfél számára beszerzett és javára tartott értékpapírok per igény- és tehermentességéért A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfoliókezelés időtartama alatt tájékoztató jellegű, az Ügyfél a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével nem rendelkezhet A portfoliókezelő a törvényi szabályozás és jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni egyes befektetési eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás nyújtásáról Ügyletek végrehajtása: A felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a jelen szerződés alapján jogosult a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott kereteken belül az Ügyfél által átadott induló összegből portfoliót képezni és a portfoliót képező befektetési eszközöket kezelni. Portfoliókezelő a portfolió kezelése során az egyes ügyletekre vonatkozó egyedi megbízások nélkül - a pontban leírtakra figyelemmel - jogosult a portfolió elemei vonatkozásában adásvételi vagy csereügyleteket, illetőleg származtatott határidős és opciós ügyleteket kötni. 6

7 A Felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a portfolió kezelése során jogosult a portfolió terhére - a pontban leírtakra figyelemmel - állampapírokat, részvényeket, vállalati kötvényeket vásárolni, származtatott határidős és opciós ügyletet kötni. A Felek rögzítik, hogy a határidős és opciós ügyletek a befektetések legkockázatosabb típusai, melyek során a többszörös tőkeáttétel miatt a fedezetet lényegesen meghaladó veszteség is jelentkezhet. A Felek erre a jelentős kockázatra tekintettel korlátozzák a portfolió terhére megvalósítható határidős és opciós ügyletek körét, illetve nagyságát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a portfolió kialakítása ás átalakítása során a Portfoliókezelő kizárólag a pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt kockázattal járnak A Portfoliókezelő a portfolió alakítása során a képzett állampapír-állomány szükséges részét jogosult a származtatott határidős és opciós ügyletek lebonyolítása érdekében elidegeníteni, fedezetbe adni, vagy egyéb módon megterhelni A portfoliókezelő a szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti portfoliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal az Ügyfél érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében A portfoliókezelő tájékoztatja az Ügyfelét arról, hogy portfoliókezelési tevékenysége végzése során a portfoliókezelés keretén belül kötött ügyletek esetében előfordulhat, hogy az ügylet során az ügyféllel szemben álló partner a portfoliókezelő egy másik ügyfele is lehet (belső párosítás). Továbbá kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét a portfoliókezelő Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikában foglaltakra Tájékoztatási kötelezettség: A Portfoliókezelő köteles a portfolió értékeléséről folyamatosan gondoskodni A Portfoliókezelő a portfolió összetételéről és értékéről havonta, a tárgyhónapot követő 10. munkanapig kimutatást készít, melyről az Ügyfelet a számlaszerződésben meghatározottak szerint tájékoztatja. A Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási kötelezettség tejesítése szempontjából közlésnek az Ügyfél által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha az adatszolgáltatás az Ügyfél által választott módja a fax vagy , a közlés időpontja a fax vagy az elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók A portfoliókezelő köteles a portfolió Induló értékének 15 %-os csökkenése esetén erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Az Ügyfél köteles a tájékoztatás közlésétől számított 2 munkanapon belül nyilatkozni arról, kéri-e portfoliójának 7

8 megszüntetését. Amennyiben az Ügyfél ezen határidőn belül a portfolió megszüntetését kéri, a Portfoliókezelő a pont szerinti visszatartással nem élhet. A nyilatkozat elmulasztása esetén a Portfoliókezelő nem szünteti meg a portfoliót A Portfoliókezelő az Ügyfél kérelmére külön szóbeli tájékoztatást is nyújt a portfólió aktuális értékéről és összetételéről Az Ügyfél írásos kérésére a Portfoliókezelő köteles a kérés kézhezvételétől számított 5 banki napon belül az Ügyfél által átadott portfolióval összefüggésben kért teljes kimutatást átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért az Ügyfél köteles költségtérítést teljesíteni a Portfoliókezelő Üzletszabályzata alapján A havi jelentést és a rendkívüli tájékoztatást a Portfoliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett legjobb tudása szerint készíti el, az esetlegesen előre jelzett változások bekövetkezéséért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal A Társaság köteles az üzleti év végét követő 30 napon belül részletes tájékoztatóban összefoglalót adni az üzleti évben folytatott befektetési politikáról és az elért hozamról Rendkívüli tájékoztatás keretében a Társaság köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet az alábbiak eseten: a Portfolió értékének az Induló Értékhez (IE) viszonyított több mint 15 százalékos csökkenése, A Portfolión realizált veszteség elérte a szerződésben meghatározott veszteséglimit szintjét, A Társaság vezető tisztségviselőinek személyét érintő változás, A Társaság tevékenységét érintő felügyeleti engedély megvonás Szerződéskötést megelőző tájékoztatás elvei A Társaság a szerződést megelőző tájékoztatás részeként röviden bemutatja a Felügyelettől kapott tevékenységi engedélye megjelölésével együtt a portfoliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó múltbeli eredményeit és teljesítményét (referenciák). Ugyanakkor szükséges tartja kiemelni azt is, hogy a múltbeli eredmények és hozamok nem jelentenek semmilyen garanciát a jövőbeni teljesítményt illetően A Társaság - jelentőségére tekintettel már a szerződés megkötése előtt, a Társaság Üzletszabályzata által meghatározott módon tájékoztatja az ügyfelet a termékhez (befektetési jegy, unit-linked eszközalapok) kapcsolódó befektetési politikáról, így különösen annak lehetséges stratégiai eszközösszetételéről, valamint a portfolió értékelés szabályairól és elveiről Amennyiben az ügyfél-tájékoztató vagy bármely reklámanyag számszerű előrejelzéseket közöl (pl. a befektetési hozammal kapcsolatban), a Társaság egyértelműen 8

9 és figyelemfelhívásra alkalmas módon (így különösen az ezt szolgáló kiemelt betűméret alkalmazásával) felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy az ebben feltüntetett előrejelzések csak tájékoztató jellegűek A Társaság tartózkodik minden olyan média vagy marketingkommunikációs eszköznek tekinthető termék készítésétől, kiadásától és terjesztésétől (reklám, hirdetések, marketing, plakát és szórólap anyagok, direkt levél, illetőleg internetes megjelenés, hírlevél, direkt vagy sms kampány), amelyek az ügyfelek nem kellő- vagy esetlegesen félretájékoztatását szolgálják, avagy eredményezhetik, illetve nehezítik számukra a felelős befektetési döntéshozatalt. Ebbe beleértendő az olyan eset is, amikor az adott pénzügyi csoporton belül az adott Társaság a cégcsoporton belüli más pénzügyi/befektetési termékeket az etikailag még elfogadható mértéken felül próbálja értékesíteni az ügyfélnek, így például az egyes szolgáltatásokat csomagban, illetőleg árukapcsolásban kínálja oly módon, hogy előre kifejezetten nem jelzett, időleges, és bármikor módosítható, megszüntethető kedvezményekkel köti össze. Végül a Társaság által használt mindenfajta média vagy marketingkommunikációs eszköznek tisztán érthetőnek, nem félrevezetőnek, korrektnek és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie az ügyfél számára A Társaság mindenkor, különösen figyelemmel van az ügyfél jogos érdekeire, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások biztosítása során méltányosan és professzionálisan (szakszerűen) cselekszik, ennek során teljes körűen teljesíti az őt az ügyfél irányában terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét. A Társaság, illetve a nevében eljáró közvetítő vagy közreműködő által a lakossági ügyfelek részére nyújtott tájékoztatás mindig közérthető, egyértelmű, hiteles és lényegre törő, továbbá köznapi nyelven megfogalmazott. Az előzetes tájékoztatás során a Társaság az ügyfeleket megillető jogosultságokat, és az őket terhelő kötelezettségeket mindig egyértelműen és pontosan ismerteti. Ennek alapján a szerződés megkötése előtt a Társaság teljes körűen tájékoztatja az ügyfelet, a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről és feltételről, így különösen tájékoztatást ad a múltbeli hozamokról és kockázatokról, az ügyfelet terhelő állandó és eseti költségekről, díjakról, a termékhez kapcsolódó, az ügyfelek védelmét szolgáló intézményekről (BEVA, Pénztárak Garancia Alapja), azok elérhetőségéről és az ügyfelet megillető jogorvoslati lehetőségekről. Emellett külön felhívja a figyelmet az adott termék esetében szokásosnak tekinthetőnél nagyobb kockázatra, valamint tájékoztatja a Társaság saját elérhetőségéről és ügyfélszolgálatának működési rendjéről. A tájékoztatás nem félreérthető, így az nem alkalmas az ügyfél megtévesztésére vagy félretájékoztatására. Az (előzetes) tájékoztatás megtörténtének ellenőrizhetősége és visszakereshetősége érdekében annak megtétele mindig írásban valósul meg A Társaság megteremtette az ügyfelek irányába teljesítendő tájékoztatás megtörténte utólagos ellenőrizhetőségének, visszakereshetőségének feltételeit a tájékoztatás megtörténte írásban való rögzítésével (írásbeliség). Tehát a szerződés megkötése előtt beszerzi az ügyfél arra vonatkozó külön írásbeli nyilatkozatát, hogy az előzetes tájékoztatást az adott termék vagy szolgáltatás tekintetében megkapta. A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy az ügyfél a szerződés megkötése előtt milyen más írásbeli dokumentumot kapott meg a tájékoztatása részeként A Társaság a szerződéskötést megelőzően, írásban visszakereshető módon igényfelmérést (kockázati felmérés)alkalmassági tesztet végez az ügyfél igényeiről, 9

10 szakmai tudásáról és tapasztalatairól, elvárásairól és kockázatvállalási lehetőségeiről. A tesztefelmérést követően tájékoztatja az ügyfelet a számára ajánlható termékekről és szolgáltatásokról, illetve ha ilyet nem tud javasolni, ezután pedig az ügyfél által kiválasztott termékhez fűződő kockázatokról és más jellemzőkről. Amennyiben a (potenciális) ügyfél nem megfelelő információk alapján választ terméket, vagy tudását és tapasztalatát tekintve nem elégséges információkkal rendelkezik, a Társaságnak az ügyfelet figyelmeztetnie kell standardizált formában (írásban) arra, hogy az ilyen választás (döntés) nem teszi lehetővé azt, hogy a Társaság meghatározza az ügyfél részére a neki megfelelő szolgáltatást vagy terméket, illetve ajánlja a saját termékét vagy szolgáltatását. Az ügyfél hozzá nem értéséből adódó így nem a megfelelő termék kiválasztásából fakadó esetleges károkért nem tud a szolgáltatást nyújtó felelősséget vállalni Az egymással helyettesíthető termékek teljesítményének összehasonlíthatósága, a kockázatok helyes felmérése és az ügyfél megfelelő befektetési döntésének meghozatala érdekében a Társaság biztosítja az ügyfél számára, hogy az egyes intézmények és intézménytípusok, valamint szolgáltatások és termékek közötti összehasonlításhoz (befektetési alapok, unit-linked eszközalapok, önkéntes nyugdíjpénztárak, egyéni portfoliók kialakítása) korrekt információval rendelkezhessen a Társaság tájékoztatásán keresztül, a termékre vonatkozó információk alapján. Az azonos típusú (pl. felvállalható kockázatok), azonos gyakoriságú (pl. havonta portfolió-jelentés), azonos részletezettségű (pl. főbb eszközcsoportok), valamint egymással összehasonlítható szerkezetű (pl. kezelési díjakról minden évben) információk, és más releváns adatok nyújtása az ügyfél számára egységes formátumban történik Szerződéskötés utáni tájékoztatás elvei A Társaság az ügyfeleket mindenkor azonos elvek szerint kezeli. A Társaság a szerződéskötést követően az ügyfelek rendszeres tájékoztatását egységes szabályok és szabványok alapján, valamint összehasonlítható, átlátható, szakszerű (professzionális) módon és formátumban végzi Ennek alapján a Társaság az egyéni portfoliókezelési tevékenységet kivéve - a tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén, 30 napon belül az általa kezelt termékről (portfolióról) részletes tájékoztatást vagy jelentést készít. Ezeket oly módon hozza nyilvánosságra, hogy közleményben teszi közzé a tájékoztató (jelentés) elkészültének tényét, megtekintésének helyét, idejét és módját A Társaság az ügyfelet havonta tájékoztatja az elért tőkenövekmény/hozam/kamat stb. tekintetében, valamint a felszámított díjak, költségek vonatkozásában Az egyes befektetés-portfoliókezelési termékek jelenlegi és múltbéli eredményéről, teljesítményéről rendelkezésre álló adatok és információk esetében ajánlatosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint öt évre visszamenőleg és visszakereshető módon az ügyfél számára elérhetők, reprezentatívak és egymással összehasonlíthatóak legyenek az ügyfél számára. 10

11 Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a portfolióját terhelő, ténylegesen felmerülő költségeket megismerhesse és a költségek, díjak szerkezete részére áttekinthetőbbé váljék A Társaság biztosítja az ügyfél számára, hogy lehetőleg minél gyorsabban és elérhetőbb módon (internet) értesülhessen az adott termékkel kapcsolatos új és releváns információkról és változásokról (például eszközösszetétel, hozamalakulások, eszközértékelések stb.) elektronikus formában is (például a Társaság honlapjáukon, e- mailen hírlevélben, sms üzenetben) A Társaság az ügyfélnek az időközbeni változások miatti jogviszony módosítási igényeit kellő gyorsasággal és hatékonysággal kezeli és megoldást talál azokra. Ezzel összefüggésben a szerződés előírásainak, feltételeinek jogszabály-módosítás vagy a Társaság befektetési stratégiája miatt bekövetkező változása miatt az ügyfél előzetes és kellő időben való tájékoztatást (szerződésmódosítás) kap A Társaság törekszik arra, hogy az ügyfél eseti, illetőleg rendkívüli tájékoztatás iránti igényét lehetőség szerint soron kívül, vagy legalábbis rövid határidőn belül, a tőlük elvárható kellő szakmai gondossággal és formátumban, átlátható, követhető szerkezetben teljesítse. Az ilyen jellegű tájékoztatást a Társaság díjmentesen vagy az ügyfél számára a tájékoztatást nem ellehetetlenítő költség szinten nyújtja az ügyfél számára A Társaság megteremtette az ügyfél irányába teljesítendő tájékoztatás mindenkori utólagos ellenőrizhetőségének, visszakereshetőségének feltételeit (írásbeliség, a telefonos tájékoztatás visszakereshető rögzítése) A Társaság és az ügyfél között a szerződés fennállása alatt kialakult vita kapcsán az ügyfél megfelelő tájékoztatást kap a vita rendezésének módjáról és lehetőségeiről, mind a Társaságon belül, mind az erre hivatott független intézményekről. Ennek megfelelően a Társaság a) tájékoztatást ad ügyfélszolgálatának működéséről, ismertetve egyebek között az ügyfélszolgálat címét, telefon- és faxszámát, címét, nyitvatartási rendjét, b) ésszerű határidőn belül, egyértelműen, indokait ismertetve, írásban tájékoztatja az ügyfelet a vita vagy panasz kapcsán kialakított álláspontjáról, c) tájékoztatja a fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről (pl. a pénzügyi szervezeten belüli fórum, fogyasztóvédelmi szervezetek, békéltető testület, bíróság), d) törekszik az ügyfél panaszok és az egyéb viták peren kívüli, a felesleges költségeket és egyéb terheket elkerülő rendezésére Elszámolások és a szerződés megszűnésekor nyújtandó tájékoztatás elvei A Társaság és az ügyfél között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnésekor az ügyfél teljes körű és részletes tájékoztatást kap az elszámolásról. Ennek keretében a tájékoztatás tartalmaz minden, az ügyfél számára releváns adatot és információt az adott jogviszony és termék kapcsán annak érdekében, hogy az ügyfél utólag is felmérhesse átlátható és összehasonlítható módon befektetési döntéseinek helyességét és hozadékát, valamint a portfoliójának az adott időszakra vonatkozó eredményét és a valós teljesítményét. 11

12 Ennek érdekében a szerződésmegszűnéshez kapcsolódó elszámoláskor az ügyfél részletes elszámolást kap a Társaságtól a portfolióját terhelő valamennyi díjról és költségről, valamint azok számításának alapjáról és módjáról Amennyiben az ügyfél portfoliókezelő társaságot vált, ebben az esetben részletes tájékoztatást kap a portfolió-átadás lebonyolításának szabályairól, feltételeiről és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekről, díjakról Portfoliókezelő felelőssége: A Felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a jelen szerződés tejesítése során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Portfoliókezelő hozamgaranciát, vagy tőkegaranciát nem vállal A Portfoliókezelő felel a szerződésben meghatározott veszteséglimit betartásáért. 5. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 5.1. Díjfizetési kötelezettség: Az Ügyfél köteles a jelen szerződésben meghatározott díjakat és egyéb költségeket határidőben megfizetni Együttműködési kötelezettség: Az Ügyfél a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható együttműködő magatartást köteles tanúsítani Az Ügyfél jogosult a portfolió összetételéről és értékéről a pontban meghatározott kimutatásokon kívül bármikor tájékoztatást kérni. 6. Portfoliókezelési díjak 6.1. A Portfoliókezelő a portfolió terhére végrehajtott ügyletek után az alábbi díjakat számítja fel: Tranzakciós díj: A Portfoliókezelő a portfoliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult, amit a portfolió terhére az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesít. A Portfoliókezelőt a tranzakciókért, ügyletenként, az ügylet árfolyamértékére vetített - a hatályos Üzletszabályzat mellékletét képező, mindenkori Díjjegyzékben közétett, illetve a Bizományos Keretszerződésben meghatározott forgalmi jutalék illeti meg. Portfoliókezelési díj: A Portfoliókezelő külön portfoliókezelési díjat nem számít fel. 12

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

Azonosító okmány száma

Azonosító okmány száma 2.5.SZÁMÚ MELLÉKLET ÜGYFÉLSZÁMLA ÉS SOLARTRUST PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az alábbiakban meghatározott ügyfél (továbbiakban: Ügyfél ), és idő Állandó lakcím Levelezési cím Természetes

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Személyes adatok Vezetéknév és keresztnév Születési hely Szig.szám / útlevélszám Állandó lakcím E-mail cím Leánykori név Születési dátum

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára

II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; bírósági nyilvántartásba vételi száma: [ ]; pénztárkód: [ ]; adószám: [ ]) mint ügyfél

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT VI. Verzió 2014. július 22. Készítette: Palcsek Attila... DIALÓG Alapkezelő Zrt. 1

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről a Ügyfél neve: Törzsszám: KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉS SZÁRMAZTATOTT, VALAMINT STRUKTURÁLT BETÉTI ÜGYLETEK KÖTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a ÜGYFÉL ADATOK gazdálkodó szerv / egyéni

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS) CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK HATÁLYOS: 2010.10.25. 1. MELLÉKLET Befektetési Szolgáltatási Szerződés BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben