PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név/ cégnév: Lakcím / székhely: Ügyfélszámla száma: mint portfoliótulajdonos (továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/a Cégjegyzék szám: mint Portfoliókezelő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Értelmező rendelkezések állampapír: a magyar állam,vagy az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, árfolyam-különbözet: a pozíció nyitása és az adott piaci ár közötti különbözet befektetési eszközök: a) átruházható értékpapírok; b) pénzpiaci eszközök; c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek, ideértve ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket; d) határidős kamatügyletek; e) kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek; f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket; g) árutőzsdei termékek. Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvény Értékelési nap: az a nap, amelyen a Portfoliókezelő a portfolió aktuális értékét tájékoztató jelleggel megállapítja dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, 1

2 értékpapír: a kibocsátás helyének joga szerint átruházható értékpapírnak minősülő befektetési eszköz, értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás, értékpapír-ügylet: értékpapír adásvételére vagy cseréjére vonatkozó szerződés fedezeti ügylet: a jelen szerződés értelmében olyan fix hozamú részvényügylet, amely során az azonnali ügylettel megvásárolt részvénymennyiségre egyidejűleg határidős eladási ügylet is megkötésre kerül, biztosítva ezáltal hozamként az azonnali ügylet és a határidős ügylet vételárkülönbségéből származó nyereséget, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír,amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti, értékpapír-letétkezelés: értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, értékpapír-letéti őrzés: értékpapír befektetési szolgáltató által megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása, portfoliókezelés: az a tevékenység, amelynek során a befektető meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfoliókezelési tevékenységet végző szervezet rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a befektető által adott általános meg bízás alapján befektetési eszközökbe fektesse és kezelje a befektető javára azzal, hogy a befektető a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli, portfolió érték: a portfolióban szereplő befektetési eszközök értéke mindenkori napi záró áron számítva csökkentve a portfoliót terhelő kötelezettségekkel, amely az Ügyfél portfoliójára kiszámításra kerül nyitó eszközérték: a megállapodás 3.2. pontjában szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz záró eszközérték: a portfoliókezelés megszűnése napján megállapított eszközérték Portfoliókezelési időszak: az Ügyfél által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak. hozam: a portfolió záró eszközértékének és nyitó eszközértékének pozitív különbözete, referenciahozam: az ÁKK által közzétett referenciahozam, 2

3 Technikai alapon történő kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló hatékony kereskedési stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő elemzésével segíti a befektetési döntéseket. Fundamentális alapon történő kereskedés: a vizsgált termék közgazdasági elemzése, mely során megpróbálja a piacot befolyásoló összes tényezőt összegyűjteni. Legfőbb célja, hogy megállapítsa egy termék valós értékét és azt összehasonlítsa az aktuális piaci árfolyamával. A fundamentális elemzés inkább hosszabb távú döntések megalapozására alkalmas, a piac rövid távú, hangulati változásait kevésbé képes figyelembe venni. részvények: jelen szerződés szempontjából részvény a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvény, Tpt: A Tőkepiacról szóló évi CXX törvény ügyfélszámla: az ügyfélnek vezetett olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál. veszteséglimit: A portfolió értékének az Induló Értékhez viszonyított csökkenése %-ban, vagy Ft-ban kifejezve. 2. A szerződés tárgya Az Ügyfél megbízza a Portfoliókezelőt, hogy részére a jelen szerződés időtartama alatt portfoliókezelési tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél az Ügyfél nevében és helyett eljárjon a szerződés 6. pontjában meghatározott díjak és költségek megtérítése ellenében. Ennek megfelelően az Ügyfél értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközökből álló portfoliójának egyes elemei vonatkozásában deviza és értékpapír-ügyleteket hajtson végre beleértve határidős és opciós ügyletek megkötését is -, illetve értékpapír-letétkezelési (továbbiakban: letétkezelési) tevékenységet végezzen. A portfoliókezelő a megbízást elfogadja. A portfoliókezelési tevékenység során a Portfoliókezelő a részére az Ügyfél által portfoliókezelésre átadott összegből befektetési állományt (portfoliót) alakít ki, a portfolió egyes elemeit eladja, illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszköz értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli, az Ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Felek a portfoliókezelési szerződés megkötésekor kötelesek meghatározni a portfolió veszteséglimitjét. A Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés keretében kizárólag a pontban felsorolt ügyletek és kizárólag azon pontban felsorolt befektetési eszközökre hajtható végre. A portfolió összetevőinek változtatása a Portfoliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. 3

4 3. Befektetési irányelvek, a portfolió induló összege, összetétele, eszközértéke 3.1. Befektetési irányelvek, a portfólió összetétele A portfoliókezelés során a Portfoliókezelő az Ügyfél részére biztosítja az általa választott befektetési elvek szerint történő portfoliókezelést A portfoliókezelés során a Portfoliókezelő az Ügyfél részére biztosítja a Portfoliókezelőnél hozzáférhető befektetési eszközök teljes körét. Az Ügyfél és a Portfoliókezelő szerződéskötéskor megállapodik a lehetséges befektetési eszközökről, illetve azon befektetési eszközök köréről, melyeket az Ügyfél nem kíván igénybe venni A portfolióban szereplő és nem szerepeltethető befektetési eszközök köre: Ügyletek és befektetési eszközök Portfolióban Szerepel Minimum Maximum értéke (%) értéke (%) Nem szerepeltethető Befektetési irányelv: A Portfoliókezelő az alábbi befektetési irányelveket alkalmazza: fundamentális alapon történő kereskedés / technikai alapon történő kereskedés, veszteség minimalizálása mellett stop loss orderek használata A Felek megállapodnak abban, hogy a pontban megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett pénzállományból a Portfoliókezelő állampapír állomány képezhet. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Portfoliótulajdonos által befektetésre átadott pénzeszközből haladéktalanul állampapírt vásárol, mely a portfolió részét képezi és hozama része a portfolió hozamának, ugyanakkor ezen hozam a portfolió esetleges veszteségeinek fedezésére felhasználható. A Portfoliókezelő a portfoliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak állampapírt vásárol, amely a portfolió részét képezi, és amelyet a Portfoliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. a Portfoliókezelő ugyancsak 4

5 fedezetként használja fel a portfoliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is A Felek megállapodnak, hogy a portfolió veszteséglimitje a portfolió induló értékének a.. %-a A portfolió induló összege A portfolió induló összege.. Ft, azaz. forint. A portfolió induló összegét jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátani. A portfoliókezelési időszak a portfolió teljes induló összegének a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátásával veszi kezdetét A portfolió eszközértéke A pontban szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz a portfolió nyitó eszközértékének minősül Az eszközérték megállapítása az Ügyfél tulajdonában, de a Portfoliókezelő kezelésében lévő, jelen szerződés hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik: Állampapírok: egyedileg, az ÁKK által az adott napra közzétett bruttó vételi áron (A) Tőzsdei részvények: egyedileg, a részvények mindenkori utolsó napi tőzsdei záróáron (A) kerülnek értékelésre. Tőzsdén kívüli részvények: utolsó tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni (A) Vállalati kötvények: utolsó tőzsdén kívüli nettó árfolyam, illetve a nettó beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni hozza kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat (A) A portfolió eszközértéke (EÉ): n n EÉ = Ai*Qi± Kp(DEV)i*FIX(DEV)i i=1 i=1 ahol: Ai: az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama Qi: az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége Kp(DEV)i: az adott (i-edik) deviza, beleértve a forintot is készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolásra szolgáló számla adott napi egyenlege) FIX(DEV)i: az adott (i-edik) deviza adott napi MNB fixingje, forint esetén A Portfoliókezelő rendszeresen, tőzsdei kereskedési naponta elvégzi az eszközértékelést. 5

6 4. A portfoliókezelő jogai és kötelezettségei 4.1. Számlavezetés, letétkezelés, portfoliókezelés A Portfoliókezelő vállalja, hogy az Ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapír letéti számlát nyit. A Portfoliókezelő az ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet megillető bevételt, a jelen szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból az Ügyfelet megillető befektetési elemek forintértékét, és az ügyfélszámláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetéseket. A Portfoliókezelő az értékpapír-számlán tartja nyilván és kezeli az ügyfél tulajdonában álló, a portfolió részét képező dematerializált értékpapírokat A Portfoliókezelő a jelen szerzőség időtartama alatt a letétkezelési tevékenysége körében gondoskodik a portfolió részét képező értékpapírok kamatának, hozamának, osztalékának vagy törlesztésének esedékességkor való beszedéséről. A Portfoliókezelő a letétkezelésért külön díjat nem számít fel, de jogosult portfoliókezelési díjakat számlázni. Az értékpapírokat a Portfoliókezelő kizárólag a saját Központi Értéktár és Elszámolóház Zrt-nél (KELER Zrt), valamint hazai kereskedési bankoknál vezetett számláin tarthatja. A Portfoliókezelő szavatol az általa beszerzett értékpapírok tulajdonszerzésének tisztaságáért, valamint az Ügyfél számára beszerzett és javára tartott értékpapírok per igény- és tehermentességéért A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfoliókezelés időtartama alatt tájékoztató jellegű, az Ügyfél a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével nem rendelkezhet A portfoliókezelő a törvényi szabályozás és jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni egyes befektetési eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás nyújtásáról Ügyletek végrehajtása: A felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a jelen szerződés alapján jogosult a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott kereteken belül az Ügyfél által átadott induló összegből portfoliót képezni és a portfoliót képező befektetési eszközöket kezelni. Portfoliókezelő a portfolió kezelése során az egyes ügyletekre vonatkozó egyedi megbízások nélkül - a pontban leírtakra figyelemmel - jogosult a portfolió elemei vonatkozásában adásvételi vagy csereügyleteket, illetőleg származtatott határidős és opciós ügyleteket kötni. 6

7 A Felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a portfolió kezelése során jogosult a portfolió terhére - a pontban leírtakra figyelemmel - állampapírokat, részvényeket, vállalati kötvényeket vásárolni, származtatott határidős és opciós ügyletet kötni. A Felek rögzítik, hogy a határidős és opciós ügyletek a befektetések legkockázatosabb típusai, melyek során a többszörös tőkeáttétel miatt a fedezetet lényegesen meghaladó veszteség is jelentkezhet. A Felek erre a jelentős kockázatra tekintettel korlátozzák a portfolió terhére megvalósítható határidős és opciós ügyletek körét, illetve nagyságát. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a portfolió kialakítása ás átalakítása során a Portfoliókezelő kizárólag a pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt kockázattal járnak A Portfoliókezelő a portfolió alakítása során a képzett állampapír-állomány szükséges részét jogosult a származtatott határidős és opciós ügyletek lebonyolítása érdekében elidegeníteni, fedezetbe adni, vagy egyéb módon megterhelni A portfoliókezelő a szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti portfoliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal az Ügyfél érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében A portfoliókezelő tájékoztatja az Ügyfelét arról, hogy portfoliókezelési tevékenysége végzése során a portfoliókezelés keretén belül kötött ügyletek esetében előfordulhat, hogy az ügylet során az ügyféllel szemben álló partner a portfoliókezelő egy másik ügyfele is lehet (belső párosítás). Továbbá kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét a portfoliókezelő Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikában foglaltakra Tájékoztatási kötelezettség: A Portfoliókezelő köteles a portfolió értékeléséről folyamatosan gondoskodni A Portfoliókezelő a portfolió összetételéről és értékéről havonta, a tárgyhónapot követő 10. munkanapig kimutatást készít, melyről az Ügyfelet a számlaszerződésben meghatározottak szerint tájékoztatja. A Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási kötelezettség tejesítése szempontjából közlésnek az Ügyfél által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha az adatszolgáltatás az Ügyfél által választott módja a fax vagy , a közlés időpontja a fax vagy az elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók A portfoliókezelő köteles a portfolió Induló értékének 15 %-os csökkenése esetén erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Az Ügyfél köteles a tájékoztatás közlésétől számított 2 munkanapon belül nyilatkozni arról, kéri-e portfoliójának 7

8 megszüntetését. Amennyiben az Ügyfél ezen határidőn belül a portfolió megszüntetését kéri, a Portfoliókezelő a pont szerinti visszatartással nem élhet. A nyilatkozat elmulasztása esetén a Portfoliókezelő nem szünteti meg a portfoliót A Portfoliókezelő az Ügyfél kérelmére külön szóbeli tájékoztatást is nyújt a portfólió aktuális értékéről és összetételéről Az Ügyfél írásos kérésére a Portfoliókezelő köteles a kérés kézhezvételétől számított 5 banki napon belül az Ügyfél által átadott portfolióval összefüggésben kért teljes kimutatást átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért az Ügyfél köteles költségtérítést teljesíteni a Portfoliókezelő Üzletszabályzata alapján A havi jelentést és a rendkívüli tájékoztatást a Portfoliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett legjobb tudása szerint készíti el, az esetlegesen előre jelzett változások bekövetkezéséért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal A Társaság köteles az üzleti év végét követő 30 napon belül részletes tájékoztatóban összefoglalót adni az üzleti évben folytatott befektetési politikáról és az elért hozamról Rendkívüli tájékoztatás keretében a Társaság köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet az alábbiak eseten: a Portfolió értékének az Induló Értékhez (IE) viszonyított több mint 15 százalékos csökkenése, A Portfolión realizált veszteség elérte a szerződésben meghatározott veszteséglimit szintjét, A Társaság vezető tisztségviselőinek személyét érintő változás, A Társaság tevékenységét érintő felügyeleti engedély megvonás Szerződéskötést megelőző tájékoztatás elvei A Társaság a szerződést megelőző tájékoztatás részeként röviden bemutatja a Felügyelettől kapott tevékenységi engedélye megjelölésével együtt a portfoliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó múltbeli eredményeit és teljesítményét (referenciák). Ugyanakkor szükséges tartja kiemelni azt is, hogy a múltbeli eredmények és hozamok nem jelentenek semmilyen garanciát a jövőbeni teljesítményt illetően A Társaság - jelentőségére tekintettel már a szerződés megkötése előtt, a Társaság Üzletszabályzata által meghatározott módon tájékoztatja az ügyfelet a termékhez (befektetési jegy, unit-linked eszközalapok) kapcsolódó befektetési politikáról, így különösen annak lehetséges stratégiai eszközösszetételéről, valamint a portfolió értékelés szabályairól és elveiről Amennyiben az ügyfél-tájékoztató vagy bármely reklámanyag számszerű előrejelzéseket közöl (pl. a befektetési hozammal kapcsolatban), a Társaság egyértelműen 8

9 és figyelemfelhívásra alkalmas módon (így különösen az ezt szolgáló kiemelt betűméret alkalmazásával) felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy az ebben feltüntetett előrejelzések csak tájékoztató jellegűek A Társaság tartózkodik minden olyan média vagy marketingkommunikációs eszköznek tekinthető termék készítésétől, kiadásától és terjesztésétől (reklám, hirdetések, marketing, plakát és szórólap anyagok, direkt levél, illetőleg internetes megjelenés, hírlevél, direkt vagy sms kampány), amelyek az ügyfelek nem kellő- vagy esetlegesen félretájékoztatását szolgálják, avagy eredményezhetik, illetve nehezítik számukra a felelős befektetési döntéshozatalt. Ebbe beleértendő az olyan eset is, amikor az adott pénzügyi csoporton belül az adott Társaság a cégcsoporton belüli más pénzügyi/befektetési termékeket az etikailag még elfogadható mértéken felül próbálja értékesíteni az ügyfélnek, így például az egyes szolgáltatásokat csomagban, illetőleg árukapcsolásban kínálja oly módon, hogy előre kifejezetten nem jelzett, időleges, és bármikor módosítható, megszüntethető kedvezményekkel köti össze. Végül a Társaság által használt mindenfajta média vagy marketingkommunikációs eszköznek tisztán érthetőnek, nem félrevezetőnek, korrektnek és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie az ügyfél számára A Társaság mindenkor, különösen figyelemmel van az ügyfél jogos érdekeire, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások biztosítása során méltányosan és professzionálisan (szakszerűen) cselekszik, ennek során teljes körűen teljesíti az őt az ügyfél irányában terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét. A Társaság, illetve a nevében eljáró közvetítő vagy közreműködő által a lakossági ügyfelek részére nyújtott tájékoztatás mindig közérthető, egyértelmű, hiteles és lényegre törő, továbbá köznapi nyelven megfogalmazott. Az előzetes tájékoztatás során a Társaság az ügyfeleket megillető jogosultságokat, és az őket terhelő kötelezettségeket mindig egyértelműen és pontosan ismerteti. Ennek alapján a szerződés megkötése előtt a Társaság teljes körűen tájékoztatja az ügyfelet, a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről és feltételről, így különösen tájékoztatást ad a múltbeli hozamokról és kockázatokról, az ügyfelet terhelő állandó és eseti költségekről, díjakról, a termékhez kapcsolódó, az ügyfelek védelmét szolgáló intézményekről (BEVA, Pénztárak Garancia Alapja), azok elérhetőségéről és az ügyfelet megillető jogorvoslati lehetőségekről. Emellett külön felhívja a figyelmet az adott termék esetében szokásosnak tekinthetőnél nagyobb kockázatra, valamint tájékoztatja a Társaság saját elérhetőségéről és ügyfélszolgálatának működési rendjéről. A tájékoztatás nem félreérthető, így az nem alkalmas az ügyfél megtévesztésére vagy félretájékoztatására. Az (előzetes) tájékoztatás megtörténtének ellenőrizhetősége és visszakereshetősége érdekében annak megtétele mindig írásban valósul meg A Társaság megteremtette az ügyfelek irányába teljesítendő tájékoztatás megtörténte utólagos ellenőrizhetőségének, visszakereshetőségének feltételeit a tájékoztatás megtörténte írásban való rögzítésével (írásbeliség). Tehát a szerződés megkötése előtt beszerzi az ügyfél arra vonatkozó külön írásbeli nyilatkozatát, hogy az előzetes tájékoztatást az adott termék vagy szolgáltatás tekintetében megkapta. A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy az ügyfél a szerződés megkötése előtt milyen más írásbeli dokumentumot kapott meg a tájékoztatása részeként A Társaság a szerződéskötést megelőzően, írásban visszakereshető módon igényfelmérést (kockázati felmérés)alkalmassági tesztet végez az ügyfél igényeiről, 9

10 szakmai tudásáról és tapasztalatairól, elvárásairól és kockázatvállalási lehetőségeiről. A tesztefelmérést követően tájékoztatja az ügyfelet a számára ajánlható termékekről és szolgáltatásokról, illetve ha ilyet nem tud javasolni, ezután pedig az ügyfél által kiválasztott termékhez fűződő kockázatokról és más jellemzőkről. Amennyiben a (potenciális) ügyfél nem megfelelő információk alapján választ terméket, vagy tudását és tapasztalatát tekintve nem elégséges információkkal rendelkezik, a Társaságnak az ügyfelet figyelmeztetnie kell standardizált formában (írásban) arra, hogy az ilyen választás (döntés) nem teszi lehetővé azt, hogy a Társaság meghatározza az ügyfél részére a neki megfelelő szolgáltatást vagy terméket, illetve ajánlja a saját termékét vagy szolgáltatását. Az ügyfél hozzá nem értéséből adódó így nem a megfelelő termék kiválasztásából fakadó esetleges károkért nem tud a szolgáltatást nyújtó felelősséget vállalni Az egymással helyettesíthető termékek teljesítményének összehasonlíthatósága, a kockázatok helyes felmérése és az ügyfél megfelelő befektetési döntésének meghozatala érdekében a Társaság biztosítja az ügyfél számára, hogy az egyes intézmények és intézménytípusok, valamint szolgáltatások és termékek közötti összehasonlításhoz (befektetési alapok, unit-linked eszközalapok, önkéntes nyugdíjpénztárak, egyéni portfoliók kialakítása) korrekt információval rendelkezhessen a Társaság tájékoztatásán keresztül, a termékre vonatkozó információk alapján. Az azonos típusú (pl. felvállalható kockázatok), azonos gyakoriságú (pl. havonta portfolió-jelentés), azonos részletezettségű (pl. főbb eszközcsoportok), valamint egymással összehasonlítható szerkezetű (pl. kezelési díjakról minden évben) információk, és más releváns adatok nyújtása az ügyfél számára egységes formátumban történik Szerződéskötés utáni tájékoztatás elvei A Társaság az ügyfeleket mindenkor azonos elvek szerint kezeli. A Társaság a szerződéskötést követően az ügyfelek rendszeres tájékoztatását egységes szabályok és szabványok alapján, valamint összehasonlítható, átlátható, szakszerű (professzionális) módon és formátumban végzi Ennek alapján a Társaság az egyéni portfoliókezelési tevékenységet kivéve - a tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén, 30 napon belül az általa kezelt termékről (portfolióról) részletes tájékoztatást vagy jelentést készít. Ezeket oly módon hozza nyilvánosságra, hogy közleményben teszi közzé a tájékoztató (jelentés) elkészültének tényét, megtekintésének helyét, idejét és módját A Társaság az ügyfelet havonta tájékoztatja az elért tőkenövekmény/hozam/kamat stb. tekintetében, valamint a felszámított díjak, költségek vonatkozásában Az egyes befektetés-portfoliókezelési termékek jelenlegi és múltbéli eredményéről, teljesítményéről rendelkezésre álló adatok és információk esetében ajánlatosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint öt évre visszamenőleg és visszakereshető módon az ügyfél számára elérhetők, reprezentatívak és egymással összehasonlíthatóak legyenek az ügyfél számára. 10

11 Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a portfolióját terhelő, ténylegesen felmerülő költségeket megismerhesse és a költségek, díjak szerkezete részére áttekinthetőbbé váljék A Társaság biztosítja az ügyfél számára, hogy lehetőleg minél gyorsabban és elérhetőbb módon (internet) értesülhessen az adott termékkel kapcsolatos új és releváns információkról és változásokról (például eszközösszetétel, hozamalakulások, eszközértékelések stb.) elektronikus formában is (például a Társaság honlapjáukon, e- mailen hírlevélben, sms üzenetben) A Társaság az ügyfélnek az időközbeni változások miatti jogviszony módosítási igényeit kellő gyorsasággal és hatékonysággal kezeli és megoldást talál azokra. Ezzel összefüggésben a szerződés előírásainak, feltételeinek jogszabály-módosítás vagy a Társaság befektetési stratégiája miatt bekövetkező változása miatt az ügyfél előzetes és kellő időben való tájékoztatást (szerződésmódosítás) kap A Társaság törekszik arra, hogy az ügyfél eseti, illetőleg rendkívüli tájékoztatás iránti igényét lehetőség szerint soron kívül, vagy legalábbis rövid határidőn belül, a tőlük elvárható kellő szakmai gondossággal és formátumban, átlátható, követhető szerkezetben teljesítse. Az ilyen jellegű tájékoztatást a Társaság díjmentesen vagy az ügyfél számára a tájékoztatást nem ellehetetlenítő költség szinten nyújtja az ügyfél számára A Társaság megteremtette az ügyfél irányába teljesítendő tájékoztatás mindenkori utólagos ellenőrizhetőségének, visszakereshetőségének feltételeit (írásbeliség, a telefonos tájékoztatás visszakereshető rögzítése) A Társaság és az ügyfél között a szerződés fennállása alatt kialakult vita kapcsán az ügyfél megfelelő tájékoztatást kap a vita rendezésének módjáról és lehetőségeiről, mind a Társaságon belül, mind az erre hivatott független intézményekről. Ennek megfelelően a Társaság a) tájékoztatást ad ügyfélszolgálatának működéséről, ismertetve egyebek között az ügyfélszolgálat címét, telefon- és faxszámát, címét, nyitvatartási rendjét, b) ésszerű határidőn belül, egyértelműen, indokait ismertetve, írásban tájékoztatja az ügyfelet a vita vagy panasz kapcsán kialakított álláspontjáról, c) tájékoztatja a fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről (pl. a pénzügyi szervezeten belüli fórum, fogyasztóvédelmi szervezetek, békéltető testület, bíróság), d) törekszik az ügyfél panaszok és az egyéb viták peren kívüli, a felesleges költségeket és egyéb terheket elkerülő rendezésére Elszámolások és a szerződés megszűnésekor nyújtandó tájékoztatás elvei A Társaság és az ügyfél között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnésekor az ügyfél teljes körű és részletes tájékoztatást kap az elszámolásról. Ennek keretében a tájékoztatás tartalmaz minden, az ügyfél számára releváns adatot és információt az adott jogviszony és termék kapcsán annak érdekében, hogy az ügyfél utólag is felmérhesse átlátható és összehasonlítható módon befektetési döntéseinek helyességét és hozadékát, valamint a portfoliójának az adott időszakra vonatkozó eredményét és a valós teljesítményét. 11

12 Ennek érdekében a szerződésmegszűnéshez kapcsolódó elszámoláskor az ügyfél részletes elszámolást kap a Társaságtól a portfolióját terhelő valamennyi díjról és költségről, valamint azok számításának alapjáról és módjáról Amennyiben az ügyfél portfoliókezelő társaságot vált, ebben az esetben részletes tájékoztatást kap a portfolió-átadás lebonyolításának szabályairól, feltételeiről és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekről, díjakról Portfoliókezelő felelőssége: A Felek rögzítik, hogy a Portfoliókezelő a jelen szerződés tejesítése során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Portfoliókezelő hozamgaranciát, vagy tőkegaranciát nem vállal A Portfoliókezelő felel a szerződésben meghatározott veszteséglimit betartásáért. 5. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 5.1. Díjfizetési kötelezettség: Az Ügyfél köteles a jelen szerződésben meghatározott díjakat és egyéb költségeket határidőben megfizetni Együttműködési kötelezettség: Az Ügyfél a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható együttműködő magatartást köteles tanúsítani Az Ügyfél jogosult a portfolió összetételéről és értékéről a pontban meghatározott kimutatásokon kívül bármikor tájékoztatást kérni. 6. Portfoliókezelési díjak 6.1. A Portfoliókezelő a portfolió terhére végrehajtott ügyletek után az alábbi díjakat számítja fel: Tranzakciós díj: A Portfoliókezelő a portfoliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult, amit a portfolió terhére az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesít. A Portfoliókezelőt a tranzakciókért, ügyletenként, az ügylet árfolyamértékére vetített - a hatályos Üzletszabályzat mellékletét képező, mindenkori Díjjegyzékben közétett, illetve a Bizományos Keretszerződésben meghatározott forgalmi jutalék illeti meg. Portfoliókezelési díj: A Portfoliókezelő külön portfoliókezelési díjat nem számít fel. 12

13 Sikerdíj: A Portfoliókezelő a portfoliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, melynek mértékével jogosult az Ügyfél Ügyfélszámláját megterhelni. A sikerdíj mértékére a 9.2 pontban leírtak az irányadók. Negatív hozam esetén a Portfoliókezelő sikerdíjra nem jogosult. Számlavezetési és letétkezelési díj: A Portfoliókezelő a számlavezetési és a letétkezelési díjat a hatályos Üzletszabályzatában és a mindenkori Díjjegyzékében közétett értékben és módon számítja fel. 7. A portfoliókezelés időtartama 7.1. A Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés időtartama a befektetési pénzösszeg rendelkezésre bocsátása napjától a szerződéskötés évének december 31. napjáig tart. A Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés időtartamának kezdete a befektetési pénzösszeg rendelkezésre bocsátása napján veszi kezdetét A portfoliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 11. pontban meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg A portfoliókezelési időszak elteltével a Felek a jelen szerződés feltételeinek változatlanul hagyásával újabb 1 éves lejáratú portfoliókezelési időszak tejesítésében állapodhatnak meg, illetve ha sem az Ügyfél, sem pedig a Portfoliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi megszüntetési igényét, a Portfoliókezelő vélelmezi a portfoliókezelési időszaknak 1 évig történő meghosszabbítást. 8. Elszámolás 8.1. A Portfoliókezelő köteles az általa végzett tevékenységről, a portfolió összetételéről és értékéről a portfoliókezelési időszak leteltével, az Ügyfél részére a megszűnés napjára vonatkozóan, a 9. pontban írt módon elszámolást készíteni, azt a megszűnést követő 10. munkanapon kell az Ügyfél rendelkezésére bocsátani A kimutatás részletesen tartalmazza az alábbiakat: A teljesített ügyleteket; Az egyes ügyletek eredményét; A portfolió összetételét; Az egyes befektetési eszközök értékelését; A portfolió összértékét; A hozam kimutatását; Az esedékes díjakat, 9. A hozam kiszámítása és megfizetése 9.1. A portfolió hozama a portfolió lejáratkori értékének és induló értékének a pozitív különbözete. A lekötési idő alatt elért éves hozam %-os mértékének megállapítása a következő képlet alapján történik: 13

14 P1 P0 365 Hp = x P0 N ahol: Hp : a portfolió hozamának mértéke P1 : a portfolió lejáratkori értéke P0 : a portfoliószerződés megkötésének évében a portfolió induló összege, a lezárt üzleti évet követő év induló érteke a Portfolió előző év december 31-i fordulónapi értékének a Portfoliókezelői díjakkal csökkentett értéke. N : a lekötés napjától a lejáratig tartó időszak napokban kifejezve (Az eszközértékelés napjára vonatkozóan a Portfoliókezelő elméleti hozamot állapít meg a fenti képlet felhasználásával, az elméleti hozam megállapítása a lejáratkori érték helyett az adott napi eszközérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettség-vállalás nem fűződik.) A Portfoliókezelő felkészült szakembergárdájával, széleskörű piaci ismereteivel illetve a megszerezett többéves tapasztalatával arra törekszik, hogy a portfolió kezelése során biztosítsa az Ügyfél javára az optimális hozam elérését A portfoliókezelés lekötési ideje alatt elért hozam az Ügyfél és a Portfoliókezelő között osztozkodás tárgyát képezi. A kifizetésre kerülő hozam megállapítása a következő sávosan degresszív rendszer alapján történik: Portfolió hozama (%) Ügyfél hozamrésze (%) Portfoliókezelő hozamrésze (%) Az előző sáv + az intervallum.. %-a Az intervallum. %-a 9.3. Az Ügyfelet megillető hozam kifizetése a lejárat napját követő 5. munkanapon a portfolió záró eszközértékének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes. 10.A portfolió változása A portfoliókezelő a portfólióban lévő, az Ügyfél tulajdonát képező eszközöket, tőzsdei termékeket nem kölcsönzi más személyek számára, ugyanakkor az eszközök fedezetül szolgálhatnak az Ügyfél Portfoliókezelő felé fennálló kötelezettségeinek. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél a jelen szerződés megszűnéséig nem jogosult tőkekivonásra, ennek megfelelően ügyfélszámlájáról a portfolió részét képező készpénzt nem utalhat el, és értékpapírok transzferálását sem kérheti. 11.A szerződésmegszűnése A szerződés megszűnésének esetei: A portfoliókezelési időszak lejártával; Rendes felmondással; 14

15 Azonnali hatályú felmondással A szerződés megszűnése rendes felmondással A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel, indoklás nélkül, írásban felmondhatja A felmondást a másik féllel ajánlott levélben kell közölni A szerződés megszűnése eseten az Ügyfél köteles rendelkezni arról, hogy a kezelt vagyont készpénzben, vagy a befektetés eredményeképpen fennálló értékpapírok formájában veszi át. Amennyiben az Ügyfél amellett dönt, hogy az értékpapírokat veszi át, úgy köteles egyidejűleg kijelölni azon személyt, akinek a Társaság köteles az értékpapírokat, határidős pozíciókat tételesen átadni. Az értékpapírok átadási értéke az elszámolás napján érvényes árfolyam, amelynek számítási módját a szerződés egyéb pontjai, ill. mellékletei tartalmazzak. A Társaság köteles az értékpapírokat legkésőbb a szerződés megszűnésének napján az Ügyfélnek vagy az általa kijelölt személynek átadni. Amennyiben az Ügyfél a készpénzben történő elszámolást választja, a Társaság köteles az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül az értékpapírokat értékesíteni, a nyitott határidős ügyleteket lezárni. Az értékpapírok értékesítéséből és a határidős pozíciók lezárásából származó összeget az Ügyfél számlájára a Társaság az elszámolás napján haladéktalanul köteles átutalni. Az elszámolás napján, vagy ha a vagyon átadására korábban került sor, akkor a vagyon átadásával egyidejűleg a felek elszámolnak egymással A Portfoliókezelő az értékpapírok értékesítése és a pozíciók zárása esetén nem felel a portfolió olyan értékvesztéséért, amely abból ered, hogy az Ügyfél a szerződést alkalmatlan időben mondja fel Az Ügyfél felmondása esetén a Portfoliókezelő jogosult az Ügyfelet megillető összegből a portfoliókezelési tevékenység során végrehajtott ügyletek Üzletszabályzat szerinti forgalmi jutalékának megfelelő összeget visszatartani. Ezen túlmenően, amennyiben a felmondás kézhezvételének napjára irányadó számítás szerint a portfólió egyenlege hozamot mutat, és a Portfoliókezelőt sikerdíj illeti meg, azonos kalkulációs metódus figyelembevételével A szerződés megszűnése azonnali hatályú felmondással A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén. Az Ügyfél részéről súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen a díjak vagy egyéb költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása. A Portfoliókezelő súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen, ha: 15

16 jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a Portfoliókezelő felügyeleti engedélyét visszavonják, tevékenységét felfüggesztik illetve ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul A szerződés azonnali hatályú felmondását írásban kell a másik féllel közölni. A felmondást indokolni kell. Azonnali hatályú felmondás csak abban az esetben tekintendő érvényesnek, ha a pontban írt esetekben írásban, az Ügyfél indoklásával került átadásra a Portfoliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, úgy abban az esetben a Portfoliókezelő haladéktalanul köteles a portfoliónak a felmondás kézhezvételének napján aktuális összetételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátani Ha az Ügyfél azonnali hatályú felmondásának indoklása nem okszerű, a Portfoliókezelő akkor is köteles az értékpapírokat kiadni, jogosult azonban az indokolatlan felmondásból eredő kárát az Ügyféllel szemben érvényesíteni. 12.Egyéb rendelkezések A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés folytán tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik és illetéktelen harmadik személynek nem hozzák tudomására. A titoktartási kötelezettségre, illetve annak körére a Tpt, és a Bszt rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást. A felek a jelen szerződésben írt értesítéseket és kimutatásokat telefaxon, kézbesítés útján, levélben vagy en kötelesek egymásnak eljuttatni. Sürgős üzeneteket szóban, vagy telefon útján is lehet közölni, de azokat írásban a fenti módon meg kell erősíteni. A felek rögzítik, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni, amelynek sikertelensége esetéren kikötik a Budapesti Értéktőzsde Választottbíróságának kizárólagos hatáskörét és illetőségét. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármilyen a Portfoliókezelő működését érintő jogszabályi változás, BÉT, KELER, KELER KSZF, PSZÁF tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi változás vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfoliókezelő jogosult egyoldalúan is, de az Ügyfél előzetes értesítése mellett a változásokat jelen szerződésen átvezetni. 16

17 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Bszt., a Tpt. és a Hungarograin Zrt Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak, melyeket a felek megismertek, és azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadnak el. Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és közös értelmezést követően jóváhagyólag aláírják. Kelt:.. Portfolió tulajdonos Hungarograin Zrt 17

18 1. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott Név/ cégnév: Lakcím / székhely: Ügyfélszámla száma: rendelkezem, hogy a Hungarograin Zrt, mint portfoliókezel ő a porfoliókezelés során a Bszt 68. -ában foglalt jelentést ügyletenként, időszaki összevont jelentés formájában adja meg.* Kelt:.. Ügyfél * A megfelelő rész aláhúzandó 18

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ),

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), másrészről az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK Megfelelési teszt A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 1.BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ AKTUALIZÁLVA: 2014. JÚLIUS 14. BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP - általános tájékoztató (forrás: www.bva.hu) A jelen összeállítás tájékoztató jellegű,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben